NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS* Dringend verzoek. BUITENLAND BINNENLAND5"" CHINA ZUID-AFRIKA NUMMER 107 DONDERDAG 9 SEPTEMBER 1926 228TB JAAR8ANB NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markti en 2; Telefoon No.474. Abonnementsprijs f 1,90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1tot6 regels f0,90, elke regel meer f 0,15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager. GROOTEWAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Met het oog op de extra-verspreiding van ons Blad des Zaterdags,verzoeken wij heeren Adverteerders, hunne adver tentiën voor de Zaterdagnummers steeds zoo vroeg mogelijk in te zenden. Van advertentiën, die later dan Vrijdagavond binnenkomen, kan de plaatsing niet worden gegarandeerd. DE ADMINISTRATIE. Verblind of verdoold? iWie gehoopt mocht hebben, dat de straffe uitspraken van mgr. Callier over deRi.-K. jVolkspartij! de leiders van de dwalingen hunner wegen zon terugvoeren, moet wel deerlijk teleurgesteld zijtn sinds het Sep tembernummer van het orgaan dezer dis sidenten verschenen is. Door heel het blaadje klinkt een ltiep- hiep-hoera-toon, gestemd op: de R.-K. Volkspartijl is niet ontoelaatbaar, want de Bisschop vaardigde geen verbod uit. Zonder het nochtans te willen, laten do Volkspartijgangers zich hiermede leelijk in de kaart zien. Zon die blijdschap op- lecht zijn, dan mag men toch m'eenen, dat de heeren eerst in den waan verkeerden, dat zij ontoelaatbare dingen bedreven; in welk geval zij' een paar jaar eerder om een audiëntie bij' den bisschop hadden moeten aankloppenen wanneer die vreugde geveinsd is, verraden zij' eigenschappen even funest als hun politiek. Het blaadje doceert op zijn manier staat kundige geschiedenis van de naburige landen om tenslotte te concludeeren, dat het eenheid-versplinterende streven dei* Volkspartij' nog zoo kwaad niet is. Welk een verblinding! Weten de mannen van de Volkspartij! dan niet, hoe reeds de Romeinsche verove raars de eens bedwongen volken onder de knie wisten te houden, door het verbreken der eenheid naar het bekende recept „ver deel en heersch" Hebben de wantoestanden in Frankrijk, Portugal, Mexico, enz., hun dan niets' ge leerd 't Lijkt zoo, want het blaadje, terugkee- rend tot de krasse veroordeeling door mgr. Callier, schampert: „De persoonlijke meening van Z. D. H. den Bisschop van Haarlem, komt duidelijk genoeg uit, maar de argumenten, waarop deze meening berust, zijn niet sterk(l)i Overigens wordt ons niet opgelegd deze. meening te volgen, maar wij! worden zelf verantwoordelijk gesteld voor de gevolgen onzer daden. Een verantwoordelijkheid, die wij moeten aanvaarden. Had Z. D'. H- het lidmaatschap der R.-R. Volkspartij' verboden, dan had Monseigneur de volle verantwoordelijkheid voor de gevolgen, het overloopen van tienduizenden naar het roode k amp, op zich genomen en dan had den wij ons óf er hij kunnen neerleggen óf ons op Rome kunnen beroepen- Nu kun nen wij noch het eene noch het andere doen, maar moeten wij' blij'yen handelen: volgens ons eigen geweten en onze eigen overtuiging." Men heeft dit stukje niet onder de loupe te nemenreeds met het bloote oog vaTf de leelijkheid er van op; aan drogredenee- ringen, om van erger niet te gewagen, geen gebrek. I i I-1 I Bijzonder misleidend is het gefraseer over het overloopen „der tienduizenden" naar het roode kamp. De Volkspartij! behaalde bij! de laatste verkiezing ongeveer 40.000 stemmen. W anneer er tienduizenden zouden over loopen, moest dus de geheele partij tot dien uittocht bereid zijniets watj wij terwille van die menschen zelf, maar niet zoo grif aanvaarden. j Doch al bestond de mogelijkheid, ((tan mocht voor die daad niet als verontscbul- diging gelden: er is geen Volkspartij', dus geen democratie. Wanneer het werkelijk waar is, dat de leden der Volkspartij' naar de sociaal-, democraten deserteeren om de democratie en niet om het socialisme, dan hadden zij Met eens een aparte partij; behoeven te vormen, omdat zij] wat ze nn nog zoeken, m de R.-K. Staatspartij' gevonden zouden hebben. Het blijkt helaas meer met de feiten in overeenstemming, dat de Volkspartij,-lie den nimmer van de democratie in de R.-K. staatspartij, wilden profiteeren, maar daf s® gerecruteerd 2i:n uit de breede schaar van hen, die aan den weg de timmerlui oeeritrseeren. Zoo de leiders van de "Volkspartij! wezen- ijk katholieken waren van „achttien ka raat dan zonden zij na het bisschoppelijk vermaan „de tienduizenden"- hebben moe ten zenden naar de Rl-K. Kiesvereenigin- gen; daar kunnen zij) zonder hun geloof °P zij te zetten, het volle pond van hun rechtmatige eischen toegewezen krijgen. ElijVen zijl echter de halsstarrigheid be waren van nu, dan voeren zij zelf grond aan voor het vermoeden, dat de „R.-K. Volkspartij" geen barricade is tegen de niaar een heimelijke ingang tot die instelling. j BELGIE Loewenstein's aanbod algewezen. BRUSSEL, 7 September (H.N.) De Bel gische regeering heeft het aanbod vair den Belgischen bankier Alfred Loowenstein, om aan België '11 bedrag van 10 millioen pd.st. vrij' van rente te leenen om den1 wisselkoers te stabiliseeren van de hand gewezen. Hetzelfde is door Frankrijk ge schied. De verwerping van het aanbod geschied de op de overweging, dat het aanbod! in hoofdzaak hierop neerkwam, dat de tegen waarde in Belgische francs moest worden uitbetaald en België zich moet verplichten om voor den duur van de leening geen an dere leening zonder voorkennis en mede werking van het Loewenstein-co^sortium aan te gaan. Het consortium zelf wilde in Engeland een leening uitgeven, die door een over eenkomstig bedrag van deviezen zou zijn gedekt. Daardoor zou echter een groot ge deelte van België's voorraad aan Eugel- sche deviezen naar Engeland moeten wor den overgebracht en het consortium: zou dan tevens de cpntrole over de groot-indu strie en de f'inancieele insteHingen hebben gekregen. FRANKRIJK De fiscale maatregelen. PARIJS, 8 September (V.D1.) De presi dent van den ministerraad heeft verklaard dat de bezuinigingsmaatregelen waartoe de regeering besloten heeft, onmiddellijk na het r eces aan de kamers voorgelegd zul len worden. De regeering zal de kwestie van ver trouwen steUen en geen enkele interpella tie toestaan. ENGELAND De Mijlnwcrkcrsstaking. Williams, de voorzitter van den Bond der Mijneigenaars deelde Maandag mede in een onderhoud tusschen verschillende, ministers en den Bond van Mijneigenaars dat de eigenaars vast waren besloten on derhandelingen op nationalen grondslag! te weigeren, daar een duurzame vrede in de industrie nimmer door zulk een over eenkomst kon worden verkregen. Hij; voeg de daaraan als verdere argumenten toe ter ondersteuning van zijn bewering, dat vroegere nationale overeenkomsten nood lottig zijn gebleken en dat zij de kwestie van de economische naar de politieke sfeer overbrachten. Spr. ontkende, dat de eige naars er naar streefden den mijnwerkers- bond te vernietigen. De woordvoerder der regeering zette uiteen, dat een nationale overeepkloinst niet beteekende een .uniforme loonschaal voor de geheele industrie, en hijf voegde erbij, dat de mijnwerkers bereid waren dis- trictsregelingen te treffen. Hij' drong er biji de eigenaars op aan ten minste bijeen te komen ter bespreking der geheele kwestie. Churchill waarschuwde de eigenaars, dat, indien na de indiening van het verslag der huidigs bijeenkomst aan de districts gedelegeerden in de heden te houden vergadering, de eigenaars nog steeds zou den weigeren te onderhandelen, de regee ring haar eigen weg zou moeten volgen buiten hen om. Ten slotte zeide de woordvoerder der eigenaars, dat hij het rapport der confe rentie aan de te houden gedelegeerdenver gadering zon voorleggen, maar hij' gaf niet veel hoop, dat er wijziging zou komen in de houding der eigenaars. Mijnwerkersdeidors haastig naar Londen vertrokken. LONDEN, 8 September (Ri.O.) Er is gisteravond een nieuwe ontwikkeling in de kolencrisis ingetreden, welke hieruit blijkt, dat mijïawerkersafgevaardigden, dio de labour-conferentie te Bournemouth bij^ wonen, met spoed naar Londen vertrokken. Verklaard wordt, dat dit vertrek plaats had, in antwoord op een dringeed' verzoek der regeering. POLEN BERLIJN, 7 September (H. N.) Volgens een'bericht uit Warschau hebben de ont hullingen over de ergerlijke toestanden bijl de politie te Warschau succes gehad. Het openbaar ministerie heeft last gegeven een onderzoek naar deze toestanden in te steUen. Men verwacht, dat de strijd tegen den wantoestand krachtig zal worden ge voerd. Intusschen is een nieuw schandaal be kend geworden. Het is gebleken, dat tal rijke kooplieden geregeld douceurs aan de politie hebben gegeven, om geen onaange naamheden met haar te hebben. Weigerden de kooplieden deze belasting voor de poli tie op te brengen, dan werden zij' met het oogluikend toelaten van de politie door inbrekers bezocht, zoodat hun schade dan' nog veel grooter was. SPANJE PARUS, 7 September (H.N.) De stren ge censuur, die in Spanje wordt uitge oefend. verhindert, dat men zich een nauw keurig beeld van den toestand kan vorme^. Het schijnt echter volgens de laatste be richten in de bladen dat het Primo de Rivera gelukt is, het verzet van de artil lerie-officieren in verschiUende garnizoe nen te breken, en evenzoo schijnt het, dat de koning zich onvoorwaardelijk aan de zijde van Primo de Rivera heeft gesteld, en hem met zijn volle gezag steunt. Het centrum van de militaire beweging schijnt nog steeds de stad Bilbao te zijjn. Wegens deelneming aan de muiterij; zij|n in het geheel 1667 artillerie-officieren van hun post ontzet. Het wordt bevestigd, dat de oorlogssche pen te Cadix en de fabrieken van oorlogs materiaal te Barcelona zich bjj! de bewe ging van het arfiUeriecorpsi hebben aan gesloten. Die militairen-beweging. PARUS, 8 September (H.N.) Uit Ma drid wordt gemeld ,dat er eed officieele mededeeling i9 verschenen, waarin wordt verklaard, dat het directorium meent, darë de muiterijen slechts het gevolg van' een misverstand zijjn geweest. Primo de Rivera voegt hieraan toe, dat de orde met aUe middelen zal worden gehandhaafd en diat de Schuldigen bestraft zullen worden, zon der dat de regeering zich door d'en geest van rancune zal laten leiden- Volgens andere berichten zijn 1800 offi cieren van hun post ontzet. Men gelooft echter, dat een algemeene amnestie zal worden afgekondigd, en dat slechts de raddraaiers bestraft zuUen worden. Het meerendeel der artiRerie-officieren zal waarschijnlijk binnenkort weer worden aangesteld. Een nienw aanbod aan Spanje, Naar uit Genève wordt gemeld, wordt trots de afwijzende houding van de Spaan- sche regeering tegenover den volkenhond in vooraanstaande volkenbomdskringen de mogelijkheid overwogen om Spanje nog maals een herkiesbaren niet-permanenten raadszetel aan te bieden en dit land door een eenstemmig besluit van de volken- bondsbïjeenkomst een nieuw bewijs van achting en sympathie te brengen. ZWITSERLAND De eerste moeilijkheden in de Volkonbondsbije inkomst. GENEVE, 7 September. (B.T.A.) He", denmorgen werd vernomen, dat enkele de legaties, in het bijizonder die van Noorwe gen, voornemens zijn de assemblee te ver zoeken tot disjunctie van de twee voor stellen van den raad betreffende Duitsch- land en de met-permanente zetels over te gaan en de tweede kwestie naar de juri dische commissie terug te zenden. Het resultaat van dit ingrijpen zou, in dien het slaagde, zijn, dat onmiddellijk vol doening aan Duitschland werd gegeven, terwijl de andere landen betreffende het aantal niet-permanente zetels in onzeker heid zou blijven. Die raad is besloten een dergelijk voor stel energiek te bestrijden en Briandi zal niet aarzelen om, zoo noodig op het spreek gestoelte in te grijpen. De toestand in China. HONGKONG, 7 September (R.O.) De minister van buitenlandsche zaken te Can ton beeft aan den Britschen consul-gene raal een brief geschreven, waarin hiji pro testeert tegen de ontscheping op 4 dezer van gewapende Britsche marine-strijd krachten. Hij kwalificeert deze actie niet aBeen als een schending der nationale wetten, maar, in de gegeven omstandigheden, als een daad van materieele en moreele agres sie. De minister vraagt het onmiddellijk te rugtrekken v an li et Britsche detachement' en de onmiddellijke staking der belemme ring van de riviervaart, alsmede het te rugtrekken der Britsche kanonneerboot-en. AMERIKA De Kerkvervolging in Mexico. MEXICO, 7 Sept. (R.O.). De Katho lieke bisschoppen hebben een verzoek schrift gepubliceerd, dat aan het congres zal worden aangeboden en waarin om in trekking wordt gevraagd van sommige be- bepalingen van het amendement op de grondwet. In de petitie wordt uiteen gezet, dat de KathoBeke Kerk niet vraagt om bijzondere gunsten, maar godsdienstvrijheid wenschb voor alle religies. „LONDEN, 7 September (H.N.) Hertzog, de eerste minister van Zuid-Afrika, Heeft gisteren te Kaapstad aan den vooravond van zijix vertrek naar Londen, waar hij aan de Britsche rijksconf'erentie zal deel nemen, een rede gehouden, waarin hij op de noodzakelijkheid wees dat Zuid-Afrika. een onafhankelijke constitutie zal ver krijgen. Hij verlangde verder een eigen Zuid- Afrikaansche nationale vlag, in plaats van de Union Jack en verklaarde dat Hij) allo noodzakelijke stappen zal doen om de na tionale positie van Zuid-Afrika te verzeke ren. Hij gaf te .kennen, dat Bruce, de eer ste minister van Australië, zijn opvattin gen steunt. KORTE BERICHTEN Het departement van buitenlandsche zaken van Mexico heeft zijn voornemen te kennen gegeven om de handelsverdragen met Engeland, Frankrijk, Duitschland en andere landen, die dit jaar eindigen, niet te verlengen, doch daarbij' tevens verklaard bereid te kijh over een nieuw verdrag te onderhandelen. De 5000 stakers bij den spoorweg in Columbia en de bootwerkers te Buenaven tura hebben het werk hervat. De eisohen der stakers zijn ingewilligd. De republikeinsche garde te Athene zou zich aan een „ernstig vergrijp tegen de descipline" hebben schuldig gemaakt, meldt een telegram uit Athene. Van regeeringswege wordt meege deeld dat door het hooge water in Batsch- ka en Baranja (Zuid-Slavië) 121.000 mor gen vruchtbaar land werden overstroomd en 1421 huizen totaal verwoest. Be schade bedraagt 266 mitiioen dinar. In het Groot-Hertogdom Luxemburg en ook in de Belgische provincie Luxem burg worden de dennenbosschen; geteisterd door het bekende insect ,de bombyx mo- nacha, die er enorme verwoestingen aan richt. Te Nordhausen in Pruisisch Saksen', zijn opnieuw twee gevaBen van spinale kinderverlamming met doodeljjkon afloop voorgekomen. De slachtoffers zijp een jon gen van 4 en een meisje van lSB/z jaar. Volgens een telegram uit Karachi (Britsch-Indië) aan de „Morning Post", heeft een wervelstorm ontzaglijke schade aangericht. Tal van personen zijp gedood. Verschillende straten in de stad staan on der water en de schepen in de haven heb ben ernstige schade opgeloopen. Cobham is Dinsdagochtend te Singa pore met zijn vliegtuig aangekomen' en heeft kort daarna zijn tocht in de richting van Penang voortgezet. Volgens den weekstaat van 31 Aug. der Nationale Bank van Hongarije is de biljetten-omloop sedert 23 Aug.. met 48,6 millioen pengö toegenomen. Volgens bericht uit Hamburg hebben de havenarbeiders van de Noordzee-haven de eoUectieve arbeidsovereenkomst opge zegd. Zij verlangen 20 o/o loonsverhooginjg. In een nachtasyl te Berlijn zijn twee jongelieden in hechtenis genomen, Otto Schelesinger en Willi Weber geheeten, die er van verdacht worden de daders te zijn van het spoorwegongeluk bij; Hannover. 'Op de Pruisische spoorwegen zal het aantal treinen met ingang van den winter - dienst belangrijk worden ingekrompen- Te Konstantinopel zij in twee Japan- sehe snelkruisers aangekomen. De com mandant, vice-admii'aal Yamanoto, zal ook een bezoek aan Angora brengen, waar hij' plechtig ontvangen zal worden. Het internationaal congres van rei zende kooplieden te W;eenen heeft besloten tot het stichten van een internationalen bond van reizende kooplieden. Uit Boedapest wordt gemeld, dat de extremistische socialisten een betooging gehouden hebben voor het ministerie van binnenlandsche zaken. De politie joeg de betoogers uiteen en nam 55 personen in hechtenis'. - Harry Thaw, de beruchte held van zoovele avonturen, gaat weer trouwen. En weer met zijn eerste vrouw, Evelyn Nes bit, v an wie hij indertijd waS gescheiden. Het paar gaat een reis om de wereld tnaken. Het telefoonverkeer Rotterdam Basel is thans blijvend geopend. Volgens te Berlijn ontvangen berich ten heeft de Turksche regeering zich be reid verklaard het Lotus-incident te onder werpen aan het oordeel van het Haagsehe Hof van arbitrage. Intusschen bevindt luitenant Desmons, naar de Parijlsche bla den melden, zich nog steeds in hechtenis ondanks de herhaalde stappen "door de Fransche regeering en den Franschen zaakgelastigde te Konstantinopel gedaan. Te Kabandjahé (Oostkust van Suma tra) werden twee sterke aardschokken ge voeld. Te St. Petersburg is op 'een der stationspleinen een nieuw standbeeld van Lenin opgericht. Het hoeveelste standbeeld van Lenin te St. Petersburg dat nu is, wordt niet gemeld. Volgens een bericht uit Boekarest aan de „Vossisehe Zeitung" zal Roemenië alle nieuwe schepen voor zijin oorlogsvloot in Italië doen bouwen. De herstellingem' zouden een bedrag van 1200 mülioenL lei beloopen. i De inspecteur van het mijnwezen zegt van de nieuwe goudbedding die te Glenhelg in het Australische mandaatge bied van het vroegere Duitsch-Nieuw Guenea ontdekt is, dat het de bestie bed ding aan de oppervlakte is die hij' ooit ge zien heeft. Zij is honderd voet breed. -De te Warschau bijeengekomen inter nationale federatie van oud-strijders heeft zich onder zekere voorwaarden uitgespro ken voor toelating van de oud-strijÜers- organisaties der vroeger vijandelijke lan den. Een hieuwe bijeenkomst zal binnen 3 maanden te Luxemburg plaats hebben. Uit Sofia wordt gemeld, dat) er, al daar en ook in de provincie verschillende arrestaties plaats gehad hebben van jonge lieden, die tot de communistische en; 'de extremistisch-agrarische partij! behoorden en die een samenzwering op touw gezet hadden. I Koninklijk bezoek aan Utrecht. Gisteren heielft op het terrein aan de Adri'a,aui-van-Ostaidela.an, waar heit nieulw'S Diaconessenhuis in aanbouw is, h'at aan brengen plaats gehad van iaën ged',enksteém ini de te bouwen hal van hrt gabouiw'. Do geheel© koninklijke familie was daarbij! aanWézig. H. M. de Koningin, Z. E. H, Prins Hendrik en H. K. H. Prinses Julia na waren pier trein uit Den Haag, H. M. dia Koningin-Moeder was per auto uit Soest- /dijk gek'oman1. Allen werd»n bij het rijden naar het terrein deir plechtigheid; uitbun dig door het volk toegejuichd. De hooge gasten zagen «r zeer welva rend uit en gaven blijk dj© wegens het hér- stel van H. M. de Koningin en H. KJ. H. dja Prinses bijzonder hartelijke, huldigingen teln; zeerste te Waaxdé-eren. Aan hot. station onderhield Hare Ma jesteit zioh nbg geruimen tijd m'et den Comlmissaris en den Burgemeester en sp'rak hare voldoening uit over die afgeloopen plechtigheid. Daarlnla werd de trein bestegen en ver trok het hooge gezelschap, luide toege juicht naar Den Haag. Inmiddels had! H. M. do Koningin-Moeder zich naarSoest- dijk per auto begeviön. Z. K. H- de Prins. De Priffls is voornemens (ten 16en dezer naar Vemlo te gaan voor eieln bezoek <aan da groote Laind- en Tuinbouwtentoonstelling aldaar. Audiënties. De audiëntie van don Minister vani Waterstaat zal a.s. Maaindag 13 dezer ni]et plaats hebben. De verdragen van Genève. Het standpunt van Nederland). Bij de Tweed» Kamer zijin thans inge diend vier ontwerpetn van w©i, te wletend 1. een wetsontwerp: tot goedkeuring vara het ontwerp-verdrag van GenèVe betref fende die gelijkheid van behanidieling Vaü vreemde arbejeters etn eigen ondëlrd'anten! voor de ongevallen verzekering 2. eeim ontwerp tot voorbehoud d|er be voegdheid' voor toetreding tot het ontwerp verdrag vain, Genève betreffende nacht arbeid in d|e bakkerijen; 3. een ontwerp tot, goetdkouriaig van bet oinitwerp'-verdrag Van Genève, aan gaande dje schadeloosstejling voor onge vallen', ov'erkomfen in Vierhand mlet de dienst betrekking; en 4. een ontwerp' tot voorbehoud dier be voegdheid] voor toetreding tot het ontwerpj- verdrag Vaml Genèv'e betrtffénte schadë- loosstellimlg voor beroepsziekten. Na den, watersnood. Blijkens officieuze meriefeolinge® nik Dreumei zullen, daar in ten kolmtenlden! herfst ein winter, Wanniejer niet spoedig doeltreffend»: maatregelen getroffen w'erdien honderden stuks vee, koeien, paarden en' varkens .niet onder dak' gebracht kunnen worden, wlegens gebrek aan schuren welke niet bij' de nieuwgebouwd» woningen zijd aangebracht. Het afscheid van mevrouw Theo Mann Bouwmeester. Mevrouw Theo M'a/n'nBouwmeester, dö gevierde toomeelspeeflster, neemt 'binnen kort voorgoed afscheid van, het publiek door in Je belangrijkste plaatsen, van Nederland; een afscheidsvoorsiteBing te gevwj'. Ongetwijfeld zal d|ezq groote kunstena res, de laatste van) dia drie groote Bouw1- meesters, eiein, buitengewone' hulde ten d»él vallen. Overal in den lande zijn eln worden tot dit Qoel Eere-Comité's opgericht, waarvan de samenstelling binnenkort officieel be kend gemaakt zal worden. De afecheidstournee vangt redds in het begin van October aan en duizendien in déhi lande zullen in de gelegenheid zijn, het machtige talent van deze ónvtergeteMj'kg NederlamldjSc'he kunstenares, nog eenmaal, voor het laatst te bewonderen. De zaakGeelkerken'. Ondar het opschrift „Onmogelijke posi tie" schrijft de „Heraut": Professor Obbink's sympathieën gaan uit inlaag de „Geelkerken-groep", maajr met dat al vindt hij haar positie „onmogelijk'4. In het bekend© conflict lijkt dit hem, het tragische, „dat d,e Ge,©Ikefktein-groep wei' een leeirtuchtkerk wil, maar zich niet wil voegen, in het kader van ean leertucihtkerkl. Deze groep wil leertueht, maar zoodra leer- tucht wordt toegepast, verzet ze zich. Zc wil leertueht, tot op zekere hoogte. Zo wil leertueht, behalve over eigeln) afwijL kende meerlingen. Daardoor is deze groep gekomen iu een onlmogelijke positie, ook (naar het oordeel van hen, die aan hun zijde staan. Bezoek van Zwiiserschc indiistricifen. Gistere» heeft een gezelschap van 376i Zwitsersche Iadustrieelen en Kooplieden een bezoek gebracht aan Rotterdam, te

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1