Ruwe DOMOERDAG 21 OCTOBER 1926 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT I ZEEU CHINA BINNENLAND Moeilijke Stoelgang Mijnhardt's Laxeertabletten UIT ZEELAND MIDDELBURG VLSSSÏNGEN GOES In 't kraaiennest, i O De burgeroorlog. De poging van generaal Hsia Tsjaos om Shanghai te nemteu is mislukt en «le, gou verneur van deze stad heeft thans allen, tijd om die verdediging der stad voor te bereiden. i KORTE BERICHTEN Krachtens een besluit van de te Ba,- Ben-Bad,en gehouden. Furopeeselhe spoor- ilwiegeDnlferantie zal met, 1- Mei 1927 in he t Europeesdhe spoorwegverkeer (behalvie ,in Engeland) de dd-uur-tijdsaaniduijditnlg ding worden ingevoerd. Tot voorzitter vian ,de internatinale conferentie voor arfaeidarsstatistidk te Ctenè •vte is A. Hilton, directeur van het süatis- tiseh bureau va® 'het Eingelsnhe ministerie van arbeid benoemd. 21 landen zijd ver tegenwoordigd. - Officieel wtodt medegedeeld, dat er in Engeland hed,e® 238.669 mijnwerkers werken, d.i. 14.475 n«*er (jan gisteren,'. 'Bovendien werken ,er 5003 mijnwerkers ïnner in Verschillemd'e' mijnen int Northum berland, die niet ander bovengenoemd ge tal begrepen zijn, zoodat het totaal 243.672 inoet zijh. i De gemengde commissie' uit d,e com!- missie ter voorbereiding dier ontiwapiettiiigss- eonferentie heelflt ha-ar eerste vergadering te Parijs geliouden. Kameroverzicht. Dinsdagmiddag heelt de Kjaimer dei 'be lasting-ontwerpen, die een vermiinidprihg van geldelijke® druk inhouden, behandeld. De heer v. Vuuren drong als woord voerder v,an de Roomseh-Katholieke ftaetie evtaials de heer Kortenhorst op intrek king van de Wjeekje- «au d# Zegel'belasting aan. Ook al stemt de. Kamer voor dp belas tingverlaging, dan is zij niet gebomdlph om iu 1927 voor de verhoogingemi tö stem men. De heer van Vuuren heeft) dit dijiidei- lijkl gezegd. Tegen de verlaging van die opcenten op de inkbmsteiubelasting met 25 ha4 niemand hezwiaai'. Het is oem offer aan het Becnimgsfomds, maar het Voordeed is, dat van deze belastingverlaging' ally belasting betalers proKtieenep, in alle geVal duizen den meer dan het geval zou zijin gewpesb met de eerstvborgestel/lp schrapping van ide opcenten op de personeel© ibolasting. Heel anders is het gesteld! m;e,t de Ivoor- gestelde verlaging van dp suc'oessie-heïae- ting en de wijzigflng van de wet op de per- soneele belasting. Van de sociaal-diemocraten is het bekend, .dat zij tegen een vermindering van de suc- 'eessiejbelastingj zijn. Zij' zietn in' 'dia mflnl C$ meer hooge perciantages geen bezwaar. De heer Veraart, 'die als finalu'cieeld specialiteit het eerst het Wóórd' voerdjel, schaarde zidh aan hun zijde. Hij is al thans voorloopig tegen 'die vpriaging Bin vindt dat het geld, dat daaiUbor ver- kregen kan worden, beter voor andere doeleinden gebruikt zou kunne® wordeh. De meeste oppositie was echter tegen ide wijziging van de Personeele belasting gericht. Men vreest hiervan een heftige .ontwrichting der gemeenite-fiiiaflaëli Ree,iJ(3 heeft de minister verklaard .geep bezwaar te hebben tegen een amendemteDit vah Ije commissie, waarbij 'de dptum van inwer king treding d,ezer wijziging wordt laia- steld op 1 Januari 1928. Toch gelooft jnen, dat- er op het oogenblik' voor deze iw'ijziging geen meerderheid iu de Kiarner is eu dat cle minister hierover den meesten strijd zal moeten voeren. 4c De algemeene. beschouwingen in de Tweede Kamer over de belaftingontwerpen zijn gisteren gesloten. Daarna is mem be gonnen met de artikelsgewijlze behandeling der Successiebelasting. Heden komt de Minister aan het woord. De burgemeester van Leide'n. Jhr. Mr. Dr. N. C. de Gijselaar heeft wegens gezondheidsredenen met ingang van 1 Jan. a.s. ontslag gevraagd als burge meester van Leiden. Het gezantschap te Mexico. Naar wij vernemen is de heer R. O. T. Roosmale Nepveu, gezantscha-psraad aan Hr. Ms. Gezantschap te Parijs, bostem'd •om Baron van Asbec'k', benoemd gezant bij het Spaansche Hof', op te volgen .als .Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister te Mexico. De staking bijl dc Hceuiai. Het dagelijksch bestuur van dien Meitaal- bond heeft in zijn vergadering v.an Dins dag verworpen het tegenvoorstel, vakwerk lieden zij: !e gedaan na verwerping (door Ide werklieden) van he,t voorstel, dat Wet resultaat was van de Conferentie) dj-d. .8 dezer bij den bemiddelaar, 'den heer Engels. iR.-K. AVri'klic (le"Y 'Tl ui ui' in Nederland. Op Maandag j.l. vergaderde het Bestur van het Verbond. Besproken werd de wenschelijkheid a. in Engeland een onderzoek' te gaah instellen maar de verhoudingen aldaar op Iverschillend gebied; b. van «ene nationale betooging ih 1927; c. van meer actie vanwege den R.-K. yredeshon.il d. van. overleg met de R.-K. Fractie, der 2e Kamer inzake de onbewaakte overwe gen. De vergadering nam met belangstelling kennis van een wlaarde«ren;d schiijvehvah Z.Em. Kardinaal van Rossum naar aanlei ding van de toezending van het eerste Jaarboek van het Verbond. Nu blijkens een schrijve® van Voorzitter en Secretaris der R.-K. Staatspartij' dS Partijraad niet zal worden gemengd in v^AiesOTgsaalnlgelaigpjnhe'de'n, aiu dus als vaststaand mag worden aangenomen,' dat het Verbond niet zal worden gememgd iii Öe politiek in engere® zin, de veelzijdige samenstelling va® het stemgerechtigd deel van dein Partijraad, bekend is, werd beslo ten met handhaving v;an eigegi opvattigj nopens de organisatie d.er Staatspartij de Ver,bondsvergadering voor te .stellen tal het aahwijzen va® Zes adyiseerenide verte genwoordigers in d,en Partijraad over te gaan. Besloten werd in dein Ruad van Commis sarissen der N.V. ,.De Volkskrant in de vacature-yan Rijzejwijk! t-e benoemen den Verbondsvoorzitter, jen heer A. C. do' Bruijln. In het comité tot hestrjjdiug van het ver koopeh met c'adeaux werd benoemd de heer ,H. Bro'Vtwter. Ton slotte wierd vastgesteld, de voor- loopige agenda voor cle a.s. Verbonds- cm Vaik'verbondsvierga,dering. Do arme Stenhuis. In do algemeene vergadering van het Necl. Verbond van Vakvereonigingen heeft de, heer Steuhuis het zwaar te verantwoor den gehad. Men weet, dat het sinds lang niet botert tusschen hem en de leiders der S.DiA.P. Maar ook in het N.V.V., waar hij' den voorzitters-hamer hanteert, blijkt' een sterk verzet te zijn gerezen tegen zijn wijize' van optreden. Het was in de vergadering van eergis teren louter critiek, betreuftng eb afkeu ring, wat de klok sloeg. En men nam daarbij1 geen blad voor de® mond. Desorganisatie, geweldige geestelijke uitbarstingen, het stichten1 van verwar ring, waren eenige der verwijten, tot den voorzitter gericht. Pn een der sprekers verklaarde, dat hij', de'voorzitter, geheel los staat van het ove rige bestuur, terwijl een ander, die. namens den Lithografenbond het woord voerde, verzekerde, dat de taktiek van den Bonds voorzitter tot gevolg heeft gehad, da.t de met bij het N.V.V. aangeslotenen gewezen hebben op het revolutionaire gedaas van het Verbond. 's Middags kreeg Stenhuis 't zoo be nauwd, dat hij verontschuldigingen aan bood en beterschap beloofde. t Leidertje wel! De paspoorten. Ilet, „Hbld." verneemt, dat een wetsont werp in voorbereiding is, waarbij de .p|rijs van een paspoort voor een- Nederlandse!! staatsburger wordt teruggebracht! tot een gulden, terwijl de duur van een paspoort wordt verlengd tot twee jaar. Vers topping, onregelmatigeof trage stoel gang wordt zonder kramp of pijn ge regeld door de zacht en zeker werkende Bij Apothekers en Drogisten. Doos 60 cent Gemeenteraad. Burg. en We.th. leggen ter goedkeuring over de begrooting 1927 van het Burger lijk Armbestuur, waarop een gemeentelijke subsidie is uitgetrokken va,n f' 94000, voor 1926 was toegestaan f'96400 en in 1925 genoten f 9 7000. Ter goedkeuring wordt verder overge legd een suppletoire begrooting voor 1925 en de rekening over dat jaar van cle Gods huizen. D'e commissie van financiën merkt op, dat het h.i. gewenscht is dat de af schrijvingen volgens een vast percentage van cle aanschaffingswaarden plaats vin den. Zoo is zij van meening, dat voor de lighallen een afschrijving van 2 o/o te laag is en zij veroorlooft zich de vra,a_g of verhooging van de boekwaarde met het bedrag voor uitgevoerd schilderwerk wel juist is, volgens haar gevoelen behooreu deze bedragen bij' „onderhoud" geboekt te worden. In verband met het ingekomen verzoek om financieele® steun voor de tentoonstel ling van den Kring Walcheren der Z. L. M. op 2'1 Juli 1927, deelen Burg. en Wethi mede van oordeel te zijn, dat de tentoon stelling van zoodanig belang zal zijln, dat eenige steun van gemeentewege daaraa® niet zal mogen worden onthouden. Na ampele overweging zijn zij tot de over tuiging gekomen, dat het 'meest gewenscht moet worden geacht den gevraagden steun niet te verleenen in den vorm van een subsidie, doch bij wijze van eene bijdrage in een eventueel tekort. Zij stellen voor liet maximum van de bijdrage te bepalen op £25:0. Ten laste van cle begrooting 1926 werd over de eerste 5 maanden rond flGOOO voor werkverschaffing besteed. Op het oogenblik zijn geen gelden meer voor werkverschaffing beschikbaar. Waar de werkloosheid zich helaas nog' steeds in stijgende lijn beweegt, vragen B. en W. nog een crediet aan van f 10.000, dat, naar zij verwachten, voor het nog "Over blijvende gedeelte van het kalenderjaar 1926 voeldoende zal zijn en wellicht zelfs niet geheel noodxg zal blijken. 'Als werken die o. m. voor werkverschaffing in aan merking komen noemen B. en W.voort zetting van de demping van een zeer ver vuilde sloot achter „Kinder zorg"reini ging van verschillende riolenverbetering en verharding van enkele buiten'wegen uitbaggering' der zijkanten van de Veste® aan den kant der Bolwerken; voortzetting) der werkzaamhedne tot inrichting eener kinderspeelplaats bij' de. Dampoort; maken van betonnen broeibakke® en va® dekpla ten voor riolen; omspitten van gedeelten der Bolwerkenzuiveren en uitbaggeren van enkele sloten langs de Alg. Begraaf plaats; verbeteren van zij® gedeelten, e® kantlagen van buiten het gewcme stads verkeer liggende straten e® hef opknap pen der Graanbeurs, alles voor zoovey het niet onder het gewone onderhoud valt. Ter voorloopige vaststelling bieden B. en W. de gemeentebegrooting aan, welke aan wijst voor den gewonen dienst ee® goed slot van f' 96.064,65 en voor den kapitaal- dienst van f 11.082,781/2. Van het batig slot van den gewonen dle®st zal f8678,8;5.' naar 1920 worden overgebracht, voor de nog te betalen bedragen, welke reeds vota 1925 waren geraamd. Bij die begroo-tingS- w'ijziging zal een specificatie va® achter stallige uitgave® en ontvangsten wordefi gevoegd. Werkloosheid. Aan het personeel der N. V. Meelfabrie ken der Ned. Bakkerij' (ongeveer zestig man) alhier, is wederom' ontslag aange zegd, nu tegen 23 October a.s., aldus meldt „het Volk". Hoewel sinds het vorige ontslag pogingen in het werk zijln gesteld om met bijslag van rijk en gemeente tot een wachtgeldregeling te komen, is tot nu toe van eenig resultaat niets bekend. Het werkloo zen cijfer stijgt nog steeds, jl. Zaterdag stonden aai de Arbeidsbeurs ingeschreven 381 manne® en 12' vrouwe®, totaal 393. De voorgaande week was het totaal 372 werkloozen. Vereenigingi Dit hst Volk'Voor hst Volk- Gisterenavond wierd i® hef ScihuttwshbB eene algemeene Vergadering gehoudian via® 'de Vereoniging „Uit heit Volk'—Voor het- Volk". Door den secretaris, d,e® he,er J. A. T;a,v&- nier, werd het ja,arverslag uiigejbiraicM;, Vervolgens bracht de pe.nmingm'evste>i, ,'de heer J. Dolzenne, het ïSinamcieel ver slag 19251926 uit, Waaraan wij ont- laencn, dat 'bij het Welga® Van 'üiiefc v®r- eenigingsjaar de v!ere[eimjgin.g telde 68 ledfeia om 95 begunstigers an dat! in! dein loop Va® het ja,ar resp'. 19 en 14 nieuw© .toetradcjn( Het eindcijfer Van 'dp rekening bedraagt if12447,351/2. Het sa.ldo a. p. iwlas II354,841/2 algemeene zake® gaVe® e'&® goed slot va® 11'262,21, de Viering yan het 60-jarig be staan ee® van 87,41 (ua opname vo® f! 1300 op 'de spaarbank!)de verjaardag der Koningin en de Volk'szamgsehool ga ven nadeeliige slotqn, V;a® resp. f 219,59 en f 230,03. Het 'batig saldo 1925 —1926 is dus £254,841/2'- In ontstane periodieke vacatures iu het bestuur wterdeït gekozen d!e heere®, Ohr. J. Mazure. en J. A. M. LambeTmimt. Op Üe in Setpem'bër gehouden Floralie- tentoonstellingi zoo deelde, m^n (nbg mode is een vrij belangrijk! verlies geleden, dpeh de vliegerw'ecjstrijd gaf ae®ig overschot. Nadat de heer Berdenis van Berlekbm nog had medpgiedeeilld, idat Idle- Huisvlijt tentoonstelling tof Februari is uitgesteld, werd de vergadering gesloten. Te 's-Gra.vcnhage slaagde voor het voorloopig diploma v. h. machinisten-exa men, de heer P. Landman, van hier. Het bestuur van den Ccmtralen bo®d vant ransportarbeiders heeft aan den ge meenteraad een adres gezonden m'et het verzoek, maatregelen te nemen tegen het uitvoeren van transport- en havenarbeid door arbeiders uit andere vakken en zelfs van buiten de gemeende. Hoog bezoek. Zondag 7 November zal de Zweodsche Kruiser, waarmede dc Kroonprins va® België met zijn jonge gemalin de reis van Zweden naar België maakt, te Vlissingen in de Buitenhaven aan den ponton meeren, iu afwachting vau de aankomst va® den Mailtrein, waarmede Prins Ivarel van Zweden, do vader van prinses Astrid, te Vlissingen zal aankomen, om zich ook aa® boord van don kruiser in te schepen e® de reis naar Antwerpen verder mede te ma ken. Tic ziekpnli uiskwest ie. Wij ontvingen een exemplaar van de October-aflevering van „Administratie en Economie in de Ziekenhuizen", orgaa® van de Vereeniging van administratieve (eco- noinisehei hooiden van ziekeninriebtingen in Nederland. Daarin komt een artikel voor over de ziekenhuiskwestie te Vlissingeu. Hieruit blijkt dat dr. G. H. Sanders te Rotterdam, aoor het comité van actie uit de burgerij is aangezocht geworden te willen nagaa» de juistheid van de door dr. J. L. C. Wort- man, geneesheer-directeur van het Tessel- schade-ziekenhuis te Amsterdam ontwor pen exploitatie-Tekening. Nu de beslissing van Ged. Staten is gevallen had het co mité van actie geen b.ezwaar tegen het fiubliceeren van deze rapporten. Dr. Wortnian kwam op, een jaarlijks na- deelig saldo ten laste van de gemeente van i'58.000, waartegenover dr. Sanders komt tot 'n nadeelig slot van i'108.000, dat is juist f 50.000 meer. Hij heeft een en ander becijferd in de bij het artikel behoorende rapporten. Dr. Sanders zegt dat wanneer de ingeze tenon van Vlissingen niet tekort schieten in goeae en goedkoope verpleging in het bestaande gemeente- en R,-Kath. zieken huis, met uitstel van bouw, in afwachting van betere tijden, een weldaad bewezen worat aan diezelfde ingezetenen, niet in het minst aan de minder goed bedeelden onder hen. Do motorschoener Rosa Marie, van Antwerpen naar Londen, drijft tusschen jRuyt.ing en Sa,ndettie met een motor defect. Het schip verlangt naar Londen gesleept te worden. De woningbouwvereniging „Goed Wonen" alhier, heeft gistermiddag aau'- besteed den bouw van 56 arbeiderswonin gen. Laagste insehrijfster de Maatschappij! tot uitvoeren van burger- en waterbouw kundige werken te Willemstad met f 145.943. Het slachthuis. Dc financieele commissie adviseert, naar wijl vernemen, aocoord te gaan met het voorstel van B. en W. om over te gaan tot den bouw van een openbaar slachthuis. B,e kerkrestauratie. Zaterdag hebben wij1 reeds' vermeld, dat do financieele commissie den raad voor stelde, om behalve het principieel besluit tot steun, ook de beslissing te nemen over den omvang van dien steun. De finane. commissie adviseerde den Mevr. MANN-BOUWMEESTER Neérlands grootste actrice, die op haar afscheidstournee ook onze stad aandoet en a.s Donderdag in „de Prins van Oranje" optreedt als Sabine Revel in het meesterwerk van Hervieu „Fakkelloop" raad om per jaar van 19311940 f 2000 bij, te dragen. De voorwaarden waarop volgens do P. C. door de gemeente een voorschot va® f 211.448,97!/; moet worden verstrekt, lulden als volgt „.Allereerst merkt de financieele com missie op dat het gewenscht lijkt da.t de gemeente inzake de restauratie van de Gi-oote Kerk niet met 2 verschillendd lichamen zal moeten handelen. Een. keuze zal dus hiertoe gedaan moeten worden tusschen de restauratie-commissie en de kerkvoogdij. Van deze beide lichamen lijkt de kerk voogdij! het meest aangewezen en het voor schot dient dus aan haar te worden ver strekt, terwijl de aflossing en rcntebcfalmg voor liaar rekening zullen komen. Waar dn bijdragen van rijk en provin cie aan de restauratiecommissie worden verstrekt is het noodzakelijk dat deze com missie do bijdragen cedeert aan de kerk voogdij', terwijl de kerkvoogdij ze wederom cedeert aan de gemeente. Dë rijks- en pro vinciale gelden zullen hierdoor direct a.an dc gemeente betaalbaar zijn. Wat betreft de overige voorwaarden moet fer op gewezen worden dat bij; de reS- la.uratic van de Groote Kerk alhier andere omstandigheden gelden dan bijl de restau ratie van de St.-Laurenskerk te Alkmaar, daar de kerkvoogdij hier ter stede zich niet volledig garant kan stellen voor de terug betaling der voorgeschoten gelden. De toestand wordt aldus: De gemeente Goes zal volgens de opzet van de restau- ratie-comm. het geheele benoodigde bedrag moeten voorschieten, vertrouwende op de toezeggingen van het rij'k en de provineiel Waar de door de overheid te verleenen bedragen slechts jaarlijks bij tie begroeting kunnen worden vastgesteld loopt de ge meente Goes het risico dat op een bepaald tijdstip de in uitzicht gestelde bedragen niet meer de goedkeuring van de Staten- Generaal of der Provinciale Staten ver werven, waardoor dc aflossing van het nog door de kerkvoogdij verschuldigde bedrag in gevaar zou komen. Dit gevaar moet naar de meening van de financieele com missie niet öVerschat worden. Nog nim mer is het voorgekomen, zelf's niet in de oorlogsjaren, dat een in uitlzicht ge stelde bijdrage voor restauratie niet is toegekend. Waar echter de kerkvoogdij een groote bc-langhebbende bij de restauratie der Groote Kerk is, meent de binancieele com1- missie, dat een oplossing gezocht mbet worden, waarbij1 de kerkvoogdij in hooge mate belang krijgt bij de uitbetaling- va® de rijks- en provinciale belangen. De financieeleo ommissie kreeg omtrent een mogelijke garantie van de kerkvoogdij de navolgende inlichtingen De goederen der kerkvoogdij kunnen belast worden met een hypotheek van hoogstens f' 60.000,terwijl daarop thans rust een hypotheek van f 49.000,we gens uitgaven behoevende eene restauratie. In het overgelegde plan is er op g-erekend dat deze hypotheek' direct wordt afgelost (in verband met de hooge daarvoor te betalen rente), maar dat tevens de door de kerkvoogdij in 1931 te verstrekken f'20.000 als hypotheek op deze goederen moet wor den verkregen. Tevens moet de kerkvoogdij er op bere kend zijn dat de door haar gegarandeerde f1700 per jaar aan particuliere bijdragen niet ten volle gedurende 14 jaren zulle® worden geïnd. Zij' neemt aan dat van het <,otaal bedrag ad f23.800, slechts flO.OOO inderdaad ontvangen zullen worden, eu zal zij dus haar goederen met f' 13.800 moeten belasten om aan haar garantieverplichting ten opzichte van de gemeente te kunnen voldoen. Men komt dan tot de volgende cijfers: Hypotheek waarde der goederen i'60.000. Benoodigd voor onderpand bijdrage 1931 f 20.000, benoodigd voor onderpand even tueel tekort op garantie der particuliere bijdragen f'13.800, is f33.800. Blijft f26.200. De hoogste garantie, welke de kerkvoog dij volgens deze cijfers zou kunnen geve® bedraagt f26.000 na 1931 en f46.,000 tot 1931. Hoewel deze garantie in verhouding tot bet te verstrekken bedrag gering is meent de financieele .commissie dat door den raad toch daarmee genoegen kan wor den genomen, omdat zooals reeds is opge merkt het risico dat de rijks- en provin ciale bijdragen niet zullen worden ver strekt, uiterst gering is. Evenwel acht zij deze garantie nood- 1 zakelijk omdat de kerkvoogdij hierdoor een in verhouding zeker even groot belang bij het verstrekken der gelde® zal krijgen als do gemeente. De belangen van kerk- voordij en gemeente zullen hierdoor even wijdig loopen, waardoor een voor beide ,par- in, j 't .Verkeerde o|ek. 't Is dezer dager verschenen! ,„Wat? 'n Geeft? Ik geloof niet aan sm. ken." Neen, 'n boek; 'n verkeerd boek! „Erg genoeg! Wie is de onverlaat?" Wilhelm de tweede! „Laat naar je kijken! De Duitstohe Juistement. Vroeger rex-keizer, nu ex- 'keizer eertijds aat hij iu Bcrlijin, nu at hij in Doorn en „Dat zit nie.t prettig in doornen, maar dat mag toch geen verontschuldiging. zij„ voor een euveldaad. Hoe. heet dat boek? En waar verschijnt het?" Bij een Engels'chen uitgever en dé titel is „My early Rfe". „Jeugdherinneringen dus hoe ka® dat eén verkeerd boek rijn?" Hoe dat kan? Is me dat een vraag! Noemt U 't goed, waifneer een man, dis over een machtig rijk had te gebieden, ds wereld gaat verkonden, hoe of hij; haasje- over sprong met zijn neefje of rijn 0®. derw'ijzer in het ootje nam." Wat deert het ons' of de jonge Wilhelm, den mark, dien hijl van rijn opoe kreeg, zoolang in zijd hand hield, tot hij' Warm was, of hein dadelijk in zij® spaarpot mikte. Neen! laat de keizer eens vertellen wie van zijn raadslieden hem een rad voor de oogen draaide. Laat hem eens melden, hoe cle hofkliek het aanlegde, 'hem te doen gelooven, dat zijn uilen valken ware^laat hem eens onthullen, waarom hij[ den we- reldkrijg niet vermeden heeft, of tainsbens, Waaraan hij het recht ontleende om g-e- teekende verdragen als vodjes papier to verscheuren. Of zou do ex-keizer nog meenen, dat mon liemi geen rad voor de oogen flraaide, dat zijn uilen wèl valken waren, dat hij den vrede niet verried en dat d'e Belgislclid inval rechtvaardig was. Wanneer Wilhelm (de laatste?) onver moeid do wereld rijn kortzichtigheid! wil bewijzen, welnu dat hij dan rijn tijd niet vermorst met boeken schrijven, doc'h vlug en goed in zijln ex-keizerlijken vinger hakt. Men zal hem dan ook wel beklagen, doch in dat geval, zal het medelijden dat wc voor hem voelen toch van een betere sbor.il zijn dan nu. UITKIJK. tijen bevredigende beëindiging der financi eele verhouding bevorderd zal worden. De financieele commissie hoeft gemeend dc bovenstaande beschouwingen aa® den Raad in overweging te moeten geven, daar het haar gewenscht voorkomt dat oinfrent de voorwaarifeH der geldverstrekking eeni ge vastheid ontstaat. De commissie, zou liet zeer op prijs stellen indien B. en Wl. in de eerstvolgende raadszitting omtrent het vorenstaande een pfae-advies zouden willen uitbrengen. Door den Raad zou da® direct omtrent de te stellen voorwaarden een prineipdeele beslissing genome® kun nen worden. Het is van' belang dat spoedig eenige zekerheid verkregen wordt omtrent de houding van den Raad tien aanzien van de bijdrage voor de restauratie, en de voorwaarden waaronder de R|a,ad de restau ratie wcnscht te bevorderen. Do urgentie van do te nemen beslissingen is voor de financieele commissie aanleiding geweest om met voorstellen te komen, die van verder strekkenden aard zij® dan het voor stel van B. en Wl" W ijl kunnen, melden dat de Kerkvoog den zich met deze voorwaarden hebben vereenigd en dat B. en "W. den Raad ad- viseeren zullen dat voorbeeld te volgen. Ten overvloede laten wij! hier nog vol gen,h et schrijven dat door den minister van Onderwijs aan de comm. van Kerk restauratie alhier gezonden is „Naar aanleiding van een mondeling verzoek van uwen voorzitter heb ik de eer u, te berichten, dat ten aanzien va® ide restauratie van de Groote Kerk te Goes in de Memorie van toelichting tot Hoofd stuk Va der Staatsbegrooting voor 1926, ter toelichting van den voor dit jaar uit getrokken termijn wan f 10.000 heb vol gende is medegedeeld: „Dc meest dringende werkzaamheden, waarvoor in de Memorie van toelichting tot Hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 1921 een ramingséijfer van f 150.00b is genoemd, loopen ten einde. Hetgeen thans nog te doen overblijft wordt, na het aanbrengen van verschillende bezuinigin gen, in totaal op f330.000 begrooü-i Het komt. den ondergeteekende voor, dat er aanleiding is ook hierin door het Rijk te doen bijdrageD in dezelfde verhouding als tot dusver (ten hoogste 2/.,). Voor 1926 wordt de gewone vervolgtermiju va® f 10.000 uitgetrokken. Door de Staten-Generaal is de aange vraagde termijn toegestaan, zonder dal naar aanleiding van de toelichting eenige opmerking is gemaakt. Hieruit mag worden afgeleid, dat de jStaten-Generaal zich principieel hebben vereenigd met een subsidieering, gebaseerd op een totaal kostencijfer van ten hoogste f 480.000 Ik deel u in dit verband nog mede, dat bij de ontwerp-Staatsbegrooting voor 1927 is voorgesteld, de jaarlijksche termijnen te verhoogen tot f 19.600, waardoor het aan tal jaren, waarover het Rijkssubsidie zal worden verdeeld, naai' evenredigheid zal inkrimpen". Raad van Arbeid. Zaterdag j.l. vergaderde de Raad' van Arbeid te Goes o.a. tot vaststelling van de begrooting voor het dienstjaar 1927, Uit het in verband daarmede verhandel de en uit de ingekomen stukken bleek, welk een grooten omvang de geneesj- en heelkundige behandeling van verplicht-ver zekerden (rentekaarthouders) heeft be{reikt. Reeds meer dan 1200 verzekerden wer den deskundig onderzocht of in een ziekenhuis ter observatie opgenomen, So?n>- van Handen en en g«meest men r Doo, 30, Tube 80 ct. „jcen bleken reeds on. te "rijn weer ander di"'heden waarbij blijvi dreigde- Een groot a dan 400 verzekerden 1 ning van ^c11 F®3*' va! hetzij geopereerd, hetz sanatorium etc. Meer dan f 200.000 reeds uitgegeven. X)e behandelde ver ze kelc uitzonderingen na I geheel hersteld. Ook de resultaten mleging van ver!|l verwachtingen te overB 'Een woord van lof sproken ten aanzien de: bied van den Raad, di H hun patiënten behartig® den Raad van Arbeid der kon nog met waard meld de vlotte en aanB hing met het consulatieB ding van de t.b.c. in Ook wat betreft de der invaliditeitswet er willig6 ouderdomsverzeB i jenwetten kon van gite jen gewaagd. Op 1 October j.l. vH van den Raad van Arlx^B tend als gevolg van hW rëntekaart, jaarlijks a,ai| derdoms-, weduwen- en| taald een bedrag van n| Aanrijldi® Toen Dinsdagmiddag »it Schore met rijn a I gaardstraat kwam, mc gcherp uitwijken voor el I tot gevolg had, dat hij' t paal opbotste. De paa vn dc auto werd lid ders liep alles goed Vergadering R.-K Djnsdagavondi 8 bi®1' Oostende de afd. Goes v wenbond. Op de agenda staat ■zing door de radio van pngeringh, algemeen „Waarom organisatie I vrouwen?" Deze attractie is' mog I de welwillende medewer N. Kaufmaun, eigenaar De bewoners van 1 ling hebben zich met Baad gewend, waarin v' I zen weg wordt gevraa I regenval doet een sloo l ontstaan. Heinkcnszand. Dinsd I gebracht zekere C. T. J alhier, die door de resteerd wegens inbraa! een pakhuis, staande aldaar. Later zijn ze overg' delburg. Dc slager Bek he J Woensdag een rund va I vel gesneden, dat gestorv 1 en klauwzeer en onder I begraven. Met dezelfde I hiji tijdens het slachten h 1 bij" zijn geiten geweest. 1 deze dieren door de gev I ge-tast. Wel een bewijs Ilelijk deze ziekte is e: I men moet zijn, wil mei 1 overbrengen. - Maandagmorgen V' I knecht, die voor zijn Iboodschap was belast, 1125,waarvan aang! Iter seeretaeie. Nog vo leatie van gemeenteweg i was reeds de eerlijke die tot belooning een rij Wenieldinge. De sche 1 Margaretha zij'n in de V |lei met elkaar in aanvari schepen bekwame® annz ven den wiaterspdiegiel. Het zeilschip Nie laet verlies yan aan zi pbracht. Seroosktrke. Voor bet ma Van het m'aelhiiinisteT I te -'s Gravenhage de !h Jhier. s van Gent. Door Je®®aJivoer moest de ^eetwortelsuSkterfajbriieik I vijftal dagen worden stil luag 18 dezer konden t worde® hervat. breskens. Zaterdagm 'oor de geweldige vrach noest worden, de mast Flipper J. aldaar. Hij draden der elctr. gel tens afknapten. De ein< «eenen, zoodat de vonk Een. Gelukkig werd zodat wonder boven Persoonlijke ongeluk Hoog bez Gister bracht de mini eij. bezoeh aan on)ze pro 11 ochtend wer .au den heer Aernoud [ggd "waarna de beide pas-van-Gent met een be perd. Vervolgens stah ^uzen over de Schelde den Wilhelmin |d ^*ird hij' daar door eer Haak en ontvangen, erSpillende bo erderij!en

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 2