GOES NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND ling Kapelle FiTnT» II DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Dringend verzoek. buitenland binneïïland™ D0NDERDA8 16 SEPTEMBER 1826 en Whinhams Industrie EN BOOMKWEEKERIJEN it als het geschiedt met De Middenstand. frankrijk zwitserland rusland CHINA IE COURAKT en f 1-7, Groeug^ l>tlen fl, alles p3tr f 1—3, Bloemjkool £0,80, Wittekool f 1 II oenen 132—42, Koim. jurken £0,02—£0,12 .jlatrijzen f0,420,45 |>er 1926. ks 6,20, eieran mid. Is £1,55, eieren, aaa III £0,071/2, Poe'l-eieM jindeieren, 5 felt. fcp 0, boter middenprijs ter aanl. particuliere® leksboter 1,10. Aam 1 pond. É926. Weekmars.. 100 E.G.: 75, Rogge f 10It ,50, Zomergast 10—1 1,50, Erwten 1618, IÓ26.50, Djijveniboot If 15—15,50. Ira mi f 1,70—1.80. Ituks f 1,69. |e 13 stuks, verkocht 9, kt 40. I P. Zi." Aangevoerd par 100 stuks £6,60. September 1926. Tarwe met tamelijk verkocht da puiksto -15, goede f 14—s 13,2513,85; Rogge vrijwel onveraadteifl* rst, Chevailier 10 75 melijk ter markt t9,25 loens erwten prijsbon» groene erwftten prijs, jliteit f23,50--30. Brui. oogst f2022, mlet |s per 100 K.'G- leden waren aangoL runderen150 votïd apen en lamimereni; 881 LjG.Koeien 30, 42Va— en 35, 42, 471/2", vette- 65—671/2, 75—771/2V Il824 p. st.; Larrtkna- Varkens 35. 33', 37, l'G. blauw £0,80—0,90 U-el £11. en Verpacfnirttw |s ein erf, Verbist. woonhuis, schuur en, fcsel. inboedel, Van Dissel. Iskerke. hofstede „Zenjp- (!H WEERBERICHT pn. verricht in den mof- en medegedeeld door Meteorologisch Instituut fielersitand 7,72.1 Rennes,. Ir stand 740.9 lugö [meest matige Westeliiku Ike wind, h'alf tot zwaar- liijnlijk eenigie regenbuien lin bet Zuiden Wefinia' of lig verandering in tempe" (SUMMER 110 £2stb JAARGANS HEX ;/a5W; rf\fevrl JRREERENDE PRIJZEN ter 1926. §1, evenals te Steen' bekroond met TWEE met lof der Jury. Izoek aan onze Kweeke- pjl wij de prijzen zeer lOOMEN moet wil aanleggen. 12299-5& JONGH, GOES. NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Marktl en 2; Telefoon No.474. Abonnementsprijs f 1,90 pep drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentie!) van 1tot6 regels f0,90, elke regel meer f 0,15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager. GROOTEWAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Met het oog op de extra-verspreiding van ons Blad des Zaterdags, verzoeken wij heeren Adverteerders, hunne adver- tentiën voor de Zaterdagnummers steeds zoo vroeg mogelijk in te zenden. Van advertentiën, die later dan Vrijdagavond binnenkomon, kan de plaatsing niet worden gegarandeerd. DE ADMINISTRATIE. Zij die zich met ingang van 1 October aanstaande op de „Nituwe Zeeuwscho Courant" wenschen te abonneeren, ont vangen de tot dien datum verschijnende nummers gratis. m_i'w—L11 De polsslag van Tiet katholieke leven Hopt tegenwoordig in Goes, het centrum van het gewest, wel fel. Nauwelijks behoorde de zoo goedged slaagde Katholiekendag tot het verleden, of de Boomsche Middenstanders ,uit bet bisdom Haarlem1, vroegen en verkregen de gastvrijheid van Zuid-Bevcland's veste. Uit alle oorden van ons diocees zijn ze opgekomen, de afgevaardigden van de Hanze, om het wel en wee van hun orga nisatie te bespreken en om straks de bezie ling, die zij, zuUen putten uit de redevoe ringen van de bespraakte en ter zake kundige sprekers, uit te dragen oven de geheele landstreek, welke ligt tussehen de Schelde en het Nieuwediep. „De middenstand is misverstand" is er van zekere zijde wel eens gehoond, maar wij déden die vernietigende meening niet. Wel degelijk beseffen we, met taHooze anderen, 'dat de middenstand: zijn plaatp onder de zon meer dan toekomt omdat we het groote nut dat hij; reeds afwierp, erkennen en de verwachting hebben, dat hij1 nog veel heil zal stichten. Oit den aard der zaak, is de midjdenl stand een democratische instelling van den eersten rang, wijl hij feitelijk de brug slaat over de diepe kloof, die gaapt tussehen de uiterste standen in onze gemeenschap, en zelfs degenen, die hem deze verdienste be twisten, zullen toch niet blind zijln voor de andere kwaliteiten, die hem den eere- titel verschaften, van het merg der maat schappij te zijn. 't Is een onbestreden feit, dat niet bij iederen middenstander de daden overeen komen met deze lof-uiting; niet ieder van hen blijkt overtuigd van de hooge roeping, die zijn klasse in de samenleving te ver- vullen heeft. De deugden van werkzaamheid, over- leg en spaarzaamheid, ontaarden wel eens in een al te overdreven zorg voor het aardsche. in een doorzichtloos egoisme, wat tenslotte leidt tot het platte materialisme, die botte miskenning der Voorzienigheid. Wanneer die geest begon te overheersehen, dan zou inderdaad de middenstand' een misverstand worden, maar die verderfelijke kwaad des tïjjds moet zooveel mogelijk wor den geweerd uit de rijen van onze Room- ache middenstanders en vooral daarom is een zuiver katholieke organisatie voor hen noodiger als 't brood, waar een mensch niet alleen van leeft. Daarom ook is een algenieene bij'een- komst als hier in Goes plaats' vindt, drin1- gend geboden, want behalve dat de zaken worden afgewikkeld en de rechten verde digd, zullen de plichten worden inge scherpt, zullen de leiders de zelfcontróle voorhouden, alleer zij wederom het groote christen-ideaal ten lichtend voorbeeld stellen. Mogen de vergaderden inzien, dat het met voldoende is het goede anri te hooren en op hun beurt te verkondigen, doch dat het noodzakelijk is de schoons theoJ rieën practiseh te beleven. Alleen dan zal de Middenstand, de Boomsclic Middenstand, voldoen aan de verheven taak, die kern opgelegd is| en den eens verworven goeden naam behou den; alleen dan zal Mj! de stut van Kerk en Staat, de kampioen voor altaren en haardsteden blijven. Be „LotuV-kwestie. A™ IMegram uit het buitenland in ver se diende dagbladen, en ook door ons op genomen, vermeldde dat eenige Turksche autoriteiten naar Den Haag zijn vertrok- en om Turkije te vertegenwoordigen bijl de behandeling van de zaak van de „Lo- ^et Internationaal Gerechtshof. Wij kunnen verzekeren, dat noch bijl het permanente hof van Internationale justi- •le' °och bij het hof van arbitrage, noch' w officieele Turksche kringen te 's-Gra- venhage iets bekend is op dit oogénblik van het aanhangig maken der „Lotus'V zaak bij deze hooge rechtscolleges of bij een htumer. BELGIE Dc Antwerpschc wereldtentoonstel ling 1930. Thans is bepaald, waar de Antwerpsche wereldteustelling van 1930 zal plaats hebben. Er is een terrein uitgekozenl bij het Wilrijksche plein, groot ongeveer 40 hectaren. De hoofdingang zal zijin bij de Jan-van- Rijswijck-laan. Er zal een station ge bouwd worden op de lijn BrusselAnt'J werpen (Zuid), welke langs het terrein loopt. Nog dezen winter zal de stad met de eerste werkzaamheden beginnen, zooals aanleg van wegen en plantspenen. Turk'ijlc in den Volkenbond. GENEVE, 14 September. Men acht het niet uitgesloten, dat nog in deze volken- bondsvergadering Turkije tot den Volken bond zal toetreden. Turksphe diplomaten zijn reeds te Genève aanwezig om' kiert over b esprekingen te voeren. Tie eenige moeilijkheid schijnt te bestaan in den Turkscheu wensch, om reeds ter-: stond een niet-vasten raadszetel voor 3 jaren te verkrijgen. De ontwapenIng&kwestie. LONDEN, 14 September (N. T. A.) De derde commissie van den volkenbond heeft een resolutie aangenomen, volgens welke het onderzoek inzake den particulieren aanmaak van wapenen moet worden voort gezet, zoodat er een speciale conferentie over de kwestie gehouden kan worden, tenzij1 de algemeene ontwapeningsconferen tie bijeengeroepen is, wanneer de achtste volkenbondsvergadering volgend jaar Sep tember bijeenkomt. De verdragen van Locarno. GENÈVE, 14 September (H.N.) De bij het verdag van Locarno betrokken mo gendheden Engeland, Duits'ehland, Frank rijk, Italië, Belgiië, Tsjeeho-Slowakie en Polen hebben vanmorgen de Onderteeken- de ratificatie-oorkonden op 't secretariaat- van den VoUcenbond gedeponeerd. De oorkonden zijn in tegenwoordigheid van. sir Erick Drummond onderteekend door Stresemann, Chamberlain, Briand, Scialo: ja,, den Belgischen senator dc Brouckêre, Benes en den Poolschen minister van bui- tenlandsche zaken Zaleski. Alle onder teekenaars werden door hun juridische deskundigen vergezeld. Bij' de deponeering van de verschillende oorkonden werd over ieder afzonderlijk verdrag een bijzonder protocol opgesteld, dat eveneens door Ide betrokken vertegenwoordigers der ver- schillende landen onderteekend werd. Na afloop van de formaliteiten richtten de [gedelegeerden gemeenschappelijk leen telegram tot den burgemeester van Lo carno. Met het deponeeren der verschil': lende acten zijn de verdragen van Locarno definitief van kracht geworden. SPANJE Be opstand. PARIJS, 14 September (B. T. A.) Het „Journal" verneemt uit Madrid dat de krijgsraad, welke heden te Segovia bijieen- kwam, vonnis wees in de zaak van den- kolonel, commandant der artillerie te Se govia en van de 45 professoren van de artiUerieschool, beschuldigd van opstand.. De koninklijke commissaris eischte voor den eerste de doodstraf en voor de anderen levenslange gevangenisstraf. Het vonnis zal eerst worden bekend ge maakt, wanneer het zal zijb goedgekeurd door den oppersten raad van oorlogl e-q van marine. De volksstemming. PAKIJS, 14 September. (H.N.) Naar het „Journal" uit Madrid verneemt be droeg het aantal stemmen, bij; het referen dum voor de regeering van Primo de Ri vera uitgebracht, gisteravond 5 millioen. Daar van sommige districten de uitslag nog niet bekend is rekent men in totaal ,op 6 millioen stemmen voor de regeering. Primo dc Rivera's plannen Primo de Rivera heeft aan de „Jour nal" verteld over het parlement dat hij] binnenkort in Spanje zal instellen. Zoodra het plebisciet achter den rug is, zal hij', tegen den 16en, de samenstelling van het parlement meedeelen, dat in de eerste da gen van October te Madrid zal kunnen ge opend worden. Het zal, zeide Primo de Rivera, een parlement van bevoegde menschen uit alle beroepen en vakken zijin. Driehonderd af gevaardigden voor drie jaar gekozen door alle vakken en beroepen. Zelfs eenige vrou- wenuit het onderwijzercorps, önderw-ijf- zeressen naast onderwijzers. En dat alles heel democratisch. Geen enkele bijzon1» dere vertegenwoordiging voor het ver-l kregen vermogen. Bij de banken zullen alle bedienden vrijèlijk stemmen. Het zal geen eenvoudige adviseerende raad zijp, maar een werkelijke wetgevende macht, welker goedkeuring noodzakelijk zal zijp voor het in werking treden der wetjt.en. Drie zittingsdagen per week, Dinsdags, .Woensdags en Donderdags en vier dagen om naar de provincie terug te keeren. In de zittingszaal zal de volledige vrijheid' van het woord heerschen. De eensuur zal alleen tusschenbeide komen om' uit het verslag de zinsneden te verwijderen, Idle gevaarlijk worden geacht wanneer zijl naar buiten of naar het buitenland zoudein- worden verspreid. Maar de afgevaardig den ziülen voUedige vrijheid genieten. Zij zullen v'ervoerfaciliteiten krijgen en pre sentiegeld. Welke wetgevende vergadering hebt u als model genomen? vroeg de man van de „Journal". Geen enkele. Dit type parlement bestaat' nergens. Het is een uitvinding van mijl Men beschuldigt er Spanje gaarne van ouderwetsch of achterlijk te zijn. Men zal het een, beslist modernen weg zien in- slaan. Ik geloof dat deze proefneming belangstelling zal wekken1. Van harte hoop ik, dat er uit deze debatten ttjusschen specialisten, karig met woorden, mannen van beteekenis zuUen te voorschijn komen, aan wie ik maar al te graag de regeering zal overdragen, want ik ben hier niet voor mijn plezier. Ik werk 18 uur pier dag en slaap 's nachts 4 uur. Na een siesta van een uur, des middags, ga ik' weer aan! mij'n bureau zitten en verlaat het, behalve voor het diner, niet vóór 3 uur des naehte. Rusland en China. Volgens een bericht uit Moskou; gaat do Chineesche overheid -te Moeke ön, ondanks alia protest-en van sowjet.-'zijle voort met haar onrechtmatige handelingen tegenover de instellingen van den Oost- Chine-eschen spoorweg, Eenige scholen, alsmede 'die Russis'ch-C-hjneesche univer siteit, zijn op haar hevel gesloten., De Prawda wijdt een nieuw artikel aan het 'conflict, waarjn gewezen wordt op den toenemen-den invloed van Jap,an in EVlamitsjo'crija -en de meenitig wordt uit gesproken, dat Tsjang-!so-lin zuiver Ja- panscho sbielangen hel ar,Rat. f De 'Moskbuscbe blad-en van 8 Septeml- We-r -bevatten een bericht, dat' genera?! Feng-'Jo©-Sjan dien dag, VrijgezelI van zijn adjudant, naar China is v'erlrotten. Bc strijd tegen tic oppositie. Naar de „Roel" meldt, gaat do sowjet- regeering steeds krachtiger optreden tegen de leden der z.g. „reehtsche arbeidersoppo sitie". De r echtstreeksehe aanleiding daar toe is te zoeken in een oproepi, vanwege het Russische bureau dezer groep gepubli ceerd aan de emigranten in West-Europa, waarin deze worden opgewekt tot geza- menlïjken s-trijjl tegen de eomtnunisüsche staatsorde in Rusland. De „Prawda" en de „Izwestia" pnbliceeren artikelen waarin scherpe aanvallen worden gedaan op deze beweging, it,erwijl het centraal bestujulr van de communistische partij' heeft bekend gemaakt, dat hier niet van een „oppositie beweging" in den gewonen zin sprake is, maar van een nieuwe en uit den aard der zaak iHegale partij', daar de leiders en zoo goed als alle leden uit de partij gezetjta commlunisten zijn. De onlangs aangekondigde reis vafl Froemkin naar Berlijn zou, volgens de „Roel", niet plaats hebben uit zakeKjke overwegingen, maar met het doel invloed op de communistische kringen te Berlijk te oefenen en na £e gaan in hoeverre de bovenvermelde oproep weerklank heeft ge vonden bij] het personeel der diplomatieke en handelsvertegenwoordigingeii te Berlijin. Naar Reuter uit New-York meldt, is daar uit Peking bericht ontvangen, waar uit blijkt, dat de muiterij] onder de troepen der geallieerden bij Kalgan onderdrukt is. Den nfuiters was aan de stations, waar zij! voorbijkwamen, een hinderlaag gelegd. EtteHjke honderden muiters werden dood geschoten. Een ander bericht ook van Reuter geeft bijzonderheden over de beschieting van Wan-sjeu, de stad aan de Jangts bovenstrooms van Naukon. Het heet dat bij- die beschieting een paar duizend Chi- neezen zouden zijn gedood. -Menschenlevens hebben hier schijnbaar geen waarde. KORTE BERICHTEN -D-e „Nacion" het orgaan der patriottische unie, verklaart, dat do eersite dag van hst plebisciet in gaheeï Spanje' door een -groote deelneming .aekenimterktl weirdi Volgens een bericht .uit Warschau aan het „Wiener Tageblatt" 'heeft do wieizein minister Grabskj e&n br|ief aan idem voorzitter van den Lamdldagj gericht,- Waarin hit drie leden van dein Landdag van corruptie- beschuldigt. Naar een- draadloos bericht uit 'Berlijn meldt, hebban do rxjksragteering en de regeeringen, die in lei Rrjnlandcoim." jmissio i vertegenwoordigd' z'ijn, een ovter- 'eenkojmist gesloten tot pacificatie van. heft be-ztettie 'gebied. Volgens deze overeen» komst 'zullen zij een 'amnestie -afkon digen voor allen die van hot be gin -van; de bezetting, tot 1' Pobiruani 1.926 (veroordeeld -zijn, met uitzondering', van do veroordeelden wegens -misdrij ven tegen het gemeene recht of wiegens spionnage. Volgens de Duitsch-e bladen is er een ontwerp 'van wet betreffende eenj jfer- vatting van de onderhandel'ingan ovor een schikking met vertegenwoordigers van de familie Hohenzollern bij don Pruisi- schen Raa-d van State ingekomen. Te Karlsruhe is een internationale oplichter gearresteerd, die er zijn beroep van maakte posfïfegels op zicht te laten komen en dan te verkoopen. 700 Duitsehe communistische partij functionarissen, die met de jongste taot-iek zooals ze op bevel van Moskou wordt ge voerd, niet instemmen, hebben te Berlijn een manifest verspreid onder den titel; „het herstel van het echte Leninisme". Onder de onderteekenaars zïj'n verschillen- ae leden van rijksdag en landdag., Uit Hannover worden nog 100 nieu we gevallen van typhus gemeld, iu Maag denburg zijn 30 gevallen geconstateerd. Volgens het Bukarester blad „Cuvan- tu" heeft de Róemeensche regeering 400 millioen lei betaald voor een zending ge weren en machinegeweren uit Italië, die inderdaad slechts 100 millioen lei waard is en uit oud materiaal van Tschecho Slo/ wakij e en Lithauen bestaat. H;et blad voegt' er aan toe dat de regeering inplaa-t^ van debesteHing te herroepen, zou zekere naar dengeen, die de schade heeft veroor zaakt. Bij de bespreking van den handel in blanke slavinnen in de 5e commissie van den Volkenbond te Genève heeft dr. Ger trude Baumer, de Duitsehe gedelegeerde, die rijksdaglid en adviseur bij het Duit sehe departement van buitenlandsche za ken is, verklaard, dat de Duitsehe regee- ï'ing getroffen wqs door het uitstekend werk, hetwelk verricht was door de En- gelsche vrouwelijke politie te Keulen, en besloten had ook in Duitschland vrouwe lijke poKtie in te voeren. In België zal de gewone, (winter)' tij'dregeling in den nacht vaJi 2 op 3 October a.s. ingaan. De Poolsehe regeering moet voorne mens zijn de directe belastingen met 15 a 20 o/o te verhoogen om dekking voor de - noodzakelijk geworden verhooging der ambtenarensalarissen te verkrijgen. Sluiting en opening Slaten-Gencraal. De tegenwoordige zitting der Stat'en- Generaal zal worden gesloten op Zaterdag 18 dezer des namiddags 3 uur, door dén minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, die zich tegen dat tijdstip naai de vergadering der Staten-Generaal zal begeven, ten einde in eene Vereenigde Ver gadering der beide Kamers ,de zitting in naam der Koningin te sluiten. De stoet, waarmede de Koningin -zich Dinsdag 21 dezer naar de grafelijke zalen zal begeven, ter plechtige opening van het nieuwe zittingjaar der Staten-Generaal, zal ook dit jaar weder zijn samengesteld op de sobere wijze, als gebruikelijk na de mobilisatie. Hij zal worden geopend en ge sloten door commando's cavalerie, en slechte twee rijtuigen zullen zich in 'den stoet bevinden, n.l. d? met twee paarden bespan nen koets van den oppereeremoniemeester der Koningin, voorafgegaan door stalper soneel te paard en het met acht paarden bespannen staatsierijtuig waarin de Konin gin en de Prins zullen plaats nemen, en, l' welk rijtuig weder omgeven en gevolgd wordt door de dignitarissen van het Mili taire Huis der Koningin. D-e stoet zal weder den gebruikelijken weg volgen, n.l. van hot Paleis-, dooi' Heul- straat, Lange Voorhout (beschelpte pad)., over den korten Vijverberg naar het Bin nenhof en in omgekeerde volgorde terug naar het paleis in het Noordeinde. Be Loodsdicnst op de Schelde. Het Hoofdbestuur van den Centralen Nederlandschen Ambtenaarsbond heeft aan de Tweede Kamer een adres gezonden', waarin verzocht wordt te wiUen- bevor deren a, dat op de voorgestelde verdeeKngj van den Loodsdienst op de Schelde in het Ver drag met België geen inbreuk worde ge maakt door aan z.g. lij-nbooten, welke door het Oostgat binnenkomen, toe te staan zich van Belgische loodsen te bedienen; 'T, dat het bepaalde in artikel IV para graaf 9 van liet Verdrag, dat de Neder.- landsche loodsdienst voor de door het Oostgat binnenkomende schepen wordt uitgeoefend „tot op de reede van Antwer pen", worde gewijzigd in „tot aan de kade en in de dokken te Antwerpen"- Aan de toelichting is het volgende ont leend Volgens de voorgestelde verdeeling van Hen loodsdienst zal, voor zoover heb 'de binnenkomende schepen betreft, de Wielin gen door het Belgische, het O.ostgat door het Nederlandsche loodswezen worden be diend. Dat de Ned. Regeering toestemming; tot deze afwijking van de voorgestelde ven deeling heeft verleend, wordt door het per soneel als vaststaand aangenomen. Verj schillende uitlatingen, gedaan door dege nen, die geacht kunnen worden ter zake op de hoogte te zijn, leveren daarvoor de gronden. En deze onder het personeel heer,- schende meening, vindt vooral steun in een schrijVen, door een der Nederlandsche rivierloodsen ontvangen van de reederij', die z.g. lij-nbooten op Antwerpen heeft, welke door het aan Nederland toegewezen' Oostgat binnenkomen. De directie deö D-eutsehe Oost-Afrika-linie, de Hamburg— Amerikalijn en de Woermanlijn schreef aan dezen rivierloods, die vast looda is voor haar schepen, dat ze „tot haar leed-i wezen" zich genoopt zag om „wegens rede-i lien van zakelijken aard" een deel van haar schepen door Belgische rivierloodsen te doen b edienen. Het bepaalde in artikel' IV paragraaf 9 van het Verdrag kan voor de gezagvoers ders van door het Oostgat binnenkomende schepen de verplichting inhouden, om voon de korte vaart van de „reede van AntweM pen" tot aan de kade of in de dokken, -den' H.o-llandschen rivierloods door een Belgi schen havenloods te verwisselen. Deze ver-f plichting heeft ook voorheen bestaan, met uitzondering voor schepen, welke van eeh- Belgischen rivierloods waren voorzien. Als gevolg van het optreden der Neder landsche Regeering is deze verplichtingf opgeheven. Het bepaalde in artikel IV paragraaf van het Verdrag maakt echter het opleg gen van deze verplichting weer mogelijk. Wordt hiertoe inderdaad overgegaan, dan' valt het te voorzien, dat vele gezagvoer ders van schepen door het Oostgat binnen komende en voor Antwerpen Kestemd, ten vermijding van het ongerief om' voor het laatste en onbelangrijkste deel der vaart zich nog van een Belgischen havenloods te moeten voorziet, er de voorkeur aan' zullen geven om door de Wielingen binnen te komen, hetgeen dan weer ten nadeele komt van den Nederlandschen loodsdienst. Spoorongcluk Leiden. De verkeersstremming op de lijjn Den IiaagLeiden is opgeheven. Van gisteren af wordt de normale dienstregeling der treinen, zooals die op 15 Mei is ingegaan, weer van kracht. Bc tin dei-uitwisseling NetMandVlaan deren vanwege den Hictsehen Band. Men sc-brijfit aan de „N. R. Ct.'-' In den blijden zom'erf'ijd, als- joing-Niej- derlauid naar buiten trekt om ae|m stuk-je van de wereld! tei zien, richt de Diqtsdliei Bond sedert 1922 elk jaar het wederzijd- sche bezoek in van Nederlandsdhe ein .Vlaainisehë jongelui. De geheele mlaand Augustus zijn dia groepen heen en weer gerteisd. Vooreerst was er een gezelschap Vlanansck-e deel|nlel- mers aan de uitwisseling, jongens en m-eis]-' jes van 12 tot 18 jaar, die hier 14 dingen logeerden bij' ie|en gezin in- eem «'ter groota steden van ons laln|cl|. Toen keerden zij njater Vlaanderen terug, vergezeld) van een- Né- derlandlseh 'kameraadje dat op dc-zelfldje wijze ondergebracht w'erd- te Gent of te Antwerpen; verscheidene gemleélnsfthap'pe- i'ijke uitstapjes werdien in ons lain|d| en in Vlaanderen voor hen ingericht. Het groote voordeel van deze uitwisseling is, dat d-e kinderen niet alleen mooie giehou- wan ou natuur zi-dm, maar ook mlet de meiwken van het affild-ere' land- in aan- raliing komen en daar het huiselijke leu ren kennen. Dikwijls bevaHen de gezinI nan elkaar zoo goed diat later vader en moeder ook eens het „ruilgezin'7 gaan opzoeken en dat vendler het heel» ja,ar door een -drukke briefwisseling ontstaat en van beide kanteini verlangen-/ wordt uitgezien naar de Augustusmaand.' vam) lint volgende jaar. Het aantal deelneimlers aan dje uitwissse- ling was ditmaal van VUaamsche zijdie ntet zoo groot als de vorige jaréin dbo-r de waardedjaling van den frank. Om' de Vele Noderlandjsche jongielui die zich hadden opgegeven niet teleur te stellen, had mten dit jaar voor het eerst ook een rondreis door Vlaanderen ingericht. Mteer dan 40 Neilerlandlsche jongens en, iri'eisjes namen daaraan d.eel. Het programma w'as zepr af'wisselend en had ten doel in den kor ten tijd van één w'eek alle. schoonÉt» 'dtelen van Vlaan.die.reni te laten zien. De kosten Waren tot een minimum beperkt. Achtereenvolgens bezocht het gezelschap Gent, Brugge, Oudenaerdle ai het heu velland van ZuiJ-VillaanderenBrussel, Me- ichel en en Antwierpen; Te Gent werden zij ontvangen op eemi avond in Uylenspiegel; zij woonden de vertooning bij van het Vlaamsehe tooneelstuk Piaskfe en zagen een processie door de stad trekken. Te Brugge hoorden zij oen beiaardooineerfl. Te Antwerpen was .een gezellig afseheidg- avondje in Malpertuus ingericht. Tentoonstelling te Zwofc. De Kynologenclub „Diana" te ZwoUe, «-.al G en 7 November a.s. eien tw'eetetaag- sche internationale kam.'pioein'schapistCntoon- atelling voor affile rassen houden ia da buitensocieteit. R.-K. Volkspartij. Voorx de afd-eeling Utrecht der R.-K'. .V. K tra-d alis spreker o-p! d|e voorzitter dier afdeeling debèer 1'. J. van Zeeland over, het onderwerp „Hjeit bestaansrecht dier R.-K. ,V. P." Spr. beantwoordde in een breedvoerig betoog de vraag', of de Rl-K. .V. P. bestaansrecht heie]ft, volkomen be vestigend en constateerde ton! slotte diat de R.-K. V. P. geheel bereid is tot overleg met de Ri-K1. Staatspartij', doch 'dan rechtstreeks.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1