Mantelmagazijn „De Duif" J. GEENSE In den Winkel van Sinkel Nu het kouder begint te worden Gebr8. STEÜTEL, Klokstraat Zaterdag Heropening Firma J. LUYKX, Roosendaal Koopt uw KACHELS Gravenstraat Middelburg ROZEMOND. N.V.Maison de Bonneterie Dames- en Kinderhoeden Wintermantels met en zonder Bont en Hoeden, Keurige Kindermanteis, Meisjesjurken en Japonnetjes, voor 's middags en's avonds, Regenmantels H. HOLLESTELLE In AFGEPASTE MATTEN EN KACHELZEILTJES moeten velen zich een nieuwe Winterjas koepen Twee Tevens OPENING WINTERSEIZOEN H.V. t,U, MakeMy tl D. H. ROODHUIZEN Co. SUIKER, RUBBER, KOFFIE en SPECERIJEN op termijn Wenseht U een goeden BRIL? LANGE VORSTSTRAAT een flinke sorteering aan lage prijzen Oebr'. STEUTEL, Klokstraat, GOES Goed gedrukt, is half gelukt! GOES - TURFKADE13 Regenjassen en -Mantels Neemt U eens proef met onze fijne Vieeschwaren, als: De Poo ZATERDAG 16 OCTOBER 1926 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT ZATERDAG ZEKERE BELEGGING tegelijk EEN GOED WERK Roomsche Zeeuwen, steunt deze Reomsch-Zeeuwsche zaakl Noordstraat 32 Middelburg GROOTE KEUZE!! TOONEEL- EN BALMASQUÉ COSTUMES VAN COSTUUMHUIS SCHIPPERS Uw basta adres is daarvoor Wij hebben een prachtsorteering aan zeer iage prijzen Mooie Jas met band en plooi f 13,50. Mooie Jas in brons en grijskleur f 19,00, f26,00. Fantasie-Ratiné, 3 kleuren, f 32,50, f 36,50. Prima Kleermakerswark. Regenjassen in gabardine, donkere en lichte kl.f 10.00 Gummijassen f6,00, f 10,00, f 12,50, f 15,00. Manchester Jassen, in sport- en jekkermodel, f 12.50. Fietsjekkers met zwaar-wollen voering, f 14,00. Een afgeluisterd gesprek tusschen JAN en KEE. voor Dames, Heeren en Kinderen. Gegarandeerde 12477-50 kwaliteiten. Lage prijzen. „ELSOL" A. C. VAN DEK REST, van ons verbouwd Magaiijn. Door deze kleine verbouwing zijn wij in staat, U thans beter overzicht te geven van onze geregelde groote voorraden. WIJ GAAN VOORT AAN LAGE PRIJZEN TE VERKOOPEN GERINGE ONKOSTEN GROOTE OMZET KIEED1M6-MAGAZ1JN GANZEP00RTSTR. 13, GOES „Höfei Zoutkeet" te Goes, M. ROTTIER, Lange Vorststraat 64 in de magazijnen Ruim© sorteering Lage prijzen. Langedelft 133-134, Middelburg Ontvangen een ruime keuze in Buitenlaru FEUl dus voordeelig voor UW TIJDELIJK en EEUWIG BEST AAM. DE BOUWCOMMISSIE tot oprichting van esn nieuwe KERK in N.-Kraaiert vraagt geld ter leen tegen 4 %'sjaars. Met drie maanden vooruit opzeggen is het geld steeds terug te krijgen. Adres: PASTORIE 's-Heerenhoek. H. A. BOTS, pr. 12487-40 Bouwheer v. d. nieuwe St. Eloy-Kerk. Buitengewoon fijne sorteering in de nieuwste Groote keuze in alle deze artikelen en in de nieuwste ook in alle groote maten voorradig. met ZUIVER GESLEPEN GLAZEN en voor lagen prijs, ook geleverd op voorschrift van HH. Oogartsen en Doctoren, vakkundige bediening, is het adres: 12484-36 GOES Door geheel Noord- en Zuid-Beveland aan huis te ontbieden. munten uit door stijl, frischheid en billijken prijs. ROTTERDAM OPPERT 110 TELEFOON 6552 K .■mmmmm Aanbevelend12473-100 Jan zeide tegen Kee ik moet morgen eens naar Goes, wat moet je daar nu gedoen. Je bent verleden week maar geweest. Ja Kee dat is waar, maar nu had ik pas een boere broek in de maak gedaan en ik sprak in de autobus een man uit mijn buurt en die zeide laat jij je boere goed nog maken, geef je uw geld zoo maar weg, daar het tegenwoordig wel uitkijken is om zooveel voor niets te betalen, ik heb hier nu van het beste bombazijn wat er is en dan kost die broek kant en klaar maar f 8,50, dat scheelt toch nog al een beetje in prijs, ook die knophemdrok heb ik verleden jaar gehad, hij is nog als nieuw en die koste daar maar f 6,50 en de beste fluweele broeken f 12,50 maar. Jan zeide, ik ga dadelijk naar dien man toe zoodra ik thuis kom en ik ga er dadelijk een passen. Kee zeide tegen Jan, ik heb het al meer tegen u gezegd, maar je geloofde mij nooit, ik heb verleden jaar bij dien man een Nette gekocht voor f 18,00, zoo zwaar en mooi, dat de buren het niet konden be grijpen voor zoo'n lagen prijs, maar daar vindt je van alles, toen stond die man nog op de markt, maar nu woont die in Goes in de Lange Kerkstraat, waar vroeger de firma Quist woonde. Is dat dan die man van Heinkenszand, Kee. Zeker Jan, dat is die M. ZUIDIJK. Zie zoo, die ken ik al jarenEn als je in de winkel komt, wordt ieder nog koffie gepresen teerd dat heb je ook nergens, je knapt er heelemaal mede op als je daar eens lekker gewarmd hebt als het koud is; het is voor allen vrijen toegang, ik ga nooit negens anders meer naar toe als ik wat noodig heb, je kunt er alles krijgen. Ja Kee, dat is ons adres hoorIk had geen verstand als ik in dien winkel kwam, je kunt er alles krijgen voor je geld, maar spotgoedkoop en dat is dezer dagen wel noodig. De beddekleeden, gemaakt prima kwaliteit, f5,00, bed en peluw, boerebonkers, ulsterjassen bijzonder goedkoop. Ik zag daar zware donkere jekkers met bont gevoerd voor f 12,50, rijwielen en onderdeelen, het is haast weggegeven. Houdt op Jan met vertellen, ik wist het al toen hij nog op de markt stond, maar je geloofde het niet, want dat was te goedkoop in je oogen, maar nu weet je het, dus geeft nu niet te veel, voor je eerst prijs hebt gevraagd. Je beste adres is bij M. ZUIDIJK, Lange Kerkstraat 20, Goes (voorheen firma B. Quist). 12479-165 MOND- EN KLAUWZEER, HET AFDOENDE GENEES- EN VOORBEHOEDMIDDEL. Voor Zeeland bil Ass. APOTHEKER, Groote Markt 9, GOES Wie niet Adverteert, heeft geen recht op succes 12484-90 Bankier en Commissionair in Effecten. SAFE DEPOSIT-1NRICHTING. Houdt geregeld eiken DINSDAG gedurende de markturen zitting in het en beveelt zich beleefd aan voor alle voorkomende Bank- en Effectenzaken CONDITIËN ZEER BILLIJK. 9782-30 FIJNE HAM PRIMA ROOKVLEESCH PLOKWORST LEVERKAAS BOTERHAMWORST GEKOOKTE WORST HAAGSCHE LEVERWORST GEROOKTE WORST LEVERWORST per ons 35 cent 91 II 35 ii ii 22 ii ii ii 22 ii ii 16 ii ii 20 ii ii IA ii ii ii 20 ii ii ii 6 Beleefd aanbevelend TELEFOON 65 RUND- EN VARKENSSLAGERIJ GOES POLMANSHUIS Telefoon 45103-41970 DAM AMSTERDAM Beurs-Nis No. 2 Tel. 45103-46294 op conditiën van de Amsferdamsche Beurs. Agent v. Zuid-Beveland dhr. J. VALKIER, 's-Heer Arendskerke 12488-40 SANGUINOSE uit Kruiden bereid. ZUIVER PLANTAARDIG VERSTERKINGSMIDDEL. Voor allen die zich zwak en lusteloos gevoelen, die spoedig ver moeid zijn, lijden aan slepende maagcatarh en slechte spijsvertering, die uitgeput zijn tengevolge van lichamelijke of geestelijke ver moeienis, last hebben van slapeloosheid, hoofdpijn, duizeligheid, pijn in rug of lenden, is de SANGUINOSE het aangewezen middel. Sauguinose verrijkt heel spoedig het bloed, en geeft daardoor nieuwe kracht aan de uitgeputte organen, geeft een gezonden eet lust, veroorzaakt een algeheele levensopgewektheid. Prijs per flesch f2,—, 6 fl. f 11,-, 12 fl. f21,—. Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. 12411-40 WACHT U VOOR NAMAAK. VAN DAM Co. De Riemerstraat 2c/4. Den Haag. (Eien V Het Vlaainsche Tijd" schrijft ovc jneenteraadsverkie: „Het staat onb socialisten in somi wat stemmen hebt entegen moet men 'nen, dat de social! hun intrede in d; gedaan. Dit feit katholieke conserv tot een ernstig gen De katholieken meen hun posities op sommige plaat Niklaas en te (B noemen, boeken d terend succ'es, het; de Katholieke V lijst te Hasselt v ger Van Caeneghe De Christene Vlaamsch-h.atende erotische Brussel en zal waarschijn! ben. Een uitslag verheugen, vooral j lijkte omstandighed in onze vrienden Hetgeen vooral verder, is de voort de communisten, het in groote oenti te Brussel zullen munisten gekbzen de communisten e hun intrede in d wonnen ze zetels i rod, te Seraing eij Het zijn vooral de nederlaag lijde „De fronters h< Brugge en in me geweldige daverin behaalde de lijst 1 men en het ligt wiat fronterd te fl communisten hebc De toestand ov katholieke democi daar iw|aar de stai zijn en waar me op de algemeCne heeft gegeven, was met den soc ganisaties, iwerd Het Hoewtel de mi' geland langzaam van normaal. De verantwoor en materieel" sc'h de schouders d< tlict is enorm, w andere- .bedrijven fttherp, in het 1 mede-deeling van holder der arbeid Congres. Toen van de geldelijke, steun de hij, dat een vakvereenigingen kers onmogelijk i Er zijn aldn blik' nog 45.000 na, de algemeen® werk hebben ku er nog 200.000 dagen werk hebb machinisten heeft bijdrage Voor haai telma'kers zijn 45 den leden wefkloo. Ook zijin er ii ■drie- dagen in de Worden. Terecht zegt m ten, <da.t he,t w'ap en vijand verwon. De hooggaande munistische en B derdl voort. De „Roel" die de 'Wereld' inzond.) zijn aangeknoopt, leiders Troski, Zi: zijds en Staten ar biji geruchte, dat van de Sovjets ee tot lij legging yan Ingevolge deze binnenkort 10) Opnieuw bego loopen, waarop derhandelingen He paters bleven ael om de zaken ren, en vonden zwaar uit. Mille bezetting alleen i gen, om het tege beschermen. Do den, dat, nu hun had getoond om geraanvoerder he ker gemakkelijk nen weerstaan, halve hen in vre lun, of naar ai' te trekken. Het geduld P«t. Miller ko grijpen, waarom, zich had onderwc weerstand bood, de. hield, in wel?' ntken aieh niet bedoelden, wat

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 4