an Sinket :eland an Sinkel NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND IKERS, DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Eerste Blad buitenland" uit zeeland HENDRIKSE C 'sjaars te klagen ;he courant ZATERDAG 30 OCTOBER 1326 :rlijke stand gemengd Graan ewijnse's ©oh* (ilo, Ten Hope's 50 cents, Hen* of >oer's Pillen en zwarte Jekkers boerenstand, Gar« Jassen en Broeken iewerk), Moleskin s, Wollen* en zijden Kapers, Oliegoede- I enkele oncourante i ver beneden de Dit nummer bestaat uit twee bladen SUbeme2inSeB ^ganJe BlNNEgi^m^ MIDDELBURG VLISSJNGEN O'S BANKIERS EN EFFECTENKANTOOR Coupons Effecten Vreemd Geld Wissels I 12584-60 Deposito Rekening-Courant Assurantiën Spaarbank a 4 procent rentevergoeding Brand- en Inbraakvrije Kiuisinrichting rttg en lendenen GOES 1 uniting loop™ over grön<J oegang: J. v. d. M.. Kwa. 1 b. s. 10 d. erij!O. v. E., Goes, J. iansweert, f 15 b. s. 15 <j] rdering van Ambtenaar mei ft stilhouden: P. J. M. L s. 15 d. ellijfc aan burgemeester ken- aan mond- on klauwzee® J. v. II., Wolpkaartsdijk, jlagen. vckken, waardoor de nacht- rstoord, en in staat) va» eens anders veiligheid be- Goes, 21 anaal £15 b. e. 3U. :gels plakken voor zijn ar. d. J., Borssele, 10 maal aal 3 dagen. Iit op aangekondigden Hall an: J. C. K., Gnoes, f 25 b. s. wagen niet zuiveren vaJH' C. D1., Baarland, 1 5 b. s. een niet daarvoor beStonJJ tolijnsplaatJ. J. H., J. mt-slagen van recbtsvervol- politie-verordening van Bh V., Ellewoutsdij'k, ontsla- vervolging. del de veiligheid van hei Ivaar brengen: G. J. ^Kp, l-rke, 10 b. s. 10 d. den schipper niet op zijn •iiF. B., Biuinisse, O. BI, I. v. |Wi, Druten, 5 b. s. 5. Ider bel: J. W., Goes, f.3 fietsen zonder lichtJ. J, 1. B,., Heinkenszand, Jl. J. rke, 5 b. s. 5 jdagen. in, beklaagd van vee drijveat rweg, als den trein nadert! 1 Kloetinge. NUMMER 129 22s*-. JAAR8ANB f>r<nPieter, z. v. Ariej Ver- ris, Geertrui-la Boer: Pie- na, d. v. Christian® Oilivier ■usse. (SMarinus Pieper, 75. y, wo- ttendij'ke. 12565-35 12556-40 Ielefoon 74 (2 lijnen). HNG: 's-HEERENHOEK lesre VAttmAsf 13o]%Aaiew prtje psting, slechte spijsver- ïde, influenza, lusteloos- upijn, enz., want door i -Pekela zijt ge binnen napt. Probeer ze maar 3 heilzame uitwerking, 60 cents. 12525-40 12564-65 NIEUWE CHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No, 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No.474. Abonnementsprijs f 1,90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1tot6 regels {0,90, elke regel meerfO,15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend iager. GROGTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT BELEZEN IN ALLE KRINGEN Allerheiligen Allerzielen. Allerheiligen Allerzielen. Is 't niet of twee uitersten elkaar, ^Naden jubel langs den hemel, de holle „ahn van het graf. 't Lijkt voor ons op het aardsche afge stemd gehoor een wanklank. De overgang van 't feestelijk „Gaudea- mus" naar 't doffe „B'equiesantfschijnt oppervlakkig bezien te groot. Mediteerend moeten we het verband be speuren tusschen de zoete zaligheden van do Bergrede en bet gramstorige Dies kae", want er is hier geen tegenstelling, maar eenheid. Allerheiligen Allerzielen, door ons „evierd en herdacht, toonen de eenheid van de zegepralende, de lijdende en de strij dende kerk, die wonderbare gemeenschap ^Van inzicht diep en vol wijze bedacht zaamheid is de samenvoeging dier feesten door de Kerk. Na de glorie van de zaligen te hebben „ezien op Allerheiligen, zal ieder recht geaard geloovige deernis gevoelen met de zielen, die ter loutering, in smart wordep weerhouden van de hemelsche verrukking, en dit medelijden zal onS herinneren aan den plicht om de afgestorvenen in Chris tus te hulp te komen met ons gebed opd:A hun boete-tijd verkort worde. Be goede viering en de juiste stemming tb Allerheiligen en Allerzielen zal voor ons, dio nog in den tredmolen des levens treden, een bron van zegening En zob wil 't ook de Heilige Kerk. 't Beschouwend overwegen van de heer- liikheden des Heer en zal ons het ijdele en de voosheid van het vergankelijke doen inzien't zal ons leeren liefde voor hefde te geven en ons een aansporing zij® tot de ontplooiing van een krachtdadig leven naar 't geloof. Het lijden der geloovige zielen daaren tegen, brengt ons bij!,, de vrees voor de vergelding en bovenal het besef der af schuwelijkheid van het kwaad, dat zich stelt tusschen Schepper en schepsel. Neen, Allerheiligen Allerzielen is slechts een dissonant voor hen, die bevan gen door het tijdelijke, de melodie niet kennen van Hem, in Wien alles harmonie is. OOSTENRIJK Verklaringen van dr. Seipel. Een medewerker van de „Münchener N. Nachr." had te Weenen een onderhoud mefc den bondskanselier dr. Seipel over de Oostenrijksche politiek. De bondskanselier wees er op, dat zich in den laatsten tijd een liquidatie-proces keelt voltrokken van de uitwassen van den ïnilatietijd, welke inflatietijd op haar beurt tot een „gruenderzeit" had geleid. Zonder zich) -daarvan bewust te zijp, hebben de Oostenrijksche ambtenaren door hun eistohen te stellen in den toestand ingegrepen, .waardoor het dr. KamekS be spaard is gebleven, zich wegens de bank- aii'aire te moeten terugtrekken. Het gaat thans om de redding van het aanzien van de democratie, en van het parlementairis!- me in Oostenrijk: en tevens om! het herstel van den vrede in het land. Er zijn aanwijzingen voorhanden, dat een herstel te wachten is, en het meest verrassende is geweest, dat het optreden van het nieuwe kabinet niet, zooals ver wacht wo*dt, tot een hevigen strijd aan leiding heeft gegeven, doch dat alles kalm en rustig is verloopen. ITALIË De vicrcfe Ter jaardag van het fascisme. i De boodschap van Mussolini ter eeire "van den verjaardag van de fascistisch^ revolutie, die owal is voorgelezen, luidde als volgt: „Zwiartlnemden. O pi dezen vier den Verjaardag bevindt het fascistisch stel sel zich in een geweldige positie van macht in het binnenland éh prestige» ih het buiter land. Alle krachten v"an het stolsel zijn in schitterenden hloiei -en het is hecht kis een rots van graniet, w"aartegein| wtrofe, samen zw'erimg en laster machteloos zijn. Het fascisme is één geworden met de geheele natie en heeft een indrukWekk'et®- den arbeid o}> elk gebied der nationale activiteit verricht. AMERIKA De Kerkvervolging in Mexico. „Dit volkomen betrouwbare bron" deelt de „Romische Weltkorrespondenz" het volgende uit Mexico mede: Kj het sluiten van het nationale heilig dom te Guadalajara kwam het tot een vreeaelijk bloedbad, al sprak dan de oiïi- cleele pers van slechts een acht- of tiental slachtoffers. I Een radicale raddraaier, die -vroeger gouverneur van Guadalajara geweest was, kocht eénige lieden om met de bedoeling dat zij,' zich tusschen du menigte \oor de kerk zouden begeven en op een auto ge vuld met soldaten zouden schieten die voorbij zou rijden. He mannen gaven aan het bevel gehoor. Daarop liet de. commandant der stad een compagnie soldaten aanrukken. De kerk was geheel met gèloovigen gevuld. Bij da eerste schoten verlieten velen inderhaast het gebouw. De omgekochte misdadigers Hadden nog de voorzorg genomen het was tien uur in den' avond het elec- trische licht op 't kerkplein uit te draaien. Do soldaten vuurden nu in het wilde weg op de uit de kerk komende menigte, waaronder een geweldige paniek ontstond. Mannen, vrouwen "kinderen werdeh ge- wond, en tegen de honderd personen ge dood. Men hoorde slechts het kermen der gewonden a< Jhfet angstig gqgil Ttm moe. ders bij hun stervende kinderen, het. roe pen van mannen om' hun echtgenooteh en uaartusschen aldoor weer "de nieuwe' salvo s der soldaten. Velen bleven den geheelea nacht m de ,no J" Tri?en dcn steenden morgen, vi erd naar d® gevangenis ges korte berichten Weensche bladen bevestigen, dat, de Hongaarsehe Nationale Vergadering ont bonden zal worden en dat dezen winter Volgens de Petit Journal is de ge zondheidstoestand van den koning van ■Koemenië ernstig achteruitgegaan. OfHoieel wordt uit Boekarest niede- gedeeld, dat de koningin haai- reis in Amerika heeft afgebroke Hen spoe,dignaar Boemenie zal terugkeeren in verband met den slechten haar fconinkiijiklan gemaal. Duxemburg zal de Belgische stabi lisatie volgen. In verschalende staten.van Brazdië zouden ernstige opstanden uitgebroken T, - i "TT J' ?(J1 ontvangst van Belgischei Ka,- thobeke. journalisten ten Vaticane heeft B. de laus in een; toespraak; uitgeweid over den invloed der pars. Eergisteren is in de verschalende ka zernes van België de twaaIfde verjaar dag van den slag aan de Ijzer hei-dacht. TWEEDE KAM EB. O verzioht. Do wet op de wiejge(nbejastilng is er IJonderdag nog niet doorgekbmeai. De Kamerleden Vermorsten den tijd'met allerlea amendiem'enten die of verworpen ofl ingetrokken werdien. De rijwielbelasting had de meeste aan dacht Deze belasting vbrvplt o£ juister zou Vervjallen met ingang vaai 1 JjajnJuari j. In dte Wfegenwiet is echter de be- paling opgenomen, dlat deze, wooiden, uit de Bijlwmlbelastingwet Vervallen, zoodat ze dus ale de wiegenwiei zal zifn annfeelnbtateM permanente behaitiln,g is ge il iertegen ging' hióöifidzatelijk de strijd'. De heer EWs wilde de gejheele be lasting aftchaffen, terwijl de heer Hiem- stra genoegenn am melt een' Vei-mirnjderig tot Do regeering bleef eVenwJ halsstarrig, «Deen beloofde minister de Geer dat Wanneer het tarief op de auto's veel op brengt, de rij'wfel belasting Va®, £3 op ¥2 zal wbrden gebracht. Ook de heer van Schalk' bond over dit onderwerp den strijd aan met den mi- tü ster. De rij'wielbelaating is er tot 1 Januari i»dü en over een vierlenqiing, als die re- meiqli tiv0od^acJlt' moet Kaai« i J 9-9 beslissen. Mem- mag volgens den heer V. Sdhaok de Kamer vh® da.tj jaar dat recht met anteemetn, «n dat gebeurt nu, door ruim drie jaar Voor d'en tij-it al te bepalen, dat deze belasting permanent zal mjn en dat dit geld zal worden gestort m het wegenfonds. Het was jammTr, da,t het reeds zoo laat wias en de minister direct een onaannemelijk liet hooren. Nu kon de heer van Sohaik niets anders doen dan stemmen voor het amiendriManfc Ebels tmv te;+ verlenging v|am dei rijfajielfe^asJ g uit te stellen, maa-r de kwestie zelf Wim er niet mee uitgevochten, al kreeg de Minister zijn zin. Naast d,e rï|wielbelasting waren het de behingen van da provinefes die de aandacht Vroegen, alhoewe.1 daar later toch nog over e spreken.' is als dej provinciale wVgenplant- men zijn ingedaagd. Hoew'el met de behandeling van het Nederl. Belg. Verdrag zou worden begon- mVt' SI ofkomst del feden met bijstm- groot, wel zaten aan de Nad^t besloten waS de eindstemming oVer de successiewet a.s. Donderdag te houden ^Vema de wegenbelasting af te handelen begonmen de debatten. De Vrij. heiidslbonder Knottenbelt liet zich eerst als een heftig teganstamder k'enueh efi daarna liet de heer Lovink (C.-H.) zijjn tegen hooren. Dinsclpg worden do débattan voortgezet. Het Nederlandstk-Belgiseb verdrag. We lezen in de „N. Kott." Ten opzichte van' dit verdrag zelf hebben wij nog een mededeeling te doen, die ons op zich zelf reeds geschikt lijkt, ieder weldenkend Nederlander, die nog geaar zeld mocht hebben, te overtuigen Van' de -onaanvaardbaarheid van het verdrag. Want zonder ke.nnis van dit totnbgtoe on bekende feit heeft men slechts een zeer onvolledige voorstelling, zoowel van de onmiddellijke gevaren die het verdrag meebrengt als van de wijze, waarop Bel gië traoht, onsi de dupe te laten wordeö van onze grootmoedigheid. Zooals bekend is, hoeft België onderhan delingen gevoerd met, Duitsehland over een teruggeven van Eppen en Malmédy aan het Duit'sehe rijk. Het tof stand ko men van een regeling is slechts mislukt doordat Poincaré om begrijpelijk redenen! zijn veto uitbracht tegen de reeds, getrof fen schikking. Bij die onderhandelingen pu heeft België den Duitschers voorgesteld, om een gedeel te der tegenprestatie .te laten lestaan1 in een gi'ootscheepsche bevoordeeling van de haven van Antwerpen. Wp kunnen voor de juistheid van deze mededeeling instaan, eö zouden haar zelfs moeten handhaven te genover een mogelijk Belgisch dementi. Dat de voorloopige schikking dit punt niet ■omvatte, ligt daaraan, dat de Duitschers terugschrikten voor de vergaande strek king van het voorstel, dat zijl als een zoo. sterk aan banden leggen van hun-bewe gingsvrijheid beschouwen, dat ziji de voor keur geven aan zuivel- fiaancieele offers. Dit voorstel is gedaan, nadat het Bel- gisch-Nederlandsche verdrag reeds getee- "kend was. Dit was toen blijkbaar de op vatting der Belgen van de „vrije en loyale mededinging" tusschen 'Antwerpen en Bot terdam, dia het verdrag zou moeten in luiden. Wegens Werkzaamheden aan het hoogstpaptaiingsnet vaal het, Gem. Eleetr. Bedrijf alhier, zal morgen van 8 tot 12 uur des morgens geep stroom woj-den geleverd. Ged. State® nv'er de® finajieieëele® toestandl Va® Vlissingen;. De overwegingen v,an Ged'. Statep, van», Zeeland' bij' het niet goedkeuren van Ide 'wijziging in die gemeflatebegrootinej va® Vlissingen Voor 1926, waarbij1 f42000Q wordt uitgetrokken voor den bouw vla® toe® nieuw gemeqatelijik ziekenhuis, zijn wa» ïinaneieel-eeonoamsclhieii aard; e®, zeggeii zij o.a. dat de ffittancdeela toestapd d'er gemeente Vlissingen thans allerminst jgwh sfig kan Word|en genoemddat immers, ter wijl d,e gewone dilepgt ovter het dienstjaar 1924 sloot met een batig saldo v,an ruim! £154.000, dja.t Voor 1925 ma®i- f' 710C0, een Verschil dus v,an rond £82000 Maar ook voor de toekomst de fünancieele toestand) d.er gemeente, naar zich tfhans laat aanzie® ongunstig beinvloeidi Worden, door vfasehiD lenïde omstandigheden, w'.o. in het dat de „Zeeland" na <®n periode Va® opbloei, thans weder voor zware lasten komt te staan, als g)e)Volg Van het vermiiiidierdiej vracht- e® paasfcgierqa vervoer; diat verschiEende industrieën,ajla d'e Nedpam, en een schoen ibbriek zij'n te niet gegaan of op het punt staan te vter- dwïj!n.en, terwijl andere, als de fajbri'eik; „Fij'nWerk"! zich genoodlzaakt zien, hun, Iber drijf in te krimpendat ibij het beschouwen v,a® de toekomst mediei niet nit het oog mag worden' verloren, dat die Kon. Mijl, (te Schelde zoolang niet de tot standkoming Van een ruimeren verbdndingsweg met het open Vaarwater is verweizenil.ijjkt, ajler^ minst die zekerheid hoeft, zich te kunne® handhaven op het thans door haar ingeno men standpunt. Verder dat verplaatsing op nieuw van een died van het personeel van het Belgisch loodswezen bij de Bel gische regaerinig in overweging!, zou zijn, terwijl er ten slottet aan herinjnerdj moge worden, dat de eerstvolgende jaren, groo.- te uitgaven voor de gemeente met zich zal brengen, terwijl de voordeelen, die va® de verbeterde outillage v]an de Vlisshngsche ha.ven verwacht worden, toch eerst in een meer verwijderde toekomst kunnen wor d-en tegemoet geziendat door een em an der de belastingdi-uk, die te Vlissingen; reeds hoog is, nog aanzienlijk zal moete® worden verzwaard; hetgeen ongetwijfeld' nog meer het geval zal zijn, indien de gemeente bovendien zal bomen te sta®,® voor de rente «n aflossing vp® ee® gelcf- leeming van f420.000 benevens «ie hoo- gere bosten der gemeentelijke aimtenvejr- zorging en ziekenverpleging, die vjani het ingebruik! neme® va® oen geheel nieu-wi en op moderne leest geschoeid ziekenhuis on vermijdelijk het gevolg moeten zij'n. Ged. State® komen don ook tot de comielusieidht het onder de gegeven omstandigheden e® Beestenmarkt 8, GOES. Directeur: J. LAPORT. O® grond, van het hiervoor ovcrwogenq 'olet aangaat, thans op de genteento ee® zoodanige flnancieeto last te legge®, als Xf d«Vo^ de «i .^'nukmmuafg Va® eenn ieuW gean'eentjalijik ziekemhous geGetijkawij^rêeds meldden willen deson danks B. en W, hun benepet® notite Voor egn tweeid-e en neutraal ziekenhuis voort zeftem. Hebt Gij pijn i* Blijf daarmee toch niet loopen. Akker Kloosterbalsem zalUwp.inonm.ddeUok tot bedaren brengen, U snel behaaglijke verlichting, kalmte en rust bezorgen. fClnosterbalsem verdrijft de pijn Gemeenteraad. J® de Vrijdag gehouden vergadering Van den gemeenteraad vpn hier, we -medegedeeld, dat 'dbor den cmdmssaris dOT Koningin na® d.elü burgemeester Verlof is 3 26 October tot 11 Decemberi Verder dat o.a. is goedgekeurd,^ W fe sluit van den raad tot het akugaan' eeher tiiflelite geldlieening Van flOO.OOO. Onder de over te leggen stukken w0.s een schrijven van d«m burgemeester, waarin' hij mededeelt, dat 'hij ter gele genheid Van zijn huwelijk met mej. C. O. Bprenger aan de gemeente te® geschenke aanbiedt zijin collectie munten e® PeIï!u£~ om die te beware® in het st,e onder voorwaarde, dat zij daar altijd: bbjflfc bewlaard, nimmer zal worden Vervredntd,' en dat zij ten allen tijda van, -een af schrift van een akte v;an schénktng verge zeld zal blijven. Van dien heer J. A. Pwterse van Wijjk! was een Verzoek ingekomen om hem, zoo mogeJij'k voor eenige jaren aehtereen vpor flOOO per jaar het Badf)|ajViljoen tel ver haren aau den kunstkring „het Zuiden Voor ten hoogste 200 per jaar. Jhi Eoadj besloot Voorts met 11 tegen 8, stemmien in beroep te gaan bi] «e Kroon van d,e beslissuing vp;® Ged. Sta» betreffendp do niet-goedkeurmg Va® tót Baad^lbesluit omtrent den bouw van Oeral nieuw' ziekenhuis. Zeer langdurig word weer geKscuseerd over d,e uitbreiding van het aautal loka jen voor dje, school van de Verecfrigm-g voor Christelijk onderwijs, waarover ook in Vorige vergadrxingleh' roed'SS druk_js gediscuseerd. De thans gevonden opLo^ng iw'erd, aangenomen mtet 16_tege® sjt^haen (Een lid had dë vergadering vprlaten). Der (gen twtee S Pters. Met een zelfde stemmtenyerhouditogWerd laangenomö i®ee|n' voorstel om' aan kw'eoke- lingen, die op, twee openbare scholen hel pen, een beloomihg te geven. Tegen stom den een amtirev'. «nl een, Chr. Hist. Voorafgegaan was een discussie, waar bij er o.a. met klemj op! werd' gewezen, dat ook bij de openbare schoten mot kracht -de hand' er moet worden aangehouden, dat er niet meer dan 36 kinderen, in eeh Hasee mogen zitten. Zijn er moer aanbijten d|a® moet de gelegenheid tot aangifte voor die school gesloten wOrien; Het voorstel om een biljard te geven Voor die oantinle vpm de jongens van de matrozen-opleiding der marine werd aan genomen met 13 tegen 5 stemmen, die der 8. D'. A. P. en S. P) Het, voorstel om voor het gasthuis een nieuwe sterelisator aan te schalfen van f 1200 lokte heel wat bespreking uit, som mige leden meenden dat een van f 300, zooals tot nu toe gebruikt was voldoende zou zijn, terwijl ook naar voren ,werd ga bracht of er geen te krijgen is tegen een prijs tusschen f360 en f1200 in. Het slot was aanhouding om dit laat-sta eerst na der te onderzoeken. Bij de rondvraag werd o.a. gevraagd naar de tot standkoming van een abattoir, waarop werd geantwoord, dat do Zeeland heeft gemeld geen belang meer te stellen 'in de tot standkoming daarvan en dus alleen een eventueele samenwerking met Middelburg overblijft, geschreven zal wor den dat men die nog gaarne wenscht als het abattoir komt bij de buitenhaven ts Vlissingen met het oog op terugkomëndp gelegenheid voor export. Het naar Antwerpen gestemde Duit- fiche stoomschip Amrami is in den pais van Neuzen omhoog gevaren-. Het' ie'gister ochtend miet sleepbootassistentie vlotgeko-" men en hdeft de reis Voortgezet. Te -sGravenhage slaagdjen voor het woorloopdg diploma. v®n het machinisten-: exam'en-, dp hoeren H. de Kooij! en' P. Nag tegaal, Va® hfer. De afscheidsvoorstelling van mevr. MannBouwmeester. Nog eenmaal heeft mevrouw Theo Man® Bouwmeester ons in den ban geslagen van baar electriseerende kunst. Als Sabine Béval in „De fakkelloop'' trad zij op met een magische maoht, dia ,onS haar 76 jaar deed vergeten. Weer gaf zij' ons deze vrouw en moeder, die onbewust, tot in de liefde voor haar kind een egoiste is, en daarom alles ver loor, waar zij veel hoopte te winnen, met een schokkende tragiek en 'met beknel lende aangrijpendheid. Zóó heeft zijl het leed van deze zwaar geslagene gepeild en doorvoeld, dat haar tooneelspel veredelt tot waarachtig leven, 't Was overweldigend. Op de planken de trillend dramatische sfeerin de stampvolle zaal de klemmende stilte van de honderden, die in aandacht geboeid, 't besef van omgeving) en k tijd verloren. Dat deed de kunst van Neêrlands grootste tragedienne. Hoe zeer de meesten het ook verdie®- denwe wijden ditmaal geen woord aan de andere mèdespelenden, want het was haar avondde avond van mevrouw Theo Mann- Bonwmeester, die terugtreedt uit de we reld van 't tooneél, nu, ze nog op 'JSef hoogste punt van haar kennen en kunnehl staat. Ook door die daad, toont deze groote zich groot. Na het 'tweede bedrijf heeft 'de heer Abeleven, de voorzitter van bet Goesebe huldigingfieomité, op zeer welsprekende en' echt treffende wijze, de beroemde actrice gehuldigd. Nu straf, dan gemoedelijk maar altijd vol overtuiging, maakte hij zich tot tolk van de aanwezigen, toen hij de vele ge voelens van oprechte waardeexing endank- baarheid uitte voor hetgeen deze kunsten®, resse bij de gratie Gods, ons gesêhonkenl heeft gedurende baar 60-jarige tooneel- loopbaan. Na mevr. Mann-Bouwmeester ee® geluk kige onbezorgde en langjarige rust te hebben toegewenscht, overhandigde despr. de gehuldigde een prachtige doos bonbons, waarin zich! bovendien een couvert met 'n belangrijke geldsom bevond. Nadat allen op verzoek van. den heerj Abeleven zich van hun stoelen verheven hadden, we er schal de een driewerf hoeral Zichtbaar aangedaan betuigde mevrouw MannBouwmeester haar innigen dank voor de huldiging, welke zijl, zoo beloofde ze, nimmer zou vergeten. Het huldigingscomité heeft waarlijk eer van zijh work gehad;, wat dan ook ruimschoots verdjend was. 'tLiep, tegen dien Vrijdag toen de zaal van „De prins vjan Oranje" langzaaml leegvloeid-e, 't Ging met mipdpr drukte an geroeze moes als andiers. Allen schenen-, npen Olie® Waren! ondpr den indruk der af-scheidsvoorsttelling vppjl mevr. Theo MannBouwmeester. VcrkwrsspiegeL Boor den bond va® Bedrijfst-autohoudera in Nederland is een verkeersspiegel ga- plaatst aan de vroegere keuken va® dl

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1