n Kinderen i 1 B!NNE^TAW~~ Als Uw zich bezeerd hebben UIT ZEELAND"' MIDDELBURG GOES mm DINSDAG 14 SEPTEMBER 1826 NIEU«VE ZEEUWSCHE COURANT I NIEUWE ZEEUWSCI I j voor eon buitenlandsch paspoort inplaats van 250 slechts óp roebel hebben te be- tafen. Het verkeer bij nacht is in Grie kenland weer toegelaten, maar vergaderin gen blijven verboden- Aan de bevolking is verzocht, de wapens in te leveren. Er bestaat reden om aan te nemen, dat de regeering in Engeland van plan is, een wet i n te dienen, waarbij, het voor een vakvereenigingsbestuur, welke dan ook onwettig wordt verklaard, de staking af te kondigen, zonder dat het daarop de goed keuring van een vastgesteld percent'a/gjo van zijn leden, heeft gekregen. J urgent, de onlangs gearresteerde rechter van instructie, en zijn vrouw, die van bedrog worden beklaagd, zullen zich half October voor de rechtbank! te Stettin te verantwoorden hebben. Voor het proces zijn niet minder dan 112' ge tuigen en 7 deskundigen gedagvaard. Het echtpaar wordt o.a. beschuldigd zich in S3 gevallen aan oplichting en in verschei dene andere gevallen aan bedrog met' verzekeringen te hebben schuldig ge maakt. Aan de verkiezingen voor de gemeen teraden in België op 10 October, zullen in 2671 gemeonten, waarvan 30 in het gean nexeerde gebied zijn gelegen, door .4.850.203 kiezers of 63 o/o van de geheele bevolking van het rijk, worden deelgeno men. Het aantal mannelijke kiezers be draagt 2.361.362, dat der vrouwelijke kie zers 2.488.841. In de districten Eupeh- Malmedy-St. Vith zijn 34.405 kiezers, waaronder 16.727 mannen en 17.678. vrou wen. 'Het Daiitsehö socialistische partij bestuur 'heeft besloten bij de komende, aio Miioenschappelijk j beraadslagingen der Euifeche en Tsjechische sociiaal-domocrai- itcn voor een eendrachtig optreden in de-n socialen en politikken strijd op tö koMiien en tevens den weg voor te be reiden voor samenwerking van alle, oo- pasitieg'r.oepen in hei parlem|ent. Mien verwacht, dat 'do socialis tische gemeenteraadsleden ,van Lvon in tde vergadering "an vandaag een nieuwen aanval op Herriot zullen doen. lntussohen zitten o,ok de - aanhangers wan Jlorriot niel stil. Zoo is eon mtrni- fesl gepubliceerd, dat door verschillende in economische kringen bakende perso nen is onderteekend, waarin ct op ge- wlezen wordt, dat de politiahej twisten itot schade van de algenn'eene belangen jzdjn. Tevens 'wordt gewezen op de ver diensten, die Herriot zich ten opzljchta yan do stad heeft verworen. Een Fransche expeditie, onder lei ding van luitenant Dartis, zal over een tiental dagen uit Havre vertrekken. Haar doel is een poging Ie doen, dé pool over liet ijs tc bereiken. De Fransche ministerraad, die Za terdag onder voorzitterschap van Poincaré vergaderde, heeft beraadslaagd over mid delen tot verhooging van de productie, zoowel in Frankrijk zelf als in de 'koiloniën D*e hiervoor in aanmerking komende mi nisteries hebt-in opdracht ontvangen een ^nauwkeurig desbetreffend programma uit te werken. Naar uit Haanover getn'eld wordt •noemv h:ec aantal tvphusg'jvallen sterk toe. Zaterdagmorgen 9 uur, waren 250 gievalten aangemeld en. mm verwacht, da,t dit aantal nog zal stijgen. Spoorwegongeluk bij Leiden. HjM. do Koningin en. Z.Kl.H. Prins Hen drik hebben Zondagmiddag een bezoex Rirfbracht aan de gewondeu in, hel acada- imiisch ziekenhuis. In twee auto's kwaim het vorstelijk echtpaar met gevolg, be istaando uit freule Sleet van Marxveld, eerste ho-fdarne, baron van Haidenbroeck kaïmlciiieer en den ordonnanco officier D'e 'Jojiglo van Halen, aan het acadstmisch tziiekenhuis in de Boorhavestraat aan. i Aan den ingang van het academisch ziekenhuis werd het konniniklijk echtpaar opftewacht door den directeur, do heer !H,-. Maas'en den 'voorzitter van de no «Jise'ho 'faculteit Jer Lsidscbo uniiverai- tttotit, proif. dr. J. van der Hoove, die, na aan do Koningin en do Prins te ziin voorgesteld, het vorstelijk echtpaar naar d!o dfiecteursk'aim'er geleidden. Uier m- foumieerde da Koningin naar de namen der gewonden, waarop d'e directeur aan JifVl. een lijst overhandigde mot do naimen der 'gewonden en den aard hunner! kwet suren. INa deze te hebben doorgezien, begaven 'de Koningin en do Prins z|ic'n tiaar do zaal, waar de gewonden lagen Hier werd het Koninklijk .echtpaar ont vangen door den directeur der heelkun dige ufdeeling, prof. dr. J. Hl. Zaaver ten den assistent, dr. W. F. Suarmtonit welke laatste ook zulk jen groot aandeel Jieeft gehad bij de eerste huloverleeiting direct na het ongeluk. Nadat prof. Zaayer de Koningin en den Prins om,'trent den toestand der patiën ten had ing-clichi, bezocht H. M. .vergezeld van don Prins één voor éé'n do gewonlej Ion vroeg aan ieder hunner hou rij zich Vioclden, drukte hun de hand, overreikte ieder een tuiltje bloemen, en sprak hun toioed in. Prof. Zaayer toonde daarna liet vorste lijk ï-chtpaar eenip: Röntgenfoto's door dr. Steenhuis van de g5kwetsten genomen. Na toen verblijf van precies een half uur verliet het KoninRlijk echtpaar het ziekenhuis, daarbij uitgeleide gedaan door jien driecteur-en de professoren Van. der Hoeve en Zaayer. Jn de Boerhavestraal stond aan beide aaiden een groote m'enschenmouiste, die het Koninklijk echtpaar bij liet vartrek! hartelijk toejuichte. Naar'den toesiand yan gisterm, te oor- Ideelen 'is er bij alle gewonden eeiiigtf vooruitgang merkbaar, en kan gesegd Wloirde.n, dat voor allen het levensgevaar gleweken is. Zondeir uitzondering ma ken allen het naar omstandigheden goed!. D'o eerste, die het ziekenhuis waarschijn lijk zal kunnen verlaten, is da 21-jar.iga A. 'de Vries uit de Sarpnatistiaat te Am! sterdam.'Zijn been moet echter opnieuw gtezet worden, Omtrent de geestelijke hulp op 't terrein van de ramp van het ^poorwegongaliut 'bij Leiden verhaalt Fathiar Th. Lefeber, directeur van het. Sint Bonifackis>-Miissiie- buis te Hoorn, die ooggetuige was, het volgende lk stond in Leiden op he'. eerste per ron op den (Verongelukten) trein te wach ten, die 'onn 3.05 zou .vertrekken naar Amsterdam, toen 'plolseling de trein Am sterdamParijs D 9 aan den overkant, van perron 2 bleef stilstaan. (Deze trein stopt anders niet in Leidsn,) Even daarna zie ik allerlei trein- en stalionspersoneel, voorzien van verband- itro'irtoels e.d. de twee lijken oversteken naar D 9. Toen begreep ik, dat er een oiv geluk gebeurd moest, zijn. Direct sproiy toen ook ik op de lijn omi niet D' 9 ms© te gaan naar de plek das onhöils. Aan vankelijk werd ik, door een paar beambten 'tcrugReiwenkt. [k liep echter door. ook op de tweede lijn, en 1 ejdc toen, uit. dat ik als geestelijke misschien wel noodig kon zijn. Het zij tot eerai van de beam'h- le.ii gezegd, dal, ik toni direct 'miefc del groo'.slo voorkomendheid een coupé kreeg- »n dat de controleur d/i zorg' voor mijn tasch nam. Toen ik bij den verwoesten trein kwam, had men reeds een paar lijken geboigon. Men was juist bezig, em klein mlaisjo nla.t .'hartverscheurend allda onder aeu wagen vandaan te 'halen. Daar de andere slachtoffers aan den anderen kant van den trein lagen en ie porti enen van den dwars over do lijn, staanden wagon niet. werkten, mtoest is door een raampje klimrrWMi om bij de ongelukkige, kormlande gewonden to konten. Het eerste wat ik zag1, was eau vrouw wier bennen afgektield waien. Het ©ene been, fda.t g'oe.l zichtbaar was, gaf slechts een afgrijzelijKen en Moedigen „stamp-" te zien. Verder lagen daar nog c.en :mlan met twee gebroken heetten' een 7nn(ct een gebroken arm ten oein gebroken been. een bejaarde daimle verschillende beenfracturen, een toiigere vrouw irtot. meerderé fracturen en kneu zingen. dan nog 'n mtjn. met vreaselijke hoofdwonden, enz enz. 't Was verschrik!- bolijk om aan te zien. Ik ha'1 ,liep m=4e- iijdan mei de ongelukfcigen, die daar huif op het gras, half op de kussens uit ,1a .wlanpns lagen le schreidkn ca te wee klagen. Ik begon met sfil oen absolutie te geven in het a'geimlesn voor al do sJac'htoffeis, die er nog voor in aanmerking kwamen, omdat de mogelijkheid bestond, dat er nog levenden onder de wagons lagen Toen z'ac ik dat er ook nog! 'n pater Redsfm'pforist zjjn zorgen besteed aan do gekiwolston. Ik heb toen. evenals aenocmdp Pater, .Ie gewonden toegesproken. De meestcn warn goe'd bij 'kennis, maar ik twijtfet of ?r onder de door mij aang-csprokenpn katho lieken waren. Ws wekten ze dan ook m bet algemeen o,p lot gedachten van onder- weroMiu aan Gods H Wil en van berouw over bedreven zonden. De slachtolffnrsl leken mij over bet algemeen zeer moedig. Somlmigen klaagden erg over koude, vooral in de g'ebrok'en ledematen Daar er eerst niet. voldoende dekens waren, hpib ik er mijn regenjas ook nog bij varspeeld. Ik had hem over de bejaarde dame oelegf-l en bij het transporteeren is hij zoak, ge raakt, Ook mlijii zakschaarlje is we>i Op ren oogenb'.ik was er geen schaar om do broekspijp van een gewonde open, te .snijden; 'flus werd' müj'n schaartje a'ei- bruifct. Bil: verlies wordt echter ruim'- schools igoedgetm'aakt door de vold-od- nang', die ik ervan had, mij, bij zoo'n ramp ©enigszins nutlig te Kunnen 'm'akcn, het deed injj: ook 'goed. dat wij: zoo snoadlig im'et tw'ee priesters ter plaatse waren. Ten slotte ben ik' weer mol. denzelfdeim D 9 die niet verder kon rydpn. terugge gaan naar Leiden. Ik had een paar zeer emotievolle uren doorgemaakt. H. M. de Koningin-Moeder bracht gis teren per auto een tegenbezoek aan detï gewezen Keizer en djens gemalin, <oo Huizo Doorn. Br Nedcrl. delegatie Ier ont wapeningsconferentie. D'e Gep. Luitenant-Generaal van Tui nen. gep. Schout-b,ij-Nachl Surie en de [kapitein van den Generalen Staf Baron van Voorst tot Voorst die Nederland' hdb'- bon vertegenwoordigd ter conferentie voör de voorbereiding der ontwapeningsconfe rentie, hebben, na hun terugkeer uit het buitenland, hun opwachting gemaakt bii den Minister van Oorlog, Minister van Marine ad int.erem. den heer Lambooy. Het bezoek van liet Engelsche eskader aan ons land. Het noenmaal door de Kegeering te ge ven ter gelegenheid van 'het bezoekf van het Tweede Engelsche Kruiser-eskader aan Amsterdam zal Woensdag 15 dezer in het Kurhaus te Scheveningen plaats hebben, des namiddags ten 1 ure. Aan den Schout-bij-Nacht W. A. Ho ward Kelly, den commandant van het es kader, is tijdens zijn verblijf in ons land toegevoegd de luitenant 'ter zee le klasse te Amsterdam, A. M. Hekking. I. It. A. F. A. Amsterdam, Men meldt.dat op Zaterdag 18 Septem ber a.s. door het zendstation Daventry de,s avonds te circa 8 uur een toespraak in de Hollandsche taal ter gelegenheid van het International Badio-Amateur-feest, het welk van 18-16 September a.s, in het „Bellevue" te Amsterdam' plaats vindt, zal worden gehouden. Dienzelfden avond zal door Königsf- wuslerha-usen een speciaal concert van het station Leipzig worden overgedragen. Voorts zullen gedurende bovengenoem de feestweek de zendstations Hilversum, gebruik dan dadelijk 30 Ct Breslau, Elberfeld, Königswusterhausen, Berlijn, Miinster, Hamburg, München, Frankfurt, Weenen, op onderscheidene da gen, speciale uitzendingen doen, waarbij o. a. Hollandsche liederen en melodieë» ten gehoore zullen worden gebracht. Verlaging opcenten op de Inkomstenbelasting. De Minister is, mits de economie der herziening blijft bewaard, bereid tot ge meen overleg. Met name geldt dit ten aanzien van het opgeworpen denkbeeld tot verlaging der opcenten op de In komstenbelasting. Daar de Inkomstenbelasting uit het gezichtspunt, waarin deze. ontwerpen moe ten worden beschouwd, ongeveer het mid den houdt tussehen de Verdedigingsbelas- ting II en de opcenten oi> personeel ,en suikeraccijhs, zou de Minister geneigd zi!n, de economie der herziening niet verstoord te achten b.v. dooi' een vervanging van de gezamenlijke voorstellen inzake de crisis- heffingen door een algeheele schrapping van de opcenten op de Inkomstenbelasting- Het iinaneieele resultaat zou ongeveer hetzelfde zijn. Een eenvoudige vervanging daarentegen van de halveering der Ver dedigingsbelasting II door een verlaging van de opeenten op' de Inkomstenbelasting gelijk in het verslag van de hand ge daan zou, evenzeer als een bloote ver vanging van de schrapping der gezamen lijke opcenten op personeel en suiker- accijns door een verlaging van die op de Inkomstenbelasting, met de economie van de aanhangige herziening in strijd zijn' Hel onderzoek naar den Terschellinger Loodsschoener. Zooals 'gieonUd zal nog esn -nader onderzoek worden ingesteld naar de lig plaats Wan eten Tersc'iellihger loods- schoener 'die in sen stort»' is ver-raan Dit onderzoek door twee miijnenvea'sfs ■ml deze Week, zoo mfófiëlij.c vandaag se houden wcr.ten ondet leiding van luite nant ter zoi» Bost van Toimingan. Aan boord 'zal zrc.'i een marine-duiker bit- vindc» Beivorjgo 'mail is on.lorzlocht dei kust strook 'beloosten den meridiaan loopenia •War 'do Hoorn op Terschelling. \Thans zal'worden onderzocht de kuststrook, be westen dien mtjridiaan lot aaa het licht schip Tersehellinyt-erbank'. Prov. Stalen-verkieziug, Naar de „Ned." meld! zal da verkiezing van leden der Prov. Statan in de eerste .week van April plaats hebben. Volgons do Prov. wet nioe!. do candi idaatsstelling geschieden op 22 Februari aanstaande. Cursus voor niet-Katliolieken. Voor de zesde maal komt pater Hen dricks te Botterdam met zijn door heel de stad bekende conferenties. A.ls ja,ndere jaren zullen ze honderden toehoorders trekken. Algemeen hoort men altijd, dat deze uiteenzetting van de Grondslagen van het Roomsch-Katholiek gelooi friscli is, verrassend en pakkend. De effecten bewijzen dit trouwens telken jare in de vele mannen en vrouwen, die zich dan voor den „vervolgcursus'' opgeven. En waarvan zoon groot percentage ten slotte tot de Moederkerk terugkeert. Dit jaar vangt de Pater te Den Ha,ag aan 17 Sejitember en treedt daar de vijf volgende Vrijdagen op; van 17 September dus tot eind October. Rotterdam heeft de Woensdagen, gelijk verleden jaar. Woensdag 22 September aan te vangen tot en met Woensdag 27 October. Dit zijn de soort uiteenzettingen, (die voor onzen onderzoekenden en zich van aUes rekenschap vragenden tijd allernood zakelijkst zijn. Het is de groote apologeti sche lijn die tegenwoordig reeds in de pa tronaten en avondcursussen, GoddaUk, wordt aangevangen. Men kan nu eenmaal tegenwoordig een juist en scherp begrip van de gronden des geloofs niet meer mis sen. Tenminste de meerderheid der men sehen h eeft dit noodig. Vandaar zoeken en dwalen zoovelen huiten de oude Moeder kerk, omdat ze een grondslag missen. Het is heel best te begrijpen, dat velen van, die onevenwichtigen, die heen en weer worden geslingerd „door aUerlei winden'' met graagte de rust aanvaarden, die de confe renties van pater Hendrichs hun aanbie den, Dit verwondert ons allerminst. Mogen dan de R,oomschen dit jaar weer helpen om andersdenkenden broeders en zusters, die tobben en dwalen, aandacht te vragen voor deze conferenties. Burg. en'Weth. s'ellen den Raad voor vast te'stollen eene verordening, we'-tei dé titels der geldende strafverordeningen ©n geldende bepalingen der gedeeltelijk afge schafte strafverordeningen vermeldt. Aan gezien voortzetting der heffing en invorde ringen van schoolgelden voor het L. O het U..L 'O. en het Openbaar Vervolg onderwijs op de thans bestaande wiijiz-a ook na 1 Jan 1927 gewenscht voorkomt, stellen Burg. en We;h. voor over te gaan ■tot. 'hernieuwde vaststelling der nu gel', dende veroideningen. Naar aanleiding' van het schrijven. an hot Bestuur der Nederl. Afdieeling' van den Internationalen Bond togen vallende ziekte, houdende vorzoeik tot die afdeeling als lid to willen toetraden en. daarmede een jaarlijksche subsidie te verleenen voor een in te richien neurologisch instituut, berichten Burg. en Wath, dat zij, hoezeer ook sympathie gevoelend voor het streven der uileer vermelde afdseling, toch he' belang van de gemeente daarbij niet in die «uato betrokken achten, dat zij vrijheid zouden kunnen- vinden om, voor te stellen het verzoek in le willigen Bjj het voorstel inia'akle ere,diet voor ovuiihouw aan de Gasfabriek, wuatnfóJo dn raad. zich in de versluiering! van. 11 Augustus ii.1. vereenigde, werd o.ml. medegedeeld, dat aan den generater van M'Cfllulldaimler-.oven fno 4 der Gasfabriek extra oane somi van f2700 zou moei. n word en bestead. Abusieveliik. werd daar aan toegevoegd, dat bedoelde kosten als onderhoud zün te beschouwen. Dientange- volfi't) werden zij, ook niet opgenoman, in het liedrag der voorgestelde tijdelijke gglL leeninig. Aangezien de vermelde 12700 e©n verbeterius van den oven belreffcn, inbe ten deze -oveneens uit lQeninaisgöldjén word-ein gevonden. Burg. en Weth. stollen imitsdien nader voor een tijdelijke irel-'l1- leenang van f 15.000 aaa te gaan. Gesteund voor de commissie van fabri easto en de gezondheidscommissie stel len Burg. en Weth. voor dan termijn g'3- slcüd voor ontrui'nrings van hét perceel Sint Jansgang 1 94 ta verlengen met 6 (mlaanden en wel to' l(i 'Januari, a.s. Mot ingang van 1 Nov. 1925 werd de hoer A. '.van Os voor den tijd van één jaar benoemd'tot klokkenist ;vlan den Ah- dij'torcn, aangezien hij lot tevredenheid van Burg. en Wioth. werk'z'aa'm is, stallen zij thans voor hem, mei. ingang! van, 1 November a.s. definitief als zoodanig ie benoemen, en zulks op de aan do betrek king verbonden jaarwedde, van f 500, b> nwons eens vergoeding van f 120 por jaar voor liet versteken van de muziek!. Behalve deze voorstellen kom1" in de a.s Woensdag, te houden vergadering aan, Je orda de herstemMing over het voorstel 1.ot opheffing van school T, waarover in ide 'vergadering van 11 Augustus :ds stemmen staakten (rechts tegen links, af wezig drie ljnksche laden). Het programma voor 't vierde abon nementsconcert van het Middelburgsch Muziekkorps, dat onder leiding van den heer Joh. H. Caro "Woensdag a.s. of' indien het dan minder gunstig weder mocht zijn, zal worden uitgesteld tot Vrijdag a.s., luidt als volgt: 1, „Unter den Frieehensilagge", marsch, Felix Nowowiesky2, Ouverture Italien- ne, E. Zereo; 3. „Rosen aus deu Stiden", Walzer, Joh. Strauss; 4a, Gavotte; 4b, Arlequin auf den Maskenball, beide van D. Popper5, Fantaisie over motieven; van de opera „Mignon", van Ambr. Thomas; 6, Ouverture de l'opérette „La f'ille du Tambour-Major" van Jacq Oiïenbach; 7, i' „Scène et Air", Solo voor es-clarinet, C. v. d. Linden; 8, Twee „Hongaarsche Dan sen" (nrs. 6 en 7), Joh. Brahms; Groote Fantasie over motieven van de opera „Tannhaüser", Rich. Wagner. Zooals men ziet, weer een zeer zorg-' vuldig samengesteld programma met stuk ken, waarmede het korps o.a. op het Flo- ralie-coneert groot succes inoogste. Wij willen dan ook ditmaal een bijzondere op wekking aan dit bericht toevoegen om ge bruik te maken van deze laatste gelegen heid dit jaar het korps in den tuin van het „Schuttershof' te hooren. Vooral als de natuur medewerkt als j.l. Donderdag kan men daar heerlijk van de muziek genieten. Zondagmiddag tussehen half één en één uur reden twee motorwielrijders, wo nende t e Vlissingen, van Middelburg huis waarts. Het eerst reed de heer H., een 50 metei daarachter reed de heer M. met een duorijder. Op het deel van den weg loo- pendc langs het vliegveld werd gereden met ongeveer 50 K.M. snelheid. Plotseling viel H. door onbekende oorzaak van zijn motor en bleef bewusteloos liggen, lievig bLoedend uit een hoofdwonde. M. zag nog kans te stoppen voor hij H. had bereikt en zette ook diens motor, die nog doorf werkte, stil. Toen trachtte hij zijn kame raad zoo goed mogelijk te helpen. De even later van Souburg komende tram stopte en werd H. op een Jer baleons neergelegd en zoo medegenomen tot bij de verband- kamer van de Kon. Mij. „De Schelde". Intussehen was H. bijgekomen. Hij werd per brancard naar het St. Josepli-zieken- huis overgebracht, waar hij werd opge nomen. De dokter achtte de wond niet van h eel ernstigen aard en zal H. vermoe delijk spoedig het ziekenhuis weer kunnen veriaten. Aan het motorrijwiel van H. mankeerde niets, wat bleek toen een ander het later kwam halen en er op kon rijdenop den weg was geen enkel beletsel, zoodat meti moet denken aan een korte duizeling. Zaterdagmiddag had een passagier van de ruim kwart voor vijf alhier aan komende electrische tram, de heer T. uit Vlisgingen, de onvoorzichtigheid bij. de Langeviele Binnenbrug uit de in beweging zijnde tram te stappen dat sehijinen sommige Imenschen nooit af te leeren - en kwam hij daarbij! op de steenen te vallen. De heer T. was bloedend verwond en werd binnen geholpen bij, een der omwonenden, waar geneeskundige hulp werd ingeroe pen. De geneesheer verbond den gevallene voorloopig en stond hem toe naar Vlissin- gen terug te keeren om zijn huisarts te raadplegen. Algomeene Rond van Provinciaal Personeel in Nederland. Bovengenoemde Bond hield Vrijdag en Zaterdag in een daarvoor ter beschikking gestelde sectiekamer van het Provinciaal Gebouw te Middelburg, onder voorzitter schap van den heer F. Kroon uit Utrecht, zij,n algemeene vergadering. Aangenomen werd een voorstel om door den Bond een maandblad te doen uitgeven, waarin de mededeelingen en voorstellen van den- Bond en van de bij den Bond aan gesloten v ereenigingen zullen worden op genomen. Het voorstel van het bestuur om de instelling van adviesclubs mogelijk te mia- ken werd aangenomen. Deze clubs hebben ten doel eene doelmatige uitvoering te be vorderen van wets- en andere voorschrif ten, te trachten technisphe wijzigingen in die voorschriften te doen aanbrengen, zoo-: mede het aanbrengen van verbeteringen ia de inrichting en (of) bedrijifWoering van de provinciale diensten en bedrijven te bevor: deren. Atoorts werd besloten tot de oprichtte» van een hulpfonds, om aan de persoonlijke leden van den Bond en die der aangesloten vereenigingen en hunne nagelaten betrek kingen, die buiten eigen schuld in geldelij ke moeilijkheden verkeeren, geldelijkén steun te verleenen. Mede werd goedgevonden, dat de Bond zich aansluit als begunstiger van „H. O. R. A." om voor zijn persoonlijke leden en de leden der aangesloten vereenigingen recht te verkrijgen van opneming in het herstel lingsoord te Ede. Het jaarverslag van en het financieel verslag over 1925 werd vastgesteld, even: als de rekening over het jaar en de begroo ting voor 1927. Tot bestuursleden werden herbenoemd de heeren W. Eggink voor de provincie Noord-Holland, mr. E. G. C. Onnen voor Drenthe, en J. G. van der Schaaff voor Zuid-Holland. Als plaats voor de volgende algemeene vergadering werd aangewezen Assen. A rijdag hadden de deelnemers aan de vergadering een tocht per touring-cars door Walcheren gemaakt, terwijl Zater-, dag een boottocht werd gemaakt. »Slukken voor den Gemeenteraad. Verrock Bestuur Christeliika 1 U.L :0.-School. Ile't'Bestuur der Vereeniging voor Chr. I .L.O.'verzoekt beschikbaar ts stellen een bedrag groot f 172,39 ten behoeve van da aanschaffing '.van een nieuwe (handels)- rekenhfethade 'voor zijn school aan den Westiwal. Zooals uit 'bet advies van den Inspecteur'van het I, 0> blijkt, betreft hot hiel' een uitgaaf die niet ujt de gewone exploitatiekosten mioet worden betaald, doelr langs den weg van artikel 72 dair Laa'er-'Onderw'ijswet 1920. door do g©- iinjeenl'O wordt gedaan, d.w.zj, een kapi taalsuitgaaf. E. en W. - prae advise'eren 'gunstig. Drankvrije .wijk Het BesLuur der afd. Gaas- vau de N. O. li, O. V. verzoekt om toepassing: van arti kel 7. le lid der Drankwet (en aanzien van Bouwplan Ui Bii besluit van deu Baad van 4 December 1919 werf een verorde ning vastgesteld, inhoudende een absoluut verbod tot. het verleenen van vergunnin gen voor de bouwplans 1 en II. Zich mét don inhoud van het verzoek kunnende ver: .eeuigen, stellen B. en W. voor, dezie ver ordening zoodanig aan te vullen, dat dit verbod voortaan eveneens zal géiden voor 'bouwplan 111. Aankoon van erond in Bouwplan Hl ,B, en AV. zijn in onderhandeling! getre den met de 'eigenaars der gronden, gelei gen in Bouwplan lil. Resultaat hiervan is o.m. dat dhr. Ai M. Beman Kakeb 'Ske zich bereid beeft verklaard, de perceelen boom gaard en zijkant weg sectie B' no. 947, 948 en 949, te zanden groot 1 HA. 52 A. 57 cAaan do aein'eente af te staan voor de som van f 23 500, beéaeen B. eti Wj voorkomt niet te boog ie zijn. Daaiom wordt tot aankoop voorgesteld. Fiuanciëel voorschot ten behoeve der Kerkrestauratie Do Coonlmissie voor de Restauratie der Groot o kerk. verzoekt om een voorschot uit de gemeentekas, teneinde da nog noo.1 zakelijke restauratiewerken aan bet kerk gebouw ineens te kunnen afdoen. .Ge vreesd wordt n.l. dal. Je 'kosten dietr werk- zaaluiiheden zullen toêneinen, naarmate deze langer worden uitgesteld Als voor beeld haalt de commissie aan de gelmeent e Alkimaar, alwaar de restauratie dar St. Lauren,skerk op bovenbedoelde wijze is tot stand gebracht. 1 Bjj 'te Allernaar ingewonnen inliclitin- g,en is gebleken, dat aldaar dj ïeumeante oon crediet lieefl toegestaan tot aen .ma xiimlumbedrag, gelijk aan de kosten der restauratie verminderd met de daarvoor gedurende 'den loop der jaren in totaal ver- isehuMigd rente. Hiertegenover heeft Ie Kerkvoogdij zich garant gesteld voor la verwachte particuliere .subsidies en te vens 'subsiedies, van Rijk, FTovjncte en particulieren aan de gemeente gecedeénl, terwijl liet gem sent esubsidie met het voor schot wordt verrekend. Het 'voorschot is aldaar bij gedeelterf toegekend, 'zulks naarmate or zékerheid bestond'aangaande de toekenning der ver- schillende subsidies. De te Alkmaar gevolgde wijze van, han- idelen achten B. en AV. ook' ten opzichte van -de kerkrestauratie alhier zeer goed! Tragelijk. 'Op grond van het door de'Com- tnissie 'gegeven overzicht zou het gemeen telijk 'voorschot bedragen: gedurende het 'eerste jaar der nog te verrichten restau ratie f 97.1917,'7t7!i/2, gedurende het tweede jaar f55.732,29, gedurende 'het d-rje jaar f58.518,91, totaal f 211.448;97ï/a. Opgemerkt'zij'evenwel, dat in de bere kening, welke door de Comlmiissie is ge waakt. erop gerekend is, dat d'e gelm'eente ..gedurende de. jaren 19311940, dus ge durende de 10 jaar, haar .subsidie z:al ver- hooaen tot f 2000 per ;aair en derhalve in totaal brenaen op f20.000 B. en W merken techter op. dat reeda thans jaar- lak,s 'tot en 'met 1930 wordt betaald f 750 weaensfannuïteit van. de in 1924 verstrekte biidraga'ineens ad f6463,90; B. en YV. raleenen 'dat deze som van aomieldei f 2000 «Bent 'te worden afgetrokken, waardoor vleze 'wordt gereduceerd tot f1250 per jaar 'of in totaal tot f 12.500. Hierdoor ■wordt "het voorschot verminderd lot f 198.948.97i/a. i Met'de wiize van v arstrekking' en terug betaling'van het voorschot heeft de Kerk voogdij "zich vereenigd. 'Da Afdeelini' ..Goes" van dé Cen trale Camimissie voor Uitzending, van Ne- derlandsche Kinderen naar Buiten ver zoekt een subsidis uit da Ejetaoteentawts ten behoeve van het gedurend tijd uitzenden van zwakke k'iné (huilen. Gevraagd wordt. dit. s bepalen op f0 25 per kind pot idaia, miakenJe. waar dit ja,air tiet oiedureiide z:es weken uituezond' iweast. esn bedrag' van £105. De reC'P-ering etelt 'haar ond in dezen afhankelijk van bovena «tomleentélijken steun. B. en voor het verzoek in te williger iiR. nu \V. stellen den r tóen wijziging te brmeen in riet fcepalingen van de Ambtena.arsvi ien 'het werkliedenrealemenl in jkenniiig 'van wachtgeld, waar Bl-ochte wachtgeld zal worden gedurendeeen tijdvak ge'.djk aan gebracht in dienst der gemeen feieu sinds de m»t ingang van 1 in de Pensioenwet aangebracht! jncn, de "tijd, op wach'geld doj niet inteer miedetell als dienst!: pensioen aanspraax geeft, en w; volg'en, dat, indien de bestaand gen werden gehandhaafd, de verplicht zon zijn, aan den onits aan zijn dood wachtgeld uit tol i Zij stellen cellier voor, voor ontslagen adjunct-comlmies ter den boer Von Bmok'an Fock, d vrijwillig' v'an 75 pet. van zijn, lafstand 'lieefl. gedaan en door| voorgestelde "hieiuwe bepaljnge' den (gedupeerd, ©en uitzonden ,5,n het leven ts roepen, krach hem:'liet Ihans genoten worde: fcie.ld ad 'f550 per jaar gevvaa. tzijn gedurende een aantal jaren het dubhele van zijn 'in dien mieenfe Goes doorgebracblen Tot onderwijzer aan de School, Westvval alhier, is ben] heer M. de Borst, onderwijzer I idijke. Hansweerd. Op de Scheldi' werpen heeft het Nederlandsehl Knhip „Cornelia", kapitein Aten Jaden niet graan van Antweij Keulen, de schroef en schroef; gen. De motor is door de sleepbol opgepikt en naar Dordrecht, gesl! De op het kanaal zijhd Martha Dangez" en de „Seu met elkaar in aanvaring gekomel heide schepen belangrijke avei men. Het schip „Martha Dange Idig onderweg was naar R,uhr( ierugkeeren naar 'de werf' van Bi worden gerepareerdhet schip kon de reis naar Antwerpen vi Met ingang van 16 dezer marechaussee P. Schippers op c alhier, overgeplaatst naar Ter Zaterdagavond kwam een EP, uit Goes, toen hij met zijn r van den Boomdijk in de Dijksl! rijden, zoodanig te vallen dat h loos bleet liggen. Toegeschi brachten hem bij dhr. De AFil| waar de inmiddels ingeroepen wenhuijse lichte liersenschuddi teerde, waardoor de patiënt niei voerd mocht worden. Ovezand. J.l. Zaterdag bij der Ovezandselie kermis hield aandsche Burgerwacht een ondcJ strijd. Er werd geschoten met de wedstrijd was zoo geregeld, f deelnemende schutter een prijs v bond. De le prijs, een nikkeien I Werd behaald door A. v. Steenl (2e, zes boterhambordjes en kol «hotels. A. v. d. Velde; 3e, zef «n, M. Rentmeester; 4e, ee» mand, M. Rijk; 5e, een koffie Öanzeman6e, een paar ledereil ipen, J. AVestdor.p; 7e, een v.l IRaar; 8e, een wekker, M. Sla al -een waterstel, AV. Rijk Az.lOel Stel, J. v. d. Arelde; 11e, een pil potten, J. Maat; 12e, een peS IRentmeester13e, zes tafcluL jSiomDioijer14e, een tuinschaail ïnels; 15e, een fietspomp^ P. lïöe, een thermosüesch, P. Kors j een peegriep, J. de Jonge. Fz. fcoifiekan, P. Paalman; 19e, eei Van Zunderen; 20e ,een theebll »z.21e, een theeblad, C. Schijl theepot, A. de Jonge Pz.23e| fcppelgi'iep, F. Koens24e, eq Mureauw25e, een boogzaag, jhoud, die tevens werd verras| troostprijs, bestaande uit een ©n zuigfleseh. TT" de a£deeling Ovezarj jVjrijWilligen Landstorm hield dingen wedstrijd, waarvan de p_ 'Üen behaald als volgt: le, eel fetrijiki;<zer, Jan de Jonge; 2e, T ^oudens3e, een ped »L Rijk Pz.4e> een coupe aeule; 5e, een wekker, T'. F. f een haarsnijmaehiue, Joh. Oo een waschstel, A. v. SteenbergJ Wekker, Jac. Schreurs; 9e, Jac- van Zunderen; 10e, een i| ns; 11e, een fietspomp, G. I man. 12e, een precenteerblad, A*l Lz.13e, een theelichtje, AI. II ■eeu étui met lepeltjes, L. Zuif "jen ftnijboonmachine, Jïm de J6e een nest schalen. C. Schil] lantaarn en een spade, J. F'. L J8e, zes tafi-bnessen, Joh. Koerl fa?r- ofimipotten, A. Boonmarl kolfiekaD, I>. ,1e Jonge Cz.2)1 taarn en een griep, Jac. de Jon;| aardappelgriep, C. Koens Pz precenteerblad, A. Priem; 24e, molen Job. Kribbe; 25e, een J van Zunderen; 26e. een duim| ibloemenbekor. I eide wedstrijden hadden "Vei loop en trokken nogal bel tean h et publiek. Lflcaalspoorweg Znid-R. De locaalspoorweg op Zuid-1 zooverre gereed, dat Vrijdag a.| We Nederlandsehl spoorwegq .oaar gesteld materiaal een] Renoodigdon over de verschil) (M.1 wordea ondernomen.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 2