ZATERDAG 16 OCTOBER 1626 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Voor de Keuken Nuttige wenken. GEMENGD NIEUWS Van hier en daar 1 Gekke gesprekken j mets had o'm te betalen, gebood zijn heen dat men hem en zijne vrouw en kinderen, en al wat hij; had, zoude verkoopen, en betaling doen. Maar de kneciu viel na der, bad hem en zeiie: heb geduid mei mij, en ik zal n alles betalen. Dan ue hear kreeg meeuoogen met dien knecht, liet hem gaan en schold hem de schuld' kwijt. Maar die Knecht uitgaande, voni e;en van zijna medelineculen, die hem hon derd: tienlingen schulnia was en hi; greep hem aan, wrong hem de keel en zeidt©: betaal hetgene gij schuldig zijt. En zijn,a medeknecht viel neither, bad hem en zeide; heb geduldi met mij, en ik zal u allies beta len. Doch hij wilde niet: maar hij' ging henen en wierp hem in de gevangenis, tot dat hij d(e schuld betaalde. En zijne mê|d|e knechten, ziende hetgeen er gesChiedie, wer den zeer bedroefd. En zij kwamen; en ver haalden hunnen heer wat er geschied' was. Toen riep zijn heer hein, en zeide hem1: gij1 booze knecht,! k heb u de geheele schuld klw'ijt gescholden, oradjat gij mij gebeden hebt; moest gij dan ook geen medjelijjden met uwen medekneicht hebben, gelijk ik medelykl'en met u gehad heb?. En zijn heer vergramd zijnjdj(; gal' hem over aan de beulen, tot d;at hij de geheele schuld zoude betalen. Zoo zal mijn hemjelscho .Vader ook met u doen, zoo. gij, een ieder zijnen broeder, niet van harte vergeeft. RIJSTSCHOTEL MET PRUIMENM|0ES. 600 gram rijst, 1/2 L. mielz, citroenschil 100 gr. suiker, 1 ei, 500 gr. gedroogde pruimen, suiker, .citroensap. Bereiding: De melK met het citroen schilletje aan den kooK brengen. De kou de rijst er goed warm in laten woraen ap een boekje van de kachel. (De hoeveel heid nieik is niet ureaies op ie geven daar dit afhangt van het min of m 2er stijve der koude rijst) Het mengsel, als liet good warm is, met een houten leoel roeren tot de klontjes rijst goed veraeeld zjjn en dan vermengen met suiker, ei dooier en stijfgeklopt eiwit- D© nruimen goed wasschsn, Ln lauw water weeken en gaar koken in het weekwater. De pit ten verwijderen, de pruimen met een hou ten lepel fijn wrijven en op smaak afma.- ken xrjet suiker en citroensap. Hijst eft pruimenmoss laag om laag in een vuur vast schoteltje schikken. De bovenste rijslt- faag bedekken met war suiker, kaneel en gesmolten bol er en in, den 0'.'©n een korstje laten krijgen. Weet ge... dat zeenleeren lappen lang nieuw blijven door ze na 't gebruik even te laten uittrekken in nelder watar rr.tet ten klein scheutje ammoniak. Alle res ten en .vuil trekken er uit) en zij blijven zacht en blank. Weet ge... dat ge nieuwe uien moet bewaren in grauwe papieren zakken, men heeft dan geen last van uitloopen of schimmelen De film stad Los Angeles. ,Een reiziger, die de filmstad Los An geles bezocht, vertelt er o.m! bel vo,.*- gende van Zich thuis voelen in Los Angeles 1 Dal doet eigenlijk iedere filmliefhebber, die de stad bezoekt. En toch..-, is HoUyp ,-wood, do filniw.ijk, bij lange na niet zoo wonderlijk als sommige fantasten pet ons willen schilderen. Ontegenzeggelijk i,s het de. moeite waard er een bijtje te namen. Lat kan trouwens gemakkelijk. Wie toeft in Los Angeles, de stad, die in 1867 nog slechts 2000 inwoners telde en f ana op een zielenaantal van een millioön gnag bogen, behoeft slechts op d© tram te klimmen o.rn binnen een half uur van uit het hart der stad, de filmwiik te be reiken. De tram rijdt langs den Hollywood! boulevard, een breaien, vrij rustigen ver keersweg, aan weerskanten bagrenad door lage, praktisch ingerichte gebouwen, waar in de wereldberoemde filmondernemangen hunne ateliers hebben gevestigd, maar ook niet te groute twee verdiepingshuizen mlei platte daken en kleurige muren, meestal opgetrokken in den stijl der oud-Spaanscne landhuizen, fti die villa's wonen filmster ren en verdere grootheden van Los, Ange les. zooals Gelette, de beroemde scheer mess enkoiimg, De huizen zijiu meestal omringd door breed© gazons. De alleideftigs.e villa's moet men echter niet aan den boulevard zoeken. Die zün tegen de hellingen van den Boverlvberg gebouwd en hebben een schitterend uitzicht op zee en istrand. Doordat een tra.mverbinding met dpi .stad ontbreekt, zouden zij viij afgelegen liggen, als de bewoners niet de beschikking hadden over ettelijke automobielen. Los Angeles voelt voor da industrie die da stad groot heeft gemaakt, lelsr derde buis is een bioscooppaleis, waar van des ochtends half tien af. den gehee- le-n dag door wordt „gadraaid". Daarnaast beschikt de stad over eg® zestal selhouwl-; burgen, alsmeide, over een aantal music- halls. 1 Waar anders dan in Los Amge- les kan het gebeuren, dat uren achtereen hot verkeer od een der drukste punten stil staat. omdat ie dirjktie. die in, haar bioscoop- een film met Norma Tahn&dgd projecteer!, ter eere van de n-remierci schijnwerpers midden op straat laalmon- teoren, teneinde daarmede het front van het gebouw, te verlichten. Zooals de mot wordt aangetrokken tot het Jicht, zoo zjen duizenden en duizenden in 'héél de wereld,. Lo-s Angales als het beloofde land bij uitnemendheid. Men, gaat er heen vol verwachtingen, vol illusies en komt in negeni-en-negentig' van de hon derd gevallen, bedrogen uit. Wonderlijke verhalen zjjn in omiloop over de weelde, waarin de Hollywoodeirs zich baden, maar van de ellende, -die, zoo- velen -er lijden, wordt nimmer gorupt. In to sschen ia het «en feit. dat wie mot iten lot berstens toe gevuld© beurs, 111 de filmstadt vertoeft, er alt© mogelijke comfort kan vinden. Een hotel als Ambas sador aan de Wilshjre Boulevard viniat wellicht nergens in de wereld zijn, gei l'jjke aan pracht en praal. -.De luxueuze restaurants zijn, in verband met dei dag en avondverdeeling der Hohvwoodbewo- ner.s, meestal -den geneelcn nacht ge opend. 1.1. De filmliefhebber, die in Los Angelos toeft, weet zich op bekend teriein. Telkens ziet hij gebouwen, pleinen of tuinen, dia hij zich van het wi te doek herinnert. Iocil Jnoel men liet echte filmparadijs, dat het Catalina-ejland, op 25 mijlen afstands van de eigenlijke stad zoeken. Daar vindt men de romantische dalen en afgronden zoo ■goen als net oerwoud, aai, op het «witte doek voor onze oogen opdoemt- Op de kust van hst eiland zjjn al hee.1 wat filmschepen te pletter geloonen../. Een geestige tegenzet. De wijsgeer Mozes Mendelssohn mocht zich verheugen in -de zeer bijzondere gunst van Frederik J.I, Koning van Pruisen. Be halve diens groot© geleerdheid, bewonder'- de de vorst de wijze, .waarop Mendelssohn zich uft iedere situatie wist te redden. En iiij schept© er een groot behagen in, den ouden man in verlegenheid: tö bren gen, alleen om de vreugde van nel an - woord, dat od een lastige of indiscrete vraag zijner zijds zou volgen. Op een keer, toon Mendelssohn, met andere gasten aanzat aan 's koningsdisch, schreef Fredericus iex op een naoiertie: „Mozes Mendelssohn ist der ersle Esel des Jahrhu-nderts". Het briefje ging van band lot hand en kwam te,n slotte bij Men delssohn terecht. Die toonde zich in het minst niet gekrenst tntegendtol, flij boog eerbiedig voor den tegenover' bemi zi ten- den gastheer en zei zeer onderdanig „Uwe Majesteit is zoo vriendetlijkl get weest, mij met een evou onschuldig' als nuttig huisdier t© vergelijken. De zwart op witgezet-te quaüf icati0 hoop ik' als «en belangrijk document te bewaren. Zou; ik echter Uwe .Majesteit alleroiulnrdanigst mogen verzoeken, op dit papier haar hand teekening te plaatsen? Het testimonium heeft dan voor mij oneindig meer waarde." I Glimlachend nam de vorst het napier aver, zette zijn haruiteekening em gaf hot den wijsgeer terug. „Mag ik dit thans authentioik gewor den stuk voorlezen?" vroeg Mendelssohn. Godsdienstig leven in Frankrijk. Een Fra.nsch pastoor schrijft Het godsdienstig leven van Frankrijk is moeilijk te beoordeelen. En men moet wel degelijk het leven van een volksziel van nabij kunnen gadeslaa-m ;om zich eenigsf- zms een denkbeeld te. kunnen vormen van wat er eigenlijk verborgen ligt op den bodem van het gemoed. Als pastoor was ik langen tijd werk zaam op het platteland, onder de bevol king van „de Midi". Op hooge feestdagen ia de kerk te klein, pm het vaak opgej- togen en altijd devote volk te bevatten. De pelgrimstochten naar de verschillende devotiei-oorden hebben grooten aftrek eD met waarlijk „feu sacré" en vurigen gloed in die zuidelijke oogen, trotseert men alle vermoeienissen, terwijl elk offer graag wordt gebracht. Men waant zieh in een land van heiligen. Doch kom niet des zumers, dan wordt 's Zondags het land bewerkt, geen Mis gehoord, en gebeurt het meermalen, dat velen dier enthousiasten in jaren lang geen sacramenten -ontvin gen. Of ze al gevaar loopen vaft zoo te sterven, daarover bekommeren zij zicb uiet, maar de zielemissen voor hun over ledenen worden gelezen, uiterlijke gods dienst, zonder innerlijke belevi®g. Maar vat hen niet hard, want volgens mij is me,u b.v. in de. Midi „au fond" god&djenstig; doelt de oorlog kwam en beroofde de kudde van haar herder. Er zijp er die zes jaren zonder priester bleven. Zoo vervaagdeD de godsdienstige ideeën en kwam de onver schilligheid, terwijl de spea patriae, da bloem des volks achterbleef op de slacht- velden. In mijn parochie keerde slechts tweo procent der jonge manne®, eend hoopvol uitgetrokken, terug. Hun pastoor was eveneens gesneuveld en de plaatsvervanger bleef uit,t ot ik er eindelijk kwam. Geen priesters, geeh kerkelijke plechtig heden, het materialisme van den oorlog, dat alles stompte de, bevolking geestelijk ai. En slechts langzaam kunnen wij pries ters het verweesde volk weer uit zijn dommel wekken. Maar langzaam en ten koste van groote liefde en toewijding. Wat da toekomst uu brengen zal, op bloei of achteruitgang van het godsdienstig leven in Frankrijk, daarover hoop ik in een volgende correspondentie iets te zeg ge» Hoe pater Rnyflelaert vermoord werd. Wij lezen in de Belgische bladen nadere bijzonderheden over den moord op Patel' fiuyilelaert, het slachtoffer der Chinee- sche bandieten. Het was den 2en Augustus j.l., een kleine karavaan verliet Kuelhuea-tcing om zich naar de missie van Eul-Ghe-Se-Zingli te begeven. Zij bestond uit Pater Ruyl- felaert en een dozijn jonge Chineesche se minaristen, wier reisgoed vervoepd werd op een wagen, door vier muilezels ge trokken. Daar men vernomen had dat benden bandieten in 't Zuiden van de Groote Plein, die zij, doorreizen moesten, werk zaam waren, sloeg de karavaan een weg ten Noorden in, tusschen het gebergte en de spoorwegbaan, die men zeide veilig te „Zeker, waarde vriend," antwoordde do kuning. Mendelssohn yerhief zich daarop van zijn zetel, vroeg een oogenblikl stilt© «ft zeide: „Hooggeachte aanwezigen. Zijne Ma- •jesteit is zoo vriendelijk geweest, mij een -eigenhandig geschreven document le doen toekomen en damk zij dei toestem ming van onzen heer en gebieder is, bet mijl vergund u allen van den inhoud op de hoogta te brengen. Deze nu, luidt als volgt: .JVIozes Mendelssohn ist der erste Esel des Jahrtiunderts. Friedrich der Zweite". Het pleit voor den vorst, dat hö ap allo aanwezigen het luidst l'achte omj de inderdaad geestige vondst. Troel. Toen Don Pedro nog keizer va» Brazilië was, toonde hij- veel medelijden mei aainen en ongelukkigen. Hij maakte het besluit in zijne hoofdstad' Rio -de Janeiro- een, groot hospitaal te bouwen, waar alle- ziekten, en gebrekkige® onderkomen zouden vindon. Hij deed daarom een verzoek om ge'delijzo ondersteuning, doch slechis weinigen gif ten kwamen in. Daarom m|aakte hi' be kend dat ahvie 100.01)0 milreis zoude ge ven den titel va.nl baron zoude ontvangen wie 250000 milrö-is gaf, werd tol den gravenstand verheven. (Een milreis is 1 13.50V). Toen stroomde het geld in over vloed naar de hoofdstad. Op den dag (Tpr .plechtige inwijding 'k'vvam een© groote me nigte, onder welke ze-er -vele „nitenïwlei adellijken" het feest bijiwonen, Met belang stelling zagen zij- het gebouw- cm warm vooral nieuwsgierig het opschrift te zien, dat in een steen; gebeiteld «n m'et) een Joel? bedekt -was. Toen de doek' was weggeno men lazen zij tot hunne 'beschaming: Do mensehelijke ijliel-heid aan de mtensdhglijkte ellende. Anecdotes van beroi'mdhciieif- Onlangs was het vijftig jaar geleden, dot de groote Franiehe lapdsdhaps-siehil:- der. Canaille Corot, gestorven is. Alt© kran ten en tijdschriften hebban artikelen aan hem gewijd, e,r zullen Corot-tentorO-nsteUind gen georganiseerd worden, en de musea, waar zijn werk' hangt, zullen meer toeloop krijgen dan ooit. Öorot is de zooveelste bevestiging van den regel, dat dp groote, -talent0n zeiden of nooit erktend worden dn,or hun aller naaste familieleden. Zijn moeder had te Parijs in d<ü (ff,ui© 'du Bad een modewinkeltje en zijn Vader hield daarvan de boekhouding bij'. Den zoon. die niets anders deed dan maar ..verven", „verven", beschouwden ze als een luilak, een mislukking. Toen die in 1846 hij- wias toen reeds 'tcroe-md en 50 jaar oud het kruis van het Legioen van Eer" ontving, verwon derde zifn vader zich daar nog buitenma tig o Ver. Hoe is he,t mogelijk, -dat ze zoo'n verf knoeier als jij bent bet „Legioen va® Eer" gevë-n! riep hij', toen hij het nieuws vernam. Zoo'n kerel, die niets anders kan dan. wlait doeken bekladden, «ff die v-erdcr maar luilajklt! W-af moesten ze- mij dan 'wel geven, die vau klad af steedis hai'd gewerkt heeft.? Schiller kbn het niet met zijn huisbaas vinden als d-e betaaldag voor de buur na derde. Op, een d,ag' zat hij' in zijn wie-rk'ka,- merde 'huisbaas tbmf binnen «n zegt 1 Meneer Schiller, u hebt uw1 huur nog niet betaald, Neen. - Bent u van. plan te ibetalen? Natuurlijk'. 1 En wanneer als iik' vragen, mag? Waarde heer, u wttet dait ik' dichter ben en geen pxofteet, zei Schiller k'alml. De Engelse,he tooneelspelpr Irviug ge bruikte eens in eene, kleine plaats een goed diner De be.rbergier vroeg bean-: - Is 't naar uw: zin. geweest, mijnheer Irving.? Irving antwoordde: Ik hub; 'hls een prins gegeten, nie mand heeft zoo oostelijk1 gedineerd;. Uitgezonderd de burgemeester, riep de waard. Ik' zonder niemand uit, zei Irviug. U nvoe,t liem uitzonderen, dat is 't voorgeschreven gébruik'. Maai' Irving bleef erbij en del tw,ee kre gen twist. H Gevolg was dat Irving voor den burgemeester moest verschijnen. Deze betuigde hem, dal een oudp gemee»te(w.ct werkelijk voorschreef altijd den burge meester uit te zonderen. Ik leg u een shilling boe|W .öpl rif 3 'dagen hechtenis. De groote tooneelspieler koos de boete, maar bij 'theengaan riep- hij: Er is in' de heele wbreil(dt (gepnj 'groo- ter gek' dan de herbergier, ik' vergis me, uitgezonderd de burgemeester, cn na een hoffelijke buiging ging hij heen. Lang levende dieren!. Sehildpadiden bereiken een hooger leef tijd d(an eenig ander dier. Op het eiland Sint-Helena leeft thans nog een schild pad, 'd|ie er .Was toen Napoleon er wooiv de. en waarvan men niet weet hoe oud" hij toen al was. De kleine Europeescho en Noord-Afrikaansche land,'schildpadden, die jaarlijks in Engelandl worden .inge voerd, kunnen heel oud) wordan. Een v,ap die cfieren, die onlangs gestorven is, was zes-en-negentig jaren lang' het huisdier van eenige opvolgende geslachten eener familie in Cornwales. Enkel© maapdai)- v'óór zijn dood! volgde het «fier op, ©en heeten dag djen tuinman met zulk' een Vastberadenheid! Waarbij bij hem in da broek beet, dat men het in huis moest opsluiten. Men zegt, dat ,ean andlera landsehilid|pad 220 jaren achtereen hef lievelingsdier is geiw'eiest van dje bisschop pen van Beterborough, terwijl het schild Van een .ander exemplaflE 'djat eveneens aan een lid djer geestelijkheid hgeft -behoord, nog altijd WefdSt vertoond aan die foezoi©- kers van Lamlbeth. Palape. Dit dier klwain! in 1628 in het bezit van aartsbijstscihöp Laud en stierf 105 jaar later. Ook vele vogels bereiken een aanzien- lijken leeftijd. De Egyptische gier b.v. kan 118 jaar worden. Er zij® voorbeelden van papegaaien, van 102 jaar, zwanen van, 70, raven van 69, pelikanen va® 41, pauwen van 40, struisvogels van 30, nachtegalen van 25 en kanaries van 20 jaar. Men ziet uit bovenstaande cdj'flers, dlait er geen verband bestaat tusschen d|a groot te 'van het dier en zijn levensd|uur. „Het volk heeft recht gesproken". Een eigenaardige opvJtting van de ju stitie gaf' een reeds herhaaldelijk gestrafte arbeider te Berlijn, die zich dichter en! journalist noemt, voor de jury ten beste, voor welke hij zich wegens diefstal met inbraak had te verantwoorden. Hij, was een in aanbouw zijnd huis binnen gedron gen, en had de kleeren der arbeiders, die aan het huis werkten, gestolen. Men had hem echter juist op tijd gesnapt en hem' zijn buit weer afgenomen. Alvorens hij aan de politie werd uitgeleverd, hadden de woedende arbeiders hem een duchtig pak slaag gegeven. „Voor mij is de zaak afgedaan", aldus begon beklaagde, zoodra h'ijl voor de jury, was geleid. „Het volk heeft reeds recht gesproken. U oordeelt toch ook in naam van het volk? Nietwaar? Welnu dan; het volk heeft gesproken en er mij danigi van langs gegeven. Ik kan toch niet tweemaal voor eenzelfde zaak bestraft, worden. Dus mijnheer de rechter, de zaak is voor mij uit". De voorzitter: „Vertel nu eerst eens, wie. je bent. U hebt reeds tweemaak straf gehad, en voor ernstige vergrijpen." Beklaagde„Dat is ook een zaak, wel ke hier niets te maken heeft. Ik heb da straf gekregen en uitgezeten, en daarmee zijn de oude zaken afgedaan". De voorzitter„Het is toch een grootte gemeenheid, arbeiders, die hun brood zuur moeten verdienen, te bestelen". Beklaagde: „Ik heb toch reeds gezegd, dat het volk vonnis heeft gewezen, door mij een pak slaag te geven. Vroeger sprak de koning recht, en een koningthad zich om het volksoordeel niet te bekom meren. Thans hebben wij evenwel volks rechtbanken en die kunne® geen dubbel lyonnifS wijzen. (De zaak gaat mij dus niets aan, ze is voor mij afgehandeld':'! Daarop draaide hij de jury den rug toe, opende de deur, liep- de trap af, welke naar do gevangenis leidt, en verdween. D'e politieagenten wilden hem achterna gaan om hem' terug te halen, maar def voorzi,ti-i Ier vond het niet noodig. De rechtbank) zou de zaak wel zonder den beklaagde mmmmmmmmmmmmmmmmammmammaaaaaaaamamaaaaaaaa X)e avereenkomsft. Petje Pie wilde graag vooruit in de wereld. (Hij had al eens gelezen, dat in Amerika alle millionairs als krantenjonge® waren begonnen, maar aangezie® hijj noch op eeh krant noch op een jongen geleek, besloot liij zich, zonder deze voorbereiding, rechtstreeks in den handel te werpen. Een peettante, die hem graag mjocht lijden, omdat hij van achteren zooveel op haar mant-zaliger geleek aid het don ker was, verschafte hem op belofte van hooge rente en na het in onderpand ne men van zijn gouden horlogo ©n nieuwe winterjas, een bedrag van vijftig gulden. En begin nu meteen maar flink, had peettante gezegd, wie waagit die wint. Petje Pie mompelde iets tusschen zijn tanden. l Zei je wat? vroeg tante. Neen, ik zong. Wat denk je van een cafeetje? Merci, zei Petje Pie, er zit tegenwoordig zooveel houtgeest in de spiritus, dat je splinters in je vingers krijgt, wanneer je een borrel inschenktnee® ik begin een zuurzaak. 't Leven is zuur genoeg "meesmuilde tan tel Met dieven vangen ze dieven en zuur moet je met zuur verdrijven, antwoordde P. P., die altijd een sterke voorstander van de homoeopatliie geweest was. Petje Pie had zijn zuurzaak. Nog wel in Amsterdam! Met zijn wagentje stond-ie vlak bij het paleis van de Nederlandsehe bank. 't Liep gesmeerd; augurken en handen tekort. Op 'n goeden dag treft een kennis hem daar aan. Hemeltje, wat zie jij' eruit, barst Petje Pie los. De kennis maakt een armzalig gebaar, 't is mis m'et me, grojndo hij'. Je neus lost het raadsel op, lachte P. P., eerst aan lager bier en toea aan lager wal; heb je honger? Do kennis knikt; schrokte even later gulzig eép rolmops op1. Dat smaakt, komt 't over zijn smak kende lippen; non most je me nog riks leenen. Hou je mond man, fluisterde Petje Pie hecscli, dat zou me toe broodwinning kun nen kostenik heb een overeenkomst zie je met mr. Vissering, de president hier van de Bankik heb afgesproken met hem, dat ik geen geld zal uitleenen, en dan zal hij niet met zuur gaan staan! REIJNOUT. afdoen. Dat zij ze in tegenstelling met den beklaagde nog niet als afgedaan be schouwde, ondervond deze, toen hem werd meegedeeld dat hij tot twee-en-eent-haif jaar tuchthuis en langdurig eerverlies was veroordeeld. Zelfmoord als ktestiwinping. De economische nood in de hoofdstad van Hongarije heeft, gelijk' 'bekend, tot een ongekende zelfmoordepidemie aanleiding gegeven. En een groot percentage van de levensmoeden zocht in d,e wateren van d'a blauwe Donau een laatste rustplaats. Om sa® de verschrikkelijk© toen-aime dier zelf moorden paal en perk te steken had de mi nister van binnelandsche zakte'M besloteh premies uit te kfeeren voor het ,-reddjen va® zelfmoordenaars. Dat eigenaardige premiestelsel had, ver- tolt de ,,N. Fr. Presse", het wel wat vreem de gevolg, da.t het aantal zelfmoordpo gingen plotseling gewteidigj in de hoogte ging, en dat vrijwel al die pogingeni op redding en cKus op premie-uitkteering uit liepen. J Het geval gaf aanleiding tot achter docht, me® ging de zaak' eens nauwkeurig onderzoeken cn taan 'bleek, dat verschillen de zejfmoord-canidjidaten zich w»l vfer- of vijfmaal hadden laten redde® -en dat steeds door dezelfde personen. Redders en „levensmoeden" hadden het op, een ac- eoordje gegooid om zoo sanien de premie op te strijken. vergadering van dikwijls met elkaar strij dende predikanten- En die strijdvragen zijn aan velen onzer geloofsgenooten zelfs diebaar! Vandaar de belangstelling in die droeve Geelkerken-episode, in de vraag of de schepping in dagen dan wel in .perio den is geschied, of de slang werkelijk gesproken heeft, dan wel of het een aymbool is, enz., gelijk vroeger de strijd over de leer der praedestinalie. Die Ka tholieken aanschouwen dien strijd met ver wondering en verkneukelen zich daarover. Ik verbaas mij daarover en betreu,r het. Toen Luther en Calvijn met Rome bra ken, vergaten zij, dat met een andere geloolsbelijdenis de wereldsche organisatie der R.-K. Kerk kon worden overgenomen, of dan een andere krachtige kerk-organi- satie moest worden ingevoerd. Ik ken geen tijd, waarin de predikanten zieh meer moeite geven en grooter ijver toonen da» tegenwoordig. Toch geloof ik niet aan een voortschrijdend Protestantisme. De predi kanten zelf klagen over Rome's vorderin gen. Geen wonder, onze Kerk kan stand houden in tijden van religieus - krachtig leven. Dat is in onzen materialistische®' tijd moeilijk. Het gaat daarmede als met de zee. Er zijn golfkoppen en daartusschen bi'eede dalen. Ook bij: het Katholicisme vindt men hetzelfde, ook daar tijden vaa lauwheid, maar de kerkorganisatie werkt daar met beleid en kennis. Hoofdzaak voor mij is, dat in onze Kerk niet be staat een krachtige centrale organisatie die gebiedt. Geen staat, kerk of' maat schappij kan ooit veel uitrichten, indien die organisatie niet bestaat. In onze kerk ontbreekt die." zijn. Den eersten avond overnachtte® de rei zigers te T'Osgho, waar zij' van Pater Pletinekx verhamen dat gedeserteerde sol daten de streek aüiepen om den opium,- oogst te plunderen. Een verkenner te paard, die vooruit gezonden was, meldde ten slotte den weg veilig. Aan eene verlaten hoeve gekomen, zagen de reizigers de bandieten te paard dit de oude bedding eener rivier komen. Zij' verdwenen in galop doch keerden weldra in grooter getal terug. Do Seminaristen en de kar keerden spoedig naar de verlaten hoeve terug, terwijl Pater Ruyff'elaert, alleen, deze beweging dekte. D'e bandieten losten verscheidene geweerschoten en de heldhaftige missionaris werd gekwetst en viel. Een seminarist die hem ter hulp snelde, werd door twee kogels doorboord' en door den aanvoerder der bende afge maakt, terwijl men Pater Ruyffelaert geen kwaad meer deed. Het voorval had de andere seminaristen, voor wie de missio naris zieli opgeofferd had, den tijd gegeven door do vlucht aan da bandieten te ont komen deze laatsten plunderden da reis pakken. Wat later kwam Pater Vandenbossehe, aan het hoofd van gewapende Christenen, ter plaatse. Van nit de missie van Kang. Eauginste liad hij de vuurschoten ge.hoord, en, een geweer grijpend, was liij onmiddel lijk de reizigers ter hulp gesneld. Men maakte een draagbaar en droeg Pater Rnyflelaert weg. Aan een standplaats ontving hij de H. Olie en stierf enkele oogenblikken na zijne aankomst in de miseie. Ds. Van Hoogenhnyzen over de Kerk. De bekende Amsterdamsehe predikant ds. A. va Iloogenhuyzen onder wiens wijk (le, z.g.n. Indische buurt met ongeveer 60.000 zielen valt, is doende met 't bou wen eener nieuwe kerk. Voortdurend ver antwoordt de prolestantsche geestelijke de ingekomen giften "in het'„Amsterdamscho Predikbeurtenblad". I11 het nummer van 4 September publiceert de predikant ,ook een brief van een milden gever, ..die dui zend gulden schonk. In zijn merkwaardig schrijven verklaart deze: „De inrichting, of liever de niet-inrich- lirig der kerk. maakt den arbeid in de kerk zoo moeilijk. In ïn'ijn gemeente zij® veel Katholieken en een bloeiende zich ontwikkelende Roomsehe gemeente. Hoe wel ik ver sta van de Roomsehe Kerk en haar belijdenis, zoo heb ik bewondering voor haar organisatie die vruchten draagt. Geen wonderDaar gezag en tucht, bij, ons verbrokkeling, strijd en democratie. Van ©en democratie is nooit kracht uitgegaan en is ook niet het wezen daarvan te ver wachten. Bij de Katholieken gehoorzaamheid aan do leiders, terwijl bij ons in vele dorpen de predikant geregeerd wordt door zijn ou derlingen, dikwijls ongeleerde, domme en bekrompen boeren. In vele onzer steden is liet niet veel beter. Persoonlijke in vloed van den predikant moet alles doen, het gezag van de Kerk is zwak. Van de 100 protestanten weten gewoon lijk 99 niet, hoe hun kerk in elkaar zit. (Wat zij: wel weten is, dat het hoogste gezag berust bij de synode, voor hen een

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 6