NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND !ER7CHTËN^ KOLINE c. - DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Eerste Blad ••••••«••••••••a Dit nummer bestaat uit twee bladen Buitenlandsch Overzicht BUITENLAND BINNENLAND UIT ZEELAND MIDDELBURG fSCHE COURANT Oil 20(^ Fi. Moddo'; 18g. li 21 e W. do Munoid. «L* hmber 1926. (Vjemiarkt) pn aangevo Aid 51 Biggea ging „Znid-Beveland'f. ie Goes. Ian 21 September, Hardy fl5—30, Br. |2, Br. Clairgeaiu IP 817 If8—14, Br. Wilbelmina a den Ham f 811, Br. >10, Br. Alexander Lucjaa. ■renWg f 812, Br. Diel, peliier f 6—8, Br. «Napu- luusohe Wijnperen f 15 Comica f3042, Soldak I, Bonne Louisse d'Arph* William1 Ducihesse f 819 tfe f913, Herzogin Eb lideni Roosevelt fll17, *510, Cons. ia, la Corur lire de Vienn:® f2326, odoigne f17—9, Maagde- llelle Epaiu f 11, Eva Rail. IPerzikpeiren f 611, Nou- 610, Le Cure f57, "I' ll, Comtesse de Paria if! 9, Blanke Jatb&n f 12, f zaadhuis f 57, Duibbeje -6. Winter Bergiamótitea ren If! 46, Foppenen £7, Wlurtesmburg 1' 7, Joden* rothea Royal f 57, Wit- Aiotperein 'f 48, Ponds- iilleboutsperen A35, Gie- 68. A'flval- on Kroeit- lles pier 100 Eg. Tillish f 2547, Tranjp, |2638, Oranje Rt'dlDOttes Codlin 'fl 2131. Thia I), Wiarnerskilng fll 623, ■123.26, Goud Iv-mAteA loans Reijnetteni IP 1216, I27, Bismarck fll 2—21, 1522, Jacques Rebel fll5 pure Bellefleur bB 17, Fran- fl 911, Schutters Rei- Lnklsiberger Reinettqn fl 13,. 1.215, Roode Rooide Rïb- pepeliagBni A9--14, Gauze- Hondsmuilen !fl 1315, fl418, Zomer Court Julderling fllO14, Prink 1215, Groninger Krocat |ette d'Automimw All, Gr, v. Raiden f 916, I.'ii.ly FrainteC'he sdhijlvieai fl 15, J.ver f 14, Hallnzero/les !f l3, lilbert f 12, Kooiappel iff 91 la f 69, Pomime d'Oranjfl "sche Pigeon fll 8, Geld. Eoete Ribbeling Iff 13, Tuin- Jdenappel f 13, Aflval- aa S, lajles pier 100 Kg. Ilauwe druivtein f' 4562, proone mote® ■if 25, Tomjatea 100 Kg.; Meloenen £31 ,0,106,00, 'beide per 100 NUMMER 114 ZATERDAB 25 SEPTEMBER 1926 228T* JAARBANB OR AfiVERTEEREN .EEN ONTKOMT MEN ONBEKENDHEID. Aan de Zenuw- 9 schtige Personen. J zenuwlijder is te beklagen. De pste prikkeling geeft hem hoofd- 1 -Ai en ongemakkeneen verande- 1 Fig. een onbeduidende verplaatsing itroert hem pijnlijk. Om nleti is J i van kwade luim. Overspan» Jng, ontroeringen, zorgen, I chrik, buitensporigheden, W |mnen het zenuwstelsel zoodanig 9 Ihokken, dat men de gevolgen 9 laarneemt; hoofdpijnen, kram- sn in de lenden, pijn in rug 9 i ionden, pijn in het gezicht, den 9 jils, de armen en de gewrichten, [oedaandrang, hartkloppingen, 9 I apeloosfieid, droevige droomen, 5P |k\emmingen, duizelingen, angst, 9 skelijkegevoeligheid.vooral'smor- 5 j ins bij bet opstaan, gejaagdheid, (verklaarbare slechte luim. verlies 0' i|n het geheugen, loomheid, ver- Jpeienis in de ledematen, beven van 0 nden en knieën bij de minste jtroering, blauwe randen om de ■gen, oorgesuis, vrees zonder blijk- 1 I jre oorzaak. I po dra die teekens zich voordoen, i jjrzelt niet en neem Uw toevlucht t de echte zenuwhersteller OLINE van Apotheker H. van 1 J kon, Apotheker-Specialist te Sei- I hete. die reeds duizenden zenuw- W" jjders volkomen genezen w eelt. I verkrijgbaar bij Apoth. en Drog. 0- ad. f2,50 per flacon. 0 Hoofddepot voor Holland: 9 CHULTE en THIEME. 2 pstbus 55 Middelburg. 1ULDER, GoesA. C. v. d- I Goes W. F. DEN HERDER,. F. M. DE BLAEY—POLEY, ngen N. NAGTZAAM, Ove- idelijk zijn dat gewone i het best uw drukwerk dat het de kritiek der kan doorstaan met het gewone drukkers. ifd aanbevolen voor het smaakvol drukwerk t - WESTSINGEL 75 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75. GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Marktl en 2: Telefoon No.474. Abonnementsprijs f 1,90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Adverteniiën van 1tot6 regels fO,90, elke regel meer f 0,15; ContractregeJprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager. 6R00TEWAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT BELEZEN IN ALLE KRINGEN Zij die zich met ingang van 1 Oetober aanstaande op de „Nieuwe Zeeuwsche Courant" wenschen te abonneeren, ont vangen de tot dien datum verschijnende nummers gratis. 1 Hot eenige lichtpunt in do mjilliioenen.' nota al is hot dan maar oen machtpitjo is de aankondiging, dat een 'jdefne ver lichting in den belastingdruk mogelijk, is. Er zijn meevallers bij da invoerrechten in waarheid is het een hacjnelijk leekei} 'en bovendien zijn enktelel ,uigitaveh van oorlog iets verminderd, waardoor1 do xcgeering een overschot van 8 mjllioea durft te ramen. De regeering is altijd wel buitengewoon voorzichtig met haar ramingen. Voor 1925 heette het, dat de rekening in, geeni geval een tekort zal aanwijzen enj de uitslag was, dat er 41 millioen overbleief. In die .opzettelijk lage ramingen schui len twee groote gevaren. Namelijk het niet doorvoeren van dq nog altijd zeer noodige bezuinigingen op de ongehoord hooge staatsuitgaven en ten 'Iwjeedo hot nietkrachtig Vgenoel? doorvoeren van de verlaging ivani den belastingdruk. Want het is te voorzien dat wanneer over bezuinigingen gesproken wordt door den minister, alle ambtenaj- ren zullen wijzen op de enormia overschot ten, terwijl zoodra de volksvertegenwoor diging om vermindering van lasten vraagt .de minister zich handig kan verschuilen! achter het schriele batige saldo. Politiek van dit gehalte spreekt trou, wens nu reeds uit de ■miüioeneiii-iiota, Van 'allo bezuinigingen, waar mSipisteii Üo Geer vroeger over repte, komjiJ ailelan iets in, de oorJogshegraoautf tot uniting en het 'tossen, vajs da belasiingschroef id miniem'. Op minister de Geer is ook ai weer van toepassing hot oude spreekwoord, dat er mijlen liggen tussehen dom en zeggen, Een regeering voor het gerecht. Dit niet aUedaagseh geval speelt zich nu in Noorwegen af en trekt de aandacht der geheele wereld. De vroegere minister-president Berge eh zes leden van zijn regeertng zullen voor het Rijksgerecht moeten verschijnen, om dat Zij) zonder toestemming van de Stort hing (Staten-Generaal) 25 miHioen' kro nen als steun verstrekt hebben aan de NoorSche Handelsbank. De geschiedenis speelde zich als volgt af: Toen in 1923 een linancieele crisis de bankinstellingen teisterde en het publiek zijn gelden opvroeg, raakte ook de Noor- sche Handelsbank, die als uitstekend he kend stond, in moeilijkheden en klopte aan bijl de regeering. Deze stemde, onder invloed van de Noorsche Bank, die uit eigenbelang gun stig adviseerde, toe, en liet zieh overha len, de volksvertegenwoordiging er niet in te mengen, omdat, zoo beweerde do geldkoningeh, dit het vertrouwen in de bank zou schaden. D« Handelsbank, profeteerden zij' ver der, was safe, zou na enkele maanden alles aflossen en er kraaide geen haan naar. Maar een jaar later, in April 1924, had de bank wéér geld noodig en de regee ring stelde nu toch in de Staten-Generaal voor, met 15 millioen kronen te hulp te komen, wat goedgekeurd werd; over het reeds verstrekt bedrag werd' niet gerept. In Juli 1924 trad het kabinet-Berge af en werd opgevolgd door het ministerie Mohwinckel. In het najaar staakt de Handelsbank zijn betalingen en het geheele Igeknoei kwam uit. Na stormachtige vergaderingen besloot het Odelsthing (Tweede Kamer) de leden der regeering-Berge (7 ministers) voor het Rajksgereeht te dagen. De aangeklaagden zijn het er zelf over jens, dat zij i n strijd met de wet gehan deld hebben, doch zij verklaren niet an ders te hebben kunnen handelen. D'e re- geermg bevond zich in een moeilijke positie en wilde in ieder geval een financieel® in eenstorting voorkomen, enz. Al zijn zij hoofdzakelijk slachtoffers van Slechte raadgevers, feit blijft toch, dat zijl rrjksgelden eigenmachtig misbruikten voor een zaak, die achteraf beschouwd, reeds verloren was en die lichtvaardigheid moet gestraft worden meenen velen. Het Rijksgerecht is op 3 September voor het eerst bijeengekomen. De behande ling der zaak zal waarschijnlijk in het begin van Oetober aanvangen. Deze bijzondere reehtbank, die sinds 1.884 niet meer bijeengeroepen is, bestaat mrtf 9. b eroepsreehters en 31 leden van het Dagthing (Eerste Kamer). Moeilijkheden in D'enle- marken. In Denemarken waar sinds eenigen tijd een rood kabinet is, doen z'ich zwarighe den voor. Er is o.m. meeningsverschil ge rezen tusschen de socialistische mensjchen, die geen voldoende meerderheid! in het Parlement hebben en de partijen van an dere politieke richting over den werke- loosheidsteun. Het Kabinet, dat de financiën wilde verbeteren, is daarin niet schitterend ge slaagd. Het is een voortdurend worstelen met geldgebrek. Men hoopt opi bezuinD ging door beperking der bewapening, doch zoover is h et nog niet. Nu wordt er over alles en nog wat gepraat om den toestand met de vele werkloozen te verlichten. Men! spreekt over emigratie, over versobering van de leefwijze, over protectie-maafcrege- len. Personen, die steeds den vrijhandel verdedigden, neigen nu tot bescherming. Zelfs in de vak-organisaties spreekt men daarvan, welke organisaties intusschen hooger uitkeering voor de werkloozen en meer arbeid van overheidswege vragen'. De Deensehe boeren voelen echter niet veel voor protectie. De Regeering ziet haar steun in da Volksvertegenwoordiging verzwakken. Zii sprak reeds van Kamerontbinding en van nieuwe, verkiezingen. In elk geval i? er het gedreig van een crisis in de lucht, en zoo blijkt ook in Denemarken, dat er ondanks Ulo fraaie woorden' en leuzen, een groote afstand is tusschen theorie en practijk. D'c rare Chineezen. De toestand in het Hemelscho Rijk is nog steeds min of meer helsch en voor de rest zoo klaar als koffiedik. De burgeroorlog woedt dag in dag uit onverminderd voortom' de groote plaatsen kampen groote machten en in de kleinere plaatsen zijn de rooverbenden heer en meester. Zóó druk hebben de Chineezen het niet om elkander te plukharen of zij vinden nog tijd om nu en dan de vreemdelingen te lijf te gaan. Dikwijjs is die vreemdelin gen-afkeer en Jat ondervinden de mis sies niets anders dan plunder zucht, maar andere malen kojmt de rassenhaat wel duidelijk om den hoek kijiken. Vooral hebben de Britten het verbruid en daarom behoeft men tegen de officieele opheffing der anti-Engelsche boycot nog niet hoog op te zien. Intusschen gaan de Chineescha bevel hebbers voort om elkander naar de keel te vliegen. Woe-pei-foe, die eerst de klap pen kreeg, organiseert nu een tegen-offein- sief, teneinde Hankau en Han-Yong, de sleutels van het Jangtse-dal te heroveren. Men zegt dat Tsang-tso-Lin, de Moeh- densche dictator, hier aan de touwtjes trekt en Woe-pei-foe met geld en wapens steunt. De eigenlijke oorzaak van die voortdu rende strijd, is het groot aantal poljeinitaten, dat op het oogenblik in China de lakend uitdeelt. Zij! kunnen zich' alleen handha ven, indien de verdeeldheid,' voortduurt en voeden die daarom kunstmatig. De heeren moesten zieh' eens spiegelen aan het voorbeeld van Rusland, dat met dergelijke laffe methoden, ook geen garen gesponnen heeft. GRIEKENLAND Naar een herstel der monarchie? De bladen melden, dat prins ent prinsos George van Griekenland op weg naar un <&aste©I hij Boekarest Milaan zijn geoaa- passeerd. Aan 'het station hoeft del prins een( langduig onderrhoud mot den oud-afga- ivaardigido Potrias gehad, die later ialsf zijn overtuiging uitsprak, dat de terulgkaer tot de monarchie in Griekenlanjdl slechts oen kwestie van tijd is, echter de be!- wieordo verstandhouding van prins Georgg met Kondilis tegensprak. Ben B.Tjd<-telegram meldt nog uit Pa- reis.Uit Athene wordt aan dd Franseba Kaden gemeld: het gerucht gaat, daf generaal Kondilis zijn ontslag als :ninis'- iter-presid-ent bij den .president der repu- b.rck, admiraal Koudoen otis, heelt in ge-, diondi. Hij 'zou echter in functie blïjiveM) totdat bet resultaat der algemeen© verkiezingen bekend is. SPANJE Agitatie tegen Primo. Uit San Sebastian en Madrid! kom'en berichten over een zekere agitatie van. dd (voornaamste politici tegen Ptiimio'.s op), treden. Er zou een proclamatie w'ordan gepubliceerd op den dag dait do Nationale! iviergadering door Primo de Riverai zal worden bijeengeroepen. In de .proclamab tie wordt gezegd, dat d'e| raonardhie nogi steehits krachtens de Grondwet bestaat, doch dat de monarchie die Grondwet niet Voortdurend buiten werking mag stallen. Koning Alfonso is van den toestand op de hoogte en hij zal een beslissing hebbui te nemen. Mocht hij voor, Primo parti} kjA (zien, dan zou de monarchie ernstig in get vaar komien. Die officieren van alle wapens hebben ziöh 4egen Prjmo verklaard. Op bevel van Primo zijn de troepen geconsigneerd'. Aan ol'kle kazerne is een speciale wiacht toegevoegd, die het bijzondere vertrouwen van den dictator .geniet. POLEN Be Katholieke artir. Het comité van den kort geleden in Po len gehouden Katholiekendag, onder pre sidium van den aartsbisschop van War schau, kardinaal Kakowski, heeft besloten de tot nu toe bestaande Poolsehe, organisa ties van Katholieken, te ontbinden, in dieh zin, dat de opperste leiding direct in han den van de Poolsehe aartsbisschop van den Datlijnschen ritus gelegd wordt en dus het kerkelijk gezag ook hier heeft mee te spreken. Dientengevolge wordt de nieuwe organi satie der Poolsehe Katholieken opgebouwd op den grondslag van' parochiale, vereeni- gingen en diocesane bonden. TSJ ECHO-SLOWAKIJ E Jeego-SIavië en het Vatieaan. Be onderhandelingen over het con cordaat. De onderhandelingen, die tusschen Joe- go-Slavië en het Vatieaan sinds geruimen tijd over het sluiten van een concordaat gevoerd worden, zouden thans', naar ge meld wordt, om de volgende vijf hoofd'- unten draaien 1. De kwestie van den militairen dienst plicht van geestelijke personen. Het Vati eaan wenspht geen dienstplicht voor gees telijken en voor geestelijke ambten stu- deerende personen. De Joego-Slavische re geering schijnt niet bereid, aan dezen wenseh te voldoen. 2. De regeling der eigendomsverhoudin gen der Kerk, in verband met de agrari sche hervorming. Het Vatieaan. verlangt, dat de Kerk voor haar voor agrarischo doeleinden gebruikte goederen volkomen schadeloos gesteld wordt. Verder verlangt het Vatieaan, dat de maximum-hoeveel heid kerkelijke eigendommen wordt vast gesteld, die niet voor agrarische hervor mingen mag worden gebruikt. 3. De kwestie der confessioneele scholen, vooral in de Vojvodina, waar door de ker kelijke gemeenten een aantal middelbare en volksscholen zijn opgericht en onder houden worden. Het Vatieaan verlangt, dat dq Joego-Slavische regeeringi het recht der Kerk erkent, om zulke scholen ook verder op te richten en in stand te houden. 4. De kwestie van het oud-Slavisch als kerkelijke taal. Joego-Slavië wil de desbe treffende overeenkomst in het concordaat zien opgenomen. Het Vatieaan verzette zieh echter tegen dezen eikch en neemt er hoogstens genoegen mee, dat deze kwestie in een bijzonder aanvullingsverdrag ge regeld wordt. 5. De kwestie van het instituut' van den H. Hieronymus. In deze kwestie zijp groo te tegenstellingen ontstaan, daar de Joego- Slavische regeering zich op het standpunt stelt, dat de leiding van het instituut bij overleg tusschen de Joego-Slavische re- geerïng en het Vatieaan geregeld moest worden. Het Vatieaan wenseh t echter vol ledig beschikkingsrecht over het instituut! en ei-kent slechts in naam het Joego-Sla- visch karakter dezer instelling. AMERIKA Be Kerkvervolging in Mexico. Volgenk een bericht uit Mexico heeft het huis van afgevaardigden afwijzend be schikt op het bekende adres van heb epis copaat waarin wijziging der kerkelijke be palingen van de grondwet wordt verlangd. Dit was te voorzien, want het huis van afgevaardigden is in meerderheid rood'. KORTE BERICHTEN Gemeld wordt, dat drie Fransehe es- cadrons ten N.-W. van Damascus door de Drusen zijn aangevallen. Laatstgenoem den moesten evenwel mét achterlating van 10 dooden, na een zeer opwindend gevecht, het terrein ontruimen. Uit Sofia wordt gemeld, dat de So- branje den procureur-generaal b'ij het hof van appel gemachtigd heeft een vervolging in te stellen tegen' 4 ojud-ministers, die deel 'uitgemaakt hebben van het kabinet-Sfjami- boerliski en die beschuldigd worden van machtsmisbruik uit winstbejag. Het einde van de anti-Britsclie boy cot is door den minister van buitenland1- sehe zaken van de Kanton sell e regeering officieel medegedeeld in een brief aan don Britschen oonsul-generaal. Daarin wordt voorts gezegd dat de hechtheid en het hler- stel van do Engelseh-Chineesehe betrek kingen afhangen van de Britsehe politiek en haar begrijpen van het Ohineesohe no- tionalisme. Stresemann's jongste rede te Genève bliikt in Frankrijk eenige bezorgdheid ge wekt te h ebben. De door Stresemann zelf gegeven rechtzetting is echter, niet vol doening aanvaard. Naar verluidt, zal Poinearé Zondag op de Duitsche rede antwoorden. Do kleine entente heeft te Geneva een conferentie gehouden. In Polen neemt de oppositie tegen do rejgoering fcrachtip» toe. Een verwiefpink ,van de hegrooting door den iauldag) zou, (het aftreden der regeering ten gevolgd ihobhen. Baldwin heeft den mijnwerkers doen wteten, i'dat hij -geen conferentie met dq ■eigenaars kan bemiddelen. Men. blijft ooi- ter hoopivol. De opstandelingen hebben, da voor- zwaarden, door de regaeringiChamorro ge steld, aangenomen. Fien. vredesconferentlci is tegen de volgende week. bijeiengieroOlpni. TWEEDE KAMER. In de vergadering van de Tweede Ka mer heeft de Minister van Oorlog nadere mededeelingen gedaan betreffende zijh plannen tot vermindering der sterkte aan paarden bij' de cavalerie en de wijziging in de legerleiding. De voorzitter der Tweede IComer is voornemens, wanneer de wetsontwerpen te gen 14 Oetober voor behandeling gereed komen, de belasting-ontwerpen, de We genbelasting en het Verdrag met België toe te voegen aan de agenda der vergade ring van 14 October, met dien verqtande dat zijn niet in behandeling komen vóór 19 Oetober. Be ongeregeldheden fe Asscni Vragen van den heer Schaper. Do heer Schaper, lid van de Tweedo Kamer, heeft aan den minister van oorlog de volgende vragen gesteld: Io. Is de minister bereid, ten spoedigste een ernstig onderzoek in -te stellen naar de ongeregeldheden, die Maandag 20 Sep tember jl. in het garnizoen te Assem plaats vonden, en in het bijzonder te onder zoeken 10. hoe het kon gebeuren, dat ten aan zien van het 12de regiment infanterie oefeningen werden gehouden die in ver band met de heorsehende temiperafjujui# blijkbaar te veel vergden van het uithou dingsvermogen van den troep 2o. hoeveel uitvallers dit regiment' op genoemden dag telde 3o. of en in hoeverre het optreden van de wacht en de militaire politie den= eersten keer gewettigd was en waarom nadat deze .ingerukt waren, de wacht wederom werd in het geweer geroepen; 4o. hoe een man als de sergeant Van' Munneke, die naar het schijnt buiten de relletjes stond, doodelijk kon worden ge troffen 11. Wil de minister aan de Kam'cr zoo spoedig mogelijk de resultaten van dit onderzoek mededeelen? Onze Middenstand. De voorzitter en de secretaris van den' Middenstandsraad hebben in een onder houd met den Minister van financiën het! standpunt van dien Raad kenbaar ge maakt ten opzichte van de gestie en do samenstelling van het Rijksinkoopbureau. Vra ehtprtijsverlaging. Met ingang van 1 Oetober worde» de vrachtprijzen van bestelgoederen bijl de Ned. Spoorwegen verlaagd. Be Troonrede. „Uit den liberalen tij d". Wij zullen dit jaar geen overzicht geven' van wat de pers naar aanleiding van de Troonrede schrijft. Het is onnoodig. Bijna alle bladen zijh het erover eens, dat dit nu met recht een Troonrede is, om niet veel van te zeggen. „Het is zegt bijvoorbeeld de „N. fi'. Ct." meer een heuveltje, een -Troon- praatje, dan eene Troonrede, en men mag vragen, of de Regeering niet, inzonderheid van het jaar, nu de Koningin nog als! ge volg van eene gelukkig] genezen ziekte moeite heeft met Haar stem', een waf bon diger en pittiger stuk had kunnen ontwer pen". Ook „Het Volk" noemt het stuk „kleur loos en het blad meent, dat het weinig zin heeft beschouwingen eraan te wijden. Ongeveer in gelijken geest schrijven meest alle bladen. Alleen „Het Huisgezin" laat een ietwat forscher geluid hooren: Wat in het staatsstuk het meest teleur stelt, is, dat als weerklank op hetgeen in het hart van tienduizenden aan bekomme ring leeft vanwege den nood in onze ih- dusirie en den precairen toestand der industrie-arbeiders, niets anders vernomen wordt dan deze zin: „De onstandvastige waarde der munteenheid in verschillende landen vertraagt de gezondmaking van het internationaal ruilverkeer", een zin, die van wijlend en heer Pierson of van den heer Van Gijn, of nn pas, van !dr(. Hage, afkomstig had kunnen zijji. Had daar niet een woord aani toege-' voegd moeten worden, geen r'woord van deernis, zooals paste 'bij de herdenking der natuurrampen in o^ze gewesten ën' in Nederland-overzee, maar een woord van' opwekking, een toezegging, dat, in afwach ting van de gezondmaking, de ondergang van een sterke en nationale industrie in geen geval zou worden gedoogd? Moeten de liberale en christelijk-histo rische opvattingen op dit stuk dermatio worden ontzien, dat men het Zuiden maar, liever aan zijn lot overlaat, of treuzelt eh trett men totdat' inmiddels het proces van slooping en verwording zijjn werfe gedaan heeft? t Heel de passage over het eeonomiscjh' herstel klinkt te doctrinair en te passief, to weinig rekening houdend met de levens belangen van een aanzienlijk deel dqn bevolking. Sympathieker is de toezegging, dat do welvaartspolitiek in Nederlandsch-Indië in. zonderheid zal strekken ten bate van de inheemsche bevolking. Dit is in overeenstemming met de poli tieke beleid, door den nieuwen gouverneur- generaal in zijln openingsrede ontwikkeld, Bevreemden moet het daarentegen, dat in heel de Troonrede met geen woord spra ke is van de godsdienstige en zedelijke be langen der Indische bevolking, geen woord over de evangelisatie in Indië. Heeft het schrikbeeld van artikel 123 daarvan weerhouden En is in kleiner Nederland onder zede lijk opzicht alles zóó in orde, dat met geen syllabe behoeft te worden gewaagd van maatregelen of plannen tot zedelijke ver heffing des lands Moet al wat ethisch is blijken rusten, en wennen wij geen andere daJi' fihah- taeele zorgen? Een Troonrede uit den' goeden ouden liberalen tijd had niet veel anders behoeven' te luiden dan deze. Wat in deze beschouwingen het meestl verwondert is de teleurstelling van' „Het Huisgezin". Heeft onze confrater uit Den' Bosch" da» werkelijk iets anders verwacht? De mannen van rechts, die in het Kabi net-De Geer zitting hebben, kunnen hiet anders doen, dan zorgen, dat het ver worvene behouden blijft. Overigens zal de politiek van het Kabinet kleurloos, neutraal, dus liberaal zijn. In' ethisch ènl in eoonomisieh' opzicht. Olok in katholieken kring zal men zich' moeten wennen aan het' besef, dat er op 11 November 1925 behalve 't gezantschap nog iets anders is verloren' gegaan. Een angewoou aanbod. Dir. C. J. K. van Aalst te Amsterdajm', president van de Ned. Handel-Maatschap- pij, heeft zijn woning aan de Heerengracht aldaar aan d e gemeente aangeboden, ami t» dienen als ambtswoning voor den burge meester. Het aanbod is gretig aanvaard. De Vlees'chkeuringswet. Bij Kon. besluit is bepaald, dat het be sluit van 10 Juli 1926 Stbl. 1926 no. 233 tot uitvoering van art. 19 van de Vleesch'- keuringswet, iu werking treedt met in gang van heden. R.-K. Staatspartij. De laatste Bands- bestuursvergade ring. In verband met het toekomstig optre den van een Partijraad, waarvan de eersto vergadering moet plaats' hebben in No vember a.s. zal het Bondsbestupr, dat tof) nu toe de hoogste macht vormde in da R.-K. Staatspartij', op heden, Zaterdag, des voormiddags half 12 uur in Hotel „Terminus" te Utrecht zijn laatste ver gadering houden. Als voornaamste punten komen op de agenda voor a. Besprekingen van den stand der reor ganisatie (i.e. het nagaan hoever de be noemingen dei' adviseereude en stemge rechtigde Partijraad-leden gevorderd' zijn), b. Vaststelling van den datum en de agenda dei' Partijraad-vergadering. c. Nadere besprekingen over de stich ting van een Partijl-bureau en mededeelin gen over den stand der werkzaamheden van de Commisisie ad hoe. d. Bespreking over de al dan niet toe lating van de niet-Katholieke Pers in de Partijraad-vergaderingen. e. Onderzoek naar de mogelijkheid vate internationale samenwerking mét buiten- landsche R.-K. Partijen, speciaal op het gebied der Vredesactie. .1 Samenstelling P ar tijr aae d. Tot vertegenwoordigers van den R|.-KL Nederlandschen Boeren- en Tuindersbond in den Partijraad zijln aangewezen de Zeer- eerw. heer rector W'. van Kessel, algemeen geestelijk adviseur van den Noord-Bra- bantschen Christelijken Boerenbond, te Vught, en de heer N. Dekkers, algemeen voorzitter van den R..-K. Ddocesanen Land en Tuinbopwbond ifl het bisdom Haarlem', te Obdam. Abdij-Concert. Hot programtoa voor de laatste m(uz'iek!- uitvoering in de Abdij a.s. Zondag vani 12 'tot 1 uur bevat 6 werken van Rich Wag ner en twee koralen, voor mnzïejdiefhbhf. bers zeker een reden to m«ör tot ieéa Jjj

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1