NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND II DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS V DICTATOR OF PARLEMENT? Buitenlandsch Overzicht FEU ILL ETON De Pooische Held. BUITENLAND binnenland'"' NUMMER 115 DINSDAG 28 SEPTEMBER 1926 22s™ JAARGANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureau* van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES Telefoon tnterlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2: Telefoon No.474. Abonnementsprijs f 1,90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; AdvertentiSn van 1tot6 regels f0,90, elke regel meer f 0,15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager. BROOTEWAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Het parlement, de volksvertegenwoordi ging, heeft het tegenwoordig bijl velen' verbruid. Tal van geschriften en artikelen worden er op los gelaten; het een nog kwaadaar diger dan het andere. Dezer dageji weer, verscheen er een' boek van N. J. Kappeijine van de Capello, mees ter en doctor tegelijk, die reeds in de inlei ding als volgt van leer trekt: „Bereidde de Grondwetsherziening va® 1848 dan bloeitijd van het parlement voor, de volgende wijziging onzer hoogste wet luidde, zijl het dan ook van verre, de pe riode van verval in. Kort daarop toch in de negentiger jaren zag het parlement, al is het dan ook vrijwillig geschied, zieh ge noodzaakt regelgevenden arbeid aa® an deren over te laten. Dat verschijnsel nam sindsdien hand óver hand' toe. Nadat d'e •wereldoorlog buitengewoon groote presta ties van het parlement had geëischt, volgt daarop een periode van snel verval." Het behoeft geen betoog, dat enkele voortvarenden, door al die eritiek op hol gebracht, nu maar meteen het geheele par lementaire stelsel overboord willen wer pen, om den dictator op de eom|mandobrug van het Staatsschip te hijbehen. Dit is nu niet heel verstandig, wajnifc naast de tyrannie is er geen andere vorm. dio zooveel gelegenheid tot machbstmisbruik en geweldenarij! 'geeft, als juist de dicta tuur men zie slechts naar het buiten land en wanneer haar slachtoffers ein delijk dat juk afwerpen, zal het altijd het parlement van de democratie zij li, die hen redden moet. Zeker, het parlement heeft zijn ver keerde en zelfs schadelijko uitwassen en verre eFvan, dat men die vergoelijikeni zou, dringt eerder de plicht, dat men ze bestrijjd'e. Verbetering van het stelsel kan niet ge noeg aanbevolen worden, maar blijft die verbetering ook wat lang uit, dan wachte men zieh wel, om1 het te vernietigen; dit zou verkeerdeneen gevaarlijke ijjver zijn! Herfststormen, 't Tijdperk van de roerige natuur-ele- menten en der vallende bladeren, schijnt ook zijn invloed te hebben in de politieke wereld. De barometer der Europeesche staat kunde staat op slecht weer en toon^ beden kelijke neigingen, om naar storm' over te In Polen is het helaas weer mis. Bartel kreeg wel de goedkeuring der volksverte genwoordiging op zijn begrootinig, maar de Sejm (breek-je-tong-niet) nam' daarop een motie van wantrouwen aan tegen de mi nisters van onderwijb en binnehlahdsehe zaken, die niet genoeg bezuinigen willen of' kunnen, met het gevolg dat hef kabinet gedachtig de spreuk: samen uit, samen thuis, het bijltje er bij neer lag. 't Is ongelukkig met dip Polakken. Zoo lang ze in verdrukking zïjh, mag men! een heldhaftige en bewonderingswaardige op- oiferingszin constateere®, en niet zoodra zijn ze onder de pantoffel uit, of het is hommeles. In Griekenland is het al evenmin bo tertje tot op den bodem. Wiel heeft presi dent Kondoeriotis den staat van beleg opgeheven, dóch nu heeft Kondilis er weer genoeg van en verklaart zich voor goed uit. de politiek terug te willen trekken. Do oppositie is daar lang niet moe tevreden. Die zegtgeen half werk mijnheerPan- galos heb je weggejaagd, nu zal ja. ook een opvolger aanwijzen en tusschen al die politieke relletjes door, zijn de monar chisten lustig aan het werken en werven voor hun stieltje. In Spanje is de toestand eveneens on zeker en verwacht men een algeheele om mekeer. De meest bekende Spaansehe po litici, die zich eerst onder Primo's bewind, op den achtergrond hebben gehouden, drin- 2) —O— Kmicie keek blijmoedig naar de toe- oereidselen voor den strijd', n&ar die exer- ceerendo soldaten, het geschut en. dje gereefd staande musk'etton. Dat was eigenlijk' zijn element. Te midden vanJ lileze dreigende werktuigen, te midden va® het gewoel, Van de krijgtoerusbingen en, strijdhafltige koort sigheid was het, hem aangenaam, blij en vroolijk: te moede. En hij. was des te opge wekter en .blijüer, nu hij eeme generale Biecht van geheel zjj'n leven had afgelegd, zooals stervende In het doen, en hij buiten verwachting de Absolutie ontvangen bad, Uaardoor was Knaicic. van zijn last be vrijd, waaronder bij. .bijna bezweken- was. 4ware penitentie was hem opgelegd, en tten had hem aangespoord, .'dpor deugdzame 'laden zijn betering te bewij'zen. Dat laatste Tel hem' gemakkelijk. Voor zich Zeiven "erlangde, wensehte hij: niets meer. Zijln gansche ziel dorstte naar dad|en', want onder dadlen verstond hij. natuurlijk vech ten en op de Zweden inslaan v an dien mor gen nu vrijpostig naar voren en zijln' bezig mót de opstelling van een oproep aaft het volk, welke gelijk met het bijeentrommelen der Nationale Vergadering, zal worden uitgegeven. Do oproep is o.a. door de ex-minister presidenten B;omano®es, "Gareia Pietro en Alba en door tal van andere kopstukken' onderteekend. A.llcn verklaren den vasten wil te heb ben, met alle middelen de dictatuur ten; val te brengen. Men hoopt dat de koning nu, openlijk Primo zal afvallenpessimisten zeggen dat anders de monarchie wel eens gevaar kon loopen; Primo evenwel is vol goeden moed zichzelf en Alfons op de kussens te hou den. De ouden zeiden reeds: Wanneer de goden iemand verderven wille.n, slaan ze hem met blindheid. Spelde prikken. In tegenstelling met andere landen, is het zonneschijn in Italië en Mussolini koestert zieh er in. 4' Hij zou volmaakt gelukkig zijp, indien; er geen menschen waren, die hem' in hun zonnetje zetten. Mussolini noemt dat speldeprikken in zij® gevoeligheidjes en dus majesteit schennis. Er is alweer een nota van hem onder weg naar Prankrijk, om te protesteereio tegen de grappen, dio Parijsche revue- artisten, op zijne kosten maken. Binnenkort kan zoo'n zelfde papiertje wederom opgezonden worden, want Victor Snell vertelde in „l'Oeuvre" dat 20 jaar- terug, toen hij in Genève aan een) socialis tisch blaadje werkte, op zekeren dag een vrouw het redactie-bureautje binnentrad om hulp te vragen voor broederi Musso lini, dio door de Zwitsersehe politie aan de Italiaansehe regeering zou worden uit geleverd. Op het redactiebureau kende men niet alle Italiaansehe socialisten, die om politieke redenen naar Zwitserland waren uitgeweken, maar daar de jonge vrouw verzekerde dat Mussolini in grooten geld nood verkeerde en hem in Italië ee® zwa re straf wachtte, opende Victor Snell onder de redactieleden een kleine inschrijj- ving welke eenig geld opbracht. Snell reisde zelfs naar Bern om bijj het politie departement een goed* woordje voor den banneling te doen- Doch het was te laat Mussolini bevond zich reeds in Chiasso. Nooit meer hoorde men iets van dep politieken vluchteling. Pas veel later be greep Snell dat hij. noch opgehangen, noch: terechtgesteld was, maar opnieuw eep krachtige agitatie voerde, die hem ten slotte als dictator naar hef Cliigi-palezs brengen zou. Dat Mussolini de kamera den, die destijds voor hem in de bres zijta gesprongen, nooit heeft bedankt, dat is, zegt Snell, nog zoo erg niet. Maar dat hij de twintig frs., 'die ik voor hem heb uit gegeven, niet heb terugbetaald, is erger. Deed hij het nu nog maar, zegt Snell, dan kon ik ze geven aan een armen, Italiaan- schen drommel) die als slachtoffer van de fascistische tsjeka naar Paxijjs uitwijken moest! Arme, prikkelbare Mussolini. De Volkensbondsvergades-ing. De zevende volkenbonldsvórgaldiering is gisteren geslotenook' de raadszitting- is afgeloop'en. DUITSCHLAND De Pruisische regfering. In politieke kringen is er de laatste dagen eenige opschudding verwekt kïoor het bekend worden van. het feit Öja.t offi- cieele onderhandelingen aan 'dien gang zij® tusschen centrum en Duitsdhe volkspartij over een regeeringsuitbreidinlg in Pruisen. ENGELAND Het mijn-conflict. Het bestuur der Britsehe mijnwerklei's- fëderatie heeft tegen Woensdag ee® ver gen tot den avond, zondjer on'djerbrëkSng, zonder erbarmen. Era wa..t een sehoome, heerlyke gelegenheid bood zieh juist nu voor hem aan. De Zweden to bevechten niet slechts ter verdediging v'aln hgt V.aidler- land, niet slechts ter verdediging van Idfcn vorst, wien hij' trouwi gezworen 'had, maar ook' ter verdediging van 'dje Koning-in der Engelen, dat was ce» geluk', dat zijjni 'ver dienste te boven: gin'g. Waar waren de tijden, djat hij op een kruispunt van wegen sondt en zith ztlven de vraag stelde; Weikón weg moet. ge in slaan?. Waar waren de tïj'd&n!, idiat hij niet wist, w'a,t hij beginnen moest, dat hij overal op1 hoopiooslheid sf'uitte, en zelf d3 hoop was beginnen; tie verliezen?, En foch maakten zich hier die menschen, deze witte monniken, en 'dit hoopje adel lijken en boeren eenvoudig gereed ter Ver dediging, tót .een strijdt op leven en 'dood. In het geheele land was dit het eemig hoek je, en Kmicic' was hier gekóm'en, als had een gelukkige ster hem geleid. Daarbij geloofde hij. th eilig aan een overwinning1, zelfs al zou de geheele strijdmacht d(er Zweden 'deze muren omsingelen. En d(aar- om was zijn hart vervuld van gebed, vreug de en dankbaarheid!. gadering 'der mij'nwrrkfersvertèg.enlwoordlL- gers bijeengeroepen. Ook' zal met de par lementaire labourp'artij en met demi raad der vakVereemigingen. over den toe&taawjl geconfereerd worden. Cook haalt bakzeil. In een Zaterdag j.l. gehouden reidle zin speelde de secretaris dier Bristehe mijn werkers, Cook' op de mogelijkheid van -een '„geordende retraite". Men sto'nldj, zeidie hij, thans voor de noodzakelijkheid, een compromis te sluiten, om' een einde te ma kten aa.n de staking. ITALIË Een veelzeggend entslag. De „Petiit Parisien" verneemt uit Ro- mie, dat het bestuur van de fascistische partij vergaderd heeft om d|en politieken toestand (tje bespreken in: verband miet den aanslag op Mussolini. Bioci, de com missaris te Triest, waar zich de ®nti- Fransche incidenten voorgedaan hebben, is van zijn ambt ontheven. Be Romeinsdie kwestie. In de „Osservatore Romano" ia een nota verschenen, waarin er de aandacht op wordt gevestigd dat in den laatsfen tijd! de Bomeinsche kwestie weer meer de aan dacht trekt en in kranten- en tijdschriften artikelen van de meest verschillende stand punten bezien, besproken wordt. De „Os servatore" doet opmerken dat in den thans 56 jaren geleden geschapen toestand geen noemenswaardige verandering is gekóm'en cn geeft vervolgens een opsomming van de redenen waarom de tegenwoordige staat van zaken niet kan beantwoorde^ aan het recht, de waardigheid, alsmede aan de werkelijke en blijjkbare onafhankelijkheid die aan de universeele en geestelijke zen ding van den souverein-opperpriester be lmoren verbonden t« zijn. SPANJE De politieke onrust. Uit Parijs Wordt gemeld, dpt vijanden van generaal Priiko de Rivera intriges zijn begonnen op verschillende punten in de nabijheid d|er Fransrih-Spaamsöhc grens- Naar verluidt zou een vooraanstaand ou,d|- minister aan die intriges deelnemen. POLEN Minister-crisis. Gelijk te verwachten Was, heeft de Pooi sche landdag d(e voorloopige begroot&g ongewijzigd aangemomen. Tevens echter is de door die christelijk-nationalten' ingedien de motie van wantrouwen.' tegen de minis ters van 'binutenla/ndische zakten en vah onderwijs met aanzienlijke meerderheid' aangenomen'. Minister-president B.artel heeft het ont slag van het k'albiinet bij dan! President dier Republiek' ingediend, dfe bet heeft aan- .vaard. Zoowel de partij van Pilsudski als d|p. oppositie zijn van meening, dat Bartel opnieuw door den President van de Re publiek' met de vorming van een kabinet móet worden belast. Een nader bericht uit Warschau meldt: Het moet Pilsoedski zijn gelukt, minister Eartels te bewegen, zich definitief met de samenstelling van het nieuwe kabinet te belasten. Het is echter nog niet bekend, welke personen door Bartels zullen worden uitge- noodigd, om in het nieuwe kabinet zitting te nemen. De reorganisatie Van het Kabinet Bartel ondervindt onverwachte moeilijkheden. Waar nu aan een regeeriingscombinatiq buiten Bartel om niet de minste kans van slagen wordt toegekend, is het niet onwaar schijnlijk', dat de Lanc'idlag ontbonden zal worden. Tegen den avomid waren id|e krij'gtioerus- tïngen tem1 einde gebracht cn was de ves ting volkómen. ira staat van vejdediging. Er ontlbrak niets noch leeftocht, noch am munitie, noch geschut, alleen, voldoend sterkte muren en een1 talrijke bezetting. Wel is waar kón men ira een oogefublik zooveel man hsbben als melu verlangde maar de paters wilden met Voordracht de muron niet overstelpen, met een te groot garnizoen, opdat de leeftocht voor an .ge rei' tijd zou kunnen strékken. Ozenstpchowa, of juister Jasna Gora, of schoon door natuur en kunst versterkt, werd on'der die kleinere eni zwaklk'ere ves tingen des lands gerekend;; velen dlaa ook', vooral onder fte vuurwerkers, die Duit- sc'li'ers waren, hielden zich overtuigd, dat Jasna Gora geen stand zou houden. Op dezelfden d.ag kwam d'e oude Kiem- liez met zijne zonen (die met Rmicie waren meegekbmen) bij hem miet verzoek hen uit den dienst te ontslaan. Kmicic werd door woedb. aangegrepen. „Honden!" riep hij, „vrijwillig Verzaakt gij' aan zulk1 een geluk! Ge wilt liever roo fers zijn dan Verdedigers van Maria Hier hebt ge uw soldij! Wteg uit mijn oogen!" Met deze woorden wi^rp hij hun een beurs PERZIË. Een complet tegen den Sjah. De „Chicago-Tribune" verneemt uit Te heran datt alrijke officieren van de gen darmerie en van de politie, benevens ver schillende burgerlijke personen in hechte nis genomen in verband met een complot tegen den sjah van Perzië. Het standrecht is voor geheel PerziS afgekondigd. KORTE BERICHTEN Do Belgische regeering heeft het voorstel tot prijsverhooging met 25 o/o voor het vervoer op de spoorwegen enkel bekrachtigd voor goederen, dus niet voor het personenvervoer. In het nieuwe kabinet in Canada hebben bijna alle ministers zitting, die deel uitmaken van het k'aibxnlet, -dat in Juni van dit jaar aftrad. De zomertijd in New'-York en de andere Oostelijke staten is geërnldigjdy Poiin-caré heeft Zondag voor de oor logsverminkten te Saint Germain gein rede gehouden, waarin hij o.a. de verantwOor- ddelijkheidi Voor d'en oorlog ter spraiel \ibracht. De Fransche bladen zien! er «eu tactvol antwoord in op 'de reidje van1 Skrese- mann. i Volgens te Genève ontvangen be richt, toeefit de commissie Van buitenland- sobe zaken Van 'het Argenltijinsche parle ment een mtetie aangenomen, welkte zich Voor deelneming vanl Argentinië aan het werk van den; volkenbond verklaart. Peudsbeslnursvergadering der It.-K. Staatspartij. 'Op Zaterdag j.l. vergaderde te Utrecht het Bondsbestuur onder voorzitterschap van Jhr. mr. Rluys de Beerenbrouek! Afwezig waren met kennisgeving de heeren Heerkens Thijssen, Hellebrekeira en IJsselmuiden en de afgevaardigden! van Tilburg. Zonder kennisgeving de heer Ter Steege. Na oppning en lezing der notulen wer den eenige ingekomen stukken afgehan deld. Bij de bespreking van den stand der. reorganisatie, bleek dat van alle kieskrin gen, behalve Tilburg, de opgaven van be stuursleden en stemgerechtigde leden wa ren binnengekomen. Dc ljjst der stenjge- reehtigde afgevaardigden zal, zoodra deze compleet is, in de Bl-K. Pers worden' ge publiceerd. De vergadering van den Partijraad werd bepaald op Vrijdag en Zaterdag 22 en. 23 October. De agenda, alsmede de praeadvie- zen van het Bondsbestuur pp de ingediende voorstellen werden vastgesteld. Een én an der zal einde dezer week worden verzon den en op de gebruikelijke wijze gepubli ceerd.- 'Besloten werd eene beslissing inzake de al dan niet-toelating der niet-kaitholieke pers op de PartijVergadering over: te laten aa.n het nieuwe Partijbestuur, dat stlraks zal optreden. Inzake het onderzoek naar de mogelijk heid van internationale samenwerking met buitenlandsche B-.-K. Partijen of groepen, werd besloten dit punt over te dragen' aan het nieuwe bestuur, wijl het huidige de- fungeerende Bondsbestuur in deze belang rijke zaak thans geen stappen meer ka®' zetten. Na gehouden rondvraag werd de verga dering gesloten. Dc Katholiekendag in 't bisdom den Bosch. De Katholiekendag in 't bisdom den Bosch, Zondag te Waalwijk gehouden, is een grootsche manifestatie van Katholiek Brabantg eworden. Voor een over-talrijk' gehoor voerden vele bekwame sprekers het woord. Aan de rede van dr. Witlox ontleen en we do volgende passage: Wiji moeten opbouwend werken en zien, wat er in den komenden tijd moet gee met geld toe. Dc oude Kiemliez .boog tot aan den grond, en tegelijk! gleep zijln uitgemorgleld9 hebzuchtige hand naar de vóór hem lig gende beurs. „Wij: zulle® echter niet ophou den uwe Edclheid( te «Penen', en buiten de muren staan on'ze di-epsiten ter uwer be schikking." En de Kieanliezen Verwijder den zich onder 'dljepe, slaafsobe buigingen. Er brak! een donkere, regenachtige, nacfht aan. Het was de 8e November. Het bagon vroeg te winteren eni samen met de stort regens vielen de eerste niatte sneeuwvlok ken. De stilte werd alleen door d|a stemtaeri der schildwachten onkHerbrokten'. In het dloo- kter gleed hier en daar het witte habijt van pater Kordeclk'i voorbij. Kmicic sliep niet; hij' was op' de mUren bij ridder Czarniedkï, met wien hij; zieh' over zij® doorgemaakte veldtochten ondfer- hield. Pl<xtse!ing onderbrak Kmicie het ge sprek en ibegon opmerkzaam1 te luisteren!. "„Baar kómen ze," sprak' hij op eens, ,iik hoor ruiterij'." „Dat is maar wind en regeni „Dat is geen wind, dat zijh' paaridpix! Ik' heb een goed geoefend oor. Er kóont veel ruiterij.'1' Kmicies stem mhakte de in de nabijheid beuren. Noodig is op de eerste plaatsf zel£J heiliging voor ieder onzer. Spr. verklaarde, wat men daar onder heeft te verstaan! en somde vier middelen o .pdie daartoe bren gen: le. een grondig gewetensio<nderzoek niet alleen individueel, maar ook als het ware gezins- groeps- standsgewïjze2e. Verinniging en verdieping va® ons litur gisch leven, het medeleven met het leven der kerk en 4e. het echt moderno middel der gesloten leeken-retraite. Op de tweede plaats is noodig, zeide spr. heiliging van' ons familieleven door handhaving of her stel van de vrome 'huiselijke gebruiken onzer voorvaderendoo rheiliging met het geheele gezin van den Zondag; door het bevorderen van het Eucharistisch!: leven in onze huisgezinnendoor het stipt onderhonden der zoozeer verzachte kerkelijke vasten- en onthoudingswet en het aankweeken van den geest van ver sterving in het algemeendoor steun op alle gebied, vooral in zake woning- en belastingvraagstuk aan onze groote Ka tholieke gezinnendoor het weren van het niet Katholieke dagblad uit hef Room- sche gezin en door voortdurend eoutaetl met de geestelijkheid. Bij da bespreking van den invloed dep pers op het geloofsleven zeide splr., dat niemand al bezit hij' de heiligheid, de philosophisehe en theologisöble kennis van den kerkleeraar Canisius, ontkomt aa® den invloed van het geregeld onnoodig lezen van niet-Katholieke dagbladen. Spreker, legde vooral nadruk op „onnoodig lezen", want niemand verklaarde hij, heeft nog een voldoende excuus. Noodig is op de derde plaats, vervolgde spr. heiliging van ons Vereenigingsleven. door een intense actie voor Onze zuivers godsdienstige vereenigingendoor ook bij het niet strikt godsdienstige meer sociale vereeigingsleven het ideëele doel, de meer. geestelijke belangen, steeds het scherpst in het oog te houdendoor volgzaamheid en gehoorzaamheid niet alleen aan den uitdrubkelijken wil, maar ook aan lede ren wcnsch van ons Doorluchtig Episcó- paat en ten slotte door de oprichting in elke parochie van een soort club tof pro paganda en verweer.- Een voordeelig jaar. Aan het pas verschenen' jaarverslag over het bedrijf der posterijen, telegraaf- en telefoondienst, ontleenen we het volgende: Do exploitatie-rekening van "den dienst der posterijen bedroeg in ontvangst 1'54.840.185 en in uitgaaf f45.616.951. Het voordeel i g saldo der, exploitatie bedroeg f 9.223.234. De exploitatie-rekening van den' tele graafdienst bedroeg in ontvangst f'7.914.583 en in uitgaaf f 10.648.501. Het nadee- lig saldo bedroeg derhalve f2.733.918. De exploitatie-rekening van den tele foondienst bedroeg in ontvangstfl9.496.990, in uitgaaf f 14.816.675 en leverde aldus ,n voordeelig saldo op van f4.680.315. D'e exploitatie-rekeningen Her drie di©n, sten bedroegen in totaal iu ontvangst 181.492.662, in uitgaaf f'70.323.030; het voordeelig saldo bedraagt aldus i'11.169.632. In 1922 beliep het nadeelig saldo nog f7.188.456, in 1923 f833.826; in 1924 werd voor het eerst sedert 1916 een voor deelig saldo bereikt van f5.573.513. Faillissementen. Volgens mededeeling van het Handels informatiebureau van Van der Graaf <K Co's Bureaux voor den Handel zijh' over de afgeloopen week, eindigende 23 September in Nederland uitgesproken 81 faillissemen ten tegenover 95 faillissementen in de zelfde week van het vorige jaar. Van 1 Januari tot en met 23 September 1926 2734 faillissementen tegenover 3056 over, hetzelfde tijdperk van het vorige jaar. Esperanto. De Ned. Esperantistenver. heeft aan de Tweede Kamer verzocht, het Esperanto op de scholen als vrij leervak toe te laten. sluimerende schildwachten wakker, en be neden lieten zich schetterende hoornsig nalen hooren,. Monmiikten, soldaten, edel lieden, allen sprongen uit dgn slaap' en stormde® naar de wapenplaats. De 'klokken werden geluid; op die met voordacht ge reedgemaakte gn aan kettingen bevestigde 'potten mtet pdk1 wierp m'en brandende lon ten, waarna zij omhoog Werden, getrokken. Het roode licht bescheen den voet van. d^ rots, eoa nu aa.nschouilwdten de. verdlddigeirs va® Jasna Gora eerst een afdeeling bere den trompetters en daarna lange rijen, rui terij m'et Wapperende vanreto. Een der trompetters, een wiitte» doek zw'auiend, maderdja 'd'e poort. „Inl naam van1 den doorluchtigen Zweeidscheni koning," riep hij', „dóet open!" Men «leed open, dloch alleen het deurtje in de groote poort. De ruiter steeg van zijn' paard, en een groep ffióninilkém ziend, vroeg hij: „Wie onder u is de overste?" „Dat ben ik," antwoordde pater Kor- decki. De ruite.r overhandigde hem een ge schrift ensprak'„Mijnheer de graaf zal op antwoord' wlachten.'.' CWordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1