ZATERDAG 29 SEPTEMBER 4026 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Voor de Keuken. Boekennieuws. Gekke gesprekken j GEMENGD NIEUWS Het hoekje van humor. een bekende Parij'Sdhe .actrice, die c,e® setoeve heup' bad en 't w|a,s inderdaad een goed masker. En iedereen heeft wel eens van Cleo de Mérode gehoord, die het perst haar haa.r over de ooren droog, om te verbergen dat zij ma-ar één oor had. Dit verschijtasel doet zich niet allee® bij de kleeding voor, maar er zijn ooU manieren, die een) dergelijk origine verton nen. Zoo is het b.v. een.' tijd mode geweest en als u goed' op'let doien sommige hen- ren 't nog om1 iemand (en dit speciaal bij 't voorstellen) de hand; tei reiken) melt den bovenarm' pal tegepi 't lichaam1 aange drukt, zoodjai inen alleen den onderarm ter beschikking had om den .afstand tq overbruggen. Ze bogen dainl oeti beetje rechts-opzij' en gaven ja zoo ini de diepte de hand. Deze „deftige)" wij:ze-v,a:n,^be|gro^' ten is afkomisiig v,an Jacobus II (ik! hoop dat ik 't bij 't rechte eind| heb, ini ieder geval wlas het eern Engelsche koning, v'a® dien kant fcbmeim gewoonlijk1 dp nette iha.- nieren)deze arme- miapl hadj een groote. steenpuist onder zijlui arm pn iedere®, keer dat hij iemand de hand moest govern, deëcï hem da t pijn en ami <lie pïjlni zoo min mbgef lij'k te mak'en, bewoog hijl zijn bovc|D|arml zoo weinig als hij maar kon elni het heele hof an later de. deftige burgeaijl mim 'die manier van hartfcngeve® over. En nu ean'vooibeeld uit onzen tijd: De „Scarfs" cn shawls" hebben eeln buitengewoon nuttig kanalklter. Toen de „pas-ge,shingle(d|e" en gebod- de" hoofdjes de schouwburgen en con certzalen binnen kwam*® instede van dé. met-een-vlepht-iof-wrong-vPrsierdo Vat te ze kou, cn kregen keelpijn) of' een stij ven nek, mhar de sdarfs pni shawls dpdfen oogenblikk'clïjlc' hun intrede en goedpn dienst. Zoo zou je prachtig kunnelni flantasee'- rend Het nieuwste snufjede dames-stnto- kingiï Wie weet, heeft de een of andpre grap pige jongedame 'een weddenschap gehad, om in een dergelijk munneinpakje op een bal te verschijnen, ze dorst het, ze, had toevallig een allerleukst jongptnlslkbpje en een sportieve houding en; 't wiekte, alge- mee-ne bewondering in plaats van hilariteit. Maar 't gevolg? Dc zotten en dwazen pakken gretig een dergelijk „ontwerp" aan.. Zij Inbeimen het hun„de.rnière creation'', en nog zottere en nóg dwazere d|oelni h<*t na, maar laten we hopen 'dat 't vrouwelijk geisllajdht in onze. streken nog eie® tijdje bij zij® ver stand blijft, PALJAS. ZOMERKAAS'. Melk, die zuur is gewordpn, kan nog best gebruikt worden. Giet de melk in een schoonen d:o,ekl en laat het water er uit druipen. Gij kutatfc den doek daarvoor vastbinldeinl cn ophan gen o'f in eefnl vergiet zette®- Als het water er uit is, baal het diklfe dan van d,ën\dloek af; vermeng dit mot wat peper en zout. Ook kan m'ein1 de ka,ga vermengen mét 1/2 ons boter, een beetje zout en wat komijnzaad (bij d,eui drogist verkrijgbaar). Op de boterham gesmeerd is dit heer lijk frisch en tevens erg lekker. RUSSISCHE AARDAPPELPANNK" ROEKEN. 6 mooie aardappelen worden afgsboeind ilink gewasschen eni in de schil gekhokt. Nadat ze wal. afgekoeld zijn, worden ze gepeld en geraspt. Dan wordt er peper, zout, 2 eetlepels bloem en 2 eieren a.ain toegevoegd en alles flink dooreen ge mengd. Va® het deeg bakt nitaie panmekbe- ken in de koéképan! met flink' éheëtge- maakte boter. Deze worden goed' warm gereserveerd met takjes gabjaückte® pefcer- selei. Tijdschrift voor R.-K. Ouders en Opvoeders, 15 Sept. 1926, 18e afl. Het Nederi. Boekhuis, Tilburg. Abonnementsprijs per ja,ar f 5,45. 't Begin artikel bespreekt populair de vraag, hoe men „Zenuwachtige Kinde ren" inioc.t behandelen. Kalmte moet te- gonover zoo'n kind 't voorma,atmsite zijn: als iets onbekends 'en verschrikkelijk in haar zwijgen, maakt ze indruk'. In Jt i.weede artikel over „Beschaafd, onbe schaafd en overbeschaafd" koinen we in in volksschool, waar de onderwijzer die woorden verklaard heeft. Hij wil weten of de leerlinge® alles begrepen hebben cn hij vraagt het in concreten vorm: Wat dc kinderen daar vertellen is natuurlijk uit 't. huisgezin, waaruit ze komen't is leerrijk en tevens in-treurig, wat mén daar over som'mige huiselijke Opvattin gen te hooren krijgt. Dr. Deelen schrijft zijn derdie artikel over „Schoolarts "n Oudere." Anny BerkvensHulsmans schrijft weer frisch over „LeyenSherin nerinfien"eerst eveim over de bladzijden van ons levensboek, die wij 't liefst zon den overslaan, over d|e oogenblikkén Van memschelijke zwakheid, die sombere her inneringen a,an de cl,agen der zondp. Daar tegenover plaatst ze. de herinnering aan welbestede .dagen. De glans daarvan siraalfc ui'ete verdubbelde kracht op ons terug. Ook dagen van boete zijn zonine)dlagen in 't leven. De herinnering daaraan, de zalige geruststellende herinnering zaü ons hairt tot het einde va® ons leven hoop|vol stem'raen. A Wi. Boseker beantwoordt' een vraag over „Stille Zonden'!'. Kort somt hij op, wat Katholieke ouders te doen hebben om -hun kinldpren rein te houden. Waren deze geneesmiddelen maai overal doorgedrongen Zoo do ouders toch eens wat vbeifcer toekeken, wat méér opvoedkundig te werk gingau, wat zouden, er dia® een kinderen rein kuuneln blijven, die nu, helaas, uS jong i® die veradhrikkblijikle zonlde ver strikt zitten. Het, zesde artikel van Sylvain de Rohcik! „Over Zedelijke Opvoeding" der kinde ren is heel -duidelijk en uit 't vollle. leven. Het waarschuwt tegen gevaarlijken om» gang, t egën romlainlectuur, tiege®, 't slechte voorbeeld, djalfc door ouders wordt gegeven. Wat een schat van Roomsche opvhed- kunde ligt er in deze twintig bladzijden, van dit tijdschrift. Wint zou 't toch een zegen zijn, als dit tijdschrift in Ieder Rooméoh gezin eens doordrong, om' als 'vader en m'oedér samen 't, geregeld lazen. v. L. De blijde iniiekomste van» Pctje Pie. Ondergeteeke.nde heeft de $ei\ aan de lezers va® de „Nieuwe ZceuwSche Cou rant" voor te stellen, zijtni goede kennis Petje Pio. Wie Petje Piel is? ■Wel niemand minlder da® Piëter Grab- bendonk uit Surhuistcrveejnlsterheide, die zooals he.t altijd met groote mannen: gaat, in eigen haardstede niet geëerd wordt en om zijn hoofddeksel, da.t altijd op Zes- we,kcn-slechtJwéiër staat, plat/Weg Petje Pie genoemd wordt. Petje Pie lapt die miskenning geluk kig goedsmoeds aam de halve! zolen en achterstukken va® zijn, scheefgeloope® schoenende wereld is wijd genoeg, rede neert Patje, Pie en hij is van' alle. markten thuis en toch voor zessen klaar. Petje Pie is gen aardige; die zegt zoo maar langs zijn neus weg, Wat hij' op zijn lever heeft, en of de belanghebbenden date nu als zoet of zuur willen proeven: kij'k'! daar heeft Petje Pie nu krek1 maling aah; da.t laat-ie aan ieders smaak en opvatti'ng «ver. Petje Pie is ook zeer hulpvaardig en dadelijk bereid iemand, voortreffelijke® raad en nuttige iniliehtingen te geven cn gelijk alle schepselen ondervindt 'hij dan vaak, dat ondank' 's werelds loon is', maar Petje Pie wordt daar niet kwaalcj ow. 't raakt zelfs zijn kou we 1 kleepe® niet. Laatst was Petje Pie in stad én zag een groote® oploophij aan het drin gen, totdat-ie in de eerste rij stond. Petje Pie nam de situatie op.een man. die zenuwachtig met gebaren sprak tegen een agënlt, die vgel meer potlood- graniet op zijn lippen dan, op zijn notw tie-boekje detoOnOerde. „Wat is er gebeurd?" vroeg Petje Pio aan den nerveuze® mijnheer. „Schandelijk, schandelijk," foeterde de aangesprokene, „net nieuwe<jn kar retje van honderd popbel.astimgpilaa.t- je zet 'm effies tegen het he.k hier «n weg jk 'kén me wel voor nijjlni hoofd slaan ,JCalm. kalm," troostte Petje Pioi, „die fiets is de wereld niet uit. ,.Als je anders niet we,et „Zat er misschien '11 groote lantaarn op'?." vroeg Petje Pie verder. „Juist, juistI" hijgde de bestolene. „Weet uhebt u „Halt!" bulderde de age-nt tegen Petje Pie. „Jij' weet meer. w'at is er mat die lantaarn „Ik wou alleen wiate opmerkten." „W/at dan klonk het uit twee monden. Petje Pie ragdë .bedenkelijk met zijn verfomfraai'd hoofddeksel oveir zijn haren. „Ja ziet uw esals er 'n groote) lantaarn op die fiets zat, dan is-ie die, zoo goied als zeker ook kwijt." Petje Pie. scheen niet te begrijpen', waar om ei' twee menschen boos w'aren en de a nderen lachte®'. REIJNOUT. Brommer naar de krant. Vrijdagmiddag kreeg het redacliebureau van de „Gooi- en Eemlander" 'bezoek van Frederifc Brummer, „u weet wel va® de Boazbank", voegde de bezoeker den- gene toe, die hem woest aandienen. In ten ondeihoud, dat hij, meteen relac teur had, verklaarde de ex-verdachte o.inl. het volgende: „lk 'loop nu langs, da huizen, mict stuk jes zeep om in mij® onderhoud te voorzien, en ik had vóór mijn arrestatie 'n goed© affaire in vloerzeilen, tafelkf.eeden enz. Doch 11 begrijpt, om in Ie koopen. is ar geld noodig en dat bezit ik niet meer. Mij,11 ,vlouw heeft tijdens mijn voorarrest het paard mat groot vérlies moeten verlcoopen en het beetje baar geld was ook snoedig opgeteerd. Laten zij nu, die mij. deze scha de hebben berokkend, mij thans ook finan cieel steunen, nu zoo glashelder isl bewtf ken, dat ik aan den overval bij de Boaz bank onschuldig ben." Nadat er over deze onschuldigheid, nog eenigen tijd was gesproken en over de ral den der gevangenneming, uitte Brumimier misnoegdheid over het feit, dat juist, hi? werd aangewezen als de dader. „Maar zulle en heele lieve tongen, ban je ook niet; heb je niet reeds straf ,ach!- ter don rug?" vroeg de redacteur. „Dal, is waar, dat was een groote „kraak" waar ik aan debet was; een groo> te idiefsial van waardevolle pelterijen. Den hoofddader hebben ze niet te pakken kun nen krijgen en daarom moest ik voor allen boeten. Vier jaar heeft mij diet „kraak" gekost. En na dien iijd hebben, ;8e mffi) Wpgejj;aagd als een heri. Ilc deed al mijn best om er weer bovenop tel komen 'en ik had grooten steun van en ziekeren heer Rademaiker te Amsterdam Het ging ook goed; ik verdiend? mijn brood. Maar geen misdrijf kon er in hel land geschieden, of ..Freek" moest worden opgespoord;. Hoe veel maal mijn wagen door dia politie niet is onderzocht, w;eer. ik mat. „Wat ik vreeselijk vond, vervolgde Brum mer, dat was het Bussumsche publiak! dat zich bij mirjn aankomst voor het statten verdrong." „Men juichte en ri9p: „Ha daar is 'tie. Ze hebben 'ral." „Is het wonder, dat ik. toen razend weirl en riep„schurken dia jelui zijl" en tegen de politie zei ik: „Moeten jelui nu al redl'a me voor je ziaakje maken 'tls z© bitter' tegen gevallen!" De toren van Zoutrlande. D'e zoowel uit aanschouwing, aid uil. talrjjke schilderstukken (o.a. van Hart Nibbrig) bij y'e'en welfbakemde oude Gotiische toren van Zoute!ande heeft een géheel veranderd aanzien gekregen, door dat op verzoek van den; directeur an het Rijksbureau voor de Monumentenzorg jd's witkalk die de galmgate®, spaarnisl- gen en b'.indbogen van d?n toren bedekte, is w'eggebikt. Hoewel deze witkalk bii menschenheu- geinis op den toren aanwezig geweest is', iis zij naar alle waasrcMfnlijkheid een loeivoegsel va,n laleren 'tijd en niet door dem bouwmeester bedoeld, op grond waar van zij dan ook thans, ter gelegenheid van herstellingen, is verwijderd. Ofschoon de bovengenoemde détails na verwijdering d'er witkalk Verre van onbe rispelijk gemetseld bleken, is na het voe gen van de muren toch' eenl goed g'eheel verkregen. Be „Knoeierij" uit laferen tijld had echter een gansch bijzondere pic turale schoonheid geschapen door net schilderachtig klourenconirast ,van de witte vlakken' (die de lijnen var» het ge'- bouw zoo deden spreken) tegen de bruini' roode verweerde steen, dat den zich zoo knusjes tegen het blonde duin aftaelco- menden toren een geheel eigen karakter verleende cn talrijke schilders naar l.et penseel deed 'grijpen. Door velel kunst schilders wordt de metamorphose var» den toren dan ook betreurd, al moge deze uit oudheidkundig en archilec'tonisich oog1- punt ook geheel in den haa,c ziin. Vorder 'kan nog worden vermeld, dat tot „cachot" aan den voet van den, toren, dat de (lihans dichtgemetselde) portiek aan Idje Westzijde maskaert, zal worden afge broken, ten einde den, toremtagamp weder in eere te herstellen, t. Het ware zeer geweuschi. dat dei tegen ■jden toren gebouwde kfett (welke uir. de 15|e eeuw dateert en aan den H. Wille- brordu'S was gewijd) eens van da onfr sierende pléisterlaag werd ontdaan. „N. R." De rechercheur, die een bekeuring kreeg. 't Gebeurde dezer dagan in een uiie, onve-rmaarde stad in ons vaderland, 'tLeert -ons, wat er aan .eau rijwiel- plaatje vast kan zitten, als er geen fiets aan zit, of als. aan d« fiets geen |pla,at]:o 7lt. D'e krantenlooper bezorgde in de ver- lentle hofjes, waaraan hoofd,- en bof- en havenstad nog rijk zijn, het avondblad. Per fiets gelijk da(j 'meer gebeurt. In, het bezit van een plaatje, zooals 't behoort. Maar hij had hel plaalje ,ini zlijn zak. zijnde bevreesd' voor diefstal door som mige hof-bewoners. Rectoroheu r verschijn I „\Va«r is je belastingplaatje?" „As-'tu-fcliefi, meneer." „'1 Mol. aan de fiets zitten, date w-ee|t ;ie toch wel?" „■'kBen, bang voor stelen!" „'it Bonraielt niet. Betaal direct een gulden, dan kun je dp fiets aanstonds weer van tot bureau halen." ,,'k Heb geen gulden, meneer." Verschijnt ©en burgsr; duidelijk, een age id in burger. ,ïoe laat'die man nu gaan. 't Is een arm® tobber en hij rijdt toch) niet zondei plaatje." „Geef jij hem dan een gulden. Ik kan hem bekeuren, en ik zal het doen ook." D!a 'agent-burger g.oadhartig', leent of geeft tien gulden. De man 'gered. Da rechercheur tevreden. Een week later. De agPnt in uniform hcieft nu dienst. Passeert 'hem; ©en brei', op een damesfiets. Niet in orde, denkt de agent. Rijdt om den,.toer been; ziet geen, rijwielplaat- ji>; houdt tom aan. „Waai' is uw plaatje, meneer?" „Ilc ton N. N., rechercheur van poli tie, mag zonder plaatje rijden. Je kont mij wsll" „Ik ken in dienst niemand. En, u mag zoo niet -rijden; 'tis geen dienst fiets." „Noen, 'te is de fiets van -oen werkvrouw die zonder plaalje reed. De fiets gaa.t naar het bureau." „Rest mogelijk, maar zóó mag het niat fk moet u bekeuren. Geef maar1 op dus; «Is u rechercheur is, Kent u '1 rijtie vra gen wel!" Ir'r hielp geen lievemoederen aan. Cé rechercheur werd bekeuid en, da .weM, vfcoulwfiets opgebracht, zooals dat bef- laamt. Maar de recnerchetir beklaagde ziich zoo spoedig mogelijk bij den Chef; hiï was ten, zeerste, beleedigd. Hoe kre(eg lie stomm agent het in z'n hoofd! De agent werd geroepen. „I< 'hebt N. N. bekeurd'. Waarom deed' u dat?" „Meneer, hij reed op een fiets, welke hij op wilde brengen, wat, naar i,k meen,, ver boden, is; hij reed op een damesfiets' zon! der belastingplaatje, wat. naar ik' meen, ook strafbaar is" Cht-if: „Uitstekend, ge hebt uw plicht gedaan!" Zóó kreeg de rechercheur een, bekc-wl- ring, vertelt de „Bolterd." Een film-opname. Door de Eiu-eka-film-maatschappij, te Botterdam wordt thans een film-opname in onze provincie gedaan. Als regisseur treedt, daarbij op een vertegenwoordiger der Fransche Gnumont-filmfabrieken, te vens een der beste Fraus-ehe komieken. De. film wordt opgenomen om reclame voor onze provincie te maken, zoowel i® het binnen- als buitenland en de Jiatioliale kleederdraehten zullen zeker wel een der grootste attracties van deze opnamen wor den. „Valckenissc" bijl Zoiitelandc. Het ideale ontspanningsoord „Yalekenis- ae" nabij1 Zoutelande, gelegen1 aan den voet van de plek waar Walcheren'S duine® het het. hoogst zijn opgestoven, en va®waar men het schitterendst uitzicht heeft over het gcheeie éila.nd, dreigt ontluisterd ito worden door den a,s. verkoop doo rde erf genamen van wijlen Mr. J. Pel van ver scheidene hectaren boséh, die aan de plaats voor oen niet gering deel haar aantrekke lijkheid vericonen. Weliswaar geldt het hier niet den ver koop van een statig boseh, doch grooten- deels van kreupelhout, maar niettemin1 zal bij eventueelen kaalslag het landséhiapsas- pect hieronder gevoelig lijden. I11 verband met de hoogere waarde van den grond is aan den Walchersehen duin- voel den laatsteen t.ij'd reeds heel wat ak kermaalshout gevallen om» plaats te ma ken voor meer-rentegevend weide- of, bouw land, en daar de veiling geschiedt in ver scheidene pci'ceeien, is he.t niet onwaar schijnlijk, date een deel der nieuwe eige naars dezelfde ontbosschingsmethode zal volgen, welke voor de schoonheid ter plaat se zeer te betreuren zou zijn. Zaken zijn zaken. In een Indische stad werd ee® arme man ter dood veroordeeld. Hij werd naar de rechtplaats gevoerd. Het geval had na tuurlijk opzien gebaard en vele toeschou wers waren er bij! tegenwoordig, waaron der vele journalisten. Op het laatstee oogenblik komt er een man aangeijld en too®! een schrijven vab het Engelsche gouvernement, waarin hem toegestaan wordt kort voor de voltrekking van het vonnis nog éénmaal mét de® ver oordeelde te spreken. Het gesprek duurde slechts eenige mi nuten. Daarop werd het voninis nog een maal voorgelezen en de rechter beduidde den veroordeelde, dat indien 'hijl nog iets te zeggen had, hijl dit thans kon doe®. De veroordeelde wendde zich nu tot de menigte en riep met een doodernstig ge zicht en met een vaste stem„Mijne toe ren, de schoenen en de pantoffels van de firma James Grown zijn de beste van de wereld". Daarop werd hij weggevoerd en het vonnis voltrokken. Star van schrik keken de aanwezigen hem aan. Wat moest dat beteekenen? Nog een grap in 't aangezicht van den dood? De bladen bespraken het geval den volgen den dag lang en breed. En spoedig kwam ook de doodeenvoudige oplossing van het raadsel. De man, die den veroordeeldje nog in het laatste oogenblik gesproken had, was een handelaar, die de gelegenheid! benutte om nog snel met hem1 een verdrag te sluiten. De veroordeelde zou de aangehaalde woorden als zijn laatste tot de mensche® richten, daarvoor zwoe rhem de handelaar 500 pond steling aan zijln nagelaten be trekkingen iiït te betalen. De Mammon benut zoo alle wegen. Za ken eerbiedigen geen mens'chelijfea gevoe lens. Een tunnel door de Apenij'ncn. Italië is bezig een der grootste spoor- wegwerken uit te voeren. Het betreft een 18.510 meter lange tunnel door do Ape- nijnen. De langste tunnel is, naar bekehd is, de, Simplon-tunnel (19803 m'eter). Het- doel van deze tunnel is dc verbetering van de. spoorwegverbindingen tusschen de Po- vlakte en het Arno-dal. De eerste spoorweglijn tusschen Bolog- ua en Florence over den Porretta-pasj is door den Franschen ingenieur Protche aan gelegd en in 1854 geopend; sedert lang] is zij volkomen onvoldoende gebleken. Aan den ingenieur Protche zelf was indertijd opdracht gegeven een tweede verbinding te hestudeeren, welke het met behulp van «en lange tunnel mogelijk zou maken de vele krommingen en de groote stijgingen van de Porrettana te verminderen. Deze opdracht was voor den toenmalige® ttjjd zeer moeilijk, zoodat besloten werd tot den aanleg van andere kortere en gemakkelij ker uitvoerbare ljjnen van de Po-vlakte over de Aptvuijnen. Zoo werden de trajec ten Parma—Spezia (met een tunnel van 8 K.M.) en FaanzaFlorence aangelegd. Doch ook deze lijnen bleken onvoldoende te zijn. Fersi in 1904 werd het onderzoek be' gonnen, ,pm een spoorwegverbinding tfce «cheppeiïr welke, de geografische richting van de Porrettana volgend, korter cn vlak ker moest zijn. SleckU de boww vau een zeer lange tunnel kon deze beide eischen vervullen. De in aanleg zij®dc lijln zal hoofdzakelijk de volgende belangrijke voor deden biedena. de afstand tusschen Bo logna en Florence, die over den Porret- tana-spoorweg 132 K.M. bedraagt, zal tot 97 K.M. verminderen; b. terwijl het hoog ste punt van dez.en spoorweg 616 meter bereikt, zal het hoogste punt van de nieu we lijn slechts 323 meter bedragen, aldus 295 meter lager liggen. Ddentengervollg.e wordt de tegenwoordige maximum-sbij'ging1 verminderd en zal een locomotief' vajn 2000 paardekraehten. welke op den Porret- tana-spoorweg nauwelijks een treinbelas- ting van 500 ton bij een snelheid va® 30 K.M. per uur trekken kan, op de nieuwe spoorwegverbinding gemakkelijk het dub bele kunnen trekke.n; 't werk duurt 4 jaar: Een spannende race, Toen in Spanj© -de opstand der artil- lerieioiffieieren ontbrak, bevond koning Al- tons zich te San Sehastiaan, op esn af stand van 300 mijl van Madrid. Ofschoon het ©ersie bericht der muiterij he.ni na middernacht bereik!?, begaf hij zich ion- middellijk op weg en was. in i?ls imeer clan zefs uur in zijn hoofdstad'. Aan een man ^an de „Nacion" beeft de vorst over de fantastische racy door duisternis ©n regen verteld. De koning, zegt de journalist, scheen bij zijn relaas al de opwindends gebeurte nissen van dien nacht opnieuw te1 bolevete Hij was geestdriftig als e?n, echta sport man en glorieeerde hij de gedachte. Jat Je UIT DE SCHOOL. „A'l?.oo kinderen, goed begrepen? Mensc'hen, die 's nachts niet fcunnem! sla pen, zijn ziê'ki." „Mijn vader kan ook niet slapen, mees ter." „En is die. dan niet züeki?" „Neen, meester. Die is nachtwaker." „Wanneer je moeder vijf geiten heett ■en ieder geeft vier liter mleifc, hoö.veel jneilk heeft je moeder dan?" „Zestien liter 1" j „Zestien Ijler? Kom, denk nu, 'nsi even n.a" „Ja meester, maar u vergeet, dat de één een bok is." 'I Volgend briefje ontving laatst sen, onderwijzer. Mijnheer, Neemt 'u maar niet kwalijk dei .vlak- "ken in het opstel van mijn zoontje over den tachiigjaren oorlog Van de slag. van Nieuwpoort tot het 12-jarig bestand üaeft zijn neus gebloed. TEGEN DE AFSPRAAK. Mevrouw A (tot haar schoonzuster): „Zoo, ik hqor vertellen, dat je man zich het rooken wil afwennen?" Mevrouw B: „Maar dat gaat niet.; hoe zou ik elk jaar een s'tel nieuwe gordijnen krijgen. Ik heb hem iminers het rooken slechts onder die voorwaarde toegestaan, dat hij mij! elk jaar een stel nieuwe gor» dijnen daarvoor koopt". auto geen .enkele panne had gehad', voor do finish bereikt wa,s. Kort na middernacht, Zaterdag 4 SepJ. speelde de konipg heel rustig oen pariijtjd bridge in zijn paleis, toen hij door zlijn mu.-priasident, generaal Primo de Rivera dringend aan de telefoon, werd geroepen. Deze deelde mede, lat twaalf artillerie)' regimenten 'in opstand wara® gek'olmien en de aanwezigheid van den. koning up Madrid onmiddellijk noodz'atolijk was. Er was geen tijd te varliezen. Er werd geen tijd verloren. De snelste .aiiio in de koninklijke garage vv)erd in bet djepsle geheim! in geroedl- heid gebracht en om 2 ;unn in- den morgen toan allen i.11 het ipateis Miep'on, reed de auto door de poort, met den; koning fcs'f aan hete stuur. Hij, werd vergezeld door J'en hertog van'Miranda ©n een chauffeur, 1 Het was bijna een krankzlimniga rit, 300 mijl in de duisternis, over heuyels en door dalen, over modderig? landwegen ea slecht geplaveid? straten. De koning reed vaak sneller dan 70 mijil per), uur onl den tijd, welke op het allersilechtstiei gedaan te verloren was. in ba halen. D'e eerst© stad, welke zij bereikten was Tolosa. na sen tocht door ©en bergpas, te® zenuwsloopemd werk bij, vpl daglicht. Maar er was nu zelfs geen maanlicht voor, koninklijken chauifeur, waai zware wol kan verduisterden -den hemel eti te Bur gos, door de bergen, stroomde dei regen neer. De eenige angst van den koning was, dat de motor het.1 niet zou^ halen; maar deze scheen menschelijke kracht, en rn»iv schelpko1 gevoelens uit het besef «Van Spanje's nood geput te liabben. Overigens kon de 'koning van, 'geluk «preken; meermalen'ontsnapte hij nauwe lijks aan doodsgevaar, dat weer vergeten was, als hete voorbii was en waaraan nieS- mand meer dacht, toen het doed bereikt was 'en succes, de inspanning hadi be kroond. De koning legde lijdens het gesprek met den journalist echter steeds den, na Iruk op ïle nationale crisis. Zijn eaqig doel was de hoofdstad te bereiken, ofschoon hij tol) dal oogenblik nog niet wist, dat de staat van bgleg reeds afgekondigd was. Maar toen hij den ministerraad voorzat, was alles als door een wonder weder ten go-ede gekeerd; het gevaar was geweken. Een Kopenickiade te Praag. Eenige dagen geleden ging de telefoon over in het Praagsehe treinbataillon num mer één. De wachthebbende onderofficier nam den hoorn op en hoorde een overste Paral, plaatsvervanger van den comman dant der vierde afdeeling, hem op korten kazernetoon bevelen, dat om half drie bij 't D'enis-station drie makke paarden klaar moesten staan, daar eenige stafofficieren een verkenningsrit in de omgeving van Praag wilden maken. .In den dienst heeft men te gehoorzamen en dus waren, toen de klok half drie sloeg de drie paarden met de oppassers vóór het station present. Kort daarop verscheen ook overste Paral. Hij nam den binocle in het oog en mon sterde de dieren met crit.ischen blik. Twee er van vonden genade in zijn oogen, maar het derde deugde niet; het was schuw. Een zondvloed van scheldwoorden, waariP de arme oppasser dreigde te verdrinken, volgde. Dan werd hij met zij® paard naar de kazerne 'teruggestuurd. De overste be steeg een der dieren en reed met tot an dere en een oppasser naar de kazerne van een telegraafeompagnie te Karolinental. Daar stuurde hij den soldaat we_g en reed alleen met de beide paarden verder. In de kazerne van het treinbataillon wachtte men den avond en den langen nacht op den terugkeer van den overste en de paarden. Niets verscheen. Den volgen den morgen vond een officier de dieren terug bij een paardenhandelaar te Praag dii- ze hem geheel te goeder trouw te koop bood. Zoo kwam het bedrog al spoedig .aan het licht. Het bleek toen ook dat er heele- maal geen overste Paral, plaatsvervanger van den commandante der vierde afdeeling bestond. De oplichter liep ook al spoedig tegen de lamp. Te Iglau baarde het eenig .opzien, dat de reserve le luitenant. Malek daar op een gegeven oogenblik met twee zadels verscheen. Hijl zit thans achter slot en- grendel en denkt er over na, hoe het iemand in de wereld kan tegenloope®.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 6