68 0LMEB00MEN, "VERLOTIMG B.F.TE ROLLER Extra Groene Bons E. VERBEEM, GOES JOS, BITTER, lange Vmststiaat .84, Goudsmid BOES Waterschap Baarlaad c.a, SCHOUWING Schouwing plm. 5 Gem. Beestenpeeën KfRüeMManil 29 pgic. Houw- en Weiland 201 zware Olmen en B.Esschen, Koopt io „Kleine Winst" uitsluitend Heeren-Modos 75 zware OWoomen, f0- Een goed en goedkoop adres HOOFDPRIJS: 2 sfiigcs Homvee Mijn prima BaMÈedworst Adverteeren doei verkoopen. EEUWSCHE COURANT ZATEROAG 16 OCTOBER 1926 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT 't kraaiennest. 1 Advertentiën J. HOOGKAMER op Slooten, Houleo en Damman op Maandag 1 November 1926. op alle Wegslooten, Dammen, Heulen, enz. op Maandag 25 October a.s. Maandag 18 October 1926, Vrijdag 22 Oefober 1926, Oiesdag 2 Nnber 1926, Abonneert U op de M. V „Kleine Winst" - Goes NT HOEDEN! HOEDEN! "Mi J. VAN WESTEN - GOES. i2«8-4o Openbare Verkooping. Vrijdag 29 October 1926, verkoopen Vrijdag 22 October 1926, verkoopen Te koop bij inschrijving TE KOOP Melk- en Kalfvee. Dinsdag 19 October ten verkoop worden aangeboden: NajaarsveemarkS Ovezand Oji Miandag 15 November 1926 kost 35 cents per pond. Middelburg tot 23 October a.s. J. WESTVEER, SIGAREN, SIGARETTEN, TABAK Het wordt nu tijd om de KACHELSjBMKEN en PLATEN te LAKKEN. SCHUlTE THIEME, Defecte pompen, azende storm stak zijn kop op loor de lucht en zweept de wateren kokende woede. verzaadbre zee verzwolg drie, vier iggers, die hun bemanningen, op -tstc doodenreis, meezogen naar de lie verderft. allen levens verloren. allen gezinnen ten gromde. tende moeders, vrouwen en Idm- rtseh wordt duur betaald," klaag- ertje in „Op hoop van zegen", we drama van Heijermans. een lugubere, sombere klacht, s, al te waar. seh wordt duur betaald, door de mensehen aan den wal it is geld, vergeleken bij' 't leven' 'ar de reeders, die hun bedrijf in- op de winsten en verzekerd zijin hade; maar wel door de visschers, nooddruft gedwongen, om een bestaan het veege lijf moeten toe ren aan bodems, die maar al te den naam van drijvende doad- erdienen. lere ramp op zee met zoo'n logger, sn, wanneer er tenminste nog een ide is, beltzelfde verhaal, ééntonig haling: „water gemaakt en de defect!" nnetje dat boekdeelen spreekt, ebben een ontzaggelijke dure art-inspectie, die nauwgezet ieder voor de reis op zijn zeewaardig- rt, maar wanneer die inspectie, ig verantwoordelijk gesteld wordt) daden, kan men haar beter af- 'wyiifc dan jaagt die inspectie, dje ten den dood in. toch immers duidelijk 1 lie visscherij-inspectie heeft men twoording van de reeders hun genomen; die kunnen zich nu sn achter, de breede ruggen vaD naren, wijzen alle beschuldigin- 5 naar de deskundigen aan den 1 rechtschapen kerels daar mis- der zijner zullen er ook wezen, een „zilveren handdruk" veel ingers zien en de geschiedenissen.' „weggebrachte schepen" hebben lat de reeders daar niet zuinig die kennen het spreekwoord van ikje om 't kabeljauwtje op hup 'r men aan veel tragedies van de epen een eind wil maken, zal ire straffen moeten stellen, op sn" van de inspectie, of de reeders tot ondersteuning van de na- n der slachtoffers, die vielen voor ijf- UITKIJK! De Kjigel&che staking. king in Engeland wordt voort; executieve der mijnwerkers hoeft een oorlogscomité gevormd, nssoliui en Stresemann. ■ue Preie Presse" vernoemt uit at Mussolini den wensch te keu. ebben gegeven om een onderhoud emanu te hebben. Rijksmiddelen. iksmiddelen brachten in Sept. lioen op', of ruim( f'4 millioen verleden jaar. Sedert 1 Jan. Le opbrengst thans 1'364,9 mil- f 24,4 millioen meer dan in eriode van 1925. ENGD NIEUWS Acht menschcn gered. imschip Hofplein, viel gister amsehe haven binnen met aan geredden van een vergane En ter. ein Schaap vertelde er het vol- lein is Maandagmorgen 11 Oc- larvik vertrokken. Aanvanke- et weer vrij gunstig, maar al 2:011 de barometer snel te da- d stak op, en de zee nam toe. avond werd het stormachtig, en liooge zee en een woelige et schip slingerde en stampbe eeg veel zeeën over. Den vol- nam de storm1 nog in hevig- De stuurbootreddingboot werd overkomende zee naar binnen stuurmanshutdeur werd ver- tan de machinekamer ka p werd okkend. In verband met het dat overkwam, werd eenige draaid. uur in den middag de Hof- toen aan de Oostpunt va» de k - kreeg men een kleinen drifter, een „fiets" zooals men ingen zegt, voegde kapitein verklarend aan toe, de Girl Grimsby in het zicht. Het noodvlag gehesehen. Wij ein Schaap stoomden dich- op men van de Girl Phyllis en gaf. Het waren evenwel larineseincn, welke b'ij; oris m'in- zijn. Wij zijn hem daarom1 eer genaderd, waarop wij' el- en konden. De Engeléehe ka- dat de opvarenden het schip den. Dadelijk maakten wij boot klaar, om uit te zetten, zag ik, dat zij' hun eigen n. t de Hofplein toen zóó gema- at ik onder den wind kwam echt voor den wind en de» boot inet alle acht optvarenj- toc gedreven. De boet voer fplein langs, waarna wij' iets gep, waardoor zij lij ons aan e liggen. Toen konden wij de n en klokke zeq uur dus ur nadat de Girl Phyllis in Manufacturen, Gemaakte Goederen, Tricot-Goederen Bewaar da Bonnen, deze hebben waarde, voor iederen gulden 1 bon Bil inwisseling van 10 bons, kan men gratis uitzoeken f 0,75 aan goederen I oc i, 30 i, ,i *,t ii f2,25 Van Lappen oi Opruimingsgoederen worden geen bons gegeven. Aanbevelend: JOS. BITTER, Lange Vorststraat 84, GOES Ziet de Etalage. Alles is gegrijsd, vaste prijzen a contant bet zicht was gekomen stapten allen behouden bij ons aan boord. Het waren de schipper R. H. Colby, R. Tobell, W. Rooton, A. E. Mertteek, J. R. Richard, soa, H. Edwards, W. Pollard en J. W. Smith, allen uit Grimsby. Ro Girl Phyllis was een houten schip, dat in 1906 gebouwd was. Ongeveer drie weken geleden was het schip ter visscherij uitgevaren. Het had met den gtorm van de laatste dagen zwaar geleden. Dinsdag morgen inen was juist van plan geweest dc thuisreis te aanvaarden was het vischruim lek gesprongen. Hoewel uit alle macht gappmpt werd, bleef het water, voortdurend stijgen. Tot) overmaat van ramp raakte de eene lensp'omp na de an dere verstopt of onklaar en weldra dreef liet ij's uit de koolcellen in hot ruim rond. IHet wa.ter begon door te dringen in de machinekamer, de machine kwam in het water te staan en raakte onklaar. Allengs werd de toestand aan boord van het note- dopje hachelijker. Het s|chipi ging geweldig te keer en zonk langzaam dieper in de golven weg. Het noodsein werd opgezet en de reddingboot werd gereed gehouden. Eindelijk, tegen vieren, kwam de Hof plein in 'het zicht, die de opvarenden uit hun benarde positie verloste en naar een veilige haven bracht. Rm kwart over zes heef't de Hofplein de reis voortgezet. De Girl Phyllis werd aan haar lot overgelaten en zal wel heel spoedig gezonken zijn. Brand. Eergisteravond is er brand uitgebroken iii het woonhuis met stal van den heer J. P. Baten aan den Spieringweg te Haar lemmermeer. De brand is ontstaan doordat •E, die met een brandende petroleuanlah- iaara naar den zolder ging om voer voor zijn vee te halen, in lie thooi viel, zoodalj i ïn een minimum van tijd de geheele zolder in lichte laaie stond. Met behulp van de luren is al het vee en een gedeelte van het meubilair gered. D'e automiobielbrandi- sjmit van Hoofddorp was spoedig ter plaat se; deze wist een in de nabijheid staande arbeiderswoning en twee groote schuren te behouden. Het woonhuis en de stal zijn verloren gegaan. Ito „Katwijk 103". De schipper van den gistermorgen te IJmuiden binnengekomen stoomtrawler Kelly Geziue" IJmuiden 43, rapporteert dat hij Vrijdagmorgen 8 October dwars Van Terschelling den schipper van de „Katwijk 103" heef't gepraaid en per soonlijk gesproken. De logger had 18 last haring aan boord en was thuis zei lende. Maandagmorgen 11 October om streeks 11 uur heeft de trawler de „Ka4(- wijk 103" op ongeveer dezelfde hoogte teruggezien. De „Katwijk 103" had dus den storm van Zaterdag op Zondag en van Zondag op Maandag doorstaan. Se dert dien heeft men niets meer van de „Katwijk 103 gehoord. De logger is nog niet te IJmuiden aangekomen." Verplaatsing van gezinnen. Ruim 100 gezinnen van veemarbeiders t<; Nieuw-Weerdinge hebben zich onlangs aangegeven voor overplaatsing1 naar de I weverijen te Borne en Enschedé. Tha»s 1 hebben deze mens'ehen de toezegging ge- £egon dat van 1 December e.k. tot 1 «ei 1927 al die gezinnen geplaatst zullen I Werden, ni. iedere week 5 [gezinnen. Spireeuwcnplaag. Men meldt uit Sappenneer v tendbouw'ers in deze omgeving onder- u) groote schade v(a,n de sprcieuwen, ie vn groote zwermen op de velden met jonge rogge neerstrijken. Zij rukken de v j 1CS uk en ipklkeii de korrels er af, at het land Wit zieft v.nüi dG dplhin.t-rcs- 11 6Bvfrtldn is herzaaiïug noo- Een flcsdh met «dn briefje- Bij den Burgemeester van Egmon'da an ■eZ j «"gisteren een flesoh gébracht, ■gevonden 0p het strand aldaar In de KJS tevon'4 sioh mfelidlt dc „Stand." een Van volgend,an inhoud: In zeo ■Tbr October 1926 vergaan van Vnd redding hopeloos. F. Dijlr- I Goed afgeloopen. I, ®ail0Buvrc9 in den tiantrek van Tou- Jer duikboot O'Byrne, dié onder waf »enii°',\ Xn ,aa.nvarinS gekomen Si'et het UiM ^adviesjacht User. Hoewel de Bm.ilT1 l>(?rtecoop verloor en de comi té] Van schrF ernstig besicha- 'Êktc i»'i afc'e V* or fork in dc opper1.-1 h W„ 'erciken en naar zijn basis terug i!" ziidé ,°r krcCR eon ga-t k«lfen °n maaktc voel ^ter. Duikers «a de aangerichte schade opnemen. Re drievondigc moord te Berlijn- uranienburg. JSJM ?^u^er> l(ie knaap die te Beeft ,rie I?lcTlsalien om het leven L„ j misdaad m«t voorbodaicih'- lijn gopleegid. H:et heeft in lliuicL ?elW ziiri skchto'ffers uit den tetMp hij naar End °n vandaar naar heti ibuiten- fastn.. 1U?J Muller is zooall thans is fel geboren, zoodat I:. oud te. Daar hij bij zijn I ht uit het verbeterhuis geen geld ftj zich schijnt te hebben gehad, vermoedt men dat hij eerst een di.éfstal heeft ge pleegd. Eök'ole dagen geledien werd in de najhij'hoid van Oranienburg in de avouid- uren eon vrouiw, 'door «en joingem mani aah- gevallen; deze sloeg haar een paar maal op het 'hoofd en ontrukte haar eein porte(- moomaie en verdwéein v[ervolgens i»' de richting Oranieinburg. Muller zal met deze vrouw worden geconfronteerd. De móéder vain den k'naiap. was 'zoö onder den indruk!, da,t zij in een vlaag van waanzin zelfmoord wilde plegen. Ernstig auto-ongeval. Dc gebroeders Jos. en Harry Verkoyen, reep,. 23 en 20 jaren oud, heiden chauffeur te Venlo, kwamen gisterenmorgen tusschen Suehteln en Boisheim (D1.) bij het over!- steken van een onbewaakten overweg, met hun vrachtauto met aanhangwagen i» bot sing met den trein. Beide jongemannen werden terstond gedood. De a,uto en aan hangwagen werden vernield. Wercldtentoonstcliingsplannen. Men meldt uit IjaTijn Het plan bestaa™ in 1930 te Berlijjn een wereldtentoonstelling te organiseeren. Het voor dit doel yi aanmerking kom'ende terrein, dat van de Jaarbeurs, zal heden door een bijzondere commissie worden on derzocht onder leiding van burgemeester Böss. Be schaduwzijde van populariteit Dc prins van Wales is gister een vijf- daagscbe toer door West Biding in Yorks hire begonnen. De eerste stopplaats was Doncas+er, waar hij, om de vele wepke- loozer en stakers, die hem waren komen begroeten, niet teleur te stellen, 'twee- uur aan één stuk in een open, auto, onder, onafgebroken stortbuien rondgerede^ heeft, 'a Avonds is hij naar Huil vertrokken. 442E STAATSLOTERIJ Trekking van 15 October 1926. BOOGE PRIJZEN- Op de onderstaande num'mers vielen de •volgende (prijzen i if 1000 (m. premie v'. f 30.003) 7431 f 70 (met premie v'. f 3000) 19917 MARKTBERICHTEN Veilingsvcreeniging „Zuid-Beveland" te Goes. Veiling van 15 October 1926. P rincesseboonen f' 20, Spruiten f 1113, Uien fl, Aardapeplen f2.10, Tomaten f5 9, alles epr 100 KG.; Wortelen fj| tl jplr '100 bos; Savoïj'ekbol f'4, Koolrapen f'2, beide per 100 stuk's. MIDDELBURG. Op de graanmarkt was ruime aanvoer en vlugge handial. Tar we f1414,50, Witte Boonen ongelezen f 2528, gelezen 'f 2932, Kroonerwte® f 1624, Lange Bruine Boonen ongele zen f 1618, gelezen f 1920, Rondo Bruine Boonen f'2527, en f3133, Maanzaad f4448, alles per 100 K.G.; Boter 0,95, aan particulieren f 1,03 per V» KG.Kipeieren f 8,50, aa.n particu lieren f9,50, Poelje-eieren f5,50, aan par ticulieren 'f 6,50. Eend-deren f 7, aan par ticulieren f S, alles per 100 stuks. AMSTERDAM, 14 October 1926. Eierveiling Prinsengracht 199. Kip icron: Hoogste prijs f 10.80, middelprijs i"9.50, laagste prijs f5.50: Eiendeiere.n '£6.75 7.25; Koelhiuseieron 17.80—8. Tota.aLa;an- voer 130!000 s/tukte. Handel kalm. BURGERLIJKE 87AND GOES. Gehuwd: Christian» Maas 32 j. w'edn. te Woerden, én Maria Milhous. r-25 j. GeborenJohannes Er.aiiieiscus, z. v. Ja cobus Marinus Book'elaar en Hahdrikla, .lo:hanna. J.ozepliina: viiin Riet; Jan, z. v. Pieter Stéfesz rai Caithaxinai S.inké; Lau rens, z. v. Jacob Sebriar en Cornelia Traias. Pieter, z. v. Johahuos v|a,n Bever en e» J a- eoiia, Rasbiiajia Adriana Schippers. Overleden: Maria Johanna, 3 j.. 'd. v1. Hendrik1 Anton Mieras en .Neveltje Roose; A'dri.ana ©isawfaarde, 45 j., wonende te 's Heer ALtétócAb. Ark:.):. vit' WEMELDINGE. Wtoensdag iw'erd ten overstaan rnn notaris J. O. Kram te Ka- p'elle ten vdrzoieike vap dihr. Cj. viajai Wfide c.s. te Wem-eldinge publiiéld verkocht oen wtoonliuis met schuur er*f en tuin aain de Oranjaboonastraat te WcmHdinge voor de" som van f2600 aan dau heer Wl via® Stel Jz. te Wernéldinge. Ve la.r-gan ca-'MiW-t a October 18. Kloetinge, beestenpéeën, Vain Dissel. 21 Goes, kapitale hofstede JZemphoek'1 met weiland, Pilaar. 22 Wemeldinge, bouw- en weiland), .Van Dissel. 22 Kapelle., bouw- en weiland. Van Dissel. i 22 Heinkenszand, inboedel, Pilaar. 2i Iloe'dekéndkarke., hoefje met bouw- en weiland, Neervbort. 29, Kloetinge, beestia-al, De Kok. V De Familie VAN KALMT- HOUT betuigt haar hartelijken dank voor de vele blijken van deelneming bij het overlijden van haar geliefden Vader on dervonden. 12468-8 GENEESHEER-SPECIALIST te VLiSS I N G E N, zal spreekuur houden te OOSTBURG DINSDAG a.s. van 1 tot 3 uur, Zuidzandsche weg 43 VLISSINGEN DONDERDAG a.s. van 1012 en van 1,303 uur, Badhuisstraat 53 HULST heden over 14 dagen van 10,3012,30, Liefdehuis, voor NEUS-, KEEL- (Chronische Hooidpljn en. Rheumatiek) en OORZIEKTEN. 12023-20 Ondergeteekende maakt bekend, dat hij wegens ziekte op doktersadvies, voorloopig geen Autobus- dienstregeling tusschen Goes en Ovezand kan waarnemen. F. VAN LOENHOUO, GOES. in da gemeenten Driewegen en Elleweutsdijk door het BESTUUR van het Waterschap ELLEWOUTSDUK Het bestuur brengt onder de aan dacht, dat deze schouw zich zal uitstrekken over alle en allerlei slooten, welke kunnen geacht worden dienst te moeten dóén tot water afvoer. 12434-25 Alle gebreken moeten [vóór den dag der schouw hersteld zijn. De Notaris E. C. VAN DISSEL te Goes, zal op des nam, 1 uur ten herberge van K. Meulpolder te Kiaetinge, voor den heer J. A. TRiMPE—BURGER, A contant publiek verkoopen onder Kloetinge, als4 perceelen vóór Klap, 2 perceelen in het Plantsoen en 1 Perceel aan den Zomerweg. 12465-18 De Notaris E. C. VAN DISSEL te Goes, zal op ten verzoeke van het BURGERLIJK ARMBESTUUR te 69ES publiek verpachten: A. des voormiddags om 9 uur pre cies te Wemstdinga, in de horberg- van den heer M. KoRsrANJE, onder Kattendijke, Wemeldinge en Kapelle B. des namiddags om 2 uur precies te Kapelle, in de herberg van Mej. E. Hanson, onder Kloetinge, Kapelle en Schore Nadere inlichtingen te verkrijgen ten kantore van don lieer J. Kor- stanje te Goes en van den Notaris, alwaar veilingboekjes te bekomen zijn. 12936-29 De Notaris L. A. BETH te Ovezand zal op nam. 2 uur, te Boes in het „Slot Ooste,nde", ten verzoeke van don WelEd. Heer J. VAN HATTS1M te 's-Gravenhage, tegen contante be taling, in het openbaar varkaopan: staande te EllewaMtsdijk in de weide vau de hofstede bewoond door dhr. D. Zoeter. Te veilen in 8 perceelen. Aanwijzing geschiedt door dhr. Zoeter voornoemd. Notitiün te bekomen ten kantore van genoemden Notaris. 12469-25 Het nieuwste is Prince- of Wales-model. Keuze uit 2000 stuks vanaf f 3,tot f 9,50. Koopt uw Hoed in „KLEINE WINST". De nieuwste Engelsche en Amerikaansche Petten vindt U in „Kleine Winst", in WOLLEN VESTEN brengen wij iets heel fijns. HANDSCHOENEN keuze uit 1200 paren. Deurwaarder J. M. DE KOK te Goes zal op 12476-21 des namiddags 1 uur, ten verzoeke van dhrn. WILLEMS Co. te Roosen daal, a/d stal a/d 's-Gravenpolder- schen straatweg, te Kloetinge, tegen over het bedrijf van dhr. A. v. d. Have, k contant of op crediet, 4 gekalfde Koeien en Vaarzen, 8 Kalfvaarzen, 10 U/s-iarige Vaar zen en Ossen, eenige Graskalveren Betaaldag' 1 Maart 1927. De Notaris PILAAR zal des namiddags te één uur, te Hein- kenszand, aan den Zanddijk, ten huize van den lieer W. NIEUWENHUIJSE, tegen contante betaling, 12452-18 Notenh. Kabinet, mah. Bureau, Bedden en toebeliooren, Ledikant, Tafels, Stoelen, Spiegels, Klokken, verg. Pendule, Lampen, Naaima chine, Kachels, Zeilen, Kleeden, Matten, Ladders, Glas-, Blik- en Aardewerk, Windmolen, Geesel- steen, Zeeft, Gereedschap, enz. A contantvan den heer B. BOONMAN te Kwadendamme metende tot 1,95 M., wassende in den boomgaard te 's-Heer-Arendskorke. Briefjes in te leveren vóór Dinsdag 2 November a.s., 12 uur, ten kantore van Notaris VAN DISSEL te Goes, alwaar inlichtingen te verkrijgen zijn. 12459-15 van den heer L. DE WINTER, Hofstede „Rietveld", Ovezand wassende op voormelde hofstede van den heer De Winter, die aanwij zing doet. 12422-16 Briefjes voor alle hoornen tezamen in te leveren ten kantore van No taris VERBIST te Goes vóór Dinsdag 2 November a.s., des middags 12 uur. zullen in het Café „Tivoli" (Station straat) Gaos ,i|#f eenige Melk- 4;T: en Kalfkoeien, gekalfde- en Kalfvaarzen ook op crediet. 12460-16 goedgekeurd Kou. Besl. 15 Mei 1926. No. 22. ter waarde van ongeveer 1500, Verder: Rundvee, Land-, bouw-Arfikelen, enz. Loten verkrijgbaar bij ^de VERLOTINGS COMMISSIE te Ovezand. 12456-26 SfievTOuw! Is hoogst fijn van smaak. Gravenstraat Telefoon 306 in beidé winkels. Koopt thans uw Inmaakpottan, Kachelzeil, Vloerzeil en Krnide- nierswaren, enz. met EXTRA BON. De ondergeteekende maakt bekend dat vanaf heden bij hem een SPRINGBOK be schikbaar iS. 12483 9 P. DRIJDIJK, HEINKENSZAND HEDEN VET SPEK 95 cf. per K.G. 5 pond GESMOLTEN REUZEL f2,50 MAGER R00KSPEK f 1,25 p. K.G. ROOKWORST 85 ct. per pond SLAGERIJ. Tal. 301. Tegenover SN00DIJK. G0RTSTBytEÏ.ÏTCl74 OPGERICHT 10724 Goede kwaliteit - Billijke prijzen SIGAREN per heel of half kistje korting. Neemt proef. Miozaam aanbevelend11977-10 J. DE GRAAG, MARKT 2 GOES S&DAQ. LEVENS- en uitvaatn OL/ zjbfp en sruoie- veö2exeqin& vfqzükeqlnc Vraagt uitvoerige inlichtingen aan ons Hoofdkantoor. Alléén soiiede personen kunnen als Vertegenwoordiger worden aangesteld, op ruime provisie. IN DE DROGISTERIJ Het Huis met de Roede Pilaren, schuin over de Nieuwstraat, in de Lange Delft te MIDDELBURG, wordt verkocht prim» Kachsllak, merk „Üa Twee Pijltjes", voor 40 en 50 cents per busje. Oezè Lak glanst moei, barst niet en springt niet af. Goede Kwasten en Panseelen om de lak op te brengen, in ruime sorteering, 12485 85 Ook voorradig Vuurlak en Blackvarinsh. Onze lak is met zuivere, onversnaden terpentijn gestookt en heeft dus geen petroleum- of teerlucht.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 3