NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND Bij het Zilveren Priesterfeest ven nen Missie-Bisschop, 1EKOM Isurs(trices), sche Courant 2 9T |7B DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Dringend verzoek, SCHE COURANT en Tuinbouw UREN ICHT door bespuiting DONDERDAG 23 SEPTEMBER <926 'HIEKENDANTZ I-en Handelsdrukkerij 50ES ran den handel smetteloos zijn FEUILLETON B A A S I E Buitenlandsch Overzicht BUITENLAND GRIEKENLAND IJuJianastr. W 31Vulpen,. Gem. Veldwachter, Koude- 1 (verm. Goud), M. Griep, I; Kinderman telt je, J. Jjip-, t1- 216Doosje inh. ileschje gelsman, ICerkstr. 't Zand art. met inh., F. Bekker, Paardenzweep, J. J. Jg0. str. W, 140. arinoezeriÏKefvva^sen. Lr volgende overzicht van net 'fruit en die warmoczarjj. 115 September 1926 is, on- ing der fiijkWtuinbou'wlcloink gesteld ®aax gegevens, Ver- correspondente® der di. Landbouw. Fruit. appelen en een rijke pe- ïidt het beridht uit d|e voor- i van fruitteelt, waarvan in Juli de. stand; ft werd aangeduid, hebben geValldn miog1 onvoldoenidb ipelen val® goejdp quaJitéit lainld! zelfs sohaarsoh. ft daarentegen. is zeer gned en' Bommelerwaard uttinfaint- -waard ein. Land vam Maas goeld. :hitgeving in Juli, toe® dn m met 72 werd aangeduid, rchten zich over het alge- r voorspoedig ontwikkeld, i rm«r ze riigc wiassra ende koolsoorten, waalwxn,- bloeuikooii, heibben niet kooidistricten. van Noord'- I' bijna in het geheele land ïr sterk te lijden van draai- «raan moet het dan ook ip rden toegeschreven, dat da bloemkool slechts matig eW itkool vrij goed of, Vrij gde® #e spruiitkool etaat gbed; en belooft een goed tot zeer lok de schorseneren en, da an eer goedje® oogst. Dd late sla loopt in de vier- IÊkeiu noggal uiteen e® te enteen vrij goed. De 'prei Ofi'den, tot zeer goede® stand- zonder ADVERTENTIE- l is als een visch op het le kwijnen en sterven. Lat NUMMER 113 22»™ JAARBANB antie. karrestraat ER VOOR ZEELAND VLISS9NGEK iERING vraagt voor de iche. Hooge provisie. Bij: jksche toelage. TV OUTERS' Alg. Adv. 12326-20' F (anten a's, Wissels Tabel werken Iin, Dankbetuigingen üng, Reclamekaarten kaarten, Convocaties en Enveloppes Servetten tukken ken reerend smde Drukwerken zijn ons gaarne aanbevolen *4HHG [so gesre VAR IP? AS J-».kdran»p*j« f Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No.474. COURANT il. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bi] vooruitbetaling; ifi lij Advertentiën van 1tot6 rogels f0,90, elke regel meer f 0,15; 'I' Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager. 'I' 6R00TEWAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT BELEZEN IN ALLE KRINGEN Met het oog op de extra-verspreiding van ons Blad das Zaterdags, verzosken wij hoeren Adverteerders, hunne adver tentiën voor de Zaterdagnummers steeds zoo vroeg mogelijk in te zendan. Van advertentiën, die later dan Vrijdagavond binnenkomen, kan de plaatsing niet worden gegarandeerd. DE ADMINISTRATIE. Zij die zich met ingang van 1 October aanstaande op de „Nieuwe Zeeuwsche Courant" wenschen te abonneeren, ont vangen de tot dien datum verschijnende nummers gratis. ii. Be bevolking van Suriname. Suriname, een gedeelte van het groote werelddeel door Columbus ontdekt, is het land der Indianen of Roodhuiden, zoo ge noemd oma' hun koperkleurige huid. De eerste Europeesche kolonisten hebben dit land op de Indianen veroverd en hen tot slaven gemaakt voor hun landbouwonder nemingen. Niet lang droege® zij het sla venjuk, want de onderdrukking moede, gordden zij! zich ten bloedigeni strijjd. De kolonisten konden het onmogelijk volhou den tegen die zonen des wonds, die in de onmetelijke bosschen zoo goed den weg kenden en zoo meesterlijk de kunst ver stonden zich in hinderlaag te leggen en wier boog den peil zoo onfeilbaar zeker naar het doel stuurde. Het einde van den strijd was de vrede in 1684, waarbij1 aan de Indianen vrijheid en schier onafhanke lijk bestaan in Suriname gewaarborgd werd en de zekerheid geschonken dat zij nooit tot slaven zouden gemaakt worden. Sindsdien woonden zij rustig en afge zonderd in hun kampen of dorpjes. Tegen woordig is hun getal geslonken tot nog geen 3000. die over een dertigtal kampen over Suriname verspreid zijn en van den missionaris veel tijd en lange en vervelen- do en vermoeiende reizen vraagt om hen op gezette tijden te bezoeken. Bijna allen zijn gedoopt. Daar stonden de kolonisten zonder, ar beidskrachten. Ziet, daar begon tussehen Suriname en Afrika een levendige slaven handel, die tot aan de afschaffing der sla vernij in 1S63 honderd duizenden zwarten naar Suriname heeft overgebracht. In 1690 zes jaren na den vrede met de Indianen, waren er reeds 25.000 slaven. De nakome lingen dier slaven vormen thaQs de zwarte bevolking van Suriname. In zoover zij zich met andere rassen vermengd hebben noemt men hunne nakomelingen Creolen, wier huidskleur van zwart tot bijna blank tal van schakeeringen vertoont. Onder de Creolen geschiedt de missie-arbeid in de hoofdplaats Paramaribo en nog op drie andere vaste staties door geregeld paro chiewerk. Op de talrijke plantages. of ne derzettingen langs de rivieren of elders worden zijl gemissioneerd door een maande- lijksch bezoek van den missionaris, ter wijl daar op bijpa alle plaatsen in kleinere schooltjes de jeugd in nuttige wetenschap pen en catechismus onderricht wordt. Uit de Afrikaansehe slaven heeft zich in Suriname nog een andere bevolkingsgroep gevormd, n.l. de Boschnegers. Talrijke sla ven. de wreede slavernij op de landbouw ondernemingen moede, vluchtten de uitge strekte bosschen in en vormden daar dorp jes of kampen, van waaruit zij; uit wraak niet zelden strooptochten hielden op da vroeger door hen bewoonde plantages. Veel menschenbloed heeft de strijd aan beide zijden gekost, totdat in het begin der 19o eeuw zij zich als vrije en onafhankelijke (Slot). Ja, er was 'n 'wbnder gebeurd en er "Volgden dagelijks nieuwe. .Verbiezen had in zijn lang lerven nooit met iets of iemand gedweepitnu deed-ie 't met Weellink, „z'm v Zoo'n kerel als die; dpar had-ie, nooit van gedroomd, 't Werk vloog door z'n vingersein oog overal opdpjar was gc-en voorbeeld vanl En 't grootste „m'erakel" van den eersten djag af aan was er wlerk. De nieuwe meester trok nieuwe klanltea. Van vroeg tot laat davbrdp 't gerucht in den timmerwinkel; onder de lamge wëjrk1- banken hooptejn zidh versche, geurige Wrul- lan op bij de vleet. W'at 'n ïeycm opeens in de brouwerij! Wcenink sjouwde als 'in jpaard en zong als 'mi lijster. De oudjes ontslagen vajn de knijpend|et zorg' werden (aangestoken door didni jeugdigen anbedds- en levenslust. Ze verjongden met dien dag; ze glunderden; ze kwamen, niet uit- bewoners in hun bosschen terugtrokken en daar hoofdzakelijk hout bewerken, dat zij ter markt brengen te Paramaribo en met levensmiddelen terugk'eeren om: in hun ge liefde bosschen te leven. Van huis uit al niet erg beschaafd, in hun bosschen afge zonderd van iederen beschavingsinvloed, niet geremd door landswetten, zijln zijl inog meer verwilderd en staan hunne zeden en gewoonten op zeer laag peil. Diep liggen zij begraven in afgoden- of fetischdienst. Tot nog toe had de Missie niet heel veel succes onder de Boschnegers. Onder hen te werken is voor den missionaris een 'hard en moeilijk werk. Door hen op te zoeken in hunne eenzaamheid, ver va® het cen trum der Missie, hen lichamelijk goed te doen, vooral door de medicijnkist, tracht de missionaris hun hart gevoelig te maken voor onzen H. Godsdienst. Tn enkele hun ner kampen heeft de Missie miniatuur- schooltjes geopend om door catechisten den kindexen eenige ontwikkeling en gods- dienstkennis bij1 te brengen- Sinds een jaar hebben 4 Eerw. Zusters van Bbosendaal zich midden onder de Boschnegers geves tigd om door onderwijl en ziekenverple ging krachtig- het werk van den missiona ris te steunen. Eene heldenmoedige Onder neming, die onze bewondering en steun verdient. Nadat in 1863 de slavernij was afge schaft, hadden de vrijgemaakte slaven be grijpelijkerwijze niet veel lust om te wer ken op de plantages, waar zij' dikwijls zoo wreed behandeld waren. Daarmede stonden ook de ondernemingen weer zonder ar beidskrachten. Door de Moederlandsehe re geering was weldra een contract gesloten met China en ziet, groote transportsche pen brachten de langstaarten op het Suri- naamsche missieveld. Het bleek echter spoedig, dat de Chinees niet geschikt was voor den veldarbeid op de plantages p® daar de Chinees zag, dat hij! in den handel in de kolonie zaken kon maken, bleef hij) als winkelier in de kolonie. Sindsdien bleef de trek van Chincezen naar Suriname be staan tot op den huidigen dag. De Chinees met eigen godsdienst, zeden en gewoonten en taal, was ook voor de Missie weer een nieuwe zorg. En de Missie droeg die zorg op aan een missionaris, die zich had klaar te maken voor hunne geestelijke zorg. Zijl hadden zelfs een eigen katholieke Chinee- sehe kerk. Nog is het bevolkingsbeeld van Suri name niet volmaakt. Een contract, geslofeu met de Engelsche R.egeering, bracht' wel dra uit Engelsch-Indië, uit Voor-Indië,. |de Hindoes naar Suriname. En met duizenden kwamen zij', want zijl waren geschikte ar beidskrachten en konden zich goed gewen nen aan hun nieuw land. Alweer nieu'we missie-arbeid. De Hindoe met eigen, taal, zeden en gewoonten, met zijp Bram'anisme en den Islam, stond voor den missionaris. Ook aan hem moest de Missie hare zorgen wijden en thans werken 3 missionarisjsei? uitsluitend aan de bekeecing der Hindoes. Reeds voordat de immigratie van Hindoes in Suriname was stop gezet, was men be gonnen met Javanen uit onze Oost in Su riname in te voeren, wat tot vandaag nog altijd wordt voortgezet. Katholieke Missie, idaar is weer nieuw werkl voor 'U. Een nieuw volk met eigen taal, zeden en ge woonten, aanhangers van den Islam is op Uw gebied verschenen. En ook voor hen zondert de Missie een missionaris af om' zich te bekwamen en de bekeering der Ja vanen met Gods genade te beproeven- Zoo zijln in het missieland van Suriname de 5 hoofdgroepen der mensehen' vertegen woordigd, n.l. 1. De Blanken en de met hen van de Aziërs afstammende Hindoes; 2. de Mongolen, n.l. de Chineezen; 3. de Negers; 4. de Maleiers, waartoe de Javanen be- hooren 5. de Indianen. "Waarlijk interessant! Zoo bieden die Iverssehillende menschentypen, ieder met eigen kleederdraeht, zeden en gewoonten, een kostelijk schouwspel voor het oog, doch veroorzaken ook niet geringe moei lijkheden aan den missie-arbeid. gesproken over „baasje'.', die® .duizend kunstenaar; anl ieder, dje wilde, moest zijn loi' en roem1 aa.nihooren. Na. een jaar trouwde „baasie'' en ver huisde Verbiezen naar een woning, dja zijn broer beschikbaar had gesteld,gra tis maar niet ter liefde Gods, want op zekeren dag had hij' Wfteninlk op bezoek gekregen, was in hetniiuwd voorgevoel aan 't joremieerem geslagenntear zijl® pientere gast lrwbm inplaats van met 'ini smeekbede met 'n wetboekje voor den dag. Emi bij die mooie troeven, had W^-enink zoo'jn hartig praatje gehouden, dat de. schrape rige duitendief tenslotte dankbaar was, er met het vrijmaken van aan huisje af te komen. "Woenink bleef dan oudjes de hand bo ven het hoofd houden. Hij gaf ze, geen genadebrood, uiaar liet Verbiezen im> den gelukkigen waan, dat hij zijp weekloon ruimschoots verdiende. En 't schaadje den nobele® man niet. Na vijf jaren werd alles bij1 een verbou wing verbeterd en vergroot; flink per soneel bevolkte de werkplaats'n elec- trisc'h gedreven lintzaag zom'g z'n naar, Het is alsof tot den Bisschop voortdu rend het profetenwoord gezegd wordt; „Hef uwe oogen op in het rond en zie» die allen verzamelen zich en konten tot U. Zij komen van verre. En de Missie-bisschop laat zijin oogen gaan en zegt; „Misereor super turbamIk heb medelijden met c[e schare, en tot zijne missionarissen; zegt hij/ Gaat gij) naar de Indianen, en gijl naar de Boschnegers, zorgt gij voor de Hindoes, neemt gij het werk der Chineezen, der Ja vanen. En hiji gaat naar ,t vaderland en vraagt missionarissen voor de zielzorg; Frates en Zusters voor het onderwijte; licdezusters voor ziekeu en melaatsehen, -en hij doet smeekend vol vertrouwen een beroep op' alle katholieken van het vader land, dat zij; hem steunen met veel gebed en milde aalmoezen. En omgeven met' nieuwe strijdkrachten en' financieel (ge sterkt zal hiji terugkeeren naar zijn dier baar missieland om' moedig zijn sohouderis te zetten onder het zwarte en. moeilijke werk, gedachtig zijn wapenspreuk: Deus fortitudo mea, God is mijn kracht. (Slot volgt). De biecht van Pangaio si. V oor sensatie zorgde ditmaal de oud dictator van Griekenland, Pangalos. In zijn vesting-kerker ondervraagd door een journalist, verklaarde, deze geweldige, die op zijp beenen stond te bibhteren, toep men hem' te pakken nam, dat hij nietmteer of minder, dan een verovering van E,uro- peeseh-T.urkije op zijn program had staan. Niet terwille van de christenheid, had liïj dien oorlog bedacht, maar om' de binnen- landsche geschillen naar den achtergrond te duwen. De Grieksche bladen melden, dat deze dwaas, die door vleiers in de luren werd! gelogd, werkelijk tot^zoo'n monsteraohtige daad in staat was. Menschen met fascistische neigingen, die korzelig over de uitwassen van de demo cratie, het wel eens met een dictator wil len probeeren, mogen hieruit leeren, dat onvolmaakte democratie nog altijd is te verkiezen boven dictatuur of hoe men het bewind van éen man dan ook moge noe men. Houdingen van Mussolini. Mussolini heeft de boem-boemi-fanfare uit zijn toon tegen Frankrijk terugge bracht tot een wat beleefder spreekwijze. Na zijn snorkende brallerij van: ik zai je krijgen, kwamen de nuchtere opmerkin gen van Poincaré en Briapd; ze werkten als een koude douche op den heethoofd en het naaste gevolg was, dat Mussolini in plaats van maatregelen tegen 'Frankrijk, straffen trof tegen de fascistische door- di ij Vers, wa.t dan ook meer ter £ake was. Al is uitwendig de verhouding dus weer uitstekend: inwendig zal Mussolini wel na-gisten en te verklaren is het da® ook, dat hij nu zijn troost meer zoekt bit iEn- geland. Dit laatste land, mogelijk eenigszins verontrust door de toenadering tussehen Frankrijk en Duitschland, hapt gretig toe. Men mag zelfs zeggen dat Engeland er naar haakte. Reeds is het Italië terwille geweest met een gebiedsvergrootingep en concessies in verschillende streken vau Afrika en meerderen zullen nu wel volgeu. Het kan toch vreemd loopen in de we reld 1 De volksstemming in het land van Don Quiohotte. De derde dictator, dien we heden mogen herdenken, is de befaamde Primo de Sftve- ra en wel in verband met de kostelijke verlakkerij, wat zijln volksstemming was. Het is het idiootste plebisciet geworden van heel de wereld. Primo behoeft er geen patent op te vragen, want niemand zal hef nadoen. In de steden liepen aanminnige dam'es maar nuttig lied en iederen avond zat ip t nette kantoortje, een gepensianneerda adjudant de boeken bij' te houden!. I erbiexen genoot in oprecht medeleven ya.n dien voorspoed; zijn hart danste tm ieder gunstig toeken dat hij' waarnemen mocht. lederen morgen stapte hij trots als een koiung naar „zijin baasie'?, en vroeg men hem' naar zijin. gezondheid, dan zei hij„ik wnr duizend, jaar bij. mijn 'baasie De slag was gevallen„Bpasiei" Was dood 1 In tijd van week zijn sterke levenskracht doodgemarteld door verwoes tend gif. Z'tn naarstige hand had hij opengehaald aan 'm roestige® spijker, 't wondje verwaarloosd en nu lag de ruste- looze in lijk-verstijving ter nieex. De za.ak was gesloten; wra*k!plaa,ts en Woonhuis stonde® blind en stil in de le vende straa.t Met 'n lichaam ziek van ellende had Verbiezen zijn gang van iederen .dag ge strompeld; cte trouw tot in den dood d(r«ef hein werktuiglijk) daartoe. Zoo lang om handteekeningen te soebatten en op de dorpen had men zwaar gewapende gendar mes afgezonden, die de verschrikte 'bewo ners toedonderdenteekenen asjeblieft en als je niet schrijven kan, dan schilder je maar een kruisje. Men heeft het aantal stemmen, aldus weten op' te voeren tot zes millioen; een reuze-succes beweert de regeering, maar zoo'n succes vindt ze het toch niet, of ze achtte het noodig om hiep en daar wat water in den wij|n te doen. Over Tanger hebben we reeds gesproken en nu is men begonnen dc maatregelen te gen 'de opstandige artilleristen te verzach ten door hen een speciale gevangenis, „vau alle gemakken voorzien", te versohaffen. Als gevolg van het conflict nam de per soonlijke vriend van den koning, generaal Cavaleantie, die indertijd, in samenwer king met koning Alphons, Primo de Rive ra ten val trachtte te brengen en toenf door dezen „voor een studiereis" naar den Balkan werd gezonden zijh ontslag. De soldaten der artillerie zijn met vier maanden verlof naar huis gestuurd, zoodat de staat van het leger er op het oogenhlik humoristisch uitziet.. Grappiger in ieder geval, dan de toe stand van den dictator, die van dan schrik, zijn reis naar Amerika prijs gaf'. Koning Alfons kuurt in St Sebastiaa-J. en wacht af. De Volkensbondsvergadering. Spanje en dc Volkenbond. De minister van buitenlandsche zaken heeft in den ministerraad meegedeeld, dat Spanje is uitgenoodigd om deel te nemen aan de ontwapeningsconferentie. De raad, van meening zijnde, dat de Ver. Staten ook deel nemen aan die conferentie, hoewel zij' geen lid van den Volkenbond zijn, en aan gezien de aanwezigheid van Spanje o.p die conferentie geen, enkele verplichting voor dit. land meebrilnjfl, heeft besloten aan die conferentie deel te nemen. 1 In de Volkenbondsvergadering hebben Loucheur (Frankrijk) en von Rheinbaben (Duitschland)-aangedrongen op een bespoe diging der voorbereiding van de econo mische wereldconferentie. In dien zin is vervolgens een resolutie aangenomen. In Volkenbondskringen schijnt men te overwegen de Dccemberzitting van den Volkenbondsraad in Duitschland te hon den. FRANKRIJK Het Interna (innaai trausporfarbei- derss tongres. Op het congres van den internationalen: transportarbeidexsbond is het debat over Finimen als secretaris-generaal, wegens <jiens bolsjewistische sympathieën, na zijin zelfverdediging voortgezet. Hiji w erd ver dedigd door den Deensche® geid!elageer|dje Hansen en bestreden door Moltmaker, die hem beschuldigt, meer of minder! bewust de eendracht der arbeiders te breken. Ne derland, evenals België en Frankrijk, zul len. zich bijj stemming onthouden- 't Gevolg was dat Fimmen gehandhaafd bleef. Een onthulling door Pangalos. De in een vesting op Kreta geïndeir" neerde vroegere dictator Pangalos is plot seling met opzienbarende politieke onthul lingen voor den dag gekomen. Hij vertelde den bekenden GriekscheN journalist Athanatos, die hem bezocht, daf sajn val de vervulling van een groote na tionale taak had verhinderd. Met het doel. de algemeene ontevreden heid af te leiden, had Pangalos ria-melijk in alle stilte, zonder er de andere ministers of ook zelfs den generalen staf in te ken nen. een oorlog met Turkije voorbereid. Hij was voornemens, Thracië te veroveren en „baasie" boven aarde stond moest-ie ia zijn nabijheid blij'vwj. Hij hokte meest in 't verlaten kan toortje; alleen wopineer hij een bekend geluid onderscheidde tnssdhën de stem men van h'em, die op rouwbeklag klwainen, trad hij te voorsdhijln om zifn v:e;rid|riett te luchten in 'de oprechtheid va® zijin een voudig hart. O, 't was een heel andere Smlart als voor 10 jaren. Nu geen dakloosheid en •broodzorgen, want zijin; broer wias gestor ven en hij had ouderdomsrente, 't "W.as een smart veel edeler, miapx ook Veel fel ler geen verbittering" temperde haar thaina. En toch nu alles nog om „bia!a|sieV be woog of stremde peilde hij; niet volko men de leegte, die „baasieT' laten zou. Zoo kwam de dlag van begraven. Ach ter de naaste verwanten liiep' moeizaam .Verbiezen; versuft stapte hij. de' traag- tredenden na- Z'n keel was toegesnoerd, want hij 'had bij 't uitdragen, de radeloos heid der vrouw gezien. De uitvaartdienst in de kerk ging over hem heen en na. de H. Mis volgde hij den stoet weer naar 't kerkhof. dit gebied zoo snel te bezetten, dat' geeb enkele andere vreemde mogendheid tijkï zou hebben gehad om de intervenieeren. Met opzet had Pangalos den Turken bij de onderhandelingen over de kwestie dep vluchtelingen zulke zware voorwaarden! gesteld, dat deze ze onmogelyk: kondelril aannemen en inderdaad Zijn. naar m'eti weet, de Grieksehe-Turksche onderhande lingen op 21 Augustus, twee dagen vódc Pangalos' val, zonder resultaat afgebro ken Het blad „Hestia" verzekert, dat Pan galos ziek door zijp omgeving beslist het hoofd op hol heeft laten brengen en voor nemens was, zich tot keizer van. Constan- tinopel te laten kronen. Eem ander blad weet men te deelen, dat de echtgenoodfe van Pangalos in intieme® kring had aan gekondigd dat zijl binnenkort keizerin van Constantinopel zou zijln. Algemeen is) men het er over eens, dat door de interneeriug van Pangalos een ge vaarlijke en misdadige dwaas onschadelijk! is gemaakt. AMERIKA Uc kerkvervolging in Alexieo. Uit Mexico wordt gemeld, dat Zondag 200 Katholieken, mannen en vrouwen, ter, zake van deelneming aan religieuse bij'een- komsten zijn gearresteerd. KORTE BERICHTEN De Belgische ministerraad verklaarde het voorstel-Loewensfcein voor onaanneme lijk. In de tweede helft van November zal er waarschijnlijk een conferentie over sf'Tandzjer tussehen Spanje, Frankrijk e» Engeland worden gehouden. In den Franschen ministerraad heeft Poincaré Doumergue een besluit laten tee kenen, waarbij! 110 ontvangersposten wor den afgeschaft. "Voorts zullen er 700 lagere ontvangersposten vervallen, naarmate zij door pensioneering of op andere wijlze vrij! komen. Naar de Berl. Börsen Curier ver neemt zullen eerlang tussehen Duitschland en België besprekingen plaats vinden in den trant van het overleg tussche® Briand en Stresemann te Thoiry. Koning Albert van België deed per soonlijk aan de pers mededeeling van da verloving van prins Leopold van België) met prinses Ajstrid v an Zweden. Prinses Astrid die niet katholiek is zal alvorens met prins Leopold te huwen den katholieken godsdienst omhelzen. De hu welijksplechtigheid zal j!n December ta Brussel plaats hebben. Minister Stresemann heeft een be langrijke rede gehouden voor de Duitsche kolonie te Genève. O.a. bepleitte hij! Duitsehland's recht op koloniale mandaten, Het blijkt, dat gisteren in den Fran schen ministerraad reeds de voorwaarden, welke voor de ontruiming van het Eijtn- land gesteld moeten worden, overwogen zijn. Eveneens is de tegeldemaking der Duitsche spoorweg-obligaties besproken. Onmiddellijk na Stresemann's terug keer zullen de DuitZch-Poolsche onderhan delingen, politieke zoowel als economische, worden hervat. Het voorzitterschap der Tweede Kamer. Op de nominatie voor het voorzitter schap werd BiUijs de Beerenhrouok met 83, van de 94 stemmen als numim'er één ge plaatst; dr. De Visser werd tweede en Schaper derde. De Millioenen-nota. Blijkens de voorloopige cijfers van den dienst 1925 is er op den gewonen dienst een overschot van 41?/) millioen, tegen ee» geraamd tekort van 7 millioen. Over den dienst 1926 wordt in geen geval een tekort verwacht. De uitgaven voor den gewonen dienst voor 1927 zijn geraamd f 591.868.646',71, de ontvangsten op 1'603.901.717,86, het batig saldo dus f 12.033.071,15. Het overs'chot ad £12 millioen moet Bij1 de gapende groeve stond de priester reeds in waaiende toog ear superplie; mis- disnaartjes neusden koel nieuwsgierig. Een dichte kring vormde zicih gelei- delijk 4aax omheen. Verbiezen sidd'eirdu toen de glad-g'el'e kist op dc balkjes stond. Allen zwegenziwc|gemi; d» priester ibad met heldere stem; dfe kist zonk'wij water sp;a,tte in sprenkels uiteonl; hol sloe gen de aardkluiten op het deksel. Vepbiel- zen's schouders schoktenz'ij® karnton krampten om z'n stok'. Gedaai®! Er kwam beweging; in de om'standfexs. Als versteend' stond; Vajbiezeini te ftax-oogen na,ar de brute kuilbreukl. Daar schuifel den hem drie jochies voorbij de kin deren van „baasie". Halndl aan hand lie pen zevreemd-verw ezen na drie dagen in een sterfhuis; 'n< hartlxrekende onbe- - wuftheid in hun oogen, 'n Gjeijhuil verscheurde die luchtVerbiezen wankddle naar voren ëni knielende op' het losse hou ten plankier riep' hij iklrieuiilend, dn anneo ten hemel„OLieve Heertje, had mij toch maar gehaald Verschrikte menschen grepen h^m.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1