Uw Hoofdhuid PUROL BiGGELAAR's ZATERDAG 25 SEPTEMBER 1926 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT VLISSINGEN GOES Een prima tabaK.die weinigkost MORIAAN-BAY. KERKNIEUWS1 Wegwijzer in bei Mlssaie. Dekenaat Middelburg. RECHTSZAKEN Ingezonden Stukken. Posterijen en Teiegrafie GEMENGD "NIEUWS NIEUWE ZEEUWSC wordt vrij van roos en Uw haar wordt zacht en glanzend als ge des morgens het haar inwrijft met een weinig Doos 30, Tubs 80 ct. Na een. muziekuitvoering als Men te wachten staat, zal het veld (aejt'er nog niakfcelifker vallen een goed offer te bram- Men in de hiussen. Hit korps hooft 'Milt aleer noodig, wil het ook volgend jaar deze uitvoeringen kunnen voortzetten. Tegen Vrijdag 8 October, ia floor de N. V. Prov. Zeeuwsohe Electr., Mij., een buitengewone alg. vergadering te Middel burg uitgeschreven. Genieer.lcraad. In de gisterenmiddag gehouden ver gadering van den gemeenteraad wasi o.al ingekomen een bezwaarschrift van, (feil Staten legen den aanslag van 'jlera Prov, S'toom'bootdienst op de VVesterscheLle in ido zakeljjke belasting op het bedrijft tot een bedrag van f 564. Gei. Staten merken op, dat volgens het arrest van din lloo1- geniRaad van 16 April 1924, van, een ba- drjjf in den zin van art. '242c der gemeen tewet alleen sprake iian zijn, wanneer idaarmede het maken van winst wordt bet oogd. Nu wordt ,uit -den aard der zaak door de provincie met dei uitoef ening van genoemden dienst geen winst beoogd, le idienst levert trouwens steeds aanzien lijke tekorten op, maar dient hij alleen ivoor het onderhouden van de noodzake lijke verbinding van Ze iuwstih-Vlaandteren linlot. overig Nederland. Alzoo zou| voli tions ihefc aangehaalde arrest, van dien 'Hooge-ii Raad de aanslag ten onrechte aan Ido provincie zijn opgelegd. Ged. Stalen iv.ea-zoeken mitsdien den aanslag la ver nietigen. Onder hel tractiepersoneel der Ned. Spoorwegen circuleert een aanvrage om| geld voor de oprichting van een monnïrten- itale grafsteen voor de bij 'hel, spoorweg- ongeluk, te Voorscholen zoo jaminerliiiif o,mgekom<en instructeur van llihoon -<n den leerling-machinist lltlrkhove. TubsrhfH Hindoe-kocsh en Karaberoeni. Donderdagavond hebben wij in geest en gedachten, enkele uren vertoefd, in de geweldige Karokoroem, de hemelhooge wa terscheiding tusschen Midd|einL cn Voor- Azië. Het scherpe lichtbeeld, liet ons de barre verschrikking der rotsige reuzen en on metelijke gletsohers zien, terwijl het be zielend woord van den heer Pb. Visser, ons deed meeleven met het moedige troepje dat onder zijd leiding in deze onherberg zame oorden, terwille van de wetenschap, 63/2 maand lijfsgevaar riskeerde. De zaal van 't Schuttershof was bijna gevuld en zóó groot was de eenheid tus schen den spreker en zijd gehoor, dat voortdurend een gemompel van imstemL ming of ontzetting, nfurm'elend -opging. In zijn inleiding zette de heer Visser hel) doel der expeditie uiteen; een doel ,!dat voornamelijk bestond uit het in kaart brengen van onbekende gebieden, geologi sche onderzoekingen, het bestudeeren van planten ön dieren en voorts physologische proeven. Eveneens weidde hij uit over de moei lijkheden om van het Engelsehe gouverne ment toestemming te krijgern. Dit was geen tegenwerking, maar een uiting van vrees voor moeilijkheden, want al staat de Karokoroem officieel onder Engelsjcfc bewind: de vorsten van de verschillende staatjes nabij1 deze bergketen, genieitc|n een zoo goed als volkomen onafhankelijk heid. De machtssfeer van Engeland ps in deze streken niet zoo groot, dat het er zjjn prestige krachtig handhaven kan eD voor beschadiging van dit prestige be staat bij zoo'n expeditie veel gevaar, om dat het voedsel uiterst schaarseh is in Ideze strekten en de beiwotniers er nooicJjs van afstaan aan vreemdelingende bevolking is zeer gering en bovendien moesten een kleine honderd ledeu uit haai- midden, ge dwongen worden om koelie-diensten te ver richten. Dit was o.i. het meest onsympathieke gevolg van deze expeditie. Dat sportieve mensehen terwille van de wetenschap hun leven durven wagen, wekt bewondering, maar dat zij; om hun doel te bereiken; ■snedemenschon met straffe mMdplen, pres sen den dooij te trotseerem, grenst bedenke lijk aan het onrechtmatige. Het levensgevaar grijnsde voortdurend aan alle kanten. Dan was- het een aandoh- derende steenlawiae en idpn- we®! e©n neer ploffend sneeuwveld, 't, Gaf dalen, die door opstuwend sneeuwwater tot muizenvallen werden, ijpwanden die beklommen moesten worden langs steilten die duizelen deden, verraderlijke r ivieren met hachelijke door wadingen of overtochten via wrakke touw- bruggen, enz. Hoewel het troosteloos geweld domi neerde, werd de expeditie af en toe ver rast door 'n hoekje txopisohe.u plantengroei waarvan de bekoorlijkheid zelfs nog sprak uit het wib-zwarte lichtbeeld; want de Karakorum is het gebied der groote tegen stellingen uit vrij, effen plateau's, rijzen loodrecht, isteenkolu-ssen van 5 a 6000 Meter op; stijgt in de zon de temperattuur soms tot 120 graden Fahrenheit: een( paar voet verder, in de schaduw van den door vroren bergwand daalt de thermometer onder nnl. De heer Visser was een uitnemend ver teller. Bori -ivJ schetste hij de angstige lotgevall' 11 van zijn troepje en suggestief bracht hij ons de vreugde bij, wanneer een uitkomst gevonden of ecu doel bereikt was. Hij kruidde rijp verhaal met leuke aneedoten overRatjala, de T.liibetaansuha hond, die in een ijskas1 moest gestopt worden om de Rooö Zee-temperatuur te /doorstaan; over 'Piet, hot eigengereide schaap; over den kok, die in een rivier van de sokken raakte, waardoor een zwarte voor in het water getrokken werd (zoo vuil was-ie); over het listig-lijdelijk verzet der koelies en over de ongeveinsde ver wondering der inlanders, dat zijn vrouw den hangen tocht volgde. Het was een mooie en leerzame avond waar de vereeniging voor algemeene we tenschappelijke belangen eer. mee behaald heeft. Het bestuur zal met voldoening het op- klaterend applaus, waarmee het publiek' der spreker loonde, aanhoord hebben, want die lof-uiting was in den grond der zaak oen compliment voor de organisatoren de zer lezing. Die burgemeester hoeft op 'ti einde waa-r- deorende woorden gewijd aan den heer Visser, waar ieder mee kon instemmen. Voor A mateni'ïotograten. Vrijdag 5 en Zaterdag 6 Nov. a.s. zal cr in „Flora" op de Groote. Markt, een foto-wedstrijd en pen foto-t-entlooustelling worden gehonden, waar alleen inwoners dor provincie aan mogen mededoen. Een en ander is georganiseerd doo vde Amateur-foto-club, alhierinlichtingen verstrekt den secretaris West er weel. De eersten. Gisterenmiddag zijin aaJn de haven de eerste suikerbieten ingeladen. Be clcctrificatie. De „Goosohe Crt." verneemt, dat het rapport verschenen is van het ingenieursbureau, dat van den Baad de opdracht kreeg te onderzoekei) wat de electrificatie zou kosten als Goes deze zelf' ter hand 11am. Zijn we goed ingelicht dan zijp de resultaten van dit on derzoek alleszins gunstig. Goes zou zelf electriciteit kunnen leveren tegen een prijs die belangrijk lager is dan destijds door een andere commissie werd berekend. Wie liopen o-p dit rapport nog nader terug te kunnen komen. Nisse. De ossen zijn hier weinig waard, daar er geen uitvoer is. Dezer dagen ruilde de landbouwer V. twee 2-jarige beste osBen in voor een kalf'vaars, boven dien moest hij' nog geld toegeven. Voor os sen en stieren wordt nog slechts hoogsltenfe 30 cent per pond betaald, tenminste opl de markt, bij' den slager is het heel watt duur der. Heinkeiiszaiid. Zooals men zegt., wordt er de laatste dagen weer gestolen in onze gemeente, 0. a. bijl dhr. T. Vermeulen zijfn' er een paar zakken aardappelen Ontvreemd en van de loeaal-spoor is er eenig gereed schap weggenomen. Hansweert. Na een gedeelte .der lading in een mosselvaartuig te hebben overge laden, heeft het schip „Geertruida" (het gat met een noodreparalie gedicht en heeft het schijj de reis naar zijin bestemming voortgezet. Wij. ontvingen het programme van de heden te houden feestelïjjkheden tier ge legenheid van het 40-jarig bestaan van het muziekgezelschap „Scheldegalm" te Hans- weert. Na de officiëele ontvangst volgen een optocht, middag- en avondconeërt-eu en ten slotte een lichtisltoet. Onder de korpsen, die hun medewerking verleenen, behoort ook „Euphonia" van Goes.. Aan 't voorwoord in het programma ontleenen we Opgericht in Sept. 1886 op initiatief vall den lieer De Groot, onder directeurschap van den heer Wolf', bleek „Scheldegalm" het al spoedig over de noodige levens kracht te beschikken. Toch kon het zich) in jaren niet uitbreiden, want ops dorp was toen nog veel te klein. Maar toen onze plaats in latere jaren zich snel uit breidde, nam ook het aantal werkende leden toe en groeide het uit tot! een flink en goed georganiseerd corps, vooral ook door de toewijding van den tegenwoordigen directeur, de heer Polderman. Oostbnrg. Dc K.-K. Aannemersboiid heeft bij het gemeentebestuur alhier er lie gen geprotesteerd, dat men bij de aanbeste ding van den bouw van een schoolgebouw reeds vooraf wist, dat het werk niet zou worden gegund en toch de aanbesteding hield zonder de aannemers er mede in ken nis te stellen, dat een bestekiswijizigiing zou volgen. Dit heeft aan de gezamenlijke aannemers 'n schade berokkend van f1500. Gevraagd wordt deze schade te vergoeden of anders de rechten van den laagsten in schrijver te erkennen en met hem1 te onder handelen over het uitvoeren va® het werk met de aangebrachte wijzigingen. Polder Walcheren. Vrijdagmorgen had. in heit polderhuis in de Abdij te Middelburg da najaarsver gadering van het Polderbestuur vaji Wal cheren plaats. Na he't lezen dar- notulen was aan. de ;orde 'het onderzoek der geloofsbrieven ivan 'de herkozen commissarissen da hee- rc 11 J. Bpsselaar, L. Dinpemansr, 'hu Ui A. 'van Doorn, A. Maljaars, mlf. Ml. 0. v. d. Minne en'mat Thi. Portheina. 'D'ij kg ei sc li ot. Ten einde de aLgem.eene vergadering in staal te stellen te kunnen oorrleolem over hot vast te stellen dfikgeschot voor L927 heeft het Dag. Bestuur weder voorloopige ramingen doen opmaken. Voor het gewione onderhoud der werken en de. werken, w-el* ke belangrijke verbeteringen medebrenj- gen, welke geheel tan laste komen van del ongebouwde eigendommen is geraaimll 1136.700 (verleden jaar f 141.0000), voor :die 'werken, welke buitengewone uit- gaven met zich brengen', welke zoowel door de ongebouwde als da gebouwd® eigendommen moeten worden betaald, is f30.200 (V. jf. f 371.500) geraamd. Voor de Noordwatering zijn de crjlfars voor belangrijke werken resp. f 10.000 en f 15.800; voor da Oostwaiering, Zuidj- watering en Weslwatming tomen da kos ten zoowel voor rekening van. de gebouw de als de ongebouwde eigendommen ent bedragen tcsd- f2700; f5500 en f6200. Totaal f40 200. Voor gewoon onderhoud blijft dus een bedrag van f 126.700, waar in de Noordwatering komt voor f89.200 ido Oost-, Zuid- en WesjwaterinR! voor f 37.500. In de begrooting voor 1926 is voor gewoon onderhoud uitgetrokken f 124.000 zjjndo yoor dc Noordwatering 1' 89.000. voor dc drie overig-> wateringen' f35.000. Voor 'rente en aflossing zal in 1927 in totaal f 108.705,50 noodig zjjn. waar onder f33.047,65 dat ten laste komlj van de gebouwde eigendommen. Den lsteoi Jan. 1927 zal de schuld bedragen f 847.000, waarvan in dat jaar zat worden afaelosl f 64.450. Voor onvoorzien wordt aeraanui .19506,911/2. Rekening 1935. Aan de orde kkvsum vervolgens het vast stellen der rekening, van dan Polder] over 1925, welke aanwijst 111 ontvang f 540.299,24 en- in uitgaven 1' 519.99(7.3» alzoo een goed slot van £20.301,86, w.oi. voor tie straat- en zandwegen £1.205,04^1 voor het jaar 1924 waren dö laatste be dragen resp. £42.187,46 en £1321.13. Onder do inkomsten IrJÏfca wij. o.a. d;9 volgende posten aan: batig slot -1923 f 3O.3'63,05y2 Cv.jL f 29.252,62). Het. dük- geschot 'bracht hu (360.012.30 (v. it £360.009,49). De uitgaven voor gewoon onderhoud der zeeweringen en watergangen bedroet- jfen '.voor gewoon onderhoud der, zee weringen en watergaiugen bedroegen voor de Noordwaterirrg f 117.913,2161/2 (v. 1'. f 112.949,97); Oostwalering i'£7.939),42 (v. j. f 1.4.624,701/2); ZuidHWat'ering' f 13.4160,14 (vl. j'. f 131.195,09) en Wesl- (watering f24.691,67 (v. j. 1 201-763,51), Voor buitengewone werken werd nage geven f78.191,67 (v. f. f 17.999,68). Voor herstellen van stormschade f 20.588.93 (v. j. f5.315,15). Voor renten wlerd betaald' f41.743,73 (v. £42j.525',14 en voor af lossing f 110.558,59 (v. J. £721.150). Aangaan g e 1 d l c' e ra i n g'. T'ot dekking der kosten van uitvoering der buitengewone werken tot verdedismisl van den duinvoet zal 'een; leeininp moe ten worden gesloten. Tot uitvoering1 van deze werken werd in :lel voorjaarsverga dering besloten. D© kosten werden ga ira.amd op f 118.000 .verhoogd met f 7000 voor aanleg van een spoorbaan,. Hef, dag1, bestuur stalt voor een geldleening aam te gaan van een bedrag vara tan hoogste f 125.000 tegen een rente van, ten hoogste 5 pet., af te lossen in achteraenvolgendei jaren in gelijke bedragen vaiï f5000 of minder voor de eerste maal op 1 Juli 1928 Werken biji het Nollehoofd. Onder overlegging van een schrijiven van den ingenieur van den Polder, waarin meer uitvoerig de noodzakelijkheid wordt uiteengezet maatregelen te treffen voor het behoud van het Nollehoofd en den dijk tusschen djjkpalen 15 en 18 aan de .Westrwatering en over te gaan tot het aanbrengen van overstoot.ing en bestor- ting ten Oosten en Noordwesten van ge meld hoofd, stelt het dag. bestuur voor ile besluiten tot uitvoering van deze werken, overeenkomstig het in bedoelde missive omschreven plan. De kosten van het werk worden geraamd op f83.100. Ter bestrij ding van d e kosten van uitvoering ven het werk zal een geldloening moeten worden aangegaan. Onderhaudscho verpach tingen. Voorgesteld wordt goed te keuren de volgende onderhandsche verpachtingen 12,25,60 H.A. weiland en dijk te Vrouwe polder aan K. Osté aldaar voor f 50 per jaar, telkens voor een jaar0,78,50 H.A. bouwland te Grijpsikerke voor 7 jaar aan D. Kuts aldaar voor f131 per jaar en 4,42,70 H.A. schor te Vronwepolder aan, C. de Visser aldaar voor 7 jaar en dan voor f125 per jaar. Verlaging Pacht In verband met den slechten toestand in het mosselbedrijf te Philippine ptelt het dag. bestuur voor de pachtprijzen voor het mosselzaad van 1 Mei 1926 tot 1 Mei 1927 met 25 0/0 te verminderen en zoo voor A. Voerman, pachter van zaad aan de Westwatering, f 44,96 en voor Gr. G. Rammeloo, pachter van het zaad aan de Noord- en Oostwatering, f229,31. Overeenkomst met den Schorerpolder. Nu Ged. Staten de overeenkomst m'et den Mortierepolder hebben goedgevonden, stelt het dag. bestuur voor de overeenf-, komst met den Schorerpolder opmieuw 'te regelen, vooral waar deze polder een 25 c.M. wijde betonbuis in den dijk tusschen den Schorerpolder en den Polder „Wal cheren" zou willen leggen. Aankoop grond. Voorgesteld wordt in de buurt van Brig- damme een strook grond aan te koopen, toebehoorende aan 3 verschillende eigena ren, zulks ter bevordering van een regcl- matigen toestand. Aangekocht zal worden '12.24 M2 van Wi. Ohristiaanse,12.384 M2 van C. Bioose en 10.366 vierM M-, van O. Klingebeil, zulks tegen een nader met de eigenaars overeen te komen goun. .WEEKLI.7ST vaoi 26 Sept. tot. 2 Och ZONDAG, Mis van 18e Zondag mla Pinksteren2e geb. H. Cypriamu? en Justina, 3 a cuncltis. Praef. Drievuldig heid. MAANDAC), Mis H. Cosinas en Da- mianuE, Martelaren, 2e geib. a eumiolis, 3 vrije k'euze. DINSDAG, Mis II. Wieaceslaus, Mar telaar. als lboven. WOENSDAG, Mis KerkWijding, H. aartsengel Michaël. Credo. 'DONDERDAG, Mis H. Hieronymiuis. Credo. •VRIJDAG, H. Bavo. Credo. ZATERDAG, H. Engelbewaarders, 2o geb. H. Bavo, 3 P,aus. Naar de Neersihe Missie. De Wieleerw. heer Jos. Tlh'oeuwies, oud- k'apelaan van Sas-v,aar-Gent, die naar de missie van Noorwegen vertrekt is be- (bonoemd tot Kapelaan te Bergen, waar Mgr. Snoeys pastoor is. Kardinaal Touchcl. Kardinaal Touchet., bisschop van Orleanis en beroemld redenaar is in dfen ouidlardom' van 78 jaar overleden. KERK BERICHTEN uit bet GOES. Parochie H. Maria Magdhlena. ZONDAG. Uitreiking der H. Commu nie om 6.30, 7 uur, na de Vroegmis en, 9 uur, 7.30 de Vroeg-, 10 uur de Hoogmis. 2 uur Catedh., 3 uur LoT, 5 |uur Pahronbiat. WOENSDAG, Kwart, voor elven plech- tig gezongen H. Mis met predikatie, We gens dan te houden, Liturgischem Dag. DONDERDAG, 6 uur biechtihooron, 7 uur Lof. VRIJDAG, 7 uur gezongen II, Mis. 'sAvonds 7 uur Lóf. ZATERDAG. Heel den dag .behalve van 123 uur, biechithoorem. VLISSINGEN. Parochie van dien H. Jacobus. ZONDAG. Dc HH. Missen om, 7 u. 8L3Ö en 11 (430. 21.30 Congregatie. 6 uur Lof. DONDERDAG van 68 uur bie-cbtl, hooren. 7 uur Lof.1 VRIJDAG. Ie Vrijdag. 7..30 gezl. H. Mi's. 7 uur Lof. ZATERDAG. Van 59 uur biechthor ren. 7 uur I <J H.EINKENSZAND. Parochie van den H. Blntoiua. ZONDAG. 18e Zondag na Pinksteren' 6 uur Communie-uitreiken, 7 uur Vroeg- 9.30 de Hoogmis. Na heide Hi!H. Missen, zullen de propagandisten u eem offerti© vragen voor de leesbibliotheek', 's Nami. 1.30 Catech. 21.30 Lof. Heden onder beide H.H. Missen collecte voor dei St. Pieters penning. Duze week' Catech. volgens gewoonte. DINSDAG biechten de meisjes. DONDERDAG, 's Middags van 35 uur .gel. tot biechten voor den Ion. Vrhiag. VRIJDAG, le Vrijdag tevens begin v .dl. Octobermaand. 's Morgens 7.45 gezi. H:. Mis ter eere van het H. Hart. 's Nami.' -.3.30 Lof met Rozenhoedje en voorgeschre ven gebeden. ZATERDAG, 's Middags van 24 en en van 68 uur gel. tot biechten, des avonds 7 uur Marialof met Rozenhoedje en Octobergebeden. A.s. 'Zondag le Zondag. Collecte ter eere van het H. Sacrament Die zaak Verschoor. Voor de Rötterdamsehe rechtbank werd gisterenmiddag voortgezet de behandeling der zaak tegen M. J. Verschoor, den pen ningmeester van het comité voor jioodlij1- dend Drente. De ambtenaar O. M. eischte wegens verduistering van f 26000 tegen V: 3 jaar gevangenisstraf. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. Mijnheer do Redacteur! In hat verslag der op 20 Sept. Ui gehou den Raadsvergadering van de gem'eenita .Hoedefeenskerke. opgenomen in uw bladi van 23 1.1. komt oi.a,. hel; volgende voor: „Na langdurige discussie werl tan slotte imlat 4 tegen 3 stemmjan overeenkomstig ieen voortsel van de meerderheid „AH het college van B. en W. besloten aan, dein beereerw. 'heer pastoor J. Nieuwendijk naar aanleiding van zijn desbetreffend to-t den Raad gericht verzoek (spatieermg van mij) te berichten, dat d'ezei gemeentel niet wenscht mede te werken tot aam- stelling van een religieuss ajs wjikfvert- pleegster." .Ondergeteekende wenscht even op te imerken, dat dit verslag niet juist fe- Door ondergeteekende is aan den Raad geen verzoek dien aangaand© ge richt, maar wel een aanbod gedaan op de volgende wijze: „Het R.-K. Kerkbestuur van Kwadan- damme vernoïrirn hebbende, dat de wijk verpleegster mej. do Boer, in November de Gemeente gaat verlaten, heeft besloten voor de parochie KwadendamBi® een ReJigjeus.e-verpleeg.stor aan te stollen. Hef Bestuur voornoemd, dat reals vertelen jaar, b$ de komst onzer Eerw. Zuscera, dienaangaande ©en afspraak had gemaakt den Zeereerw, Directeur in Bergen, hoeflj ïnel opzet gewacht tot bot yeDtrok' van mej. do Boer, om niet den schijn te wejkt Ikcn, alsof dezie aanstelling bed'oajÜ was als een afkeuring of miskenning van, baad optreden. Ingeval do Gemeentebesturen van blo#- utekjenisfcerkko >en Baarland, alsmede dej aindero corporaties, die de wijKverptee?1- ■ster salarioeren, van de diensten onzent wijkyerpteegster, ook voor de iliet-ka'tiiio- ]ie,be gemoentenaren, wonscb«n göbrtKtti 'te 'matren, wat. 'hun waarschijnlijk est) aanzie nlijK geldelijk v o o rd-ajel zal .verschaffen, zijn wij' toi. onderhaiMlai- iing 'dienaangaande bereid. Een gdijkllni, 'dend schrijven is gericht aan hel Gemeen* 'tcibesluur van Baarland. Zooals men ziet, is dit geheid iats au- ders dan een verzoek. Aa,n zulk es» onbezonnen, daad zou ondergoteekeniid zich niet gaarne hebben schuldig gemaakt. V jMett beslen dank voor da opneming, J. NIEUWENDIJK, 1 Pastoor. Kwadendumme, Septamjber 1926. (Het verslag was van onzen, corre'sponj- ident. De redactie was aan de gesignaleerde Onjuistheid dus niet debat. Rjed. NIZI.CJ De tariel'sverlagiBgcn. De directeur-generaal der posterijen .telegralle miaahl bclk'end, dat op 1 October in werk'ing treedt het KBmL besluit van 16 September 1926, houdende wijziging va.n het Post'basluit 1925, heifc paldtót- postibesluit, het Internatiomaal Postbesluif '1925 en het Girobesluit 1924. De voornaamste wijzigingan,, wtlke Hi genoemd besluit in de betref'fknldh bepalin gen worden gebracht Zijin Het port der brtófkaarten in het bin- neulanidsche verkeer, in het veiKeer mw6 Ned. Indië, Suriname en. Cur.acao en in het grensverkeer (30 K.M.) met België en Dmtschla.nd woidt verllaiagiï tot 5 Cent. lu verband hiermede wordlan met i.ngaing van 29. dezer vorkriygibaiar gesteld bridf- k'aarten miet zegel-afdriik' van 5 oanjt, als mede arbeinlslgsten met aangehecht brief- K'aart'formulier m'et zegelafdruk' van 5 clt'a- '1<i 'bij het publiek' voorhanden brief- Ifaujten en arbeidslijsten met aangehedhif bïieHi'aartformulier voorzien Van zegel- afdrn'k van 7i/j cent kunlnan, tot 1 Ncrvl 4926 'bdjj de Kantoren der posterijen: wör- d»n ingewisseld tegen, een aantal 'formu lieren, voorzien vatn zegelafdruk' van 5- ient ter waarde van dc ingewisselde K'aaav ten en lijsten. Het recht van verzekering' voor brievieia en doosjes met aangegeven waarde in ltet verkeer met Ned.-Indië, Suriname ew Curacao per landmail is verlaagd tot S cent per f150, of gedeelte van 1*150. Het port der postpjaiketton in het bin- uanlaindsch verkeer is verlaagd met' 10 cent per pakket e» bedraagt derhalve voor elk pakket: Van ee ugewicibt niet meer dUn 1 K.G. 30 cent; boven 1 KG. tot en mol 3 K.G. 40 cents; boven K'.G. tot eu, met 5 K.G. 50 cent. Het recht wegens expreseabestelling in! het binnanlajidsch verkeer is Verteagd tot 20 npui voor briefpostzendingen, postwis sels en postcheque en tot 30 cieinit voor postpakketten. Zijin bind gedood'? Diooi' de politie te Maastricht is gearre steerd de 32-jarige losse arbeider J. ;WÏ, wonende in de St. Antoninsstraat ia heit z.g. „mensehenpakhuis" alhier. De man wordt er van verdacht zijin 3-jarig doch tertje te hebben mishandeld tengevolg® waarvan het kind is overleden- De justitie heeft het lijkje in beslag ge nomen. Een groot aantal bewoners] van het „mensehenpakhuis" is door de reeherdhe gehoord. De verdachte ontkent. Inbrekers gearresteerd. Door een ruit in te drukken in de jon gensschool wisten te Breukelen inbrekers een trap te bemachtigen, waarmede zijl inl het R,.-K. kerkgebouw konden geraken ma- uitbreking van een raam van glas-in-lood. Vanuit het kerkportaal hebben zijl vervol gens gepoogd in de kerk te komen ,dochl bij hunne pogingen om de deur te foreee- ren zijin zij gestoord en gingen er van door. De politie arresteerde de daders la ter, toen ziji rustig in een hooiberg lagëu' te slapen. De hooge Scptember-temperatunr. De zomer van 1926, die met een warmr tereoord is begonnen, toqn op 3 April aan de Bilt een maximum' 'temperatuur Van 23,3 graad C. (74 graad F.) werd bereikt, wat sinds het begin der 74-jarige waarne mingsreeks zoo vroeg in het jaar nooit was voorgekomen, heeft tegen hetl einde een nieuw reeordrijifer behaald, doordat op Maandag den 20sten September de maxi mum-temperatuur in de Bilt tot 28,6 graad C. (S3,5 graad F.) is gestegen, wat zoo laat in b et jaar nog niet is waargenomen. Het gemiddelde cijfer voor het maxianAimi op dezen tijd van het jaar is 19 graden C., zoodat de temperatuur 10 graden hoveu het normale cijfer blijikt te zijn gesitegam Ongelukken. Gnder Weurt is uit de Waal opgcvischt het lijk van v. N. uit Nijmegen, die Maan dag verdrouken is. Te Streefkerk is gistermorgen oen met bouwmateriaal beladen wagen, die dpfeö' raakte, van den hoogen, dijk van de Am- merschekiade in een sloot genritenl Een van de drie mannen,, die op' die wagen, zaten, sprong er bijtijds af; 'de bweccie geraakte Da water en znvem naar de andere zijdie; derde, d|e 56-jarige E. van Blokland, uit Hardinxvekl, geraakte ondpr bet bouwma teriaal en is in de moddjer gestekt. Kunst- ee1 matige ademhaling, toegepast ^eente-veldtv achter, mocht n: Een 10-tal soMatei Donderdagavoffitl Omstrcelcs Sit. Annalaan te Nijmegci auto in de adhlteihoede van eer zerne terugkeerendeni troep rr jel 11c rcgimënt infanterie Do chauffeur, zekere S. va: 'bouwerij, had op do auto te w r velxastc de militairen. Een 10-tal soldaten werd waarvan een 8-tal lichte vervs jjep en twee soldateu een 1 schudding 'kregen. Naar wij van medische zij zullen de twee iaatsten na 1 rust weer volkbmen Ji^steld Tegen den chauffeur is p opgemaakt- De politic heeft d slag genomen. Filiaa Iliou d< A. V., 32 jaar, en zijn acht broer J. L. V„ 'hebben tegen 1 het vorige jaar opgericht de laitdsche Exploitatie van Sif uea Concordia, zatelende in Utrecht. Kapitaal bezaten zc men bun toevlucht tot 'het plai vortenties, waarbij filianlhoi borgstelling werden gezocht, rjjke personen, die op deze geschreven jbebiben, zijin er ten ■voor duizend' guldjan inigevlOjE lnderda.aid( iweridle jtonet dat directeuren zeven wiinik'els in I Rotterdam klorten tijd geop'i andere filiaalhouders kwamen dc politie klagen, dat zij hun hadden, maar nog niet in het 1 filiaal geplaatst waren. De een che heeft naar aanleiding var deolingcn al waarschuwingen 1 ui»t in relatie te tredanl m'et dl eordia in Do Bilt, zonder niadj gen te hebben ingewonnen, v brei'ding van de oplichterij vri komen, ofschoon de mogelijlil der ingrijpen 'nog niet go geve De mogelijkheid is dezer d]aj toen ibók'end werd, ,d|nt ecioi sigaren, -afkomstig van de iWaalre, w elke in consignatie j verkocht was, zonder dnt afi het vcrsohnldigde beida-ag v'an plaats gehad. Het delict verdp: nu wettelijk! wiorden geconstait kwamen van de eigenaren Vaai de filialen klachten binnen, di enkelen wimkól een cent hut laald, wetiialve het faillissemei gevraagd. Do recherche te Uitrecht hee' nen dezer dagen in De Bilt I Knus ingerichte villatie gea: gisteren zijn ze, voor 'zoover d sche winkels betreflt, door veihoord. Na opgemaakt pa zijn ze vammorgetnl weer op sield naar Utrecht. In dc gemeente Priiiic^aiha Donderdag -acht nieuwe geva j phus voorgekomen; het aanta. I gen tot 19. Besloten is, de 'kei-mis van I op Zondag 3 -October en die Zondag a.s. niet te laten' do Do bestaande barak' in de g( eenhage is te klein geworden 0: ten te verplegenim overleg zondheiddjienst woidlt eën1 nie rak in gereedheid gebracht worden de acht nieuwe patië nen huize verpleegd. Dood Ian; Tusschen Schipluiden en eergisteravond omstreeks 6 der artillerie H. J. M. Korem Haag, naast zijii motorfiets weg gevonden. Wiaarschijhlijl Seling onwel geworden. Zijn het ziekenhuis t'e Delft vei „Gei De Stem van St. Antoni volgende oude stukje hiistor In 1921 geraakte het zu China in opstand tegen teg Üerdeel. In Hu-pe spiandjcn hoofden samen met de Zui'dk üerschen kwamen op hun beui afgezakt. In de omstreken va Letchouan werden de beiwücn ongeregelde troepen uitgezogc van de onderprefektuur Ld-t veidruikang moe, besloot di< «en te lijf te gaan. Tem eig ging en ook om nog1 m'eer m; werven stelden zij aan hun lm mannen' die voorg te zijn in mansScliengedlaaint klaarden, dat zij onkrietsba: noopten zich zelf met den Pin geest-soldaten. Het vo S«zc£gen en geloofd'» steilte' kwetsbaar waren; zelfe bij christenen 'kon men die ove ^Kp'aten. Zoo men de ver wott, zijn er de ;Cllen h, T l d'e zondler een boV ussch-enkbmst niet te verklan stilstaan werd ook' voor d- e moorden en roovemi een prjjzen stieltje. Ze vernield ™urt ,de onderprefektuur te aard. De christenen dedje aan mee en vielem daarom b r omeenade. Nu werd he. ensthaot. Christenen-, die nieval voor den p-'oc-sa wei r vermoord, resiidjenties w«, ,resMentie van P.at gddm werd een hunm^r hoof .tfadir diende als troon voc Toe-sas, dje flr zieh li"-t Al'es wat op een '-'ruis v. zij met hu lscöio razeriiiiu Rnepen zij Pater Peregrirus n zq handen aehiter dfn en mem met messen en g«w hem razend eni trerend| 1 ntae naar een- pagode om h B«n een levenden „p'ce-sa"

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 2