R HAVE NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Een JeugtllBitfar voor onzen tijd. an Effecten ri Coupons IJKE STAND I Bakker, 26 jr. en G. S. :RUITTUIN,SIER- f te vernieuwen? 1APELLE (Z.-BEV.) DINSDAQ 14 SEPTEMBER 1926 .0.", GOES K/SBfcl ass# is#" de koersen or cliënten gratis Het nieuwe politieke jaar. FEUILLETON BUITENLAND IE GOURA&T Wilhclmina, van lllollandia, Groenhof, Badenia "XISati 1, 112, Bootsgezel; Phoe- litoba, v. d. Abbeele; Jr; Wohlf'ahrt, Huti Invis; Theodoor, v. d. Ilost, de BakkerMor- J. Verstraten, de Bruc- Zande; Rembrandt, d. Pluym; Panama,- llerrheln XI, Greiff 1 ugiustina, V erheapen ji 1RKE. Geboren30,. plemans en Pieternella jdriana de Koster, 94 van Eikeren. Iboren12, Marinus, 10. van 't .Westeindefj puna, d. v. J. do Meij leboren: 13, Cornells, en D. S. Tolhoek, 29,. v. J. Spruijt (overle- 2. Mariuus. si. v!. Jacott I an Geertruida van! II d. v. Jacob Slabbe- aina Louisa Eckbardt: z. v. Jacob Verboomt |.i: 28. Willemina Maria Dekker on. CatharinA (loos ter. Id. Geboren: 6. Catüa* v. Job van den. Dries 'ett V; 11. Anlonia Aoalomia, fnso en Josina Vertnue: Cornelia lJzernfani em (a F rans». Jacob Welleman. 22 f, Korte, 23 J.; 19. J oh an- J, 26 j. en Suzanna An- |f> j.; 26. 'Janl Ad'rïaaa en Johanln.'i Cornelia. |Adriana Vermieulen, 64 Van Carl ImibeniS; IV. |rman, 63 j., echtgenoot# kwenbuijpe; 19. HenfMd Bin. van Margjirethaj Get- Juneus Johannes, 18 i, I en Stoffeliina Revrial1. Ik Geborem: 3. Lcemdert arinus Wdsse en Adriaina izine, dj v. Hubregt Adri-- Jobina Rijk. |OEK. Geboren": 11. Jo* g.rus van Gestel en J. van limus, z v. A. Rijk en J. JL6. Jacobus, z. v. J. Hoon- leks21. Cornelia, id', v. 1). IJanse; 24. Cornelia Eliza- 1 v. C. Moisonl en D. Raas;. nfJobje, d;. v. J. (die .Wimfcep?' luli: Ma.gdalena Tharesi^ |v. W|„ van1 't Wiesteindlp emf. pten'de. van kosten aan: AANVRAAG. ibouwtentoonstelling iv is het een mooie BEZOEK aan mijn 12284-50 NUMMER 109 228TB JAAR8ANB \RHET* Nx2w\ 1CURREERENDE PRIJZEN R. 22 FECTEN. TELEFOON 101 JOOSEN, Dorpstraat,Tol. 12 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No.474. Abonnementsprijs f 1,90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1tot6 regels f0,90, elke regel meer f 0,15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager. GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Vajidaag over een week opent de Ko ningin de vergadering1 van de Stated Generaal, met het voorlezen der Troonrede. En na. deze officieele ontvouwing van het plan de campagne, dat overigens vrij vaag pleegt te zijin, begint het nieuwe politieke jaar. Vooral nu onder het kleurlooze Kabinet- De Geer de parlementaire werkzaamheden hervat worden, is het wel van belang de huidige situatie te beschouwen en de kan sen te wikken, welke de komende Kam'er: periode kan opjleveren. Gelijk bekend, hadden eertijds de verkie zingen plaats onder het z. g. meerderheids- stelsel- De uitslag daarvan was dikwijls jn zoover onbillijk, dat enkele partijen meel' en andere minder zetels kregen, dan waarop ze recht hadden. Daartegenover stond het voordeel, dat in de meeste districten geen enkele partij, of groep over een meerderheid beschikte en meerdere partijen dus om een zege te bevechten, samenwerking moesten zoeken op een program, bereid naar het bekende recept van geven en nemen, waarvan het eerste gevolg was, dat ook na de verkie zingen het getroffen vergelijk van kracht bleef en men hetzij, a14 overwinnaar of als geslagenen gelijk bleef optrekken. Vóór de verkiezingen vormden zich ge woonlijk twee coalities en die welke de palm der victorie wegdroeg, aanvaardde de regeering. Met de invoering van de evenredige ver tegenwoordiging ontstond echter een groo- tere zelfstandigheid der partijen. Men werd minder inschikkelijk, omdat men toch het deel ontving waarop men recht had; ja, dikwijls verhoopte men van die meer starre houding, nog zetelwinst; dit moest zich wel wreken! De z.g. evenredige vertegenwoordiging is bovendien een der oorzaken, dat de on derlinge verhoudingen in de' sterkte dei- partijen, zich niet zoo vlug met groote sprongen zullen wijzigenhet labiele is vervangen door het stabiele. Men mag dan ook veilig verwachten!,dat de Katholieke Staatspartij' en de Soc.-Bem. Arbeiderspartij:, tot in de verdere toe komst, de sterkste parlementaire groepen zullen blijven. Wanneer men van dit standpunt het vormen van een regeeringsmeerderheid be ziet, zijn er slechts drie mogelijkheden De R.-K. Staatspartij en haar oude coa- litie-genootende socialisten met de vrij zinnige groepen, of de reeds veel besproken combinatie van rood-zwaft. De meest gewensohte oplossing uit ka tholiek of zoo men wil christelijk oogpunt bekeken, blijft ongetwijfeld het herstel der coalitie, maar men möet helaas waarnamen, dat vooral de onverzoenlijke houding der ChristelijK-Historischen, een nieuwe toe nadering in de naaste toekomst zoo goed als uitsluit. Een samengaan van rood met de vrïjl- zinnigen is voorloopig a Ithans niet te ver wezenlijken, omdat de1 vereischte meerder heid ontbreekt en bovendien staan de uiterste vleugels zoover van elkaar, dat het noodige verband voortdurend verloren zou raken. En wat een rood-zwarte combinatie be- in recht op succes. Toen mgr. Von Keppler zich aan het schrijven zette van zijn beroemd gewor- den boek „Mehr Freude", zag 'hiji voor- ^jn geest vele jongeren, wier van, kin derlijk, vertrouwen stralende oogen hem vroegen: Ja, spreek ons van de vreugde! Zeg ons, wat wij! kunnen doen om haar in dezen aan vreugde zoo armen tijd voor ons en anderen te redden en te vermeerde,- ren. En het ééne, alles,-omvattende antwoord luidt: „Terug naar Christus! Naar een ge zond christelijk leven, naar liefde, een- vond en zelfverloochening!" Dien heiligen terugkeer nu wil de Derde Orde bewerken. En daarom zullen we aan de jeugd op haar vragen om vreugde een afdoend antwoord geven, wan neer we de jongeren naar Christus leiden as volgelingen van Broeder-altijd-blij'. ra'j?18™si die door zijin bekoorlijke blij moedigheid zulk een onweerstaanbare aan- ngskraeht uitoefent op alle jongeren, die hem leerden kennen. Franciscus was de virtuoos der levens vreugde en, zooals een niet-katholiek ver maarde, de gelukkigste menseh, die ooit op aarde leefde. Hij zocht Christus alléén 6n v?1 Hem in aUe^ 611 aUea vond> mocht hij zonder ophouden uit de mensch- geworden Vreugde Gods naar hartelust putten. En van die kostelijke gave der zuiverste vreugde deelde hij! met gulle hand uit aan allen die met hem' in aan raking kwamen. Alles om hem heen moest echte blijheid uitstralen. De eenige oor- treft: de uiterste noodzaak, welke daar voor geëischt wordt, lijkt ons vooreerst niet aanwezig, wat heusch niet jammer js, omdat de Nederlandsche socialisten zoo vervuld zijn van anti-godsdienstige neigin gen en extremistische opvattingen, dafi een duurzame fusie toch onmogelijk is. Binnen afzienbaren tijd is de vorming van een vaste regeeringsmeerderheid dus niet te verwachten. Hoewel het kabinet-De Geer slechts noode geduld wordt, put het zijn kracht nit de zwakheid, dat in de gegeven om standigheden geen andere uitkomst be staat. Men moet het er mee doen en dit zal zoowel vóór als achter de regeeringstafel niet vergeten worden. Hoog-helangrijke daden heeft men van het kabinet dan ook niet te verwachten.. Het zal beginselkwesties zooveel mogelijk vermijden en zich bepalen tot zakelijke a angelegenh eden De teekenen en stroomingen, die waar te nemen zijn, voorspellen echter, dat on danks d'e voorzichtige navigatie, niet alle gevaren te ontwijken zijn. Iedere partij zal allicht trachten zooveel mogelijk van zijn program verwezenlijkt te krijgen, ook al is ze van tevoren overtuigd dat het pogen geen succes heeft. Dit kan dan wel eens critieke momenten scheppen, zoo niet voor het geheele kabinet, dan toch voor een ministers-portefeuille. Zoo hoort men hier en daar al heel wat bedenkingen opperen tegen het conserva tisme van den minister van Arbeid, Slote,- maker de Bruine; minister Lambooy is van Chr.-Hist., Anti-Rev. en Liberalen ook al geen troetelkind, terwijl buiten) de partijl-politiek om, minister Van Karne- beek met het fatale Belg.-Nederl. verdrag de kans beloopt te tuimelen. 't Wordt met dit al een nieuw politiek jaar van Iioop en beduchtheid; zoo geheel anders, als na de rechtsehe overwinning gedacht werddoch voordat degene, die daarvan de schuld draagt, mea culpa, wil zeggen, zal er veel verloren zijin. gegaan. FRANKRIJK PARIJS, 10 September (Havas) D'e „Ex celsior" verklaart, dat de berichten uit buitenlandsehe bron, dat er meeningsver- sehillen tusschen Poincaré en Briand ten opzichte van de politiek van Locarno zou den bestaan, volkomen ongegrond zijn. Het blad herinnert er aan, dat het hui dige kabinet zich eenstemmig bij.' de poli tiek van Locarno en haar logische conse- kwentie heeft aangesloten. Het blad merkt verder op, dat Briand's verklaring aan de journalisten te Genève betreffende de geïnternationaliseerde Rijk- zone slechts een herinnering beteeken t aan het verdrag van Versailles en een aandui ding van de opneming der verdragen van Loearno in het volkenbondspact. ENGELAND LONDEN, 10 Sept. (H.N.) Het congres1 der vakvereenigingen heeft vandaag' met slechts vier stemmen tegen het vernieti gende antwoord van den algemeenen raad op het telegram van Tomsky, den Russi sch en vakvereenigingsleider, goedgekeurd. De aanval op Thomas en de overige vak- vereenigingsleiders wordt in dit antwoord een onduldbare inmenging in de aangele- zaak van treurigheid was voor hem de zonde. En daarom kou hij' bijl zijn broeders geen droefgeestige gezichten zien', doch ver- plechtte hen steeds een blij) gelaat te too- nen, terwijl ze als „vroolij'ke zangers Gods" en „muzikanten van den Heer" pre dikend de wereld moesten ingaan om' allen in de evangelische vreugde te doen deelen. Zoozeer was de vreugdezang eener innig gelukkige ziel hem eigen geworden, dat dit jubellied hem zelfs op 'het sterfbed niet verlaten kon, en hij' zingend „Broeder Dood" tegemoet ging. De groote ommekeer in Eranciscus' le ven is deze geweestAls „koning der jeugd" meende hij de vreugde te .vinden in wereldsche genietingen en, door deze voor zijn spelgenooten te bereiden, dacht hij ook hun de vreugde te bieden. Maar hij' vond de waarachtige vreugde pas en bood ze overvloedig aan anderen, toen hij] zich voor immer gehecht had aan de gekruisigl- de Liefde Gods en voor deze Liefde velen had gewonnen. De natuurlijke blijheid van Franciscus werd door de genade ver edelt en opgeheven tot de bovennatuurlijke levensvreugde in Christus. En deze gelukkige verandering dat is een voorname taak van de jengdleiding moet ook in een groot deel der huidige jeugd worden aangebracht. De jeugd heeft recht op vreugde. Dit recht moeten we onaangetast laten, doch wè moeten haar leeren, waar de .echte vreugde te vinden is. Welnu, de door on dervinding wijs geworden leeraar Fran-i ciseus heeft voor haar een sehoql van vreugde geopend in zijn „D'erde Orde". In deze 9chool zullen de jongeren1 ge vormd worden tot apostelen der christe lijke levensblijheid en dan als „vroolij'ke genheden der Engelsche vakvereenigingen genoemd. LONDEN, 11 September (R„0.) De sta king in de kolenmijnen, welke twintig we- ken geleden is begonnen, heeft nu reeds zes weken langer geduurd dan de staking van 1921 en het einde is nog niet heele- maal in zicht. i De vereeniging van mijneigenaars in Zuid-Wales heeft gisteren beslist gewei gerd toe te stemmen in nationale onder handelingen, zooals de regeering wenscht. Ook Zuid-Yorkshire verzet zich beslist tegen een nationale regeling, maar men meent te weten, dat de eigenaars in Not tinghamshire en Derbyshire, hoewel zij! de neiging h'ebben zich te verzetten tegen een nationale regeling, besloten hebben hun gedelegeerden in het centrale comité vrij heid van handelen te geven. ZWITSERLAND De niet-permanente raadszotels. GENEVE, 11 Sep. (oorr. Msb.) Ondanks de vrij scherpe bestrijding, die gisteren in de jnridiseh'-eonstitulioneele commissie der volkenbondsvergadering gevoerd werd te gen het ontwerp-reglement voor de wijze van verkiezing en de herkiesbaarheid dei- negen niet-permanente leden van den .vol kenbondsraad, is de ondercommissie van veertien leden vandaag overeengekomen allo voorstellen der raadsreorganisatie- commissie-Motta in beginsel te aanvaarden en slechts nog enkele redactiewijzigingen aan te brengen, die inderdaad ook' wel noodig waren. Alleen de gedelegeerde van Noorwegen bleef h eden nog onverzettelijk en maakte een uitdrukkelijk voorbehoud tegen het) voorstel, dat een paar staten bij[ wijze van overgangsmaatregel dit jaar reeds bij; voor baat herkiesbaar zouden kunnen worden verklaard. Onze gedelegeerde mr. Limburg is met voorzitter Motta en Scialoja en Loucheur tot lid dier redactiecommissie gekozen. Men Hoopt, dat het kiesreglement thans Woensdag door de voltallige volkenbotids- vergadering zal kunnen behandeld worden. Daar voor de aanneming geen eenstem migheid ^lloch slechts een twee derden meerderheid vereischt wordt, kan Noor- jyvegen, ook indien het bij' zijin verzet blijft volharden, de totstandkoming van het kies reglement niet in gevaar brengen. Men vermoedt, dat de verkiezing der negen niet-vaste raadsleden aan het einde der volgende week zal plaats vinden. Spanje's' uittreden nit den Volken bond. GENEVE, 11 September. De nota, wel ke Spanje aan het volkenhondssecretariaa.fc heeft gezonden om m'ede te deelen, dat Spanje zich volledig nit den volkenhond terugtrok, is zeer hoffelijk van toon en' verklaart, dat Spanje niet langer in den volkenbond blijven kan, nu het een voldon gen feit is, dat Dui tschland een vasten raadszetelheeft, zonder dat Spanje's wen- schen bevredigd zijn. Het wel eenigszins verrassende besluit is heel kalm opgenomen. Na de zoo veel belovende redevoeringen, gisteren door Briand en Stresemann gehouden en welke zoo gelukkige vooruitzichten op een vee] belangrijker gebied openen, treedt het be trekkelijk geringe belang van Spanje's be sluit meer en meer op dena ohtergrond. GENEVE, 11 September (H.N.) Tus schen Stresemann en Briand zijn reeds1 Om- zangers Gods", als „muzikanten van den Heer" door de wereld trekken. Zij zullen aan vele anderen doen zien, dat. slechts een evangelisch liefde- en offerleven waar achtige vreugde voortbrengt; zij] zullen hun leeren dat een overvloed van reine vreugde is te vinden in Gods schoone na tuur, in liturgie en poëzie, in arbeid en onschuldig spel; zijr zullen het licht en de warmte, welke zij opdeden in het zonne land van een hooger leven, reddend uit stralen in vele zielen, waar 't somber werd en kil, toen Christus eruit was verdreven. Ieder die eenigszins bekend is met de binnen- en buitenlandsehe Derde Orde- leetuur, weet, dat overal waar de Derde Orde groeit, eveneens de actie onder de jpngeren in bloei staat, en zal met blijd schap erkennen, dat ook in dit opzicht het woord der Pausen niet ledig tot dezen is teruggekeerd, doch een rijkdom van vluchten heeft binnengehaald. Want de Pausen bleven spreken! Leo's meening bleef altijd, zooals hij! deze uitdrukte tegenover een deputatie van Italiaansche jongelingen: „Onze wemschen» kennend hebt gij u met jeugdigen ijver erop toegelegd de middelen in het werk te stellen, welke Wij in onze encycliek „Hu- mannm genus"- hebben aangeraden, onder andere de verspreiding der „Derde Orde van den H. Franciscus". Op dit redmiddel, allerliefste zonen, kunnen Wij! niet dik wijls genoeg terugkomen. Haast u dus, om u in die Orde te doen opnemen". WatPius X betreft, mogen we volstaan m'et de vol gende woorden van Gabriël Brichet, voor zitter der „Jeunesse Catholique" in Frank rijk: „Indien onze kameraden wisten, hoe de huidige Paus denkt over 'de „Derde Orde - en met welk een aandrang hij! voor- dorhandelingen begonnen over de gevolgen van het pact van Locarno, nu Diui tschland tot den volkenbond is toegetreden. Naar verluidt, moeten Chamberlain en Vandervelde hierbij; de rol van bemiddelaar op zich hebben genomen1. Voorloopig loopen de onderhandelingen over de vermindering van het aantal bezet tingstroepen, bij de vaststeRing waarvan Dnitschland ook de bezetting van het bruggehoofd van Kehl meegeteld wenscht te zien, voorts over de ontruiming van de badplaatsen Langensehwalbach, KreuZ- nach en Neuenahre en tenslotte over de concentratie der bezetitings|t'roepen en het onzichtbaar maken van de bezetting. Volgens loopende geruchten moet Cham berlain voor inwilliging van de Duitsche verlangens zijp. Van D uitsche zijde wordt dit niet bevestigd doch evenmin tegenge sproken. SPANJE Loewenstein's aanbiedingen. BARCELONA, 11 Sept. (V.D.) Talrijke gasten waren uit Biarritz gekomen om1 de verklaring aan te hooren Van den bankier Loewenstein over zijn plan om aan Frank rijk en België enorme geldsommen te lee- 1 nen. Loewenstein zeide dat zijin voorstel gericht is tegen de „vredeswinsfemakers". Verder verklaarde hij' 10 millioen pond sterling aan België te willen leenen in riiil voor een equivalente som in papierfirancs, waarvoor hijl aandeelen in Belgische con cerns zou willen aankoopen. PARIJS, 13 September (H.N.) Volgens berichten uit Madrid is de stemming, die in Spanje wordt gehouden, tot nu toe voor Primo de Rivera gunstig verkropen, zooals trouwen» te verwachten was, daar van een eigenlijke stemming niet kan worden ge sproken. Feitelijk worden slechts handtee- keningen verzameld ten gunste van het directorium. Reeds Zaterdagmorgen wer den alle ambtenaren en voorts het! perso neel van de groote fabrieken, voordat! zij' aan h' et werk gingen, uitgenoodigd hup lrandteekening op de desbetreffende lijsten te zetten. To Madrid werden op den eersten) dag slechts 22.000 lrandteekeningen verzameld. Te Barcelona heeft de politie verschillende personen in hechtenis genomen die het volk aanspoorden zich van stemming te ont houden. Zij1 werden met- een boete van 500 pesetas bestraft. ITALIË ROME, 11 September .(Steffani) Heden morgen werd op Mussolini een aanslag ge pleegd, op het oogenblik dat de auto vap Mussolini op weg van de villa Torlonia naar het Chigipaleis het Partapia-p'lein Een jongeman, Erme te Giovannint, en steenhouwer van beroep, wierp een bom naar den auto van Mussolini. De bom kwam tegen een zijraam van den auto te recht, en viel dan op den grond, waar zij ontplofte, terwijl de auto doorreed. Door de scherven, door de zeer sterke ontploffingen veroorzaakt, werden vier voorbijgangers licht gewond. De gewonden werden naar een hospitaal gebracht. Giovannini, die in 1908 te Casanovo di Carfagnana geboren is, werd door de agen ten, die den auto. escorteerden, gearres-i teerd. Hij| verklaarde, dat hij van morgen pas over de bergen uit den vreemde was gekomen en niet in het bezit van een pad poort was. Mussolini, die absoluut ongedeerd was, al de jongeren uitnoodigt om die Orde in te treden, voorwaar, ze zonden niet meer talmen." Benedietus XV riep in zijn ency- cliek „Sacra propediem" in het bijzonder de organisaties der jongeren naar de Derde Orde, terwijl 't zij! tier even vermeld Pius XI reeds als jongeling den1 des tijds nog niet verzachten Rëgel der Derde Orde aanvaardde. Vooral in zijn eeuwfeest-encycliek over Sint Franciscus roept Pius XI da jeugd in de meest duidelijke woorden naar de Derde Orde. Om de jeugd, op te voeren naar het volmaakt christelijk leven het doel van Franciscus' glorieuze stichting en om haai' te sterken tegen de mo derne gevaren, vraagt Z. H. de hulp der Bischoppen om de jpngeren, dia den vereischten leeftijd, van veertien jaren be reikten, tot de Derde Orde te doen toetre den en nog wel in dit Franciscaanse!) 9 jubeljaar. En om voor goed het hier en daar nog voortlevende vooroordeel, dat de Derde Orde niet zoozeer voor de jeugd zou zijn, te dooien en tegelijk om dent jongeren zoo vroeg mogelijk de machtige bescherming van Sint Franciscus' leef regel te geven, wenscht Z. H., dat zij die nog geen veertien j'aar tellen, reedd als postulant-leden zich bij] de Derde Orde aansluiten. Klaarblijkelijk doelt de Paus hier op de over de geheele wereld meer en m'eer in aantal groeiende afzonderlijke jeugdaf delingen der Derde Orde. Ook in ons vaderland is het einde van het ontwikkelingsproces in de jeugd-aetie der Derde Orde geweest: speciale Tertia' jrisseri-vereenigingen voor de jeugd. Is men eenknaal overtuigd vafli het hoogei nut der Derde Orde voor de jeugd' van zette zich onmiddellijk aan zijin gewone werkzaamheden in het Chigi-paleis. Mussolini heeft, ten einde betoogingen over het incident te voorkomen, den bladen verboden in extra editie te verschijnen of sensationeele bijzonderheden over den aan slag te publiceeren. De bladen mogen voor loopig slechts officieele mededeelingen op nemen. Onmiddellijk nadat het bericht van den aanslag in de stad was verspreid, verschenen de meeste diplomaten op bui tenlandsehe zaken om Mussolini hun ge- lukwenschen aan te bieden. De Duce heeft nog tal van telegrammen van gelukwen- sehen uit het geheele land ontvangen. Ta Rome heerschte groote opwinding. Overal vinden samenscholingen plaats en uit alle huizen hangen vlaggen. ac Toen de Paus het bericht werd meege deeld, heeft deze God gedankt dat hij! hei afschuwelijke misdrijf verijdeld heeft en Mussolini zijn persoonlijke gelukwenschen doen toekomen. li lii_st KORTE BERICHTEN Volgens een officieele mededeeling zijn de laatste dagen te Hannover; ,80 typhusgevallen geconstateerd. Tot dusver) zijp twee personen overleden. Mellon, de Amerikaansche minister, van financiën, in naair Southampton ver trokken om vandaar naar New-York terug te keeren. In Griekenland is; het verkeer her steld. doch openbare bijleenkomsten' blijlven verboden. D;e bevolking uitgenoodigii haar wapenen in te leveren. Het door Primo de Rivera uitge schreven driedaagsche plebisciet in Spanje begint heden. Alle Spaansche mannen en vrouwen boven 18 jaar zullen vóór of te gen het directorium moeten stemmen. Voor de eerste maal kunnen de Spaansche vrou wen het stembiljet hanteeren. Uit Beiroet (Syrië) wordt aan de- „Times" gemeld dat bij' een gevecht in heï gebied van Damascus een Franselie colon ne de rebellen die talrijke dooden en een belangrijke hoeveelheid munitie achter lieten, heeft teruggedreven. Naar de Moskousche bladen melden, moet Japan hetRussisch aanbod, inzake het sluiten van een wederzijdsch garantie pact hebben aanvaard. D® Poolsche politie heeft een uit 20 man bestaande bende in hechtenis geno1- men, die naar beweerd wordt, spionnage- diensten ten gunste van sovjet-Rusland verrichtten. Te Croydon is 'een vliegtuig geland, dat voor een waarde van bijna een millioen pond staven goud aan boord had nit dó Siberische mijnen. Het goud moet in Enge land gesmolten en aangemunt worden. Hëfi vliegtuig was te Moskou opgestegen en heeft den tocht met slechts 2 tussstejhenlan}- dingen te Varschau en Berlijn volbracht. Naar de Dni meldt, is het Steklof, den vroegeren hoofdredacteur van da Izwestia, die onlangs, wegens frauduleuze handelingen en om andere redenen, vaa het lidmaatschap der communistische par tij vervaHen werd verklaard, gelukt, hei melijk Rusland te verlaten. Naar verluidt, vertoeft hij' thans in Duitschland en stelt hij zich voor, binnenkort „onthullingen"' over den gang van zaken in sowjefe-Rus- land te doen. De sowjet-regeering heeft de kort geleden i(ngevoerde prijsverhooging van buitenlandsehe paspoorten weder ingetrok ken. In den vervolge zal een „arbeider"' .onzen tijd, dan zal men inzien, dat ook dat propagandamiddel gebruikt möet wor den, hetwelk het grootste aantal jeug dige leden in de Derde Orde brengt. Zulk een middel nu is het bijteenhoudeü Heg jongeren in hun eigen milieu, 't Valt tochgemakkelijk, te begrijpen, dat zij zich niet bijzonder thuis gevoelen in een vergadering met getrouwde lieden en vol wassenen. Blijven de jongeren bij! elkan der, dan zal hun geestdrift voor hun eigen mooie beweging hooger oplaaien, terwijl zij zich toch één weten met die wereld organisatie van mülioenen. Zulk een een maal gevormde jeugdgroep blijft de jon gens of meisjes trekken, wijl dezen weten: daar is onze plaats, dat is iets voor ons. De ondervinding in verscheidene parochies heelt 't dan ook bewezen, dat een flink aantal jonge Tertiarissen pas gewonnen, werd toen een afzonderlijke afdeeling voor hen was opgericht. In Nederland mogen we een verblijden den voortgang eonstateeren van de jeugd beweging der Derde Orde. Telkens verna men we nieuwe klanken over een opvoeren der jeugd tot hooger idealen in Sint Fran ciscus' geest; priesters, jeugdleiders en voormannen onzer Katholieke Actie hiel den de meest krachtige pleidooien voor een: toetreden der jeugd tot de Derde Ord'e, terwijl bijl deze gelegenheden de betrokken Bisschoppen door hun aanmoediging steun den de stroom van het .Franciscaanisclhe leven onder de jeugd gaat verblijdend! voort en zal hieraan valt niet meer te twijfelen in talrijke vertakkingen uit gaan over het gansche land. Moge vooral in 't jubeljaar het opnieuw gesproken woord van Rome rijke vruchten brengen1

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1