IJZEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND GASBEDRIJF GOES GOES an Effecten Coupons dienst 1926) DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Dringend verzoek. 't Zigeunerkind. /SCHE COURANT HTVAART e koersen r cliënten gratis "IuitënlanF"" BINNENLAND UIT ZEELAND MIDDELBURG 9 NUMMER 131 DONDERDAQ 4 NOVEMBER 1926 32»™ JAARGANG MMMMI took-olie is voor den de stoom voor de at is de ADVERTENTIE- voor een zaakde die het al in beweging houdt, de gang oin) hunne lidmaatsohaps- iveren. iet bestuur mede, datjnies. eeld gesuggereerd bad, om 927 in opstand tegen bet en. enisinn- Perkoempoelan Ka- Ivrawnag, moet in Penasi- en andere dessa's in hei di'uk bezig zijn, extremis- verkondigen. Dank Zijl bei ien van den betrokken Tj». ie politie is de voortgang tegengegaan. 'ani staat in nauw verban# Eenige arrestaties worden. e vlucht zander landidg. lebben Fransche militair® i Augustus door, twee bun- en, eveneens militairen, ge- d voor de langste vlucht) g verbeterd. Jn - Augustus tsitiemi eau aflstand van 5175! één stuk afgelegd. Than® nt Costes en kapitein Big- leter zonder tussebenlanding z. den afstainid tusscbiem Pa- aan de Perzische Golf. Bi- Donderdag uit Parijs vey- .ebben den afstand in ,32' en en Verpachtingen i bieiestiaal, De Wilde ear ij bsdSjlk, Woonhuis en boujwi- r,an Dissel. tsdïjlk, Bouwlanden, V. Dissel NOVEMBER 1926, «I als volgt: per H.L. afgehaald aan de fabriek. er H.L. meer. IIRECTEUR. 3.22 ■CTEN. TELEFOON 191 10SEN, Dorpstraat,Tel. 12 .C.", 1 GOES fV\5w! "ENmrI 1 CURREERENDE PRIJZEN 12.59 2 31 3.51 3.51 7.42 2.07 3.35 4.55 4.55 8.39 2.36 4.02 5.33 5.33 9.07 2.44 4.09 5.41 5.41 1.38 4.07 8.02 1.18 4.17 7.37 2.46 5.25 5.25 9.04. 3.30 4.38 6.17 6.17 9.49 4.0B 5.36 7.17 7.27 10.20 5.45 7.28 7.41 4.16 5.55 7.38 7.54 10.36 6.03 7.46 8.05 6.14 7.58 8.20 6.21 8.05 8.28 10.54 6.30 8.14 8.40 4.43 6.37 8.21 8.47 11.05 6.44 8.28 8.56 4.54 6.54 8.37 9.08 11.17" 7.01 8.45 9.17 7.08 8.52 9.26 7.16 9.01 9.36 5.15 7.24 9.09 9.47 11.37 5.23 7.32 9J7 9.56 11.46 2 3 2 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie enAdministratie: Westsingel 75. GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie on Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Marktl en 2: Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1,90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1tot6 regels f0,90, elke regel meer f 0,15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager. 8R0QTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Met het oog op de extra-verspreiding van ons Blad des Zaterdags, verzoeken wij heeren Adverteerders, hunne adver tentiën voor de Zaterdagnummers steeds zoo vroeg mogelijk in te zenden. Van advertentiën, die later dan Vrijdagavond binnenkomen, kan de plaatsing niet worden gegarandeerd. DE ADMINISTRATIE. nen ia niet altijd te reken®*' Een veelbesproken verdrag. Zelden beeft in ons land een zaak. axrveel stof doen opwaaien als bet Neder- IsndschBelgisch verdrag, dat op 3 April 1925 te 's-Gravenhage is gesloten en de herziening beoogt van eenige bepalingen der overeenkomst, die in 1839 te tonden tusschen beide Staten is aangegaan. Tol nu toe waren bijina alleen tegen standers aan 't woord, doch deze hebben dan ook zoo'n spektakel gemaakt, hebben met zulke „zware" argumenten gewerkt, d&t de goegemeente imogelijk vast en zeker gelooft dat er een niet te omvamen onheil dreigt. Er zijn groote bladen die avond en- avond verzekeren, dat de toekomst van ons land op bet spel staat; da/ti met da aanneming van het verdrag, do,or de Sta- ten-Generaal de welvaart onze landouwen zal ontvlieden en de redacteurs) van de gelijke opstellen zijn tevens zoo vriendel ijk om! bij voorbaat te verklaren, dat ieder een die (hét niet met'bun een is, er mats ran -weet. Tot verwerping van bet verdrag is op zettelijk een comité gevormd dat uit louter taderlandsliefde, zoo 't zegt, banden vol geld uitgeeft. Men gedraagt zich wij:s, wanneer men zich van al dat lawaai niet veel aantrekt, omdat h et gruwelijk overdreven is -en het argwaan moet geven, dat de bron va.n bet Terzet opborrelt in de RoBt'erdamsoho en andere koopmanskringen. Wo hebben een dergelijke beweging zich zien ontketenen in 1913 tegen de Ttriei'wet. Ook toen wisten de heeren kooplieden met een millioenen-propaganda -een stem ming tegen dat heilzame ontwerp te ont ketenen, die zoo insloeg, dat de regeering „cmraakte. De nadeelige gevolgen daarvan zijln dui delijk te voorschijn gekomen en wekken de hoop dat de harde les toen ontvangen!, nu tot voorzichtigheid moge Strekken. Ondanks alle dikke woorden, gelooven wij, dat de nadeelen van het verdrag niet opwegen tegen de voordeelen en de Statem- Oeneraal wijs) zullen doen het daarom te aanvaarden. Bet is overigens wel wonderlijk, dat de kooplieden, die indertijd vermogens, spandeerden om te verkondigen, dat de tariefwet nit den booze was, omdatj kunst matige bescherming de energie verslapt er niets boven gezonde concurrentie» gaat, nu bet hunzelf betreft, al deze tkeorieën overboord gooien om het tegen(- welgestelde te propa-geeren. DUITSCHLAND De V er in geri chfep r<i essen. In het veemgericbtspirocles te Lawdsiberj aan de W-arte heelt de vertegeniwloi "iger Van het O. M. de volgende straffen' geëisctht. Tegen eerste luitenant Sehulz, wtegens ghitang tot moord, doodstraf; tegen,Ejridh' Bapproth, wegens medeplichtigheid aan (I°°dstra.f; tege-n eerste luitenant BaiTaeli7 jaar gevangenistegen Glaser 3 ^JjE U i L LETQN 2- -°- ijne fantasie werd levendig. De dorps- 1 Mt breidde zich uit tot eene wijde ."Baenbare steppe; eene herberg met j ssIustig|volt dook voor mijn oog op, e s dogen mijne vingers over de toetsen- I tnlieeij ^.evei"Iig8 Cs^das j1) bruiste op. I W 'n wHden lust, juichend vrij", -on.- 1 ra a^s de steppenwind, maar ook onbevredigd, vurig verlangend, kla- "Is ('e muziek der rampzaligen, in ®n woord: Zigeunermuziek. I hardC ""i' a,ai1 vells^e:ri hoorde ik I aaDo°f iein^alei1- De Zigeuner vrouw was, I 0 ^d01, nnijh spel, naderbij ge- ini-*Pn' ,en koek met vurigen blik naar I dino-R ^lnfejs- Ik kreeg een geWaarwor- I oovpt, - 4en Brandenden gloed dier U Csn-j. i V?e'. ®Peelde niettemin den' on sft n e'-nde- Toen keek ik plotseling méenS0 do°k" naai' onilaag. Ze laar Ti 'laar zo:ul sIaan- Ik riep.' 't vó ,aaroP kwam ze drie schreden van venster weer overeind. I "ói1 !ni' nietsmeekte zij. kerTgee^kw^ deedt i ster- knt°0Cl11 moSen niet door 't ven- j J n, we mogen niet luisteren naar iaar gevangenis; tegen Willy Klapprobhl 3 jaar gevangenis; teglen Vogel 3 jaar gevangenis; tegen Schiburr B/2 jaar hech tenis; tegen Beuker 9 maanden hechtenis; tege nFriicke 6 maanden hechtenis; tegen Graetz 4 maamden hechtenis; terwijl vbor Rahrn vrijfepraak wCrd gevraagd. ITALIË De mislukte aanslag op Mussolini. Volgens oen bericht uit Milaan is de 16-jarige Zamboni die door de fascisten wegens den aanslag op Mussolini is ge lyncht, waarschijnlijk het slachtoffer van een afschuwelijk misverstand. Men ver moedt dat de eigenlijke dader ontsnapt is. Een bevestiging van dit bericht ontbreekt echter nog. Weerwraak. brij Milaan hebben fascisten- in d-el redjadfci|a- buraaux van de soc. „Av,antd" en de domb mUndistisehe „Unita", den inVentaris kort wi klein geslagen Aan liet station w'er-d «:1e leider der socialistjein-. Balestri, aainge-viallen nn ernstig mishandeld. Arrestaties. De leden d-e-r familie Van Zam'boni, W.o. Zijin Vader en zijn moeder, zijn- gearres teerd. Mussolini's tuniek. Mussolini heeft gistermorgen ibij' den rechter Van instructies zijh verklaring om trent 'd-en aanslag .aDegd. De grijize tu niek, w'elke hij' droeg en die door den ko gel Werd doorboord, is in beslag, genomen. AMERIKA Iïe Kerkvervolging in Mexico. De „Croix" maakt van een aantal tee- kenende episoden, alle van de laatste maand,, uit den toestand in Mexico en uit de kerkvervolging melding, welke wegen» de steeds scherper wordende censuur nu slechts door mondelinge overbrenging bui ten het Mexicaansche gebied bekend zijin geworden. Te Torreon werd een journalist, die in) de „Portavoz" een bericht had geplaatst over de Yaqui-Indianen, in de gevangenis geworpen; te Mexicostad trof den heer Arenas Guzman hetzelfde lot. De/minister van oorlog schept de offi cieel» waarheid, volgens welke alles 'in het land rustig is. Intusschen hebben overal de landstroepen druk werk met de achter volging van opstandelingen, die voortdu rend toenemen. En de overwinning is lang niet altijd aan de zijde der federalen; vaak krijigen ze nederlagen te slikken, zooals die welke de Indianen hun toe brachten. D-o kamers van koophandel hebben pre sident Calles jg eadviseerd het land niet in economische crisis te werpende avon- turier-kerkvervolgej' heeft geantwoord met de kamers van koophandel van D-uraUgo, Guadalajara en vermoedelijk ook die van Vera Cruz te sluiten. Te Guadalajara liet generaal BarbaGon;- zalex op 7 October de woningen der voor name katholieken bezetten, terwijl hiji die van de ridders van Columbus en die der ..Jonge Katholieken"- liet doorzoeken. Een! aantal dezer werden gearresteerd en voor <le eommUndatuur gebracht. Denzelfden dag werd te Aguascalientes don Felipe Morones, directeur van de Ka tholieke Jongelingschap en van de katho- liene vakvereenigingen met een twaalftal invloedrijjke katholieken gearresteerd. In den morgen van 5 October zag de bevolking van Mexico een honderdtal per sionen, van iederen stand, zich door de straten bewegen. Ze waren door politie agenten en soldaten omringd. Wab hadden ze misdaan? Ze hadden op den feestdag van den H. Franciscus een Tl. Mis bijge woond, in een gesloten huis; 89, "hunner werden gevangen gehouden. 't spel van anderen, wij m-ogen hen niet nader en." „En waarom deedt ge 'fc dan toch?" „-Waarom? Zigeunervolk is slecht en doet slechts kwaad! Omdat ik niet mpchf, juist daarom deed ik 't." „Dat is niet waar! Ge kwaamt hier, omdat ik den Csardas speelde. Ge dacht aan Hongarije, aan uw geboorteland, aan de herberg op de heide, aan 't gejoel, 't handgeklap, het v-oetgestamp der kna pen, aan de blinkende halssnoeren en de munten, die uw keurs-lijf sierden."- „HeerGoede heer 1" „Gij' dacht aan je uitverkorene, met wien ge danstet, die schooner, sterker, degelijker was dan zijne makkers, en die misschien zelf den Csardas speelde, zoo als geen ander 't kon." „Heer, ge weet alles!"' „Ik denk dat maar zoo.'* „O, 't ia zooals ge zegt! Mijn Danko was de beste vioolspeler van den stam, en hij speelde denzelfden Csardas als u, maar, wees niet boos, goede heer, veel mooierDikwijl» sloop hij in de steden naar de plaatsen, waar muziek wordt ge maakt, en waar veel volk en Schoon ge tooide danseressen zijp. Wanneer hij be- trapt word, namen ze hem1 gevangen; maar in de gevangenis vergat hij het gehoorde niet, en naderhand kon hijl alles spelen.'' 1 ,,Wa» Banken ,uw beminde?" Op 11 October arriveerden zeven ka nunniken van de kathedraal van Chilapa enTdrie priesters 'in de Mexicaansche hooicl- stad, om gevangen te worden gezet. Eu waarom? Zij wisten het niet en hun rech ters in Mexico evenmin. Te Djurango voeren de generaalif Enri que Najera eu Enrique Leon, die in iede ren burger een samenzweerder zien', een schrikbewind. De kanunnik Bustamento-, de priester Castaneda Gallegos en tal van leeken werden begin October gearresteerd. FVveneens te Tulaeingo de paters Aurelio Bios en Nicolaus Contreras met een 12- tal katholieken. Te Colima maakt zich generaal Garcia door zijp wreedheden gehaat. Hij had bevel gegeven -om acht katholieken zonder vonnis te fusilleeren. I>e heer Pidel Gomes had den moed openlijk deze misdaad aan de kaak te stellenin een der voornaumste straten der stad, voor hëti hotel (Fénlx; werd hijj lafhartig vermoord. Zijn moeder en zij'n jonge echtgen-oote, die pas moeder geworden was, gingen rekenschap vragen van deze wreedheid, doch ze kregen geen ander antwoord dan de beleedigingen der soldaten. Kort daarop werd een oom van Gomez ondeer dezelfde omstandigheden ge dood. Twee vrouwen, van wie een Maria Hernandez geheeten, werden opgehangen, omdat ze deze sehandaden hadden gel- brandmerkt. Deze gruwelen van Garcia hebben zulk een schrik teweeggebracht, dat velen uit de stad zijin gevlucht'. Een Bisschoppelijk protest De katholieke bissclioppen van Mexico hebben een verklaring gepubliceerd, waar in zij ontkennen, dat het episcopaaf ooit een opstand in Mexico heeft toegelaten of pogingen tot opstand heeft ondernomen. Deze verklaring wordt beschouwd als het antwoord op een regeeringsieominunif qu.é, dat, in verband met de vernietiging van een kleine groep „fanatiekan" 'in den staat Durango-, mededeelde, dat do regeo- ring de bcwijjzen had, dat er door het episcopaat een revolutie georganiseerd werd. KORTE BERICHTEN Volgens de laatste uitslagen v!an de gemeenteraadsverkiezingen in Etngelalnfl en Wales hoeft dis arbeiderspartij een netto winst van 147 zetels behaald', terwijl do canservflti-evieu eiem netto-verlies van 70 zetels, de liberalen) eau nebto-veriies vjan 49 zetels en- dis ouafJiankeliiik'en' een njetito- Verlies yam 21 zetels hieibben. In d-e omgeViug v,an Perpignan zij|n| 38 Spanjaarden en Italianen gerresteerd', naar verluidt, in yenband met samen Zwe- riaigen in Italië en Spanje. Door bemiddeling van den Framsdbein consul -bij1 de provinciale autoriteiten v'an) Croennan, hebben dleze de vrijlating v-aaii d'en Fxanschien missionnaris, pater Duriöu, onlangs door -bandieten ontvoerd, wletcu te Verkrij'gen. De missionnaris ia reeds „naar zijn missie-statie Talii Foe in dlei -Yoen- nan-provincie teruggekteierdL Robert, Franschi Consul te Loengcihow) werd toen hij* een autotocht maak'jo, door roovera gedlood. j j j De Chimeesdbei autoriteiten zonden oen bataljon troepen, om die bandieren teach' tervblgan: De democraten hebben bij' de verkie zingen in de V. S. groote suc'cessen be haald. Volgen» de democratische leiding i» het waarschijnlijk, dat Zij' de meerderheid in huis en senaat krijgen. Smith, de katholieke gouverneur van New)-York is herkozen. - In Italië zijn alle oppositiebladen voor onbepaalden tijjd geschorst. Dé Duitsche rijksminister van ar beid schrijft tegen heden nieuwe onderhanf- delingen over een vergelijk in de Bijnvaard uit. „Mijn man! Hij kreeg later, de tering en moest sterven." „Moeder, ik heb' dorst!" Deze woorden kwamen uit den mond van een kind, dat ik tot op dit oogeni- blik nog niet had bespeurd. Eerst jiu zag ik, dat aan de rokplooien der Zigeu nervrouw een k'Lnd zich had vastgeklampt, een meisje, denkelijk zoowat acht jaren oud. 't Was maar half gekleed, zooals alle Zigeuner kinderen, eu zeer ellendig en zwak. Het magere bruine gezichtje sprak van slechte vo-etling, 't was zeer hoekig, en alles behalve mooi; alleen de haren van 't kind waren) prachtig zwart en de oogen straalden in z^dzamen glans „Karja krijgt wafer als we aan de bron komen," zei de mtoeder, knikte mij even toe en wilde weggaan. Ik hield ze even wel terug. In de keuken vond ik een kan met melk, zeker wel een pint en meer. Ik gaf dit door het venster heen aan het kindje. Het dronk met lange teugen en gaf het overschot aan hare moeder, die 't uitdronk. Daarop bedankten ze heiden en gmgen heen. Als toegift kreeg ik van Beata een standje. Die melk was volstrekt geen melk, maar vergohe room geweest, door de vron.w van den opperhoutvester, uit onzen kleinen melkhandel voor haar koffiegezel- sehap besteld. Nu zat ze in groote ver legenheid. Ja, maar wie kon dat np ook weten? En ook dan nog! TWEEDE KAMER-. O v er zi oh-t. Dinsdag is de Kjaaniar wëej- vroolij]k en frisdh met het Ne,deirl.-Belgisch! .Verdrag begonnen. Daar de heer Sdhouten1 ongesteld w&s kfwtauen nu eindelijk twee voorstanden» -aan het Woord,, namelijk mgr. Nolens en mi'. Heemskerk. Had mr. Heemskerk nog «en paar he' •dekkingen tegein het kanaal Antwerejn»— Moerdijk, enz.mgr. NolenS liiet een on- oin'wionden vóór hooren. De bekende staatsman hekelde geducht de methode v!an bestrijding, die d!e tegen standers voor grof geld zich' konden v|e|r- s'chaffen om' dan -meer in 'bijzonderheden af tel dalen. 1 Mgr. wtees op d,e verschillende pierio- d» die one land met betrekking tot dit Verdrag doorgemaakt heeft. Ee.rst o-ver- heerschte dp bezorgdheid, toen kwam- dó onverschilligheid' en nu beleeft men de epriode Van het nationaal egoisme. Het tmetaat wierd) gerujimiepi tijd voor bereid door de beiste technici en de beste politici met de. mtede-Vei'aintwloordiel!ijjklh®ijl v(am 5 heeren. d,iie deel uitmaken en «en sieraad zjjn van de Kamer. Dn Veronderstelling is gemaakt, dat do heer V-aml Karnabeek, w'as 't tr,actaat in '20 tot ftan-d' gekomen, triomfantelijk zou zijin binnengehaald cn dat hpt spoedig, door Öie Statnn-Generaal zou zljjin aanvaard. Thans spreekt men er oVer op een wijze 'alsof mrn vragen wü: Zou het niet beter geweest zijn als in 1920 een journalist of Zelfs de 'bode Van de Kamer de onderhandJelingen hafl gevoerd. Sp!r. mepnde dat wte «ten |h«er van Khrnebeek' grooten -dank verschuldigd den moeid' heeft gehad' pa] te staan voor onze rechten en1 ooudat IhSj zlijn, oim!dat hij' daarbij' niet alleen ge|daclkt heeft aan 'dó Veiligheid van- dit oogenlbiik. Over de) kanalen zeal mgr. het volgende: het verdrag heeft Voor de Nedemlamdisehle haV-ens en de N-elderla.n-dsChe binnemiscihieep- vaart groote toeteeikanis. De water weg door Limburg en langs Maastricht na|ar L'uife wordt geschikt gsmlaakt voor söhepepi yam 'duizend ton; ten Ijwieiejde wordt een. 'bin- n-en-Vepbinding mb-gelijk ov)«r Antwerpen n-aar StraiatsburgVoonts wtordt hetende) 'afwatering door don 'kanalenaanleg moge lijk gemlaakt, terwfijl eear deel Van Zeeland -en het Vasteland kan worden -aangeslo ten! en economisch daardoor in' betere cm'- stanklighedani komen. Gisteren is in een gewone en een- avondzitting een stroom van welsprekend heid vergoten. In de middagzitting is eerst de heer Marchant (V.-D.) aan het woord geweest, die -op zijln gewone hatelijke manier -zich als een tegenstander van het verdrag liet kennen. Op heel wat hooger peil stond de rede van den Socialist Vliegen, die een warm v-u-or stander bleek. Op welsprekende wijlze ontzenuwde hij! de verschillende geopperde bezwaren en s'chetste lp heb bijzonder liet groote belang dat Limburg bijl een aanneming van het verdrag heeft, door de directe verbinding met bet industrie-gebied Luik, die het dau krijgt. Veel opzien verwekte de toespeling van den heer Vliegen op de mogelijkheid dat do actie van het verzet'-qomité luet vreemd geld gesteund 'is. D-e spreker leek hier meer over te weten, waarom' het te wens'chen is, dat hijl duidelijker) voor den dgg komt. Later en 111 de avondzitting spraken nog de heeren Kortenhorst (tegenstander), Albarda-, die voor heropening der onderï handelingen pleit en dr. de Visser (C.-Hl.) Terwijl ik' zoo aan de gebeurtenissen van den vorigen dag terugdacht, kwam ik steeds dichter bij' liet dal en hoorde ik het orgeldeun en 't tromm'elgeroffel steeds luider. In een der eerste huizen van het aoru jnoest ik nog gauw een zieke bezoej» ken. Ik vond den ouden) 'Wenzel zwak!" ker dan ik had gedacht. Die zal ook Ispoej- dig in het graf liggen nc(g voor dat de laatste bladeren zijin afgevallen! Ter wille van zoo iemand mag het avondmaal wel een uurtje verschoven worden. Ik nam dan bij! den zieke plaats en trachtte hem te verstrooien en te troosten. Daarna beproefde ik het moeilijkste wat volbracht kan worden, ik sprak hem een gebed voor, en wel een, dat troosten, en sterken kon v-oor de groote rei». - Buiten is 't middelerwijl heelemaal don ker geworden. Die Zigeunermuziek dreunt duidelijk in mijn oor. D-e open plaatsl, waarop het nomadisch volk zijhe toeren vertoont, ligt aan m'ijh weg, zoodoende zal ik wel 't een of pnder te zien krijgen! Een kring van dorpelingen heeft zich om de Zigeuners gevormd. Midden door de menigte werkt zich een kind heen''t Is Karja. Ze heeft nu een kleed aan van bonte lappen met klatergoud versierd, waarin ze er nog arm-zaliger uitziet dan gisteren in haar lompen. Ze loopt van den een naar den ander, strekt haar (bjuini handje uit en steekt de kleine muntstukjes die de t,ui haar geven, 'in een zakje. Nu i» die om eenige bezwaren zij'n houding neg niet bepalen wilde. Vandaag i» de minister aan het woord. Vierde Algemeen® Nederl. Katholiekendag. H-et hoofdbestuur der Nederlandsche Kae tholiékendagen deelt ons mee Het Doorluchtig Episcopaat heeft zijh goedkeuring verleend aan het voorstel vaïil liet hoofdbestuur om den eerstvolgende» Nederlandschen Katholiekendag te houden' niet in den loop van 1927 maar in do Pinksterweek van 1928, en wel te MaaA tricht. Dit liet mijnbedrijf. Gisterenmorgen* vergaderde de contact- oommissie voor het mijlnbedrijf. Uitvoerig werd van gedachten gewisseld over den datum va.n invoering van den 6!-uren dienst op Zaterdagen. De directies deelen mede, niet over te kunnen gaan tot invoering van den 0-uren- dienst -op 1 December a.s., wel top- 24' Dee. Ze waren echter bereid, om als campent- satie voor de opschorting der drie Zater dagen gedurende de maand December eeh loonsverhooging toe te kennen van 5 °/o. Verder werd overeenstemming bereikt over de nog hangende punten inzake het collectief' a,rbeidscontra|ilt.. Terug in 't vaderland. De -oudl-go-uvernenr-generaal van Ned.- Indie mr. Dl E-oek, ia gisteren in het vai- derland teruggekeerd en te 'sl-Gravenhage verwelkomd. Fideel. De firma Van Gend en Loos heeft aaij de moderne en r.-k'. transportarbeidersbon'- den en aan de banden van handel»- en' kantoorbedienden meegedeeld, bereid te zijin) tot storting van een grondkapitaal en tot een iaarlijk'sche storting voor een te stich ten fonds, dat zal dienen voor pension;- neering van ambtenaren en beambten dezen onderneming. -Op 26 Oct. 1.1. hield, de B--K Vr. 'lia-re eerste ledenvergadering in de.zen winter, onder leiding yan de yioei-presildentei mevr, Sehluterdie Nijs, die de leden hartelijk! Welkom heette-, en. aanspjoorde om steeda in grooter getal de bij-eenkomsten bij1 te wonen en de vrouwen in de parochie 'die nog geen lid zijn op te wieikkem zich 'bij! de B.-Ki. Vr. aan, te sluiten. Lu afwachting Van de rede van mtevr. Stee-nbergh'eEngering, die wij' p-er radio zouden' volgen, Werd het winterprogrammu besproken. 28. October eenei demonstratie Van do ÏSitnh Zvó-nenburg Voor hare olie en vjeitl ten tot bakken en brad|eni. 3 November een knipcursus door m'evir. Knapen. Se Kerstdag dan Kerstfeestje voor dó kinderen van de leldiem. j Half Jam-uari jaarVargajclieiriaig met gtael- lige-n avond, 10 F-ebruaxi ter viering van het feest vlam' onze pa-trones Onze Liieye Vrouw) va» Laurdes, Voordracht door meyr. FJlen- Bu«e over Maria Boodschap-;. 13 Feibr. Alg. Communie -d-er le-den ter eer« van O. L. Vr. yan Lourdjssl tot inten tie vim dp R.-K'. yrouw). 16 NoV. zal begonnen worden m!eit da 6 noaiaVonden voor het Melaniawierk. Voor de leden dia 'wenscihen deel te ne" men aan eena retraite is er gelegenheid, ifcot w-ekelijiky sparen- m'ei zegels. Do viice-pres. spoordpi ook aRo leden) aa-u oju op 8, December fe voldoen) aan- Ihet yer- zoek v|au' onze hooggeachte, vporzitster der internationale R',.-K'. Vr., m-ev)r. Ste-eni- ze bij! mij. Haar gezichtje verheldert zich, terwijl ik haar aanzie, en hoewel ik nog niets van de toeren der 'Zigeuners heb gel noten en geen lust gevoel, langer te blij ven, reik ik haar toch een muntstukje toel Op de plaat», waar de lui werken, wordt een roffel geslagen, en spoedig daarna hoor ik een snerpende mannenstem' „de w-onder- toer dezer eeuw" aankondigen; eene moe der zal namelijk, met haar kind -op den arm, koorddansen. Ik bezit sterke zenuwen, maar van zulke kunsten houd ik niet. Ik heb 'b altoos meer dan erg gevonden, dat menschen 't met genoegen kunnen aanzie», hoe de arm'- sten hunner broeders en zusters om waj schamele penningen hun leven op 't spel zetten. Mensóh, mensch, morituri te salu- tant. (2) Zij groeten u om uwe centenzij groeten u, maar uit nijpend broodsgebrek. Ik wil weg, maar blijf' als vastgenageld staan. Karja is verdwenen, en een plot seling opkomend vermoeden zegt mij', dat juist zij door haar moeder over het h gespannen koord zal worden gedragen. O Hongaarsclie volksdans. (2) „Zij die gaan sterven groeten «.'1 Groet der zwaardvechters in het Amphi- tlheater te Rome.. (W.ordt vervolgd.) 1 Ml -4^ T'ÉÉfllilifi

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1