NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND ig betref irenwet I.Z.C.", GOES Mappelen en Appelen II DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Eerst® Blad - Rotterdam >CHE COURANT ZATERDAG 2 OCTOBER 1826 slingen ebakjes KmetÈ groote waarde van publiciteit BUITENLAND VAN HET VAT IC AAN BINNENLAND UIT ZEELAND MIDDELBURG VL1SSINGEN GOES llo zure Bellefleur f 18—. l ur f 1 317, Gelber Bel- Lnsche Bellefleur f 714 fr f 1213, Zomer Court Jacques Leb el f 1420, [26, Princesse Noble f 16, Lanes Prins Albert f 14 ols 21, R.einette d'Au- pepelingon fl2— If, Poe* Hondsmuilen f1216, -14, Gulderlingen f 12 I 1115, Bramley Seedling I ruin 1' 9, Zoete Kibbeling Ir f 9—12, Koolappel f 11 |;oet f 1315, Tuinzoet f13. szoet f 1014, Zoete Rus- li e d'Oranje f1020, Ui- ipels f 1015, Afval enl f10, alles per 100 Kg. ilauwe druiven f 35—60, i 29, Tomaten f 1, alle pen S-nen f2138, Perziken f6 stuksFazanten f 1—1,45,. 129, Tomaten f 1, Meloenen beide per stuk. lui 29 September 1926, len 1' 13, Wagenaarsboo- gevers f 14, Snijboonem ff,, fl, Groote uien f 2,60, Kleine I e Aardappelen f 2,50, Poters Sren f6, alles per 100 Kg.; —3, Snijboonen f 0,03, Augnj; "leloenen f 42', aUes per 100 len f 4, Kroten f 4, beiden JRG, 28 September 1926. ng Werdien Idle volgende pcrij- ?erein: Beuxré dje Mérodle 12 Lebrun 12 ct.Beurré Clair- ct.Aremherg 1115 ct.;. Iain 7 «t.Beurré Alexanjdieif ot.Beurré Diël 10 at. 18 ct.Doyenne dp Comicp per a la Cour 616 ct.Sol- 1116 et.; Duchesse d.'An- |19 ct.William1 Duchesse 10' llouv'eau Poiteau 410 ct.; 1-8 ct.Marseeijh 1115 ct. 1114 ct.Eva Biallet 11 at. Iman 78 ct.'bergamot 8II oer 9 tit.Tafel van Bold- 7 ct.Passé Colmar 1117! lit 12 ct.alles per KG.Ap- Itomona 15 ct.Lemoenjaplpel' larelk' 1016 ct.Transparant 11523 ct.Goud/rein et 716 appel 17 öt; Zomerrpesent 6 libber 12 et. Zoete Bellefleur |ire Bellefleur 7 ct.Frederik 16 ct.Sterappel 13.19, ct.; f.; DiVersen: Blauwe Druiven Tomaten 13 c-t.alles per ten 913 ot. per stuk'. HUMMER 117 22»™ JAARBANB en recht op succes. itend Natuur- mag men het en." Rijkscon- De wet geeft nderstaande leisjes half pond sCHESTRAAT 7 12355-20 r export. pid en prijs worden gaarne ingewacht. voopinsT IGENvasrX iH CONCURREERENDE PRIJ2 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 76, GOES; Telefoon Inlerlocaal N°. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Marktl en 2; Telefoon No.474. Abonnementsprijs f 1,90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1tot6 regels f0,90, elke regel meer f 0,15; Contractregeiprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager. WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Dit nummer bestaat uit twee bladen ENGELAND Het onderhoud tusseheu Mussolini en Chamberlain. Het onderhoud tusschen Mussolini en Sir Austen Chamberlain is gister gehou- den aan boord van den Italiaanschem krui ser Giuliano op dc reede van Livorno. Stei'ani maakt de volgende mededeeling openbaar Mussolini en Chamberlain hebben elkaar te Livorno ontmoet- De besprekingen tus schen de twee staatslieden, die, naar men weet, (Jpor wederzijjdsche persoonlijke be trekkingen van vriendschap zijin verbon den, zijin gevoerd in den zeer hartelijiken vorm van een onderhoud aan boord van het iacht Delphir en het jadh(t Giuliano, Na een déjeuner, door het hoofd vani het Italiaansche kabinet aan Chamberlain, aan geboden, hebben de Weide ministers de be langrijkste internationale kwesties van het oogenblik besproken en smaakten de vol doening, de nauwe betrekkingen tusschen Italië en Engeland bevestigd to zien en het samenvallen van den lijn, door de twee 'regeeringen gevolgd ter oplossing va» de belangrijkste Eurooeesche vraagstukken. Een verklaring van Cook. De secretaris der mijnwerkers, Cook, te Londen het woord voerend, verklaarde, geen overeenkomst te zullen teekenen, wel ke verlenging van den arbeidsdag zou in houden. Wij zouden, zeide liijt heden al tot een overeenkomst kunnen komen, indieh we met een langeren arbeidsdag genoegen pamen. We hebben een eervollen en moedigen strijd gestreden, onze terugtocht' moet evon moedig zijn. Ik «ou wenschen, dat ik kon zeggen Géén terugtocht! maar de arbeiders gaan, gedwongen door de omstandigheden, door den honger genoodzaakt, weer naar het werk terug. Maar de. voorwaarden der regeering zul len nooit vrijwillig of officieel worden aanvaard. POLEN Het kabinet treedt af. Naar Rataj, de voorzitter, gister bij de opening van de Landdagvergadering mee deelde, is het ministerie Bartel afgetre den. De president van de republiek heeft het ontslag van het kabinet aanvaard. De vergadering is na deze meedeelingén ge sloten. Over het sociaal-democratiecjhe voorstelt ot ontbinding van den Landdag zal in de volgende vergadering gestemd worden. De datum van deze vergadering- is nog niet vastgesteld. AMERIKA De vereeniging voor de verbreiding van het geloof in de Vcreenigde Staten (Catho lic Church Extension) heeft een priester genaamd Patrik Griffin, naar de Mexi- caansche grens gezonden, opdat deze de eerste hulp voor de uitgewezen priesters van Mexico zal organiseeren. De' president der genoemde vereeniging is kardinaal Mundelein, aartsbisschop van Chicago. De Paus op de St. Pietci-Kocpel. Daar 2. H. de Paus gaarne iets wilde zien van den bouw van het Vatieaanseh seminarie, dat achter de St. Pieter, buiten het Vatieaanseh gebied, wordt opgetrok ken, besloot Hijl naar den koepel der basi liek te stijgen, om de werkzaamheden in oogen&chouw te nemen. Maandag j.l. beeft de H. Vader deil tocht naar boven ondernomen, waar Hij alles goed kon gadeslaan, zonder het V-ati- caan te verlaten. Met groote belangstelling nam Hij' ken nis van de uitleggingen, die da bouw meester vau bet seminarie, die ham ver gezelde, Hem gal'. Zijne Heiligheid vertoefde geruimen tijd op den koepel, wandelde er rond, en genoot zichtbaar van het prachtige panorama óver de stad Rome Weder afdalend, keerde de Paus naar Zijn particuliere vertrekken terug. KORTE BERICHTEN Naar aanleiding van den socialistic sehen veldtocht tegen hem wegens zijn toetreden tot hef ministerie-Poincaré, heeft Her riot besloten als voorzitter van de Fransehe socialistiach-radicale partij' ai te treden. De verkiezingen in Griekenland zul len in November gehouden worden. Graaf Szkrynsky, de Poolsche mi nister-president, heeft zich verloofd met de dochter van Henry Ford, die aid bruid schat 300 millioen dollar meekrijgt. Met ingang Vak» 1 October, zijn, naar men ons uit Brussel meldt, behalve de tarieven voor het goederenvervoer, ook de tarieven van het raizige-rsvervoer met 255 pet. verhoogd. Voor de gewone, do week- en de sckoolaboraDementeii bejdjraagt. zooals reeds gemeld, die verhooging slechts lïVf pet. De mijawerk'ersstaking in Engeland vertoont een steeds sneller verloopen. In tussehen is door 'hot besluit 'dier gédi&Iegeer- den-conf-éretnltie hot vooruitzicht op, een contractueels oplossing vaat het conflict minstens eanl week' verdaagd). De gemengde commissie tot voorbe reiding Idjer ontwapetoingscanf er^n-tie is lia-aii twetidc zitting begonnen. De oud-strijldiersconifereoitië te Gemèv'e beeft een Frausc'hma® eu een Duitstihey tot Voorzitter gekozen. Het Nederlandsth-Belgisch verdrag. Verschenen is de nieuwe memorie van antwoord van minister Van Karnebeek in zake het Nederlandsch-Belgische verdrag. Daaruit blijkt, dat de minister tot nieuwe onderhandeling met de Belgische regeering niet bereid is. De minister ontkent voorts ten sterksto dat hij een eenzijdige bevoordeeling vaJ» België op het oog had, terwijl hij' met z'ij'u adviseurs het Moerdijk kanaal niet va» noodlottigen aard acht. De minister vraagt zich af, of niet bij de actia tegen het verdrag aan sommigu belangen een te ruime plaats is gegeve» en ■hij ontkent het bestaan van eenige Schelde- rese.rve's; wel is de Schelde-Commi&sie in oorlogstijd onderworpen aan ons müitair gezag. Zelfs al zou uit een der nieuwcj kanalen in eenig opzicht schade kunnen voortko men, dan zou die schade nog niet kunnen wegen tegen het voordeel, dat, in perspec tive fgenomèn, van die verbreeding, ook voor onzen handel bet gevolg zou kunnen zijn. Voor de verbetering van de verbinding Amsterdam'Rijn kunnen weldra defini tieve voorstellen worden verwacht. Voordeel voor de Neder- landsche binnenscheep vaart. Afgescheiden van de compensatie, gele gen in het vervallen van art. IX, van het tractaat van 1839, en de verlichting van onze verplichtingen met betrekking tof! het kanaal van Hansweert, staan er voorts, zooals bijl het afdeelingsonderzoek terecht werd in herinnering gebracht, te genover de nafleelen, van bet kanaal Ant werpenMoerdijk geducht, voor Neder" land ook lichtzijden, als daar zijn de ver beterde verbinding voor onze binnenscheep vaart met-h' et westen van België en1 hef noorden van Frankrijk, de afwatering en ontwikkeling van westelijk Noord-Brabant en de mogelijkheid eener verbeterde aan sluiting met Zeeuwsch-Vlaanderen. Terneuzen. In het Voorloopig Verslag is er terecht op gewezen dat de bezwaren, welke voor Antwerpen voortvloeien uit het feit', dat de benedenloop van de Schelde op Ne- derlandsch grondgebied ligt. In het geval van Terneuzen geldt het de gevolgen van een administratieven maatregel van de Belgische Regeering, in het geval van Antwerpen geldt het natuurlijke bezwa ren, welker opheffing bij bet soheidings- verdrag van 1839 tot een onderwerp van bijzondere regeling was gemaakt. Dit verschil verklaart afdoende, waarom tegen de tariefmoeili,kheden, waarmede Terneuzen te kampen heeft, noch in heb tractaat noch' in het protocol, welke im mers geen andere strekking hebben dan de herziening van verschillende bepalin gen der scheidingsregeling, een voorzie ning is getroffen. Zoodanige voorziening ware daarin niet op hare plaats geweest; evenmin als b.v. bepalingen nopens doua ne-tarieven of andere aangelegenheden bui ten do scheidingsregeling gelagen daarin zouden hebben thuis behoord. Deze te brengen binnen de sfeer v% de herzie3 ning der verdragen van 1839, waarbij niet slechts België en Nederland zijin betrok ken, zou geen aanbeveling hebben ver diend. Maar wel heeft, gelijk bekend, de minisj- ter da sedert 1920 voor Terneuzen gere zen moeilijkheden bij' de besprekingen met de Belgische regeering voortdurend in bet oog gehouden en heeft hijl de toezegginjg gevraagd en verkregen, dat die Eegeerinjg zal terugkeeren tot de practdjk van vóór 1914, waarbij Terneuzen, wat de toepas sing van de spoorwegtarieven betreft, op den zelfden voet werd behandeld al» Ant werpen. Nu wordt er in het voorloopig verslag «en grie f'van gemaakt, dat deze toezeg ging niet in een protocol is neergelegd, en wordt er zelf» geklaagd, dat er geen en kele zekerheid is, dat België die toezegf ging zal nakomen en, zoo ja, wanneer het de verlangde speciale tarieven in het ver keer met Terneuzen zal invoeren. Tegen, den hieruit sprekenden' twijfel moet de minister met nadruk opkomen'. Voor die» twijfel aan de waarde van een welover wogen stellige en schriftelijke gegeven' verklaring van de Belgische regeering be-' staat niet de minste grond. Uiterlijk bij het in wefkingt reden van het verdrag zullen do voor Antwerpen geldende speci ale tarieven in het verkeer met Terneuzen worden toegepast. i I Een krachtige, actie voor het Ri.-K. Marinepersoneel. Op 24 en 25 October a.s. zal de Hl-K!. Ver. van Marinepersoneel ,,St. Christo- phorus" haar tweede Lustrum, vieren. Reeds is middels de pers en versprei ding van circulaires daarop de aandadht gevestigd, doch' het resultaat is zeer ge ring. Wil de actie tot versterking yan do Katholieke gedachte op de Vloot «enigs zins succes hebben dan is daarbij' de mede werking van geheel Katholiek Nederland onontbeerlijk. De meer dan 1500 „naarn"- katkolieken moeten weer bewerkt' worden', de honderden die in dienst komen moeten behouden blijiven. Dat is een ontzaglijk werk gn Vlootaalmoezenier H. J. M. M. Alink, die binnenkort 1jaar in do Marine-zielzorg v»erkzaam is, heeft, met de R.-K. Vereeniging va» Marineperso neel, een nog zeer moeilijlke taak. ..Ten einde een krachtiger actie mogelijk L> maken heeft zich een speciaal burger- comité gevormd en is een eere-Comité aan gezocht. Het Comité zal dezer dagen een natio' nale omroep richten tot de Katholieken van Nederland. Het adres van het Uit voerend comité is vóór deze speciale en krachtige actie: Plantsoenstraat 3, Hel der, Gironummer 42883. Geen salarisherziening. Naar „De Rsb." verneemt heeft de re geering, naar aanleiding van een verzoek van de gezamenlijke organisaties van over heidspersoneel, beslist, dat er op dit oogen blik, ondanks de verbetering in den toe stand van '»Iands financiën, geeb aanlei ding voor haar aanwezig is om over te gaan tot eenige verbetering in de salariee- ring van het rijkspersoneel. De regeering overiveegt intussehen nog, of er een wijziging gebracht moet worden in de salarieeïing van het personeel in tij- delikcn dienst en dat thans volgens ver schillende looncontractom arbeid verricht, dikwijls tegen zeer lage loonen. Nagegaan wordt, of hierin een verbetering zou kun nen warden gebracht door deze menschen gelijk te stellen met tijdelijk rijksperso neel. Het uitsteken van de vlag. Naar ons ter oore komt, bestaat bijl de regeering het aanVantolijk' voornemeai een algenteenen maatregel yam bestuur uit te lokken, waarbij' de gemeentebesturen mfet de zorg worden belast', op1 vterjaaddlalgen van de leden van het Koninklijk' Huis de vlag uit te steken. Wij herinneren' eraan, dat dje gemeente raad v,a,n Goor in Augustus beslotenj heeft tp deu verjaardag v,an die Koningin niet te vlaggen. Hetzelfde geschiedde reeds eerder in enkele alnldfere gemekntem, waar 'dis sooiaal-democraten ibjaas zijin. Onze uitvoer naar België. Door de ai'deeling Handel en Nijverheid van het Departement van Arbeid, Handel »n Nijverheid werd aan de Kamer van Koophandel en Fabrieken medegedeeld, dat met ingang van 20 dezer voor veld artike len bij invoer in België de coëfficienlten van vermenigvuldiging zijn verhoogd. Zoo voor ijzeren buizen en ander gietij'zerwerk voor gereedschapvoor diverse metaalwa ren van 5 op 7; voor koper, plaatwerk, staven enz. van 4 op 51^, enl 5 op 7; ander koperwerk van 6 op 8. .Nadere cqgevens zijn desgewenspht bij ai'deeling Handel van het Departement verkrijgbaar. B® loon-kweftïe aan dc „Schelde". Zooals bekend is, heeft 12 Aug. een be spreking plaats gehad met de directie der groote scheepswer f„De Schelde" alhier. Het resultaat daarvan was, dat de di rectie toezegde de loonen met'.l en! 2 deint te verhoogen, iets waarmee de bestuur ders der organisaties geen genoegen kon den nemen, omdat bijl voorbaat voor hen vaststond, dat het personeel dit' niet aan vaarden zou. Na eenige bespreking hebben toen 'do organisatiebesturen aan de directie ge vraagd eens te overwegen of niet meer gedaan kon wordenj 29 Sept., heeft op nieuw een bespreking onder leiding v§» deu Metaalbond tusschen directie en orga nisatiebesturen plaats gevonden. De directie zegde op deze bespreking toe, de jponen boven het reeds op de vor jgo conferentie toegezegde, voor alle werklie den met nog 1 cent te verhoogen. Een en ander is werkelijk een bevredi gend resultaat, als men rekening houdt met den toestand, welke op het oogenblik in do metaalindustrie heerschji, en daarbij in overweging wordt genomen, dat aan da Schelde geen rqparatiewerk is, waarop over 't algemeen het meeste wordt ver diend. maar de Maatschappp) uiieluitend trg nieuwbouw is ingericht. Er is alle reden te verwachten dat het personeel met de thans verkregen resful- laten genoegen nemen zal. Uit een eh' ander blijkt weer, dat door zakelijke on- derhandeHngen, ook zondcf strijd, nog wel tot overeenstemming is te komeg, dis bij beide partijen de goede wil aanwezig is. Voor de matrozen-opleiding. Het aanvlank'elijlc voor rekening va,n het departement vian justitie otngeibouw'de pant- serdek'stihip Noordjbrabajit, d'at wegens be zuiniging weer aan marine werd overge daan en bestemd; i® voor die m'atrozeln-op!- leiding te Ylissdngeni, is gistermiddag va» Nieuvvcdiep 'djaarbeen aangekbmein,, gesleept door de sleepbooten Drenth'e en Assistent De eerste-steenlegging van het R.-K. Ziekenhuis. 'n Ongewone drukte gisterenmiddag op den Kloetingschen weg. Claxonneerende auto's, gesnor van rij wielbanden, zich reppende voetgangers) en alles één doel: naar het rijzende bouw werk, dat het R.-K. Ziekenhuis, gaat wor den. Het eerste pp de Bevelanden'. Na jarenlange pogin'gen; na maanden lange wijfelingenna bange dage», waarin het ergste gevreesd werd, waarin alles vergeefs scheentoch met Zeeuwsche vast houdendheid, met Zeeuwsche vrijgevigheid, ontworsteld aan de» taaien Zeeuwschen grond. 't Dromde van de belangstellenden om' het terrein, vooral om den hoofdingang, waarheen een stevig plankier leidde. Boven de eerste brokstukken bakstee- nen muren, golfde het dundoek tegen den stralenden hemel en gedienstige handen hadden met veel goeden wil een mletl vlag gen en groen omwonden poort gemaakt. Langzamerhand kwamen, de genoodigden opdagen en werden hoofseh ontvangen door het bestu.ur. We zagen de leden van Ged. Staten, de heeren Fruijtier en Van Rbmpu, vele le den der Prov. Staten uit de Bevelanden, moeder Luzia en versteheidene van haar medezusters, heeren geestelijken, burge meesters, doktoren, uitvoerders en aanne mers van het werk, kortom1: bijna al de genen, die wij! Donderdag reeds noemden. Wij misten wel den heer Bitter; later hoorden wijl, dat bij wegens familie-omstan digheden (ernstige ziekte van zijin doch ter) niet had kunnen komen. Even over den bepaalden tijd trad de voorz. der vereeniging, de heer G. Geijsen; naai' voren en sprak o»der groote stilte de volgende rede uit Danes en H-eeren! Namens ons be stuur heet ik U allen, hartedijik welkom bij ide voor ons zoo grootte, gebeurtenis, spe ciaal de heeren lede» va». Gedeputeerda Statan, 'de Algemeen Overste uit' Maas>- tric-ht, heeren burgeïiieösters an wethou ders, zp'ereierwaaMe heetren pastoors en corwaaTde heeren- dloimlki'é's, bes-trnmlera van Kerk ien Anmienj, biu.urt.geiio'oten, var- dor genoodigdan, heere» architecten, aan nemers en ■werklieden en last not 'least dp eerwaarde ztussrst ent heeren doktoren, die zich thans reeds in ons voorloopa-gl Ziekenhuis aan de verpleging wijlde»de heer Bitter, oud-voorzitter, kon helaas hier niet tegenwoordig zij». 't Zij inïjl vergund U, do aanleiding tot dezie feestelijkheid mede t© dcelen. In 1916 nden-den de heea-ea W. Bitter en Jas. Witkam' dat hier in Goes zieken* verpleging hoogst noodzakelijk was e» de- He» zij bij de liefdezusters van.JVlaastrichtl poigngen om voorloopt Wijkverpleging hjp-r te krij'gen mtet de- toaziegiging, dat. zoo 'spoedig mbgelijk een Ziekenhuis zöu ge bauwd worden. 19 Maart 1917 deden to Zusters' nier ■haar intrede en bfwoonden. toen, het huid 5n 'de Langie Vorststa-aat ondier -laiding van Ida tegenwoordige Mloadeje-Dverste Albertina, later tijdelijk vervangen door Moeder Bamefacia. Hedhaaide]ijk word het bestuur aan zijn heil ofte tot bouwen herinaewl, m'aar do oorlog eu de naweeën daarvan, waren een groot beletsel. Intussehen zat men va» onzen k'amt nüet stil /eu wterd did Maria-stichüng opgericht, diite zou tracht te» aan het bonwien te k'omeu. Door om!- standigheden. die onze! secretaris nadefc zlail 'roaded'eel-en, ktoami hiervan niets. 'Natuurlijk was hun werk niet geheel tevergeefs geweest en ik hiervoor de heeren van die toanmaKpe Maria* stichting nog hartelijk dank. H;et tegenwoordige testuur irtet mede- Werking van dr. Weijerman was geJuk- kigjer oo. laat ik 't nuj maar eeïst (zieg!- pjen, 'zonder «Ir. W-eijerm'an Waken 'we th'arts zoover nog' ni-ei. 1 Alle tooeite is gidaan oml Oön, zoo goed tóogolijK Ziek'efnihuis .te krijjgten, en wij hopen dat, als eenmaal da ingebrniJd- netomg daar is, dat. dit dan' kal blijken. D'at ei aan een Ziekenhuis groota be hoefte is moge Wijk'ein uit Wet feit d'at wij in 1925 Webben, gehad 142 patfëntaal toot 2592 Verpleegdagon. en 13Q Opera* ties en va» J Januari! 1920 lot op 28 September j.l. 204 patiënte» met 3537 V-erploegdagt» en 185 opteraiies. Zpoato a Abut pon en ari/dar Wieg zifef, zW(t u 'zidh. niet kunnen, voorstellen, dat reeds verwerkt 'is '2000 k'u.b. Mieter grond werk; in den kelder verwelkt; 10.500 K:.GL ijjzer en 97 kub. M beto», aan de grond* fundccring onder 'ie .v-lo-eTeu 440 kfub. Ml. bc'ton en aan iele begane gnandfiytosreu 10.300 KI.G, jfzer en 90, fcubf. Mj. beïon: bovendien nog 200.000 sitean,. T/o,t Voor eenige dag'en is 't werk d'oog prachtig weter lieguristïg'd. Laten wia ha- pen dat ondeir Gods zegen da opbouiwi voorspoedig moge jiaau "n dan Vertrad* wkffl. wij, 'in die 2e hsIK va» 1927 olnsi Zia* kenfouis officieel te) kunne» op&ien. DP oorkonde luidt: Geloofd ziji J-ezUsi Christus. fn den' Naam des Vaders an, des Zoons «es» des Heiligen Gepstes. Anten. Op den d'ag, toegewijd aau da vereeringj .van het Goddelijk Hart des Heepen Vrijdag, den eersten October van hef taan onzes Beteren een duizend negeuhonderd zes 6a twintigtijdens het Pontificaat vatt den rctómr'ijk Avgeerenden Pius den elfden, paus van Rotmï toen Bisschop van Haantomi was Onaa Vader in Christus, Aucustiinuls Josephua Gallier ondetr het zegenrijk) bestuur Van, Hard M'ajesiteit Wjlhelmina, bij, de Graffo Gcfis Koningin dar N-ederland'en, iwfard op verzloek van Kat testuui* dter Vereeniging: R.-K. ZdekionVerpleiginia] „Sint Joanna" t'e! Goes; welk bestuur bestond uit: 'Gerardus Emilïus Florentiuls Maria Geij-se,n, voorZ.; Josephus Joannas Wit kam. Secr.-penmingml.Theodorus van' Voen, Johannes Jacobus Koene en Jo!* hannes Bos, bestuursleden, ter zlijd'ei go- staan doo-r doctor Johannes1 Wilhelhius Jenny^Weyerman, arts, als m'e'distih ad'vf- keur en door den 'huidigan pastoor var( Goes, als bisschoppelijken commissaris be nevens door Leunis Willem Dek'kór en Jo- Rephus Hendrikus Huberlus van Groene,ni< dael als architecten in teeghiwoojdighsdd van: de eerwaards Moeder Lucia, a'atei. hi-Oen 'Overste der Congregatie van den heiligen ''Caroïus Borro.m:a'eas o-ndsr d'o Bogon te-Maastricht -en mteerdtirei hare'f z'uster.4, do 1-edten van het Colïesel van. Gei» Ö-Onbiteerdia Staten van Zeeland, Petrug Franciscus Fruijiier oo Joh'anmes Adrianug vau Rompu. heoren burgemioegters. paai- toors, predikanten, geheeskundigen eh af* Igetvaardigden van burgerlijke en kerke lijke armbesturen uit Verschillende get rn'oenfen van Zuid- -en, Noordi-BoVo'an-d; heoren bestuursleden dte vl-oeg'eire Maria- SticJhting en wol-doeners dier Ve-ïeenSgWf alsmedo vele anderen. door den zeer eerwaard en heer Leonar dos Dolle, pastoor 'der Sirtt-Magdalena* parochie to Goes, de eerste steen, getogd van di;t Ziekenhois, hetwelk', als' h.et) ondbf Gods onmisbaren ziegen voltooi,1 zal' zijn. Godc> ter eere en der lijdende) niienschloiil ten zegen 'moge voortbestaan ïm lenig t'e# van dagen. Welkte berle met hunne hand'eekoning ondprschriiv-en Do paoloor der St,.*M'agd'ai!'en,aparoc'hië fti Goes, de besfnurd'pron dter Vereieniging R.-K. Zieklenveroleging St. Joanna, te Goes, do A'ge'meane Ov'srste en Zusters dér Con gregatie van den 'heiligen Carolus. Borro* iriaens onder de Bogen te Maastricht, Cd teupldische adVjseur en do leden van, hot Gotlegte van 'Gedeputeerde Staten van Zetef.and. Thans zou' ik den zleeraenw. haer! pas toor willen verzoeken, de kerkelij'kia pllech- tighedten en eerste steienlegtsjiinfe d'oeln. <i Nadat de oorkonde in den linkerhoek van deni ngang 'was ingemetseld, gaf pas toor Dolle aan het verzoek' gehoor. De voorgeschreven gebeden en wijding werden verricht en daarna metselde onze herder uj.t een versierden kalkbak en; met den wit-geel bestritten troffel drie, stieenen boven de opening waarin de looden koker, met; oorkonde geplaatst was. Vau het kleine verhoog af, richtte Z.Eerw. zich' toen tot de aanwezigen om uiting !te geven, zooals hijl zei, aan! de ge voelens van echte en waarachtigs vreugde, over het werk dat voltooid gaat worden. Drie woorden van dank wilde de ge- wy'de spreker tot aUen uiten. Eerst een dankwoord aan God, Die, toen' alle mensehen bedenkelijk wikten, zoo, pro videntieel het geheel ten rechte sltihikte. Door het gewirwar van wegen, gaf God da leiding, die* voerde naar deze plaats; en daarom een „Te Deum' Lauda- mus"; een „U God loven wi;,". Op da tweede plaats een woord van er kentelijkheid en gelukwensch aan hen die bet initia-tieï namanr om te tomten tot een; complete zieken-inrichting, waar de Beve landen zoo lang van verstoken waren'. Twee van deze vier mannen zijn reedd overledeneen ander is bijl het ziekbed/ van' zijn dochter; de vierde: mijnheer Witkanj ia hier in ons midden. Dank ook aan het tegenwoordig! bestuur de heeren: Geiden, .Witkam, v. Veen, Koe nen, Bos en aan den medisoh adviseur; dr. Weij!ernian; die gegeven hebben de»' arbeid van geheel hun persoon. Ondanks aUes hebben zijl stand gehouden, totdat nu hier de eerste steen ligt, als 't grondbe*

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1