42 OLMEBOOMEN, WEES WIJS L. ROOS SIGAREN 97 aangetaste ÏEPENBOOM EN. Tentoonstelling r» Schilderijen KUNST-AVOND 75 zware Olmeboomen, voor bet inbinden van do „Katholieke Illustratie" HET CENTRUM Bij inschrijving te koop „De Wiihelminapolder H. A. HAMKEN. DE FAKKELLOOP door A. J. VMM DSJCK „DYFOAM" <*ï;:5,¥,S?~ wascht.ii verft tegsiijk alle kledingstukken VRAAGT TARIEVEN „DRUKKERIJ N.Z.G." Effecten Coupons incasso's Bovenzaal „HOTEL CENTRAAL", GOES N.Y. Nieuwe Zeeuwsche Courant Ift 11 1 °e Lezei's van de „NIEUWE mm f ZEEUWSCHE COURANT" StóPUI! hebben HEDEN AVOND aan het loket op vertoon van dezen Bon, toegang op de beste plaatsen, tegen DONDERDAG 21 OCTOBER 1926 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT üiT DE PERS KERKNIEUWS RECHTSZAKEN Land- en Tuinbouw MARKTBERICHTEN BURGERLIJKE STAND Verkoopingen en Verpachting»! Advertentiën Te koop bij inschrijving Te koop bij inschrijving N.V. Nieuwe Zeeuwsche Courant Goes, Westsingel 75, Telefoon 207 WESTSINGEL 75 TE GOES GOES Cheque's Vreemd Geld Rekening-Oouranf Prolongatiën Deposito's Assurantiën Spaarbank: rente 4 HETBESTE HOLLAND» SCHE FABRIKAAT. SABAIKANTEN HOEKX a MAAS inlichtingen te verkrijgen en inschrijvingsbil jetten in te leveren vóór of op 1 NOVEMBER a.s. bij den DIRECTEUR van 99 Schouwburgzaal „Prins van Oranje" - Goes &FSCHEIDS-VOORSTELLING Mevr. THEO MAN^-BOÖWMEESTER DONDERDAG 28 OCTOBER, des avonds om 8 aur SS 99 HEDEN, DONDERDAG 21 OCTOBER .SCHUTTERSHOF" GOES ZANG - Ziet MUZSEK - OPERA JAC. KOLDERÜE, ais conferencier, biljetten en ziet onderstaanden Bon! f1,00 per persoon plus rechten, (maximum 4 plaatsen). Wlaaki gebruik van dezen werkelijk hoog* staanden en genotvoiien Kunst-avond. kle goed/keuring v. d. national/to raad' vjeir- Sfre-gmi. Mgr. Seipgl heieffc namens zijn Ifcabinet verklaard het parlement te .zul len ontbinden indien het niet met de regie ring wil samen -werkten. Madiimstc/m-examrii. Te 's Grave,nhage slaagden voor het voorloopig diploma de hoeren W. Gekker uit Vlissingen en G. de Vos uit Middel burg. Doodeldjlk ongeluk- Giistermiddiag is in de fclbridk' van de Ifiir- im'a Rozenda.ai aau den Roomweg te En schede de arbeider A. uit Ooldenzaal, vader v,an een groot gezin, door een drijf riem gegrepen, om1 den as geslingerd/ en vreeselijk' verminkt dood opgenomen. Een wereld-graarrtrust. Elen bericht uit Washington meldt, dat in Maart van het aanstaande, jaar in jd/e jVereenigdo Statou mtern,a,tianialö töü" tt'erentie zal worden gehouden, waarop'het .definitieve plan voor een Wereld-graan;- trust zal worden vastgesteld. Op dezo idotóflerentie zullen da groote producenten van de VereanigJ/ei Sta/tem, Canada, Austra- 'lië, Argentinië, Rusland en Britsch-ïttdjië vertegenwoordigd, zijn. Een. bijzondere in formatie-dienst over de oogsten, zal onaf hankelijk v:au de toestaande internoatio- nale organisatie te Rome, in het leven |wbr- den geroepen. Orkaan. lïle Havanna. heeft «en ork'aan gewoed, die meer d,an 150 huizen, beschadigd heeft. Ge straten der stad zijn tengevolge vj&n zwtare regens overstroomd. Herstel van onrecht. Onder dit hoofd lezen wijj in „De Ned. Hanze". „De regeeringssteun aau de A. C. B. houdt de gemoederen der R.-K. Midden standers warm En begrijpelijk. ■Was het al zeer moeilijk te verduwen, dat de Holl. Lloyd, Handelskamer en Ro- baver werden geholpen en voelde de R.-K. Middenstand zich in zijn banken onbillijk! behandeld, die eenzijdige steun aan de A.C. B. wordt niet anders en o.i(. terecht gevoeld dan als een onrecht. Is dat onrecht te herstellen? Is die ongelijkheid in behandeling on gedaan te maken? Zonder dat zal het geschokte rechtsge voel niet zijn te herstellen,. Eén methode zou zijn: de A. C. B. even als do Hanzebanken niet te helpen. We zouden dit wel de minst gelukkige methode vinden, wijl daardoor nieuwe slachtoffers zouden worden gemaakt, zon der dat de oude slachtoffers worden gehol pen, tenzijl dan, dat zij, met het gevoel niet eenzijdig te zijn benadeeld, hun offer ge makkelijker zullen kunnen dragen. Een andere methode zou zijin, de aan den R.-K. Middenstand en zijn crediet toe gebrachte verliezen zooveel mogelijk te herstellen. Kan dat? We behoeven die vraag dunkt ons niet ontkennend te beantwoorden. Neem de Haarlemsche Hanzebank'. Deze is in likwidatie gegaan, vrijwil lig, wijl zonder steun van hoogerhand het bedrijf niet meer te houden wri i De vergadering van aandeelhouders zou weer kunnen besluiten, het bedrijf voort te zetten. Indien do regeering steun wil verlea- nen, zijn de crediteuren veilig en zou de Hanzebank mogelijk even goed georgani seerd kunnen worden als nu met de A. O. R. het geval is. Zulks lijkt ons niet apriori uitgesloten. De minister toch taxeert bij de A.C.B. een maximum verlies van f 3 millioen. Waarbij dan komt het aandeelen-kapibaal van eenige millioenen. Welnu, de Haar lemsche Hanzebank, welke een bedrijf had van bij'na gelijken omvang als de A. C. B., zal, gaat. de likwidatie door, wel niet meer verlies opleveren dan het aandeelenkapi taal f 3 millioen. Do stukken staan dus in zooverre gelijk. We stellen dus ernstig de vraag, indien men het gepleegd onrecht wil herstellen» ol' in de hierboven aangegeven inrichting niet een oplossing zou zijn te vinden. Mgr. Jl. A. Si. van Schalk' Mgr. J. A. 'S. Vjan] Spliaik1, president van. het Seminarie te Cuiejmjborg is uit voor zorg voorzien yam du laatste H.H. Sacra menten. St. Francif.rus eeuwfeest Door de Bredasehe diocesane Hanze zul len twee FraneiScus-kringdragen gehouden worden, een te Breda en' een te Roosen daal. Pater Rudolphus O.O. zal een rede houden overSt. Franeisfeus in het licht van onzen tij'd. In Zeeuwsch-Vlaanderen werd de kring dag reeds met zeer bevredigenden afloop gehouden. Kantongerecht te Goes. Door den Kantonrechter te Goes zij'n veroordeeld wegens: OVertr. LeerplichtwetC. Kt Wissen- kerke f 3 o'fl 3 d. StraatschenderijJ. d. P. Biezelinge, J. N. 's GraVenpolder, ieder voorwaardelijk maand tuchtschool. Zonder Vergunning vee laten looped! op een anders grond: J. L. v. N. Goes, flO ofl 10 d.J. de W. Drieiwtegen, vrijgcspróB ken. Zonder vergunning loopem op «uns ancjers grond: J. Wi. T. Goes, f2 of) 2 d,. Zonder Vergunning loop'en op grand met verboden toegang: A. S. Ossemdrecht, A. L. Krabbandijlke, f 5 öf 5 d.als voren rijf den M. A. M., A. C. M'. Kortgcne, f 10 of 10 dagen. J Trekdier zonder toezicht laten staan J. D. Biezelinge, M. R. Kwadendanimo Jf 5. o'fl 5 d. Zonder vergunning bevinden op Cells anders vissoherijporcecl in Schelde; J. D. Z. Iersek'e, 'f5 ofi 5 d. Overtreding politievcrordiening lersekei W. H. Ierseke, f 10 of, 10 d.. Overtreding Arbeidswiet: J. F. Wemel- dinge, ontslag van rechtsvervolging. Waterleiding, niet zuiver hou,tenP. W;. Ovezand, f 10 of! 10 d. Zich op spoorbaan begeven wiannec-r de trein Waarneembaar nadert: J. A. A. Goes, f2.5 of 25 d. Met een voertuig op- het marktplein te Goes rijdenWt N. Goes, f 1 of' 1 .d. Nagm van den schipper niet op zijn vaartuig hebben: A. d. P. Gent, 1* 5 tosti 5 iof Te 's Gravenpolder in ,de ltom der ge- mie ente te hard m'eit een motor rij,d|en: M. v. S. Oudelande, f 10 of 10 d'.R. B, Goes, J. S. .Baarland f 10 of 10 d,als voren te Kapelle: C. v. B.. Kraibbeudijfee, f 10 oi! 10 d. Meer passagiers vervoeren in autobus als daarop is aangegeven: O. W. V.. Iersek'e, f 10 oifl 10 d. Met den hoorn geen signaal geven ,als die veiligheid v,an het verkeer zulks vordprt J. A. E. Kattend'ijke. f 10. ofi 10 d; D. a H. Amsterdam, Vrijgesproken. Met eenrijwiel de veiligheid van het verkeer in gevaar brengenJ. B. Ierseke, f 5 of! 5 d.J. Z. Wlaa.rdia f 10 of! 10 d|. F. F. S. Goes, vrijgesproken. Met auto 'savonds rijden zonder licht P. L S, Kloetinge, f' 0,50 of' 1 'd. Met auto niet behoorlijk! uitwijken n.a,ur rechts: F. v. I»., Goes', f 15 ofi 15 d'. Met auto 's avonds rijden zonder a/c/h- terlicht: A. D., Goes, f'3 of 3 d., J,. Sj., Wiemeldinge, vrijgesproken. Met motor rijden zonder voorzien te zijn van een rijbewijsK. S., Wolphaarts- djjlk, f' 15 of 15 d. M<et motor rijden niet Voorzien yam minstens t.w'ee krachtig werkende remmen «T. P. v. A., Goes, f' 5 of 1 -w'. tsoh'. Met motor 'savonds rijlden zonder licht G. W. S„ Sdhore, f10 of! 10 fi 'sAvonds fietsen zonder licht: G. P., Rilland-B.atk, C. B., Kloetinge, f5 of 5 dagen. Dronkenschap bij tw'eede beril.B. d'. J,, Kloetinge, 14 dagen hechtejnis. Door K. S. te Wolphaartsdijk! is 'hooger beroep aangeteekend tegen het vonnis van het Kantongerecht Goes, waarbij liij is, veroordeeld wegens het met een motor rijden zonder rijbewijs tot f15 of 15 d. Faillissementen. Uitgesproken: 18 Ooit.. J. de Zeeuw! Jr., 'koopman te Oostburg. R.e. Mr. J. W|. Zïjlstra," Cur. Mr. A. H. Kuipers te Middelburg 18 Oct. H. Schout te 'sHeer-Arends,- kerke. R.e. Mr. P. J. van Bor.tel. Cur),: Mr. H. v. d. Bekte Callen'Ms te. Middel burg. Besmettelijke veeziekten. Een .bijvoegsel tot de St.cto. no. 202 be vat een staat van de. gevalleait van' Ibesmelfc- telijike veeziekten in Nederland, voorgeko men gedurende dei maand September. Daar- ontleenen wij' do volgend,e opgave (de cij fers tussehen ha-ak'jes duiden het aantal eigenaren .aan-, onder wier vee de ziekte' voorkwam)); mond- en klauwzeer bij tde herkteuW'ende dieren en, de varkans (18701) schurft bij' -de eenhoevige djeren en schapen 356 (32); rotkreupel bij' schapen 288 (22 miltvuur onder allei ye® 29 (28). GOES, 19 October 1926. Nieu'wie Tarwe f 1314,50, Goudgerst 'I' ll11,50, Haver f'99,50, Kookerw'- ten f 1522, Kroonerwteu f' 1523, Brui ne. Boonen f 1417, Maanzaad fi 4447. alles per 100 KG. Aanvtoer ruimt, - handel 'ilauw. Veilingsvereeniging „ZnidKRcvclaiid" te Goes. Veiling van 19 October 192G. PerenDoyenne de Comiee f 2152, Ca- labasse Oberdieht f' 14, Soldat Laboreui' t'1020, William's Duchesse f1035, Duchesse d'Angoulême 1012, President Roosevelt t'1520, Josephines de Molines f 15—16, Beurré Superfin f' 1928, Br. Clairgeau f 923, Br. Alex Lucas f 717, Br. Gapdaumont 10, Br. Napoleon f 6, Br. Baehelier f 47, Comtesse do Paris f 58, Nouveau Poiteau f 612, Groene Chaumontel f 58, Bruine Chaumontel f 4 6, Cons, a la Cour f 57, Doyenne d'Alencon f 6, Zepherin Gregoire f 6, Roem van Zweden f 13, Le Lectrie f38, Bezy van Sehonouwen f' 13, Zwijindr. Wijnperen f 10, le Cure f 67, Dorothea Royal f 5 7, Rietperen 158, Bergamotte d'Espe- ren 147, Wintersuikcrijen f 37, Win ter-Vijgeperen f38, Winter-Louwtjesi fö7, Jodenperen i'26, Rondsperen f' 57, Kleiperen f37, Gieser Wildeman f5—11, Afval- en kroetperen f 0,50—5, alles per 100 Kilogram. Appels: Goud-Reinetten f'1535, Anna- nas-Reinetten f' 12'15, Transp. de Cron- eels f' 1934, Sterappels f1636, Lanes Prins Albert f 1315, Groot Hertog Erc- dorik van Baden 23, Bramley Seedling 1'1417, Groninger Kroon £20, Zure Bel- leileur f 1522, Fransehe Bellefleur f 9 14, Dubbele Bellefleur f IS22, Present van Lunteren f 1625, Muurmanappels f' 22, Roode Island Grening f 11, Grouw- zuur i'914, Reinette d'Or f 13, Reinette Tulpa f 10, Court Pendu f 916, Honds muilen f 12, Roode Paradijs f921, Roode Ribbeling f 17, Rambonr Mortier f 15, Zoe te Armgaarde f1721, Zoete Campagnw f 1216, Zoete Bellefleur f 1115, Ruster f812, Horpt-Blomzoet i'15 Pomme d'Oranje ±1119, Afval- e]J Kroetappels i'211, alles per 100 Kg. Diversen: Blauwe druiveu f5158, fo- maten 1'1012, Mispels f II, talie te 100 Kg.Noten f 1,203,70, Meloenen f iq 11, beide per 100 stuks; Bloemen 10,26 per pot; Honing f 0,59 per flacon- Hazen £1,792,77, Fazanten f 1,05—1 1,46, Patrijzen i'0,530,89', alle per stut, MIDDELBURG, 20 October 1926. Op de veiling Werden de volgende prjj, zen besteed: spruitpm 712 0., groote ajuin- 45 c., kleine- ajuin/ 1 cc, mero 13_ 16 e., stoldprinsesbooneii 2231 c., suilfét. boonen 2025 d., spinazie 814 c., veld sla. 10 c„ k'asprinses 40 e., postelein 26 e., alles per KG.; bloemkool le aojj 717 c., 2e soort 14 c!., andijvie i/3_ D/e c., sla 1/21 e., savoije k'ool 2—4 C| roode kool 23 c., boerekool 1 c., aRjei per stuk'; peen 25 c., prei, 3'0., ten 24 e., rapen 25 cl., selderiep2—-3 c, rammenas 12 c'., alles per boe. f GOES. Geboren: Neeltjei Maria, d. v, Jacob Zw.artepoorte en Cornelia Marij Re jack. TELEGRAFISCH WEERBERICHT ArerwachtingZwakke tot matige Noor delijke tot Oostelijke wind, nevelig tot zwaar bewolkt of betrokken, aanvank/ weinig of geen regen in het Noordenj in het Zuiden toenemende kans op re; CHEQUE-ENBANKPAPIERKOERSEN van circa 12 uur. 21 October Chèque. Berlijn Brussel 7.57 7 60 Parijs 7.07 7.10 Londen 12.11 12.1% New-York 2.49 2.49l/s Bankpapier. Duitschland Belgie 7.00 7.16 Frankrijk 7.50 7.65 Engeland 12.10 12.12- Amerika 2 48 2.50 October 22 Wemeldinge, bouw- en- weiland), Va Dissel. 22 Kap-elle, bouw- en w-eiland, Vu Dissel. 22 Heinkenszand, inboedel, Pilaar. 27 Hcwfljktenskerke, hoefje met -bouw- ei ■weilan-d, Neervoort. 29 Kloetinge, beestiaah De Kok. Novemlber. 2 Goes, boomen, Beth. 5 contantvan den heerB. BOONMAN te Kwadendamme metende tot 1,95 M., wassende In den boomgaard te 's-Heer-Arendskerke. Briefjes in te leveren voer Dinsdag 2 November a.s., 12 uur, ten kantore van Notaris VAN DISSEL te Goes, alwaar inlichtingen te verkrijgen zijn. 12459-15 a contant van den heer C. 8UYSR0GGE te Kloetinge: wassende ta Kloetinge in de Groe, op de hofstede bewoond door Norb. v. d. Pas. Briefjes in te leveren vóór Dins dag 2 November 1926, 12 uur, ten kantore van Notaris VAN DISSEL te Goes, alwaar inlichtingen te ver krijgen zijn. 12510-17 Nu er weer een nieuwe jaargang is begonnen van dat Tijdschrift, houden wij ons gaarne aanbevolen hetzij in gewonen-, hetzij in prachtband. Voor dege lijke afwerking wordt ingestaan. ADVERTEERT IN BUREAUX: AMSTERDAM UTRECHT - ARNHEM TOT DE DRUKKERIJEN, DIE LEVEREN, KAN ONGETWIJFELD WORDEN GEREKEND DE TELEFOON 197. KANTOOR: LANGE KERKSTRAAT 22. Te 's-Heorenhook bij: J. M. J00SEN, Dorpstraat, Telef. 12 TEXAS omUtENSWAARGK 12511-50 12506-40 (van PAUL HERViEU). Prijzen: eerrie rang 12, tweede rang f 1,50 plus stedelijke belastingen 10 pet. auteursrechten. Verplichte plaatsbespreking vanaf Dinsdag 26 October, v.m. 10 uur. De eerste rang wordt verhoogd met 10 cents en de verdere rangen met 5 cents, ten bate van het öuppletiefonds van het Pensioenfonds van Ned. Tooneellisten. toti ZATERDAG 23 OCTOBER. lederen dag van 105 uur van welke stof ook en maakt ze in een oogenblik als nieuw eu is verkrijgbaar in alle kleuren. Import.: A. GAUÏHEY, 2e Jan Steenstraat 108, AMSTERDAM „DYFOAM" is verkrijgbaar bij de bekende Drogisten enz. k f 0,50 per stuk met gebruiksaanwijzing, voldoende voor minstens 250 gram stof Voor Engros ook bij de N.V. v.h. C. A. SCHULTE Co. te MIDDELBURG 9758-28 Modern ingerichte Boek-, Courant-en Handelsdrukkerij Westsingel te GOES Boekwerken Catalogi, Prijscouranten Tekstboekjes, Programma's, Wissels Rekeningen, Quitantiën, Tabelwerken Huwelijks-Circulaires en -Kaarten, Dankbetuigingen Modekaarten voor Seizoens-Opening, Reclamekaarten Adres- en Visitekaarten, Invitatiekaarten, Convocaties Briefpapier en alle soorten Enveloppes Briefkaarten, Menu's, Servetten Alle Meerkleurendrukken Rouw-Drukwerken Spoedig en concurreerend Voor de levering van bovengenoemde Drukwerken zijn wij speciaal ingericht en houden ons gaarne aanbevolen U hebt van den Zomer iets gemist, allen, die er niet geweest zijn! Komt nil allen HEDEN AVOND, want er wacht U een heerlijke 12500-50 Wij komen met iets aparts, met iets, dat niet altijd in Goes te hooren is. en de Clou

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 4