an Sinkel. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND iCHURA" II DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Eerste Blad BUITENLAND Mosst Uw kind? C., GOES ;he courant ICHIPPERS e keuken Aupings-Matrassen. Dit nummer bestaat uit twee bladen du itsch lan d Be regeling met de vorstenhuizen!. frankrijk engeland amerika UIT ZEELAND MIDDELBURG VLISSINGEN GOES (ERICHTEN 1926. f 13,50—14,75, Goud- 25, Haver f 9,50, Kook. IvroomerWlten f 1523,5® .517,50, Maanzaad f 4^ J f25,5030, alles pej er tamelijk1. Handel ge- Iing „Zuid-Beveland'C c Gees. 5 October 1926. de Comioa f 3469, f 15525, Nouveau loi- ;y van Sohonauwen 8i n,peren f 1415, Duehes- f 1217, Wil li aim's Du- Triump'he de Vieane 'f22 >6joigne f812, Beurré f23, Beurré Hard(y fl 1 lirgeau f 1029, Beurré Beurré 'dfArem-berg Ü17» 516, Beurré St. Nico- v'atn! den Ham 'f 15, Beur- Beurré Baehelier f 9, Maagdeperen 'f 1-518, 10, Hertogin Elsa 12 Paris f 8—12, Calaibasee Des deux Souers f' 22, f8—12, Le Cure f9—10 f 15, Groene Chau moortel. Chaumomtel fl 812, Pre- f15, Winter Louwt'jas- tergemothelnl fl 47, WintéF 0. Winter Suik'erijen f41 f 59, Poppeperen f 0 er zaadhuis f 79, Ponds- St. Bemey fl 79. Gid- rf 610, Kleperiten ïl 47, letperctni ïl 1.4, alles pen de Cronoels f 5160, 14*263, Sterappels 1*22i ■je Pipping f 3042, 1-c- t41, Gondreinetten fl 19i ei netten f 1318, Notaris' Groninger Kroon f 17i ce Bellefleur 'f 1524, Zura -21, Fransohe BeWffleu* Bellefleur f 15, -JacqueS lesgoode Nonsuck f-172® "-22, Grauwzuur f 1216, Iner f1015, Boode Para- idjsmuilen: f 1417, Ganze- An-nanas Kein-eit<te|n f 14! ri'nter Gold Permain f 15, g f 14, Beifaette d'Antointa ïl 21, Court Pe-ndu 1517, Lunteren f 1420, Lady. 1, Eva Katkke f21, Golden inetrte d'Or f 10, Koolappef er Court Pendu f 1223. ner f13-l(6)f Zoete Belief Zoete Bustei- fl 12, Zoelte 11519, Zoete Luiflpnaptpjel Collaart fl 1214, Dubbele -^18, Pomme d'Oranje f 12 |en Kroetappels fl28, alles Blauwe Druiven f 6367, f33, Bramen f22, alles per leloeneM f 1422, Pompoe- alles per 100 stuik; Hazen Fazanten, f 0.991,96, Pa- -0.85, alles per stuk'. COSTUMES van 1 en billijken prijs TELEFOON 6552 'Vz KILO f 0.25 pn van net en smaakvol zaak, wend U dan tot I*IJ BOEKBINDERIJ ÏLEFOON INTERLOCAAL 207 Z. C.", hetwelk op zichzelf is van net en accuraat werk DEBCSTC VArinasI lid met 60 pond veeren Jen gevuld met 27 pond fma tijk voor f 45, met /oor f 40. Losse Veeren liraalveeren-Matrassen •sen, met heel fijn net* 12416-48 stel. Houten Ledikanten en f 22,50 met breede beleefd aan voor het bijvullen van Bedden* MUMMER 120 ZATERDA6 9 OCTOBER 1926 22s™ JAARBANO NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie enAdministratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No, 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No»4-74. Abonnementsprijs f 1,90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1tot6 regels fO,90, elke regel meer f 0,15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager. flROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT BELEZEN IN ALLE KRINGEN V Historische blundertjes. Zooals wij van do week reeds aanstipten, heeft de oud-minister H. Colij'n, zich in zijn politieke rede te Leeuwarden, laten verleiden, om eenige pijhlijke onjuistheden te adresseeren aan zijh niet-partij-genootien. Nadat hij! eerst de Boomschen onver- diend verweten had, dat zij! de Kerk over den Staat willen laten regeeren en zeer on-historisch over het protestanlfete1 ka rakter der natie gesproken had, begon de oud-minister ds. Lingbeek te kapittelen pet ongeveer dezelfde grief, die hijl ge heel misplaatst tegen ons had. Ds. Lingbeek wil namelijk, dat de regee- 9 ring gebruik maakt-, vau een zeker „arti kel 36" om alle burgers te dwingen tot het aanvaarden van de Ned. D-ufltsch Herv. religie. „Tegen dit standpunt" zei de heer Co- jijn, „zullen wij moeten ingaan, omdat het ondergraaft den bodem, waarop wij' nu 50 jaren ge-staan hebben. Het) is in den gro-nd middelequwséh wat ds. Lingbeek wil. Eén vorst, één volk, één recht, één taal, één religie is in den grond het systeem, waartegen onze voorvaderen 80 jaar lang gestreden hebben". Let nu eens op het onlogische van dezen zinl Tachtig jaren lang hebben dus de voor vaderen tegen het gewraakte systeem ge streden; ze hebben gewonnen en toch heb ben ze dat systeem bij de wet verplichtend gesteld. Hoe is dat te rijmen met elkaar? We willen graag gelooven, dat de A.-Kt partij een verwoed tegenstander' is van dit inderdaad heillooze stelsel, maar haar woordvoerder moet maar niet# stoffen op de voorvaderen, die in den 80-jarigen oor log en in later jaren zoo voor godsdienst^ vrijheid waren. Daar denken wij het onze van, wanneer we de opgeloopen lidteekens bekijken. Bovendien zal de heer Oolijn goed doen, niet al te veel met| 't woord -m-iddeleeuwste' aanvallertje te spelen. Op een ongelegen-' dag kon iemand hem wel eens vragen, waarom zijn partij- zoo ijlvert voort de dood straf, die toch meer in het kader der jnid- deleeuwsehe zeden past, dan in onzem tfijld'. Wanneer een politiek beginneling of on- belezen ijveraar, dergelijke blundertjes ge maakt had, zouden we ze met den mantel der liefde bedekt hebben, maar nu ze uit de mond kwamen van een inderdaad' groot man, meenden we dit niet zolder critiek te mogen laten passeeren'. Eergisteravond is de overeenkomst tus- schen Pruisen en de Hohenzollern, onder- voorbehoud van goedkeuring door het par lement, onderteekend. Men hoopt, dat het parlement hetj com'- promis in zijn huidigen vorm zal aanne men met onthouding der socialisten bij) de stemming. Tegen onrustige vreemdelingen. De minister van binnonlandsche zakeh, heeft een aanschrijving aan de prefecten gericht, waarin hij aan de verplichtingen herinnert, die de eerbied voor de wetten- der Fransehe gastvrijheid den vreemdeling, '*>p Fransch grondgebied gevestigd, oplegt. De aanschrijving verklaart, dat de open bare vrijheden niet ten gevolge kunnen' hebben, den vreemdelingen in staat te stel len, den politieken strijd van hun landen naar Frankrijk over te brengen. Do FransclrDnitsche toenadering, briand heeft den Franschen gezaint in structies gegeven tot voortzetting van de onderhandelingen met hét Duitsche rijk. De staking in de mljinen. Ter conferentie vau de mijpwerker^ge- delegeerden werd meegedeeld, dat de uit slag der stemming in de müj(ndistricten over de regeeringsvoorstellen was737.000 tegen en 42.000 voor de voor-stellen! De conferentie nam daarop een resolutie aan. waarin formeel de verwerping van de regeeringsvoorstellen wordt bevestigd. Intussehen is het aantal mijnwerkers, die het werk hebben hervat, Donderdag opmeuw met ettelijke duizenden toegeno- ^h™°oda,t' bet totale aantU de zOO.OOO nadert. De Kerkvervolging in Mexico. Dit El Paso wordt aan de „Msb"'- o-e- schreven Een welbekend koopman, zoo juist na een langdurig verblijf in ver^hijWM plaatsen van Mexico uit Guadalajara hier, aangekomen, heeft ons een interessant re laas gedaan over hetgeen, op het oogenfalik an dat land plaats vindt! Hj) begon met te vertellen, dat een- aan lal Katholieken zijp doodgeschoten* Alleen reeds onder de Mexieaan&che vereeniging van Katholieke jongemannen waren op zijn minst *36 slachtoffers. Velen werdep geëxecuteerd zonder door de rechtbank te Zij® gehoord, onder voorwendsel dat wijl in het geheim tegen de regeering haddejn, samengezworen; in andere gevallen werd de zaak door de officieele censuur in den doofpot gestopt; maar er hebben zich ook gevallen voorgedaan, waarbij! me® niet eens meer van executie kon spreken, maar waar het gaat om louter móórd, begaan door gewetenlooze misdadigers iu dienst van een verwerpelijke en wettelooze ty rannic. Deze martelaars voor de godsdienstvrïj'- heid werden zonder eenig recht vermoord, enkel omdat zij' propaganda voerden voor de wettige, en vreedzame middelen vajn. verzet, welke door den bond ter verdedi ging van den godsdienst zijn aanvaard-. De Mexicaansche vrouwen gedragen zich in 't conflict, dat de aandacht der geheele wereld gespannen houdt, op bewonderens waardige wïjze. Te Guadalajara bijvoor beeld en hetzelfde kan van vrijwel iedere plaats in Mexico gezegd worden, posten' doorloopend jongedames aan den ingang der cinema-theaters, die nog voor het pu bliek toegankelijk zijn, om het volk té her inneren aan de medewerking welke het aan de Kerk moet verleenen, indien 't -zijn godsdienstvrijheid wil heroveren. Een groot aantal bioscopen heeft moeten sluiten, omdat er geen publiek meer kamk Die, welke nog zijh opengebleven, hebben dat niet gedaan, omdat zijl goed bezocht worden, maar uitsluitend wegens de tus- schenkomst der regeering, welke tracht den schijn te handhaven, dat alles) is zooals in normalen tij|d. Wat genoemde jonge dames betreft, keer op keer werden zij'- door de soldaten mee- doogenloos meegesleurd en in de gevange" nis geworpen. Niet zoodra echter hadden zijl haar post gedwongen moeten verlaten, of anderen hadden haar plaats ingenomen, om ze te vervangen en desnoods ze iu de gevangenis te volgen, wat dan ook' weldra gebeurde. Ze werden opgesloten in ver vuilde cellen, moesten in gesloten rijten' over de openbare straat loop-en, werden! be dreigd met den dood, V nachts uit de ge vangenis gehaald en naar het executie-ter rein gebracht, alsof Zij! allemaal zouden worden doodgeschoten. D-eze behandeling kon evenwel den on- tembaren moed dezer jonge vrouwen', die tot dusver alle gemakken van welvarende families hadden genoten, niet breken. Als zij1, gelijk beruchte misdadigers door de straten werden gevoerd, en zij! Katholieke liederen zongen, en betoogden voor de -godsdienstvrijheid, antwoordden zij op de dreigementen der soldaten: „Leve Chris tus, de Koning!" een uitdrukking, welke men overal in den' lande hoort en welke ook door de jonge vrouwen herhaald' werd', als z'ijj, met de bedoeling ze bang te inteken', naar „de plaats van executie" gebracjhil werden. Zoo doen ze ons levendig heripnerei^ aan die moedige maagden, die zonder vrees naar -de pijnbank Helpen, juichende danklie deren zingend, of naar het circus om door uitgehongerde leeuwen te worden ver scheurd. KORTE BERICHTEN D'e Deensöhe minister vanl landsver dediging heeft de ontwapeningswet, die door de Folketing reeds is aangenomen bij' het Landsting ingediend. Er komt nu een politie-leger waij een: be sparing geeft van 30 millioeu kronen. Volgens te Londen ontvange^, echter nog niet bevestigde, berichten uit Shang hai, zouden de zegevierende Cantonueesche troepen Kioekiang veroverd hebben. Hierdoor zoui de weg naar Shanghai voor de Cantonneezen openstaan. Volgens de Intran-sigeant zal de eerstvolgende bijieenkomst van den gezan- tenraad te Parijö waarschijnlijk geroepen zijn zich bezig te houden met het geval van de dienstneming van den zoon van den gewezen kroonprins in de rijksweer baarheid. - De mijnwerkersstaking in Engeland dreigt voor het spoorwegverkeer in Brazi lië ernstige gevolgen te zullen hebben. Er zou hij' de Braziliaansehe spoorwegen nog slechts voor 9 dagen kolenvoorraad zijp. Uit Jerusalem wordt via Londen ge meld, dat vijfduizend Wahabis te Muda- wara in Zuid-Jordanië een! overval heb ben gedaan op de bewoners. Meer dan 100 personen werden gedood. Britsche troepen zijn onderweg om verdere ongeregeldheden te voorkomen. i I 1 - l President Hindenburg heef't de ont slagaanvraag van generaal v. Seeckt aan vaard". BINNENLAND™ Na den watersnood. In antwoord op die desbetreffende vra gen, deelt mini De Geer miedie, !d!at de be volking van1 Maas en Wjaal wat het onder- brengen Van menschen, vee ep/ oogst be treft, den winter niet rniat zorg hehoeVeo in te gaan. an onbillijkheid of lakkheidi bij de taxaties en uitk'e'eriingen is heta nie)t)s Samenstelling van den Partijraad. Het bestuur van den R.-K. Vredesbond in Nederland heeft pater Mr. D-. Beaufort aangewezen als adviseerend lid van den B'.-K. Partijraad. Nederland en de Volkenbond. De regeering heeft aan den secretaris generaal van den Volkenbond doen mee- deelen, dat als vertegenwoordiger van' Ne derland in den Baad is aangewezen jhr. mr. H. A. van Karnebeek, minister van' hnitenlandsche zaken. De belastingontwerpen van min. D* Geer. De Vrijheid meld|t, idiat de Tweede Ka- mof fra-ötóe van demi Vrijiheiilldboin'di gcan nieuwe belastingen wil in dezen tij'd', ook al met het oog op het feit, -dat elke belasting de neiginig heetflti zjjdh nit te z|e(titen. Het is thans de tijid^ voor afschaffing vlan belas- ti-ngem Het crediet-sdhandaal. Over heit onguur bedrijf van- het icJ|eparte- ment vam- financiën en do Ned.erl. Bank', schrijft de Gelderlander o.m. Dit kbmt hierop- neer, dat dp Staat Ida 'helft- Van de eerste 3 millioeu, welke dp Ned. Bank! aau dpn neutralen Mi'dldpfo- standsbaink' zou verspelen, voor zijn reke ning neemt. Dat is anderhalf inillioén. Hooger zal het verlies w©l niet loopeu- sohrijft do Minister. Maar de Nedi Bank! heeft 't-aooidtig gevondéu dpax bovenop van het Kijk! nog een krediet vam tóen millioeu af te pingelen En daarmee karo dp neutrale Mid|d-ant- standslbainfk' natuurlijk op dp been blij)ven. Of het geld verlloren zal wor,d|eini, is -een tweede. I i Het credieit is cr. De Ned. Bank' ka® volop geven, als het niet terecht tarnt, dap) is id|a Staat er goed voor. Nu begrijipen wij 6e motieven), welker djan Minister hebben- geleid om d|en neutralen MiddenstankJlsbank' te helpen, heel goed. Het gaat hier om het bestaan van' vole middenstanders. Gaat de Bank) bankroet ,d(an gaan vele middlenstamd'ers in den maladse-tijdi |(en onder. Zij kunnen elders niet gemakkelijk kre diet krijgen. En die and|er nul zitten, kunnen ih ■den slechte® tijdt niet bijspijkeren. M,aar Toen de Bank' van den B.-K. miidlde»;- stand iiQi moeilijkhefcllem geraakte, waar-bij voor den middenstand van een belamgrijk' deel -dps lanldis, van- Boosendaal af tot Nijtaegen toe, oen- ramp dreigde, toen is tevergeefs om medewerking der Be-ge)elring De Ned. Bank! hielp niet. En het „Ctr." herinnert aan het gebeur de met ,d|e Haarlemsche HanzehaPk', d!i/e ook tevergeefs om regeeriugshulp heeft aangeklopt. Er zouden inog andere katholieke Ban ken genoemd Kunnen worden, Idïe anders zijn behandeld^ dan de neutrale Midden- standsbanjk), andiers dan de Botterdamsche Bankl a® zoovele andere. Ma,ar laten wij1 'blïjlven- bij het midd)6n- standskfedj-et, omdat de ongelijke behande ling va® twee gelijksoortige bakkinisiteDlin- gen het sterkste spreektt. De katholieke Mididpnstainidtelbapkëin' moesten otni zeep-. De 'katholieke mididpnstandlelrs zoude/a honderdi dui-zenldem verlidzen, dj® staat trok zich daar niets Van} aan. Maar nauw- is er een) neutrale Mi-djdien- istan-dgbanfk in noo'di, of dje Staat springt bij-. Het Verli.es zal 'n- drie millio'fln (be-looppn, anderhalf- millioeni Ivoor -dpn Staa-t. Voor andere crediiehel® tien millioen- ga rantie van- den Staat. Hoe k'an Minister De Gefir, dezelfdp, (die laan -de Haarlemsche nan:ze.ban'K. eflk,e hulp weigerde, hoe k'an ihiji, Vraagt 'het „Gtr.", deze steunverlee-ning aan een neutrale B;am-k' iBank verdadjigeftt Wij zijh er zeer nieuwsgierig naar. Want het was dezelfdie Minister De Geer. die aan (het bëwipdl w&s, toen Ida Bos sche Hanzabank i-n de klem' geïa,aikte. En die toani imtet éem -braeidi gabaar heeft gezegdBankte helpien -wij- ni-et. Daar tan de Staat zich- niet insteken. Hoogsttieins wil len wij' de soli-ed(e creidiietniein-ers helpen om bij een (alnldere Bankl onldiar te komen. Weet ge 'tnioigjt dat iwas Idje injhould v"ajn het Hanzabainknoodwetje. Tegen dat 'noodwetje hoeft -de Linker zijde inidjertïj'd' eemi geweldige oppositie gie- omdat -die Staat zijh geld stekte® zou. het geld 'd(er belastingbetalers! im on deugdelijk' goleiiida B-ankteni Eu aldoor betoogde Minister De Geer toen: 'neen. dat id|oen wij- niot. De Banklelp moeten zich zelf reddam Wij1 helpen slechts de feröd(retnem|érs om over te gaan naar -een andere, een) solipda Bankl en deze moet al leen gewaarborgd worid|p® tégen verliezen. Wie was -die soliedje Bank, -waarbij Idjé betrouwbare credietldn va® |d^ klatholildk'ö middjenstaulders moesten worden anidjergiej- 'bracht Dat was 'de !A. C. B.. dfe Algenreleuo Cetai- trale BankVereemiging voor dien Midden stand, diezelfde Ra-nik! welkte nu met da hulp der Begeering op- Ö(ei beie® wofdit ge houden. i I-n 1923 heette (het iait tëja' Kegieering zidli zioh niet geroepei® aohttte omi „ondeugd(e(- lijk geleide Bankorn" ito) radjdlenm:aar de commissaris van de id(eug;dielij!k! geloide A. C. B-. d'e ou|d(-minister Treub klanl op 5 Jan. 1926 openlijk mteedeolen (zio N. B. iOt. van 6 Ja-u.) dat iedjereen gerust) kon zijn ga dat hijl zulkls niet zegge® zou, als hij daarvoor geen ernstige gtegevieins h®d,; de beidp Idireateuronj -der Banlk namen- tart daarop ontslag. Da herclassificatie. Verschenen is het antwoord van mi-nistier De Geer op -de vragen vu® d[en heer Her mans ovter de evjemwödige verhooging van het iD'klome;® van ambtenaren bij 'herclassi- ficatie van gemeenten. 'De minister zal een wijziging van het betreffende artikel vpn het bezoldigingsbesluit bevord;teren' waar door wadjdeverhooging ten- gevolge van teem classificatie niet meer Va® "invload zal zijh op de p.ersoonlijta toela-gte. Het koningscha(i en de sociaal-demoo'ratie. In Het Volk (s.-d.) vloeit inog altijdl een stroom van polemitekl maar a-anieiding van de bijwoainlg van d(e opening va® Idle zitUn-g der Staten-Ganieraal d|por Üe s.-d. Kamer fracties, die speciaal J|oor 'dien hteer K. Kuy per een theoreticus in- de partij", sterk' ve-r- V/acht dau niet tot het pijn in de keel en op de borst krijgt. Bescherm de teere lon gen door het onmiddellijk Abdijsiroop in te geven, die een zware verkoudheid of erger bijtijds voorkomen kan. Akker's Abdijsi roop is een onschadelijk en toch krach tig werkend kruidenmiddel dat U gerust mcogt geven. Het helpt prachtig bij bron chitis, influenza, kinkhoest of verkoudheid In.flacons vanaf 230 gr. te f 1.50 oordeeld) wordt. In het Populair-wleteial- schappelijk bijvoegsel van het mr. van Donderd-agavönld) tarnen weer «en artaiktel van dien- heer en «en bestrijldjing va® hem door het Tweedie Kamlterliidi Schaper voor Aan deze bestrijding (zijn die volgende- pas sages ontleentd, d|ie wel eau aafdïgen kïjki geven op de fmanitaliitieit in s.-dt kringen tie® aanzie® va® het koningschap!: ,Het heeit, nu", sohrijft de -heer Schaper o.m. „dat h-at Volk', dje massa, V-a® het ta- ningscha-p niets weten wil. Het is intus sehen merkwaardig, djat ini verkiezings dagen mimm'er één. onzer wofd|t aange spoord om te ispfftek-en vóór d(e DtepuibliPk! leirK tegen het Koningschap. Neen, wij' allen hou den on-s. als wij! d(p maasa wille® wdninje®- taest ten aa-uzien van de man;aifchiiei. Wij! veroordeelen hooge salari-ssa® vxxm -dig Ivroon, maar schimpe® op Oranje doe® wte nietwij w'ete®, flat wij er all'elem! id(pOT khn- ner- verliezen, omldab d(el draagster dletr k'roon geen' aanstoot geeft door in-tantetiltar tioneel of ander gödjrag. Daarbij) tektenniai men dit: ons koningshuis is uit vroegere eeuwen repiublikfeiinisch en volksgezind. H-et verhlin-dt oinls niet ten aanzien- vja® hteib kH®- tergoud d|er monarchie emi het floot ons allerminst eeren htet karakter van h'et in wezen verouderd^ koningschap. Maar fle massa winraen -wie niet door -d(e Oranjds) te bestrijden. Heeld schare® woi)d(fc fle(OTan- 'jelitefde op )d(e schooiibankelnl ingeppmpt ie® de wijze, jwiaaro-p Wühelmina haiar taak uitoefent, vervpeömdt ze -niieit van hun zwak! De -doorsnee-Necjeirlander zegt, als de koningin wordt opgêhemeldj: Zij is toch maar een memsoh als pile auditeren". Maar als men 'haar beleedigt flpor ergtems wiag-te bhjVen omdat zij er komt, zegt d|ie-zéilfd® 'Nederlanidjer: „Wat heeiftt dkt me®sehvoor kwaad gëdjaian om haar zóó te bejegenen?" De heer Schaper hJeéft ook! nog iets ove-r belangstelling tegen wilea dank' bij-idie par- tïjgenootau vor „het (klatergoud -djer monar chie" ..De koningin kbmt in een gouden koets, met muziek, zéker. Maar raakt het ons hoe zij er tarnt? Al kwam* zijl gedragen door hovelinge® In djp zaal is haar tamst eenvoudig e® sober, Zij! 'kbmt bij flel Staten- Generaal, wij niet 'bij haar. E«n glimlach dwingt mij' intusStehen af dat gesma.al op d|ie gouden taets ten dip maskarade. O, wla-t teijn er eau pa-rtijgtenoo- ten, die gaarne eielns e& nk!®art heblb-e® om de plechtigheiid( bijl te woniel®! Hoe sprong nog de® laa-tsten keer teen KamierlidJ voor de vensters va® het Binnenhof heen en -weer om niets Va® dien stoltet te verliezen:! Dit lid was ftegen Idle deelnemingmaar hielt gen-eerde zich niet om- voor het venster, te hangen, om te kïj'kie® 1" En het volgende is ook goédj: „Trouwens, het mag herhaald, al voelt Kuyp-er er zich niet le'kfceir onder, flat flew partijgenoot, flie zoo smalenldj over dte „lei ders" in verba®|d( met het koningschap) spretekt, voor de koningin-moed|ar den hoed afnam, zonder ooit m-et d(eze flamte' te hjejb- ben Kennis gemaakt. Wat mij' nog nooit is oVeikom-en 1 Deze partijgdnoat is het ook die als een' min|d|erhaidi in do geimeenite het wensdh-t, de nationale vlag op Konin ginnedag wel -wil uitsteken. Maar, zitet u, als er „geen politieka beretkteing in het spel ware". Dat felimnxe spel spdLen „dia lei ders", en idjaarom! is wat zij idledeln; „viejraoli- telijk!" 1 Deze partijgenoot was ook) i® pirincdep wel Voor deeljateming in ee|n burger lijk ministerie, reeds itt 1913, toén veld an'dere® <%t nog verfoeidenHij Wan allte kante® uit, mits anderen maar bedenken» dat zij het (hébben te d|p«jni op zijn matiewein1 en m-et zijn- Ibedoelingie®.!" De Staaitsaoura®t no. 194 -befvait o.m. de statuten Va)® die N.V. Ze'etfwseh- Hollandsche Textiel Maatsdha-ppij! te Mid delburg. Examen Waterbouw kundig opzichter. Voor het te Middelburg afgenoman exa men voor waterbouwkundig opzichter, uit gaande Va® do groep wlaterbouwkund'ignj ambtenaren- in Zeeland Via® dein Bomfl' vjah' Techiiische Ambtenaren in Overheidsdienst zijn geslaagd id® 'heeren: C. Ad'amse, V,e,cre A. den Bakker. OostVoorue; D. van den B-erg Hansweert; Li. A. van Bers, Klo«- tinge;.S. W'. Blok!, Cadza.nldi; W. J Griep, Kruiniogen; J. de Ham-er, Krabbendjjk'-te; P. C. Heere. IJmui-denD-. Kteur, Scher- penisse; C. van, Koeveringe, Schore; P. Lems, Vlissingen!J. L. Lin'dhout, MiiK- delburg; C. A. van dier Maas, Ka.ts; J, iMeertens. Hoeki; H. Ph. M«5jPr, Vlissini- singe®; J. Wl Mo-elk'er, Goes; J. A' Nor- tier. Poortvliet; A. van Sighem; WesftKa,- pelle; J. C. C. Smallegangc., Nitettweriderki,' J. Stevense, Midld|elburgWl. Cf Stolk!, 's Gravenlhage en; 'P. de Vuijst. Oosfcburg. A fgewezen Wendtel 22 ca®dild!aton. Gezondheidscommissie. De commissaris der Koningin h-eeflt Iite- noem'd tot li'd( van' fle gezon'dheiid)scojnmite- sie. zetel Mi'didtelburg, flen hteer A. J. Hoor weg arts te Middelburg. Gevonden voorwerpen. Als zoodanig aan 't Bureau, van, politie terug te bekomen-, Glaeé handschoen, Passer, Zakmes, Huissleutel, Fantasie-speld, Mantelband, Kindermuts, Tabakspijp, Pakje inh. stuk jes bont, Koperen gewichtje, Naaldenko kertje, Port. met inh., Puntsjïjfpertfjes) Schroevendraaier, Huissleutel, Kinderman- tel, Kwitantie, t/n S,u,urmond, Leesboek. Bij particulieren Zijden sjaal, Vermaren, KI. Vlaanderen M187; Postduif, B. J. Jansen, Belliuk- straat G 194; Belastingplaatje, AndriesSen, .Nedierstr. 0 191; Zilv. ringetje, C. J. Looijse, KI. Vlaanderen M 166; Paar witte handschoenen, Huisman, Seisdam' Q28J Belastingplaatje, L. Tres, Zusterstr 121S, Gouden ring, M. Boasson, Markt 15Lips- sleutel, Allewijtn, L. Viele; Werkmansjas, Labruijére, S.tadsschuurKoperen passer, J. HiÜebrand, Brigdammé 6 56; Hamer, Port. met inh., beide Wi. Jacobusse, Los- kade T 250; Bal, L. Pietersie, Sohuttjstr, K 90 aKindertaschje met inh., J. Kx0* nondonk, Pottenb.-singel Q59; Dame#- handschoen, A. Korstanje, Pijpstr. N 229j( Lapje zijde, Steeplers, Heerengracht M 20J Kat, H. v. d. Hiele, Li Singelstr. N 203 i -Witte schaal, J. J. Geldof, Bogardsfcr. D- 55Bruin etui, A. Grijspaard, Bleek E100; Armband (vern. ivoor), Kingman, W-al B 105Huissleutel, F. Damen, Slee perssingel Q312; Boekenkaft, L. Pieterse, straat. K90; KSjjwielplaatje, Franse, |D. Geere K' 2'45Fantasie-brotee, J. Puin- man, Houttuinen Q33a; Gouden broche, J. Cartel, Seisweg &!9s; Belastingplaatje, Hendrikse, Café „Damzicht"Belasting plaatje, Di J. Jansen, Penn.-singel L67. Inïichtingem1 aa®. het Bureau va® Politie, alleen 's Zaterdags van 7-8) uur ua®u Dc aankomst dér matrozen te VlissingeU Donder[i;agmild|dag zij® niet trein 12-22- uur uit Gorinteem ^aaidgePtomten 180 matro zen vanl de 'opleijiKing, onfler ctma®i|a|nrd!of van tapaÜaini-luiitenaht ter z&a GregorL Op het terred® (v.ainj het wachtschip „Nqprd:- Brahant",ilni tegtenwoordigiheiid/Idler wjatóiou- ders en Val® dfe® steciteltaris wterfle(n ze toege sproken door -burgemieestelr S?ai® WoeJ;i3leir.an!, en fle hoop uitsrpialkJ, flait fle opleiding) tot die er op |wees, idiaib V!issinge|n| voorhtetea em thans eept marineplaafls )hijl uit®tem(a!ndiheildUB in ltenlgte va® jaren hjer zal blijlvte- Ook' Voerde het -woorfl Kapjiibëi® ter zga Zon, comtoJanflant va® hat w-adhtsdhip en heette e.v(«n.tee|n|s leider, personeel e® jongens der opleiding welkioinL Bij! -beschikking Val® de Ministers via®- Arbeid, Handel en- Nijverheid en va® Fi nanciën, is het -maximum, bedrag dier bij bej) schikking Vanj 20) April 1923, aan de ge meente Goes tolegektafl«i'bij]djrage uit 'sBïjlkb Was in het tekort op' de exploitatie van- 30 wbninge®, gtebonW-d -djoor fle verteMiigiingj ..Ons StreVten-", aldaar, naldler bepaald oP f 547,02. Donder-dfag is het weer eend gebleken hoe nuttig dat het is, 'd(ait idle auto's over een paar goede i-terme,® kunnje® beschikkien- Op het zeswegenkiruispunit, Stationslbraat— Waihelminastraat, had) -in| aanrijldtas plaats flie gelukkig nog gosdi afliep. Ee fletser, komende uit idje Stationstraat, wiid-e hét

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1