zetinge en Omgeving iche Courant DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS ifj&fe iLr w hap °hrist*- X liti"""8"*"1 MUREN r lienst 1926) De Poolsche Held. hïZgZr™vaa de °°rz:aai£i DONDERBAQ 7 OCTOBER 1926 :R, te half twee, te KAPELLE een worden met de -en Handelsdrukkerij iQES EKOM ing gewacht le toegebracht Buitenlandsch Overzicht FEUILLETON BUITENLAND BRAZILIË BINNENLAND s io°' st" /SCHE COUmj^. Iffen; Alfons, Persoons- T> -ifenL espéranee, "Grin-nri; Kooien, alle België •oorwerpeii te Middelburg. ig aan 't Bureau, van politie nen; iToche (apin), Haisslautet a gewichtje, Port. raet infa,. net int?., GvamèfoonsLeutel. ieren: Went. 'Koster, .Malanbeia I iDanreshorloee, J. v. dj Horst 106Postduif, L. vf sV-ean 131; Een tol, H. Weertman. L86; Manchetknoop M'. Fea- In ad Tl 60; Gouden armband; al, Noord-weg B155; Honij, I.. Delft; Koperen géwicht ft t. Breestr. "0167; NujminieB. tel, JloZenstr. W 236; Kope. I. v. d:. Putten, Nadorst S 252: judikhuiizen, S-ei&weig H 165 s I. do KonintJ, Seisweg, ZjlVt 1 erg cm, Heorengra-ciht M 29; puw, WiUenberg, Hendrjksfcr. [ingplaatje, Maj. Rijksveld'- m gr acht M 11; Heerenrij|wiel, elburgGeldstuk, M. v. d, amhrechtstr. L 97Ihi-m-es- ink., Mej. Cozijln, LcEestr, aa® het Bureau van Politie, o uc van 78} uur nam. NUMMER 119 22S-™ JAAR BANS hsCH WEERBERICHT jningen verricht in den mor- eto-ber en med.eged,eeM door d. Meteorologisch Instituut g: Zwakke tot matige Oos- efdter tot lidht bewolkt, droog des nachts, oVerdhg Weinig vpn temperatuur. HET BESTUUR. anten a's, Wissels Tabelwerken Dankbetuigingen Iing, Reclamekaarten taarten, Convocaties ;n Enveloppes Servetten lukken Ten eerend ade Drukwerken zijn Ins gaarne aanbevolen 'DICHT door bespuiting rantie. 'HIEKENDANTZ 70 KARRESTRAAT R VOOR ZEELAND VLISSINGEN |4|12.59 2.07 2.36 2.44 1.38 1.18j 2.46 3.30 4.00 2.31 3.35 4. 4.09 13.51, 4.551 5.33 5.41 4.38 5.36 3.51 7.42 4.55 8.39 5.33 5.41 4.07 4.17, 5.25 6.17 16 4.16 4.43 4.54 6.54| 7.01 7.08 7.16 7.24 7. 15.25 6.17, 7.17 7.27 5.45 7.28 7.41 5.55 7.38 7.54 6.03 7.46 8.05 6.14 7.58 8. 6.21 8.05 8.28, 6.30|8.14 8.40 6.37 8.21 8.47 |6.44|8.28|8.56 9.07 8.02 7.37 9.04 9.4» ilO.20 [10.36 5.15| 6.23 8.37 8.45 8.52 9.01 9.09 9.17 3 9.08 9.17 9.26 9.36 9.47 9.56 2 10.54 11.05 li.!? 11.37 11.46 inen is Biet altijd te rekenen NIEUWE SCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No, 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No.474. Abonnemantsprijs f 1,90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van ltot6 regels f0,90, elke regel meer f 0,15; Contraclregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager. Niet het juiste middel. De vorige week heeft oud-minister Co- lijD, de leider van de Anti-Rlevolutionhairn Partij', te Leeuwarden een groote politieke' rede gehouden, die evenals vroeger hef aanhooren waard was, maar zich in zoo verre van zijn andere betoogen onder- acheidde, dat er eenige anti-katholieke on juistheden door liepen. Do grofste vergissing van den oud-mi- uister waren de woorden waarin doorsche merde, dat Rome, in tegenstelling mei Dordt, er niet afkeerig van is, om de Kerk over do Staat te laten heerschen. Dit gaat vierkant tegen de waarheid in. Wij kunnen: niet beter dit jokkentje den fop indrukken, dan eenige citaten te geven uit de encycliek van Leo XIII „Immortale Dei" dio handelt over de christelijke in- richting der staten. Over de verhouding tusschen Kerk en' Staat zegt de groote Paus z. g. onden mter: „Zooi heeft God de verzorging va A let menschelijk geslacht verdeeld tusschen twee machtende kerkelijke en de bur gerlijke; da eerste is aangesteld over del goddelijke, de andere over de tijdelijke din- geD. Beide Zijn in haar eigen kring da loogste; ieder heeft bepaalde grenzen, bin nen welke zij! zich moet beperken, en die- door eigen aard en de eigen taak van elk zijn aangegeven; zoodat er als het ware een kring is getrokken, binnen welken ieder rechtens wekza-am is." En verder waar het gaat over het vefc- land tusschen beide: „De Staat heeft tot naaste en voornaamste taak de verzorging der aardsehe belangen, de Kerk die dm', he- melsche en eeuwige goederen. Alles wat dus in de belangen der mensehen op eeD of andere wijze heilig is, aDes wat betrekjking leeft op het heil der zielen of den dienst) van God, behoort tot do macht der Kerk' al het overige echter, wat behoort tot burgerlijke en politieke aangelegenheden, is rechtens onderworpen aan het staats gezag, daar Christus bevolen heeft, a-anï den Caesar; te geven wat des Oafesar-s id en aan God, wat Godes is." Wat blijft er na zulk een uitspraak! van het hoogste Kerkelijk gezag over van den heer Colij'n's insinuatie, dat de kerk wil schoolmeesteren over den Staat? Me dunkt van niet veel Ook over andere punten was de oud- minister ditmaal niet vriendelijk tegen- ever ons. We vreezen dat dit verschijnsel een ge volg is van zijn pogingen om Lingbekiapen en vooral Kerstens-aanhangers weer tot de •A.-fi. partij! te brengen. Dat onze oud-coalitiegenooten, evenals wij. naar eenheid streven, is toe ta jtaichen, maar wanneer bedoelde toenadering te weeg moet worden gebracht, door getiere- lier op het pntl-pnpiistische lokfluitje, vin den wij dit niet het juiste middel. Van Noord tot Zuid. Na de belangstelling die Europa's mid denmoot had, dank zij; de toenadering van Frankrijk, Duitschland, Italië en Enge land, vragen thans de uithoeken de aan dacht. In Noorwegen is eindelijk het proleeis begonnen tegen het kabinet Berge; dat indertijd, zonder toestemming van de volksvertegenwoordiging een bevriende bankinstelling met eenige inillioeUtije? spekte, die natuurlijk voor de haaien wa ren. Al heeft men sterk den indruk, dat het geheel meer een vertooning is om het rechtvaardigheidsgevoel van het volk te streelen en dat de heeren er met een ver maning afkomen, men is intusschen in Noorwegen verder dan in Nederland* waar dergelijke daden om de haverklap geschie den, zonder dat de schuldigen zelfs ter ver antwoording worden geroepen. 6) '0— Den volgenden dag openden de Zweden' een nog heviger vuur. Het regende ont ploffende bommen, men schoot met bran dende fakkels en in hars gedrenkte bun- delsh ennep. De bezetting van Jasna Gora verweerde zich vol geestkracht. Wie geen deel had in den strijd, wis niet bij! de kanonnen was, die zat op het' dak. EeUigen schepten water uit de bron, anderen trok ken de emmers met touwen omhoog, we der anderen doofden het vuur met natte kleeden. Verscheidene kogels, door balken en spanteh heenslaand, vielen op de zol ders en rook en brandlucht' vulden dan het inwendige der gebouwen. Maar ook op de zolders waakten manschappen met va ten water. De zwaarste bommen sloegen zelfs door de zolderingen der vertrekken. Trots bovenmenschelijke inspanning, trots alle waakzaamheid had hetl den schijn, dat vroeger of later een algemeene brand het klooster moest aangrijpen. Vensterramen' barstten van den gloed, en vrouwen en' kinderen, in de vertrekken opgesloten, stikten bijna van rook en hitte. Nauwe- In Rusland is het evenmin zuivere kof fie. De opstandige Znovjef', Trotski, Radek enz. hebben tegen aUe verboden in, rustig vergadert in een fabriekje en nog wel te gen de huidige regeering. De Sovjet, die, gelijk alle parvenu's!* haar jeugd vergeet, bestempelt deze hande ling met den schrikwekkenden naam', van complot en de dappere „heeren" rillen reeds van angst, stelden van schrik het) communistische congres 10 dagen uit én laten de communistische rechtbanken on derwijl de partij zuiveren van alle smetten. Doch de samenzweerders gaan in 't geniep met hun agitatie voort, zoodat! men in beide kampen met spanning naar de opening van bet congres op 25 Octobfe©' uitziet. 't Gaat gewoonlijk met ratten zoo. Wan1- neer er niets meer te rooven valt-, trachten ze elkaar te eonsumeeren. In Polen, zoo wordt er bericht, heeft) een1 amenkomst van alle monarchistische groe pen plaats gehad, om tot de vorming van een koninkrijk te komen. Dat zal dus; weer nieuwe scheuring, nieuwe relletjes en nieuwe wanorde gevenen 't is er al zoo'n heksenketel. Worden de menschep daar dan nooit' wij zer Uit het Zuiden van Europa, nl. Spanje, bereikten ons Maandag bange tijdingen. De koning was vermoord, Prins gevlucht, overal opstand, enz. 't Bleek gelukkig een fabeltje, dat door speculanten was verzonnen om do peseta te doen kelderen. Opstanden zijn overigens geen vreemde verschijnselen in het Spanje der militairen. De laatste eeuw heeft het er gespookt, 't Begon al terstond na koning Ferdi nand's terugkeer uit Fransche gevangen schap. Achtereenvolgens werden in 1814, 1815, 1817 en 1819 revoluties ontketend, door ontevreden generaals', die hun pla® vamiit een „hennepen venstertje" misluk ken zagen. In 1820 had generaal Riiego wat meer succes, maar na een paar jaar werd de oude toestand in Spanje weer hersteld door het ingrijpen van de „Heilige Alliantie". Riego eindigde in 1823 zijln leven op het schavot. i In 1827 was het weer mis. Hooge offi cieren begonnen voor tijdverdrijf te klok ken en een broer van den koning, don Carlos, hielp een handje mee, waardoor de beruchte Carlisten-oorlog ontstond. - Toen de koning overleden was, gelukte het aan muitende onder-officieren de ko ningin te dwingen tot verandering der grondwet in liberalen zin. Die koningin was toen tevens onder den indruk, doordat een soort burgerwacht^ uit Madrid, in plaats van tegen de Cari'isten te strijden, bloedige gevechten met de koninklijke "troepen leverde. Na de onderwerping der Carlistenj trachtte een generaal door sitrenge straf fen de discipline te herstellen. Zoo Ret hij! o. a. do onderofficieren van een regiment deeimeeren en van een ander de overste, een majoor en tien andere officieren fusil- leeren. Maar afwisselend waren, 't dan weer de conservatieven, dan weer de Ebe- ralen die aan het bewind waren. Achtereenvolgens werden in 18.41, '43, '48, '54 en '56 de regeerende ministerie^ afgezet en zelfs gelukte het in 1868 aan generaal Prim om de koningin-regented over de gïens te jagen, waardoor Spanje een door partijstrijd geteisterde republiek werd. In 1874 werd na een nieuwe omwente ling Alphons XII tot koning geprocla meerd. Onder diens regeering nam het) aantal revoluties af, de Spaansch-Ameri- kaansche oorlog scheen een aantal politieke generaals 'te hebben opgeruimd. D'e offi cierskorpsen, z.g. juntas, sloten zich aan bij den troon, als een hechte verdediging li.ks wa sde uitwerking van het eene schot gebluseht, nauwelijks was het water over de gebindten afgedropen, of een nieuwe ha gel van brandkogels viel. Geheel heö klooster stond in vuur, alsof de hemel! zich er boven geopend had en bliksems er op neerschoten, en geEjktijdig deed zich vah den toren, even als den vorigen dag, heb plechtig gezang hooren, begeleid door ba zuingeschal. Niet slechts dat dit gezang den soldaten moed inboezemde en de nooden der bele gering verzachtte, maar het maakte ook in het Zweedsche legerkamp niet weinig in druk. De Zweedsche soldaten hoorden het eerst met verwondering aan, vervolgen? met bijgeloovigen schrik. „Hoe is het mogeHjk?" spraken ze onder elkander. „We hebben op dat kippenhok zooveel ijlzer eq. vuur geslingerd, dat zelfs de sterkste vesting reeds lang in asch en rook zo ui opgegaan zijln, en zij! voeren ge zangen uit... Wat is dat?"- „Tooveriji!" antwoordden de an-dere.n. „De muren worden door de kogels niet getroffen! De granaten rollen van de da ken, als wierp men met warme brooden. Tooverijl! Tooverij!" Miller beval het vuur te verdubbelen, maar zijn bevelen werden al te ijverig uit gevoerd. In de haast richtte men de stuk- tegen het steeds sterker wordende anar chisme in Noord-Spanje. De oorlog met Marokko, welke in 1905 begon, gaf weer stof voor ontevredenheid. De veldtocht genoot niet veel sympafjhio in Spanje en vele officieren.hadden weinig liefhebberi| voor de moeilijkheden in den Afrikaanschen dienst. Daarom wa,s de re geering niet zuinig met bevorderingen- der in Marokko verblijvenden, hetgeen weer de afgunst van de achtergeblevenen opwekte. De junta der in Spanje gebleven officieren dwong dan ook de opheffing af van de uitzonderingsbepalingen voor in Marok ko verbDj'vende officieren. Maar hiermee verloor ook weer de dienst in Marokko aUe populariteit en nu werden alle officieren om de beurt voor eenigen tijd- daarheen ge detacheerd. Deze verwisseBng was voor den oorlog zeer nadeelig en tevergefeid trachtte de regeering te komen bof- een an deren maatstaf voor bevordering, als be- laoning voor de officieren in Afrika. De ontevreden officieren hieven echter staan op een bevordering nadr het aantal' dienst jaren. t Door die aanhoudende tegenwerking der officieren werden alle regeeringen afge mat, totldatl eindelijk in 192*3 Primo da R-ivera door de hulp van een groep offi cieren aan het bewind gebracht werd. Alen dacht nn dat de twisten' zouden zijln geëindigd, maar spoedig dreigde een nieu we breuk. Als gevolg van de invoerfn^ van de nieuwe voorschriften inzake de bevordering is de strijd blijkbaar weer uitgebroken. Toch zijn er nog menschen, die het' miHta-iriSme een prachtig iets vinden. DUITSCHLAND Aftreden van generaal von Seeekt. De bladen vernemen van bevoegde zijde dat generaal von Seeekt zijn ontslagaan vraag als chef van de legerleiding) bij1 Hin denburg ingediend heeft. De beweegraden is niet bekend gemaakt maar jnenj meent ie mogen aannemen dat hei) butslag fn fverband staat met deelneming van den zoon van den kroonprias aan de manoeu vres te Miinsingeu. Het is gebleken dat generaal von Seeekt hiervau geweten én geen maatregelen genomen heeft om het te beletten. De staking te Hambnrg. De havenarbeiders hebben gisterochtend het werk in grooten getale hervat. Een deel der stakers neemt nog een afwach tende houding aan. BELG1E De verkiezingscampagne. Bij de Gemeentera,aldsvfer'kiezingen' in België trachten de kberalen vooral in do groote steden Brussel en Antwerpen hun positie te versterken. En zij! geven voor, dat daarop een wezenRjke kana bestaat!, jwat intusschen nog volstrekt niet! wil zeggen, dat dit inderdaad ook het' geval is. De macht en invloed van het liberalis me zijn ook in België sinds lang mofei slechts een schaduw van wat zijl voorheen waren. In den Antwerpschen Raad zetelen thans 15 katholieken, 14 sociaal-democra ten, 13 liberalen en 3 Vlaamsche nationa listen. In niet minder dan 40 van de 50 ge meenten van het land van Aalst! inemen do Vlaamsche nationaRsten' aan den strijd deel. Te Aalst staat het- KamerHd van Op- denbosch aan het hoofd der lijkt; te Ninove is dr. Adiel Debeuckelaere eerste candi- daat. In de meeste gemeenten van de streek ten Westen en Zuid-Westen v. Brussel, zijn Vlaamsch-nationalistische öandidaten- lijsten ingediend. Hetzelfde gebeurde in vele steden en dorpen van de provinlcies Antwerpen en W.est-Vlaanderen. Een unicum in de thans aan den gang zijnde verkiezingscampagne is ongetwijj- ken te hoog, zoodat de kogels over het doel heenvlogen. Verscheidene kogels, over het klooster en de kerk heenzwevend, vielen tot in de Zweedsche schansen aan de overzijde, waar zij de stellingen beschadig den en masehappen doodden- Er verliep een uur, vervolgens een twee de. Op den kerktoren weerklonk steeds de plechtige muziek. MiRer stond met zijin veldkijker in do hand en tuurde geruimen tijjd. EindeRjk wendde hiji zich tot de omstanders eu' riep; „Die schotèn doen aan de kerk niet dq minste schade!" Hier greep een ontembare, razende woede den ouden krilgsmajn aan. Hij wierp zijn kijker tegen den grond, dat het glas in scherven vloog. „Ik zal noig dol worden van die muziek!" brulde hijt En de muziek klonk voortdurend plech tiger. In een nacht, dat op de Zweedsche schansen sedert een uur volslagen stilte heerschte en de vermoeide soldaten sRe- pen, deden de beide ridders Kmicic en Czarnieeki een uitval, die den Zweden op niet weinig verEezen 'te staan kwam; een menigte soldaten werden neergesabeld, eenige kanonnen vernageld, en de dapper ste overste Horn, doodeEjk gewond. Toen Miller den volgenden dag om de I schansen reed en de verliezen gadesloeg, feld het voordragen te Warefc-T,Evèu(e!,. een dorp van het kanton Héron, in de provincie Ljiik, van een eandidateniïj^iii waarop alleen vrouwen voorkomen. Deze voeren 'n hardnekkige propaganda en ho pen wel de meerderheid te halen. Slaagt dit dan zouden deze dames zoowel het burgemeesterschap als de twee wethou derszetels voor zich opeischen en de man nen feitelijk geheel buiten het bestuur dor gemeente sluiten, wat zij thans, in haar verkiezingsmanifest blijken te hebben aan gekondigd. ZWITSERLAND Vriendschap met Rusland! Naar de Matin uit Genève meldt zijn er onderhaindleEngen gaande oVer een her- vatifng der betrekkingen tusschen Zwitser land. enl Sowjet-Rusla.ndj De Bondsraad' moet er voor zijd; slechts één! Edl is er tegen. Rakolfsky voert de besprekingen voor Rusland. ITALIË Een wensch van Mussolini. Volgens een bericht uit Rome heeft) Mus solini den Franschen gezant aldaar deaf wensch te kennen gegeven om binnen kort een persoonRjk onderhoud; met Briand te hebben. Mussolini verlangt, dat de be sprekingen o-pi Italiaansch grondgebied zul len plaats hebben. RUSLAND De politieke strijd le Moskou. De strijd om de macht is volgens be richten uit Moskou in een nieuwe phase getreden. Trotski heeft openEjk de leiding genomen van den aanval op de communis1- tische partij-organisatie. Men voorziet kras se maatregelen en een crisis. Opstand in den staat Matto Grosso. Reuter meldt uit Buenok Ayres, dat eeu revolutionaire beweging is uitgebroken in den staat Matto Grosso aan de grens van Bolivië. De BraziEaanseke regeering heeft krachtige maatregelen genomen om den opstand te onderdrukken. KORTE BERICHTEN Te Washington zal deze week' een eonifereutie plaats heb-ben vnu «enige Ame- rikaansche gezanten, ter bespreking vian den Europeeschen toestand!. De Pruisische minister vam buiten- landsche zaken-, de socialist Evering, is voornemans om gezondJieid^re|d'anen zijn ontslag te ntemen. De vergadering te Capdjiff vani mijn- werkers-gedëlegeeridfen uit Zuid|-W;ales au de Sehiotsche gadjslegeerdlen te Glakg.öw' hebben de regeai'iinlgsvborstellcn verworpen De veiRgheidsploegen zijln- uit Vjorsdhil- lende groote mijn-en van ZuidfWnles terug getrokken. - Do Pruisische minister-presidenlt Braun heeft, nadat hij met leedweezen kennis genomen had van de dwingende redenen die Severing genoopt hebben tot het indienen van zijp ontslag, den politie- president van BerRjU Grzesinsky als op volger van Severing in zijn kabinet opge nomen. - Do nieuwe landvoogd van Nederl. Oost-Indië zal elke maand vertegenwoor digers van de pers ontvangen. Bc gemeente Vaals geholpen. De gemeente Vaals, die geheel georiëmb teerd is op| 'Aken) em| welker in!woners eens deels hun inkomsten! trekken van db Duat- schet oerieten auderdfeels idtoor op! Akensohé fnbrieken te werken, was er door dfe grens- sluiting tijidenis c(en oorlog financieel ondier geraakt. Do, toestand w-as zoo ernstig, d^t het burgerlijk! armbestuur er bet bijl-tj-e bij neerlegde, omidjat het gee-n geld, meer had, en dat d(e gemeewberuaidl niet lang geleden toen hij bovendien in aanmerking nam, dat de belegerden zoo goed als heel geen ver liezen hadden, geraakte hij' in vertwijfeling en machtelooze woede. Na een beraad slaging met zijn officieren, besloot hij onderhandeEngen aan te knoopen en zond een aanzienRjk Poolsch edelman, geacht om zijn leeftijd en welbespraaktheid, naar het klooster. De belegerden namen hem gastvrij! op, daar zij meenden, dat hij- slechts gedwon gen om de overgave des kloosters kwam! vragen, doch! in werkeEjkheid hun moed zou inspreken. W,at waren zijl teleurge-* steld, toen zij! de volgende woorden verna men: „Ach, wat voor tij'den heeft het bedroef de vaderland moeten beleven! Er is geen hulp meerMen moet zich aan den- Zweed- sehen koning onderwerpen! En voor wien stelt ge, door dezen, helaas vergeefschen tegenstand, u zolven en deze heilige plaats bloot aan de schrikkeEjke wraak dep tal- looze Zweedsche legerscharen? Voor Jan Casimir Maar die heeft reeds ons koninkrijk opgegeven. Weet gij dan niet, dat hij afstand van de kroon! gedaan heeft! ten gunste van Karei Gnstaaf? Gijl wilt hem niet verlaten, maar hij! zelf' heeft) u in den steek gelatengij wilt tegenover hem den eed niet breken, maar hijf zelf heeft besloot, om indien d(p regeering niet bij sprong Vaals te l-atew f|ajilleeren. Hit is voorkomen door dje regeerings- maatregelen, die gisteravond' in dfe vprga.- dering vUnl d^n gemeenteraad, v^n Vaals - werden meegedeeld De gemeente Vaals heeft twee leaniinlgen loopen, tegen gey rente van 6i/a o/0. p>e regearing deeldle thans mee, dat ze dje meerdere uitga;ven aan rente en aflossing, die dfe gemeente Vaals dientengevolge heeft, zai dWen, Voor dut jaar is idjit in (totaal ruim f12.000. er dor geeflfc hét Rij'k' als t-egen waardp. voor een hooger deel im het mijnrecht en! ean vergoeding i-ni dje verEezen op Idle met rijks- voorschot gebouwde woningen, waarom' V aals had verzocht, een jaarlijkkoh subsi die van f 4500. Da regeering en dfe provin cie Limburg garandeerem tenslotte een Iee- nmg van f130.000, 'welke* dienen moet om do iinaneien van Vaals gezon^ te maken- Vaals zal nu'do misère wel te boven- ko men, temeer daar, bij" uitzonldbring, da grensovergang voor inwoners Van AWem' en Vaals geheel vrij is, en de Dnitsche bezoe kers hiervan, evenals vóór den oorlog" druk profifeeren. Steun aan! de „Neutrale" Middmitaiildlih.uk1. In de Toelichting op c'(e Begrootling van' Financiën (Hoofdstuk' VII B) lazen wij' met klimmende verbazing ,het volgemdlei „In December vam 1925 is het noodig ge- bleken aan de Algemeene Centrale Bank- vereeniginlg voor den Micjdfenstand" tijdelijk een ruimereredietfce op-enfen d|am vermeld is in hoofdstuk! VII B, c'ler Staa-tsbegrootin-g voor het dienstjaar 1919. De Minister vam Financiën heeft toeu met de djirecfie -dier Nederlan-dsclhe Balnlö 6Üe getroffen, volgens Waöde aan de Nedlerlanidlsche B-ank eene garantie donrel?e w Vn?r eve,D'tueele' Verliezen, wolkig door dte Bank onverhoopt moehten worden geleden ter za!kle vUni een tijid|elijk ten be- hoeVe vam de A. O. B, te op-en-on extra-cre- diet van ten hoogste 10 millioen gulden; Daar de Nédjerlanldlsche Ba,nik te voren reeds een- erddfe* Van, ruim f 7 millioen Ver leend haldt, wefdl daarbij tevens -als lim'et Til göheele te verleenon- crediet ge- steld f 17.3 miljRoen. S "'e /«'Wing is dierhalve thans deza geworden djat i® Idle eerste f3 millioen ver- Res, welkle de Ndcfsrlandjsohe Hank uit hoofde van cr^tvcrlooning aa.n idle A. C E. onverhoopt modht lijden, dp Staat en de Nferiandpché Bank iddqr de helft <ffa ST,',tT J daapbovéni |het verlies, mits het totaal te verleernen, crcdieb tfijft binnen dfe vlTfiT tt 3 mmioeT Dat de Nedprlan'dfeche B-ank ingevolge W cTdTtVerl-eIlke v0or verliezen zal en e staan-, is hoogst onwaarsahijnlijfe!; VerTzT TS' zootW. onverwachte verhezen te eenHger tijd d(e grens wan f3 mitiioen zouden) overschrijden. de ^Wllijk'e houidjjmg tegenover T Haarlemscha Hanzabamlb aangenomen spfeekt dat -bericht over -dja tactiek vhn Fi- name,en m Nederl Bank, boekman. De Dc ontsporing bij Leiden. De door dfe directie der Nadlerlandschia Spoorwegen ingestelde dfes&undige com- misme tot onderzoek -n-aar d(e 3^™ Mn Jd001^0^611^ 'bi| De Vinlk' hééft Maandag ha-ar rapfeort Vastgesteld! -Uo. commissie is, hoewel zij' verschil lende mogelijkhedfeD- onder de oogen heeift gezien, tot geen) definitieve conclusie ve. De C'hrist.-Hist. en de Coalitie. Ds J Schutting heeft voor de aïidjee- Rng Leiden, -dfer Chr.-Hist. Unie een redL gehouden oVer dleni poRtiékfen toestand' van dit oogen-bRk. Hij tt-ani tan- slotte tot de vraag, of men Weer tot d|e duigen,aatnda tegenover n gebrokengij' zijt bereid Zicb "T StervsnmMr tn'i bekom!merfi zieii met om u en om' geen van ons aUen GuSaaff" 9 k0Ding i3 *n,de ,zasl} heersehte een zwijfeen, als was den dood voorbijgegaan. De monniken ^kgnnD/0peTnTTZWegen de efeRieden, ook pater Kordecki zweeg, aUeen fluister de hij! met verbleekte lippen een gebed; zijn rustige, doordringende oogen waren onbeweeglijk op den edelman gevestigd, en deze guig voort; „Een gevolg van uw genstand zal een strenge straf en dö ver- woestmg van deze heilige plaats zijh'. Mijne broeders, eerwaardige en geRefda paters, neemt zulk een schrikkeRvke ver antwoording niet op uw geweten!" En de verrader sprak dit aRes met ge- TuvVt rmde ttem' het aangezicht van "het knus, van het beeld der H. Maagd, met tianen in de oqgea. Niemand ant- (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1