BIGGELAAR's ZATERDAG 16 OCTOBER Wi6 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT I SATERDAG Als Uw Kind Hoest (VHjnhardt's Thijmsiroop Eer* prima tabaK..c(ie weinig Kost r:ORIPAN-BAy. KERKNIEUWS Wegwijzer Srs het Kïissale. KEï?K8£ftiüHTÖi uit hst Gaksnaat liddilberg, ingezonden Stukken. RECHTSZAKEfT" SPORT EM SPEL LAATSTE BERICHTEN In 9t kraaiennest, j "gemengd nieuws" SÖT Eet JOS. BITTI L_- geeft het dan onverwijld de genezende Hoeststillend, slijmoplossend, verzachtend. Bij Apothekers en Drogisten. Flacon 75 ct. Naam Mijnliardt op verpakking'. Let hierop. Eenige inzittenden, werden gewond, o.w. de heer T. uit Goes, dia ernstige hoofd wonden opliep en na yerboude.n te zijn. naar liet Ziekenhuis is vervoerd. D(,ii chauffeur k'whm met den schrik' vrij. Tentoonstelling. We hadden niet gedacht dat de korte kennisgeving van een schilderijen-expositie' m Hotel Centraal ons zulk een groote ver rassing zou geven als nu het geval ge weest is. Er wordt ook zoo veel geëxposeerd te genwoordig, wat het aankijken niet waard is. De naam artist kan men zich zoo ge makkelijk toe-eigenen. Men vindt zoo'n massa schilders die er maar op los kladden en dan met een woordenvloed hun wanproducten aan slachtoffers voor kunst aansmeren. En al wisten we ook van vroegen dat dc heer A. J. v. Dijck uit Veere*' niet zoo'n fraseerende beunhaas was, dat hij zich tot een van de weinige geniale wer kers ontwikkeld had, was toch een groote openbaring. Goede kluist; waarachtige kunst. Wat gaat er toch oen invloed van haar uit. Nog heeft men geen twee stappen in de zaal van „Centraal" gegeven, oï zo heeft u in haar macht- Uit bijna evenveel lijsten als er schil derijen hangen, komt de schoonheid u te gemoet zij overvalt, zij bevangt uhoe intens is dat stille genot. A. J. v. Dijck -is de dichter van .Veere. Een dichter in kleuren en lijnen. Hij heeft de ziel gezien van die verval len stad; hij heeft aangevoeld dat tragisch verkwijnen na zoo'n grootsch verleden. Stervensstille kalmte, verteederende weie- moed, mijmerend gedroomu men vindt het allemaal terug in deze vele doeken. Verlaten straten mot tastbare eenzaam1- lieid, leege havens met beangstigende rust van spiegelglad water, bonkige torensj somber van norsche teruggetrokkenheid. Wat een fijnzinnig meester in velerlei stemmingen is deze A. J. v. Dijck. W at een rijk en felbewogen leven moet deze artist hebben gehad om dit te schep pen. A. J. v. D'ijck is moestor op1 alle wa penen. Hij werkt even gemakkelijk met- olie- als met waterverf' en de gouache waterverf' met gom heeft voor he-m geen geheimen. Men zou, ondanks dat, misschien den kunstenaar beschuldigen van eenzijdigheid, wanneer hij zijn gaven alleen aan Veere besteed had, maar wie die twee juweel tjes van stillevens gezien heeft, Zijn warm- kleurige Volendammer haven en dien koe nen Vrouwepiolderschen molen, zal gerust zijn. Alle nummers afzonderlijk te bespreken laat hier de plaats niet toe. Men ga ech ter zelf een9 naar Hotel „Centraal", men neme een der catalogi ter hand en make dan eens rustig een rondgang door de' twee zalenen men zal lang, zeer lang, de heugenis houden van iets heel moois. Voor een klein maar uitgelezen gezel schap is gistermiddag de tentoonstelling door den heer Labrijn geopend met de volgende toespraak: „Dames en heeren. De heer van Dijck Bit Veere heeft mij verzocht, bij de ope ning zijner tentoonstelling alhier, een enkel woord te spreken. Gaarne wil ik trach ten, hem een introductie te geven bij; het Goesschc kunstlievende publiek, indien dat nog noodig is! De heer van Dijek is hier allerminst een onbekende; wij herinneren ons nog zijne groote tentoonstelling' van zes jaren geleden in het „Schuttershof", welke een succes was. Hij heeft thans een tentoonstelling op bescheidener schaal in gericht; dit schaadt echter niet het ge halte van zijn werk. Integendeel, wie zich het werk van den heer van Dijck van toen herinnert, zal zeggen: de kunstenaar is gegroeid, zijn werk is voller en rijper geworden. De heer van Dijck weet op wonderlijke juiste wijze de teere, droo- mcrigc atmosfeer van hot -oude Veere weer te geven. Zijn werk heeft een groote in" nigheid gekregen en is een treffende weerr gave van de stemming des kunstenaars. Dat hij ook_ een krachtiger coloriet niet vreest, bewijzen zijn stillevens en bloemen. Ik noodig u uit, deze doeken lang en herhaaldelijk op u tc laten inwerken en twijfel dan niet of de ziel des kunstenaars zal ook uw ziel weten te treffen. Van harte wensch ik u een intens genot en den schilder een groot succes. En hier mede verklaar ik deze tentoonstelling voor geopend." De dames en heeren voldeden maar al te gretig aan dit verzoek en weldra had ieder doek zijn bewonderaar(ster). Do kunstschilder deelde ons mede, dat reeds vóór de tentoonstelling drie doeken verkocht waren. Verbouwde Zaak. Het Welbekende kleedingma.gazijn v'aai de firma Bos in de Ga.uzepoortstraa.t, he-etl1t haar zaak door een kleine verbouwing be langrijk' verbeterd. Het valt terstond in het oog dat (fyior deze practisck. verandering hot overzicht Vaoi al w-ajt in den winkel te bekomen lis, zec-r vergemakkelijkt is. Heden wordt die zaak heropend en daar tegelijk bij deze fSrma het winterseizoen begint, zal het, de moeite, waard zijn, zic'h- yan. een en ander opl dei hoogtij te stellen, Gistermorgen had op deif hoek' Wijn gaardstraat en Mankuisstrat een botsing plaats tussehen de anot's van den heer iWestdorp- en die van dc Pa. Duyiokbt. Al leen de auto van qeirstgenoem'de bekwam- aanzienlijke schade. Rijks Landbouw «iütersckonl le Goes- Toegelaten tot de eerste klas: A. van Altena, Goes; E. F. Bonte, .Rilland; M J Doelcman, Wissekterk'eR. E. Gillissen, Vlissingen; H. van Gorsel, Oud-Vosmeer; ,\V. H. van Gorsel, P. J. Klom-pe, 'sHeer Arendskerke; P. Koster, Axel*; A. J. Luijk, Kamperland; J. Mesu, Arueni'uiden J. F. Meulenberg, Wolfaartsdijk'; P. Min- derhoud, Borsselcn; J. J. Mol, BiczeRnge; P.. M. van Nieuwonhuize, Goes; J. L van Nieuwenhuizc, Krabbendijke; R. J. Schee le, Bi<cz?.lingeC. J. Schippers, Kamper land en G H. A. Stoutjesdijk', Tholen. Tot dc 2e klas zijn alsnog bevorderd II. R. Pilaar, Goes; C. Meeuwse, Kloo- tinge. en P. A. M. Overbeek'e, Baarland. Kapel'©. Dc klefn-landboitwier J. de J., alhier, verstrekte melk v.an koeien die niet vrij wiaran vp.u mond en klauwzeer aan. zijn jonge varkens, waéryau or zevflu stierven. In onze gemeente is het mond- en klauwzeer in den laaitsten tijd aanzienlijk toegenomen en wordt die melk schaarsdi, Ten nadeelc van diem fruithandelaar C. v. d. Vliet alhier w'erdcn circa 60 KGl appelen ontvreemd. Da-ar dp appelen duur en schaarsdh zijn is dit spoedig 'n schade post. Dc politie doet naarstig onderzoekin gen. t Hansweert. Te Delft slaagde voor het prop edeutisch examen iclcetro-technisch in genieur, dc hCjei- M. B,eun, van hier. Het zeilschip „Adricnne'schipper Driassen, gala den miet zandj, is op dan berm! omhoog gevaren, Waardoor een grojot gat ïn het voorschip ontstond. De lading inoest in een anderschip overgeladen worden. Naar wc vernemen bestaan er Weel' plannen om de vroegere Gymna.stiek|vereC'ü. „Koos de la Reij" in het leven te roepen,. Misse. In de Donderdag gehouden raads vergadering Waren alle laden aanwezig. Dp notulen gelezen zijnd1 werden goedge keurd De bsgrooting 1926 werd gewijzigd tot ©en bedrag van f"479,45. De b-agrootinaj voor 1927 wwl voorlcop-ig vastgesteld op f 20083,S8j4 in outvpag en uitgaaf, inbe grepen ec-n post vau onvoorziene uitgave© groot f 545.341/2. HcinWenszanil. Woensdag had de sla gersknecht A. IJzerman alhier, het onge luk can mes in zijn hand te laten val len. Een zijner vingers w'erd zoodanig (ge troffen dat Dr. Griep- deze heeft moeten die3it.na.ai en. Ovczand. Bij d,e.n landbouwer J. Boon man alhier liepen de rundieren op dc (da- vers. Vijf er v:an Werden „dik" waarvan er twee harsten. Hieruit blijkt hoe, gevaar lijk' hot is zijn beesten te laten grazom op de klavers. Zal Borsselcn waterleiding krijgieih? Toen in 1910 de gemeenten va-n Zuid- Beveland aandeel namen ia de N. V. Zuid- Bevel. Waterleiding Mij., bleven 's-Graven- plldcr en Borsselen zich afzijdig houden. .- Gravenpolder bedacht zieli echter een jaar later, doch Borsselen bleef koppig tot 1914. In dat jaar n.l., besloot de Raad in beginsel, gelden 'beschikbaar te stellen voor aansluiting bij do Waterlei ding Mij. Toen kwam echter de oorlog een spaak in 't wiel stekenhet materiaal werd viermaal duurder en dat kon bruintje natuurlijk niet trekken. tie zaak kwam op de lange baan en 't bleef sukkelen, totdat de droogte in het' jaar 1921 de waterlooze bewoners van Borsselen geducht teisterde en honderden gezinnen blij' waren, dat zij mot toestem'- ming van de N. V. water mochten halen uit 's-Heerenhoek. Het gevolg van een cn ander was, dat de bewoners van Borsselen met schade en schande wijs geworden en niet kun nende rekenen op dem starren Raad, zelf de hand aan den ploeg sloegen cn de coö peratieve vereeniging „Algemeen belang" oprichtten, welke vereeniging ten doel had hare leden aan deugdelijk en goedkoop water te helpen. De vereeniging wilde dit doel hereiken door overeenkomsten aan te gaan met de alhier gevestigde Waterl. Mij. Allerlei omstandigheden hadden evenwel tot oorzaak, dat de besprekingen op niets uitliepen. Dezer dagen is nu de vereeniging weer eens flink opgetreden. z,e neelt wederom contact- gezocht inet de directie van db Waterl. Mij: en deze heeïl toezegging -gdflaan, een buizennet van 1 40.000 voor haar rekening te nemen, mits „Alg. Belang" een voldoende ainame van water kon garandeeren. Het water zou dan tot een, de omstan digheden in aanmerking genomen, billijken jirijs (10 ct. per M3. duurder dan hiolr, maar niet hooger als b.v. in Tholen) ge leverd worden, terwijl de aansluiting koste loos is en het geheeld buizennet na 30 jaar eigendom wordt van de vereeniging. Dpzc termijn van 30 jaar is gekozen omdat na dien tijd ook de andere buizen netten eigendom worden va-n de verschil lende gemeenten. -,Alg. Belang", dat 60 leden telt, w.10. de burgemeester en enkele raadsleden, heeft rich nu met een circulaire tot do inge zetenen van Borsselen geweid, in welke circulaire allen krachtig tot aansluiting bij' de coöperatie opgewekt worden. Zooals liet buizennet in Borsselen, bij welslagen der pogingen, gelejgd wordt, zou den 225 woningen er va-n kunnen Profi teer en. -Al[r. Belang" is vol goeden moed, dat de ingezetenen, ^gezien bet- .groote nut der ■waterleiding, haar nijpende noodzakelijk heid (ook uit hygiënisch oogpunt) en de tegemoetkomende houding der N.V., haar de noodige medewerking zullen yerleencb. Wij hopen met de vereeniging mecle dat zii succes moge hebben; het gemis van voldoende water leidt er nu eenmaal toe, dat men de door deze plaag gekwelde plaatsen als een zwarte plek opi de kaart ziet en zoo'11 smet past waarlijk niet op Zuid-Beveland, de cparel van ïlèeland. Souburg. Op den N. Vliss. Weg alhier nabij hot wissel, had dezer dagjorn e-on aan rijding plaats tussehen de elodtriscke tram en een bodewa.gen van v. d, E. uit Mid delburg. V. -dj. E;., die blijkbaar! niet tijdig genoeg voor ae nad/nrejnde tra-m kon uitwij ken, daar 'n wiel van zij'nj Wjagau' -'dr.ejgda al' te loopen, ging de tram; tegemoet en be duide den bestuurder te stoppen. Eehiter zonder resultaat. Een botsing Volgde. D-e motorwagen, een der nie-uwsfe type», en ife bodöwagen werdjen vrij -e-rnstig bescha digd. Persoonlijke ongelukken kwamou niet voor. Van een en an'der is proces-verba,al opge maakt. Tfrnenzen. Donderdagochtend is alhier de mak'ela,a,rskhecht W. Romcijnseiu ge grepen door een train der Zeeuwseh-Vlaam) sche tram en ongeveer dertig nieter mee gesleurd. De man is klaarblijkelijk b°- sdierurd door een ladder diq hij1 blij- zich liad; hij Kwam er met een deerlijke kneu zing Van een arm -af. Met, de tram is hij na^.v het ziekenhuis verwerd. Hulst. De commissie voor werkverrui ming in Zeenwse'h-Vlaandercn, welk© 'hier heeft vergaderd onder voorzitterschap van dun burgermeester van Torncuzen, heeft besloten, opnieuw in een' brief de aandacht van alle 33 gemeentebesturen in Zecuwfech- V laanderen te vestigen op de werkloosheid in ilc.n komenden winter, da huk te ver zoeken, maatregelen te bespreken en te treffen ter 'bestrijding van de Werkloosheid1. Medewerking zal verzocht worden van Gedep. Staten Van Zoelahd voor aanleg Van een weg ovór Roodesluis, om' e©n kor tere verbinding me-t België te verkrijgen. Aan den gemeenteraiad van Hulst zal een adres gezonden worden om. Vergravjcng en slechting van 'de wallen, en aan de regee-ving om indijking van aan polder, onder Biervliet, waardoor 400 H.A. land zal zijn te winnen. WE EK LI.JST van 17—23 October. ZONDAG, Mis van 21en Zondag na Pinksteren, 2e geb. H. Hcdwigis, 3e geb. a euhetis. Praef. Drievuldigheid. MAANDAG, Mis II. Lucas, Evange list, Credo, Pracf. apostelen. DINSDAG, Mis H. Petrus Alcantara. WOENSDAG, Mis H. Joannes Cantius. DONDERDAG, Mis H. Hilarion, 2e geb. II. Ursula cn Gezelion, 3 a cunctis. VRIJDAG, Mis van 21cn Zondag na Pinksteren, geen Gloria, geen Credo, 2e geb. a cnnctis, 3 naai' vrije keuze. ZATERDAG. Mis v., Maria. Gloria, 2e ffeb. II. Geestj, 3 Kerlc, 4 Paus. Praef. Maria. Benoemingen. Z. D. H. de Bisschop van Breda heeft benoemd tot pastoor te Baarle-Nassau den zeereerw. heer J. Vekemans, tot: pastoor te Eede den zepreerw. heer O. Vos, tot Kapelaan te Breda (H. Ant.) den weleerw. heer A. van de W.eijgaert, tot rector van het Pensionaat te Oudenbosch den wel eerw. hoer -I. Mol, to tkapelaan te Bergeri- op Zoom (II. Jos.) den welecerw. heer L. de Weert, tot kapelaan te Nispen den wcleeerw heer Ant. Kooptnans, priester van het Seminarie. VLISSINGEN. Paroohiü van den H. Jacobus. ZONDAG. D-o IIII. Missen om 7 u. S.3J eu -10.30. 21.30 Congregatie. 6 uur Lof- met Rozenhoedje, 12 uur Edelwae'ht. MAANDAG 7 uur Lof (bijkerk1). DINSDAG. 7 Muft '{f.ioltl. WOENSDAG 7 uur Loï (bijkerk). DONDERDAG 7 uur Lof. VRIJDAG. 7 uur Lof (bijkerk). ZATERDAG. Van, b9 uur biechtboo- ren 7 uur l«f HJEINKENSZAND. Parochie van den H. Bluaiu*. ZONDAG. 21e Zondag na Pinksteren. 6 uur Communie uitreiken, 7 uur Vroeg 9.30 Hoogmis. kNam: 1.30 Catech 2,30 L-of ter eere van die Allerheiligste Maagd. Na het Lof vereeri-ng v. d. reliquie v. d. H. Gerardus. Onder het L-of' Rozenhoedje met voorgesehiev,e.n gejbeden. Deze week' Cat-och. volgens gewoonte DINSD AG biechten de jongens. ZATERDAG, 's Sliddaas van 24 en en van G8 uur gel. tot biechten, des avonds 7 uur Marialof met Rozenhoedje en voorgeschreven gabedan-. A.s. Zondag onder beide ij'HH. Mis sen collecte voor het Seminarie Hageveld. I GOES. Parochie H. Maria Magdalena. ZONDAG. Uitreiking der H. Cominu- nie om 6.30, 7 uur, na de Vroegmis ©n 9 uur, 7.30 do Vroeg-, 10 uur de Hoogmis. Predikatie en sch,'velcollecte voor de St. (Vincentiusviereepiging. 2 uur Caiteeh. 3 u-ur Lof. 5 u(ur Pa,tron,aa|t. MAANDAG en alle dagen 's avonds 7 uur Lof met üetobergebe.dlea. DONDERDAG, 's Avonds 7.30 Congre gatie -dor H. Familie. ZATERDAG. 4 uur gel. om te -biech ten, 7 uur Lof. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. Plaatselijk! Comité van Herwonnen Levenskracht te Goes. Onder de VerHemi-gingan Welke iu onze stad op charifcitiëf gebied werkzaam zijn neemt bovenstaande vereeniging, die zich ten doel stelt de bestrijding der zooi. (ge vreesde ziekte, de tuberculose, eene voor name plaats in. Reeds mocht zij in het afgeloopen ja,ar van hare werkzaamheid doen blijk'en en kon zij, daarin geste-Und door de gaven van onze katholieke paro chianen, reeds veel goeds helpen tot stan-d brengen. En dit niet alleen door stoff'e-lijk'o hulp. Patiënten, van wie bij opname in eene inrichting met eemgen gromd k'tfh worden verondersteld dat niet de ka.th.o- liak'e verpleging de voorkeur zou worden gegeven, werd,eu door bemid:delingl van ons Plaatselijk' Comité in eene Katholieke in stelling geplaatst. Daar toch zouden zij naast de lichamelijk' verpleging' ook' dc ge neesmiddelen vinden voor het geestelijke. In dezen geest wiejnscht het Comité ook in de toekomst te blijven arbeidani onl ofm dit met succes te kunnen dosn doet zii een beroep, op alLetn die daartoe willen me dewerken. Iu de eerstvolgende dagen zul len de leden van het Comité rondgaan om uwen geldelijken sten te vragen. Zend hem liiet ongetroost henen. I-cder ilrage het zijne naar vermogen bij. Wordt donateur van ons Plaatselijk! Comité. Da-ardoor verriclil; ge een daa-d v:a,n p-ïeteit een God;e WieL gevalli-g werk n.l. mede te helpen tot /be strijding van den Witten; Dood, de Tuber culose. Het Plaatselijk Comité voor H( L- te iPoep. Kantaiigereclit te Goes. Door den Kantonrechter te Goes zij'n veroordeeld wegens Overtreding Melkbesluit: P. J. E., HanSWeert, f 1 b. s. 1 dag. Overtreding Leerplichtwet: A. S., Hans1- ■weert, f' 0,50 b. s. 1 dag. Zonder vergunning vee laten loopen op eens anders grond: G. N„ zonder bekende woonplaats, f 3 1. s. 3 d. Straatschenderij J. J. v. Z., Goes, 1'5 b. s. 5 dagen. Naam van den schipper niet op zijn vaartuig hebbenA. G. .Willingen, f 5 b. s. 5 dagen. Fietsen door Papagaaistraatje: J. D., .Wemeldinge, f2 b. s. 2 dagen. Overtreding Warenwet: J. P., Hans- weert, S. P. v. E., aldaar, f 5 b. s. 5 d. Autobus niet op aangekondigd uur laten vertrekken: J. O. IC., Goes', 2' maal f 15 D. s. 2 maal 25 dagen. In verboden tijd kreeften in oesterput hebben: W. B., Ierseke, vrijgesproken. Kreeften beneden de maat voorhanden hebbenA. d. W., Ierseke, 15 b. s. 5 d. Schelde bevissclien, zonder voorzien te zijn van een concentJ. S„ Borsselen, f 3 b. s. 3 -dagen. Met hoorn geen signaal geven, als tie veiligheid van het verkeer zulks vordert: I. P. L. M., Ierseke, f 10 b. s. 10 d, J. D. d. K-, Oolijnsiplaatj 2 maal gepleegd, 2 maal f'10 b. s. 2 to'aal 10 d. Met een rijwiel do veiligheid yan het verkeer in gevaar brengenM. v. d. IC, Goes, f 15 b. s. 15 d. Fietsen zonder bel:-J. v. d. V-, Kloe» tinge, 13 b. s. 3 dagen. 's Avonds fietsen zonder licht: H. A. T., Goes, f 2 b. s. 1 \v. tschjC. Kt, Stavenisse, A. d. B„ Rilland-Batb,J. G„ Goes; J. d. J., 's-Heer-Arendskerke, i'5 b. s. 5 dagen. DronkenschapJ. V., HansWe-erd, C. ICI. Goes, f'10 b. s. 10 d.; L. E„ O. K!„ Hansweert, C'. H. v. d. M-, Kats, f*15 b.s. 15 d., 3e herb., F. J. S., Hansweert, 3 weken hechtenis en opzending naar een rijkswerkinrichting voo rden tijd van een jaar. VOETBAL. Het Zuiden. Eerste klas. Maastricht: MVVWilhelmina; Til burg: NOADWillem II; Den Bosch: EVVNAC; Eindhoven: PSVRoer mond. Tweede klas A. Dongen: DongenBreda; Bergen op Zoom: DOSKOAlliance; Middelburg: MiddelburgZeelandia; Tilburg: LONGA VSC; Roosendaal: RoosendaalVslissiu- gen. Derde klas A. VlissingenVlissingen 2SINOTO; Middelburg: Zeelandia 2Middelburg 2; Zierikzee: ZierikzeeGoes, half een. -Togen den cx-keizer. De Duitsche socialist,en hebben een initiatief-ontwerp bij den Rijksdag inge diend tegen terugkeer van den keizer. Het Hongaarsrh kabinet blijft aan. De regent heeft het verzoek om ontslag van het kabinet Bethlen van de hand ge wezen en liet volledig vertrouwen uitge sproken. BiiuniiiiaMiimHniaiiiiniiiiiull4 anuBBHH Defecte pompen. Do razende storm stak zijn kop <>p, brulde door de lucht en zweept de wateren op tot kokende woede. De onverzaadbre zee verzwolg drie, vigr haringloggers, die hun bemanningen, 0p deze laatste doodenreis, meezogen naar ia diepte, die verderft. Tientallen levens verloren. 'Tientallen gezinnen ten gronde. Rouwende moeders, vrouwen en kjm- deren. „De viseh wordt duur betaald," klaag de Kniertje in „Op hoop van zegen", dat rauwe drama van Heijermans. 't Is een lugubere, sombere klacht.' Helaas, al te waar. De viseh wordt duur betaald. Niet door de mensehen aati den wal, want wat is geld, vergeleken bij' 't leven. Niet door de reeders, die hun bedrijf in stelden op de winsten en verzekerd zijn legen schade; maar wel door de visschers, die door nooddruft gedwongen, om een schamel bestaan het veege lijf moeten toe vertrouwen aan bodems, die maar al te dikwijls, den naam van drijvende dood kisten verdienen- Na iedere ramp op- zee mét zoo'n logger, hoort men, wanneer er tenminste nog een overlevende is, hetzelfde verhaal, e0n,tonig van herhaling„water gemaakt en d? pompen defect!" Fen zinnetjo dat boekdoelen spreekt. We hebben een ontzaggelijke dure scheepsvaart-inspectie, die nauwgezet ieder vaartuig voor de reis op zijn zeewaardig heid keurt, maar wanneer die inspectie, niet streng verantwoordelijk gesteld wordt' voor haar daden, kan men haar beter af. schaffen, w'an-t dan jaagt die inspectie, d^ varensgasten den dood in. Hot is toch immers duidelijk! Door dio vissckerij'-inspeetie heeft men de verantwoording van dc reeders hua schouders genomendie kunnen zich nu verschuilen a-chter de breede ruggen vaD de ambtenaren, wijzen alle beschuldigin gen terug naar de deskundigen aan den wal. Hoeveel rechtschapen kerels daar mis schien onder zijner zullen cr ook wezen, die voor een „zilveren handdruk" veel door dc vingers zien cn de geschiedenissen van de „weggebrachte schepen" hebben geleerd, dat de reeders -daar niet zuinig mee zijndie kennen het spreekwoord van '11 spierinkje om 't kabeljauwtjo op hun duimpje. Wanneer men a-a® veel tragedies yan de fecte jiompen een eind wil maken, zal men zware straffen moeten stellen op „verzuimen" van de inspectie, of de reeders dwingen tot. ondersteuning van de na bestaanden der slachtoffers, die vielen voor huil bedrijf. UITKIJK. Be Engclsclic staking. De staking in Engeland wordt voort gezet. De executieve der mijnwerkers heeft zich tot een ooiTogacomité gevormd. Mussolini en Strescman». Do „Neue Freie Presse" verneemt uit Geneve, dat Mussolini den wensch te keu- neu zou hebben gegeven om een onderhoud met Stresemann te hebben. Rijksmiddelen. De Rijksmiddelen brachten in Sept. if 41,6 millioen op', of ruim' f 4 millioea meer dan verleden jaar. Sedert 1 Jan. bedraagt de opbrengst thans f'364,9 mil lioen. d.i. f 24,4 millioen meer dan in dezelfde periode van 1925. Acht mensehen gered. Het Stoomschip Hofplein, viel gister de. Rotterdamsche haven binnen met aan boord acht geredden van een vergane En- gelsche drifter. De kapitein Schaap vertelde er het vol gende va-n De Hofplein is Maandagmorgen 11 Oc tober van Narvik vertrokken. Aanvanke lijk was bet weer vrij gunstig, maar al s|p,ocdig begon de barometer snel te da len, de wind stak op, en de zee nam too. Tegen den avond werd het stormachtig. Er stond leen hooge zee en een woelige deining. Het schip slingerde cn stampte hevig en kreeg veel zeeën over. Den vol genden dag nam de storm! nog in hevig heid toe. De stuurbootreddingboot werd door een overkomende zee naar binuen gezet, een stuurmanshutdeur werd ver nield, en aan de machinekamerkap werd schade berokkend. In verband met het vele water, dat overkwam, werd eenige keeren bijgedraaid. Tegen 4 uur in den middag de Hof plein was to«n aan de Oostpunt va» de Doggersbank - kreeg men een kleinen Engelschen drifter, een „fiets" zooals men in Vla-ardingen zegt, voegde kapitein Schaap er verklarend aan toe, de Girl Phyllis, uit Grimsby in het zicht. Het schip had de noodvlag gclieschen. Wij - aldus kapitein Schaap stoomden dich terbij-, waarop men van de Girl Phyllis enkele seinen gaf. Het waren evenwel Engelsche marineseinen, welke bij ons min der bekend zijn. Wij zijn hem daarom' nog iets meer genaderd, waarop wij el kaar beroe.pen konden. De EngelSché ka pitein riep, dat de opvarenden het schip verlaten wilden. Dadelijk maakten wij een reddingsboot klaar, om uit te zetten, maar weldra zag ik, dal zij hun eigen boot klaarden. Ik heb met de Hofplein toen zóó gema- nouvreerd, dat ik onder den wind kwam te liggen. R-echt voor den wind en de» stroom is de. boot -met allo acht opvaren'- den naar ons toe gedreven. De boet voer achter de Hofplein langs, waarna wij iets achteruit gingen, waardoor zij" bij ons aan lij kwamen te liggen. Toen konden wij ds boot op-pikken en klokke zes uur dus ruim twee uur nadat de Girl Phyllis in Wanufa Bewaar da BIJ inwisseling ii 11 Van Lap|_ Aanbeve Ziet de Etalagd kei zicht was gel behouden hij ons dc schipper R. Hl Hooton, A. E. son, H. Edwards, Smith, allen uit Do Girl Phyllid dat in 19°6 gek°« weken geleden was^ uitgevaren. Het hi de laatste dagen z' morgen men wasl de thuisreis te aal vischruim lok gespJ macht gepompt wl voortdurend stijjgeiT ra-mp raakte do ee^ dere verstopt of oil het ijs uit do koelcl Het water begon machinekamer, de water te staan en 1 werd de toestand al dopje hachelijker. Ij te keer en zonk li golven weg. Het 110I de reddingboot werf Eindelijk, tegen plein in "het zicht, hun benarde pósitiel veilige haven brachl pm kwart over de reis voortgezet, aan haar lot -overgel spoedig gezonken zf Eergisteravond isl in het woonhuis ml J. P. Baten aan ilcnf lemmermeer. Do bral B., die met een brl taarn naar den zoldl zijn vee te halen, inr ïn een minimum vanl in lichte laaie stoiuï huren ia al het vee I het meubilair gered. I spuit van Hoofddorp I se; deze wist een rin| arbeiderswoning en t-l behouden. Het woon| verloren gegaan. De schipper van (Jinuidcn binnengeli Nelly Gezin e" LI ml dat hij Vrijdagmorgl Van Terschelling df „Katwijk 103" heef sooulijk gesproken, last. haring aan booil lende. Maandagmorgl streek» 11 uur heeft wijk 103" op ongevl teruggezien. De „Kol den storm van Zate:! van Zondag op Maaif dert dien heeft monl „Katwijk 103" gebood niet te IJmuiden aal VcrpliJ Ruim 100 gezinne te Nieuw-Wecrdinge aangegeven voor ovi| weverijen te Borne hebben deze menschel kregen 'dal van 1 iJ Mei 1927 al die gezinl Svorden, nl. iedere weel' Men meldt uit ftapjl De landbouwers in dX I Vinden groote schade I die in. groote zwermen! ijonge rogge neerstrijk) i plantjes uit eu iplkte I Soodat het land wit ziej «an. In veje gevallen I «hg- Eicn flcj don Burgemcegtei (Zee is eergisteren eel Kiemden op het stral 1 V? kwbd ziüli mel| I briefje va n dm volgen: Igeworpen 10 October I'ltalmn. Onze re'd-liDg |izainl. „Bij manoeuvres in deo| is ie duikboot O'By l-r voer in aanvaring g«iukerdi adviesjacht 'nkboot zijn periscoop oandotoren van het; srii gd was. slaagde het er 'kle te liereiken en na w keeren. De User kn 1 zij'de cn maakte vr I Glen de aangerichte so Be drievoudige Oi'anien'burg. Karl Ernst Muller, t I, rÏÏie.D'3llrK drie ménscli hektend d.e 'mis-laad tiin ri r k'W)"a g°l,lei r - bedoalnig gelegien zij glunderen. den hui P öttm: reizen e-n vanida.nr L, ^bicihten. Muller Is Aasteesteld, 23 Mei 1911 Li 3aar oud is. I I het verbeterhi

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 2