NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Eerste Blad V Tegenstrijdigheid. Buitenlandsch Overzicht BUITENLAND ZUID-AFRIKA CHINA BINNENLAND^ Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No.474. Abonnementsprijs f 1,90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1tot6 regels f0,90, elke regel meer f 0,15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager. NUMMER 105 ZATERDAG 4 SEPTEMBER 1926 22^™ JAARGANG 6R00TE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT BELEZEN IN ALLE KRINGEN Dit nummer bestaat uit twee bladen Toen voor eenige weken, onze Lim- burgsche jongemannen tot den beruchtei) marseh werden geprest, heeft bijkans de geheele Nederlandsche pers zich vol ver ontwaardiging gekeerd tegen den hoofd officier, die met de woorden: „al is het kruipend, maar komen moeten ze er", alle bezwaren tegen de door hem gelaste oefening cynisch afwees. Ja! Het rechtvaardigheidsgevoel is ge lukkig sterk in ons volk ontwikkeld; de drang om de verdrukten tegen de verdruk kers, de zwakken tegen de sterkeren te be schermen, schijnt nog een overblijfsel van de ridderlijkheid, die onze voorvaderen, naast hun gebreken, bezaten. Zeer opmerkelijk is het echter, dat deze mooie eigenschap in de harten van de meeste landgenooten te loor gaat, zoodra het geweld of het kwaad zich werpt opi de Kerk en haar ledematen. De gebeurtenissen in Mexico laten dit verschijnsel wederom schrijnend scherp zien. Wekenlang wachtten wij, Katholieken, geduldig of de pijnlijke verontwaardiging, die in ons woelde, gedeeld werd] door de velen, die toch anders dikwijls genoeg blij ken van kunne rechtschapenheid toonen'. Wekenlang wachtten wij; tevergeefs! De bladen, de tolken van de openbare meening, gaven met uitzondering van de onzen en enkelijke christelijke niets anders, dan een nuchter-droge opsomming van feiten. Die vele journalisten, gewoonlijk zoo ontvankelijk, leken er nu niet toe te kunnen komen, hun conclusies ten beste te geven. Wij wachtten geduldig en hoopvol. Wij vertrouwden, dat ziji naarstig, dege lijk materiaal verzamelden, om' dan des te grondiger af te rekenen met deze mo derne christenvervolgers, want het kon toch immers niet zijn, dat er ook maar? iemand die 't hart op de juiste plaats had zou zijn, die niet ontvlamde in heiligen toorn tegen de schanddaden van de Mexicaansehe despoten. 't Mocht toch immers geen menschen ge ven in Nederland, die koud bleven voor een tyrannie, welke zich niet alleen ver grijpt aan de geestelijke vrijheid der meer derheid van een volk, maar ook met sabel slag en handboei optrad tegen de personen zelf, die zich verzetten tegen de- draco nische wetten, welke het voorvaderlijk geloof aanrandden. Helaas!... De illusie vervloog; de ont goocheling kwam. Zij hebben hun meeningen geuit, de mannen van „Telegraaf", „N. Rotterdam mer", „De Groene", „Het Volk" en, zoo vele anderen, maar die meeningen, waren niet vervat in een taal, die trilde van afschuw voor het misdadig gedoe van Gal les en zijn trawantenergerer, kwam geen woord van afkeuring in voor over die wreedheid, aan fanatici eigenschan delijker ze trokken partij voor een man, die, steunend op de wapenen, de ziel en het karakter van een natie wil vernietigen. i Wie dagelijks zulke tegenstrijdigheden, ziet en vóór hij' vonnist naar een verkla-' ring zoekt van dergelijke raadselachtig heden, moet in droefheid waarnemen, dat degenen, die zich zoo misdragen, feitelijk Slachtoffers zijnslachtoffers van hun haat tegen de Kerk, een haat gegrond op onwe tendheid en vooroordeel. Kerk gelooven zij! terstond al Tï lelijk en in hun heimelijke vreugd, dat Haar leed geschiedt, vergeten zij, dat e verk niets anders is dan een millioenen- genootschap van menschen; van menschep ie Jijden en mede lijlden met het leed1,, dat ristus Instelling aangedaan wordb. De studiecommissie voor do reorgani satie van den Volkenjbondsraad; hestfi haar arbeid beëindagö! en het resultaat is geweest, dat het rapport d'er subcommissie twierd aanvaard. De oeniga wijziging van bfeteekeaiis/ die dus in hot plan Cecil k'omit is dgzia, Idat voor ditmaal reeds bii den aanvang' van de drie jaarlij,ksche zittinasp&riod'a twordt verklaard, wie na die 3 jar,em we derom! voor drie jaar zhllen zitting! jier Men. Echter slechts voor ditmaal alleen, daarna zal slechts pan 'teind van; de tëittnigspieriode worden uitgemaakt wii-fe ivoor herkiezing in aanmerking komeitt. Dit is voornamelijk gedaan teneinde eran tegemoetkomende houding tegen Spanje! ien Polen en misschien wal tegen Bra zilië mogelijk te maken, vooral nu ook' (besloten is 'dat peen verandering 'kal Worden gebracht in het aantal pejm'a- nente zetels. In de laatste zitting der icom|m'is|sié werd nadrukkelijk yasta'elefidi door var- schillende sprekers, zooals de vertegen woordigers van Argentinië, Engeland, Italië, Zweden, Tsjecho-Slowakije. dat hst gewijzigde plan in zekeren zin een opoffe ring van het beginsel inhield onii del As semblee eerst na ailoon der mandaten da herkiesbaarheid te laten uitspreken. Imj- tniers in 1926 zal dit reeds bij het bögin geschieden. Deze opmerkingen waren zij. delinggche vertoogen aan het adres van Spanje om eveneens opofferingsgozhindi- beid te toonen en niet op een permanen ten zetel ta blijven aandringen. In dit Verband was vooral de Italiaan Scialoja franker dlan yerwacht werd van een ver tegenwoordiger van elSn staat, die juist een verdrag met Spanje heeft gesloten. Hij verklaarde ronduit, dat het herziene! plan bet maximum was wat m'en bereiken kon c-n z-eide openlijk, hoewel de! Span jaard nog niet va,n oen uittreden uit' dien Bond had gerept, dat de afbreking of op schorting van Spanje's medewerking in den Bond algemeen zou worden betreurd. Ook lord, Cecil noemde nog eënsl alle tegemoetkomingen op die in dit gewij-zfedle voorstel aan Spanje gedaan zijn. Onder algemeens spanning nam' daarop do Spaansch-e gedelegeerde het woord', doch wat hij zeide muntte uit door bijzon dere kortheid. Vooreerst deelde hit meidié, dat Spanje zich straks bii de! stemm'ind over het rapport, van hei .uithreng'elil van een stem zal onthouden en vervolgens sprak hij enkele beleefdheidswoorden en dank aan die afgevaardigden die Zich iin vriendelijke bewoordingen over Spanje! hadden uitgelaten. Daarbij bleef het inderdaad, toen het op stemming aan kwam onthield Spanje zich, alle overige gedelegeerden stémd'én voor. Alpc-mieen w,ordt 'verwacht dat. nu Spanje de toegestoken vriendenhand' niet heeft g'egrepen, dit land het voorbeeld van Brazilië volgen jdal en uit dep Vol kenbond zal treden, een meening die nog versterkt wordt door een hier bekend; ge worden. telegram uit San Sebastiaan, dat de minister van builenlamdscha zakm,- sprekende over de binnenkort Ie Genëve te houden Assemblée, verklaart, dat die houding v-an Spanje dezelfde bleef en dat de regeerina beslist haar eisch handhaaf/ de inzake een permanenten zetel in dén Raad. Iedere andere formule interesseer de Tiaar niemendal. Clemenceau, do oude Fransche poli ticus, heeft niet veel succes gehad met zijp bekenden brief aan denn president der Vereenigde Staten, welke brief ookl niet door den heer Coolidge is! beant- woord. En van gene zjjde van den Oceaan! had het opzienbarend schrijven ook alles behalve een goede pers. Op enhelé uitzon deringen na was het oorde9l critischi en afkeurend. Een der bladen van Neiw-Ybrki her innert er aan. hoe Cleimleuoeau zich eenig'en tijd geleden, over de Ver. Staten 'en de hulp der Amerikanen in dan oorlog -.uitte. Het was in een inleiding, door hem| 'geschreven voor 'een boek van 'Gros- venor B. Clarkson. getiteld: ..Industrial America in the Wrold. War". Clemenceau schreef toen o.m.„Als de laidsmian van het strijdende Frankijjlk heb ik een plicht te vervullen. Ik roep in herin/nerirmg1 wat de Vereenigde Staten tijdens de ansterfd-- lijka uren (gedurende den oorlog) voor mijn vaderland gedaan hebben. Dat ob zich zelf is een boek waard, dat echter nog niet geschreven is. Maar intusschen geef ik hier eenige vealz'éggéndé gtélaï len: In achttien maanden» tijds zonden de Ver. 'Staten ons 5.000.000 .toni voer dingsmiddelen en 5.000.000 ton oorlogs materialen. Het staal dat ons toege zonden werd was voldoende voor' 10D000.000 „75 mi.M. shells". Met da voedingsmiddelen werden anderhalf jaar lang twaalf millioen Fraftsch-n gevoed. Wars deze hulp ons niet gezonden, ons leger had het zeker niet .uitgehouden". Het Amerikaansche blad merkt op, dat wanneer Clemencsau dit over Amerika schrijven kan, het zeer li» betreuren is, dat hij nu zich op zulk een ongewone wijze en in zulke geheel andere térmén tot Coolid'ge heeft gewend.. Intusschen heeft Amerisa thans van da verarmde Europeesche Staten het bagatel van twaalt 'milliard dolïar te vorderen, oftewel dertig milliard gulden. Dat het tot een kleinen Staat vat» 61/3' millioen inwoners teruggebrachte Oosten rijk nog steeds met groots economische moeilijkheden te kampen heeft, blikt uit ua gegevens, welke dezer dagén daarom trent weer werden verstred. In de metaalindustrie is de toestand sedert midden Juli iets verbeterd. In het eerste half jaar liep de uitvoer van ruw- len gtewalst ijzer naar Italië en de Ral- kangtaten achteruit wegons de scherpe Fransche, Belgische 'en 'Dui-tsbhe con currentie, zoodat dan ook het totaal der ingekomen bestellingen bij de Alpine Mon- tangesellschaft geringer was dan een jaar geleden. Sedert het invoerrecht op -staaf- Bliker van 26 tot 29,25 S. per 100 K.G. is verhoogd, en dat voor bandijzer van 29,25 tot 36,25 S., is lie afzet 00 de bin- nemlanldsche mlarbt evenwel beter ge worden. Vermeerdering v-an den uitvoer v?r 3'ec^'s mogelijk, wanneer het Wetst-Europeesche ijzersynjdicaat tot stand komt, niet alleen, omdat de prjjz'eu. dan 'mlet 10 tot 20 pet. zullen stijgen, doch vooral omktat dan a,a:n do onderling© con currentie op 'de buitenlanidsche mjarklt een ein-cie zal komen. Ondernemingen, die ijker Verwerken, klagen eveneens over gebrek! aan bestélj- vling'en. Slechts enkel-a fabrieken, zooajs idia van Dieselmotoren en mot-ovfiefe'etn. /hebben volop w-erfc, terwijl fabrieken va» landbouwmachines over gebrek aan or ders uit Rusland klagen, die var» stalen gereedschappen over scherpe Duitsfehe concurrentie, locomotief- en wagpmfabrie- jie-n over 'gebrek aan huitelnjaipdsche! - bestellingen en do automobieluijverhoiiJ! ten slotte over buitenlandsche medectm ging op de binnenlandschc -markt. De «lectriciteitsnij-verheid 'is evenwel met. den'gang van zaken ievreden, daal de OosUtnrrjfcsche Staatsspoorweu'sn groo ts bestellingen hebben gedaan, on nog doen. terwijl ook uit het buitenland oird'ers konden worden'geboekt. In de -textielnijverheid is -do nrodnetia ree-iis mlet '60 pet, d'eclaald. ©ensl-aalid wegen-s malaiste op de binn-Snland'schié markt, anderdeels wegens die. verhooging van bat invoerrecht in 'd'e P.angraniz'endo' landen, waardoor do uitvoer daarheafn' nagenoeg geheel heeft opgehouden. Zoo is uitvoer van garens naar Duitschlaind en van gebreide goederen naar da Balkan- staten nagenoeg onmogelijk geworden., Paarbij komt'demalaise in Polen, bijlde tal rijke faillissementen aldaar zij-la vale Oos> 'tenrjjksëhe firma's belrokkgn. TJo Oostenrrtkscho papierfabrieken, diie in de laatste jaren ste-eds' tevreden zijn ge|- w'es&t. daar zij op overzoeschs markten haar product konden verkooo-en. klagen -thans. ,dat -ook daar d'e «concurrenltis scherper is geworden, 'in het bijzonder als gevolg van de miedc-dinains van Neder land. Zweden en Amerika Eigenaardige verklaringen heeft de tegenwoordige Grieksch-e machthebber, ge neraal Kondilis, afgelegd tegsnover een vertegenwoordiger van 't oifici-eele So/v- j et-persagentschap. Naar dia LoudenSohd „Tim'es" mededeelt, verklaarde hij eigen lijk. socialist te zjjj'n. Tot een sociale revol- lulie was Griekenland echter niet in staal daar het te zeer moest waken voor zijn nationale zelfstandigheid. Volgens de „Tim-es" is men over deze uitlatingen van den generaal en minister in diplomatieke kringen ge&r verwondeirdl Ze doen ook nogal vreemd aan, tmlaae in dö Grieksche politiek wordt 'men herhaal delijk voor verrassingen en raadsels' ge steld. DUITSCHLAND BERLIJN, 2 September. (V.D.) A.s Zaterdag zal d,e algemSeinfi gevoJlmlachtigjda vatn het huis Hohenzollern, de he,er vian Berg, alhier arriveer» om! het staats- milnisterie een nieulw voorstel voor te leg gen. De heer van Berg, viertoefde vin: den laatsten tijd te Doorn, waar hij' -Ver schillende strjjdpunten met den ex-keizer heeft besproken, en Waar zij een nieuw compromiisl-voorstel hebben uitgewjerkt. Naar verluidt, zou het compromis-voorstel van de zijde van het huis HohenizoHNpn! verschillende tegemoetkomingen omvatten; zoo de teruggave van een reeks van bezit tingen, welke van historische e:n eultur-eele beteekenis zjjin. BELGIE BRUSSEL, 2 September (B.T,.A.) De „Soir" publiceert een' telegram van den Belgischen financier, Alfred Loaw-anstein, waarin ideze meedee.lt. zich! te verbinden om ter beschikking van- België een aan zienlijk bedrag aan buitenlanidpcihe diavie- zen te stellen voor den tjjjd/ vian minstens twiee jaar en zonder rente. In een vroeger telegram' aan hetzelfde hlad sprak Loew'anstein van het bcscih.ilA ba.ar -stellen] van minstens 50 millioen dol lar aa;n de Belgische regeering. ENGELAND LONDEN. 2 September (R.O.). De con ferentie der mfjihwerkersafgevaardigden mam de aanbeveling van d,en uitvaarenden raad, waarbij' deze volmacht krijgt voor stellen; te doen voor, een nationale overeen komst od eeni bjjieen te: roepen conferentie, me.t dien verstande dat alle voorstellen Voor, een, overeenkomst in overweging zul len wonden genomen," tae.t 557.000 tegen .225.000 stemmen' aan. Daarmee heeft de uitvoerende raad' de vrjjiq hand om te on- ilerhani-lelen over den arbeidsduur en over het loon zonder eenig voorbehoud, behalve dat de overeenkomst nationaal moet zijn. Het ministerie van biaitenlandsche! aa ken maakt beke.nd dat het aan de Russi sche gedelegeerden!, die Idleel' twilillejn- nemen aan- het congres der vakverenigingen te BounDlemouth. niet geoorloofd zal wonden te lanlden ZWITSERLAND Rrorganisatie Volkenbondsraad GENEVE. 2 Sept. (Vain M.b.-öorr.) De volkenbonidsoominissie voor de reorganisa tie van. den volkeubondlsraad. hoeft heden avond O» voorstel van Cedil besloten in haar rapport aan: den volkenhond'.sraad^nog uit-drukkelïjiki te "wijzenl op' de nieuw© tege moetkomingen. die in d-ezO tweed© zitting aan Spanje gedaan zij'n. De tekst van dit deel van] hot rapport zal morgenochtend! In een laatste bijeenkom'st worden vastge steld. Overigens is het rapport fhans ge.- Op aainidringen van de Palacios^ zelf. wordt onverbloemd er in gezegd, dat de commissie vami meening is, geen voorstel te kunnen doen tot toekenning van een vas ten! raadszetcl aan Spanje. In d',0 oorspron kelijke. redactie! 'was die -afwijzinlg omschre ven door een Verklaring, dat het niet wOn.- schelijk is, het aainitaJ. permanente raaclS- zotels uit te breidein. tot moer dan. vljji. hn het rapport wbrdt uitjlirukjlc.ehjikver klaard dat de commissie ecn'sheimimg is over de noodzakeljjlvheid van ©en vasten raadszetcl voor Duitsdhland- Guam (Uruguay) trok zijn amendement) in. dat het kiesreglement zelf uitdrukte- l'hlk bepalen: zou dat Latijnedh-AmtenKa- idrie iniet-perm'anente zetels moet hebben Hij mam genoegen m-et «en uitdruktehjke herhaling van den 'Wanscli, che hieromtrent in. het eerste commissierapport was uitg - sproken. VlaggenkWrstie. Het vlaggengeschil, aldus een bericht aüt Kaapstad aan: de „D'aily M.aü' houdt nog steeds heel Zuid-Afrika. te Roering met het omgeluMcig resultaat, daij fe schillen-, door het bezoek va.n den Prmö van Wales op don achtergronjc| geraakt, opnieuw ernstig zijn verscherpt. De labourpartij', zonder welker hulp dp wgee.rin-g de vlagwet - waardoor öer#» vla" wordt uitgosloteni niet aan0enof ma" kan kfSjgen, blijft ten aanzien van de Icwestie hopeloos verdeield. Op. haar jaar 'ISJkische conferentie in Januari aanstaand» hoopt zij tot een oplossing te komen. Zij bevindt zich intusschen in een lastig pa ket. want besluit zij tot steun aanl de_vlai^ Wet, dan. moet zij er op rekenen bij de kol mende algembeime verkiezingen een groot aantal zetels te verliezen, terwi# wanneer zij aan d'e Wet haar steun onthoudt, Af de coalitie m'et die regeerimg moet verbre,- 1;€IJe Zuid-Afrikaansche partij' van gene raal Smtufs wil door samenjwerking komen tot een vlag. die die saMemsmlejlting der rassen symboliseert en verwijt den natio nalisten van generaal Hertzog, da regee- ringspartSj, dat zij' een vlag wülen door drijven F»ie een beleediging, is voor do lovale Britten, en Hollanders. ROME. 2 Sept. (B.T.A.) In- gezagheb bende Ttaiiaansehe kringeln Wordt catego risch het Engelsche bericht tegengesprd- keD, volgens hetwelk Italië het initiatief zou''nemen om' een confehanti-e inzake Lan? ger b'jjeem te roepön. Volgens een telegram' uit Shanghai aan de „Daily Mail" zettem dje bolsjelwistis'che kaïntonneesche troepen hun opmarsch tegeb Hainfeou voort en oefenen zij grooten druk. op Woe-Pei-Foe. don aanvoerdier der ver- dedlgingsmacht uit. Versterkingen uit helt Noorden blijven het leger van Woe J ei Eoe toestroomen. Woechaing aan de Jangtserivier tegen over Hamkou is volgens hetzelfde telegram- moe niet gevallen, maar beid© plaateen wérdein bedpeisd. d'aar sterke afdeelmgen van Woe op den terugtocht zijn en twaalt mijlen ten Zuiden dier stad een nieuWe tam gaan innemen. De buitenwijken van Ham kou zijn! versterkt. r Woe'is aankomst aan het front ken merkte zich door hevig© gevechten- Zjjln verwonding wordt bevestigd: Hij IW-erd! in de borst door een kogel getroffen. Zijn troepen: hebben zwtare verliezen geleden. Man- betwijfelt het, of hij' in staat zal zijn dan opmarsch der Kanionneezen tot staan te brepigen en Hankop t e houden. Het Kantonneeschfi leger wordt voerd door den: Russischen generaal Radel. Deze beschikt over ee.p groot aantal Rus sische officieren eu Wordt door Russisch geld ruim. gesteuinid;. De Britsche kruiser Despatch ent andere buitenlandsche oorlogsschepen zijn te Han- kou gearriveerd. De successen/ der Kantonneezcn hebben te Shanghai tot voorzorgsmaatregelen aan« leidimg gegeven. In die Chineesche wiqjken der stad is d© staat va® beleg afgekanl digd. Oorlogsschep-én patrouill-earan aan de m'onding der rivier. LONDlEN, 2 Sept. Raiticuliere teleigTam men uit Sjanghai aan de Lond/ensche bla den bevestigenhet bericht van dien val van Woetsjang en d-eeliau voorts nog mee dat het hardnekkig gerucht gisteren in Sjanghai en Hongkong liep dat dje j^eWotn- de generaal Woe-pei-foe in hamdien der roode troepeuii van Kanton gevallen is. RUSLAND De oppositie in het leger. Naar uit Moskou Wordt gemeld, «d binnenkort een conferentie van leidëndle persoonlijkheden uit dje militaire wereld plaats hebbed;, om maatregelen te beramen tot bestrijding van de oppositie in h-elt la ger. .Verschillende vooraanstaande perso nen nemen aan da conferentie deiel, -waar onder Boebuof en Jakir. Generaal Boedon- ni belw'aart in den strijd tussohen d© pnrt'ijl- meerderheid en. de oppositie een volkomen neutrale -houding. KORTE BERICHTEN Naar uit Weenen Wordt gemeld, is de aldaar gehoudöni bijeieinkomst van Euro- péesche. dineotetu-emi van diergaarden ge- einldigd. Als volgende plaats Van samen komst Werd Rotterdam' aangewezen. .Volgerus een bericht uit Athene zal het plrocos tegeini Ramgalos do volgend© week worden gevoerd. De Russische minister van buiteij- landsche zaken, Tsdhi-tsoherin. haoft vac'an- tie genomen ian vertrekt mlet twee secreta rissen naar het buitenland. Hij' gaat eerst over- Riga maar Berljjn, waar hij' enkaio dagen zal vertoeven om- d,an verder naar aan- Fransche badplaats te reizen. Uit Taelz (Beierani) Wordt gemeld!, dat Rijlk-spresident von Hindenburg ter gelegenheid van zijn bezoek aan het stad huis te Taelz tot eorebttrger vaui deze stad is benoemd. Hij' Werd; mlet Veel geestdrift door cle bevolking begroet. -Het brood is te Brussel m'et 10 ce(n(- tiemen. afgeslagen -en Wordt thans tegen 2 frs. 60 verkocht. De rnelkl ondjeirgilng evenwel «en nieuwe pijijisvbrhoogLng gn kost 1 fr. 60. Er zou sprake vain] zijjn hef) iwitte brood wed-er in: te voeren. 'Het door het rijksbureau voor :d|é staj- tistiek per 1 dezer bereklenidje ind'excijifer xder groothainldiels-prSjlzen in DuitschlanH toont tegenover dat Vani 25 Augustus Reu! daling van 1,3 °/o tot 126,5. D© sc'kep&n, van de Hollamdl-Aflrikal' ljj'n zullen in het vervolg op hun thuisneifl ook Genua aandoen. D© Billiton, die ovee 14 dagen vertrekt, zal het ©erate schijl zijn1, dat Genua aanidjoet, Vervolgiens zal elke 14 dagen! een schip' van dleze 'Hiln- Genua aanloopen. I Door de ItaJiaausc'he, schatkist wer den op 31 Augustus voqr 500 millioen Lires selhatkistbomls, deel uitmalklepdlel van de kas voor het consortium voor industri eel© iwiaardieni, ingekocht. De vlottehdja sc-'huld verminidjerde hie.rdloor rniet 500 mil lioen. De staking in de dhocoladerindusürie! te Oslo (NoorWeg^nl) is vermeden, aange zien beide' p'artijiein het voorstel- van idjan) o'fïicieelein biemid(d(elaar inzake d'e loonei» aamvaaid; hebben. De Koninklijike Familie is' voornemepa op Vrijfdag 10 dezer eeln; bezoek te bren- .gön aan Hr. Ms. Kruiser Sumatra, lig- .gende te IJmUiidien en, vervblgens met dién bod]em een vaart naar Nieulw'ödiepi te maken/. Geduxanld© dien todht zulfen oefeningen ter zee plaats- hebbeinv 't L-igt voopts in| de (badjp-eling dat H.M. de Konliaigin- te Nieujwfedlieip eenj bezoek zal breplgen aan| hét Mariine-Jhospil-( taal einl dat Z. K'. H. de P'riois en H! K. IT, Prinses Juliana het Koninklijkl Instituut der Marine aldaar zullen gaan bezichtigen. Een staatscommissie voor het haringvissiherijbedrijf. De minister v,an binnanlandsche zakeln en- landbouWl heëft; I. een© cbmimSssi© ingesteld, aan welke wtorld-t op:gedragen' een onderzoek i-n te stellen omtrent de vraag, aan wlelke oor zaken de ongunstige toestand! van h]et haiaingvissdherijbedrijf moet Worden toe geschreven en of, en, zoo j-a, in hoeverre maatregelen, van overheidswege dienen- te (Worden getroffen, welke zouden kh-nnen leiden tot verbetering in dtón ongunstigen 'toestand van dat bod-rijf, en voorts omtrent de uitkomsten van dat ohderzoekl v/erslag uit te brengen II. in deze commissie benoemd a. tot lid en voorzitter dr. H. J. L'o- vinik. lid van de Tweede Kame-rJ,' ^te Alphen a. ft. Rijn; b. tot leden- de heeren: G. van der Burg Can., haringhandelaar, te .Vlaardjngen; C. Cramer, schipper op een zeillogger, te SeheveningenWi Drop, lid van deT.wtee, de Kamer, te Ginineken; L. J. van Gel deren:, voorzitter Van de Rjaed'ersvereeui- gin-g voor de Nederla.ndsc-he Haringvis- echerjjj, te 's-GravcphageTh. Haasnoot, bestuurslid van: de Reed-er&'viareenigiugj voor de Nederlainldscihe Haringvissche|r^l te KatWjjk aan Zee;, dr. B. J. C. te Hen- inepe Jan., bacterioloog bij! de Rijksserum- inifidhting te Rotterdam; C. van den Heu vel. lidi vani da Tweedie Kamfer, tie Nieuw: (VennepJ. HoogerWerf, ventegenwoordt- ger van, de arbaidjeraorganisat-iea in bat visschersbeldrljjf, te Vlaandingen"Wi J. Ja/nssens, inspecteur der visschcrijfen in het 1ste, 2de en 3de district, te Amster dam; G. (Wi. Kalmjplslclhöex!, ljd! vain jjle Tweede Kamfer, tie. MonsterJ. F. Klercq, bestuurslid van: de Vereeniging van ree- ders van vissdhersVaartuigen te IJmui- den, te Haarlem1; mr. H. J. -Knotten belt, lid van de Tweede Kamer, te Rot terdam; J. J. de Niet, voorzitter van de Raedersvwreenliging „SchevesungenV, te SehevaningcnWi Richter Uitdenbogaar-lt,

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1