NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Sint Franeiscus CHE COURANT DINSDAG 5 OCTOBER 1926 jesprekken feuilleton" De Poolsche Heïd. Buitenlandsch Overzicht BUITENLAND UIT ZEELAND middelburg goes NUMMER 118 22STB MAR BAN 6 lig van Luilekkerland. lop de stoep vanl de bur in St. Philipsland. Zip de schelknop' e® in de Bapjertje. jwas' niet de ongevoelige, Schold'. Itte op den „voorkomen- nog even rijlu papiertje: paling; elf pond kalis pond kersen en aard- roodjes; één liter1, cognao |che® wijn, opgegeten en de drie leden van het 8t. Philipsland, op den tn 1925." pte maal kwam 't water nden. in de gangdei deur Ije Pie stond van aange- pt meti den m'an, dieri hijj aan (niet als 'n hond), elijiken naam en draaide de edelachtbare oogen. kie nu al plagen iri eigen let somber. tg Petje Pie, „maar ik meer ze allen deden als nende middenstand to# aken; zon is taal" murmelde dei an- ogen. m, die, naar den wensch' rMoeder, toont hoe een dingen doen kan." ippcl op Petje Pie'A hand. an" zei de weenande. rerlies" merkte Petje Pie tte. ld worden", raadde Petje kom en drink m'ee". yam je dan eigenlijkoim1?"- s gastheer. verkiezing is, wilde ik jtn van Uw stembureau!'' fgalmde het somber, igden?"- vroeg Petje Pie rer weg." peinzend, dan twinkelde „ik snap het"- juicht hij'. aan mij, daar ginder mor kamerknecht, at meen je toch?" uurlijk koning van Lui- ■il je niet meer; zien", gen dicht doen Sire; zal omen, wanheer Ui den r'ijs- moet. Ajuutjens". REIJNOUT. Het verschil. rscheid tusschen eene ver- nza en griep? als de dokter het eene mt, kost het twee gulden, enza noemt, kost 't zeker ordt niet beneden de 10 j spreekt uit ondervinding aoet je zeggen, dat je tot hnisstraf veroordeeld zijjti- Mag ik er dan vandaag Lt worden? u-om juist vandaag? Morgen wordt er erwten- alle verantwoordelijkheid. igon, stel mij' nu eens aan voor! maar als je er later splijt je het mij niet wijten. \1 te letterlijk opgenomen. ;en banketbakker)Maar u toch je pak chocolade tot staat op„Hier tel ojpenen". Met gelijke munt betaald. ohan, ik' vind, dat je neus opvallend rood ziet. kunt gerust zijn, mevrouw seh niet uit uw poederdoos aitgabaJinetn) zonen, deslapdlv ■n dje valdlejrlandsche greov- omdat zij religieus geor- sn, en dftarom ter eere van b vaidterlainldi hun machtige® isiw:aaiidfgen bescha,viingsar- in het verre Oosten. Maar wereldoorlog uitbrak', !wer- .elimgon als dienstplichtigen om het Vaderland;, dlat he® tnien wilde, te helpen ver- Jezuïeten vielen' aan het Ideze miskende .zonen hun r hun wetenschap en hun leze sterren d|er wetenschap tal hierboven djoor Groeniwx 1,'dj, worden door de öfficieele ;elke te Parijs in dei abaidip- olle fauteuils bezet houdit, achterlijke stumperds be au de verrassende ervaringen ninx van Zoelen leest, dan r nog z'eggen: „och, wat die jazaristgm daar doen is niet one proselietenmakerijü" getuigt, jhr. Groeninx van slot vani zijn artikel: hebben! hier alle onderwijs- oowel der Jezuïeten en La- dicitijuien, Witte Paters en Liefde bier gemeen„meer r leerlingen, zijn eni blijven NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES: Telefoon Interlocaal No, 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Marktl en 2; Telefoon No.474. Abonnementsprijs f 1,90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1tot6 regels f0,90, elke regel'meer f 0,15 Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager. 8R00TEWAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN 't Was Zondag, 3 October, zeven! eeuwen geleden, dat Sint Fra»eiseus van Assisië, zingend zijjn ziel aan zijn Schep- per gaf. Zal de herinnering, aan deze wijdings volle gebeurtenis, in den 'Bosch tot een ware nationale viering worde®de fees telijke gedachtenis in schier alle landen, laat het toe om te spreken van, een, wereld- herdenking. Eni 't is niet in de kerk alleen, dat do- gedachten in genegenheid uitgaan, naar den zonnige® zalige; kringen, anders her metisch gesloten voor al wat naar Rome riekt, openen zich nu gastvrij! voor den vromen Roomschen Frans. Protestanten zelfs, die geen heilige een kaarsje, laat staan een plaatsje in ee® kerkenis gunne», strijden o®g den eenvou- digen Assisiër af, of roepen luidruchtig hun geestverwantschap uit. Modernen, vrijzinnigen, tot de nieuwe heidenen aan toe, weten van Si®t Francis- ens geen kwaad, maar offeren hem hun onverdeelde bewondering. Op ons katholieken, meer gewend aan smaad, dan aan afgunst op hetgeen wd hebben, werkt die wondere gelijkgezind heid licht verbijsterend. We begrijipen -o,p het eerste gezicht niet veel van die eer, die meer tot' verweer dan tot aanvaarding prikkelt 't Lijkt ook inderdaad vreemd, maar wanneer we dieper doordenken, vinden ■we al spoedig de redelijke oorzaken voor dit verschijnsel. De tegenwoordige wereld, geklonken in de ketens van Mammondienst en hoog moed, voelt als bij' ingeving het franke en vrije aan van den Assisiër,. die de armoede verkoos en de nederigheid bezat. Ondanks haar zelf', gaat haar bewonde ring uit naar den christenheld die alles won toen hijl alles prijsgaf, die alles bezat, omdat hijl niets begeerde en die ontdekte, dat buiten de genadeschatten van de Kerk alle eigendom onrust is. Die Francishus-bulde van dezen tij|d, is een wereldbieehteen openlijke belijdenis, dat haar goden, afgoden rij»; dat zij heb deel koos en dat haar richting Het komt zelden voor, dat de wereld tot de bekentenis is te dwingen, die zij mi spontaan geeft; de wondere kracht van Sint Franeiscus, verslaat na zooveel eeu wen wederom de duistere machten, die werken in den mensch. Wat zou; Sint Francisicus zelf zeggen van deze algemeene waardeering voor zij|n persoon, zij® woorden en zijn werken? Het is niet moeilijk dab te gissen. Wanneer tijdens zijn leven, talrijke nieuwsgierigen hem onverdroten zochten, verborg hijj zich en indien geen ontwijking mogelijk was, liet hij! zuch door zijjn broe ders opzettelijk beschimpen. Want Franeiscus vreesde de bewonde ring voor zichzelf, omdat hij de ijdelheid er van doorzag. Francisicus wilde geen waardeering, maar navolging, g-elijk hijl Christus na volgde; alleen daarin zag hij terecht red ding. Ook nu zal alle sympathie voor den idealen heilige geen vruchten afwerpen indien het daarbïjl blijft. Geen woorden alleen kunnen ons en de menschheid redden; maar woorden, voor afgegaan of begeleid door de heerlijke daad. Laten we hopen dat allen dit inzien, In 't leven van iederen mensch ook in dat van Sint Francisicus komen, dank de barmhartige rechtvaardigheid Gods. «ogenblikken voor, waarin bij 't licht der genade, de leegheid van het aardsche enj de dwaasheid van het tijdelijke blijkt,'; Sint 5ï O Opnieuw verscheen op de kloostermuren eeu Processie, want niets sterkte zóó den moed der strijders, als de aanblik van het "heiligst Sacrament en de rustig daar- voorttrekkende monniken- De kloos- ei kanonnen beantwoordden donder met onder, bliksem met bliksem zooveel zij vermochten, zooveel de krachten der bezet- mg en de adem in hu®ne borst rekte®. 0 aa™e scheen tot in hare grondvesten, te I n: Ee® zee va® rook breidde zich uit over klooster en kerk. „4, at s°b°kkende oogenblikke®, wat een kin jUWSPe? voor mensehen, zooals er velen f, e vesting waren, die ®og nooit in hun llf f? de® oorlog in het bloedige gelaat sadden geschouwd! ,at onafgebroken geraas, die bliksem- I ro°k> de losbarsting der onb- I Honende vurig0 kogejs> ],et dofïe schoh I d-oK i Sen mure®> het kletteren, van Ir'0™ glasruiten, het kraken van bal- I "eLeen cEaos, óén verwoesting, de hel! I ci TT0*1™ £een oogenblik rust om I T, nalen voor de van den rook half I erstikte borst, een altijd nieuwe kogel- Franeiseus aarzelde niet, om na da.t mo ment, met zij® lichtzinnig leven te breken en een ander, ee® heilig mensteh te worde®. Dat dit voorbeeld in deze genade-rijke dagen van Franeiscus-vereering wederom zooveel wekkende® invloed hebben, als voor zeven eeuwen terug het geval was! Toenadering. De Engelsche minister van buitenla-nd- sche zaken, Chamberlain, heeft zijjn va-ca®- tie benut, om nabijl Livorno aa® boord fe klauteren van Mussolini's jachtje, dat. daar niet toevallig gemeerd lag. Berichten uit Londen wilden het voor stellen, of dit bezoek niets meer was, dat een gewone beleefdheidsvisite; men kan er echter wel zeker van zijjn, dat! men'ache® als Chamberlain en Mussolini, niet om buurpraatjes verlegen zijto en wel degelijk een doel met dergelijke daden hebbëp. Er zijn verschillende vraagstukken, die den laatsten tijd dwingend de aandócht vragen. B.v. die welke de koloniale aange legenheden op Afrika's Noordkust betref fen en die voor Italië zoowel als voior Engeland, van groot belang zij® en dan de Balkan waar beide landen zich voor in teresseeren, terwijl de pas gesloten Vol- kenbondsvergadering en de aanspraken van Italië op de Middellandsche zee, menig keuvelt je veroorloven. In ieder geval: de samenkomst heeft de belangstelling van geheel Europa; wel een bewij's dat men er meer achter zieti dan een gewoon babbeltje. De Romeinsche correspondent van de „Daily Tel." meldde al een paar dagen ge leden aan zijp blad, te hebben vernomen, dat do samenspreking beoogde Mussolini do gelegenheid te geven voor ee® nieuwe phase in de betrekkingen tusschen Italië en Engeland het pad te effenen. Het plan zou hierop neerkomen, dat er tusschen beide lande® een verdrag van vriendschap en wederkëerigen vriendschap- pelijken steun zou worden geteekend ten aanzien van allo vraagstukke® betreffende de Middellandsche Zee-politiek en de Eu- ropeesche politiek in het algemeen. Dit verdrag zou van veel verdere strekking zijn en veel grooter belangen dekken dau de andere verdragen van vriendschap, tot- dusver tusschen Italië en zijh ®aaste buren gesloten, verder ook dan het jongste ver drag, dat door Italië met Roemenië geslo ten is. Het tweede bezoek van Chamberlain, gold den Fransche® minister van buiten- landsehe zaken, Briand. Op Frankrijks democratisch en bodem, liet men de diplomatieke geheimzinnigheid achterwege en bekende men terstond, dat hier wel degelijk voorname punten op de agenda stonden. Briand liet zich na afloop gemoedelijjlt ondervragen door de persmannen en gaf zelfs een officieel communiqué uit. Uit een en ander bleek, dat de buit.en- landsehe toestand besproken was en in het bijzonder, de FranSchDuitschc betrek kingen, waaronder de overeenkomsten van Locarno en de samenk'omlst te Thorry. Briand en Chamberlain zijjn het voorts op alle paraten ee®s geworden, wat in dit geval wil zeggen, dat Frankrijk voort zal gaan met zij® verzoeningsgezindheid te genover Dïuitschland. Een verheugend besluit! Belangrijk is ook dat Briand verder verklaarde, dat Frankrijk in het bijzonder met Italië een zeer vriendschappelijke en nauwe samen werking eiseht, want, mede door het over*- leg met Engeland, Mag men hieruit co®- cludeeren, dat' de eerste schrede is gezet op den weg naar een combinatie Engeland, Italië, Frankrijk en Duitschland. Wanneer dit werkelijkheid mocht wor- regen, en te midden der verwarring ver schrikte kreten op verschillende punte® van vesting, kerk en klooster: „Brand! Water! Water!" „Met de vuurhaken op de daken!.... Meer natte kleeden nog!" „Hooger 't kanon!... hooger!... tus schen die gebouwen! Vuur!"... Tegen den middag vermeerderde nog het werk des doods. Het gedonder der kanon nen nam toe, en de rook was zoo dicht als de adem van een zwaar kuchende® draak. Plotseling liet zich op den toren het bazuingeschal van een plechtig, harmo nisch, godvruchtig lied hooren. Dat lied uit de hoogte klinkend, drong ver in het ronde door en weerschalde duidelijk ver neembaar tot op de Zweedsche batte rijen. Aan het bazuingeschal paarde® zich weldra menschelijke stemlmen, en o®der. het gebulder der ka norm en en het fluiten der kogels weerklonken de woorden ^Moeder Gods, machtige Maagd, vol van genade!" Kmicic, op de muren bijl het gesdhiujt staande, tegenover het dorp Czenstochow- ka, waar Millers standplaats was en van' waar het zwaarste vuur kwam, duwden den minder geoefenden kanonier op zijl en begon zelf te werken. En hijl werkte zó'cj druk, dat, ofschoon het November en een! koude dag was, hiji weldra zij® bovenkleed den, is de vrede in Europa zoo goed ails verzekerd. Een andere toenadering is te Genèvei tot stand gekomen, tijdens de tweede Inter nationale conferentie van oud-jtrijders en oorlogs-verminkten, op welke conferentie men stevig stelling nain tegen een nieuwe wereld-oorlog, met al zij® ellende, mil- lioenenmoord en1 massa-verminking. Nationale vereenigingem uit elf Staten, waren er op vertegenwoordigd; de vroe gere vijanden stonde® nu als vrienden tegenover elkaar. De conferentie nam voor den aanvaagva® haar eigenlijke werkzaamheden op voor stel van prof. Cassin, een der Fransche ge delegeerden ter Volk'enbo®d^verga(leri®g, eenstemmig een beginselverklaring aan, waarbij verklaard wordt, dat de mannen, die den oorlog met hun lijf hebben ge voerd, het recht en den plicht hebben, samen te werken in het belang van de be vrediging der gemoederen en va® een rede lijke organisatie der betrekkinge® tussche® de volkeren en daarom plechtig als hun' gemeenschappelijke overtuiging verkondi gen, dat de internationale betrekkingen' moeten gegrond zijjn op den eerlijken wil, den mensch-onteerenden krijg, te voorkom'en. Het slot der conferentie was een indruk wekkende- manifestatie van de zij'de der FranSche en Duitschc delegaties. Dei Duit- sóhe leider Rossmann legde de plechtige verklaring af, dat de hier vertegenwoor digde Duitsche honden met alle energie zullen strijden voor handhaving van den democratisicihen regeeringsvorm' in Dïuitsch land, als waarborg tegen herhaling va® de ^onheilen va® 1914, waarop de leider der Fransche delegatie Chatenet-, namens alle Fransehen voor deze belofte dankte e® even plechtig verklaarde, dat de Fran- schen al het mogelijke zullen 'doen in het belang van de Fransch-Diuitsche toenade ring. Alle gedelegeerden hoorden staande do plechtige verklaringen aan en juichten Rossmann en Chate®et geestdriftig toe, toen dezen hun belofte® door een handdruk bezegelden. Er is toch wel iets veranderd in den geest der mensehen. DUITSCHLAND Bc havenstaking in Hamburg. De wilde staking in da haven vans Ham burg duurt nog steeds voort. Van de 18.000 Hainburgsehe havenarbeiders sta ken er thans ongeveer 16.000.. Gisterenmiddag is in den HaMbnrgschen senaat beraadslaagd over het in dienst stel len van de technische noodhulp, waarvoor zich reeds vele werkloozen hadden aange meld. De stakers oefenen een scherpe controle uit. Overal zijn posten opgesteld. Daar de stakers over geen ondersteuningskas be schikken, is de kans, dat zij de stak'inlg zullen winnen, zeer gering. OOSTENRIJK De politieke toestand. Op een vergadering va® de partijleiding der ehristelijk-sopiale partij! heeft de voor zitter, mgr. dr. Seipel rapport over den algemeene® toestand uitgebracht. 'Hij kenmerkte de huidige periode als een van noodzakelijke overwinning van de laatste gevolgen van de® inflatietijd. Evenals in andere staten, is; ook i® Oos tenrijk het prestige van h'et parlement! door een al te groot contact van politiek zaken leven, en meer nog door de demagogische overdrijving der daarbij! aan het licht ko mende onvolmaaktheden en wantoestanden ernstig geschokt. De christelijke partij neemt den strijd voor haar eigen prestige en dat van het parlement opj door er voor te zorgen, dat van vossenbont, zijjn zupan afwierp, en in broek en hemd staan bleef. Dat kraken der kanonnen, die kogel regen, verwoesting, dood, alles, wat hier omging, scheen voor hem- een heel gewone zaak te wezen. Hijl was in zija element als een visch in het water. Zijtae wenk brauwen waren gefronst, vuur flikkerde in zijne ooge®, zij®e wangen waren hoog gekleurd en als een woeste vreugde lag op zij® gelaat. Elk oogenblik boog hiji zich op het kanon, enkel bezig met richten, geheel in den strijd opgaand, op niets' acht slaandhij richtte, nu lager, dan hooger, eindelijk riep hij: „Vuur!" en als Saro- ka de lont aanlegde, liep hij) op 't affuit, keek in de verte en uitte van' tip tot tijd, den kreet: „Met heele gelederen neerge worpen Met heele gelederen wegJ gemaaid!" Zijne arendsoogen drongen door rook en stof; als hijl maar tusschen de gebouwen een opeengedrongen menigte hoeden en helmen opmerkte, verpletterde hijj ze da delijk met een welgemikt schot, als m'et een donderslag. Menigmaal brak hiji in lachen uit, als hiji een grootere verwoesting da® gewoonlijk aanrichtte. De kogels vlo gen langs en over hem heen op geen en kele gaf hijj acht, plotseling sprong hij, na een schot op het affuit, boorde met dei oogen in de verte en riep: „Eén kanon is uitsluitend een doelbewuste va® bijbedoe lingen losse politiek gevolgd wordt. SPANJE In Marokko is 't rustig. Generaal Sanjurgo, de Spaansebe hooge commissaris in Marokko, is uit Tetoean te Melilla aangekomen, na met een zeer klei® escorte het geheele centrale gebied van het Spaansche protectoraat te zijp doorgetrok ken, Hijl heeft geconstateerd, dat hef vol komen rustig was. De kabinetscrisis opgelost. Maarschalk Pilsudski is geslaagd met de formatie van zijn kabinet. Behalve het premierschap heeft Pilsudski de porte feuille van oorlog genomen, KORTE BERICHTEN De Italiaansche Kamer va® afge vaardigden heeft met algemeene stemmen' het ontwerp aangenomen, waarbijl de dood straf wordt bedreigd tegen ieder, die een poging doet onversehilli g in hoevep die slaagt tot een aanslag op het leven va® den Ko®ing, de Ko®ingi®, den Kroon prins en het hoofd der regeeping. De internationale conferentie van oud-strijders te Genève en oorlogsvermink ten uit elf staten heeft besloten, een per manente organisatie te stichten met een vast hoofdbureau te Genève. De conferen tie besloot, ieder jaar op den Zondag, aan' de opening der VolkenbondsVergaderinjgi voorafgaande, een algemeenen vredesdag te organiseeren. Chamberlain, en Briand hebben in hun samenkomst te Parijs de overeenstem ming van hun inzichten betreffende de buitenlandsche kwestie vastgesteld. Zijj bespraken o. m. de Fransch-Duitsche be trekkingen, waaronder de overeenkomsten van Locarno en de gesprekken van Thoiry. Zij verduidelijkten de oriëntatie en' stelden vast, dat hun overeenstemming ten dienste van den vrede nauwer, hartelijker en va® meer vertrouwen was dan ooit. Coöperatieve Laiidbuuwverfenigiug „Eiland Walcheren". In de Zateiidjag j.l, in het Militair Tehuis gehouden vergadering! yapi dte Coöperatieve Landib. Ver. Eilanjdj Walchera®, webdl heit jaarverslag v|a® den secretaris, Idleini heer ■Tac. Kasse, uitgebracht, wia,arin wordt gem eld, )d(at ibeslWtep) Iwferld) ,a,a® de DorpS- Vereenigingetni 20 °/o boven de genoten reductie in het boekjaar 1924/1925 uit te keeren. Besloten werd ook! tot 'diel® bouw! bouw Van ee®' nieuw 'kantoor en achtte men den tij!d| gekomen dlaarvoor grond te k'oo- en de cijns betreffeln|dje het pakhuis aïj te kbopen. Verder wordjt er op gewezen, dlat voor aankbop yani zaai- en pootgoad veel overleg eischit eni dat om hierin gOet( te .sla gen steun der lcidym onontbeerlijk is. Voor den omgang d|er zaken verwijst do secretaris naar heb verslag van djeu directeur, en brengt hiji dhnik voor dan steun Van velen o®dervonid|en, en voor de wijze, 'w'aaropi door directeur en verder personeel wordt göw-grktt. Ten slotte herinmert de secretar-is er aan dat djit Verslag het tiendlo is. De cüöcieratie w'erd 24 Juni 1916 opge richt onder leid(ing vain, die® heer Zwagerl- man, waarbij deze o,a. dfe hoop uitsprak!, dat zij zich voorspoeojig zou ontwikkelen tot een gezonde krachtige organisatie. Deze wensch is vervuld, en het idbel kïaarmede beoogd, bereikt, te mger van waande,, 'dlaan sinds djien tijldl de verkleining cl'er bedrijven aanmerkelijk is toegenomen-, zoomede idle verseheidenheiid( der henoodig.de meststof fen; zoodat het vroeger systeem van aan koop door die DorpsVereenigingear, nog min der dan toen zou Voldioen. Elk jaarverslag vernieldThans spelen daar ®og maar drie stukke®!!" Tot aan den middag kwam hij! er zelfs niet toe, om even adem' te Scheppen. Het zweet stond op zijin voorhoofd, zij® hemd dampte; zijin gezicht was'roetzwart en zijn oogen flikkerden. Omstreeks drie uur verstomde op 'de Zweedsche batterij! een tweede stuk ge schut, door een goed gemikt schot varj Kmicic onbruikbaar gemaakt. De nog ove rig gebfeven stukken werden iets later van de schansen gehaald. Blijkbaar hadde®' de Zweden deze stelling als onhoudbaar bevonden. Kmicic haalde diep adem. „Neem rust!" zeide Czarniecki tot hem'. „Goed! Ik heb honger," antwoordde de ridder. „Soroka, geef maar wat ge 't eer ste Hebt!" De oude wachtmeester bracht brande wijn in een blikken kroes en gerookte visch. Kmiëic begon als een uitgehongerde te eten, van tij ld tot: tijd de oogen omhoog richtend en naar de overvliegende kogels in de nabijheid kijkend alsof het kraaien waren. En toch' vlogen er veel, niet va® den kant van Czenstochowka, maar juist va® de tegenovergestelde zijde; met nam'e alle, die over het doel, over kerk en klooster heensichoten. gaf vooruitgang aa® e®l hel. Bestuur en de ComMissie v!an Toezicht, waarin weinig verandering kwam, «iet met vnldiosMng, dat het Coöperatiegelliouw geWörcieu is een .Vereenigingspunt 'voor geheel Waleheleu waar wekelijlkfe zoovelen elkander vrientï- schapeplij'k-'onbmoete®, 'hetgeeni zek'er bij:- dra-ust tot voordeel en verheffing vair» Ihet Vereenigingsleve®. t Het verslag v®n den dlirecetur, diani hee® J. Philipse, loopjemdc van 1 Ju®h 1925 tot 31 Mei 1926. meldt. d|at evenals verledien jaau een contract loopt voor de levering van suikerbieten doch d|e uitzaaiing zeer zeker tengevolge v,a® de lage suikerprijzen minder is. Het schajd|eljjke overzaaie® kwam dit ja»r minder voor, dia, nv.erlede® jaar. De omzet va» voedeïairtikele®. zaai* en pootgoed, beldfroeg 1.463.506 K.G. met een bedrag Van f 187.851,25, tegart 1.406.774 en f 198.342,28 in, het vorige boekjaar. De omzet van meststoffen e® bestrijdingsartikele® Voor planten ziekte® was 3.046.592 K.G. met een bedrag van f 211.423.54 tegen 3182.707 Ki.G. ,«n f221.463 81 in 1924—19265. De onthstenrek'emiing wjjbt aan f 3769.341 terwijl aa® dé dlprptevereeniginlge® f 2383,71! werd gerestitueerd. In het begin van' het boekjaar was. da prijs Va® de mais e Jn'gerst zeer .hoog ^dpdh ldaald|e daarna geregeld tot Januri, toe» b.v. de Ponaumais zelfs tot ee n laag peil daalde. In 'do wintermaanden schommelde de prjjs, ioch was niet hoog te n oemo®, da afname Van mais was iets hooger dan: ver leden jaar. zoomede Va» gerst. De verkoop Van lijwklnek' was 'bij'nla, gelijk aa® die van verleden jaar, terwijl grohdjaoitenlitoek «n Soyameel :beduid|enjd' hooger was. Zeker tengevolge van de®, hoogeren prijs en ten slotte dat d|e goeïlle soort va» erwte niet meer werd aangeVoerdi daalde d,e omzet hiervan. De omzet va® de anidfere f\, rtik'ele» bleef zoo wat gelijk! In totaal is de omzet Va® Voederax.tóiktelen grooter 'doch da.t der meststoffen kleiner da»! verladen jaar. De prijs va» de Voedierartikele» per 10Q ,.E.G. 'was bedui)d(en!d lager e® ook' de prija v'a® chili, zwavelzure amtaonjakl e® super, -wat mede helpt om' d)e produictiekbstoH op de boerderij: lager te Idben zij®. De verlies e® winstrekening wijst ee® eindcijfer aan van' f23.001,21, miet ee® goed slot Va® f2845,28, ®ad|at was afge schreven op- gabouwen f35500, en! bijge schreven o>p Fotajdfe! IwelVaarilddle®. f 200 ie® Vernieuwings'fo'nids !fl 3000. De eerste-steenlegging van het R.-K. Ziekenhuis. (Slot). Toen de heer Witkam zij n'red|e| :had be- ëin'digid),vroeg het lidf yan de Gedepu teerde Staten, d|e, he,er Va f.lRöm'pu, heit woord. Na herinnerd) te hebbejnl aa® da vele "hinderpalen, dje uit dén, weg ge ruimd móesten wofd|en, eer men' het doel kón benaderen!, feleoiteeri'fo spr. van harte het besituur, met het succes, bewonderde den durf waarmede de heere tridhorgetast ■had!d|en en zeilde overtuigd te zijn; djafe d9 Roomseh-Klatholieke® va (L(Zuid-BeVelan|dl ook in de toekómst het blestuur met hun bijdragen zouid(en steunen. Spr. eito'digd-a met Gods zegen ov'er het nieuwe w'e.rk af te roepen. Vervolgens vroeg dr. Hulshof Pol, idle inspecteur der Volksgezondheid' uit Dan Haag, het woord, omi na verkregen toe stemming zijp Vreugde er over t-e uiten dat ZuidjBevëlandl ee ziekenhuis kreeg; vooral was hij ook! verheugd, om de katho lieken Van debeidie Bevelande®, die, in dien ze behalve lichamelijke verpleging ooki geestelijke zorg Verlangen, op Vlis- singen aangewezen wiare® Burgemeester Hajenius sprak daarna rijm gelukwensch uiit. Wias' Goes eerst mis deeld; wat ziekenhuizen betrof, nu zal het er weldra twtee modern ingerichte bininen „Ze hebben ellendige kanonniers, ze richten hun stukken te hoog," sprak Kmi cic, zonder met eten op te hóuden-, „kijjik, alles vliegt over het doel heen en komt bijl ons neer." Pater Kordecki bleef in het voorbijgaan voor Kmicic staan en maakte over hem| het teeken des kruises. „Mannen als gij! zullen Jasna Gora niet overgeven," sprak hij! „Vader!" antwoordde Kmicic geroerd, „wat groots is daarin gelegen!... Ik zon mijl laten folteren, in den dood gaanIk zon bereid zijh, alles te doen, alleen omi Haar te dienen." Tranen schitterden in de oogen van den dapperen ridder, waarop pater Kordecki sprak: „Kom mee tot Haar met deze tranen, eer zij! opdrogen. Haar gunst zal iop u afdalen, u vrede schenken^ u troostdn, sieren met roem- en eer."! Hij! ham' head onder den arm en bracht hem in de kerk. Czarniecki oogde hen een tijdlang na. eindelijk sprak hij! „Ik heb in mijh leve® een menigte dappere cavaliers gezien, dia op geen gevaren acht sloegen, maar deze Liitauwer ig wel een duiHier sloeg Czarniecki zich met de vlakke hand op den' mond, mn op de gewijde plaats' geea on voegzaam woord uit te spreken. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1