ING AVOND I Noord-Hollandscb Dagblad NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND I' 1 Noord-Holland DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Dringendverzoek. October 1926 !1 OCTOBER ingen en \/erpachting«n DONDERDAG 21 OCTOBER 1926 Chèque. Bankpapier. IOUWMEESTER :K - OPERA Buitenlandsch Overzicht BUITENLAND NOORWEGEN IWSCHE COURAWT [st.Amjstel 7, st,Risico, rt.; Alberdina, st.Mars, strj i 4 Gebroeders, v. d. Leemkule; FernhoutHoop op zegen, rg; Jobina, Klop; Onderne» Jigendoorn; Merwede, v. Loon, \FISCH WEERBERICHT Iting: matige tot zwakke Noord of Euid-Westelïj|ke wind, licht -wolkt, waarschijnlijk nog regeu ftjes, zachter in het Oosten eij. Is kloudcv overdag. kapitale hofstede „Zemphoek'1 -eiland, Pilaar. ildinge, houw- em wiedlandj, Van, le, bouw- en weiland, Va® enszand, inboedel, Pilaar. 'Jktenskbrke, hoefje met bouw- es Jid, Neervioort. nge, beestiaal, De Kok'. hoornen, B«th. NUMMER 125 228I* JAARGANG 11-ENBANKPAPIERKOERSE» 12 uur. 19 October 7.05 7.32 12.11 2.47 7.07 7.35 12.11 V, 2.47V* 7.01 7.12 7.33 - 7.45 12.10 12.12 248 2.50 ranje" te Goes. end, dat voor hen, die tot de N—BOUWMEESTER alsnog tar geen inteekenlijst werd iij den heer BREEN („Prins hen, die tot de huldiging legenheid, om op Maandag en 3 uur, plaatsen te be- verplichte bespreking open- )>ber, v.m. 10 uur. s het Huldigings-Comitéf A. H. ABELEVEN. gemist, allen, die er niet Donderdagavond a.s. 12500-50 met iets, dat niet altijd in loren is. flou Is conferencier. >nderstaanden Bon irs van de „NIEUWE ISCHE COURANT" DONDERDAGAVOND vertoon van dezen ^ste plaatsen, tegen i rechten, (maximum f dezen werkelijk hoog- en Kunst-avond. Zoekt U een afdoende reclame in Noord-Holland boven 't Y? Plaatst uwe aanbiedingen, aanvragen, enz. In bet bet meest gelezen dagblad In Noord- Holland boven het Y, met edltie's voor Alkmaar, Helder, Hoorn, Pur- merend en provincie - - - - Aanvragen voor advertentietarieven ricbte men aan de Administratie HOFPLEIN 6 - ALKMAAR - - Telefoon 433 en 633 v Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No.474. Abonnementsprijs f 1,90 per drie maanden, bij vooruitbetaling: AdvsrtentiSn van 1tot6 regels f0,90, elke regel meer f 0,15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager. 8R0QTEWAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Met het oog op do extra-verspreiding van ons Blad des Zaterdags, verzoeken wij heeron Adverteerders, hunne adver- tantiën voor de Zaterdagnummers steeds zoo vroeg mogelijk in tekenden. Van advertentiën, die later dan Vrijdagavond binnenkomen, kan plaatsing niet worden gegarandeerd. P DE ADMINISTRATIE. tLaag. De socialisten, (lie wel de feilen en de kwalen van maatschappij; en uxensch^ aan, £Lcn, doch nooit een ha®d toereiken of een cent uitgeven voor een lediging van fe nooden, voelen, ondanks hun brute ver- stomptheid, dat een logisch denkend bur- i-erraan uit deze. feiten een verwijt kan sa Dienstellen, waarom zijl trachten datgene wat de naastenliefde bij! pns tot stand brengt te kleineeren. Zij deinzen daarbij voor de gemeenste middelen niet terug. V1V, En zoo stond er uï het vuige „Volk Zaterdag j.l. het volgende bericht: AU kinderen der armea ziek warden. Onze Hengelosche correspondent meldt: De barak voor besmettelijke zieken is, voor zoover er ruimte is voolr typhus- patiënten vol. In heb begin van deze week werd in het Katholiek Ziekenhuis een kind uit een woonwagen in observatie g o men, waarvan men vermoedde dat het een typhuslijder was, wat later juis bleek. Vrijdag zou dit kind in de barak worden opgenomen, maar er was geen plaats en de pogingen om ,de/^ j,a stemd voor roodvonk, leeg te krijgen, luk ten niet. Inmiddels werd het kind naar-de barak gezonden, zonder dat men zich ewrt had overtuigd, of er plaat? was. °PS nomen kon liet kind niet V^df v het werd weer teruggebracht- naar het R.-K. Zieken huis. Maar daar wilde men de patient niet meer opnemen. Hoewel he bestuur pogingen aanwendde, gelukte het niet en depa^ stond een paar uur in weer en wind; de regen slroomde buiten. Eindeliik toen het donker werd, scheen men ook aan het R.-K. Ziekenhui* te venna* (len, dat deze onmenschelijke- .behandeling vooral van een christelijk Ziekenhuis, niet te verdedigen was, en heeft men het kina weer naar binnen gehaald. Droeviger geval hebben we de laatste jaren niet meegemaakt. Het moge dan een kind uit een woon. wagen zii'n, maar dat is ook een menseh, die recht heeft op een menschekjke be handeling". j Hoewel de vieze laster dit minderwaar dig persproduct zoo bezwaart, dat het aan eigen laagheid ten gronde gaat, is do „Tijd" o? onderzoek uitgegaan bij de be trokkenen en ontving ^an de twee hoofd personen de volgende geteekende verkla- Hengelo (O.), 17 October 1926. Ondergeteekenden, leden der Transport- tolonne van de afd. Hengelo van het Aëa. Roode Kruis J. Verver en J. Do- huis verklaren bijl dezen 'dat zij op Vrijdag 15 Oct. 1926, een jongen, lijdende aan typhus per brancard, bestemd voor het vervoer van besmette- lifko zieken, van het R-.-K. Ziekenhuis a - hier hebben overgebracht naar de Ge meentelijke barak; dat bij. aankomst bij de barak J. Verver is gebleven bijl de brancard, waarin de zieke zich bevond, buiten het hek der büiTBik dat 'toen J. Lohuia heefb gevraagd aan een der zusters der barak om den sleutel van het hek om de 'brancard te kunneQ- binnenrij'dendat toen deze sleutel niet is afgegeven, omdat de patiënt geweigerd werd, terwijl als reden biervan wera op gegeven, dat de barak vol was; dat door de Zuster Directrice van het ~~FËÜiU-ETQN De Poolsche Held. 12) 0- Op den derden dag morgens vroeg-, toen in de kerk de ochtenddienst nog met geëindigd was, werd. de lucht geschokt door een verschrikkelijk gekraak, de ven sterruiten rinkelden, verscheidene vielen enkel van de trilling uit de sponningen, kletterden met rinkelend geraas op den steenen vloer, en de heele kerk hulde zich in stof van neervallend kalkpleister. He reusachtige belegeringsstukken begon nen het vuur- Lr volgde een bombarde ment, zooals de belegerden nog niet mee gemaakt hadden. Nadat de godsdienst geëindigd was, vlogen allen op de muren en daken. Tegenover deze schrikwekkende ontketening van vuur en ijzer schenen da voorafgegane stormen slechts kinderspel He muren, die het klooster als borstwe- (ring omgaven, begonnen bier en daar scheuren en spleten te vertonnen, en voort durend, zonder onderbreking met nieuwe schoten gebombardeerd, dreigden zij! in puin te vallen. Zij, die de gewijde liederen speelden en Algemeene Ziekenhuis, die op dat oogeu- blik ook het beheer over de Gemeentelijke barak had, in tegenwoordigheid van J. Lohuis over deze opname is getelepho- neerd met het Katholieke Ziekenhui* en de Gemeente, terwijl nog tevergeefs; is ojvgebeld bij Dr. Klinkhamer en Dr. A. v. d. Meer; dat dit alles is gebeurd, tgrwijl' de brancard voor hot hek van de barak buiten stond in den regen (deze brancard is goed waterdicht overkapt, zoodat NIET de p a t t fn den regen stond) gedurende 10 a 15 minuten; dat daarna door de Zuster Directrice is gezegd, dat do 'joug-en weer vervoerd moest worden naar het R.-K. Ziekenhuis; dat bij aankomst bij het R.-K'. Zieken huis de jongen ONMIDDELLIJK in het RI.-K. Ziekenhuis is binnengebracht; dat de Overste van het Rl-K. Ziekenhuis bij' aankomst van de brancard bij het Ri.-K'. Ziekenhuis onmiddellijk zeide „Breng den jongen maar binnen in de gang (die ver warmd is), 'de stumperd behoeft niet in den regen te staan, maar laat hem1 voor- ioopig in cie brancard liggen, omdat Wij er nog over moeten telephoneeren met 'do Gemeente dat vlak daarop het kind in de branV card begon te schreien eu dat onmiddellijkt daarna do kap van de brancard werd' los gemaakt en aan den jongen een paar kroesjes warme melk werden gegeven door de Zuster die den jongen verpleegd had; dat daarop is getelephoneerd met de Ge meente en dat ongeveer 10 minuten daar na de jongen weer op. zijn kamer in bed is gelegd op last van de Zuster. (w.g.) J. VERVER. J. LOHUIS. Zijn wo goed ingelicht dan is de corres pondent van „Het Volk" te Hengelo een socialistischewethoudereen der machtigen uit de ma.gistrat-p.ureen nobele patriciër Sterk te verwonderen behoeft men- zich desondanks daarover niet, want als arme zustertjes, de engelen der dienend? liefdie, moeten belasterd worden, dan deinst zelfs een roode wethouder daar niet voor tejrug. De zusterkens kunnen zich troosten met het spreekwoord, dat men nooit door een' fatsoenlijken wagen aangereden wordt. (In 't nau,w gebracht, heeft de son. weth. Voogdgeert bekent, het liederlijk Schrijven naar „Het Volk1" verzonden te hebben. Verder dan de uitvlucht„ze hadden b tmï| verteld", wist het fatsoen van dezen man 't niet te brengen; men kam eenmaal niet meer geven dan men heeft!) Het hoofd in den sohoot. He oppositie in Rusland tegen het be leid van Stalin, heeft het hoofd in den sohoot gelegd, al is het te begrijpen dat vrees voor straf en niet de nederigheid, de kwade jongens tot onderworpenheid bracht. De betcekenis van deze onder werping is, dat Stalin en de meerderheid van het eentr. comité der oomta. part'ij', hun nieuwe economische politiek de z.g. Nep ongehinderd kunnen voortzet ten. Het doel van Trotzki, Kamenef en Zinowjef was, de politiek van verzoening, die Stalin voorstond, om hals te brengen en het „zuivere" communisme van den klassenstrijd weer in eere te brengen. Ziende dat de landbouw van de revolu tionaire schokken sneller op zij'n verhaal kwam, dan de nijverheid, wilden Trotsky, en zijn aanhangers de kapitalistische ont wikkeling van het platteland stuiten door het opleggen van zware belastingen aa® den boerenstand en het gebruik va® liet staatsmonopolie op de binnenlandschen markt teneinde van den landbouw hooge prijzen van allo fabrikaten te bedingen-, Stalin en zijn aanhangers stonden daaren tegen een politiek van lagere belasting van de boeren voor, teneinde zoodoende hun koopkracht voor industrieele voort brengselen te vergrooten, en tegelijk streef- zongen op den toren, voelden hem wag gelen. De kerk beefde onder de aanhoud dende schokken; op verscheidene altaren vielen de kaarsen uit de kandelaars. D'e kreet: „Brand!" weerklonk voort durend dikwijler te midden van het don deren der kannonnen e^ het fluiten deï kogels-. Het op dé uitbrekende branden overvloedig gegoten water vormde te za- men met den rook zulk een dichten damp-, dat men niets onderscheiden kon. Do muren en gebouwen beliepen op verschil lende plaatsen schade. Eenige soldaten werden gedood. De verdediging wa* den aanval waardig. De soldaten stonden on. verschrokken op de muren in rook en vuur te midden van den kogelregen en beantwoordden hardnekkig het vijandelijk geschut. De vrouwen met 1-osgereten ha ren en gloeiende gezichten .gaven voor beelden van moed, en men zag er, die da nog voortspringende granaten, vóór zij ontploften, met kannen vol water ach terna liepen. De geestdrift steeg met elk oogenblik. Allen gingen zonder comman do aan het werk, want te midden van het verschrikkelijk geraas gingen de woorden verloren. Alleen, de in de kerk gezongen gebeden overstemden zelfs het gebulder der kanonnen. den zij naar een vermindering van de productie-kosten van de nijVerheid. Zij hechtten groot belang aan het winnen van het vertrouwen van de boeren in het bolsjewistische régime. Een Engelseh journalist in Rusland heeft onlangs Stalin's politiek aldus gekenschetst „Wat is Stalin's doel? Doeltreffendheid en een goed werkend best uursstelsel. Het is een practiseh politicus die bereid is de theoretische leer npar de werkelijke om standigheden te wijzigen. Hij1 erkent de noodzakelijkheid van huitenlandsehe hulp, van doeltreffende zakenmothoden, va» straffe organisatio van de arbeiders. Hij is zelf een man uit het Zuiden en weet dat de boer ten slotte het lot van Rus land zal beslissen. Dó man is geen idealisi- tisch droomer. Hij is een sluw, practisoh politicus. Stalin moet er zich doorheen slaan en hy kan er- zich enkel, doorheen slaan, door Rusland zijn welvaart 'te brengen". Zoo bezien, kan moü in het algemeen belang van Europa, er vrede mee hebben dat do richting van Trotzky en Kamenef het afgelegd heeft, al zal men ook de methoden niet bewonderen waarmee huh, door bedreiging met strenge maatregelen, het woord is ontnomen.De groote meer derheden waarmee de verschillende com munistische organisaties de politiek van het centrale comité hadden goedgekeurd, zullen hun onderwerping bespoedigd heb ben. Het aanzien van Trotzky, Zinowjef, Kamenef enz. moot 'nu wel een definitie- ven knak gekregen hebben. Een mislukte aanslag. De eenheid der Kerk is, behalve een der kenteckenen van haar Goddelijke® oor sprong haar grootste kracht. Tegen die kracht richten zich dan ook onophoudelijk de aanvallen van de donkere machten, die zich ten doel stéllen - hope loos pogen haar te vernietigen. In landen waar oen overdreven patriot tisme in de hoofden en harten der roe®'-- schen leeft, tracht men altijd de geesten te verstrikken, door ze in te blazen', dat Rome zich' ten doel heeft gesteld over de wereld te heerschen en alle nationaliteiten- weg te wisschen. Een „nationale" kerk moet dan zoo genaamd redding breg-en, maar wat daar in Rusland, Griekenland, Engeland enz. van terecht is gekomen, mag genoegzaam bekend heeten. De jongste pogingen van de antipapisten waren gericht op do Katholieke kerk in Slowakije, doch ze zijn goddank mislukt. I-Iet Kath. Persbureau „Kipa" vertelt da.ar onder meer het volgende van:, „De Tsjechische nationale kerk kou tot dusver niettegenstaande alle inspanningen geen vasten voet krijgen in Slowakije. Toen bisschop Vojtasak den pastoor van Osada. Matyasowszky, suspendeerde, ge lukte het dien pastoor de bewoners zoo fanatiek te stemmen, dat zij| den nieuwen pastoor den toegang tot de kerk ontzeg den. Toen de „Tsjechische nationale Kerk" daarvan kennis kreeg, verscheen de bis schop dier Kerk dadelijk in Osada. be woog den pastoor Matyasowszky :uifi de katholieke Kerk te treden en wijdde hem dadelijk priester op het kerkhof van Osa da. Het lukte hem met den pastoor 850 fieloovigen tot de „nationale" Kerk over te halen. De religieuse-twisten in Osada leidden dikwijl* tot bloedige handtastelijk heden. zoodat de gendarmerie gedwongen was met de wapenen de rust te herstel len. Deze ellendige toestand verontrustte toch het geweten van den gewezen pastoor en eenige weken geleden verscheen hij onverwachts- voor den vicaris van den bisschop en verklaarde dat hij zijn mis stap betreurde en Om vergiffenis en wo- deropoamo in de Kerk verzocht. De vi caris gaf aan zijn bede gehoor, onder de voorwaarde dat hij! deze verklaring voor zijn geloovigen in Osada, in de te genwoordigheid van den gevolmachtigde de* bisschops, zou herhalen en deze tot Tegen den middag hield het vu,ur op. Allen lieten een zucht van verlicihbing, doek weldra roffelde vóór de poort een trom, en de door Miller afgezonden tam boer begon onder het naderen biji de poort ts vragen, of de paters nu genoeg hadden en of zijl zich terstond wilden- overgeven. Pater Kordecki antwoordde zelf, dat zij zich tot morgen beraden zouden. Nauwe lijks was dit antwoord bij Miller aange komen, of de aanval begoU op nieuw en verdubbelde nog het vuur, doch de bele- gerdeu verloren den moed niet en weer den zich met heldenmoed. Den volgenden dag was het Zondag. De kanonnen zwege?. Miller vroeg de paters weer, of zijl genoeg hadden. Zij' antwoord den, dat zij! ook méér verdragen zouden. Ondertussehen nam men de schaden aan het klooster op-. Zijl waren geducht. Be halve da verslagen manschappen-, bemerkte men, dat ook de muur hier en daar ver zwakt was. Het verschrikkelijkste toonde zich één reusachtig kanon, dat ojfl da zuidzijde wa* opgesteld. Het had den wal duchtig gehavend en zóóveel steenen en metselwerk weggeslagen, dat het licht te voorzien was, dat een groot gedeelte van- den muur zou instorten, ingeval het vuur nog eenige dagen aanhield. terugkeer in de Katholieke Kerk zou> opvorderen. Matyasovszky voldeed rouwmoedig aan den wensch van den bisschop en hier mede werd een einde gemaakt aan de be staansmogelijkheid der eerste Tsjechische nationale Kerk' in Slowakije." BELGIE Het huwelijkl vim den Kroonp-rin-s. Wij zoudan ovterdrijIvjen, schrijft de IJelg corr. Van de Msh., indien wöj' bewnelrJen, da)t het aanstaand? huwelijk! van den Bel gischen troonopvolger, kboonrpins Leo pold, hertog vitn Braihant, met prinses As- trid vlam Ziwbd-en, hier met uitlbuindigcp sympathie wordt begroet. ■Wij: zouden eerdpr moeiten zeggen, dat het een zekere „froi-d" tussöh-en d<e massa der -bevolking en de koninklijke: famjiia heeft teweeggebracht. De oorzaak da,arvlan móet niet gezocht wórden, irn de personen, w&n,t de hertog vata Brab-amt is, onder meer door Zijjn onge dwongen en joviaal optrede», zeer populair en ook van zijn aamstaand-e bruid- wordt veel goeds vOrtaLd. Ma^r Wjat hier de menscihen zoo bizonder pijnlijk treft, is het feit, dap de laaMta-and* 'koningin van België niet behoort tot deiq ngodsdfensh van de groote meerderheid) 'dier b-evólking wan dit land. De katholieken, die, naar algemeen is bekend, de heo'htsta steunpilaren zijn Van het vorstenhui-s, Vrageu zic'h met verbitte ring af, wlaarom- de prinselijke keus ging naar de protesttahitsche aïstanHmtelibgieiu van den Franschen- generaal Bernadotte, den lateren koning Rarel-Joba» XIV vab Zw-eden- dje tot kroonprins van Zwedie» werd gekozen onder voorwaarde, „dót hij afstand zou doen Van heit Fransöhe burger recht en -tot -het Luphersoh-e kerkgenoot schap zou overgaan" terwijl België zeilf heel wat hoog adellijke katholieke prin sessen telt, zooals in de oud« en .afgemeten gerespecteerde families de Ligne, de Onoy, e.m Zijin w'ij goed ingelicht, dam- zou de koning lijden onder dezen stand van za ken en zou het vooral de kómingiin: zijh'j die dit -huwtelijk1 heeft gewild. Het js opvallend, hoe betrekkelijk wói- nig felicitatie-telegramm'eu i» het palais van Brussel zijn bim-ne,ngekioimeh -eh hoe afzijdig de mas*a- zich houdt van elke uiting van yreugde over een- gebeurtenis, die in zoo nauw-1 verbaind staiat met (de ovpr het algemeen' goed geziiene dynastie, en' d.iiQ -verder yam ingrijpende» aiafd is voor d'e toekomst, van het land. Vooral heeft het de aandacht getrok ken, dat geen enklele der Belgische bis schoppen gelukwenschenl heeft gezonde». Wel is de doorluchtige aartsbisschop van Meehelen naar het paleis gegaan, doch dat was geenszins om felicitaties aan te bieden, maar wel om' zonder omwegen zijn meening te zeggen. Wij' kunnen! verder gaan en mededeelen, dat dezer dagen de bisschoppen Van Biel(- gië in een in het aartsbisschoppelijk pa leis v'an M-edhielen gehoudemi vergadering besloten hebben, hieit paleis v'an Brussel' te verzoeken ,ben ni-et tot -de huwelijks plechtigheid uit te noojigen, daar ziji deze niet zullen bijiwömen, -terwijl zij' er verdar hun ontevredenheid ov^er 'habbe-n uitge sproken, dat dn Anilwerpisahc- staatsmi nister Segers in zijb hoedanigheid, vain, voorzitter der federatie van Katholieke kringen en vereenigingem, namens dit groot Katholiek organisme een in ronkende termen opgesteld felicitatie-telegram.' aan de prinselijke verloofden heeft gezonden. Wel heeft de koning persoonlijk' aan rn'gr. van Roeij- beloofd, er vpor te zulle» ijveren, dat prinses Astrjd zich na haar huwelijk to,t den Katholieken godsdienst zou bekeeren, doch de Katholieke bevol-' king, die eerst dad-en wil, Vraagt zich in Toen (le prior des avonds als naar ge woonte do ronde om de muren maakte, nam Czarnieeki hem' ter zijjde en sprak zacht: „Hoogwaardige vader, het staat slecht. Onze muur zal het niet langer dan één dag uithouden." „Misschien zal de nevel hun hij! het vuj- ren hinderlijk zijln," antwoordde pater Kordecki, „en dan zullen wijf intusscheU' de schade eenigszins herstellen." „Hen zal de nevel niet hinderen, want dat kanon, eenmaal gericht, kan ook in 't donker zijn vernielingswerk voortzetten, en hier valt alles in puin." „God en de heilige Maagd zij» onze hoop." „Zoo is het. Maar als men een uitval Juist verscheen Kmieie. „Geliefde va der", sprak hij, „sinds dit kanon den muur rernielt, denk ik er voortdurend aan, ën nu valt mij iets in. Een uitval zou tot niets leidenMaar gaan wijf ergens in een kamer, dan zal ik u mijh plannep uiteenzetten. „Goed," antwoordde de prior, .„komt mee naar mlijine eel." Weldra zaten zijl in de armelijke cel van den prior om een tafel. Rmicic Sprak „Hier ware een uitval van geen nut. Zij dit verband nieib zonder rode» .af, of de protestantsehe invloed radjdapl uit 'toll paleis zal geweerd worden. De door den- prins «n- de ripnses ge- teektende dadaraltiie, dat de kinderen-, düa uit hun huwelijk! zouden geboren- Worden, in den Kathóliektera godsdienst zul'ldnl wor den op'geVoad;, is thans, voor het verkrijgen van dispensatie voor een gemengd; huwe lijk, naar Rttme opgezonden. Het is ons bdkénd, dat prinses Astrid! heeft beloofd, ellkbn Zomfljag mat haiar echtgenoot uaar de H. Mis te ga*ra. AanVanfclelijkf had do geesteilijklheid beslo ten, dat d,e voltrekking v,ajn het huwielijj* zonder bizondere plechtigheid in hot pa leis van Brussel zou geschiede®. Maar de 'kbning, die hot volk er medn wal-de Vereeuige®, vroeg on- verkreeg, dat -de inzegening in de St. Goedjele-hooiflcl!- kerk zal plaats hebben. Hef, keakeHijk recht Verleent inderdaad het hoofd' yam, 'h'et diocóes het reoht, ©en gemengd- huwlélijW in de kerk in te zegemgn, doch Zonder Hj. Mis. 1 OOSTENRIJK Mgr. Seipel kabinetsformateur. De thrisielijik'-sociale partij- heeft mgr. dr. Seipel met d? vorming van een kabinet 'belast. -Men veTwOch-t nog lieden die goedkeuring van -dit# 'besluit dpor do andere meerdrar- beid partijen. RUSLAND Toenadering gezocht. De correspondent van ,do Daily News te Helsingfors zegt, dat hij; in sta,a,t is me a te deelen, dat del Russische regeering voorstellen voorbereidt, dje een volledig op-geven v,an haar politiek) van aanval ön propaganda inhouden, mitsgaders een to taling va® de oude Russische schulden ■op' een Voor allen aannemelijke® grondslag T-e Moskóu zou men Van .meeniing zijn, dat een cüngres v'an d,ó betrokken mogend heden op, onzijdig terrein het beste- middel zou zij'n om tot overeenstemming te- gera ken. i Rusland zou Waarborgen toezeggen e® eischen voor, een, wederZijidfeclhe eerbiedi ging Van eikaars grondgebied. Dn correspondent verneemt ook' »og, dat Rusland teWens voornemens zij® zou zfj® eischen! op, Bessarabië op. te geve®. lie volksstemming. De uitslagen van de volksstemming over hot drankverbod zij® nu, vrijwel volledig bekend; alleen uit enkele streken in het hooge Noorden ontbreken ze nog. 518.972 stemmen zijn tegen drankverbod en 408.945 er voor uitgebracht. Er is dus een meerderheid van meer dan 100.000 stemmen tegen drankverbod. D'e minister- van sociale aangelegenheden' heeft in een persgesprek verklaard dat de regeering onverwijld een wetsontwerp tot 'intrekking van het verbod zal voorberei den. Do verkoop van sterken drank zal dan staatsmonopolie worden. Plaatselijke keuze Zal vermoedelijk weerr worden ingevoerd. Er zal geen rantsöeneering komen, mdar aanp'ersonen beneden de 21 jaar, zal geen. sterke drank verkocht mogen worden. Het ontwerp, zal aan het begin' van de nieuwe parlementszitting aau het Storting worden voorgelegd. Men verwacht dat het daar een groote meerderheid zal kjrijl- gen. AMERIKA Bc Kerkvervolging in Mexico. Volgens een bericht uit Mexico is de bis schop van Chiapas r esidentie San Chris- tobal mgr. G. A. y Diez de Bonilla, op last van den minister van biunenlandsche zaken in hechtenis genomen- Dó bisschop zal onder militair geleide naar Mexioa- eity worden overgebracht. De-reden voor de arrestatie is tot dus ver nog niet bekend. zouden ons zien en terugslaan. Hier moet één man helpen!" „Hoe dat?" vroeg Czarnieeki. „Eén man moet gaan en met kruit dit kanon in de lucht laten springem. En hij' kan dat doen, zoolang er nevel heerscht. Het beste is, als hij verkleed gaat." „Om God* wil! Hoe kan één man dat bewerken?" vroeg pater Kordecki. „Hij1 behoeft slechts een bus met kruit met een alhangende lont i® den mohd vah het stuk te brengen en de lont aan t'e stq* ken. Als het kruit ontploft, zal het' kanon barsten en is eenmaal dit grootste atuk in de lucht gevlogen, dan zijn de overige zonder eenig belang!" „Dat komt mij' als iela onmogelijks voor"' sprak pater Kordecki daarop-, „want voójj alles, wie zal dat ondernemen?" „Een zekere schrikkelijke deugniet", ant woordde Kjnicic1, "maar een resoluut rid der, hij noemt zich Rahinicz". „Gij)?" rïeipen de geestelijke en de an deren tegelijk. „Welnu, mijn weldoener! Onder de waagstukken, die ik vroeger ondernomen heb, waren er, die niet erger waren dan hetgeen ik than* voorheb. Hoe kunt ge twijfelen, dat ik het ondernemen zal? Kent gij' mij' niet?" (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1