[oomen Telef. 131, GOES I D. H, ROODHUYZEN Ge. Aardappelen eo Appelen ;S S w Tweede Blad Bij het Zilveren Priesterfeest van een Missie-Bisschop. bh SPECERIJEN op terniijt - Rotterdam DE-VAN DEN DRIES n likeuren. ""kerkÏÏÏeÜws^ ■UWSCHE COURANT ZATERDAG 25 SEPTEMBER 1926 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT tandelssoorten. JERKE (bij Goes). caad voor uw orders FEUILLETQN De Poolsche Held. Liturgische Dag te Goes. i In 't kraaiennest. IMÉHIIB Voor onze vrouwen. AM AMSTERDAM leurs-Nis No. 2 Tel. 45103-46284 msterdamsche Beurs. VALKIER, 's-HeerArendskarke SCHESTRAAT 7 12355-20 roor expoit. Iilheid en prijs worden gaarne ingewacht lomgaarden en Fruittuineit litgebreide collectie |orten, ELZEN en POPULIEREN LIGUSTRUM voor afrastering; ■STAM- en STRUIKROZEN in •or weg-, laan- en dijkbeplanting voor OLMEN en CANADA'S. Catalogus op aanvraag, vluggen, gezonden en krachtigen foort-echtheid gegarandeerd fl. f 0.62 0,62 0,62 Kersen Likeur Citroen Anisette Curasao Witte of Roode Bessenwijn Meiwijn Pijne Likeuren Boerenjongens per pot Boerenmeisjes r Halve potten, halve prijs, Oud's Kinawijn f 1,80-1,6® Limonade Fosco Vermouth tik Sherry Wijn Oud's Samos Oud's Vlinderport ik van Glaswerk, 'den teruggenomen, rlijk berekend en aan denzelfde® 12365-78 koopt, ontvangt er ÉÉN CADEAU. t til. SURINAME EN DE M'ELAAlSiCHRElï} In het Boek Leviticus, XI1L Hoofdstuk', staat geschreven: „En |de Heer «prak! tot Moves en Aar,on, zeggc-nde: Wanneer in' 't viel en 't'vleesch van ©ene® miansch: ©au verschillende Msur opkomt of een© puist of als iets blinkend.en 't yarklourdle v©I lager is dan het andere vel,, zoo is'het. do plaag 'der melaatschhéi'd m hij zal afge zonderd wordien." Ce melaatschheid, waar v.oor reeds wettm bestonden in fVIozes tijd, 'is dus een oude ziekte. Die ;ken;-' Jeekenen voor het vaststellen of het ver moeden der ziekte zijn ook thans nog, znoals zij in de H. Schrift to lezen staan. De melaaitschheiid is een vreeselijke ziekt©. Een oud kronijksoarijvter van onze koio niën, Valentijn, schrijft: Lepra-melaatsch- heid dit is een.? bedroevende en ongeneeslijke ziekte, zijnde ,als oen on zienlijk© kanfce", dia de mienschen tveii- teert en all-engsikens opeet'. Zij zien er afschuwelijk uit, vol bobbels en puisten!, en ik heb «r gezien, dia de 'zliekte aan dan voorsten vinger hebbende, alle Jagen iets van dien vinger verloren,, djio nis uitgedroogd inkromp en kleiner word, zonder dat men het merkte., Zii zg« zoo dik van nsas. alsof zij dr;,e neulzeri hadden,; zij, hebben dikke lippen, uitp gil lende oogen, hangende wangen, ja. krijgen mettertijd ©en ingevallen nou,s, terwijl haar en baard en Wenkbrauwen uit vallen. Ook krimpen de vingers, en teenon piettcrtijd weg. Pij sommigen geschiedt dat door inkrimping, bij anderen weer door verrotting of afv'alliiig. Jarenlang kan dat duren." Ofschoon Suriname 3 gestichten hoeft, waarin, olm1. 400 melaa,t.schen worden, af gezonderd en liefderijk verpleegd, zijn er volgens een artikel in „De Wast" van lö juni j.t. van, de 'hand van. Dn. Schuit©, (milker, in d© stad Paramaribo, ant.it zijn 45000 inwoners meer dan 1000 ntó'aat,- schen. Men mag dus wel do .vraaa stallen: la de hosmettinfismoge'.ijkheid groot'? De volksopvatting is Suriname is, dat men slechts leivra kan krijgen, w'annieai; men iets eet of drinkt, waar 'heil bloed of het lichaam niet tegen kun en zich <ijaja>- om tegen de ziekte nieC in acht nieernit, Daar 'de lepra em .echte besmettelijk*» ziekte is zonder meer. werft. dei volksop,- yatting de besmetting in de hand, omdat inren juist door dje opvatting zeer otr- versohilljg is tegenover de meiaalsohheid. Zij zien er niets in leur zieke in huis te laten Wonen, een ziek kind met airier© te laten eten, spelen, ;slapön. Geilukkiz dat de ziekte nisi zoo besmettelijk, is, alül men vroeger wel meende, anders zou aal aaata'l melaatscilien nog veel grooter zijn. Alle gewone bloedzuigende insecten, waar. onder de muskieten, hebben geen kans de lepra over te brengen, omdat het' bloed .van den lijder als regal geen bacillen be vat. B.ezit het b'.oed bij uitzondering had-t ien,, dan schijnt de lepra-bacili hui tam het menscheljjk lichaam niet ta kunnien leven, 'tenminste niet op gewone voor werpen of levende dieren, wat wel 'het ge'- val is miet de tuberkelbacil. Maar als do lepra reen besmettelijk© ziekte is, hoe besmet zijl dan? Vooreerst schijnt. men tien bepaalde voorbeschiktheid te moeten hebben voor deze ziekte. Vervolgens is direct contact, vooral intiem contact van invloed, zooal's man en vrouw, broeders en zustersl ©n verdere huisgenooten. Slechte behuizing, armoede, onzindelijkheid wei-ken verier de infectie in de hand. Noofzakeliilk is het volk de overtuiging bijbrengen, d'at lepra 'besmettelijk is waardoor bet. ook betere voorzorgen zal nemen: beter©' be huizing en grootere zindel ij kbeoil zullen, de verspreiding der ziekte tegengaan. Ds lichamelijke ©n geestelijke verzorging der melaatschen was atscHs een voornam© zorg der Katholieke Missis in Suriname. Varna,f het begin der vorigs eeuw, het be gin der Katholieke Missie, werdén de 'mie1 laatschem in hunne afzondering geregeld door den aktholfeken priester bezocht. Een Mgr. Grooff noemde de mélaatscihen-in- richting zjjn „lusthof" en hij werd alge- Tneen genoemd „de vriend der lijdend© Itneu'sehheid." Wie heeft niet geihoord van Idem Eerbiedwaardigen Petrus Donders, 'die zes en twintig volle jaren onder de taelaatschen woonde zondter nioem'ens- u —00— EEN WOORD TER INLEIDING. Het was in de eerste jaren der tweede helft van de zeventiende eenw. De alge- heele andergang van Polen scheen, door Diets meer te keeren. De Zweden onder Karei Gnstaa f waren bijina in het geheele land heer en meester. Eenige der Mach tigste Poolsche magnaten heulden openlijk "1 in het geheim met den Zweedschenj ho ling, ten einde zich zeiven de opperheer schappij te verschaffen, zijl het ook aan vankelijk over de brokstukken van het Verscheurde vaderland. Een groot gedeelte van den landadel sloot zich bij, hen aa,n, of zocht op eigen gelegenheid herstel van zoogenaamde grieven bij den zegevierenden Zweed. De koning Jan Casimir had ach tereenvolgens zijhe beide hoofdsteden War schau en Krakau in de macht van. den vij and moeten laten en ten laatste zich ge noodzaakt gezien uit zijhe staten te vluch ten. En duizenden, op wie het stervende vaderland nog een smeekenden blik om! redding wierp, zagen werkeloos, zoo niet onverschillig zijn laatste stuiptrekken aan. waard yerpJégkigspetsonael. Hij schrok ,er niet voor terug mal ©igen handen «Ie afzichtelijke won-den ta reinigen, en 'te verbinden, hun 'tefcen aan dien. moord' to brengen, heil ia zijn armen: t© dragen «rt hunne armzalige .hutten ta vegen en rein- 'houden. Wel mag hij, de Apostel der miej, Jaatschen in Suriname genoemd worden Zonder tekort te d'oen aan w'aard'e.aringi voor de liefdevolle verpleging der melaal*- schon. in de inrichting der; Protestante® ein. van. 'hef Gouvernement, mogen, hier Wel bijzonder herdacht worden del Zusters van 'Tilburg, 'die sinds 30 jaren im tte Gerardus-jMajella-SHcbting miet groots zetf- Verloochening ©n met eau zich zeil', weg schenkende edelmoedige liefde al,s troos tende engelen het lijden, der arm© melaat schen 'verzachten. Op den 18en Zondag na Piniksfereli. Epistel I. v. d. H. Paulus tot die Corinlth1. I. 4 8. BroedersI ik dank' mijne® 'God altijd voor n ten aanzie,n, van Gods geaiadia, welke u bewezen is door Jezus Christus, dat gij in alles door Hem zijt rijk gewor den, iu alle woord em w'.etensch,ap, gelijk de getuigenis van Christus iul u beiv'estigfct is; zoo dat het u, 'Me de openbaring van onzen Heer J.r-izus Christus verwacht, aan gecne genade ontbreektHij zal u oo-k ten einde bevestigen en voor zond© bewaren, tot den dag der komst v,a,n onzen Hiepr Je zus Christus. Evangelie, Mattheus. IX. 1 8. In dien tjjde klom Jezu6 i:h heit schip, voer over en kwam in zij:nie stad. En ziet, zij brachten Hem eenen, lamme, die op een bed lag. En Jezus, hun geioof ziteade. zoide tot den lammiebetrouw zoon, uwe zonden wonde® u vergeven. En ziet, aenigc. Schriftgeleerden zeiden bij zich zelveinHij lastert. En Jezus, hunne gedachten ziende, zeide: waarom denkt gij klwiaad in uwlo harten.?, Wjait is lichter te zeggenuwe zan den worden u vergeven, oï te zeggen: sta op', en wandel? Opdlat gij danl zouidt w'eftdn, dat de Zoon des mensehea' op .aardej m'aciliit- heeft om de zond,en te vergeven', sta op, zcide Hij toen tot ,den lamme, neem uw' be,d op, en ga, naar uw1 huis. Edi hjjl stond op), en ging :n'an,r zijn huis. Het volk dan dit ziende, werd verbaasd en Verheerlijkte God, die zoodanige macht aan de m«ni- schen gegevan beeft. Ecu laiig-vergctcli waarheid. .llboor©tisch kan men i&is wleteu -en: tocjh .praktisch er niet naar handelan. Ge beurt dit, dan kan men zeggun, dat men zich die waarheid niet goed bewust is. Welnu, mag is: u eens zeggen, wat oinz'e Katholieken sinds langen tijd veel te veel! vergeten hc-bben Dal do II. Mis ons offer is. Wij willen Ihier nu niet er over uitwiejiden, dat het olfcr de hoogte pun. van iederen gods- idieinst is; dat het offer is| de hoogste en heiligste daad. waardoor wij deGodbïid eer&n kunnen. Maar alleen 'wililen Nvii eens duidelijk maksn; wat ta lang ver geten is: „de H. Mis is: onft Offer." Dat onze Heer Jezus Christus) zich; in de II. Consecratie als 'offer, voor ons aan 'Zijn Homelseben Vader aanbiedt, WjcBt men theoretisch nog wet uit het antwoord op die catechismus-vraag. Maar dWt Jezus dat doen wil hiel ons, d'aC H.ij dat dioet als Hoofd 'vder Heilige ICerk, d.wtzj, in aansluiting (met ons, dat Hij iin (Ja H- jMjis Zijn Offer \-ereenigt. 'mét het onze pjm a'ldus aan onzé 'gering'©, offers eea jbnteiindige waard© te geven, dat idles is onder ons, Katholieken sen helaas m;aar al te veel en at ta lang vergeten wia,ar beid 1 N.og meer: Dat de II. Comlmlunia niet alleen is „het kooien van Christus ,tot iouks Im'aar ooknet nuttigen vani de offer- ispijz'e, 'het zich -ztelYen, met Jejzlus: aan God in den hemel ten offer brengen, ook' dat is een veel 'te l'ang vergeten, waarhetiid. Laat men het al in theorie weten, in In praktijk welen velen bet niet. Hoe Is het anders mogelijk, dat nien Bunder de 11. Mis Ijtamiën zfit ie bidden, en 'ztich bezig houdt met allerijl narBictt- li-ere deo'tjvtes? Het is, als' o-Rnen z-eg, gén tw®: Nu, onz© ijev'e Heer,, draagt Gij 'M maar aan 'het altaar voor mij als offer (op, 5fc doe in diien tijd wat andjens. Want met uw offer heb ik eigenlijk gezegd, niets te maken; mijn offer is het niet. Ook de voornaamste en voornamere Wel waren er nog helden van den ouden stempel, onder wier harnas een warm1 hart klopte voor godsdienst en vaderland, die tot hun la-atsten ademtocht pal zouden staan onder het Poolsche vaandel. ,Maar het getal dezer „geeonfedereerden" en ook hun legerinrichting was niet opgewassen tegen den overmachtigen vijand, ep daar enboven waren zijl nog overal' verspreid en aan duizend gevaren blootgesteld. En bij die machteloosheid voegde zich ihoe langer hoe meer moedeloosheid, en won de overtuiging veld, dat zonder tusschen1- komst des hemels geen mogelijkheid im'eer bestond, om een darn1 op te werpen tegen den alles meesleependen stormvloed, die Polen dreigde te verzwelgen. Tot de plaatsen, die nog verschoond wa ren gebleven van de Zweedsehc overweldi ging, behoorde ook de slechts zwak ver stel kte stad Czenstochau, waar op de Jasna Gora, dat is „berg des lichts", zich het beroemde heiligdom bevond met het miraeuleuse beeld der allerheiligste Maagd die daar als de eerste Patrones van Polen een echt nationale vereering ontving. Zeer vermoedelijk had de Zweedsehe koning tot dan toe dit heiligdom gespaard, om1 het nationaal gevoel der deels met hem' ver bonden Polen niet te kwetsen, hoezeer hem ook de schat van kostbaarheden moest aan trekken, die hier sedert eeuwen was saarn- «teeten der H. Mis stellijnt ro'en praktisch uii'et te begrijpen. Ho© aindens te Verklaren, Mat iwneft schuifelt ©n niet dev'oot-stil i'3 "Oniieic (du Consecratie van hlet brood en m.ej> ten [speld kan hooren vallen onder de lapbeffing der H- Hostie, wtelk© (daarop oramjiddoidijk volgt? U© Consecratie is toch 'eindeloos voornam-er dan de ooiieffinigtl Die Consecratie is het offer maan da op heffing niet. i Ho© komt hét, dat men so-mlmige vrotari,? ziii'.en onder een niet-verplichle H. Mte direct .na het „Domino non. su,m[ diignus1" (de '"kerk hooit verlaten terwlijl een. pa it seconden nog wachtten hen teg.enwoordur zou doen zijn Dij did II. Comlmun'i.e vant Hen priester, zonder welk© zij loeit niet vol ledig d/a H. Mis hebben, bijgewoond Bij iclai „Domtoe, non suint dignhis" weer alles d© voor [stil, zed'fd gaat mén, (nog wel ©ven knielen maar onmiddellijk daarna, als de H.Comimiuniie van den' priesterpiaats beeft, weer geroezemoes i«" do kerk nood&loos hoesten en zitten, gaan.: Bluideljjjk bew(j:s, dait velan du II. Mis ■ciigienJtijk niet begrijpen. M«i moet rich in 'de praktisch© be leving van zijn H. geloof wilden ont- Wjktelen; dat is noodig want onbekand' jnaakt. onbemind. inderdaad, men moet den ©eredienst. Wiefen '«ten God brengen wil, trachtte (p 'begrijp,en en vooral gaan, beg'rijipent hot groot© middenpunt ,va,n hsel onz'an eerdienstd II. JA is, o n s a 11 r o f f e r i,nv er© en iging m'et J ezus. En Hot dat boter leeren begrijpen, wil de Liturgisch© Vereeniging ons helpen,. He den dus te over, daarvoor alles te doelen .en'mee te doen. 1 Katholieken van Goes en omstreken-, als dan Woensdag 29 September a.st da Liturgische Vereeni^inig jn het Bisdouit Haarlem, haren jaarlij,kschen dag in ons midden komt houden, toont dan door over- Wjticligend grooton opkomst, dat -Gij liet )«icl die waarheid eens z-ijt. ylfX de kennis yan de liefde voor Jczu.s in, d© H. Eucha ristie bij ons kan ver,meerderen, en veidi© pen, dat moet allen toch van harte welkom zijn. Vindt gij, ook niet? Be Kerkvcrvolgmg in Mexico. F, i 1 m v e r b o d. De burgemeester der stad Tampico in Mexico heef't de vertooning van godsdien stige films, namelijk die, welke het ïd Juni plaats gevonden hebbende Eucharistisch Congres te Chicago uitbeelden, ten streng ste verboden. Toen de bioscoop-eigenaren naar, de re den van dit verbod vroegen, werd hen be duidt, dat zulke films oen „religieuse pro paganda" beteekenden en derhalve tegen de wet waren. Spionnage. Nu de meeste kerken gesloten zijn, heb ben eenige families in hunne eigen huazeh geheime kapellen ingericht. He regeering heeft nu een geheel leger van spionnen met de taak belast deze kapellen op te sporen. De mensohen, die zulke kapellen hebben ingericht zullen met' gevangenis worden gestraft. De kerkroof. Men is in Mexico, gelijk de regeerings- bladen zelf berichten, tot de opname va» de inventarissen der kerken en kerkelijke gebouwen overgegaan, om ze voortaan als staatseigendom te behandelen. De regeeringsbladen schatten de geza menlijke kerkgoederen in Mexico op zes honderd millioen dollar. Belgische geestelijken in China. Te Scheut heeft men nieuws ontvangen uit eenige der 130 residenties, van paters van dit missiehuis, in Mongolië. Te ,Teoe-Soe-Noe werd, naar reeds be kend is, pater F. Lauwers, tezamen met een groot aantal christenen, gedood eri werden de missie en verscheidene dorpe® geplunderd. Sje-Pe-Soe-MoePlundering. Pater De- ten werd van alles, tot zelfs zijn kleede- ren, beroofd. Ha-Eul-To-Lo-KaïResidentie en dorp geplunderd. Tsjoe-ffsjeng-EePlundering door de soldaten. De kerk en het missiegebouw platgebrand. Sjeng-Kia-Ing-ZeTotaal geplunderd. Kilao-Wen-Ko-Tsi: Granaten vielen in de geheel met geloovigen gevulde kerk. Er zijn echter geen dooden öf' gewonden, Mei-Koie-Ing-EeMissiegebouwen ver brand. A lies geplunderd. Een dozijn chris tenen gedood. Man-Hao-TsienBegin van plundering. Men verdedigde zich tegen de plumd'erenlde soldatenbendentien plunderaars gedood. Oo-HaoDe pastoor, de Chineesche oude gebracht door de godsvrucht van het ge heele volk. Daar bracht op een avond een ridder, Andrzej Kmicic, doch die om ver schillende avonturen waarin hij, verwik keld was geweest, den naam van Rlabinicz had aangenomen, de ontzettende tijding aan de kloosterlingen, met de bewaking van het heiligdom belast, dat een leger- afdeeling in aantocht was, om heilig schennend de hand te leggen op de aan Gods .Moeder toegewijde kostbaarheden:.! Daags daarop, ofschoon de kloosterpoor ten open waren en de godsdienstoefeningen als gewoonlijk gehouden werden, begonnen de toebereidselen voor de verdediging. D!e prior, pater Kordecki, nam zelf, in gezel schap van de hoeren Zamgski en Czarnipe- ki de wallen in oogensehouw, schreef hier en daar herstellingen voor, en tegen den avond werkten reeds tweehonderd man aan de muren. Kanonnen, twaalf in getal, werden op nieuwe affuiten geplaatst en doelmatig gericht, Uit de kloositer-mé.ga- zij'nen haalden monniken en diehstk'hechts kogels, die bij de vuurmonden op hoope» werden gestapeld; kruitwagens werden te voorschijn gebracht, bundels pieken en musketten losgemaakt en onder het garni zoen verdeeld. Op de torens werden wach ten. geplaatst, die dag en nacht den omtrek pater Thomas Tsjak, door soldaten wegge voerd; plundering; residentie en dorp in brand gestoken. Kao-Ki-Kao-SanPater Prinsen onge deerd. Geen brand, maar het dorp, do residentie en de kerk geheel leeggeplun derd door soldaten van Tsjang-tso-lim- Rotterdamsche brieven. De liberaal-Kath. of te w'el de nieuw'- Katholieke kerk1, die zich tooien durft met den naam „Sit.-Frainicdscuskei'k1, is dan ingewijd, zooals hot door de „N. ROitteird. Courant'' en andere vrijzinnige! bladen werd genoem'd. Wij voor ons zeggen: het kerkje" van de loge is in-gebruik genomen en wij hebben van die, gebeur,tgnis weinig of geen notitie genomen. Airti-roonïsche kranten hebben Halt wel gedaan, daar .alles wat maar zw'eemt naar afbreuk der R.-K. kerk, met zekter leedvermaak wör.jt ge volgd en met «te gewone comtnenjarein wordit vernAld. Wat voor soepje wordit in 'die liberale Katk kerk toen wel gekookt? vraagt iemand misschien. Het is kost, zoowat door iedereen te genieten, en ook te verte ren, behalve voor dien rechtzininigem Roomsch-Kafholiek, die in zijn eigen door Christus zel'f gestichte kerk alies vindt Wat voor zijn zielehoil noodig is. Wat die nieuwe secte leei't is te lezen in het door haar uitgegeven boekje: „de Liberaial-Kjatholieke Korft". Beginselver klaring en saaneinivatting der leprstellin- gen en tekst der apostolische sucCessi^. Het heet o. a. „Do LiberaiaV-Kktiholiekel kerk (besta,ait om het wierff van Ihaar Mees ter, Christus, te bevorderen in de wereld1 en Zijn kudde te voetde®.? V.sn wien ze die opdj'aeht. ontving en wanneer, wordt natuurlijk niet gezegd, want haar beginsel dateert eerst vaini ruim jaar geleden. „De kerk is oen onafhankelijk en auto noom lichaam onafhankelijk' van den Pa.us \an Rome of eeni.g andere autoriteit bui ten ha.ax eigen administratie,", wordt ver der gezegd'. Zij is alzoo niet R.-Katholiek, niet Pro- testantsch, niejb Israëlitisch, maar Katho liek, mët welk' woord als beiteekenein|d' „algemeen" ,a'l *oo raar wordt omge sprongen. Algemeem beteekentoveral ver spreid en nu durft d'at klei® kudd'eke met baar miniatuur kerkje en allegaartje va® aa-n-hangers, zich reedis Katholiek, d. i. „al- groneeni" nöeimö'ii. Het behoedt nauwelijks gezegd, dat het zaakje niet werd opgezet cloor afvallige It.-Katholieken. Blijkbaar is het 'n opzet van de theosofiisten au loge-mamten, die langs religieuzen wiejgi wille® trachten, le den te vang&n. Dat zelfs bij de z.g. in wijding van het kerkje inieit vla» 'ul Chris tus werd gerept door dien zich noemcini- den bisschop Wegwoad. die n.b. eem, vol geling is van dam door Annie Biesant ver heerlijkten nieuwen1 messias Chrislua,- nurthïj, een Hinldoe uit Britsch-Indië, zeigt genoeg. De' leden der lib1. ICath. kerk' hebben zoo wat niets gelmCeiu met den door hen gekozen paitroani St. Fr,a,noiscus, die vooral uitmuntte in de d;eugd vla»; gehoor zaamheid aan zijn oveihadeim. De lib.-Ivatholieken behoeven ;aia,n! nie mand te gehoorzamen, mlaar zijinl inzakei geloof, geheel vrij en kunnien geloovetn wat zij1 willen. Voorschriften of Kerke lijke geboden kannen ze niet. Gemakkelij ker kan het lal niet. ■Wel bootsen zij de H. Mis n,a 'eta gebrui ken of beter gezegd misbruiken zij eenige Liturgische gebruiken tel' opluis tering huniner godsdienistpledhtiighedan, wal wetend, dat op die wijze meer menschani te vangen zijn dan door de ijzig koude toon- looze gezangen an: kleur- en gla»sloo>ze godsdienstoefeningen buiten de Roomsche kerk1. Een nabootsing van onze II. Mis niet 'n Credo heef in de nieuw- of liberaal- Katholieke kbrk' plaats, wat evenwel niets gelijkt op het Oredo in onze kbrk'. Het heeft meer weg van de verzen en wijzen van 't Leger des Hieils, wla.ar evenals in de liberaal-katholieke kbrk, iedereen Wel kom is, die zegt het goeid met God en z'n «venmensch te mccnen. Gelukkig zijn er voor ons, Rotterdam mers, nog andere atrtaeties dan1 Kerk- en fempelwijdingen door nieuwe seefen die nog maar altijldi blïjVen opkomen,. Ju den Circus-Sphouwburg van. Sp.ree wordt sinds eenige wieken! het too-n©cl- st-uk „De dochter van Ouwe J<afi.p" met groot succes opgevoerd. Voor 'n Zeeuw is dat stuk inderdaad een reuzen-genot, da;ar het in Zeeland spoelt en wel in 't jaar 1812 toen de Franschem hipr de lakens uitdeelden. Op treffende wijze wteet Lys- beth, de dochter van Ouwel Jaap, de Franscken ia 't ootje te nemen. Verdjéjrj opmerkzaam moesten gadeslaan. Bovendien werden manschappen uitgezonden om na" richten in te winnen en in de overigens reeds rijk verzorgde provisiekamers wer den voorraden aangevoerd uit de stad Czenstochau en de aan het klooster onder- hoorige dorpen. Hot, gerucht sloeg in den ganschen om trek als een bliksem in. Stedelingen en boeren begonnen saam te scholen en te be raadslagen. 's Namiddags omringden ge- b'ele scharen woenend en jammerend de kloostermuren. Tegen zonsondergang ging pater Kor decki tot heu naar buiten, en zich onder de- menigte begevend, vroeg hij1; „Men- tsilie;', wat wilt ge hier?" „We willen in het klooster als bezetting dienen, de Moeder Gods verdedigen rie pen tie, mannen. „We willen de allerheiligste Maagd voor dp- laatste maal nog eens zien!" kermden de vrouwen. Pater Kordecki vatte post op een voor uitspringende rotshoogte en begon aldus te spreken„D-e p,oorten der hel zullen da machten des hpmels niet bedwingen. Stelt o. gerust en v at rriöed. Gij ziet onze Pa trones niet voor de laatste maal, integen deel, ge zult haar in nog grooteren roem zien 'en nieuwe wonderen aanschouwen'. Droogt uwe tranen en sterkt u in hef ge Potemkin. Rusland is het talud va® de Poitemkins. Er is daar een veldmaarschalk Po temkin geweest; de kruiser Potemkin be- staat wellicht nog en de film Potieimkini. nil., -die geeft genoeg -toekenien vain leven. De eerste. Pote-mkin was de guustel- ling van Ca.thariiM. II, een dapper soldaat en bovendienl een duitandief eerste klas; Hij ontving subat-iept v)ah do keizerin om die te bestelden voor de volkswelvaart van de K.rim; ma.ar Potemkin, die drom mels goejl wist 'dat het hemd nader was dan de rok, verzorgde eerst zij.n ccigjCü welzijn vóór hij a.a,n da.t vaa: de lürilml begon en wanneer Katrijlntje eens wild© zien, waar haar goede roelbels gebtelven waren, dan voerde hij haar ilp zijn drosehko en in vliegenden ga.lop langs knusse dorp jes die op, -bordpapieren coulissen ge schilderd waren. Het teebenit de» geest va® Ruslaipd, dat dergelijke schelmerijte geen beletjtel waren voor Potemkins ©ere. In Chcrson, waar de gladjanus stierf, 'bouwde, mie® voor hem een schoon monument e® bijna hon derd jaren later achtte Niic'olaas II het nog noodig, eem nieuwen pantserkruiser naar hem te vernowme®'. De opstand op dit schip leverde die stof voor de film Potemkin, een product van! dat andere. neen het sovjet-Rusland, want anders is bet helaas biji de bolsjewisten niet ge worden. afc sf: Het wereldwijde kabflial dat. tegen deze fik® opgezet wérd snap ik niet. Al dat geleuter over gevaarlijke stem mingmakerij behoeft mlen ndet voor zoete koék te consumeren. De film „Potemkin ia dat v®oet eerlijkheidshalve vla® 'de Sovjets gezegd worden -geen tendentieus verhaal, maar een bladzijde geïllustreerde geschiedenis en w aarom zou men die, möehe» verscheuren, terwij] anders de geschiedenis-bllaidzij'deln een eervolle plaats en bëharaideting krij gen in bibliotheken en scholen.?. De liberale „Nieuwe Bobterdammer'i', die anders de vrijheid in allerlei vormen adoreert, stond nu op: haar achterste, po- u ten. verweet het gezag, 'diait dit niet (durfde optreden en conlcludleierdë ten laatste dat het aanvaarden van. dergelijke films, do verplichting oplag het korps marechausse® en politie-troeple® uit te hreidem. De „N. Rott." wil dus van NederLand een tweede Potemki®-la®|d maken. Dom, dom, grenzeloos dom'. Al ziet een volk duizendmaial de Po.tem- kin-film. dan slaia.t het nog niet tot revo lutie over, wanneer er geenl reden Voor ia. Niet met. sabel en mitrjailleur bovenldie®, moet rebellie voorkomen worden, doch door een eerlijk, op rechtvaardigheid gegrond' (bewind. UITKIJK. geeft hier het circus „Amlar" voorstellin gen in paarden-, leeuwen-, oliefanten- en andere jdieremdkessuur, als hier in R'dam nn Harnum em Bayly niet meer is gezien. I» onze Raadszaal zorgt het Rapaljelid Ooreanans door zich v,a.n tijd tot tijd buiten1 te laten zette® door de politie, voor de noodigë variatie. De R.-K'. Volksuniversiteit gaf' vierder weer toeken van leVpnl door 't verschijnen van haar winterprogram, terwijl Pateü Hendricks S. J„ strakb weer zal aanvan gen inet zij® conferenties voor niet-Katho- lieben, ditmaal met bet veelbelovend on derwerp: „Licht en Leven" in de St.-Eli- sabethskerk1 MabhenJeBserfaan. B. MODEGRILLEN,?, We praten altijd over mo;diegril'len, ©m toch is Maidame la Mode zoo grillig) niet als ze Wel lijkt. Men zou zoo denkeu da.t de mode heit er ten allen tijde op voorzie® had, om de •bekoorlijkheden van die vrouw te doen uit komen ma,ar in de meeste gevalle® is dat niet zoo. Integendeel ontstaan dikwijls de nieuwste modiegiiufjes door dat deze of gene toon aangevende dame een- gebrek te maskeeren hteeft. Allen kenwen wie- de criinioline's, de miecs- ten onder aüs van .aiflbeeldingen ©n som migen misschien nog wel van dichterbij want eerst tegen 1868 zijinl zo geheel van 't tooneel .verdwenen nu, dieze onpractische onlnlatuurlijke en on-liygiënf- sc'he kleederdracht ward gelanceerd door loof, want ik zeg u en niet ik zeg dit, maar de Geest Gods spreekt door mij', dut do Zweed deze muren niet betreden zal hier ontspringt een stroom van genade en de duisternis zal evenmin het licht uit- dooven, als deze nacht, dio aanbreekt, niet verhinderen zal, dat Gods zon morgen weer opgaat". De menschen knielden in het romd om de muren neer, en .tegelijk kwam er ver trouwen in hunne harten Ojjderfcusschew begon men te luiden voor, het Angelus. Pater Kordecki begon te zingen en de me nigte volgde zijn v oorbeeld. De edelheden en soldaten, die op de muren stonden, vereenigden met hen hu®ne stelmlmQn. Men zong voort tot laat in den avond; hen, die heengingen, zagende pater Kordecki op hun weg, doch te voren sprak hij: „Wie van u in den oorlog gediend heeft, met wapens weet om te gaan en een moedig hart bezit, die gelieve morgen iu hef kloo ster te komen". „Ik heb gediend, ik was bij' het voetvolk, ik zal komenriepen talrijk© steinfnen. En de niensehenmenigt.e verliep langza merhand. (.Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 5