I NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND loord-Hollandscli Dagblad oud-Obligaties I FTE procent |oo, f500 en f 100. Eerste Blad m DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Noord-Holland I October 1926, UWSCHE COURANT ZATERDAB 16 OCTOBER 1B26 STAATSLOTERIJ i uw drukwerkkosten ichade voor uw zaak! taiissrt U op de „R.Z.G." S DOMINICANEN RPEN van 99 procent. AR- EN EMISSIEBANK» MEGEN. erk mijdt, zijn tijd. BUITENLAND BINNENLAND NATIONALE OPROEP! UIT ZEELAND MIDDELBURG VLISSINGEN GOES het Nederlantflsdwl elftaj is i» r Van Dinsdag, éém regel ■weel, hardoor fl|s beide backs, Denk Van Kol (Ajax) niet ge. zij hierbij' hersteld! NUMMER 123 22st» JAARflANa EPVAARTBERICHTEN 'EEST gepasseerd 13 Octobefl 11 naar-: Telegraaf 3, st.Telegraaf 14 zonder God, v. 'Doorn; André! Ille Botterdam. Ju, st., Delft; Fixcelsior, Voor- ampersgat; Tara, Hermlanspahn fcdes, öfc.,1 (Leiden. Schelde 4, st.Jeannette, Filip ekhovenOrbite, de Hoeek; Al» UijitenFlorneel, Ema-ns; Ca), Jlinx; Stad Brugge, Verkammten- Anna, Herrmann; Regularity "foln 23, Boer, alle Duitschland.' I.; Gruno, st.Emanuel, da teclame, de Meijer; Amandine on, v. (M,unsterBinnenvaart RL Binnenvaart 5, v. Oosten- Claus; Gelria, Bualda; Dam co I rg; De Vadder, v. Heijken; Anj< sma; Ejnille, Schallaert; AmïcaJ la-; Hortense, Savelkouls, all# NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt t en 2; Telefoon No.474. Abonnamentsprijs f 1,90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Ad vertent iën van 1tot6 regels f0,90, elke regel meer f 0,15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager. 14e lijst [iking Van 12 Oötober 1926. HOOGE PRIJZEN 1603 10621 13934 18270 2071» |414 8169 10568 13341 15961 2, 3601 10377 10678 20701 209 3631 4328 4968 723» 014 10684 15880 16238 13e lijst fing van 13 October 1926. HOOGE PRIJZEN. Il84 ƒ510 1)849 8915 11113 15242 19027 514 13403 14898 1595 5015 6925 8445 18514 1908 7511 17559 10306 11008 1799 12321 12743 13864 116(90 156 10632 18309 18437 18711 ■099 RAFISCH WEERBERICHT 'hting: Zuid'w'estelijkb tot iWjeste* 1 Voordiwéstelajfc'e wind, zwaar ibte- betrokken, regenbuiep, aankan- I |s zachter. Zoekt U een afdoende en succesvolle reclame In Noord-Holland borenY? Plaatst uwe aanbiedingen, aanvragen, bekendmakingen, enz, in bet - - - het meest gelezen dagblad in Noord- Holland boven het Y, met editie's voor Alkmaar, Helder, Hoorn, Pur- raerend en provincie - - - - Aanvragen voor advertentietarieven richte men aan de Administratie HOFPLEIN 6 - ALKMAAR - - Telefoon 433 en 633 - - Z. E. P. Generaal, Z. E. P. Pr°" e Autoriteiten te Rome. hiermede, dat zij, zoolang de van bovengenoemde Obligaties anaf 15 October. Prospecti worden strekt door Heeren Kassiers en wie ook inschrijvingen worden 12462-84 BROQTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT 6ELEZEN IN ALLE KRINGEN Dit nummer bestaat uit twee bladen BEL.GIE Vaudeï velde «ver het vredeswerk. Aan ©en noenmaal van. de. ■buijfefti'La.mi- gche journalistenvereeniging heeft. Vander- velOe, de minister van buitenlandsche za ken. het woord gevoerd, zij' het ook, zooalsi hij zelf te verstaan gaf, dat hij sprak in kwaliteit van journalist. Hij- gaf een over wicht van de diverse internationale onder handelingen, die sinds den. oorlog 'gevoerd! zijn en verklaarde te zullen blijven strijden voor het welslagen van de denkbeelden en doeleinden, die op inter,nationaal gebied langzamerhand het gemeenschappelijk erf deel zijn geworden1 v;an allen, dje heb goede willen, n.l. de geestelijke ontwape ning, het zelfbeschikkingsrecht der volken, een ontwapening die niet langer, gedwon gen en eenzijdig is, doch vrijwillig en we- derkeerig en ten slotte en vooral een hardnekkig streven om aan 3e aanstaande kVereenigde Staten van Europa een oeco- nomischen grondslag te geven, waarop de vrede kan worden gegrondvest. Al te lang reeds zijn Europa en de heele wereld in commercieel en industrieel opzicht ver deeld. Geen ware en duurzame vrede is mogelijk, zoolang daaraan geen einde is gemaakt. OOSTENRIJK Het kabinet-Barnek afgetreden. Het kabinet-Barnek" is wegens de onmo gelijkheid om, de eischen der. beambten in te willigen en met het oog op de halsstar righeid van de commissie van 25 en' de technische unie afgetreden. AMERIKA Dc Kerkvervolging in Mexico. Een ongelooflijk staaltje van godsdienst haat en verwildering, wordt uit Mexico medegedeeld. Den laatsten dag dat nog de H. Mis in de kerk'gelezen werd, be gaf zich een radikaal afgevaardigde van Nayarit met eenigc politieke vrienden' naar de kerk van het Heilig Hart en nam daar plaats in de nabijheid van het al taar. Hijl droeg een lasso bij zich, waar mede hij het Heilig Hartbeeld, dat hoog boven het altaar stond, op het moment der Consecratie, naar beneden wilde halein. Op het oogenblik echter dab hij zijn lasso wilde slingeren, bemerkte een' een voudige vrouw zij'n plan, deed haar schoen uit en sloeg den man daartn'ede op het zelfde moment in het gezicht. Toen eersit bemerkten de anderen wat de man op heb oog had en wierpen ze zich op. hem. De politie kon hem nauwelijks voor lynchen behoeden. O a 11' es ff t r ij; ld! lm; e t' hi o d' e. Uit Mexico City wordt gemeld, dat Cal- les alle partijgangers beval zich van revol vers te voorzien, om onmiddellijk iedereen neer te schieten die vlugschriften ver spreidt voor de Katholieke Liga. Aartsbisschop1 gevangen gienjomen. Haar de „Chicago Tribune" .uit Mexico verneemt, zijjn de aartsbisschop van! Puebla en verschillende andere Katholieke gees-, telijken onder beschuldiging van hoog verraad in hechtenis genomen. Dit nieuwe optreden va® do Mexicaan! Sche regeering heeft igraote beroering 'in het land gewekt. KORTE BERICHTEN Lord Oxford and Asquith! legt het leiderschap van de Engelsohe liberale par tij neer. Het congres! van de Engelsche arbei derspartij; besloot zich te verzetten tegen -elke poging tot verkorting vain! de rechten der vakvereenigingen. De stemming in de Eingelsche mijjn- districten levert een meerderheid op voor, de motie tot verscherping van den strijd. Er gaan geruchten dat de gewezen 'kroonprins Karei van Roemenië binnenkort naar Röem'enië en niaiar zijin vrouw prinses Htlene terugkeert en waarsdhijinlijk ook ■zijn rechten van kroonprins terugkrijgt. De Pruisische Handdag heeft gister middag ondanks de voortgezette obstrucl- tie der communisten, het alles-beheerscheni- de art. 1' en het compromis met de Ho'- uenzollerns aangenomen. Alleen de eomf- munisten stemden, tegen, de socialisten ont hielden zich. - De Deenschë ïegeering heeft wetsj ontwerpen ingediend tot steun van mijl- verheid, handwerk, scheepvaart, vissehcrij, landbouw en_ woningbouw tij'flena de h'eer,- sehende krisis. Zij' vraagt daarvoor gel den aan ten bedrage van 122 millioen kronen. Dij de aanstaande Grieksché verkiet- zingen, die voor het eersit volgens hef evenredig stekel zullen plaats hebben', ko,- Üo?1 verschillende partij,en m'et catt- didatenlij^ten uit TL:. -fet- t i I TWEEDE KAMER: In de vergadering van Donderdag 14 October is verlof verleend aan den heer L. L. H, de Visser om een interpellatie te houden over de incidenten, die zich voordeden bijl de troepen te Assen, en over do tucht in het leger, en aan den heer K. ter Laan een interpellatie over gebeur tenissen ta Assen in verband met den toe stand in het leger en de promotie in 'het officierscorps. Be interpellaties zullen niet voor 19; de zer worden behandeld. Aan de agenda werd toegevoegd eenige belastingontwerpen. De voorzitter deelt mede, dat het Belgisch verdrag eerst na de begrooting zal kunnen worden be handeld met het oog op de noodzakelijk heid omj 9. "November met de staatsbegroo- ting te beginnen. Kolaniehuis Iigmonil aan zee. Eergi'sterenmiddag had te Egmiond' aan Zee de eerste steenlegging van het eerste R.-K. Koloniehuis in het bisdom Haarlem plaats;. Het dreigende mijncuiüIicL Na een vergadering der mijindirecteujren hebben deze, in antwoord op den brief va® de samenwerkende mïjnwerkersbonde®, een brief aan de contactcommissie voor het mijnbedrijf verzonden, waaraan wijl o®t- leenen „Wij namen kennis van den brief der samenmerkende m'ijnwerkersbonde® d.d. 14 October 192'6, waarin deze meedeelen de verklaring tot wederinvoering van den zes urendienst op Zaterdag te aanvaarden en eenige daarmee verband houdende wen- schen kenbaar maken. Naar aanleiding van de opmerking der vakbonden, dat deze een nadere toelichting der directies niet voor hun rekening nemen, mioeten wij! mededeer len, dat wij! de juistheid der d'oor ons aan gevoerde argumenten handhaven. Aan den wensch, om den verkorte® dienst reeds op 1 December a-.s. te laten ingaan, zullen wïji in zooverre tegemoet komen, dat het in ons voorneméu ligt', de nieuwe regeling in te voeren op 24 Decem ber, zoodat daags voor Kerstmis 6 uren zal worden gewerkt en de nachtploeg dien dag om 12 uur 's avonds haar werk kan beëindigen. Uit den aard der zaak zal deze dienstregeling dan ook gelden op Oudejaarsdag." Be militaire relletjes!. Minister Lambooy heeft de vragen be antwoord van den heer Schaper betreffende het instellen van een onderzoek aar de ongeregeldheden welke onlangs in het gar nizoen te Assen plaats vonden- Da minister vindt dat de schuld geheel b'ij; de oproerige militairen heeft gelegen en dat de legerleiding onberispelijk opigetref den is. Nationale oproep. Katholieken vanNederland. x Op 24 October zal het feit worden her dacht dat 10 jaar geleden de actie voor de godsdienstige belangen van het Rl-K.' Marinepersoneel werd ingezet. 10 Jaar lang is er nu gestreden tot .versterking vp® de Katholieke .gedachte op de Vloot; groot'is het propaganda werk geweest van de B,'.-K. Marinemannen zelve, machtig was het retraite- en le- huizenwerk, moeilijk de instandhouding van een onmisbaar orgaan het B'.-K. Ma rine-weekblad. In Nederland en in Nederla®dsch-Indië' komt er kentering voor St. Christophorus de velden liggen braak, de zaaier, de pro pagandisten staan' gereed om toet; nieuwen moed voorwaarts te trekken. Maar daarbijl is de medewerking van Katholiek Nederland onontbeerlijk Om een geregelde, een stelselmatige en' een goede actie te voeren onder heb Ma rinepersoneel in Nederland en Nederlandsch Inöië is jaarlijks vijfduizend gulden1 noo- dig ter aanvulling bij! hetgeen de Biooms'che Marinemannen zelve bijeen brengen. Katholieken van Nederland, de Room- sche organisatie op de vloot moet haar zegenrijken arbeid kunne® voortzetten, onverpoosd, en' onversaagd. Nimmer werd vergeefs een beroep ge daan op Katholiek Nederland als het ging om versterking va® de Katholieke gedachte. Laat -ook ons beroep op U niet te ver geefs zijn en stort op onze postrekening 42883 naar vermogen. Het uitvoerend Comité. Voorzitter: F. Nijpels. Adres Plantsoen straat 3 Helder, giro No. 428,83.! Mevr. Smeets, Pres. Rl-K. Vrouwenbond. J. Hoogenbosoh Secr. Comité Helder. H'. Mahieu lid va® tehuizen bestuur. !W, D. K: Beenaerts lid van het bestuur. P. Smits, Voorz. Bl.-K. Bond van Over heidspersoneel St. PauLus. D. Snel Voorzitter Ri.-K. .Volksbond. Eere Comité. H'. J. M. M. Alink, Vlootaaimoe.ze.nier;. Pastoor P. J. van Beuzekom, garniizoen- kerk Helder, kapelaan P. J. Berlage advi seur afd. Amsterdam', Mr. J. B. Boinane, lid der Tweede Kamer, Haarlem., A. O. do Bruin Voorzitter El-K'. W-exkliedenvetr- bond Utrecht, kapelaan A. v. Diepe® ad viseur afd. Vliasingen. Be ramp van den loodsschoener. De commissie, welke een onderzoek heeft ingesteld naar de oorzaken van de ramp van den loodsischoener II van Ter schelling, heeft haar^ rapjport bij den -Mi nister van Marine ingediend. Die Minister van Marine heeft naar aan leiding van dit rapjport besloten' den loodsf' post voor het zeegat van Vlieland en Ter schelling (hef Stortemelk) met ingang1 van 7 November a.s. op ta haffen. Van die® datum af zal bijj wijze van proef gedurende een half jaar de loodsdienst als volgt worden ingericht: In da haven van Terschelling zal een Stooimvaavtuig steeds gereed ligigen om' onmiddellijk, nadat daartoe radio-telegra fisch' of langs anderen weg het verzoek ontvangen is^ een loods naar buiten te brengen. 1 Terugbetaling. Naai' wij! vernemen, zal de Franslehe re geering ojl 1 November a.s. door tusscheA- komst van de Banque de Paris Dies PaysT-Bas te Amsterdam' aan de Nederland- sehe schatkist terugbetalen hef op 6 Dej cember 1918 door den Nederlandslche®! Staat verstrekte credieti van 30.000.000 gulden, hetwelk 1 April 1927 opvorder;- baar zou worden. Vergadering BL-K. Kamerelub. Naar het „Centr." verneemt, was het bericht, dat de Katholieke Kamer,club Vrijl- dagmorgen bijeenkwaml ter bespreking van het NederlandschBelgisch traötaat, on juist. Wol vergaderde de Kamerclub dien och tend, maar' 't was de gewone wekelijksehe vergadering, waarin de agenda der Kamer besproken werd. E®, geüijjk bekend, is dit tractaat nog niet op die agenda ge plaatst. KATHOLIEKE LANDGENOOTEN, Helpt ons in onze actie onder het R.-K. Marinepersoneel, Er is jaarlljksch 5000 GULDEN noodig ter aanvulling. Stort op onze girorekening no. 42883. Men leze het artikel in dit nummer. Uitvoerend comité Plantsoenstraat 3 12472-15 Helder, Giro no. 42883 Vcreenigiug „Voor de Kunst." In de Vrijdag gehouden jaarvergade ring vb®1 de vereenigingi „Voor de Kunst" alhier werd' het jaarverslag uitgebracht, waaruit bleek!, dlaifc in dje® winter 1925-192© gehouden zij® 3 ientoonstellingeln eb eehe lezing, die te samen bezocht zijn dpor 258 lede® en 541 betalende bezoekers. Het .aan tal leden steeg van 179 tot 181. Uit de rekening blijkt, d,at de lezing! een- naüeelig sald|0 opleVerde V,an f 77,83 en de tentoonstellingen ©e® ,vami jresp. f47,54, ifl 92.071/2' en f! 72,06. Het batig saldo, steeg van f217,841/a tot f 226,01%. Als plannen vöor het komende winter seizoen werden geineLd, een© lezing van 'den heer v. dj. Bosch1 op, 29, October ovjer binnenhuis aanjkledding emi meubileerihg ken tentoonstelling van Kunlsthijivierheid Ivan Vos uit Laren; een twöelde vjpln. ,pk©jnt- van Kate Kblliwitz, zoo noodig aangevuld mat grafisch' werk vla® freule Heemsklerif Vaar Beesd, en ten slotta eejaj vjajui Mnicter- prenten van Ja® Sluijters. Is dit laatste niet mogelijk dan, zij® er nog aquarellen voldoende in particulier bezit te Midlddl- iburg om daarmede ee® tentoonstelling te vullen. Er werd uit de vergadering aangedron gen op een beter convocatie der lede®, on zulks niet alleen door een advertentie, op dat de belangstellende! leden a.antaezïgi kunnen zijn. Het bestuur verwacht toch geen drukker bezoek'. Opgemerkt word verdar, dat de tpntoon- 'stelling va® Kunstnijverheid niet tot haar recht is gekbmen door niet juiste schik king waarop geantwoord wer.d dat ook in deze over den smaak! niet vjalfdta ftlwiston. Gevonden voorwerpen. Als zoodanig aau 't Bureau, van, politie terug te bekomen Glacé handschoen, Passer, Zakmes, Huissleutel, Leesboek, Bosje eindjes touw, Handtaschje met inh., Duimstok, Mantel band, Bruine Dameshandschoen, Belasl- tingplaatje, 3 boeken, Glassnij'der, Huis sleutel, Schaartje in etui, Gele doek, On derdeel passer' Duimstok, Spaarbriefje, P,ort. met inh., Handschoen, jongen hond. Bij particulieren: Belastingplaatje, J. Andriessen, Bree E, 212; Armbandje, Pienhroei, Pottenjn!. Padvindersmes, Labruljère, Rozenstraat W. 229Parapluie, Damen, K. Noordstr, Ei 19; Zwarte muts, Luduc, L. Geere E371; Belastingplaatje, v. d. Weel, Mof- lenwater M4; 2 leerboeken, Polderman, Molenstr. 0 79; V.ulpen, v. d. Kamer, Pottenmarkt K107; Belastingplaajfje, v. Eenennaam, Teerp.qtraat T 30; Mantelhand li A. Verhulst, Arm Voetpad T149; Au|- tostep, K. Boogers, L. Delft B110; 2 boet ken, Jo Wondergem, Hoogstr. 1139; Be- laStingplaatje C. Verstrate, Segeersingel V 35Ceintuur, J. Cornelisse, Segeersingel V 54; Groentenmandje, Jac. Seijinaer, Wal B41; Parapluie (Tompouce), Mej. Dob belaar, K. Geere K336; 4 sponsen, Best, Beenh.singel K 67Leesboekje, S. de Jong, Penninghoek L 47Parapluie, A. v. d. Perge, Koningfftr. ET78; Belastin'gplaatje, H. Hendrikse, Smoorsgang S 150; Heeren'r vest, B!. Bastiaanse, L. Viele K 404Dla- jnesjiarmbandhorloge, A. J. F. de Boer, Eigenhaardstr. T222; Belastingplaatje, J. 'M. Torbij®, Seisstr. M 52; Zilveren rin getje, Engelsman, K. Geere K360b', Ze gelring (vern. goud), J. Boogaard, Jacob Catsstr. S 92. Inlichtingen aan 't Bur. v. politie, alleen des Zaterdags tusschen 7' en 8! uur nam; Het Zweedsche a. Erik, dat hier mot schade 'binnengeloopieu i^, wordt aan .die Kon. Mij: de Scheldte gerepareerd. Deze week) wiefd Wedier ee® inschrij ving gehouden voorde verpachting va® 'de gezamenlïjte winkeltjes op het strand) alhier. Dit 'w'as eem voortzetting v|a® Üla reeds gehouidien opienbare verpachting. Bij 'deze tw'eedie, inschrijving werden billijk heidshalve dczelfdia persongU in dé gele genheid gesteld,1 tot intehrijiving, dié aan de eerste verpachting hadjden deelgeno men. Zij 'konden nu ook voor de gezamen lijke! winkeltjes inschrijven. Die, hoogste in schrijver w!as 'bij! d'eze tweqde vferpadhtimg de heer W. P. van der Linde! voor f1911. B. en W. zullen nu aa® dén gemeente raad naar aanleiding Va® deze verpach ting een .voorstel doen, omdat dq beslis- siijg omitrent 'de gunning bij; de® raadj be rust. Te 's Gravenhage slaagde voor heit voorloopig diploma v,an' het méchinisten- examen, de heer J, Trains, Van hier. Gemeenteraad. Gelijk reeds gemeld Vergadert de ge meenteraad op Donderfdjag 21 Oct. a.s. dies 'namiddags hjalf) drie. De agenda luidt als volgt:' 1. Ingekomen stukke®. 2. Voorstel tot uitbreiding der straat verlichting in verband mét de® aanleg der Zaagmolenstraat en den bouwl va® 'kleine wonjlnge®. 3. Aanbieding der genwehte-begrooting Voor 1927 mét de daarbij! behoorendp be- drij'fsbegrootingienl '4. Besluit van hiet Burgerlijk Armlbe, stuur tot wïjki'ging der 'begrooting vbor 1925.. 5. Rekening van het Burgerlijk! Armibe- stuur over 1926. 6. 'Besluit van heit^ bestuur v,a® het Gast huis tot wijziging der bégrooting voor 1925. 7. Voorstel tot wijziging der Motor- en Rijlwieiverordening, in dien zi jn-dafi hat rijden met open khalpot vorhod^ is. .8. Voorstel om' over te gaan tot oprich ting van een opien'baar centraal slacht huis, a,an de Zaagmolenstraat. 9. Voorstel tot Vaststelling via® de ge- méemtelijkë vergoeding aah de bijlzondjere scholen (bedoeld bijl art. 101 der Lager Onderwijswet 1920) oVer 1924 opif 11,725 per leerling voor ge|w'. L. O. ie® f28,885 per leerling Voor U. L. O. 10. Voorstel tot vaststelling eener ver ordening tot regeling Van' het viemteM met Melk' op Zondag. (B. e® Wt stellen vbor het Vemten mét méfB op Zolndajg na Pa uur V.mL te verbinden). 11. Voorstel om! in beginsel1 tef hésluiten tot het vérleénen' der gevraagde Meidn' Werk'ing inzakfe de restauratie derGroote- of St. Maria Magdalenaklevk!. 12. Voorstel tot wijziging der verorde ning op het (beheer van hét gemteeintef. gasbedrijf 1'3. Voorstel tot vaststelling eener nieu we verordening, regelende de aarnenstell- jing en den Werkkring der Coimimissliie1 ■van Bijstand 'bedoeld' bijl art. 54, tw'eédid lid, 'der Gemeentewet. 1.4, Voorstel tot wijziging van heit 'be sluit Vajnf 2 B'spt- 19!2!6^ njoj.i 1 tot het v)er- leenen van een.' voorschot a'J® de waniibg- 'bouwvereeniging „Nieuw-Goes" voor den 'bouw van 30 woningen voor spoorweg personeel en aan'kbolpj Viajn dep betooodig- den grond. 15. Voorstel tot hej, aan'glaia®' eenvr geld- leening ad f 112.500 tot het verstrekk'én van oen voorschot va® gelijk! bedralg aam de 'WöningbouwVereenigimgl „Nieuw Goes". 16. Rapport der BaialdscöminisSie adihoö inza'k'o verkeersregeling, mét afwijzend' voorstel va® B. e® W. 17. Verzoek'Van den heer Wt J. van Doese laar om aan haml te verkbopen' ean( strook" grond aa® de Scheldiestraat en aldaar een trottoir te leggen. Het «Ipénbaar slachten. In de eerstvtolgandel randiSzitoing zjal behandeld worden, do oprichting Van een openbaar slachthuis. R. en W(. adViseere® defn raad daartoe omldat zij met dan ddreoteur-vteaarte an den dir. van gam; werkfca, v|a® oord^eh zijn, dat uit economisch en hygiënisloh1 oogpunt alles voor zoo'n siachtihuis te zeggen valt. Bovendien zijn verscheidema slagers er Voor en zal de exploitatie ii'a gemeente ge«n schade berokkenen. De bouw van het slachthuis wordt ge schat op f27000 en de aanschaffing van de inventaris op! f25.000. GemeeBte-bégrooting. B. en W. schrijven o.m; aa® de® Raad'5 Wij bieden hierbij' aa® de gemeente, begrooting voor 1927. Aan de hand der daarin voofkomenidlo cijfers meenén wij den ünamcieelén! toe stand niet ongunstig te mogen noemet Dientengevolge hébben wij: het bedra,sj ad f28000, hetwelk op de 'begrooting Voor 1926 onder „onvoorziene uitgaven" wérd uitgetrokken tot reserviéering voocc 1927 en Volgende jaren, ®aar deze begrootte^ overgebracht, teneinde) hot opnieu'wi te kun nen reserveexem. thans voor de jargn! 192§ en Volgende. I 'Bi. en W; achten het, in aanmerking nemende dé <ftx>r de|n Laspaclt. der DineOba Belastingen voor het dienstja,ar 1926-'27, geraamde opbrengst geenszins onmogelijk, dat de 'faötor, Welke sedert 1923/1924 aehtereenvblgens daalde vian 1,2 tot 1,15', 1,05 en 0,95, vbor 1927/1928 nog eenige Vermindering zal kunne® anldergaah; al is het natuurlijk niet mogelijk thansi reeids zekerheid die®,aa®gian®4ei te gevén. De oplbrengst) Van opiciente® op! dq hoofd som der personeelq belasting is ook dit maal geqaiaimdl naar hét 'bedrag, dat) op! ds Ikfohieren vbor 1926 desWëge yoorkbmlfl. Weliswaar ia een wijziging dér wet op de personeelej ibelagting bij' d6 Statén-GeneiJ raai aanhangig, krachtens welke, zoo zo (ongeWij'zigd zou worden aangenomen, djq opbrengst der geméepfelijke opdente® bei- langrijk minder zou wördeu, doch ge zien da laatste berichten hieromtrent, m!ag verwlacht worden, dat, niet 'het minst ten gevolge vjan het krachtig' optreden1 der Vereeniginig van Nederlandsehe Geméen- ten, 'dit' nadeel op djei ee® of andere wijze4 zal worden jveggewerkt. Tenslotte willen -wijl er nog op; wijzen, dat wij! den post voor onderhoud van) straatwerk tot een niet onbelangrijk hoo- ger bedrag hebben ui-tgetrokken dan het vorig jaar. Het in onze bedoeling om', fa begiiinelij mét 1927, geleidelijk mterdere straten te doen vernieuwen uit de gewone midde len, ©enerzijds, om'dat, tengevolge van het moderne verkeer, de straten tegr®wuo®dig 'Veel spoediger zijln versleten dan vroeger, anderzijds Vahwege dé algehele ommëkeer in de techniek Van w'egejnlbouw', die wa tegepwloordi'g doormakfen. De gemeenten! ten staa.ii o.i. thans vbor de keus, óf voor; straatvernieuwing leeningen ,a,an te gaah! op kbrten termijh of deze uit den gewonen 'dienst te bekostigen. Da.ar, Waar de' ïlmaii- cieele toestahd zulks' Vèroorlcaifit, verdient laatstgenoemd stelsel beslist de Voorkeur. 'Het is trouwiena vooidëeliger, daar er rente door bespaard' wbrdit. 1 De kerkrestauratie. Naar aanleiding van het voorstel varj B. en W. betreffende een financieel voor schot ten behoeve van de kerkrestauratie schrijft de financieele commissie, dat te gen het door B. en W. voorgestelde prin- cipieele besluit wel door geen der leden van den Raad eenig bezwaar zal worden geopperd, aangezien daardoor noch wat betreft het bedrag der bijdrage, noch wat betreft de voorwaarde der geldverstlrek!- king eenige beslissing wordt genomen. Dé commissie meent, dat het gewensehti is, dat niet aHeen dit principieel besluit zal worden genomen, maar dat tevens de be slissing valt omtrent de groote va® da financieele bijdrage der gemeente. Zij stelt voor overeenkomstig het ver- verzoek der restauratiecommissie de bij drage der gemeente te bepalen op f2000 per jaar gedurende de jaren 1931 tot en met 1940. Voorts geeft de commissie den Raad nog een aantal beschouwingen in over weging betreffende de vraag op welks voorwaarden een eventueel voorschot van ten hoogste f 211.448,971/g moet worden verstrekt. Waar deze zaak urgent is zoul de commissie het zeer op» prijs stellen indien B. en W. in de eerstvolgende raads vergadering omtrent deze kwestie een praq- advies zouden willen uitbrengen, opdat da®' door den Raad direct omtrent te stelle® voorwaarden een principieele beslissing ga- nomen zou kunnen worden. Rouw' van nieuwe woningen. B. en W. stellen den Raad voor het aaax ■de 'bouwvereeniging NieUw-Goes toegeken de voorschot ad f 105.000 voor d,'en boulwt en den aankoop vbm den daarvoor béaoo- digdan grond, van 30 arbeiderswbningép in Bouwipla® III ten behoevë Van hqt Spooitwegp/ers. te -yeih.oo.gie® tot f 112.500:, aangezien bij de gehouden aa®besteding is gebleken, dat het daarvoor geraamde be drag niet Voldoende Was. Dondermorgen had' alhier i® dfé Nieuwstraat een auto-ongeluk! plaats. Toe® Üe autebus van de® heer v. L., van Kloie- tinge zijn eersten dienst naar MiddieAhtagf reed eta de Nieuwtstraat passeerde, kwam' een vrachtauto uit die gajragp van Gabrs. Duvekjot getuft, die det autebus apnrmdL

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1