t een Woonhuis en Erf NIEUWSTE VILTHOEDEN MAISON SPEETJENS-GEENSEN, GOES. Modelhoeden en Nouveauté's Vruchtboomer E. VERBEEM, Telef. 131, GOES DE JOP£GE,GOES T/ersch Q CATH. VAN ACKER, Gij hebt wel goede ideeën N.V. t, U. Makelaardy v.h. D. H. ROODHUIZEN &Ci SUIKER, RUBBER, KOFFIE en SPECERIJEN op teiinji prima Zeauwselie Uien, Aardappelen en Appi 'JS Algemeens Vergadering een Woonhuis Inboedel hef Huis en Erf „DE MAANDAGMORGEN" A. TILROE, Bouwplan II, Goes Pluche Netten vanaf f 18,50 Avonddoeken vanaf f 6,50 groote partij Manufacturen 51 Qlmenboomen A. B. VAN LUIJK, Kade, Goes. DRUKKERIJ N. Z. C. - GOES H. MERISON Zonen, Laogevorststraat. G. VAN WIGHEM - Rotterdam P. VAN 'T WESTEINDE-VAN DEN DRIES ZATERDAG 25 SEPTEMBER 6 NIEUwVE ZEEUWSCHE COURANT Advertentiën BUITENGEWONE van Aandeelhouders der N.V. Provinciale Zeeuwsche Electriciteits-Maatsctiappij (P.Z.E.M.) op Vrijdag 8 October 1926, Woensdag 29 September 1926, publiek verkoopen: Dinsdag 28 September 1926, publiek verkoopen: Openbare Verkooping. Woensdag 29 September 1926, SIGAREN, SIGARETTEN, TABAK J. DE GRAAG, „DRUKKERIJ N.Z.C." GROOTE KOOPJES IN DE Ontvangen groote sorteering Wollen-, Gestikte- en Molton-Dekens, Gemoltonneerde Goederen, Truien, enz. Dinsdag extra aanbieding ECHTE KANTEN WS Openbare Verkooping. Donderdag 30 September 1926 verkoopen Bij inschrijving te koop: Koopt Uw gesneden'Geldersche Vleeschwaren steeds bij A. B. VAN LUIJK, en U is zeker tevreden. MODES MODES Dagelijks voorbanden eerste kwaliteit Veulenvleesch, prima Rookvleescb, L G. OVERBEEKE - GOES. De Zeeuwsche Brandwaarborg-Maatschappij van 1824, GEBOUWEN EN GOEDEREN. De Kanter Hordijk's Bank te Goes, Waarom zoudt gij meer betalen? HAARDEN vanaf f 60,00 met vloerplaat compleet Wie niet adverteert, heeft geen recht op succes. DAM - AMSTERDAM in de beste handelssoorten. Drukwerk is het zaad voor uw orders WIJNEN EN Heden overleed, tot onze diepe droefheid, in het U.-K. Ziekenhuis te Bergen-op-Zoom, voorzien van de HH. Sacramen ten der Stervenden, onze ge liefde Broeder en Oom MACHIEL ROMBOUTS, in den ouderdom van ruim 59 jaren. Rotterdam G. VAN DEN BERG— Rombouts, G. VAN DEN BERG. Den Haag' M. VAN BROEKHUIJSEN— Rombouts, H. VAN BROEKHUIJSEN 12362-33 en Kinderen. Goes, 23 September 1926. De Uitvaartdienst waarna de begrafenis, zal plaats hebben in de Parochiekerk van de H. Maria Magdalena te Goes, op Maandag 27 September e.k. des namiddags 2 uur, Abdij, Middelburg. Agenda 1. Mededeeling Statuten. 2. Benoeming Raad van Be stuur. 3. Overweging Raad van Ad vies. 12363-30 De Voorzitter-Commissaris, VAN ROMPÜ. Middelburg, 23 September 1926 De Notaris E. C. VAN DISSEL te Goes, zal op te 's-Hserenhoek, ten verzoeke van Mej. de Wed j. LUDEKUIZE—VAN OOSTEN I. des voormiddag's 11 uur (N.T.), in het Cafe van den Bdlok met SCHUUR en ERF te 's-Heerenhoek a/d. Prinses Julianastraat, groot 6 A. 50 c.A. op gebruik bij de betaling. IX. des namiddags 1 uur (N.T.), aan gemeld woonhuis a contant een goed onderhouden w.o. Kabinet, Bureau, Tafels Stoe len, Kachels, Spiegels, Klok, Bed met toebehoolen. Naaimachine met tafeltje, Spekstang, Ladder, IJsbak, Glas- en Aardewerk, Reukengerief, Vloerkleeden, Mat ten enz. 12331-35 Inlichtingen te bekomen ten kantore van den Notaris De Notaris E. C. VAN DISSEL te Goes, zal op des avonds om 8 uur (N.T.) te Goes, in „De Prins van Oranje", ten ver zoeke van den heer P. DE HAMER te Middelburg te Goes a/d. Nieuwstraat no. 20, groot 1 A. 18 c.A., verhuurd aan den heer I. Jumelet, voor f 6,00 per week. Te bezichtigen Woensdags en Donderdags van 2—4 (N.T.) Inlichtingen te bekomen ten kan van den Notaris. 12330-22 De Notaris A. TH. VERBIST te Goes is voornemens, ten verzoeke van het BURGERLIJK ARMBESTUUR van OVEZANDE, op des namidags 2 uur (N.T.), in de Gemeenteherberg te Ovezande, be woond door den heer Verbeek, in het openbaar te verkoopen: aan den Groenendijk te Ovezande, plaatselijk gemerkt C 15, kadaster sectie C nummer 347, groot 1,19 A. Het perceel is voorzien van water leiding en thans onverhuurd. Aanvaarding hij de betaling, uiterlijk 12 October a.s. 12300-24 Goede kwaliteit - Billijke prijzen SIGAREN per heel of half kistje korting. Neemt proef. MiBzaam aanbevelend11977-10 MARKT 2 GOES Het aardigste Ochtendblad van de geheele week. Vertegenwoordiging te Goes Losse exemplaren des Maandags vanaf 11 uur v.m. te ver krijgen a 7Vs cent aan het adresWestsingel 75, alwaar ook abonnementen worden aangenomen a f 0,95 per kwartaal. „DE MAANDAGMORGEN" bevat: Laatste Be richten, Sportverslagen N. V. B., N. K. B., R. K F. en op elk ander gebied; zij is volledig! EEN GROOTE ROODBOL f1,40 GROENE KAASJES 10 cents GOEDE WITTE KAAS45 cents per pond GOEDE KOMIJNE KAAS 45 cents per pond VET SPEK65 eents per pond DIK VET HOLLANDSCH SPEK50 cents per pond Aanbevelend12364-20 LANGE KERKSTRAAT 52. 12366-40 Deurwaarder J. M. DE KOK te Goes, zal op s namiddags 1 uur (N.T.), in de herberg bij den heer M. Geus te Heinkenszand Matten, Dekens, Galanterieën, Glas- en Aardewerk, Speel goederen, enz. Te bezichtigen één uur vóór den verkoop. in den boomgaard „De Roosjes" onder Kapalle, eigendom van den heer ELIZA LINDENBERG te Wemeldlnga door wien aanwijzing wordt gedaan. Betaling contant. Inschrijvingsbiljetten in te leveren vóór of op 5 October 1926 ten kan tore van Notaris J. C. KRAM te Kapelle, waar inlichtingen verkrijg baar zijn. 12349-15 Boterhamworst 12 cent per ons. Rookvleesch 16 cent per ons. Moooie Ham 24 cent per ons. Preskop 10 cent per ons. ENZ. ENZ. 1235°-25 Hiermede bericht ik de ontvangst van een pracht-collectie Parijzer en Wiener modellen. Beleefd aanbevelend: GANZEPOORTSTRAAT 21 - GOES 12361-4i We vlijtig maand'ljjks hee(t betaald, Len slotte bl'/de oogst inhaatt 3&aad. t£vCNS- Eri» UiTVAAOT vEflZEKEQINC EfCENHUl3" CN STUDIE- vfozekeoJnc Vraagt uitvoerige inlichtingen aan ons Hoofdkantoor. Alléén soliede personen kunnen als Vertegenwoordiger worden aangesteld, op ruime provisie. TEVENS 12360-10 60 en SO cent per pond. Dan ook zal het U duidelijk zijn dat gewone drukkers-vakmenschen het best uw drukwerk verzorgeD, althans zóó dat het de kritiek der vergelijking glansrijk kan doorstaan met het „tooverwerk" van ongewone drukkers. Wij houden ons beleefd aanbevolen voor het leveren van goed en smaakvol drukwerk! TELEFOON INTERLOCAAL 207 - WESTSINGEL 75 gevestigd te ZIERIKZEE, verzekert op billijke voorwaarden zoowel onderling als tegen een vaste premie, Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door Aldeeling Assurantie. Vertegenwoordigers voor Zuid-Beveland. 9781-28 verder een zeer groote sorteering in: Vulkachels, Emmerkachels, Kantoorkachels, Petro leumkachels, Kachelplaten, Vulemmers, Bedkruiken, Warmwaterstoven, enz. enz. 12357-30 Tot een bezoek uitnoodigend. TELEFOON 230 GOES. POLMANSHUIS Telefoon 45103-41979 Beurs-Nis No. 2 Tel. 45103-4621! op conditiën van de Amsterdamsche Beurs. Agent v. Zuid-Beveland dhr. J. VALKIER, 's-HeerArendskerh KANTOOR:GOUDSCHESTRAAT 7 is Afnemer a contant van 123552 geschikt voor export. Aanbiedingen met opgave van hoeveelheid en prijs worden gaarne ingewaA Voor den aanleg van Boomgaarden en Fruittuinei hebben wij een uitgebreide collectie BESSENSTRUIKEN in alle soorten, ELZEN en POPULIER!! voor windscherm, DOORN en LIGUSTRUM voor afrastering voor den Bloementuin prima STAM- en STRUIKROZEN in de mooiste nieuwste soorten; voor weg-, laan- en dijkbeplanti»; het van ouds bekende adres voor OLMEN en CANADA'S Prijzen zeer billijk. Catalogus op aanvraag. Komt U overtuigen van den vluggen, gezonden en krachtige» groei onzer artikelen. Soort-echtheid gegarandeerd. 'S-HEEIt-ABTSKERKE (bij Goes), is» Pretoria Wijn p. fl. f0,75 E.V. Port Roode of Witte met bon f) 1,15 E.V. Samos m. bon n 1,15 St. Estèphe r 1,15 St. Emilion •n 1.15 ChateauHautBreton n 1.95 Vermeule's Port Tl 1.15 Advocaat Zw. Kip 7) ,2,40 Ranja C. P. f) n 1.50 per halve flesch D 0,80 Minozawijn voor zieken en zwakken 71 1.25 Bloed wijn V 1.40 Bergerac 1) 1,40 Malaga T) 1,50 Madera 7) 1,40 Muscatel 1 r n 1,30 Frambozen Likeur rt „0,62 Voor feesten gratis gebruik fl. fO,fl| n n w d Kersen Likeur Citroen Anisette Curasao Witte of Roode Bessenwijn Meiwijn Fijne Likeuren Boerenjongens per pot 'ij Boerenmeisjes Halve potten, halve prijs, Oud's Kinawijn f 1,80-1' Limonade Fosco Vermouth tik Sherry Wijn Oud's Samos Oud's Vlinderport n V J'J i 'I tl v r rt f Ongeopende flesschen worden teruggenomen. Fle8schen worden afzonderlijk berekend en aan denzelki® prijs teruggenomen. 12365-" Wis heden 10 flesschen koopt, ontvangt er ÉÉN CADEAU.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 4