PUROL Ruwe Huid 't kraaiennest, i GEMENGD NIEUWS ^LAATSTE BERICHTEN^ üUWSCHE COURAfOT qiiEÜ ZEEUWSCHE COURAIVi OONDERDAG 21 OCTOBER 1926 't Verkeerde teojek. izer dager verschenen! 'n GeestIk geloof niet aan spo- n boek; 'n verkeerd boek! ;enoeg! Wie is de onverlaat?" m de tweede! naar je kijken! De Dfuitstohe lent. Vroeger rex-keizer, nu ex- ertij'da zat hij in Berlijb, nu zjfc >orn en it niet prettig in doornen, maar |toch geen verontschuldiging, rijn euveldaad. Hoe heet dat boek? verschijnt het?" Engelschen uitgever en dé titel rly life". herinneringen dus hoe kan dat rerd boek zijn?" |it kan Is me dat een vraag! 't goed, waitneer een man, dia [machtig rijk had te gebieden, de Iat verkonden, hoe of hij; haasje- ng met zijn neefje of zijn on. in het ootje nam." srt het ons of de jong» Wilhelm, dien hij van zijn opoe kreeg! zijn hand hield, tot hij! warm hem dadelijk in zijn spaarpot pat de keizer eens vertellen wie aadslieden hem een rad voor de |aide. Laat hem eens melden, kliek het aanlegde, hem te doen lat zijn uilen valken ware®laat onthullen, waarom hij den we- iet vermeden heeft, of ininstens, 'if het recht ontleende om ge- 'erdragen als vodjes papier te n. do ex-keizer nog meenen, dat feen rad voor de oogen Üraaide, ilcn wèl valken waren, dat hij [liet verried en dat de Belg-isjeM tvaardig was. Wilhelm (de laatste?) onver- vereld zijn kortzichtigheid! wil velnu dat hij. dan zijn tijd niet (net "hoeken schrijven, doch vlug izijh ex-keizerlijken vinger hakt. hem dan ook wel beklagen, doch1 ral, zal het medelijden dat we voelen toch van een betere söor.tl UITKIJK. I digende beëindiging der financi- luding bevorderd zal worden. Iieieele commissie heeft gemeend aande^ beschouwingen aan den erweging te moeten geven, daar ewenscht voorkomt dat omitrent irifeH der geldverstrekking eeni- d ontstaat. De commissie, zou pi prijs stellen indien B. en Wi. tvolgende raadszitting omtrent' taande een prae-advïes zonden rengen. Boor clen Raad zou dan Irent, de te stellen voorwaarden kieele beslissing genomen kun- van' belang dat spoedig eenige verkregen wordt omtrent de jn den Raad tien aanzien van Ivoor de restauratie, en de 11 waaronder de Baad de xestau- ht te bevorderen. Do urgentie nemen beslissingen is voor de commissie aanleiding geweest oorstellen te komen, die van pkenden aard zijn dan het voor- en Wi" nen melden dat de Kerkvoog- net deze voorwaarden hebben |n dat B. en W. den Baad ad ieu dat voorbeeld te volgen, vloede laten wij; hier nog vol- Jirijven dat door den minis her Irijs aan de comm. van Kerk- alhier gezonden is: inleiding van een mondeling uwen voorzitter heb ik de lichten, dat ten aanzien van de |van de Groote Kerk te Goes rie van toelichting tot Hoofd - Staatsbegrooting voor 1926, Ing van den voor dit jaar uït- ermijn -van f 10.000 heb vol- degedeeld st dringende werkzaamheden, a de Memorie van toelichting tuk A a der Staatsbegrooting sen ramingscijïer van f150.000 loopen ten einde. Hetgeen doen overblijft wordt, na het' van verschillende bezuinigin- aal op f330.000 hegrootj.1 len ondergetekende voor, dat g is ook hierin door het Rijk ragen in dezelfde verhouding 3r (ten hoogste 2/9). Voor 1926 gewone vervolgtermiju van getrokken. Staten-Generaal is de aange- mijh toegestaan, zonder dat ling van de toelichting eenige 3 gemaakt, aag worden afgeleid, dat de raai zich principieel hebben gt een subsidieering, gebaseerd kostencijfer van ten hoogste dit verband nog mede, dat voor 1927 1, de jaarlijksche termijnen te f19.600, waardoor het aan- aarover het Bijkssubsidie zal naar evenredigheid zal van Arbeid. vergaderde de Baad van oes o.a. tot vaststelling van voor het dienstjaar 1927. verband daarmede verhandel- ingekomen stukken bleek, oten omvang de genees- en behandeling van verplicht-ver- heeft beireikt. dan 1200 verzekerden wer- pig onderzocht of in een observatie opgenomen. Sojii- van Handen en Gelaat verzacht en geneest men zeer spoedig met Boos 30, Tubs 80 ct. aigen bleken reeds onherstelbaar invalide rijn en weer anderen niet in omstan digheden waarbij blijvende invaliditeit nu dreigde. Een groot aantal echter, meer -100 verzekerden werden voor reke ning van den Baad van Arbeid behandeld; hetzij geopereerd, hetzij verpleegd in een sanatorium etc. Meer dan f'200.000 werd voor dit doe] reeds uitgegeven. De behandelde verzekerden zijin, op en- iele uitzonderingen na, volledig of b'ijHa geheel hersteld. Ook de resultaten bereikt met de ver pleging van t.b.e. verzekerden bleken de verwachtingen te overtreffen. 'Een woord van lof werd dan ook ge sproken ten aanzien der medici in het ge iled van den Baad, die de belangen vain hun patiënten behar tigen dooi: overleg met den Raad van Arbeid te Goes. In bjjlzon- der kon nog met waardeering worden veg- meld de vlotte en aangename samenwer king met het consulatie-bureau tof bestrij ding van de t.b.c. in Zeeland. Ook wat betreft de overige uitvoering der invaliditeitswet en die van de vrij willige ouderdomsverzekering en ongeval lenwetten kon van gunstig resultaat wor sen gewaagd. Op 1 October j.l. werd in het gebied I van den Baad van Arbeid te Goes, uitslui- J tend als gevolg van het plakken op, een I rentekaart, jaarlijks aan invaliditeits-, ou- I derdoms-, weduwen- en weezenreanten be taald een bedrag van ruim f 200.000, Aanrijding. Toen Dinsdagmiddag de chauffeur J. R. uit Schore met rijn auto uit de Wijn gaardstraat kwam, moest hij! plotseling gherp uitwijken voor een ouden man, wat tot gevolg had, dat hij tegen een lantaarn paal opbotste. De paal brak middendoor -en de auto werd licht beschadigd; ant lers liep alles goed af. Vergadering R..-K. Vrouwenbond. Dinsdagavond! 8 jgur vergadert in 't Blot Oostende de afd. Goes van den Bt-K. Vrou wenbond. Op de agenda staat o. m.te 9 ,u;ur le zing door de radio van mevr. Steenbergh Engeringh. algemeen presidente, over „Waarom organisatie van de Eoomsche vrouwen Deze attractie is mogelijk gemaakt door de welwillende medewerking van den heer X. Kaufmann, eigenaar van Baidiohuis. Do bewoners van het Schipperswege- ling hebben zich met een adres tot den Siad ge-wend, waarin verbetering van de zen weg wordt gevraagd. De gerin(gste jenval doet een sloot voor de huizen' (ontstaan I Qrinkenszand. Dinsdag zijn alhier op:- 1 gebracht zekere C. T. en A. wonende 9 alhier, die door de politie zijn -gear- Iresteerd wegens inbraak te Nieuwland in ■oen pakhuis, staande in een boomgaard Ialdaar. Later rijn ze overgebracht naar JVua- delburg. Be slager Bek heeft verleden week Woensdag een rund van Simojise uit 't vel gesneden, dat gestorven was aan mond en klauwzeer en onder politietoezichtl is hegraven. Met dezelfde kleeren aan, die bi) tijdens het slachten had gebruikt, is hjj hij zijn geiten geweest. Thans rijjn ook deze dieren door de gevreesde ziekte aan getast. Wel een bewijs, hoezeer besmet* telijk deze riekte is en hoe voorzichtig men moet zijn, wil men de smetstof niet poverbrengen. Maandagmorgen verloor een slagers- lineeht, die voor rijn patroon met een lioodschap was belast, een briefje van P25,—waarvan aangifte werd gedaan ■te seeretaeie. Nog voor dat een' publi- istie van gemeentewege was geplaatst, was reeds de eerlijke vinder verschenen' die tot belooning een rijksdaalder ontving. Wemeldinge. De schepen Consedon en: «Margaretha zijn in de Weineldinlgsch® val- |lei met elkaar in aanvaring gejwsiest. Beide «lept® bekwamen aanzienlijke schade bo lken den waterspiegel. Het zeilschip Nieuwe Zorg is hier (met verlies van aem zwaard ibumefn, ge luncht. i - Serooskérke. Voor het voorloopig diplo- Ima van het machinisten examen slaagde |tb 'S ®ravei^lage keter J. Ode, vein Sas van Gent. Door de onvoldoende ibia tlenarjivocr moest de campagne aan de peetwortekuiterfalbrwlkf Sas van Gent, een "d)ftal dagen worden stilgelegd. Op Maain- 18 lezer kbnden de werkzaamheden hervat. ^tokens. Zaterdagmorgen brak alhier r00' da geweldige vracht, die opgeheschen eest worden, de mast van 't schip van flipper J. aldaar. Hij: kwam terecht op fn kaden der elctr. geleiding, die even- n!''" afknapten. Re einden vielein op de r£enen, zoodat de vonken er, uit spron- p®- Gelukkig werd niemand geraakt, -wonder boven wonder alles zon- I'r persoonlijke ongelukken afliep. r s Hoog bezoek. .Gister bracht de minister-pres. J. Kan, 1 bezoek aan onze provincie. L 1 ^ei1 ochtend werden de veestallen Kol U ^eer Aernoudts Te Sluis bezich- waarna de beide suikerfabrieken te 's,-van-Gent met een bezoek werden ver- V ervolgens stak Z.Eixc. bij! Ter- 1 oveT r!e Schelde om een kijkje te PUen in m<, Ualt Nadat min. Kan ten huize van den heer Hanken geluncht had 'vertrok hij! om '7.20 van 't station Goes naar de residentie. Ongelukken. Eergïstermiddag zou de 55-jarige land- houwer B'. Oltwater in de buurtschap Klein Doehteren met een paard de zaai- machine van het land ophalen. Eenigén tijd later kwam het paard m'et de machine zonder den boer thuis'. De man werd niet ver van zijn woning op den weg gevonden met een ernstige hoofdwonde. Hij overlegd spoedig. To Enschedé is eergisterochtend de 27-jarige G. Weldfnk, toen lfiji uit een' schuur aan den Oostveenweg een aan gespannen jong paard Eaar buiten wilde brengen, met den disselboom tegen den muur gedrukt en zoodanig gewond, dat hij dca namiddags aan de kwetsuren is be zweken. Geen misdaad. In de bladen werd voor korten tijd be richt, dat te Hoorn 'n tweeling van vier maanden oud, vermoedelijk tengevolge van misldaad, zou rijn overleden. Een gerech telijk onderzoek werd ingesteld. En nu deelt men ons mede, dat alle geruchten omtrent dit tragische geval geen feit'elijt ken grond hebben. Ernstige ontploffing. E-ergisterfenmorgen heeft in de rijwiel1 fabriek van den heer O. H. Cortus te Scherpenzeel een hevige gasontploffing plaats gehad, waardoor de lakafdeeling totaal werd vernield. De heer C. en een werkman werden in bewusteloozen toe stand opgenomen. De toestand van den laatste is minder goed. Hij! moest naar het ziekenhuis te Amersfoort worden over gebracht. De aangerichte Schade is ana- zienlijk. Boor katten gered. Te half twee 's nachts werd de assisten tie van de politie verzocht bij' den heer C. aan de Hoogestraat te Dieren, omdat diens woning vol gas stond en hijf de hoofdkraan niet kon afsluiten. C. was even te voren in zijin slaap gestoord door het rumoer dat twee katten in de keuken maakten. Hijl bemerkte toen een sterke gaslucht en gevoelde zich onwel. Vervol gens wekte hij" rijn vrouw en de buren, die de slaapkamer boven rijn keuken# hebben. Ook die gevoelden ricb onwel, veroorzaait door het uitstroomende gas. De gasslang van het gaskooktoestel was losgeraakt en het uitstroomende gas had reeds een der katten gedood. De bewoners ondervonden geen verder gadeel en hebben vermoedelijk aan de katten hun leven te danken. Op het nippertje. Op den Rijksweg Roermond-Sittard na bij! Echt is een auto door de afsluit'boomcn van den overweg gereden, toPn juist de trein op komst was. De overwegwachter zag nog kans heit signaal op onveilig te zetten, waardoor de trein kbmende uit Roermond, zijn vaart eenigszins kon verminderen. De auto bleef op den spoorweg staan. De chauïlfeur \V. zag aanstonds het ge vaarlijke yan den toestand in em waar schuwde d'e inzittenden «en dame met tw'ec kinderen. Juist hadden deze de auto verlaten, toen de auto door dan, trein Werd gegrepen gn een 30 M. werd meege sleurd. Het is te danken' aan. het optredert van dep chauffeur en den ovterwegwaehter, dat er geen persoonlijke ongelukken heb ben plaats gehad. Het. ongeluk' gebeurde doordat .aan den an'deren kamt vkn dein overweg eeb auto met verblindend lic'ht stond, waardoor de chauffeur verblind werd en de hoornen van dem overweg niet bemerkt had. Droevig. een onbewaakt oogenblik dromik heit '-J.. f.milio Visser, afklom'- LD ©Bil 1 u 3j-arig zoontje der familie Visser, afkbm'- stig uit Beverwijk' en wonende te Kerk- rade. uit een flesch Waarin zoutzuur was opgelost. Op last van den geneesheer word de kleine naar het ziekenhuis gebracht. wa«p het is overleden. *i uvtr ae ocneiae om een jsijnje wc lenen in den Wilhelmina-polder. Te half ijt werd hij daar door den directeuj:, den ter Hanken ontvangen, die Z.Exc. naar ^schillende boerderij'en geleidde. liet zal je gebeuren. Door de recherëh* te d»n Haag werd telefonisch a.an de politie te Emscih'edo kennis gegeven, dat ta '9Gr.avenh.age het lijk van een ma.n Was opgehaald., die naar 'de op hét lijk gevonden papieren zekere T. uit Enschede moest rijn, terwijl daarbij het verzoek' Wferd gedaan om de 'familie T, daarmee in Kennis te stellen. Dit geschied de. en dit brachit heel wia.t consternatie in het gezin te wieieg, totdat een inmiddels thuis gekomen zoon zulks voor onmogelijk verklaarde, aangezien hij! zijn vader dien- zelfden dag'in levenden lijve aa® het werk had gezien. Dit 'bleek juist te zijn, met welk feit de Ha,agsohe recherche in kennis werd gesteld, die iemand zond met bet- portret v!an den drenkeling. Eem! oderzoek naar de identiteit »r van is ingesteld. Wonderbare redding. De schipper van den te IJmuiden bin nengekomen stoomtreiler „Pelikaan", IJM 192, is volgens de „Tel."- op wonderlijke wijlze aan den dood ontsnapt. Toen het schip op de N-oordzee visschende was, werd de schipper door een stortzee overboogd geslagen. Het was stormweer en de be manning kon niets uitrichtem. Gelukkig was men juist bezig het neb 'in te halen. De schipper wist dit te grijpen en kon zoo weer aan boord getrokken worden. Kleine oorzaken Gistermiddag is, vermoedelijk door het spelen met lucifers door kinderen, brand uitgebroken in een van de bijgebouwen der model-boerderij „Johannahoeve" bij'Ooster beek. Het gebouw, dat gevuld was met hooi, stroo en zakken kunstmest, stond spoedig in lichte laaie. De toegesnelde arbeiders, weldra geassisteerd dootr een handbrandspiuit uit de buurt, konden wei nig uitrichten. Vriji spoedig was de auto- brandspuit uit Arnhem aanwezig, die het vuur krachtig aanvatte en er spoedig in slaagde den brand te stuiten. Het water moést gepompt worden uit een reservoir op het terrein en toen dit vrijwel leeg was, stond men machteloos. Metl behulp van de waterleiding van de op een at- stand gelegen boerderij moest men toen het reservoir weer aanvullen, in welken tijd de brand gelegenheid kreeg weer aan te wakkeren. Men kon zich er slechts toe bepalen, do in de nabijheid gelegen gebou wen zooveel mogelijk te. beschermen en moest het gebouw, waarin de brand was uitgebroken, laten uitbranden. Dreigbrieven. Verscheidene ingezetenen van Velser- oord vonden den laatsten t# hun brie venbus dreigbrieven van eigenaardige soort Ze waren geschreven met_ rooüe inkt en hielden de waarschuwing m, dat de bewoners spoedig hun huis moesten ver laten, daar er een rooverbende op komslt was, die het in brand zou steken. De epistels waren versierd met doodshoofden, sabels, bloed en vuur en wolken. Deze dreigbrieven werden s avonds be zorgd. Dinsdagavond heeft d? politie eens goed opgelet, om tc zien, of rij, den dieigl briefschrijver ook kon vatten. .En^e pb- litie betrapte hem op heeterdaad, toen J j! weer zijn brieven in de bussen deponeerde. Het was een 12tjarige knaap, w wiens breindeze filmfantasiën waren opgeko men. Na de gebruikelijke ernstige vering uilig beeft de politie hem aan zijb oudersl teruggegeven. Mishandeling. Toen da 22;-jarige C. W. gisteren met haar verloofde in" de ouderlijke woning aan den Goudschen Bijlweg te. BoWam was, kregen beiden twist. Opeen* haalde de verloofde, de 34-jange P. M. S., een mes te voorschijn en gaf haar een steek inl den rug. Het meisje zakte ineen en is naar het ziekenhuis aan den Coolsingel vervoerd. Gisterenavond kon zijl dit weer verlaten. S. is aangehouden en opgesloten. Een aartsleugenaar. Destijds werd gemeld hoe op 26 Sep tember 1.1. de 25-jarige A. C., tuinier op een buitengoed nabij' Antwerpen, 1» avondtrein twist had gekregen niet vier 'Nederlanders, die hem, na, zijn geld te hebben geroofd, uit den trein zouden lieb ^De^maréchaussee had vruchteloos een onderzoek ingesteld. Herhaalde ondervra- gingen van den tuinman leidden echter tot menigerlei tegenspraak in zyn verkla- 11 In het nauw gedreven heeft C. tlians, volgens de „Tel.", bekend het verhaal te hebben verzonnen. Te Antwerpen wa hem zijn portefeuille ontfutseld. I>e man zal worden vervolgd. Ren ongeluk op' den St. Laurens. Toen het stoomschip ,iGaine" op den benedenloop van den St. Laurens (Ca nada) was, begon de lading te wertem. Z verschoof opeens en bet schip kantèlde e zonk De booten konden niet uitgebiach worden. Elf menschen die zich aan de verschansing hadden vastgeklampt, vielen in het ijzig koude water en verdronkeu- MJertien passagiers en leden van de b manning zijn gered. Do duisternis be lette de redding van de anderen. L'attdietbmc in do V. St. Een bende van meer dan feen dozij'.n ban dieten is binnengedrongen m het ge^ouw van de Elbow Switchboard and Supply Gy- te Chicago, waar rij negen nachtwakers overvielen en knevelden en daarna Vijf brandkasten forceerden. Ze ontkwame met een buit van 33.000 dollar Zeventien boeven namen aan den overval deel. Een Amcrikaansch-Mexicaansch incident. Beuter meldt ons uit Mexico (sM) Jat aan het Ameriklaansdhe gezantschap aldaar bericht is ontVaUgan, tea AmeriHaanschsn consul, te Mazatla.11, dat te Culiacan, de hoofdstad van don Mexi- caanschen staat Sinaloa, een Ameriiaaiu J. F. Snriggs, de directeur van de Mila- ueescho Vrudhtenmaatschapplj', is vermoord Blijkbaar heéf't men hier te doen met een roofmoord: maar er zijn geen nad,era bij- zonderk(v/lcn ontv<\.ngGin|. Een rcrijcleld& aansla; Naar Beuter uit Tokio meldt, heeft d,e politie daar gisteren een jon gen wv«r gearresteerd, djq in het 'bezit bleek( te -zijn Vitn een 'dolk1 «n van eon' brief, gea(Bes; seerd aan den minister-president Wa.<- Katsoeiki. j „;i De jongeling bekende, dat bij 'had w"" len probeeren om den. brief ter hand, te stellen aanden minister-presided*Hqt schrijden hield de sommatie aan dien. mi nister-president in. om af te trod.en. Indufa Wakatsoeki dan zou hebben geweigerd; af af te treden, zou de jongen hom. met eeu dolk zijn te lijf gegaan. De politie, te Tokio houdt dp zaai voor onbelangrijk' en riet er dei poging inl van een gedesequi] ttvrecvrd individu, dat lae publieke aandacht 015, zichzelf haid willen 'vestigen. Japaasclic vrulkaan in werking' Beuter seint uit Tokio: De vulcaan Hokkaido in het Tanmaye- 'district is tot uitbarsting gekomen. De steden Tomakbmai en Harobctea rijn ouder een 6 duim! dikke asdhlaA-g be,- dolVeu. Verscheidene ikleinere erupties en aard- bevingen had,deu nadielm nog plaats. Er wordt tot nu toe van geen slacht offers melding gemaakt. Sneeuw in Duitstjhlawd Maandagnacht is in het Reuzen-geibergte v'eel sneeulw' gevallenOverdag steeg de teanperatuur echter, zoodat die, sneeuw! niet bleef liggen. Sedert gistereuimorgeii is ook te A-0dniiio^ •berge®; veel sne^uSwi geveild11- Doodgescüratle®'' Te Lemberg is de inspecteur Joblinsikï van het lager onderwijs, 'die zicih imi eenj broehlire tegen de leischen vaa dh Oeikrai- ners ten opzichte van hét onderwijs hadj uitgesproken, op 9traat door twiee Ook!ramJ sche studenten doodgeschoten. De dadei's konden ontkomen. Eiessthcntrekfcérs gearresteerd- De Berlijn sche politie 'heeft gisteren de drie ledien va.n een in- em uitrvloesrfirm."aj gearresteerd die tw'e© miaanden geleden' liaa.r 'betalingen had gestaakt. Er is ge bleken, dat het passief d|ex ondfernietiiing bijna 2 millioen mark bedroeg. Bij onge veer 120 firma's uit de textiel en leder industrie had het drietal groote hoeveel heden waren gekoekt, zonder deze te be talen. De whren worden voor heb grootste gedeelte na^r Londen verzonddn' en daar door medlepliichtingen van de hand ge- daau. De BerlijtiseJie politie heeft om ar restatie der medlepliohtingen Verzocht. Osiar Calaw'. de eigenlijke rlireeteur Van de onderneming, is gistermiddag wieer iji vrijheid gesteldi, daa.r het gjeibleken is. 'da.t hij zelf eigenl'jj'k! 'het slachtoffer vau zijn twee vennoateu is geworden. Voor 170.000 mark aan waren, die nog 'niet naar Engeland Warem verzonden, kon den nog in beslag worden gonom'eh. Een redder vam nienschenlei"»!ni-l. Uit Parifs wórdt gemeld; dat monheaft verzocht Raymond Briez, een jonge be diende uit Parus, die negan e nfjwliimtijjl diende uit Farijs, die negen en tw'ilntig j-aar oud is, het legioen van eer te ver lenen. Briez heeift, gelijk We r6eds vroe ger meldden, wïiarsriiijnlïjlk! het wereld record behaald in ihet aantal malen, dat hij rijn bloed heeft gegeven om 'levens van anderen te redden. OiÜldank's onder ging hij zijn honderd en eerste operaitiej Voor bloed-overbrenging. De medjiei te Pa rijs beschouwen den jongen Franschmah als een h^zonder mensoh; verscheiden® doctoren roepen regelmatig zijb hulp in als er bloed moet wOrden afgehapt. Briea vraagt geen schadevergoeding en stelt glc.en eischeu. Hij! hééft, het leven gered) van' den president van een Zuid-Am'erikaansche Ra- publiek', Van den Prins van e©n 'Europcie- sc'hen staat en Van talrijke arme werk lieden. In Juli ga'f! hij1 zeventien' keer zijlnj eigen bloed en één keer is het gebeurd; dat hij' d;e operatie 'binnen Ben tijdsverloop van 24 uur drie keer onderging. Zijn. 'dierbaarst bezit maken do brieven uit, die hij ontvangt v,an hen, die hij door zijin heldhaftige da.dcn gered 'heeft. „Hartelijk- 'dan'k!", is het eenige, dat ik ooit 'heb ge vraagd, zei d|e jongeman, toen hij op toer suheiden wijze van zijn stoutmoedig werk' Vertelde. Een reddend huw*ïijk'. Ee nlispelend ,,ja" van de lippen vam, eeb aardige jongedame heeift van Pat F. G'Ha- ra. een 20-jarigrti jongeman, eemi' nitilti- milliouair gemaakt, zoo lezen we in, een Emgelsch dagtoladbericht uit NewLYork. De huweljjksvoltreldking voor deu bur gerlijken stand had even, vóór midden nacht plaats. AVaren ze een'igei oogenblilc- later geschied, Pat zou d,e voor hleto' ibe- steinde millioenen niet hebban tóuminéh riep hij: „Kom er uit,, of, ik! schiet 1" De verschrikte 'sdh'oone gaf oogönblikka- lijik a,„n het bevel gehoor eti w'eTd door den- agent, wiens tegenWoördighielid van geest hem een groote toekomst belooft, naar haar ouders tergge bracht Meer daw een jaar slap,end- Opi 2 October van hot vorig jaar viel ta Nottingham' eon jong m'eisje, Doris Hintoml winkeljuffrouw in een manufacturenzaakl toe» ze thuis naar de draadloozei luisterde, i tl'slaap'. Even daarna waarschuwde haar moeder haar, dat de tafel grilekt was, mdatr het meisje wWrd nieit wakker en was ook1 niet wakker te krijgen. In, Diecamiben werd' naar het ziekenhuis overgebracht, waar 7 t-Io.oaif!' fTVxom v?A f-ArilSPffO- erveii Dit zat zoo: Pat's stiefmoeder had, bijl testament haar stiefzoon fPt cienigen erf genaam benoemd va» haar beroemde „ranch" te. Kingsville (Texas), echter op voorwaarde, d,at de erfgenaam zes maan den na haar dood zou huwein. Deze termijn was, op, enkele mimuton na, verstreken, toen .de huwelij'iksvöltreik- plaats had. Pat haid, dus nog zoo lang mogelijk van zijn vrijheid kunmeni profi- teeren. Dit wil echter niet zeggen, dat hij' zélf op het uitstel had aangedrongen. Integen deel hij had, reeds verst'heideue malen cien aanzoek tot rijn aangebedene, Martha Marcusson geheeten, gerioht, doch dezb was in Virginia (Minnesota) opgevoed, waar haast-huwelijken, zelfs al zijn er millioenen mee gemoeid, steeds met een boos oog worden aangezien. Op den helwiusten avond, den laatsten van den hem door zijn erflaatster toege- stanen termijn, diueerip Pat meit rijtoi aan staande, toonde haar de be.noodigdei huWe- lij'k'spaperassen en een trouwring. Door deze wapenen overrompeld, liet Martha zich bewegen, mede. naar den huwelijks- magistra.a,t te gaan, die het paar voor de wet in den echt verbond. Een escorte van motoragenten bege leidde Pat naar den magistraat, die nog juist bijtijds d,e noodige formaliteiten ver richtte, w'elke het geluklcig tweetal in het beziit van elkaar en van de erfenis ter waarde van 36 millioen gulden stelden. Slachtoffer van Boude geweld daden. Op 26 September hielden de katholieke jeugdorganisaties Van het 17e district ta Weenen op de getwone wijze, met, een optochtih un jeugd-Zondgg. Terwijl ze naar het Elterleinptein trokken, iwiaar de stoet zou Wórden ontbonden, werdetal ze door een groep socialisten' bVervallein. die de deelnemers met bullepezen en, boks beugels te lijf gingen. Onder de aaUgevaUenc» ibevond zich een gebrekkige jongeman, die, .zich slechts met een stok kon voortbe,wlegan. ERn lid -der woeste 'benidiei gaf hem can vuistslag tegen den slaap, dfe zoo hevig aankwam, 'dat de getroffene, Alois Gruiher gehee ten -buiten wiesten ra,ak|be, en eerst na eenigen tij'd naar huis klon gaaini. Sinds dien klaagde de jongeman over voort durende hoofdpijnen ©u dezer dageln, is hij aan bloeduitstorting in ide hersene^ overleden. De politie hééft Cjen gestreng onder zoek gelast en reeds een .aantal getuigen in verhoor genomen. E«i lumineuze inval E>en levensmoede jongedame had zich Zaterdag te Straatsburg te whter gewor pen en wa» op het punt den verdriolkihg-s- dood te starven. Een jonge politic-agent Zag het drama zich voltrekken en moest lijdaljjik toezien, daar hij niet zwemmen Iton. Ope©ng echjter kreeg hij een luminezen inval. HSj trok rijm revolver, en dien op hot meisje richtend. Z(5 iiaa-I" nn-avisa, «aw w 0__ ze drie maanden blééf. Toen ze terugge bracht wievd sliep ze nog even y,ast lals toen ze er heen ging. Een Londeinsche special^ liteit, die zich met hot ge.vhl bemtoieiite, moest verklaren, dat hij er geen weg mlp>ei wist. Aldoor tot nu toe, is het, kind' beWus- .teloos gebleven, door k'unstmatigei voeding wtorldt het in het leven gehoudon.Alleen, i lr|de laatste dagen schijinen e«niige tee- t'enen er op te w'ij'ze», dat het ibagiijfi bijl te komén. Do man m«t 178 secretarissen. De Parijsche ingenieur Grimaud, die, om zijn „uitvindingen' aa® den man te brengen, zich niet minder dan 178 secre tarissen had aangeschaft, van wie hij een borgstelling van vele duizenden francs vroeg, heeft thans in het huis van bewa ring gezelschap gekregen van een drietal zijner voornaamste medewerkers, die klop jacht maakten op candidaat-secretarissen' en zich van de borgtochten een aanzienlijk deel zagen toebedeeld. Vervalsching van aaadeelcn. Eergisteren rijin te 'Warschau een zekere Kormann uit Warschau en de bezitter vaB een drukkerij in hechtenis genomen die op groote schaal aandeelen in goudmijnen ia den Oeral en in petroleumondernemingeni in Bakoe hadden vervalscht. Men' ver moedt dat voor een bedrag van ruim' 10 millioen gulden aan valsehe aandeden in omloop is gebracht. De aandeelen, die uit stekend waren nagemaakt, werden door een wijdvertakte bende vooral in Polen, te Berlijn en te Parijs van de hand gedaan. Te Berlijn moet voor een bedrag van 400.000 goudmark aan nagemaakte aandee len in omloop zijin gebracht. De stukken werden daar van de hand gedaan door zekere Rubin uit Warschau die zich te Berlijn Emil Sominer noemde. Omtrent do zaak der nagemaakte aan deelen der Oeral goudmijnen en der Bakoe pielroleummaatschappij wordt nog meege deeld, dat de politie op het spoor van deze zaak is.gekomen, door een koopttnani te Krakau, diéi-dicrgelijke stukken had ge kocht, en ze aan een bank te Parijs had gezonden, waar 71e vervalsching ontdekt werd. De politie wist den koopman te be wegen een samenkomst met den verkooper te hebben onder liet voorwendsel, dat de kooper de zaak minnelijk wilde regelen. Bijl deze samenkomst werden reeds aan stonds drie personen gearresteerd o.a. Ru bin. Kort daarop! gelukte het ook de overige leden' VKh de bende in harden te krijgen en ook den eigenaar van de druk kerij te Warschau, waar de stukken wer den gedrukt. Men neemt aan dab voor een bedrag van ruim 20 millioen Zloty aan valsebe aandeelen der Oeral goudmijnen jT3nii.„„ mi m,rn an tsrvha:ntT>il zijn vals ene aanueeitui en der Bakoe petroleummaatsehaplpij' gedrukt. Te. Warschau is men bevreesd dat verschillende, kleine banken eü cre- dietinstellingen, die deze stukken hebben' verkocht, in ongelegenheid zullen geraken. MIDDELBURG. Door het polderbe stuur van W'alidheren wérd hadanim'ididia.g aanbesteedj het béstorben v!an, dyn omderzea- séhen oever, tussefhen de dijkpalen nos. 12 en 17, a.an de Westwiaitering, nabij| het Nolléhodfd. Hoogste inschrijver N.V/ Aannemersbedrijf vóorii. W. het Hoen, Helder, voor f43.700; laa,gste inschrij ver J. de Vries, HaemsteJle, voor f 35.872 MIDDELBURG. Op de graanmarkt Was de natfvber ruim, handel druk. Tar we 14,5014,75, Witte Boonen onge lezen f2326, geJcziejn f 2931, Kroon- erwten f 1624, Lange Bruine Boonqni ongelezen f 1617, gelezen, f 1920, Ron- 'de Bruine Boonen ongel/azam f2528, ge lezen 'f3133, Maajnza,ad f4446, al les per 100 KG. Boter f 0.95, aan parti- fctilieren f 1,05 per V2 KG.Kipejegem 'f 9' aan particulieren f 10, Poelje-eieren f 6 aan particulieren f7, Eendeiiegefn f7,50,i aan particulieren f8,50, alles per lOOi stuks. Onverantwoord. Hedenmiddag kwart over twaalf zweef de op geringe hoogte een Nederlandsteh' vliegtuig boven Goes, "dat verscheidene malen over den kop ging. Wij vragien ons af of dergelijke acroba tische waaghalzerijen hoven de kóm van' een dichtbevolkte gemeente pas geven. Het-zevende leerjaar. Door den Minister Van Onderwijs is aan. de Inspecteurs van hei L. O. opdracht, gegeven b'ij de gemaentebesturlen geeféVens te verzamelen óf er ibij' algemeelle deelne ming aan het 7e leerjaar Voldoende plaats ruimte op de openbare en bijzondere scho len aanwezig zou rij». Het mijnOonllifL Te Londen Verwacht men een nieuw» poging tot bijleggin'ef van de staking) imi de mijnen. Uit Sleeswifk'. De D'eensohe autonomistem, Initenanits Jansen en Quistgart rijn op vrije voeten gesteld. Koersverandering De Sowijetregeering heeft, volgens de Information, alle gezanten ,naar Moskou ontboden. f Oostenrijk' en mgr. Skip*!. Mgr., Seipel is er in geslaagd een nieuwi 'kabinet safnen te stelle» en heeft refedrf

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 3