DINSDAG 14 SEPTEMBER 1926 Leger en Vloot Posterijen en Telegrafie GEMENGD NIEUWS LAATSTE BERICHTEN cheque-enbankpapierkoersen CORRESPONDENTIE ten behoeve van het gedurende ©eniaén mtzenden van zwakke kinderen naar luiten Gevraagd wordt, dit suteidlie tl Senaten on f025 per kind par verpleeg Um infek'ende. waar dit jaar tien kinderen gedurende zes weken uitgezonden zijn g'e- „east een bedrag van f 105. 1 De reeeerina stelt 'haar onder,steummï L dezen afhankelijk van bovengenoeMdten fldmleentelijken steun. B. en W. stall,©n voor bet verzoek in te Willigen, t iW. au W. stellen den raad voor. leen •'wijziging te brengen in de) bestaande beijalincen van de Ambtenaarsyerordenine en 'bet werklieden reglement inz'ake toe kenning 'van wachtgeld, waardoor^ dan elecbis' wachtgeld zal worden uitaateerd gedurende 'een tijdvak ge.jjk aan dat door- toebracht in dienst der gemeente, aauas- *ieu sinds de met ingang van 1 Jul 1925 |n de Pensioenwet aangebrachte wijzdgm- ten, de-tijd, op waeh'geldl doorgebracht «let imeer medetelt als diensfiijdi did op pensioen aanspraas geeft, en waaruit zou volgen, dat, indien de bestaande bepalin gen werden gehandhaafd, de '.gemieent© verplicht zou zijn, aan den onitslayqns tot aan zijn dood wachtgield uit te kea'ren. i Zij stellen echter voor, voor den eervol ontslagen adjunct-comtmies ter secretarie den beer Von Brncfen Koes. die indertijd vrijwillig v'an 75 pet. yan zijn wachtgeld Bfstand 'beeft gedaan en do-or de thans VOOTsestelde fnieuwe bepalingen zou wor den 'gedupeerd, oen uitzonderingsbepaling ,|n het. leven te roepen, krachtens weifel ÜieiP'bet thans genoten wordende wac'ht £elil ad f550 per jaar g-ewaarboiHd- zlaT zijn gedurende een aantal jaren gelijk) aan (h'et dubbele yan zijn 'in dienst >ed'r nieeiïte Goes doorgebrachten tijd. Tot onderwijzer aan de Bijzondere School, Westwal alhier, is bennodmd' do beer M. de Borst, onderwijzer te Krabben' Hansweerd. Op de Schelde nabij Ant werpen heeft het Nederlandsche motor schip „Cornelia", kapitein Van Steen, ge- lader met graan van Antwerpen naar Keulen, de schroef en schroefas afgesla gen. De motor is door de sleepboot „Elise" opgepikt en naar Dordrecht gesleept. De op het kanaal zijnde sehepe)n Martha Dangez" en de „Senegal" zijn met elkaar in aanvaring gekomen, waarbij beide schepen belangrijke averij bekwa men. Het schip „Martha Dangez" dat le dig onderweg was naar Hulirort, moest terugkeeren naar "de werf van Boom om' te. worden gerepareerd; het schip „Senegal" kon de reis naar Antwerpen voortzetten. Met ingang van 16 dezer wordt de marechaussee P. Schippers op de brigade alhier, overgeplaatst naar Terneuzen. Zaterdagavond kwam een zekere De F. uit Goes, toen hij met zijn rijwiel stijl -van den Boomdijk in de Dijkstraat) wilde rijden, zoodanig te vallen dat hij! bewuste loos bleef liggen. Toegeschoten hulp brachten hem bij dhr. De "Wildel binnen, waar de inmiddels ingeroepen dr. Nieu- wenhuijse lichte hersenschudding consta teerde, waardoor de patiënt niet meer ver- woerd mocht worden. Ovczand. J.l. Zaterdag bij gelegenheid der Ovezandsche kermis hield de Ove- ïandsche Burgerwacht een onderlinge wed strijd. Er werd geschoten met marga en Se wedstrijd was zoo geregeld, dat iedere deelnemende schutter een prijs werd toege kend. De le prijs, een nikkelen strijkijzer, word behaald door A. v. Steenbergen; de zes boterhambordjes en koppen met dckotels. A. v. d. Velde; 3e, zes taf"elmes(- *en, M. Rentmeester4e, een bloem'en* mand, M. Rijk; 5e, een koffiemolen, ,A- flanzeman6e, een paar lederen beenkap pen, J. Westdorp; 7e, een wekker, |C. Raar; Se, een wekker, M. Slaakweg; ,9e, een waterstel, 'W. Rijk Az.10e, een inkt- Slel, J. v. d. Velde; 11e, eeft paar bloem potten, J. Maat; 12e, een peegriep', Pj. Rentmeester; 13e, zes tafelmessen, M. Somnieijer14c, een tuinschaar, J. Kop- mels; 15e, een fietspomp, P. Rijk Wz. |16e, een thermosflesch, P. Korstanje; 17e, een peegriep, J. de Jonge Ez.18e, een Koffiekan, P. Daalman; 19e, een zaag, A. van Zunderen20e een theeblad, P. Rijk IAz.21e, een theeblad, C. Schijf; 22ê, een theepot, A. de Jonge Pz.23e, een aard- appelgriep, F. Koens24e, een spa, N. Mureauw25e, een boogzaag, A. v. Loen- jhoud, die tevens werd verrast met den troostprijs, bestaande uit een waterpotje 'n zuigflesch. Ook de afdeehng Ovezand vah deD rijwiüigen Landstorm hield een onder- ngen wedstrijd, waarvan de prij-zen wer-' en behaald als volgt: le, een nikkelen ""jkijzer, Jan de Jonge; 2e, een koffie- n> E. Boudeus; 3e, een petroleumstel, W- Rijk Pz.; 4e, een coupe, J an (V er- meule5e, een wekker, P. F. Spelier6e, een haarsnijmachine, Joh. Oostdijk; 7e, een waschstel, A. v. Steenbergen; 8e, een wekker, Jac. Schreurs9e, een wekker, 3nc. van Zunderen; 10e, een wekker, A. oens; 11e, een fietspomp, G. J. Schuer,- 3u; 12e, een precenteerblad, W. de Jonge p2-13e, een theelichtj'e, M. Huige i 14e, ecK étui met lepeltjes, L. Zuidhof; 15e, eu Ènijboonmacliine, Jan de Jonge Cz. 16e, een nest schalen, C. Schijf; 17e, een lantaarn en een spade, J. F. Moerman; ;loe, zes tafelmessen, Joh. Koens; 19e, een paar bloempotten, A. Boonman; 20e, een emekan, P. do Jonge Cz.21e, een lan taarn en een griep, Jao. de Jonge22e, een aa appelgriep, Koens Pz.23e, een precenteerblad, A. Priem; 24e, een koffie molen, Joh. Kribbe; 25e, een melkbus, N. van Zunderen; 26e. een duimstok en een loemenbeker. Beide wedstrijden hadden eeni gezellig verloop en Lokken nogal belangstelling! van het publiek. as Loeaal&poorweg op Zuid-Beveland. De locaalspoorweg op Zuid-Bevsland is zooverre gereed, dat Vrijdag a.s. met door We Nederlandscks spoorwegen beschik, baar gesteld materiaal oen tooht miet Reaoodigden over da verschillende lijmen iwl worden ondernomen. Be brag over de Eendracht. Het hoofdbestuur van do Vereeniging „Schuttsvaer" beeft aan den minister van 'Waterstaat verzocht bet daar hoen ta lekten, dat '.als dan. toch beslist voor da ■streek noodig1 is, dat er ven brug over do Eendracht komt, deze tan deel© bewösg- baar zal wordsn gemaakt en een 203 M yonder d-e Eendracht op dan volgïens het 'thans bestaande plan. Naar het socialistische „Volksblad" schrijft heeft België tienmaal zooveel' soldaten onder de wapenen als Holland. Het kostbare officierencorps bss,taafe volgïens het blad uit: In België64 generaals, 7610 hoofdof ficieren, 5400 beroepsofficieren. In Nederland13 generaals, 200 hoofd officieren. 1500 beroepsofficieren. In België moeten de soldaten 10 maan den dienen. In Holland slechts 5Vs maand- Be positie van het beroepskader. Bij de audiëntie, welke de Minister van Oorlog op 9 September aan het hoofdbe stuur van „Ons Belang" verleende, bleek dat een 160-tal onderofficieren als gevolg van de plannen van den Minister zullen moeten afvloeien. Een wijze van afvloeiing als bij de burgerambtenaren (de pensioen gerechtigden en de jongeren) werd niet mogelijk geacht in verband met de sterkte der verschillende jaarklassen bijl de In fanterie. In het corps onderofficieren is de groep van 30- tot 37-jarigen leeftijd bijzonder groot, zoodat de afvloeiing der sergeanten zich wel tot deze jaayklassen zal bepalen. Komen de plannen van den Minister tot uitvoering dan zullen overcompleet zijn: Pij de Infanterie 48 s.m.i.'s en' fouriers, 19 s.m.i.'s en 70 sergeanten. Bijl de onbe reden artillerie 22 qergcanten. Periodieke b evordering heeft wel de in stemming van den minister, maar dit zal geen verhooging van het totale salarisbe drag voor de onderofficieren tengevolge mogen hebben. Instelling van eeu raad van beroep kan spoedig worden verwacht. De belangen der wachtgelders' werden besproken, waarbij' de minister nadere overweging van enkele ondergeschikte punten toezegde. Rijkspostspaarbank. Opaave uitsluitend betreffend© het post kantoor Goes -an z'iju bjj- -en huippo.scka.n- toren over do mlaand Aiia'ustus 1926. Aan bovengenoemde kantoren werd, ja ■den loop der maand, op spaarbankboek jes ingietend 143.411,64*) an terugbetaald f 41.373,95 Derhalve meer ingelegd dan terugbe taald f 2.037,69. Het aantal ni-auw uitgegeven spaarbank boekjes bedroes 44, Door tusschenkomst dezer kantoren wferd ter Directie op sitaatsschul-dboekjeiS afgeschreven f 1300. Derhalve minder in- dan afgeschreven f1300. i*) Hieronder; 1 formulier ad f 1 in -soaar- banikz-eaels van 6 cent en 36 formulieren ad f 1 in spaarbankzegels van 1 cent. (Sohoolsparea) D© Directeur-Generaal 'der P. en T. !mia,alkt bekend, d'at in net vorkeec miet Ni caragua en Venezuela het internationaal drukwerktarief hier te lande is verlaagd toe 2 c.enit per 50 graunj voor; a. nieuwsbladen on tijdschriften, welke rechtstreeks door cte uitE'ftvws wonden iter zonden b. ingenaaide of ingebonden boeken, niet uitsluiting van alle bekendmakingen en reclame-geschriften c. letterkundige en wetenschappelijk© uitgaven, welke wetenschappelijke instel lingen elkander toazenden. Be erfenis van Valentin#. Volgens de laatste wilsbeschikking van Valentino, heeft de overleden filmster aan zijn eerste vrouw niets vermaakt, aan zij'n tweede vrouw één dollar, terwijl dö res't verdeeld moet worden tusschen een onbe kende tante van zijn tweede vrouw en zijp broer en zijn zus. De nalatenschap van Valentino moet niet zoo heel groot zijn. Ofschoon hij' in het laatste één en een verrel jaars meer dan twee millioen gulden verdiend heeft, schat men zijn bezit op een slordige f180.000. Waarbij' dan nog komt het be drag van zijn levensverzekering, ten be drage van f 125.000. De drie erfgenamen zullen dus te verdeelen krijgen wat er na aftrek van de successierechten van de f 300.000 overblijft. Van Parijls naar Biarritz in een huurkoets. Eenige dagen geleden riep een rijk Ame rikaan op de place Vendöme te Parijs eeu huurkoets aan, een der laatst overblijvende van een afgesloten tijdperk. „Koetsier! Naar Biarritz!" „Wat zegt u?" „Ik zeg: naar Biarritz! En ik zal beta len wat ik ér voor schuldig ben". „En het eten? En het slapen?" „Jij en je paard zullen aan niets ge brek hebben. Daar zal ik voor zorgen" „Vooruit bles!" Ze vertrokken en ze arriveerden te Bi arritz. Woensdag verscheen, vlak bij het strand van Biarritz, een Parij'sohe vigilan te. Rustig stapte de Amerikaan uit! en ver effende de rekening voor den rit van 800 kilometer, en voor de terugreisi van den eerzamen koetsier en diens paard. En al staat Biarritz nu niet zoo heel gauw verbluft over de excentriciteiten van zijn beminnelijke gasten, feit is toch, dat de Amerikaan met zijn recordreis in het Een incident in een theater. Dezer dagen is ta Milaan hot theater „Eden" na een grondig.? restauratie her opend. Voor 'd© openingsvoorstelling haii de -directie een nieuw werk gakoz-en„Tou po-ur toi Milano", van zekere Moreau, en ■Careol. Het zou worden -opgevoerd dooi- eeri Fransch revue-gezelschap, onder di rectie van Lambert en Rogée. Den avond vóór de premiere verscheen ieT een 'ingezonden stuk in, „Ce P'opola d'ltalia", waarin geprotesteerd werd te- gien het brengen van een Fransch stn'k bij de opening van een Italiaansch theater door -een Franschen troep. D© directie van „Eden" zond een com- ■mluniqué aan de bladen, waarin ze er op ■wees, -dat er contracten met Italiaanseba (tezels-cbapp-en waren afgesloten, o.a m'e. dat van Galli, hetwelk' echter nog niet 'tot spelen gereed was. Toen -de voorstelling van „Tont pour toj Milano" een aanvang nam) begon desoa. dank's een gede-elto van het publiek ta pro testeeren. Men verlangde dat de Marcia Regale en Giovinesza door het orkest zouden worden gespeeld. Toen aan dit verzoek werd voldaan, scheen de kalmte weer te kaaren, maar bij den aanvang' van de feersta actel be gonnen do protesten en discussies weder, terwijl op de galerijen l.wist ontstond tus schen surveilleerende carabinieri en al te heftige voorstanders van „prodotti italiani Ten einde raad daf de intendant yan 'het theater bsvel, de voorstelling te staken-, iwaarna het publiek kalm :de zaal verliet...!.. Een nederzetting uit den bronzen tijd. In het Mal-ensboscih, onder de genteen-ia Vaals, is de Akener Studienrat en leeraar aan h'st Karte-gymnasium, prof. Lies© sinds gerni-ngsn Jijd aan hef. graven, naar de sporen van voor-historische bewoners In een arafbeuvsl, door de 'bevolking ,,-das Franzosengrab" genoemd, heeft hij naar de „Lim. Koeri-ei" meldt, een, be graafplaats van 'denzeilden aard gevon den, als 'die te Ravinsbo-sch werd ont dekt; ze 'heeft een grooten steemeni ring 'eromheen. Gelukkiger 'dan onze Lim- burfl'sdhe- arcbaeolog-en, -heeft prof. Liose 'er een bronzen dolk gevonden, wat lie juistheid der determinatie van de brons periode ais dat-eering: bevestigt. Prof. Liese is yan oordeel, dat ook' in het Epener bosch vondsten als deze op te delven zijn. Be- juishteid dier- mee nims zal worden onderzocht Uit het dertigtal vondsten van dazen aard in 'het 'Akener gebied en uit de nieuwe vondst bij Vaals leidt" prol Lisae af. dat 'deze alle in verband staan, met elkander en Cr op duiden, dat indertijd een vrji uitp-ebriide nederzetting van mien- sdhen uit do bronsperiode in don. drie !hoek, thans gevormd door Aken. Luik en Maastricht als hoekpunten, moet heb ben bestaan. 'Dw streek' is inderdaad, bek'eiid geweest'als woonstee der Ebaro- ned. Prof. Liese 'is in Zuid-Lftmburg gft» w'eest, om 'de bier opgedane vondsten in oog'enschouw 'te nemlen en zou, wen- schen, dat een genootschap van Duitsche. Noderlandsch-e ©n Belgisch© geléérden de exploitatie van den aanbad lijden, driehoek op zich nam. i Binnenkort is van de hand van Liese da openbaarmaking t-e wachten van een door hem geschreven boek over dez,© materie. De wraak van een ontslagen bediende, 'Op Bura'hill Court, «en buitenverblijf in die nabijheid van Hereford, woonden de daJmieis Woodhonse. die om hun liefdadig heid in do h-eele streek zeer in aanziet» stonden Haar personeel bestond uit een huishoudster en drie mannelijke bedien den De hófmeester, een man van 45 jaar, die al 22 jaar bij de familie diendle, Was on-langs in ongenade ©evall'sn en werd op istaaniden voet ontslagen. Den volgen den ochtend, toen een der damed in de keu-ken was. verzocht do huishoudster haar. -den man tenminste nog een wieek in dienst te houden. Mej. Woodlhouse wei- gierde zulks echt-er. Toen zii daaron de keuken verliet, klonk er een 'schot en. stortte zij ter meer. Haar zuster snelda. de tsand i-n, waarop een tweede 'schot ook haai- termeer wierp Toen de bedienden! aansnelden, zagen zii- don hofmeester d'e dienkteuken invluchten. D-e beide dames, dia 58 en 65 jaar oud' waren, la^en 'te zieltogien. Toen de dokter verscheen, wa ren zij al overleden. Dia onraiddelliik gewaarschuwde politie ■slaagde er na een uur- onderhandelen in. den hofmeester te bewegen uit de dian- keuken t-e konten. Hij had getracht zich den hals af te snijden en zich vrii ernstige verwondingen toebracht. Bij zijh arres tatie verklaarde hij in drift de dames nicerateschoten te hebben Doodgewaande voor de rechtbank. iWij hebben al eens melding gemaakt van de vrouw, Wi-er Jood in 1922 aange geven was en die verleden jaar plotse ling weer Was opgedoken en toen BaéteeW' gea.rrestee.rld oivlea- verdenking van op? lichting van een vhrzekeringism'aia,tsclhn.pl- pij, die na haar ,ydood" een bedrag van ongeveer f 35.000 had uitgekeerd aan haar sindsdien overleden zoon. Bij de be handeling van de zaak Voor den rechter bleek, dat de vrouw in 1922 door. ie©n taxi overreden was, voor hejrstel vain ge zondheid naar Il'fracombe gegaan waa ieu daar mét haar hoofld- op de stee-meu was gevallen, Waialrop zij' beiwusteilbos naar huis was gebracht. Zij zou toen h,aar gehieusjan kwijt geraatt zijh. In 1925 ging] zijl -niaar Nieuw'-Zeelaud iep toen later in dat jaar ■haar zoon trouwde, sdhreef zjj hein. w'a.t 'haar bestaan aan het lioht bracht tolt haar a anhouding. Zij' had, toen haar geheu gen weer iteruggtekregen. De zaak is- uitgesteld. I De ondergang van de BnreweStnik. Zooals reeds gem'eild„ had vorige week in de haven van LenrUgnad een scheeps ramp jjijlaahs Waarbij' meer dan 150 mien- sehen verdronken. D-c Burewestni-k onderhoudt d-e verbin ding tusschen Leningrad eol Kroonstad. Op 29. Augustus voer zij de have-nl van Leningrad binnen mét 404 volwassen pas sagiers, grooten'deeils matrozen en solisten, die een uitstapje naar Kroonstad' hadden gemaakt. Toen het schip de haven van Newa invoer, hoorde mén plotseling tw«e korte signalen van hst uitvarende Duitsche stoomtechip Bertha. De Burewleistnik wtard door den plaatsvervanger van dein kapitein! gecommandeerd;, die op dat oogenblik zelf aan het stuur stond. Om tot dusver onbe kende xe-ilen weelk id'e Bureiw'ostnik ver keerd' uit. en voier miet Volle 'kracht tegen een dam, welk© op die plaats gebouwd wordt. Door den sterken schok- wérd in1 da voorplecht een gat ge-slaeien van ongev'eer 2 -m'ete.r in het viierkamt. De stuurman, die zich van de zw'are besehaidiging blijkbaar niet bewust was, liet helt sclhip doorloo- peu. dat binnen éeln' kwartier geheel zonlf. Na d-e botsing oiitstonjd, op het sclhip eiejo: vreeselijke paniek. Het bleek dat dé red dingsmiddelen volstrekt ontoereikend wa ren. er was slechts één sloep en een 170-taï reddingsgord-els. Gelukkiaj kon men nog tijdig de® stoom' uit de 'ketejls laiten ont snappen en zoo een ontploffing voorkomen. Men neemt aan, da,t ongeveer driehon derd: personen werden gwed, maar een groot aantal, vooral vrouwen en kinderen verdronken. Daal' tot 't zesde jaar d© Kin deren vrij reizen, heeft men' geen eimkel bewijs hoeveel kinderen zich aan boord be vonden. Had d'e stuurman, inplaats van door te varen, het sohip a,am den grond ge-zet. dan zou alles zonder persoonlijke ongelukken zijn af geloop en. Ook nu nog zoiukl het schip in zoo'n diep water ,<jat de schoorsijelanl zichtbaar bleef. De kapitein van de -Burewestnik' is in hechtenis genomen. Bankbiljetten op de vuilnisbelt. Iemand uit Bradford had, toen hij mét vaeantie ging, een rolletj'e van 300 pond aan bankbiljetten onder rollen oud behang selpapier in een kast verstopt. Toen hij terugkwam, was het geld weg: er was een Werkster in huis geweest, die alles in de vuilnisbak had gegooid. Het geld is ten slotte toch' terecht ges komen, maar nadat er vier- dagen lang op de gemeentelijke vuilnis-belt naar gezocht is. Een jeugdige verstekeling. Toen de passagiersboot St. Bumniva Leith verlaten had, ontdekte men aan boord een verstekeling. Een jongetje van zes jaar was na schooltijd stilletjes p,an boord geslopen en daar gebleven toen het schip vertrok. Daar de St. Sumniva al te ver weg was om terug te keeren, maakte de kleine boosdoener een aardig reisje mee naar Abel-deen. D-aar bleef hij; een dag in een tehuis voor kinderen en den volgenden dag bracht een ander schip hem terug-naar Leith. De kapitein van de St. Sumniva had dadelijk draadloos de ouders van het jon getje en de politie gewaarschuwd, zoodat de ondernemende knaap steeds onder goed geleide is geweest. GOES, 14 Sept. 1926. Veemarkt. Ter markt van heden waren aangevoerd 61 Biggen. ANGORA. Mahmoed Essad bey, de Turksehe minister van justitie, zpl hedep met Djemyn en Veli-bey, professoren pan de faculteit der rechtwetenséhappen, naar Den Haag vertrekken, waar zij; voor het Internationaal Gerechtshof het Turksehe standpunt in Se „Lotus"-zaak zullen ver dedigen. CONSTANlTINOPEL. De Turksehe autoriteiten hebben luitenant D'esmons vrijgelaten. PARIJS. Primo de Rivera heeft ver klaard, dat het nieuwe parlement zal sa mengesteld zijn uit 300 afgevaardigden, die om de 3 jaar gekozen worden uit alle- bedrijven en beroepen. Ook eenige vrou wen zuUen gekozen worden. ROME. De pleger van den aanslag pp Mussolini heeft een valschen naam opge geven. Zijn werkelijke naam 'is: Gino Lu- cetti, een steenhouwer, "die in Toscane •geboren is. "sport en speTT VOETBAL. VLISSINGEN. Zondagwerden alhier tw.ee vriendschappelijike wedstrijden ge- spjeield. Vlissinfe'en I spt-eilde tegen Zetelan- diia Luit Middelburg gelijk, 'nmd. 1—1. ten Vlissingen II had daarna ©ene ontmoeiina Zelan-dia II -miet 01 tot uitslag). KORFBAL, HANSWEERD. Zaterdagavond speelde „Zeelandia II" een wedstrijd te Krabben-! dijke tegen „T. O. O. O.", welke door „Zee landia" met 40 werd gewonnen. HANSWEERD. Door bet niet opkomen van „Volharding" van Ierseke en „D. O. S." uit Middelburg voor de eindbeslissing van de seriewedstrijden van „E. L. T. O." te Kloetinge, speelde „Zeelandia I" van bier een vriendschappelijke wedstrijd tegen „E. C.T. O.", welke eindigde met 00. DUIVENSPORT 'S-HEERENHOEK. Zondag 12 Sept. hield de P. V. „De Postduif' een wed'! vlucht van Soignies (B.), afstand 106,8! K.M. De eerste duif werd geconstateerd om 7 uur 38 min. 23 sec. van den heer P. v. 't. Westeinde. Verder werden de prijzen als volgt be haald! 2 en '5 L. Capelloi. 3 en 6 P. Raas Wz., 4 W. v. 't ÖVesteinde, 7 M. Raas (Heinkenszand) en eerste overduif W. v. 't Westeinde. ij; De wedvlucht had een snel verloop, zod- dat om .8, uur 2 min. de prijzen verdiend waren. 'S-HEEEENHOEK. Zondag 12 Sept. hield de P.V. „De Reisduif'n- wedvlucht van Soignies (B.). De prij'zen werden be-i liaald als volgt: le, 3e, 8e en 10e, P. RSjki Dz.2e, 4e, 5e, 7e en 9e B. de Jonge, ',6© en overduif J. van 'Eikeren, le oude duif A. Fransen. BOOGSCHIETEN. OVEZAND. Maandag, tjyeede kc-rmisH dag, had het concours plaats hetwelk was uitgeschreven door de handboogsociëiteil! „Willem Tell I" waaraan door 90 schut? ters van 16 verschiRende Sociëteiten werd deelgenomen. De hoofdvogel werd afge© schoten door H. Vermue van „Eensgezind)? heid" te 's-Heerenhoekde meeste klep pen werden behaald door P. Rjemijnse van „Ons Genoegen" te Oudelande; de 2'e klep door C. Goense van „St. Sebastiaan"1 it© 'sl-Heerenhoek; de 3e door H. Vermue, voornoemd; de zijyogels werden afgescho ten door A. Geense van „Zorgvliet te Ellé? woutsdijk en Jan Vermeule van „Soranus'ü te Heinkenszand; de vier kallen door Ja? eob Rijk van „Willem Teü I" te Ovezand, O. Doene van „Vooruitgang zijl ons stre? ven" te Kwadendamme, J. Looij vari „Zorgvliet" te Ellewoutsdijk en M. Re? mijnse van „Juliana" te Owjelande. D» meeste kleine vogels werden afgeschoten! door F. Vermeule van „Soranus" ta Heinkenszand. Intern. Sea&coiit congres te Antwerpen; Batre-u-end-a bovenstaande congres, waa/ Nederland vertegenwoordigd was door dg afd. 'ZoejUw.sch-e Water Padvinders, deelt men ons m'ede, dat deze gekomen waren met hun zeil-motorjacht „de Zeeu.wsche Padvinder". Da saMenkomst kenmeïktie* zich doog hot karakter van verbroedering), de mees te landen van Europa waren vertegen woordigd en o.a. ook Algiers, Op die ga, houden conferenties bleek al spoedig;, dat allen hefzeifd-a doel nastreven, n.li. eend) karaktervorming aan te kweeken, nuttig ©tt' .-noodig voor goede staatsburgers, aulka i-n navolging van het doel van de Scouting» in hat algcmleen. loor het verschil in -om, ■standjghedien loopt de werkwijzle nog al ■uiteen hetzij door verschil in geografisch^ ligging, het zij, door gebrek' aan dasfkuwdjg-er -leiding, zoodat in Engeland ©en arts, 'een doirAnee én een leeraar in dö werktuig kunde. in Italië eem student, in Brussel een ambtenaar van dap-arbemeint van Bui- iterfanidsoh-e Zaken, in Frankrijk: jen stu dent enz. leiders der Seasoouts zijn. Vele offers worden voo-r dit doel glabrachit jdo.cn al 'is de Nederlandsch© natie ©en zeevarend© bij uitnemendheid toch staan hfer natie -en regiering schijnbaar op het standuunt, dat'het hier kinderspel betreft In andere 'land-en dankt men hier echter andters over en is bijna overall -een soort eixarruen voor 'de S-sascout ingevoerd, hoofdaakleaijilc meerkontende op een onder zoek naar de vaardigheid als zi-iemlan, Meestal gepaard mint eqn premie voor ide -kas der attesting, waartoe de geëxami neerd©'behoort. Voor d-en geexamlineerda 'bejstaat teen soort van voorkeur b'iji de ®to-dm|vaartlijnen, 'die het im'eest in trek zijn An.do.re 'land-en ge-v-en andere v-óor- ideelen en 'werken mede aan de vorming der- jongens. Betreffende het 'verblijf te Antwerpen -wordt nog -geimeld, dat -de jongens angei- veter 400 'in aantal gelegenheid Kregen! den Dteenschen 'Kruis „Geiser" die voor 'het contfres naar Antwerpen was -ge- koimien, te 'bezichtigen: Zij werden aan boord onthaald in -het verblijf Van den comlmamdant en door dezen lo.■"gesproken in woonden, die gietuiaten van eroo-te bet- lanestell-ing voor de seascoutinz. Ate mist»' op d-e 'zeeschepen mannen, 'zal hebben, 'die aan steaseontjng d-eelnaimien, dan zal rnien er 'hebben, die beseffen, dat plich ten vqór 'rechten g'aan. Als werkgever en werk-nemfer'dit-goed voelen, zal het egois? ,m© plaats moeten makgn .voor altruism©, en eerst dan kuiten beide elkaar verstaan, begrijpen en wat m-eer zegt, vertrouwen. Oo,k de Burgermeester van Antwerpen gebruikte woorden van gelijke strekkiur bij de officieele ontvangst ten stadhuizö en ook zijn collega van RupielMomlde sprak' bij id-e 'ontvangst aldaar bemoedigende! woorden. D'e Zeeuwschai padvinders gingen heen: zeer voldaan en dankbaar Vooral ook je gens de Antwerpsohe Seascouts, die; voor alle vreiemjlen .gastheeren waren geweest. Toch bleef er voor hen een pijnlijke; gier- dacht®, na!mteliik! dat er in ons landt zoo hitte-r weinig 'voor de beweging wordt gedaan en 'ten tweede diat men. ook ver plicht zou 'Kunnen worden gastheer te zijn, daar'besloten is ieder jaar een bijeen komst van 'afgevaardigden te houden, is angst is eien gevolg van hst zonlder con tanten zijn. De hoop wordt dan ook uitgle- .sproken, 'dat belanghebbenden, dat zijh allen, die 'met de zeevaart iets: te) maken hebben, hun 'belang zelf zn'len gaan in zien en de beweging zullen saan steunön, van circa 12 uur. 14 September Chéque. Berlijn - Brussel 6.78 6.85 Parijs 7.C5 7.12 Londen 12.10 12.11 New-l'ork 2.49 2.49V» Bankpapier. Duitschland 59 28 59 40 België 6.78 6.87 Frankrijk 7.08 - 7.20 Engeland 12.11 12.12 Amerika 2 48 2.49 Wegens overtollige kopy voor dit no* moesten wij' eenige correspondenties, o.a, uit&lag Korfbal te ïïaneweerd, tot a.a* Donderdag uitstellen. Red. l

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 3