nieuwe zeeuwsche courant ZAÏEROAG 25 SEPTEMBER 1926 MIJNHARDT's Hoofdpijn-Tabletten 60ct. Laxeer-Tabletten60 ct. Zenuw-Tabletten75 ot. Staal-Tabletten 90 ct. Maag-Tabletten 75 ct. Bij Apoth. en Drogisten LAATSTE BERICHTEN MARKTBERICHTEN 442E STAATSLOTERIJ BURGERLIJKE STAND Verkoopingen en Verpachtingen „tige ademhaling, toegepast door dien ge- „èante-vcldWachter, mocht niett baten. Een 10-tal soldaten aangered». Donderdagavond omstreeks 10 uur is op je St. Annalaau te Nijmegen een vracht auto io de achterhoede van een! naar dje Ka zerne terugkeerenden! troep militairen van let 11e regiment infalnlterie gereden- Do chauffeur, zekere S. van de Phoenix loaverij, 'had op do auto to weinig licht en verraste de militairen. Ban 10-tal soklaten weyd aamgoredlen, waarvan een 8-tal lichte verwondingen op liep en twee soldaten eern lichte hersen schudding 'kregen. Baar wij van medische zijde vernemen gullen de twee iaatsten na eenige dagen rost weer volkomen hersteld zijn. Tegen den chauffeur is proces-vermaal opgemaakt. De politie heeft de auto in II»- slag genomen. Filiaalhouders bedrogen. A. V., 32 jaar, en zijn acht jaar joingcro ■hroer J. L. V., hebben legen het einde van het vorige jaar opgericht de N.V. Noder- landsdse Exploitatie van Sigarenma.ga,zij nen Concordia, zetelende in De Bilt, bij Utrecht. Kapitaal bezaten zc niet; zij na men hun toevlucht tot 'het plaatsen van ad vertenties, waarbij filiaalhouders tegen borgstelling werden gezocht. Van! de tal rijke personen, die op, deze mHvertemtes, geschreven Ihebiben, zijn er ten slotte twaalf vnor duizend' gulden inigevlogtan. Iuderdaadb weric£e |nl»net dat geld, door dei directeuren zeven winikhls in Den Haag en Botterdam 'korten tijd geop'en|d|; Idle vijf anlr.rc filiaalhouders klwa.men spoedtig bij de jKilitie klagen, dat zij hun geld gestort hadden, maar nog niet in het hun hclooficlp filiaal geplaatst waren. De. centrale recher che heeft naar aanleiding van deze medje- drelingen al waarschuwingen verspreid om niet in relatie te tredenl roet dc. firma Con cordia in Do Bilt, zonder uiadipre inlichtin gen te hebben ingewonnen. Waardoor uit breiding van de oplichterij vrijwel is voor- fomn, ofschoon de mogelijkheid tof ver der ingrijpen nog niet gegeven was. De mogelijkheid is dezer djagen ontstaan,, toen botend werd, d(at een groote j var lij sigaren, afkomstig van de firma S- te IWaalro, welke in consignatie gegeven was, verkocht was, zonder 'dat afrekening v'a® het verschuldigde bsdirag Van f 3000 had plaats gehad. Het delict verduistering Jmn m tvetteljjk wbrden geconstateerd. Tievens kwamen van de eigenaren Vain de vOrhuur- de filialen Machten binnen, dat voor geen enkelen wiinjk'cl een cent huur werd be kakt, weshalve het faillissement Werd aan- gevraagd. Do retherehc te Utrecht heeft beide nian- i«n dezer dagen in De Bilt in hun vrij 'Inua ingerichte villatic gearresteerd, c-u gisteren zijn ze, voor 'zoover de Botterdam- she winkels betreft, door de recherche- veihoord. Na opgemaakt proces-verbaal ze vanmorgen weer op transport, ge steld naar Utrecht. Typhus. In de gemeente Frinoenhage zijn sinds Donderdag acht nieuwe gevalle®: vlam ty phus voorgekomen; het aantal is nu geste gen tot 19. Besloten is, de kermis van Prinieenhage op Zondag 3 October en die va,n Beek op 'Zondag a.s. niet te laten: doorgaan. Do bestaande barak in de gemeente Prin- cei'hage is te klein gewordem om alle patiën ten te verplegen; ini overleg met den ge- zondbeidiiiieiist woidlt een1 nienWe nood'ba- rak in gereedheid gebracht. Voorloopig worden de acht nieuwe patiënten te hun- hen huize verpleegd. Dood langs den weg. Tusschen Schipluiden en de Lier is eergisteravond omstreeks 6 uur kapitein der artillerie II. .J. M. Koremans, uit Den Haag, naast fijii motorfiets dood op den weg gevonden. Waarschijnlijk is hij! plot seling onwel geworden. Zijn lijk is naar het ziekenhuis t'e Delft vervoerd. „Geest-Soldaten." Do Stem van St. Antonius deelt het olgende oude stukje historie medle: In 1921 geraakte het zuiderdeel van ina in opstand tegen tegen het noor- _®deel. In Hu-pe sp®nd|e® eenige leger hoofden samen met de ZuidlersohanZui- erschen kwamen op hun beurt' naar Hupe cfgezakt. In de omstreken va® Ché-la® ea hetchouan werden de betwOners dloor ®e ngeregelde troepeii uitgezogen; II et volk pan de onderprefektuur La-tchoua®i dleze «drukking moe, besloot die rooversben- **n te lijf te gaan. Teun eigen aamimoedi- 'S 611 ook om nog m'eer mannen aan te werven stelden zy aan hun hoofd „leVemd|e f oe sa's"^ mannen' die voorgaven geesten zijn in mauöjchengpctaanten. Zij ver- rden, da,t zij onkwetsbaar warem c-n pten zich zelf met den naam „ehen- Dgeest-soldaten. Het voltó liet' zich zeggen ®n geloofd» stellig! dat zij' onr etibaar Waren; zelfls bij1 onwetends 'stenen kon men die overuiging nie.t egpraiten. Zoo men de vertellingen ge- b er de P™" ftiten sah zond|er een bovennatuurlijke j^aenkomst niet te verklaren zijn. Maar staan werd ook voor de „chen-pjpï - moorden en rooven een niet te mis-' - en sfeltie- vernielde®1 op hun ur de onderprefektuur te vuur en te aard. De christenen 'dediem; 'dlaar niet —n mee en vielen daarom bij die schur- Ni werd het echte gods- km'wol^jl die ®en grootcm isn vernf°0Id P'oe-ga weigerden, wer- ?eleo^n°°resu%n'ti«s w-oïdeffl' in asch Lj1 J"® re3ilentie van Pater Hermene- .li 660 huninor hoofdkwartieren: b'oo 'iar j!ende aIs troon voor een, hunner AUm""*'» er zicfe ^et V 'verderen, j °P wn kruis gelc-ikT, venbrtfzel- zij met hclsche raa-rnijk Te Laa-p'ju |r pen_ zy Pater Peregrirus v.asit. L„nt ien r"dai achter dPn rug, dlréig- ftem roet messen eni gew rem, en Inur- raz;anid «M trerendj uit zSjh-, re..l- ntie naar eën pagode om hem' te diwia- een levenden „p'oe-sa" to, Vei'oenar. ®woo heidenen, overaten: der nlaate en «tem christenen rniel ong«(negen, dieden dien knieval voor den „p'oe-sa" ejr baden om genade voor 'den pater. Hieraan, (bankte deze zijn redding. In het begin van- den zomer 1921 ver sloeg hof Noordtsöhc leger deze, beruchte 'geest-soldaten. Eett a;i,ii|tal „levende p'oe- sa'«'werden voor den kop geschofc.ni of onthoofd even gemakkelijk als gewone misdadigers. Dan luwöfa stilaan het op roer en alles aehecai vrede te ademen,. SpBorwcg-tiHgelukk'ei». Een spoorvvegongeval bijl Hcricy in Frankrijk, heeft, zes dooden geëtódht enl bij een ontsporing te Osaka in Japain verloren 28 menschen het leveln'. Een aap a an het loket, 1 Een groote aap is Woensdag cöni minuut', bf twiutig heer en meester gëwte,es!t ilnf het dienstloik'aa.1 van het vialduetstatioD: Ohrys- tal P,a;kee van den Zuiderspioorwcg te Londen. Don verschrikte rcizigars, die hët loket genaderd w,a,ren, wierdjan! munten en kaartjes om- de ooren gegooid, terwijl de andere staltions af ën toe oncaj'f'erba.rc telegrammen ontvingen ais de aap' met de telegraafsleutel speelde. De iboosidoener, een tweejarige orangoetaing, w'as per trein 'aa,n hef station gearriveerd in can kooi, die geadresseerd Was aan een niCtnageria in het Kristallen Palcis. Zij het was een wijf je 'vond het iln haar kooi. te ver velend, wist te ontsnappen on iwait)dold|a hlet kantoor bintnen. wa.ar zij dan kaaitjesver- kooper van zijn plaats ruiklte en, heel wat verwarring stichtte. Het glimmende ko per van de telegraaftaflel trok haar vooral aan. Zij draaide eens hier en d(a.ar aan en gromde van pret toen zij dëni sleutel to pakken kreeg ,en merkte dait, daarm'ee can1 klinkend geluid gemaakt kom wordpn. Toen haar dat verveelde 'knabbcL'dje zij, eens op een rose kaartje, maar dat scheen haai nfileft te bevallen, de groen© kaartjes blekelif meer -in haal' smaak te vallen. Drie heeft zij er geoocsumeerd' en van, v'ele anderen zijn heele stukken afgdkbiaiagd. Eerst na twintig mitoniten de reizi gers hadden zi'öh zonder kaartje moefbnl redden kwamen een paar oppassers van de menagerie een einld aan het spelletje maken. De jongedame trachtte nog door een 'bovenraam' te ontkomen en beet een harer vervolgers in 'dë hand, m'aar ten slotte werd zij toch overmeesterd en w(e:eir in haar kooi gestopt. Hel uit finite van l'vu> generaal. De gewezen Oostenrijllssche luitenant- generaal Eisner Bubtaa, die. als voorzitter van het gewezen Oostanrijk-Hongaarsche oorlogspeiiskwartier in den oorlog zeer bekend en algemeen geacht was, en die zich na den oorlog te Berlijn als koopman had gevestigd, h ee'flfc zich in dpn Oder bij Frankfort verdronken, daar hij als koop man niet kom slagen. Wanhoep of sportwofdë In een Pai'jj'seh blad lezeml wijl; Maan dagmorgen omstree.kt half 11 uur zagen ■twee w'andelaars 'bij Kaap Gris-Nez een zwemmer die met forsehe slagen het ruime sop koos en weldra uit het gezicht ver dween. Verwonderd hierover na.djerid'en: de wan delaars het pUnt, vanwaar de geheimzin nige zwemmer vertrokken w'as. Zij von den daar een pakje met Meerad en een portefeuille, inhoudende papierem ten na|më van Rodriguez Luis de Lara, geboren in hef ja,ar 1900 te Madrid', benevens een brief. In dezen brief deeldje die Spatajaard. mede, dat hij hef Kanaal wil'dje overzwtegm- men, zonder eenig geleide en verzocht hij dengene, die fijn kleeren zou vindjen, dlezë naar een restaurant te Boulogne te bren gen, waar hij ,tot Zondagavond in djemst geweest 'wtaa. Sindsdien heeft mqni geen emkbl berioht meer van den zweminer vermomien, die waarschijnlijk' in zee is omgeikomctn. Men vraagt zich af, of men mlet een: geëxalteerde te 'do©n heeft, djie het record1 Kanaal-zwemmer Wilde slaan, daln' wël met een levensmoede, die op Tdpze theatrale wijze van het tooneel des le'vcMs wilde verdwijnen. Weer een trein aanslag. Drie'kwajongens van 12 en 13 jaar hebben 'gisterochtend een aanslag gté- plcegü 'op den sneltrein Aseherslebenl— Halberstadt, fcij het kleine station Ga- 'tersleben. De jongens baddesn klinker^ ien losso stesnen over een afstand van iviji meier op de rails gslegd; door een wonder is die sneltrein met gederailleerd anaar heeft de grootste steenen op zii kunnen schuiven en do kleinen verbrif 'zold. De machinist rapporteerde achter ■te Ascbers'.ebJn da! hij. geweldige schok.. Ken waargenomen bad. waarop da chef een lorrie met wegwerkers naar Guters- leben zond, die da iversperrng wleggW- ruimd hebben. De 3 jongens zaten rust- .tig op een talud en zijn. door da manneih fneegenomen en aan de politie ovarg<* lieverd De typhus te Hannover. Hel aantal ziektegavallen te Hannovter is sinds gisteravond slechta met één vermeerderd (1730), maar in de Zieken huizen zijn niet minder dan 11 patjtenl- ten overleden, zoodat het aantal dooien de honderd overschreden heeft (104). Van 'film tot werk'el'ijklieitli. Tijdens een opname, die Franschte film'- operateurs onder regie van Baymomid1 Ber nard in de omstreikctn van Warschau maak ten voor een 'film, getiteld ^Schaakspel" dn die tot onderwerp haMj Polen's strijd] voor de onafhankelijkheid tegeinl het eindj vam de achttiende eeuw, hééft ©en ernstig on geval plaats gehad', tengevolge van den heiligen wind, die eeln gordijn vormldle, waardoor de operateurs, d(ie die aanvallep van de cavalerie leidcjqn Verhlinü! Werden. Een detachement vatn 200 paarden viel onverwacht op de operateurs, waai-vUn er vier licht gewond wérden. 'NadJat fij hun wonden verbonden haStJen, gingen de filmoperateur» roet hun werk voort. D:e onbeleefde Wolf. Men dacht dal ei' sinds lang geen wol ven meer in Frankrijk waren, doch dat be lette niet een oude instelling te handhaven de „lieutenants de louveterie". De konin. gen benoemden personen uit dan aanzien lijken adel tot chefs van de wolvenbestrijt ding. Men heeft ze gehandhaafd meer als bezitters van de „meute" voor de prinse lijke jachtpartijen, die aan de vorstelijke en andere hooge gasten door den president van de republiek worden aangeboden. Doch de instructies luiden nog altajjd, dat zo bet land hebben vrij! te houden va® wolven Nu fijn bij den burgemeester va® Oomfo- lens dezer dagen op een nacht maar liefst elf schapen opgegeten door wolven. Maar de regionale luitenant wag in het geheel niet in fijin schik weer eens een klopjacht te moeten organiseefen. Het was namelijk bijl hem zelf, dat de wolven hadden huis gehouden. Hatelijjkev kon het wel niet. De orkanen in Midden' Zuid' Amerika. De schade, die door den orkaan, walkie niel. alleen in Florida, maar ook in .Centraal en Zuid Amerika gewoed heeft op de Turk-eilanden is aangericht, wordt op 6 millioen geschat. Op het Grooitj- Turkbeiland weiden alle huizen of vernield ot beschadigd. De zoutpannery op hel. eiland werden verwoest en Let zal v-en half jaar duren, vóór de zoul-winning kan worden hervat. Een deel der bevolking is ia de bo.se ,schen gevlucht. De heele leveiismidhefen- oogst is vernjeld. Die toestand voor do- arme eilandbewoners is verschibkelijk, daar het eiland een paar weken, geledemi roods door eenzelfle ramp bezocht werl, Uit Nassau, de hoofdstad Ier Bahama- ieilanclen, wordt gemeld, dat 20 person er» lijdens den orkaan van j.l. Zaterdag! ge dood wlsrden. In Nassau Zelf echter -vielen geen slachtoffers en werd slechts lichte schade aangericht. Bimirei 'eteh'ter, dat dichter bij Florida ügt, werd zwaarder geteisterd. Zeven, per sonen verdronken er en vele huizen wete den verwoest. Het eiland Andros had veel te loden. Ze.s personen kwamen daar om. Volgens een ander bericht van. de Tursj eilanden 'Zijn daar en op Caicos-eüanï' 4000 personen dakloos. D|e storm, die de stad Encarnacion in. Paraguay tot een oord van troosteloos heid gemaakt heeft, bra.k Maandagavond los. Het lage gedeele dter stad, op 'den oever der rivier, waar de huizen meestal van hout waren, werd gewoon plat gelegd. Twee hotels, twee bankgebouwen en bet douane-gebouw wsrden vernield en, ;cen aantal schepen in -de Earanarrivier zonken. Het aantal doioden zou 400, dat 'der ge wonden 350 bedragen. 1 l Baar ook in deze stall de slectriciteats voorziening defect raakte, werden de woon huizen in duisternis gedompeld. Tot nu 'toe zijn 200 rijken onder die puinen uitgehaald. Do storm w<a,s de hevigste, dien men sinds een tiental jaren daar heeft meegfit maakt. Aan .de provinciale autoriteiten is order gegeven, alle mogelijk hu(lp te verlteenen. i Uit Florida wordt nog gemeld, lat het aantal dooien belangrijk' lager is, da® de leer.ste berichten deden vermoeden. De ischade w'ord't echter door een groots verzekeringsmaatschappij op 250 milliosn gujden geschat, waarvan ongeveer 20 pot. door .stormverzekering gedekt is. Het blijkt, dat bij hef naspel van den orkiaan Pensaeoia en Mobile eni het heele Noord-Westelijk gebied van Florida toch 'ztwaar geleden hebben, evenals het Zuidiet- lljk deel van. Alaboma en Mississipplil. Verscheidene personen werden gfedood bij idie verwoesting der Indiaanscha dor pen Lillian en Seminole tusSchen, Ppngar ''dol,a en Mobile. iT«e Pensaeoia wordt de schade op 5 millioen gulden geraamd. Da spoorwkgi w'erd voor een, groo-t deel vernield. Te Miami is typhus uitgebroken, Van Washington uit fijn 20.000 dosee serum tegen de ziekte naar Miami gezonden. - ,i VLISSJNGEN. In de Vrijdagmiddag gehouden vergadering van den gemeente raad maakte bij de benoeming va® lede® der vaete raadscommissies de heer Berger (S.D.A.P.) er bezwaar tegen, dat in de commtmissie voor het havenbedrijf twee der drie Christ.-Hist. leden fifctng hebben, en kwam hij er vooral tegen op, dat de heer Hoogkamer daarin werd benoemd. De wethouder M. LaernoeS (V. Bi) merkte op, dat de heer Hoogkamer in stilte veel heeft gedaan voor heit behoud van de Zeeland voor Vlissinge® en het tot standkbmen va® de have®ujtbreidi®g. Tenslotte werd de heer Hoogkamer met 13 va® de 18; stemmen en de andere 5 aftredenden met 15 va® 18 stemmen herko zen. Eveneens was het de heer Berger die bij' de benoeming va® ee® lid van het college van regenten va® het Gasthuis er tegen op kwam, dat thans geen soc. dem. wordt aan bevolen, terwijl toch twee geschikte per sonen, de heer De Meij! en landedjer, fijn genoemd. Ook hiervan was het gevolg al leen dat de heer De Meijl 3 stemmen kreeg en de hero Wj. v. d. Hoek (Vl,B-J fwerd gekozen niet 10 va® de 18 st.ëmjmen. Een uitvoerige diseoesie Ontspan 'fiejh over het voorstel van B. en W'. om aa® twee timmerlieden-patroons een bouwere- diet te verleenen va® te® hoogste f 440000, alsmede tot het aangaa® van een geldlee- ning groot f 44000 rentende l't) °/o a .pari met de algemcene Friesche Levensverzeke ring Maatschappij te Leeuwarden. De heer Lindeïjler stelde o. a. de vraag of het- hier niet iets anders is dan bij wo®ing- bouwvcrcenigingen, fij® woningen wel noodig, en kunne® de betrokkenen geen hypotheek van banken krij!gen. Hjj) meent, dat op d eze wijze geen enkele gemeieinte werkt. De heei' Hïllinga hoeft gehoord, dat er weer een deel va® het Belgisch loodswezen zou vertrekken en zou dit eerst willen on derzoeken. Wethouder M. Laernoes zegt dat hef bouwen toegezegd is aan den minister va® Marine in verband met. het overplaatsen van de marine-opleiding va® Gorkujn' naar Vlissingen. Biji woni®gen va® de woning- bouwvereeniging droeg de gemeente de® Iaatsten -tijd 100 °/o risico, en hier maar 73 o/o dus niet te veel. Er kunnen niet veel Belgen meer weg, want er fij® er niet veel meei'. Toen er 100 Belgische gean®^ weggingen zeide men ook dat er veel wo ningen leeg zouden komen, maar er is nu zelfs nog te kort, Na re- en dupliek werd het voorstel' aangenomen' 'met 12 tegen- 6 sfcemjmen. Nog meer discussie lokte het voorstel uit om afwijzend te beschikken op het ver- zoe kvan de vereeniging tot bevordering van Ohr. Onderwij® om een crediet va® f34.000 voor het opbouwen van tteic loka len op de bij! haar in gebruik fijjnde' lagere school aan de Wagenaarstraat. Door den heer'Hoogkamer werd namens de Chr. Hist, fractie een voorstel ingediend om aan de Vereeniging beschikking te ge ven over nog drie lokalen waar Uu het Nijiverheidsonderwijls des avonds wordt ge geven, wat dan maar f 5000 hoogstens zou kosten. In den breede zette spr. uitee®, dat de linksiche leden tot plicht hebben ook het bijzonder onderwijs zoo goed mogelijk te doen zij®. Als men dit ®ieb doet en de Vereeniging gaat in hooger beroep te® opr ziekte van een aannemen va® het afwljj- zend voorstel van B, en W. dan heeft fij goede kans het te winnen en moe't de ge meente f 34000 votceren, nu kan zijl er afkomen met f 5000. De heer Van Bennekom, (Re-K.) legt er de nadruk op, dat men geen geld' jvoor niéuw-bouw of uitbreiding moet geven, zoolang er nog geschikte söhoolrjijjmlte beschikbaar is, zooals in .dit geval. BSj "de verdere discussie werd door ver schillende leden naar vorén gebracht, dat fij het Chr. Hist, voorstel niet voldoende hebben kunnen overzien en fij| dus hu® stem daaraan in geen geval kn®nen 'geven. Tenslotte trok de heer Hoogkamer het dan ook in, het schoolbestuur kan da® zien wat het verder doet. Het voorstel van B. en W. tot afwijzing van het verzoek, dat f 34.0Q0 zou kosten, werd aangenomen met 15 tegen 3 stemmen, die der Chr. Hist Bij de rondvraag werd door den heer Ilillinga op aangedrongen heb standbeeld van Frans Naerebout, dat er zeer onoog lijk uitziet te doen opknappten. De voorzitter zegde overweging daarvan toe. TERNEUZEN. Naar wiji vernemen, is alhier voor notaris Callenfels in' allte stilte dloor mi*. P. Dieleman, lid van Geid^ Staten; de acte van oprichting gepasseerd Va®' d® Zeeuwseh-VlaamBclhe Waterleiding-MAa®- schappjj, waarbij 20 gemeente® zij® aange sloten, tezamen vormende pl.m. 71' °/o va® de bevolking. Binnen- niet al te langen tijd zal dus een groot deel va® Zeeuwsch-Vlaanldcre® goed en voldoendl? dfink'water voorzien zjjn. De burgeroorlog in China. Generaal Soenjoean'-fang, de militaire (dictator te Sjanghai, wiens 'hou'diug ip dan strüd tusschen Noord) e®i Zuild! tot nu toe onzeker was, is met al Z'ijn strijdkrach ten opgeruiklt tegen het bolsjewistisch© le ger uit Kanton. Er is bericht ingekomen omtrent felle gevechten .bij: Nansjatog, waar de Kianton- neezen nog meester fijn va® den toestand. De Volkenbond. Te Genève verwacht men da.t de Vol- k'enkondsvrogaderiEig hedenmiddag zal wor den gesloten, terwijl de Roadl waarschijto,- lïjk Maandag nog zal vergaderen. Rusland en Engeland. In verband met Krassin's spoedige® terugkeer te Londen verwacht man- de heropening va® de onderham<keli®ge® over een traetaat tusschen Engeland en de Sow jots. Weef een nieuwe treinaanslag. Vannacht tege® 12 uur is op het traject Halle-Erfuhrt tusschen Ammendorf en Merseburg een nieuw® aamBlag op «en trein ontdekt. Men had ee®, zwaar stuk' ijzer op de rails vastgemaakt, waardoor een trein ontsporing veroorzaakt moet worden,. Gelukkig werd de aanslag tijdig be merkt. De politie is terstond een onderzoek gaan instellen. De* spoorwegdirectie Halle bevestigt het bericht van een treinaanslag. Het feit, werd tegen middernacht onitldlekt, kort voor dat een D. trein de bewuste plak' moest passeeren. In de onmiddellijke nabijheid va® de plaats wei-den op de spoorbaan twee ver dachte personen gezien1, die ®iet bleven staan, zoodat ee® inspecteur va® politie tweemaal op hen schoot. Zjj zij® echter onifc- snapt Een belooning va® 5000 mark is voor het aanbrengen va® de daders uitgeloofd Het Eagelsche mijueanllirt. De Britsehe Kabinetsraad' beraadslaagd® gisteren over de® toestand' va® hët conflict in de mijnen. Na afloop werd een schrijVe® aa® den sèoretaris der mijnWerfcere over handigd, waarna dip rggeerinig deze®' mee deelt, dat die voorstellen lier mijnwerkërs- executieve ontoereikend zij®!, «n opnieuw haar eigen voorstel!e® in overweging' geeft, De outwapenrngs-ceafrrentte. De. Volkenibondavergadexing heeft hef voorstel tof bijeenroeping van- de ontwa peningsconferentie voor September 1927 aangenomen'. ~SPÖRTËN SPÉTT BOKSEN. Te Philadelphia heeft Tunney den we reld-kampioen zwaar-gewicht Dempsey op punten geslagen én werd titelhouder, 135.000 personen woonde® den wedstrijd bij die miïlioenen dollars recette gaf. Demp sey verdiende 200.000 pond en Tunney 70.000. Moderne dwaasheid! Veiliugsvereeuigi>g „Zuid-Beveland", te Gees. Veiling van 23 Septombar 1926. Peren: Doyenne de Co-mica f2741, Bonne Louisse d'Avranches f2133, Sou venir d© Congres f 14. Soldat Caboreur f 1014, Cons, a la Cour f5IQ, Will liain's Duchesse f 1019. Joséphineda Malines f8—15, Heurré Hordy f 1622 B eurré d© M eroda f 11, eEuvré Wilhelniina f810, Beurré Clairgeau f81©, B«u®i1é Napoleon f 12, Beurré Alexander Lucas 12. Beurré Lebrun f914, Beuné' Diui* randeau f 11. Beurré d'Arenrberg f 10 Beurré Saniherib' f 11, Beurré Kac-helie® f8. Beurré Eva Pallet f 14. Liberal Nol- velle 19, Conrtessade Paris f710,Maria Louisse f9, General Totlrbcn f 12 Gala- basso Oberdiokl 1811, Calabase Ca- rafon f910, Nouveau Poi'teau f 712 President Iloosev-elt f 812, Le Cure f 7 9, Maagdeperen f911. Trimwphe dia Jodoigne f913, Pondsperen f 6—S. uia. •er VitikleiTiarii f9, Groen I j ©speren f5. Af- vkl- en Kroetperen f 14, alles nor 100 K.G.; Appels: Sterappels 1624. Goud*. Reinetten f 1821, Cox Pomona f 12—15 Thansp. do Croncels f19, Lemoenapjïel f 1825, Bismarck f 1015, Notarisap pel f 18, Groninger Kroon f 1415, lae- aurs Lebël f 1219, Baumans Reinetten 114, Grofzuut' f 1214, Koolanpel 1' 12 14, Paradijsappel £13 Grauwlziupr f 12 Court Rendu f 11, Hondsimiiten f 13, Zure Bellefleur f 1316, Rihston Pipping f 12. Rambour Mostiet f9. Eng. Winter Gold Permain f 10, Rood© Babelier f 13, Zoela Kant Ribbfeling f 13, Zoete Cainpagnoc f 12, Tuin,zoet f 14, Gold Holaart f 1012 Domme d'Orange f 12—15, Zoete Ribbe» ding f 13—15, Afval en Kroetappels f 2i 8, alles per 100 K.G.; Diversen: Blau'wa Druiven f5356, Tomaten f4, alles par 100 K.G.; Meloenen f 1441 per 100 st»; Patrjjzen f0,41 per stuk'. Veiling van 24 September 1926. Stoksnijboonen f39, Perfectboonen f13 Spruiten f 79, Tomaten f 15, Uian fl,502,90, Aardappelen f 3,60, Augurken f47, alles per 1000 Kg.; Augurken f 0,13, Komko!m®ier9 f 35, Meloenen f 42, Bloemkool f 4,50, Savoyekool f 1,70, Andij vie f2, alles per 100 stuks; Prei f 28, Rapen f 0,10, beide per 100 bos; Patrijlzen f 0,45 per stuk. MJDiDELBUiRG. Noteering v. dj, graan- m'arkt opgemaakt door dte comtmissarisBe® luidt als volgt: Witte Boonen ongejiëzieini 'f 1722, gelezen f2326, KroonerWten 'f1624, Lange Bruine Boonen f 14—16* gelezen f 1718, IiondO Bruin© I oonca f 2225, gelezen f 2628, Maanzaad f 36 41, Tarwe f 13f 14,50, alles per 100 KG); Boter f0,92V2, aan 'particulieren f 1,02V2 'per Hi K.G.; Poeljeteiere® f4 aa® particulieren f 5, Kipeüeren f 6,50 aam «particulieren f7,50, alles per 100 stuks. AMSTERDAM. 23 Sept. 1926. 1 'Eierveiling Prinsengracht 199. Kio- eieren: hoogste prijs f9,75. mjdd'el nrjiia f88,25, laagste prijs f5; Eendeieren f67. Totaal aanvoer 140.000 stukk Hahr del vlug. Financieeie Berichten Hanzebank Utrecht. De tweede ,u itdeelingalijis t in het faillis sement der N. V. De Hanzebank te U fcrecht is thans door de curatoren ter gTikfie te Utrecht neergelegd, alwaar zij! tien dagën ter inzage ligt. 5a klasse. 4e liist. Trekking van 23 Septembar. HOOGE PRIJZEN f1000 4428 11243 i 400 4202 12219 200 76170 f 100 1987 2475 692,7 10746 12699 14994 15568 161689 17367 GOES. Geboren": Willem', z. v. Marinua Schrijver en J acoba Brouwer. Ondertrouwd: Abraham Foktde, j.mt 23 jr. en Anthonfette de Wjibte, j.d. 23 jr. Gehuwd'Jacob Danker Roozeroon'd, g.m. 25 jaar, Kloetinge en Jacoba Fraoï- cina va® Sluys, j.d'. 26 jr. Overleden: Maria. Bliek!, oud 79 jr., wed. van Cornelis vjaif Boven. September. 28 Goes, woonhuis en erf, Va® Diggel. 29 Ovezand, huia e® erf, Verbist. 29 ''s Heerenlwak; woonhuis, schuur éo tui®, Van Dissel. 29 '1 H-oerenhoek, inboedel, Van Dissel. 30 Heinkenszaad, partij manufacture®, De Kok. October 21' Goes, kapitale hofstede „Zemjphctót't met weiland, Pilaar. j i j

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 3