Noord-Hollandscl) Dagblad tViRDRy Goede wijn behoeft geen krans „DRUKKERIJ N.Z.C.", GOES 'I Nil VOCHTIGE MUREN DYFOAM KLEURZEEP, Noord-HoSland Ziek en niet Ziek Aan- en Verkoop van Effecten Verzilveren van Coupons Tuinbouw-Tentoonstelling Kapelle Dringend ven DlrtSDAG 14 SEPTEMBER 1926 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Ingezonden Stukken. KOLONIËN Sociaie Berichten. KERKNIEUWS POLITIE Letteren en Kunst. Advertentiën Tandarts J. BONNET een partij Suikerbieten T 4 HOOFDVERTEGENWOORDIGER VOOR ZEELAND L. Vm BEUKEKQM tegen concurreerende koersen Nazien van uitlotingen voor cliënten gratis SP!ECIAAL- 'ÊJNGEllICffrwoRHÊt t wmmpmozN'vSFe wriJDScnmFTENsm \DmJKWEmrssÉri aitoaTEoimmJ' 9, 10 en 11 September 1926. Kruisbessen-struiken, Engelsche Witte en Whinhams Industrie Prijscourant gratis en franco. 12299-59 N.V. ZAADHANBEL EN BOOMKWEEKERI0 Kinderen vinden wasschen een genot als het geschiedt mflf De Middenst: buitenl; Buiten verantwoordelijkheid der Eedactie. Mijnheer de 'Redacteur, mag ik s.v.pi. 'een plaatsje 'ora den neer X. even La antwoord'D. 't Gaat over de. kennisgeving aan, de 'laden der it. K. Kiesvereeniging „Recht en Orde" door middel van een advertemia in 't Zeeuvvsti Advertentieblad. Odzo naamlooze vriend vraagt, of '11 dergelijke advertentie niet op haar plaats is in do N. Z. Courant. Zeker is ze dat. Ze heeft gestaan in »'-t ntomkner van Dinsdag 7 Sept Er stond bovendien 'n berichtje in de kolom'men. Daar 't bestuur der R.-K. Kiesvereeui- ging mleende: velen lezen nop gretiger i"t Advertentieblad dan da N. Z. Cou rant. de heer X ,is blijkbaar mo ietmland, daarom -ook dato die adver tentie. O'm zoodoeiua allen te bereiken, i Met dank! Mijnh. de R. Namens 't bestuur ROGGE. Be onrust op Atjeh. BANDOENG, 11 Sept. (Aneta) De troe pencommandant op Atjeh vroeg verster king met 100 man aan. Uit het Schoenmakersbedrijf. Volgens de „Echo van het Zuiden", is te Waalwijk een algemeene vergadering van den R.-K. Leerarbeidersbond gehou den, v oornamelijk ter bespreking van het concept-arbeidscontract, dat den patroons groepsgewijze of individueel zal worden aangeboden. Het minimum looii voor jeugdige jar- beiders, arbeiders van 1621 jaar, werd vastgesteld van f 16f' 18.50 en voor Re meisjes van f 5f 12'. V.oor de steden werden de loonen van de volwassene® in het contract vastgelegd voor de arbeiders lste klas op f2'5, 2do klas op f 22.50 en 3de klas op f20, en voor, de overige ge meenten op f 23, f 21.50 en f 19. Voor bet stukwerk zal 10 °/o boven 't minimumloon1 worden uitbetaald. Tot de lste klas arbei ders zuilen ook worden gerekend de hou- ten-hakkenzetters, neuzenzwikkers en aan- kloppers. De kinderbijslag moet worden gegeven van het 3de kind af. Mededeii' ling werd gedaan dat, wat dit laatste betreft, de Ikmd dezen eisch uit een prin cipieel oogpunt niet kan laten vallen. De verlofsdagen zullen bij. voorkeur worden gegeven in de maanden Juni, Juli en Augustus of naar plaatselijke gebruik. iWordt een arbeider voordat de verlofs]- dagen worden gegeven, ontslagen, dani zal voor iedere twee maanden, dat bij1 in dat jaar op de fabriek is werkzaam ge weest, één dag verlof met behoud van loon worden gegeven. Bij ziekte zal gedurende 13 weken 50 o/o van het loon worden uitgekeerd, bdj; ongevallen 30 o'o plus 70 o/o voorschot van het bedrag, door de Bijksverzekeringbank, uit te keeren. Bij storing in het bedrijf van minder dan 3 dagen zal het volla loon worden uitgekeerd, bij 14 dagen 70 o,o en bij langeren duur van storing zal over het uit te keeren bedrag met de i'abriekscommissie worden onderhandeld. Voortaan zal voor elk geval een scheidsge recht worden benoemd. Benoemingen. Z. D.H. de Bisschop van Haarlem» 'heeft benoe'mlltot Rector van bet SJ..V Luoiagestichl te Beimebroek, den zcei- eerw. 'heer H. J. Fj- M/ vi. d. Heuvel, die keraar "was aan. het Seminarie ,.Hage- vield" 'te Heemstede; tot 'Kapelaan: t>- A'daitt» (H. WïUibt'orJus buiten de V.) den qveteerw. 'heer W. ML. B.asob; tet Haarlem» (Hl. Bavo), den weleerw. beer, Th. Ai. Sprenger; 'te Voorburg, den weleerw heeü' J. E, M. D'esain (ueomvst)i. Z, D. JU. de Bisschop van. Haarlem» heeft benoemd iot kapelaan te Alkmaar (II. Domiuicus) -dsn weleerw. pater fr. Bi. Sie'mes O. P., die aldaar assistent was: tot. assistent te Alkmaar (H Jozef) den wit leer,w.'pater fr. J, Hf. Oonki O.. P. en tot kapelaan te Amsterdam (H Domiuicus) den weleerw. pater fr. FL Jl. Preller O. F|. die asaistem was te Alkmaar (H. Jozef). Z. D. H. de Bisschop van Haarlem» heeft belast mirt de zielzorg 'voor 'de Duitschsprekendo Katholieken te Amlsfcer dajm den welesrw. pater fr F. Ji. F1. do Sieyre O. P. Het zevende ri'uwlejSt van St. Francises' zalig sterven. In verband met bet op 4 Octabiqr a.s. te vieren zevende eeuwfeest van St. Eraineis- cuf.' zalig sterven, is door een Capucijn uit het klooster te 's Hiertogenbosoh een fraai affiche geteebend, hetwelk naar wij' hopen w eldra in alillo korkporf-aten van ons lad een goed plaatsje zal vinden. De teekeming stelt voor liet oogenblilk van Franciscüis' stervlen. Verlataigend naar vereeniging met zijn God ligjfc d|0 heilige zieltogend op dien grond uitglastrekt, bat hoofd ondersteund door eien ouden bro&dler. terwijl een engel uit den hemél1, geteekeind met het zegel zijner Goddelijke zending, St. .Eranoiscns uitnoodigt hem te volgen. Daar naast staat een jonge broeder, die of schoon de smart hem stokte in Je: keel nog eens het Zonnelied voor zijn heiligen .Vader zingen moest. En Franiciscus sterft met het psalmlied op de lippen: „Geleid, o God, 'm'ijn ziel uit haren kerker, opd.at ik uwen naam' love."- Een vlucht leeuwerikken, de galief.de vogel van St. Franeiseus, kwam' aangevlo gen en zong opruimen tijd rond do plaats waar het lichaam van den heiliga Sag: wonderbaar eerbetoon aan hem. die zoo'dik wijls zuster Leeuwerik tot hat zingen van Gods lof had opgewekt. De silhouetten van hoogc, roerlooze cy- pressen spreken van diepen vrede en de ondergaande zon (Franeiseus stierf bij zons ondergang) verzinnebeeldt zoo treffend het christelijk sterven: ingaan tot .nieuw «ati eeuwig herleven. Het vaardig geteekende en in alle op zichten zinrijke affiche is kleurig uitge voerd in steendruk, in bruinfe kleur op ge tint papier, ter grootte van 51 maal 96 oM- door Tenlings' Koninklijke Drukkerijen: to 's Hertogenboscli. Xaar hetzelfde ontwerp is ook de titel- pagina van het program'boekje vervaar digd, waarbij echter gebruik is opmaakt va,n drie kleuren n.l. rood. Jicht- elni dolik er - bruin waardoor het geheel ecu warmen ia- druk maakt. Om aan degenen, die vain buiten kometi. gelegenheid t e eleven, all'es mee te maken, is ex een kleine wijziging gekomen in do ur-u der HH. Diensten, vergaderingen en oratorium'. De pontificale H. Mis blijft om .10 uur, de vergaderingen in Coiioortri:- liou'W en Casino kolden op 2 uur, het orato- a'iulm op half vijf en hel Pontificaal Lof o'p zeven uur. Nog kunnen Wij inle'dedlelolemi. dat onze be kende kanselreidfenaar pater Barromiaeus de Groeve O. F. M. als feestredenaar zal op treden in het pontificaal slujfjngslof op, 4 Orteben' in de kathedraal van St. Jan. Deze feestrede zal evenals de verschiill- lende pontificale HH, Diensten, Je evrgas- dering en het oratorium' op1 4 October door middled van den HilVerstimschen omroep over geheel Nederland en wijd daarbuiten worden uitgezonden I afc Klan niet iedereen op 4 October ;nfaar Den Bosch komen, wel Éau iedereen; aa:li .Je 'feestviering meewerken door een gift, int dezen vorin b.v. dat iedere afdeeling of parochie zorge, dat er een kaars brandt bij den H. Franeiseus, waarop Je naam der afdeeling, parochie, enz. wordt aange bracht. Om te groote verscheidenheid van kaar sen te voorkomen, kan alalni de'h heer E. de Heusde var d.er Sluyse, Vughterstrayt 40 Den Bosch, een bedrag van f 15 Worden ge zonden, waarvoor d,an een kaars van 10 pond wordt vefvaardigd. De vaandels van den H. Franeiseus of idie op den Heilig-i betrekking 'hebben, moeten franco gezonden worden aan da firma Gebroeders Sars, expediteurs. Den Bosch En da gelden én de vaandels uk.ten uiterlijk op 15 September aan de. opge geven adressen bezorgd, zijn. Programmaboekje en kaart (voor da Pontificale HH. Diensten en een der groots middagvergaderingen) kosten f0.50. Voor hel prachtig Fkaaciscus-oratorium 'rijn de prijzen. 11, f0,75 en f0,50. Plaatsbespreking bljjat voor de kathe draal ondoenlijk. Voor deelnalmiors van 'bui ten kan 'het tot geruststelling .dieaen, dat op '4 October niemand in de kathe draal kan,'die geen kaard beeft, en dat Ide iBosschenaren reeds drie dagen ta voren feestviering 'hebben gehad, zoo. lat do ruime 'Sint Jan plaatsen genoegl kan bieden Maria Janssens, tegen wiens praktijken onlangs werd gewaarschuwd, niet meer woont Noord,-Besterdslraat no. 2'3, doch dat deze thans inwoont bij; Hofstede voor noemd. De Commissaris van Politie te Tilburg geeft belanghebbenden in overweging bïj liem inlichtingen in te winnen alvorens handelsrelaties aan te knoopen met JO HANNES HENDBIKUS HOFSTEDE, wonende Hoekschestraat no. 15, aldaar. Tevens deelt de Commissaris van Politie te Tilburg mede, dat Cornelis Joseph,us Gérard Arbous yan Amsterdam, van Izijn 'darde Indische voordracht-lournéa terugji-ekerrd, zal weder een kunstreis door Holland en Belgie maken. Zjjn repertoire, nioqw samiengesteld. omvat zoowel oorspronkelijk als vertaald, dramatisch zoowel als humoristisch werk'. "mARKTBER I c H TÊisi .Veilingsvereeniging „Znid-Beveland'', te Goes. Veiling van 11 Sieptembio." 1926. Peren: Bonne Louisso d'Awanche f 19 36, Trj.um.phe de Vienna f 1830, Mar- qu.ei'ithe Marsellat f 1117, Calabassa Ca- rafon f 1216, Calabassc Tirleraont f 10 13, Seigneur d'Esper'Jn f812 Snaan.- scbe Wijnperen f 16—20, Zwijndrechlseha Wijnperen f610, He-logan Elsa f810 William Duchesse f815, Clapp's Fa vorite f 1316, Souvenir de Congres f 10 16, Vijg;eperen 1215, Beurré Hardv f 1324, Beurré de Mlerode f7—9, Beurré Clairgean, f815, 1 eurré Dujandeau f6 12, Beurré Wilbelmina f813 Beun-6 Lebrun f710, Pejirré d'Aremiberg1 f7— 9, Penrré va» 'den liaan f 10—13. Beurré Alexander Lucas 168, Bhuike Beurré f67, CaJIeboutsneren f57. Solidat La- boureur f510, Cons, a la Cour, fó-- 8, Nouveau Foiteau, £67, General Tolh- leben 719, Lange 'Perzik.,peren f 8 10, Rondd Perzikperen f68, Maaadepe- reu f 812, Diamantpereu f9—10 Marse- pijuperen. f8—10, Duifjesperen f4— 8 Maria Louisse fö8, Bon Chretien Wil liam f911, Koning' Carel v. Wurteim'. bur« 7, Run hele Bergamotten 78, Blan ke Jutten £810. Wijnbei'gj3|miott3n f78, Bergamotten £36, Póire de Mouvet f5 7. XerljJily fö. Kruid peren, föo. Jo- deajicren f 57, Curé i 6, P;?.ren zonder zaadhuis f 5—6, Rietpereii f 6. Ponfe peren £67, Floppep eren f 6!7, Afval- en Kroetpereu f 0.50—4, albs per 100 K G. Appels: Trarisp. de Cronccls f 1538, Oranje Reinettsn f 1125, Manks Codiin f 15—19, Sjg'ne Tellish f 1018. Jacques Lebel £915, Cilini f 11, Cox Pouiona f 11, The Queen, f 1521, Warnersking f 1218, Keizer Alexander flO13. Bau. imian'a Reinetten f 10, Bismarck f 1013 Sterajjpcls 1215, Ganzerodas f 1113 .Roods Ribbelintil f 1112, Ganzebont f8— 13, Conslantiju de Groot f 1012, IlonJs- (muileu f911, Clasieappel f79, Groene Reinetten f 12, Schultn's Reinetten f 6 Zppier Bellefleur f14, Kooilapprf £8, Rooide Calville f 79, Perzikappals f 78 Zure Paradjjs f 10, Zoete Ribbeling f 7 10, Zoete Riuster f 79, Zoete Armgaarde f 710, Hloraz'oet f 9, Lindenappel f 912 Afval- en Kroetappels f28. alles per 100 K.G. Pruimen: Roode EierpTuimen f21. Witte Eicrpr.uimien f 19, Abiikoofpruimen f 17 Reine Victoriapruimen f 14, alles »er 100 K.G. Diversen: Blauwe Druiven f55. Toma ten f 1—6, Snijboonen f 1—7, Groens I Roonen fl—3, Sjalotten fl, alles p3r I 100 K.1G.PerzjK.cn f 1—3, Bloemkool 1'0,201, Roodekool £0,80, Witleikool fl I Savoyekool fl.40, Meloenen £32—42, Koml ko'mjners f 1—3, Augurken f0,02—f0,12 alios per 100 stuks; Patrijzen f0,42451 per :stuk. GOES, 14 September 1926. Eieren per 100 stuks f6.20, eieren mijt rienprijs per 25 stuks f 1,55, eieren aan particulieren verkocht fO.071/2, Poeï-eie. 'ren; 4 ct (per stuk, 'ejeïndeierenj 5 yt. 4 Boter per K.G. 2,00, boter middenprijs per !/2 K.G. fl, boter aan) jjarticulieren verkocht fl.10 fabrieksboter 1,10. Aam voer fabrieksboter 60 pond. HULST, 13 Sept. 1926. Weekmarx.. Middelprjjzen per 100 K.G. larwe f 13—13,75, Rogge f 10fl Wintergterat £1010,50, Zomergerst f 10-, 10,75, 'Haver f99,50, Erwten 1" 16-IS, Bruine bonnen f 20—26.50, Duivenkot nen 'f 14. Lijnzaad f 1515,50. Boter: 'per 'kilogram fl,701.80. Eieren:'per 26 stuks f 1,69. Aanvoer: Rundvee 13 stuks,verkocht9, Varkens,'58, verkocht 40. Ei'srvejling „V. P. Z." Aangevoerd 16000 'eieren. Prijs per 100 stuks i 6.60, R01TERDAM, 13 September 1926. Graanmarkt: Tarwe met tamelijk aanbod iets hooger vevkoebt da puikste kwalliteil tvati £14,5015, goede f 14 14,35, •afwijkende f 13,25- 13,85; Rogge weinjg gotoond, vrijwel onveranderd' f 10,25—11,25; Gerst, Chevallier f 10 75 11,25; Haver, tamelijk ter markt 19,23 9,75; Kleinte groens erwten prijshoy. dend f 1419,50, g'rocne erweten prijs, houdend naar kwaliteit f 23,50- -30, Brui. ne booncn, nieuws oogst f20—-22, m|3 flauw verloop, alles per 100 K.G. V e cmri.rkt: Heiden waren aangk. voord: '491 vette runderen: 150 vetfS kalveren; 1346 schapen en lamlmereb; 884 varkeniSj 1 Prijzen per 1/2 K.G.Koeien 30, 421/j— 45, 47i/a50, Oissen 35, 42', 47i/2, vetts Kalveren 55—57i/3, 65—67r/2, 75—77 Schapen buitenl. f 1824 p. st.; Lamtra's- ren f 1620 p. st.; Varkens 35, 36, 37. Vlas: 1450 K.G. blauw f0,80—0,901 6000 K.G. Iloll. geel f ll. Verkoopingen en VerpacMinff^r September. 29 Ovezaud, huis en erf, Verbist. 29 's Hcerenhoak;, woonliuis, schuur eu tuin. Van Dissel. 29 't Heeren'hoek, inboedel, Van Dissel. 'sHeer Arendskeike. hofstede „Zemp. hoek". Filaar. TELEGRAFISCH WEERBERICHT naair waarnemingen verricht in den mor gen van 14 Sept. en medegedeeld door 'hel Kon. Ned. Meteorologisch Instituut <te De Bilt. Hoogste barometerstand 7(72.1 Reimes, 'laagste barometerstand 740.9 Ingö Verwachting: meest matige Westeliite 'tot Zuid-Westelijke wind, half tot zwaar bewolkt, waarschijnlijk eenigie regenbuien in bet Noorden, in het Zuiden wlJioia' of geen regen, weinig verandering in tempe» raluur. Heden overleed onze geliefde Vader en Behuwdvader JOH AN AUGUST ABRAHAM MARCUSSEN in den ouderdom van 73 jaar, A. E. BONNET - Marcusnen. J. BONNET Jzn. 12313-14 Gobs, 11 September 1926. Eenige en algemeene kennisgeving. m Donderdag 16 September a.s. M hoopt de heer t J. VAN EIJKEREN v zijn 70sten Geboortedag te her- f denken. 9 v Dat hij nog lang gespaard V moge blijven, is de wenseh j v van zijn Vrienden. 12311-16 Receptie van 210 uur n.m. f EENIGE VRIENDEN. m 's-Hebreuhoek, 14 Sept. '26. m is plotseling verhinderd WOENS DAG 15 SEPTEMBER AANWEZIG TE ZIJN. 12314-7 Zoekt U een afdoende en succesvolle reclame in Noord-Holland boven 't Y Plaatst uwe aanbiedingen, aanvragen, bekendmakingen, enz, in het - - - dagblad In Noord- Holland boven het Y, met editie's voor Alkmaar, Kelder, Hoorn, Pur- merend en provincie - - - - Aanvragen voor advertentietarieven riekte men aan de Administratie HOFPLEIN 6 - ALKMAAR - - Telefoon 433 en 633 - - TE KOOP: een KOE en een VAARS (van het 2" Kalf). Te bevragen aan het Bureau van dit blad. 12308-8 TE KOOP: (ruim honderd duizend Kilo). Levering Haven of Spoor. Te bevragen bij JOOS MOL Wz. te Nisse, Telefoon no. 2. 12319-10 DRUKKERIJ N.Z.C., SOES"" WESTSINGEL 75. TELEF.207 Alle Drukwerken en Couranten, in accurate uitvoering. Indien gij vermagertIndien gij lijdt In de lendenIndien gij pijnen voelt ln armen en been enindien gij altijd vermoeid zijt, 'i morgens bij het opstaan; indien gij hoofdpijn I hebt het geheugen verslecht; indien gij krachteloos en moedeloos zijt zonder wilskracht zonder levenslust; Indien gij zwarte gedachten hebt; indien gij slecht slaapt,; indlen^glj aan de maag lijdt, krampen^hebt hartkloppingen, zweten bij de minste krachtinspanning, warme opruiingen, schemeringen oorrulschlngen, steken in de zijde. Indien gij vruchteloos alles hebt beproefd en gij niet ge nezen zijt, aarzelt niet en neemt Uw toevlucht tot d« echte zonuwhorstoller KOLINE 4 van Apotheker H. VAN AKEN, gj Apotheker-Specialist te Selzaete, die reeds duizenden zonuw- 5 lijders volkomen genezen heeft KOLINE is verkrijgbaar bij Apoth. H en Drogisten ad. f 2.50 per flacon. Hoofddepot voor Holland: ISCHULTE en THIEME. Postbus 55 Middelburg. I? Gebr. MULDER, GoesA. C. v. d. REST, GoesW. F. DEN HERDER, GoesF. M. DE BLAEY—POLEY, Kruin in gen N. NAGTZAAM, Ove- zand. maken wij GEGARANDEERD WATERDICHT door bespuiting met ons preparaat 10 jaar schriftelijke garantie. Wij werkten reeds met enorm succes voor verschillende groote'en kleine Gemeenten, groot-indusirieën, woningbouwverenigingen en particulieren. Prima referenties. Op verzoek komen wij gaarne be spreken zonder eenige verplichting. Techn. Bureau Fa. J. H. SCHIEKENDANTZ 'S-HERTOGENBOSCH TELEFOON 270 KARRESTRAAT 9 BOULEVARD DE RUiJTER 12 VLISSiNGEN fLa L.KERKSTR.22 KASSIER - CCMMISSIONNAIR IN EFFECTEN. TELEFOON 191 Correspondent te 's-K6erenhoek: J. M. JGOSEN, Dorpstraat,Tel. 12 is een bekend spreekwoord, dat ook van toepassing is op waarmede U in een oogenblik Uw oude kleedingstukken kunt wasschen en tegelijk verven. Vraagt hierover eens het oordeel aan de gebruikers en U zult zelf ook besluiten voortaan uitsluitend „DYFOAM" Kleurzeep te eischen en U nooit meor een ander merk in de handen laten stoppen. Importeur: A. GAUTHEY, 2de Jan Steenstraat 108, Amsterdam. „DYFOAM" is verkrijgbaar k 10,50 per stuk met gebruiksaanwijzing bij alle bekende Drogisten. 7507-34 Voor engros ook bi) N.V. v./h. C. A. SCHULTE Co. en SGHULTE THIEME, beiden Ie Middelburg. ZEER NETTE UITVOERING TEGEN CONCURREERENDE PRIJZEN Onze beide inzendingen werden, evenals te Steen' bergen en Zierikzee, wederom bekroond met TWEE EERSTE PRIJZEN, waarvan één met lof der Jury- Wij noodigen U beleefd uit tot een bezoek aan onze Kweeke- rijen. Het gewas is prachtig, terwijl wij de prijzen zeer billijk hebben gesteld. Onzen voorraad VRUCHTBOOMEN moet ieder zien, die boomgaard wil aanleggen. Wed. P. DE JONGH, GOES. Bureaux van Redactie en Adrj[ Telefoon Intórlocaal No. 20' Bijkantoor MlDDELBURGfT GROOTEWAARDE VAN PUBLICITEIT Met het oog op de extra-v van ons Blad des Zaterdags wij heeren Adverteerders, hu tentiën voor de Zaterdagnumn zoo vroeg mogelijk in te zei] Van advertentiën, die Vrijdagavond binnenkomen, plaatsing niet worden gegar DE AQMI Zij die zich met ingang va aanstaande op de „Nieuwe Courant" wenschen te abom vangen de tot dien datum v< nummers gratis. De polsslag van liet kat» klopt tegenwoordig in Goes, van het gewest, wel fel. Nauwelijks beJioorde de slaagde Katholiekendag tot- of de Koomsche Middenstan-| bisdom Haarlem, vroegen en gastvrijheid van Zuid-Bevela Uit alle oorden van ons dj| opgekomen, de afgevaardig Hanze, om het wel en wee v;l nisatie te bespreken en om strl ling, die zij; zuHen putten uill ringen van de bespraaJrte kundige sprekers, uit te dral geheele landstreek, welke ligt I Schelde en het Nieuwediep. „De middenstand is misveij van zekere zijde wel eens gl wij deelen die vernietigende Wel degelijk beseffen we,| anderen, dat de middenstanl onder de zon meer dan toekq het groote nut dat hij rq erkennen en de verwachtina hij nog veel heil zal stichtej Uit den aard der zaak, stand een democratische instel eersten rang, wijl hij feitelijk over de diepe kloof, die gaapl uiterste standen in onze genf zelfs degenen, die hem deze twisten, zullen toch niet blil de andere kwaliteiten, die lil titel verschaften, van het me| schappij te zi,|n. 't Is een onbestreden feit,! iederen middenstander de dsl komen met deze lof-uiting; rl hen blijkt overtuigd van de hl die zijn klasse in de samenlf vullen heeft. Dc deugden van werkzaal leg en spaarzaamheid, ontaail in een al te overdreven zu aardsehe. in een doorzichtlooJ tenslotte leidt tot het platte) die botte miskenning der \f iWanneer die geest begon te I dan zou inderdaad de mici misverstand worden, maar dil kwaad des tijds moet zooveel! den geweerd uit de rijen val sche middenstanders en vool een zuiver katholieke organil noodiger als 't brood, waaj niet alleen van leeft. Daarom ook is een algri komst als hier in Goes plaal gend geboden, want behalve] worden afgewikkeld en de i| digd, zullen de plichten scherpt, zullen de leiders dl voorhouden, aUeer zij weder! christen-ideaal ten lichten] stellen. Mogen de vergaderden irl met voldoende is het goede ®n op hun beurt te verk<| dat het noodzakelijk is de rieën practisck te beleven. Alleen dan zal de Midi Biüomsehe Middenstand, vo verheven taak, die hem oj den eens verworven goeden! Jenalleen dan zal hij de en Staat, do kampioen vol -haardsteden blijven. FRANKRIV De „1 Een telegram uit het buil schillende dagbladen, en ooll genomen, vermeldde dat eef autoriteiten naar Den HaaJ om Turkije te vertegel de behandeling van de zaall W'V°°r internationaal ij kunnen verzekeren, dl permanente hof van Intern] tie, noch bij, het hof van a| Jn officieele Turksche krinl venhage iets bekend is op Tan het aanhangig maken zaak hij deze hooge rechts-] een hunner.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 4