NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Bij het Zilveren Priesterfeest van een Missie-Bisschop, baasie >URANT DINSDAG 21 SEPTEMBER 1926 humor. )uken. intrede FEUILLETON Buitenlandsch Overzicht BUITENLAND PORTUGAL JAPAN MEXICO NUMMER 112 228TB JAARGANG lakit liet v,aah liet bij dej cLie- 1: dan mjensch l'erp klaas is, In of zii in Ver- enkele vragen op. ..wertea?" |e, „hoe wötm la grflot ouzo rij af hebben?" [eren bruiloft", elke vijf-en;- rar portret laa,t ëèi\ oogen- n, Lena, doe he herkennen". Iwi ontmoetten tjuist tien, iaar I en ik je iweha- I stout. I |„'t is een ;van I ïne. daar boven Isv.ant dan is| er |>oveel zin, voor moppen lacht? I) lacjit heeft ze lAiDE, loed rijpe tojna- |erp imesje ken 09 van het |n plaats ze in een schoon^ m vjnet water |aten Kooit, zat mand in hef vater, swieer te- alt da mand of art en dompelt er. Ontdb'O nu van hnn schil, en on schik Za |sUenen slabak' weinig glaojia hsneden uien en |len dient dieza oorgerecht vóór la,a.t zich, ook [„toetje" nai ons 'onds. SKEN. »t u; een laken, aarovear, 'n k,ra,nt na deze laatste ten, drogen. Van u het (papier 3 t ku,nt u slechts j-olenm gedrenkt binnen^iide van opa aangötroffea vogeltje, kleinen dende in Noord- tot aan het beja- he Zea en, hoeft teveer 9000 KM, te leggen af- elheid, der vo&el- G.atka heeft daar- geinaakt on hii overdreveo. Hii iet Blajiwborstja staat zou. zijn larsnadit ta vlie- in Scandinavlie. ngeveer drie nnr Engeland kunnen •id van ongeveer eten worden ont- zjjtt schattingen iate, doch tegen- niernand meer, ■gelijne vliegpres- va,n do vogel- uwiieurige metin- aarbif, dat Bonta 1. per. uur aflcg- s niet meer dan ig'en het van 40 leine .vogels .van zwaluw kan' zich ugger verplaatsen kans toe do Zwa lpen. Doch zelftf een snelheid van per uur wel tare- arop de vogeltrek iigheden verloop.' t. Hij, was, er van wat wij van, den ekchts oen gerin?' el zon zijn an dat els ons pass'ejorén it.en ons waarne- :ijn tijd he-aft do erd en wr weten len voorkomt, dat 'hoogte an 800 ophouden De ge- den regel op c®n.' later plaats; bii ie vogels gaarne bij harden win'i jn grond NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Marktl en 2; Telefoon No.474. Abonnementsprijs f 1,90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1tot6 regels f0,90, elke regel meer f 0,15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager. 6R00TE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Geroepen tot hat redigeeren van djt blad, heb ik deze, ta,aki miat dief |nebengdie gevoelens van vreiug'd einl vrees aanvaard. Met vreugd, om'dat het aantrekkelijk, inooi en eervol is, te mogen leveol en stre- ;ven voor de Roomsch-K'atholieke Pers, het apostolaat van den eerste®! rang. Met vrees nochtans, wijl ik, bij allejn goeden wil, bewust ben van de moeilijk heid, om in d,en strijd voor de groote zaak Caristi, altijd onbezweken ep sLa.gvaard,ig op. de breg te sta,au. Maar ik heb aanvaard, in de hoop dat de onvolkomenheid" va® mijn Krachten en vermogens, aangevuld zullen worden door hulp van God en de spontane medewerking van alle lezers. Ik durf te- beginnen, steu nend op de verwachting, dat mijn vertrou wen niet ijdel zal Mijjikeln1. Ik ben vol goeden moeid, dat alles gaan zal zooals het behoort te gaan. De Nieuwe Zeeuwische Courant kan en moet aan. het voorname doel beantwoorden, waavroor ze werd' gesticht: kampioene der .Katholieke beginselen en het orgaan voor RpomSeh Zeeland, vooral boven de Wester- gchelde. Zoo zijh et! NIC. J. KARHOF. i. HET LAND VAN SURINAME. Suriname is een gedeelte van Guyana, gelegen aan de Noordkust van Z.-Amerika, waarover niet lang na de ontdekking van Amerika het gerucht was verspreid, dat er aan de oevers van het meer Parima een goudland, een Eldorado bestond, dat kolo nisten en gelukzoekers tochten naar dat land deed ondernemen. Die tochten werden wel niet met goud beloond, maar hadden toch het voordeel, dat Guyana meer be kend werd. Neemt een langwerpig vierkant 5 maal zoo groot als Nederland en legt hep mei de smalle zijde vanaf de Noordkust van Zuid-Ameri.ka naar het Zuiden tob aan de, Braziliaansche grens .het Tumak- Humak-gebergte, en gij; hebt een beeld van 't land. De 60 uren lange vruchtbare, kuststrook is over een breedte van 10 uren gaans beboiuwd en bewoond. Het daar achter gelegen binnenland wordt alleen bewoond door enkele duizenden bosch'- negers en slechts betreden door goud- en lalatazoekers. die er echter geen vaste woonplaats hebben. Het binnenland loopt naar 'tZ uiden op. Op 1000 K'.M. van al de kust treft met reeds heuvels aandaarna steigt het land voortdurend tot het in het grondgebied der hoofd rivieren ontzaggelijke hoogten van 1300 M. bereikt. De hoofdrivieren, waarin wa tervallen en stroomversnellingen voorko men, vloeien van het Zuiden naar het .Noorden en doorkruisen met hare tlalr'ijke zijrivieren en kreken het boschrjike Suri name. Gelegen onder den evenaar tusschen 2° en 6° N.B. in Suriname op en top1 een tro- penland, waar een schitterende tropenzon en malsche tropenregens een rijken en weelderigen plantengroei uit den vrucht baren bodem tooveren. De dag men zijn nr.htendpurper en middaggloed en kleuren spel der ondergaande zon is het geheele jaar door even lang van 6 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds. Het warme en zelfs heete klimaat is noch thans vochtig. D e temperatuur varieert tusschen 70° en 91° Eahr. De vier seizoenen noemt men den kleinen en grooten regentijd den kleinen en grooten drogen tijd, die elkander afwisse len in de volgorde van droog en nat. De regelmaat in die afwisseling van droog'en nat wordt niet zelden verstoord, zoodaf door NIC. J. KARHOF. Hij was niet met het leven meegegaan^ ïmmerman Vehbiezen: 't leven' w;as tegen em opgebotst, h.ad helm! ilpn laatst6 onder oen voet geloopen. 'er gold geen verwijt van ongebruikte enten, want hij had die nooit ontvangen, n den achterlijken joingien, was do iet wat sloome man gegroeid, viel de neergang e verklaren toé dien ouden, tobber van, nu. oqn zaak had 'hij, gedreven, zoo goted en waad als 't ging. Eerst marcheerde 't nog wat, m!a,ar de nieuwe tijd m'et revolutie- erk, massarproduötie en machine-drift, was ook hem te machtig geworden. Z'n ®e- n-ng verliep met langzame zekerheid. Oudie Klanten verdwenen en nieuwe kwamen niet n enkele bleef' uit verplichting ofmede- ■ujden. Zjjn vrouw, 'n goede ziel, was, nu ten zwak verzet, verztonk'ep ito1 de futloosheid van hem'. Kinderen haiddiem ze niet. vrien- en zochten hem1 nietze bleven alleen met nun zorgen, de aanhoudende zorgen, die men overheerschende natte en droge jaren heeft, die beide weinig gunstig zijto- voor de cultures. Heeft niet Suriname nog pas een verschrikkelijke droogte doorgemaakt, die aan de groote landbouwondernemingen voor millioenen schade berokkend heeft? De eerste kolonisten benutten de vrucht bare kuststrook om er plantages aan te leggen en suiker, cacao, koffie, katoen te produceeren. Landbodw was altijd de hoofdbron van bestaan. Van den landbouw leefden èn eigenaars èn gezagvoerders) èto arbeiders. Minister de Graaif noemde in de vergadering der Tweede Kamer van 8, April: den grooten landbouw „de rugge- graat van het geheele economisch bestaatol van Suriname". Wel is Suriname's bodem volgens deskundigen rijk aan verschillende mineralen, doch gebrek aan arbeidskrach ten, hooge kostprijs en de niet gunstige ligging van Suriname voor de wereld markt kunnen het kapitaal niet lokken naar Suriname. De economische toestand van Suriname is thans van dien aard, dat het zijn eigen uitgaven niet kan bekosti gen. Het moederland moet nog 33 o/o van de uitgaven bijpassen. In een adres, on langs gericht aan den Minister van Ko loniën door den Ondernemersraad voor Su riname, is als het eenige middel tot ver betering van den treurigen economische®' toestand genoemd „een sneller vermeerde ring van bevolking door immigratie". Suriname wordt namens de Koningin bestuurd door een gouverneur, bij: wien de Uitvoerende Macht berust. Den gouver neur is een adviseerend lichaam, de Raad van Bestuur ter zijde gesteld. De be stuurstaak is verdeeld over verschillende departementen. De Wetgevende Macht deelt de gouverneur met een door de be volking, uit kracht van een belastingkies recht gekozen lichaam, de Koloniale Sta ten. Ziedaar het terrein, waarop Mgr. van Roosmalen met zijn geestelijke hulptroepen de R.-K. Missie bestuurt. In een volgend artikel zien wij Surina- ma's veelsoortige bevolking. Nu de verkiezingen voor den Volken- bondsraad te Genève achter deh rug zijh, hoort men rare noten kraken over 1de "machinaties, die eraan voorafgingen- Het is een war.e stemmen-ronselarijf ge weest. Mag men de telegramknen gelooven' dan is er zelfs in de feestzaal van hejt Eondsgebouw, gedurende- een bal, dat den grooten dag voorafging, zonderlin|ge mentaHteit een soort politieke beurs gehouden, waar alleen nog ontbrak, djaf men met borden liep: Kiest Polen, kiest Nederland, enz. Ja, de Volkenbond is nog heel ver ver wijderd van den idealen eenheidszin. Met 'n soort weemoed denkt men dan aan de woorden van Stresemann: „D'e menschheid is belangrijker dan ieder af zonderlijk volk en wijs komen hier (in den Volkenbond) om boften de enge gren zen van een )bepaald volk de belangen van de geheele menschheid te dienen". We zullen ons maar troosten met het oude spreekwoord, dat tenslotte een half ei beter is dan een leege dopde kenschetsing van de wereldsche zaken blijftnooit vol maakt! Het laatste belangrijke nieuws uit Ge nève is, dat Boncour, namens Frankrijjb er op heeft aangedrongen, dat de ontwa peningsconferentie zoo spoedig mogelijk zal worden gehouden. Een verblijdend bericht, want het be wijst, dat ondanks het nare gekonkel en de enge bekokstoverijj een grootej natie nog vertrouwen heeft in den Volkenbond en bovendien dat er wederom vooraanJ staande staatslieden zijn ,die het' leugen achtige inzien van het slagwoord, dat reeds zoovele menschen misleidde: wilt gij den' vrede, bereidt u ten obrlóg. ze leerden verdragen, iin doffe berusting1. Ze leefden in harde soberheidbehoeften! hadd.en ze weinig leju ei^dhen in 't geheel niet. Em toch kwam de djag, da,t zij ziclh z'oo diep, zoo grondeloos diep erinjgfeweirkt had den, dat geen uitkomst mogelijk wias. Ondergang! Wie kenit de tragiek', die in dit korte woord besloten kan zijini?, Ze werden „aangepakt"; en, zoo ruw! 't Was hier geen faillissement vatol ge- 'haajde gewetemloozengeen modern bank- ■kroet, waarbij de zaken op. djeto'zelfdeto neen op beteren voet Voortgezet worden, omdat de schulden van de schouders geschoVeln zijn, neefn: 't was een ondergang, zoo bit ter als de dood. De „sterke arm" greep in het armzalige huisraad, graaide naar overdaad, waar slechts schamelheid wjas, en vond nog 'n paar „beste" stukken, die, bij1 d,^ grollen van den afslager, onder dien hamer kwamen op den boeldag. Wezenloos zaten die stumpers bij de ta fel, die hun gelaten was, met hun half ge doofde oogen toe te zien, hoe kavel raai kavel, uit hun kjamêr gesleept werd, als prooi voor het publiek, dat zoo wreedi kan i i Typisch is het, dat de Zweedsche socia list Êngberg, Haar aanleiding van Botn- oours verzoek, nog eens met nadruk wees op de noodzakelijkheid van gelijktijdige en algemeenp ontwapening en opgeduld, Uit Spanje komen berichten aanwaaien, die spreken van woelige onrust. Het heet, dat nu ook de infantierie aan het muiten is geslagen om' dezelfde reden blijkbaar, als de artillerie. Hóe het ook zij)? Pays en vree lijkt het ons nog niet te zijn in het zonnige Zuiden, al is Primo de Rivera, kinderiijk blijj met de millioenen stemmen, die men m'et kunst- en vlieg werk voor hem bijl elkaar tamboureerde. Die binnenlandsche gedruktheid is mo gelijk de oorzaak, dat Spanje zich naar buiten wat inschikkelijker gaat gedragen. De strenge eischen eertij,ds inzake Tanger gesteld, heeft Primo heel wat verzacht in zijn nota aan Londen en Parijfe. De dictator schijlnt te beseffen dat' stren ge heeren, gewoonlijk niet lang regeeren. Of het hem zal redden In Polen ontpopt Pilsoedski, die zichzelf annonceert als socialist, in een rasi-echte, houwdegen-aehtige militairist.... en als een naargeestige partij-man. Uit het leger verwijdert hij! de gene raals en hoofdofficieren, die niet mijhheers inzichten deelen, wat vanzelf een kerjj doet vormen, van ontevredenen, die piet hnn aanhangers automatisch in da oppo sitie komen. Dit sectarisme moet noodzakelijk tof verdeeldheid leiden en nu reed^ wordt een krachtige agitatie tegen Pilspedski ge voerd, door de nationalistische en: christe lijke organisaties. Dat het thans nog niet komÜ tot een botsing, is alleen te danken aan bet feit, dat de nationalisten aUes wiUen vermijden, wat de buitenlandsche positie van Polen - ook met het oog op de Sovjets' zop verzwakken. Of dit betere gevoel zich lang zal handhaven, betwijfelen velen;; al blijft" het dit jaar nog uiterlijk rustig; 't volgend jaar, met de verkiezingen, kon de bom wel eens barsten. Het is verbazend jnmmer dat Polen, na zoo lang om vrijheid te hebben gewor steld, zoo slecht van zijn vrijheid gebruik maakt en het leedwezen wordt nog schrjj!- nender ,nu de chef der Amerikaatosfehe' iinaneieele oommissie, gunstige mededeelin- gen kon doen over de economische toe stand van genoemd rijk. De Poolsche Bank was o.m. in staat haar schuld van 10 millioen dollar iaan do Federal Reserve Bank te New-York te betalen, terwijl de dekking van het uitgegeven bankpapier te zelfder tiyid van 34 tot 39 percent vermeerderde. De koers van de Poolsche Staatsfondsen is gestegen. Gemiddeld waren, volgens denzelfden wer ker, per dag 10,642 wagons in gebruik in Januari en 15.678 in Augustus. ;9454 wagons vervoerden in Augustus bandels- waren (steenkool is hierbij, niet' inbegre pen) tegen 6743 in Januari. Het aanbal werkloozen daalde van 359.0000 in Jan. tot 245.000 in Augustus. Overal bespeurde men symptomen van opleving van den handel en terugkeeren van het vertrouwen. In Engeland duurt de staking in Ide kolenmijnen bijna onverminderd voort. Be cijferd is dat het land iederen dag (20 millioen gulden schade lijdt. Zoui de mo- reele schade nog niet zwaarder wegen? Ontzaggelijk is de verantwoording die de schuldigen aan dit conflict op zidh laden. De Volkensbondsvergadering. Frankrijk wil ontwapenen. De grooté gebeurtenis van Zaterdajgj was de met grooten aandrang gedane po- Met stomme smart zagen z©, hoe lieden zonder gevoel, hun knuisten, die geen zadht held kenden, uitstaken, naar de dingen, naar de vertrouwide dinae®, waarmee, zij 'bjjkans vergroeid w,airen. Ze spraken niet. wiaplt al w'aren ze niet bedeeld met een fijn-besnta(ard gemoed, dit wisten ze toch w'el: Wiantoleer ze spreken gingen, zou hum- stem breken in een snik'. Denzelfden dag werd hun huis verkocht; 't was dadelijk te aanvaard,e® voor den, nieuwen eigenaaren de oudjes wisten niet- waarheenHij had Oog 'n broer in goeden doen, huisjesmelker; die hield zich evenwel op 'p aifstamjd, sindp jarandie sprak met breed» gebaren, van druppel op een gloeiende plaat"; „gteoni aardigheid' aton'' en 't laatste was itoimer: ,,'r komt eens 'n and" of van mijl geen, cent." O zeker, 't burgerlijk armbestuur wist van hun nood, vreesd» er voor, bang voor den strop, dien de kas moeilijk1 verdlrpgem kon. y En de oudies zelf zaten bjji elkaar cm "wachten... Wjajarop?Op een wonder.?. Ze. gaven zich' j^eem rekenschap meer; ze dachten niet mieer.ze wadhttam. Ze konden toijet anders nu, na die wek'en vah worgende vertwijfeling en aanvlagendp ging van Paul Boncour om de derde com missie der Volkenbondsvergadering ertoe te bewegen de voorbereidingscommissie voor de ontwapeningsconferentie uit te noodigen haar arbeid zoodanig te verhaas ten, dat de ontwapeningsconferentie zelf nog vóór de Volkenbondsvergadering van het volgende jaar zal kunnen plaats vin den. Om dit mogelijk te maken moet de voorbereidingscommissie onder leiding van jhr. Loudon dan uiterlijk in het begin van 1927 bijeenkomen en moeten de technische ondercommissies haar arbeid in Novem ber geheel geëindigd hebben. Frankrijk heeft dus kordaat de leiding genomen in de a etie voor een spoedig bijeenkomen der ontwapeningsconferentie. Graaf Ber.nstor£ sloot zich met enkele woorden aan bij! den wenseh, dat de conferentie zoo spoedig mo gelijk zon gehouden worden, terwijl Bon cour voorts den warmen steun ontving van Polen en vooral van den Belgischen! senator De Brouckere. Lord Onslow, die ditmaal Engeland vertegenwoordigde en nog even weinig welsprekend was als ver leden jaar zomer op de wapenhandelconfe rentie, waa eenigszins aarzelend, terwijl ook generaal de Marinis (Italië) tegen overijling waarschuwde. Het was eigen aardig, dat ook de Zweedsche socialistische afgevaardigde Engberg zich eenigszins bij Engeland en Italië aansloot, opmerkende, dat het een groot onheil zou zijjt als de conferentie mislukte en dat de Zweedsche regeering daarom gaarne nog een paar maanden ineer geduld wilde oefenen, wan neer daardoor een goede voorbereiding der conferentie bevorderd werd. SPANJE Nieuwe woelingen? Volgens de „Daily Chron." is de toe- stand te Madrid opnieuw zeer ernstig ge worden. De infanterie heeft zich bij! de artillerie aangesloten en wordt in de ka zernes bewaakt. Zij! heeft een formeel ul timatum tot Primo de Rivera gericht om af tet reden. Primo de Rivera zal zich naar San Sebastian begeven, om met den koning te beraadslagen. Een verzoenende 9tap van Spanje. De Spaansche regeering heeft ta Lon den en gelijktijdig te Parijfe', een nota doen overhandigen, waarin zijl verklaart, dat zij' niet langer vasthoudt aan den eisch, om Tanger in de Spaansche Marokko- zöne te betrekken. Verder stelt .Spanje voor, voorloopige besprekingen tnssöheto Engeland, Frankrijk en Spanje te houden, ten einde over de toelating van Italië tot een gewijzigd Tanger-statuut te beraad slagen. Op deze besprekingen zou dan een conferentie van alle mogendheden, die het verdrag van Algeciras hebben ondeTtee- kend, moeten volgen. Kerk en Slaat. De Portugeesche regeering voert de reorganisatieplannen door, die zij met be- trekkingjot de verhouding tusschen. Kerk en Staat na de revolutie van 28 Mei heeft aangekondigd. Het in Juli afgekondigde decreet, waar bijl aan de Katholieke Kerk in Portugal een beperkte rechtspersoon-1 lijkheid werd toegekend, zooals deze door de Portugeesche Katholieken sedert de kerkvervolging van 1910 vergeefs ge- ëischt was, bracht aanvankelijk eenige te leurstelling teweeg. Doch de dictatoriale regeering gaf gehoor aan de billijke critiek der Katholieke pers en deed zoodanige concessies, dat de Katholieken hun mini- mum-eisehen ingewilligd zagen. Thans heeft de Portugeesche minister van justitie een tweeden gewichtigen stap gezet op den weg der verzoening tusschen Kerk en Staat door een decreet, waarbijl de oude commissies, die de geconfisceerde kerkelijke goederen beheerden, worden op geheven en daarvoor in de plaats een nieu we commissie wordt ingesteld, welker vol machten van meer beperkten aard zijk dan die der oude commissies. Daarmede heeft wanhoop', na. al dat verkropte leed. Zoo vond 's midlda.gs Gerrit Ween ink, de kooper van de zaak', de twee verkommer den. Een jomge, frissohe kerel, 'die 't pro- bét ren ging. Hij! had gehoond! vain de pijn lijke situatie die 'tgatf en kwam'eens pools hoogte nemen. 1 „Julüe sna.pt zeker wel wie ik ben hè" begon hij na een korten gïoet, op' luiden toon, tot de stakkers, „en inni fcwiam ijk' eris met jullie praten, hoe of wat". Mechanisch keek' de vrouw naar e®n stoel.... eir wïu} er geen. „W'acht maar móéder"; 'n paajr stappjeo en hij was terug met 'n driepoot. ..Hebben jullie al w;ait andiersjl" .Verbiezen schuddp zijin gebogietal hoofd'. „.Nu voorloopig blijven jullie maar ge rust bier", zei Weemink, gemoedelijk dleto ouden man op de knie tikkende, „ik trouw toch niet eerder voor 't goed; ga.at en fl'alql kunnen we altijd nog verder zien. Heb ben jullie daar zin i.u De oudjes vecrddn op. Verbiezen wilde, jets zeggen, maar 't ging |ni«t; zijn vtouw staarde verwezenWpenimk las 't ant woord op zijn vraag in hun oogen. „Nou heb ik zoo gedacht.... als IJS nu zoo lang bij jullie in de kost kbm.en ik de regeering een bolwerk van anti-oleri- calisme en verwoed sectarisme in Portu gal opgeruimd tot groote voldoening der Katholieken. Als een bewijs, hoe de relaties tusschen Kerk en Staat in Portugal de laatste maanden ten goede gewijzigd zjjn, kan de begroetingsrede van den aartsbisschop van Braga bij het officieel bezoek van generaal Carmona. bet hoofd van het dictatoriaal Portugeesch bewind, 31 Augustus j.l., gel den. Na het staatshoofd een goed gedocu menteerd overzicht van het opbloeiend Ka tholieke leven in de streek van Minho en Döuro gegeven te hebben, waardoor een einde moet komen aan de benarde positie, waarin bet aartsdiocees Braga als gevolg van de confiscatie der kerkelijke goederen' sedert 1910 verkeert. De aartsbisschop nul eischte o.a. de onvoorwaardelijke terug gaaf van de seminarie-gebouwen, waaraan Braga groote behoefte heeft De aartsbis schoppelijke rede aan het adres van gene raal Carmona heeft de instemming van breede kringen in den la-nde en zal ook bij de regeeringspersonen weerklank vinden. Dat is wel het béste bewijs hoe de toe standen in korten tijd grondig zijto gewij- zigd. Ook op het terrein Her binnenlandsche politiek streeft generaal Carmona naan pacificatie en tracht hiji billijke verlangens te bevredigen. Weliswaar handhaaft hij de eensuur op de pers en heeft hij) zelfs den journalist Homen Cristo laten deporteeren, doch' ver der respecteert hij' zooveel' mogelijk do vrijheid van gedachte en opinie. Verschil lende politici van het oude democratische regime heeft hiji .tot het vervullen van ge wichtige staatsambten geroepen. 'Zoo heeft hij' aan de oud-ministers 'Alvaro de Castro en Cunha Leal gewichtige posten toever trouwd, om zoo zijto positie te versterken, Een vreemde aanslag. Volgens de bladen stelt de politie «pe Tokio een onderzoek in naar een geheim zinnig incident, dat zich aan het Britsche gezantschap heeft voorgedaan tijdens een dejeuner bij gelegenheid van het bezoek aldaar van den kroonprins en de kroon prinses van Zweden. Omtrent het ge- gebeurde is nog niets in details bekend ge- worden. Maar het schijtot, dat de zoon van den Britschen gezant zich in den?' loop van het dejeuner,op het balkon be gaf, toen daar een vreemdeling werd op gemerkt. Deze wierp met een dolk naar hem en nam de vlucht. Nader meldt Reuter omtrent hef inci dent tijdens het dejeuner in het Britlscha zantschap te Tokio ter gelegenheid van' het bezoek- van den kroonprins en de, kroonprinses van Zweden, dat de dolk niet naar den zoon van den^ Britschak gezant, maar naar de kroonprinses werd geworpen. De zoon v an den gezant wilde den stoot pareeren, 'waarbij' deze op zijtot cigarettenkoker afstuitte. De dader, een Japanner, ontkwam. Oud-president Obregon gedood? De Indianenstam der Yaquis is in op stand gekomen. Hij.' zou den Mesicaan- schen oud-president Obregon gevangen hebben genomen en gedood. De regeering deelt mede, dat er troepen naar den staat S,onora zijto gezonden met de opdracht, den stam der Yaquis, indien hij1 zich niet overgeeft, uit te roeien. KORTE BERICHTEN Het onderhoud Briand-Stresemann, dat te Thoiry gevoerd is, is bevredigend verloopen. Een officieel communiqué om trent hun besprekingen gepubliceerd, is in optimistischen toon gesteld. Briand heeft aan journalisten zijto tevredenheid geuit. Het Italiaansch-Roemeensch vriend schapsverdrag wordt te Riome beschouwd als een uiterst belangrijke stap in de rich ting van een „Balkan-Loearno". geloof waarachtig, dat de ouiw'e baas nog een goede hulp.' voor mie is." Toen stond de oude opzijlui knökSgis hóorniharde handeto' beefden op den broeden schouder van dien jongen kerel en terwijl tranen over zjjjn! magere stoppelwaug'ea bibberden, wrong hij' schor uit zijn be klemde kieel[:' „O. baasie. baasie wat bon je goed voor ons!" De oude vrouw', overstelpt van vtreugde om de vrienden woordieinl Van dein als vijand' gevreesde, snikte in haar dorre hainidem, keek dan roerend met haar niat 'besdhreid gezicht naar den kloekfe® 'borst; „ik zal God voor je bidden.... ik zal God' voor je bidden", bracht ze er tussclhsn hooge huil- toontjes m'oedlijk uit. Toen kon Wjeeiniink niet spreken door een prop in zijn keel. Hij weerde af met zijn hand; 'n vriendelijke knik, 'n, haastige stap en weg twias hij; In aait: doenlijke dankbaarheid, door één gedachte bezield, knielden de oudjes op' id(e|to kalen vloer en ibtad'em' m,et brekendp stem men innig ea vurigi erin rozenhoedje. (Slot volgt)-. I

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1