NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND I li, DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS J, I Wp»',11|| DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Voorde tweedemaal getrouwd. mummer 103 22"-™ jaargang Ijl B?j'kant°oor MIDDELBURG, Marktl en 2; Telefoon No.474 J 'I' DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS 'I' I Corr ractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager. J* grootewaarde van publiciteit wordt gelezen in alle kringen Buitenlandsch Overzicht - FEUILLETON BUITENLAND CHINA DINSDAQ 31 AUGUSTUS 1926 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Abonnementsprijs f 1,90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentien van 1tot6 regels f0,90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lagei Met de beste wenschen voor den bloei der courant, waaraan ik ruim zeventien jaren al mijn krachten wijdde, leg ik heden den redactie staf neer, dankbaar voor den steun en de sympathie, die ik in de afgeloopen jaren van zoovelen in mijn werkkring mocht ontvangen. J. W. VIENINGS. Goes, 31 Augustus 1926. v Koningin's verjaardag. [Wiat de verjaardag ivani móéder is in htefc ■huisgezin, dat is de verjaandlag onzer Ko ninklijke L-md Emoeder in het huisgezin ■va» den Nederlandlsdheln Staat: de feest dag bij uitnemendheid. Met sympathie treft mta' daartoe de toebereidselen, maf vreugde viert mótn dón feestdag mee. E» zoo is het ook heden. Alle rechtge» laaide vaderlanders zij'n bïijidle tmiat liet feit, Idat God het leven' onzer doorluchtige en geëerbiedigde Soevereine tot hcldlen- toe heeft willen sparen, laud en Volk ten heil. Daar wordt veel kwaad verteld van; het koningschap en van den monarchklen' lataatsvorm', maar, als men ons naar mö- maichaal systeelm geregeerd land vergelijkt' )nWst de landen, waar, hot republikeinlsdke regeerinigssysteeta1 in zwang is, dan: kan Nederland de vergelijking glansrijk door staan; en zijn onder den koninMijfam soep ter valn, Wïlhelmina vréde' en redht, rust welvaart vri)1 Wat beter gewaarborgd 'dan onder 'd'e, hoede van menigen republi- keinschen plesidëtob. OinB volk, ,,ilm' grossen ganzen", weet dit ra waardeert het, door Hare Majesteit jWilbebmSWaï aan te hangen met trouwo diefde en het toont dit bjj elke gelelgehheiH 'die zich voordoet zoo als Vandaag spontaan en hartelijk. De Katholieke Nederlataders staan hier bij io de voorste rij5- Want vbor hen is Kb.- mfiingin .Wilhelminai de persoon, die van jGddswege het gezag voert in deze lagla landen en ons r egeert. „bjji Gods genade". Daarom is onze liefde voor Haar een hechte, onze trouw aau Haar een beginsel- waste e» zijn Hare feestdagen voor ons jubeldagen; in den diejperen zin des woords, die opojs 'den blik doen heenrichten .maar den Eeuwigen Troon des: Lichts hier boven met de bed©, dat van daaruit een 'stroom yata genade meerdale over 'd'en koninklijken persoon v,an Wjlhelmina en Haar Huis. „Dominie salvam' fad reginam nostram „Heer, behoed onze Koningin." Die bede heeft Zomldag j.l. met bïjjzanldlerón miadruk weerklonken in onze kérken, zij) zij ook heden met het blijde „Oranje boven"! op onze lippen. LEVE D;E KONINGIN,! Het blijkt dat in Griekenland toch on der hen, die het vorig regj'mlei ten val brachten, niet zulk e©n groote overeen-- stCmjming bestaat, als aanvankelijk weid g'amleld. Er 'is_ althans geen z'.g. coalitia- kabinet gevorSd d.w.z! een Kai'bnat uit aUe partijen en Kondilis heaft nu maar een „tijdelijk" 'mjinisteria samengesteld Also! in Griekenland niet elke regeerinip! toer tijdelijk was, schrijft terecr l „Het Centrum;':' D'e naam van den bekenden Venizelos is dézer dagen weer meermalen génoémd Men moet hem, ZJfs hit presidentschap hebben aangeboden. Maar blijkbaar bad hij geen lust het te aanvaarden. Da nieuwe premier generaal Kondilis behoorde weleer tot zijn ijverigste volge» ung'en. Als militair trad de generaal her- M) -0- ZESTÏENDEl HOOFDSTUK. EUinor hield woord. Zij, ontzegde zich £ramende de eerstvolgende maanden zélfs ub kleinste ovej-tolligie uitgave en beperkt te haar noodzakelijkste behoeften in een tnlate, die de rijke en verwende erfgé- name nooit voor mogelijk z:ou gehouden ben. Daarvoor kocht zij zich het reine Bn eerljke genoegen, door de aeheél'é armié en nooddruftige fabrieksbgvolikking, dia voor hst zoo zuur verdiende loon in, den strengen winter nauwelijks de dringeulÉ «a kvensbenoodigdheden voor haar ge zinnen kon 'aanschaffen, als helpandta ciitfel geprezan en vereer! té wordén. Zij behaalde in dez® arme hutten een .succes schooner dan dat, hetwelk zooweel and» ren met angstvallig verlangen in da helkler verlichte zalen van het vermaak zoeken. Haar voogd lief haar begaan. Hij had In haar den geest gevonden, die den 'zijnen wist te weerstaan, en hij wilds dien geelst met ,tot nog .gpooter kraebtsorifiwïkkó- ling aanzetten. Toch hield ook hij woord haaldelijk op den voorgrond'. In 1920 deelde hij in den val van Venizlelod en trok hij zich terug naar Constantinopel. waar hij echter ijverig; voor d'e Venize, listische uenkbeeiden bleef werken. In September 1922 na den tweeden val van koning Const aar-lijn keerde hij; naar Griekenland terug al9 divisie eoimtmam!- dant van Kreta, waar hij een royalisten! opstand onderdrukte, maar in 1923 op- opnieuw zijn ontslag' kreeg. Reedis toen begon hij of te wijken van het pad dat de oude meester al,s het rechte beschouw, d'e. En hij behoorde tot degenen, die! het Venize'os zeeT kwalijk namen, dat. deizlo in 1924 weder aan het bewind kpmandla aarzelen bleef met de uitroeping den Re- p.ubliek. Na 'den val van den grooteln leider tiad Kondilis als miinfeier van Oorlog op 'in het eerste rapublikejniscbe bewindNa 'een mleaninfi'sverschfl «niet Papanastasioe nam hij zijn ontslag, maar bleef zic'h als leider der Nationaal Re- publikcinsohe Partij roerc-n, om' in 'het kalinebMichalakopoelos opnieuw een rel getringszetel ta 'bezetten, tot Pan,galas kwam. I. Thans hoeft hij alle macht in, ihlanfcileial on de vraag is nu welk gebibruik' 'hij eïyan zal maken? Ook do voor eenige Jaren verdreven koning Georg II schijnt nog eens 'n kansje Ie willen wagen. Volgsinis -darj Evening Standard 'bbeschouwt hij den staatsgreep als een nieuwen stap in de richting van 'het herstel der monorchia, ,,Ik heb"', heeft hij, ana zijn Vertrouwa- lingen gezegd, '„eigenlijk geen persoon lek verlangen om te regaeren. Maar als ijk wist, 'dat mijn terugkeer op d'en troon mijn land tot heil kan strekken, zou ik geen oogenblk aiarzeleu. Een wlenk van 'het Grieksche volk, en ik Vertrek 1" 1 1 Door zijn aanspraken op ilanger 'heeft Primo de Rivera de reedis aanzienlijke vertroebelde atmosfeer 'in Europa voor zeker niet- -helpen opklaren, schrijft de Brusseische Stanldaard. Overal wordt zijn inzicht in verba,nld gebracht nijet ld« kwestie van Spanje's Volkeeibondls'zeloli en Primio's'Fedenearinp zit zoo ineen, d'at mep wel gec-n twee zaken tegelijk' aan Ids Spanjaarden zal durven Waigtesreto, Inmiddels zijn onder de betrokken landea, hoofdzakelijk Frankrijk en Engjeland, ge heime besprekingen gevoeld. Italië staaf als toeschouwer in de verte, -daar heit reeds vroeger aanzocht, om, bij do zaak betrokken te worden. D'e houding 'van Frankrijk zal >nn wel garisch aDfl-ord zijn dan dia van Engeland. 'Ie Parijfi werd men inderdaad onlangs bijzon,wie? onaangenapml verrast door bet Spaan'sdhl- ftaliaansdh verdrag, dat blijkbaar tegen da Fransohe belangen was gekeerd. Hier doet zich nu wellicht een gelegenheid voor, die zou toelaten het uitwerksel var» bet verdrag ten neulraliisearen. Kon mtsn esr tej Parijs in gelukken do Spaanschei aan spraken op een zetel of da vraag: om! 'hét beleid in 'langer op eon voor Spanjei zeer voordceliga wijz® te doen. oplassen, dan ware daar alle sympathie gewonnen en 'zou Italië in niet geringe mate schaak mat gezet zijn. Toen Rcvera zijn eerste eisch, södiorti dien in veel kalmer vorm1 glegotem en| tot cel bescheidener verhouding' herleid had1 gesteld m|et een tikje bedreiging' .er bij erkende de officieuse Temps", dat de kwestie Tanger niet volkomen was opge lost. Het statuut der srad is verre van Volmaakt gebleken en een aprioristische weigering van een mogelijke herzlieniny zou. zeker niet staan. Dai Rivera's 'z'pt werd ingegeven om voordeel uit dén, alge- 'mieenen toestand te trekken is vrij duid» lijk. voornamelijk „omdat Engeland', dal aan Spanje een belofte heeft gegeivénl in zake de raadszetels, niet in staat is get weest die belofte te vervuilen en daarom waarschijnlijk geneigd zal zijn de Spaant scha regeering een compensatie te ven en begunstigde de wcrkz'aamveid van het jonge meisje niet door da geringstel geb delijke toelage'. Zij zou ten minsitp haar stijfhoofdigheid door ontberingen uit'hlo'o- ten Zij evenwel was opgeruimder clan zij ooit geweest was, sinds zij haar vaderland had veriaten. Zij had de eenzaamheid en 'de verveling» Van 'haar Vroeger leven voor 'een nuttige bezigheid verwisseld. Haar mcnschljcve^da beMioeiiïngen liet. n haai geen tijd voor zinledige sa zwaaim'oedig'e droomcrijen, en haar hart was voi Vrgda en blijdschap in het bewustzijn, zooveel g,oods te doen als haar zwakke en op zich z'elf staande kracht heer Ivarooï- loofde. Zoo naderde de lente. Sedert eenigé da- g'en heerschte er een nog groordre d'rfukto dan anders in de verschillende fabriek's gebouwen. Boden kwam'en en gingen, er vei schenen meermalen bezoekers, dei par ticuliere briefwisseling van de a chef was in vollen gang, en deze zelf scheen in een in 't oog loopende opgewekte stemlmanjj ta verkeeran. Op een ider e&rste schoon© dagen van April, toen na het middagmaal de jongens naaT buiten waren geloopen, de dienst- mlaagji hst overschot van den naiaailüid FftToiiken, zoolang Engelarël z'eJf daarvan do kosten niet behoeft te betalen". Arglistig is hier de loon ten het iiïi zicht in 'hoogo male. Voorzeker ^hadl Chamlbcrlain 'aan Spanje tseun toeg1* zcgrl ter verkrijging van een permanenten raadszetel. Toen men te Londen echte» inzng dat daardoor heel het werk van Locarno'wem gecompromitteerd, list men Spanje natuurlijk liever wachten. De gevolgen bleven niet uit en thans is de kwestie der faadszetete nog niet in orde. Zo blijft gesteld on dezelfde basis ais voor do jongste veigadering van; dén Volkenbond. Do afgewezenen van, toer) beginnen echter op voorhand crtmjpiDjn- satiea te zoeken, terwijl zé jntusscheoj hun eischen •onverminderd handJhaveïi» Daaropii is men thans de meening tw?g<> daan. dat 'de kwesie dor raais:z!et'e'.l» door 'onderlinge besprekingen ,,onmlldd'e^ lijk moet worden geregeld onr oen einde tè maken aan vr.rlapgens zooa'ls Spanje er ging koesteren. lntusschen beleeft Briand niet te veel vreugde aan izijn 'Locarnio-gezinidlheiidl.' Hot heet dat aïtelijfce collega's zijn op vattingen niet doelen. Onder hen natuuri lijk Poincaré. De pas gesloten vgidragéii lusschcn Frankrijk en Roemenië, alsmcis timschen Joego-Slavië en Polen kijn tan andere uitingen van een ooiitiok idliii voorzeker haar inspiratie te Locarno niai heeft gezocht. 'Het is de politiek van hen verzekering di» zegeviert en die ér volko men ,op gericht, is om' elk woord) van het vending van Versailles te handha'Velm Toen Briand onlangs over den Locanr-or geest sprak' en zich waanieerend uitliél over Fransch-Duitsche toenaderibg&pogiinr gen, was de „TempsV er dadelijk bij! óm te zegfeen, ;da,t „de politiek' van Locarno ah leen vruchtdragend kan zijn indien alle ond er teek en aars vooral goed inzien, dat zij niet dienstbaar gemaakt mlag wordelr» aan particuliere doeleinden, en ©goistisCha wensehen. De gë;st van. Locarno mlag niets wijzigen aan lrelgeen de vredosveil dragen vaststelden. Frankrijk mlag zich tot geen enkele politiek leenen, wéd'ké Zou kunnen leiden tot eenige feitelijke her ziening van de verdragen en tot wijziging van den nieuwen staat van zjak'ein, zooals die ontstaan is door de. overtwinlniing) der gieallieeidan','. Hoezeer men ta Parijs op dlez'6 ziensi- wij'Za gesteld is heeft mjen zoo( pa-s; 'tó Burssel mogen onderivnden. Eigenlijk be rust het heele geval met Tanger voor ieen groot deel op wat er ta Londan zal' war den gezegd. Engeland heeft er eén vitaal .belang bij, dat Tang&r geïnternalionialD seerd blijive. -Zeer zeker zal hot nooit dulden, dat één mogendheid aldaar da doorvaart naar Indi© beheerscht. En daar om zal het uiterste waar Engeland k&n in toestemmen zijn, dat Tanger onder de hoede van den Volkenbond komt. Prima de Rivera is echter op allés bereid en beeft voor dit geval het mandaat raeds op gevraagd, FRANKRIJK H#t Tabahsmonopolic. Hierover schrijft mem uit Parijn aan „De Tjjd':' De monopolies zijn nu eenmaal heiligs huisjes, wiaaraan' in Frankrijk bezwaarlijk wordt getornd, zoolang de socialisten; en radicaal-socialisten een overwegende stem; in b«t kapittel hebben. Het gtaat bij heJr om het beginsel, waar- aaln de financieel groote voordeelen wor den opgeofferd. Het is interessant da historische! woo ding van het tabaksmonopolie na te gaan, au voor- en tegenstander sda.geHjks hun meerlingen kenbaar maken; zelfs de, wen- iohelijkheid v,a«r; verkoop steeds luider wordt fc|am;geheven. Meln meent over het algemeen, dat het monopolie stamt uit dén tijd van net eer* haJd waggenomien en da drie vrouwen nog in vertrouwelijk gesprek b'ij efcand'ep zjaten, knoopte Reginal-i in plaats, van zich a's gewoonlijk in zijn kamer terug te trekken, om ©en kort midlclagslaapjó te doen een uitvoerig onderhoud met zijn pupil aan. In zijp inleiding gaf hij 'ziijh voldoaning te kennein, dat z.ij zich ovér het geheel zoo flink mizt net leven id Duitschlandi vertrouwd had gemlaakt, „Onte Duitscho zeden,'' ging hii mi?t zïjn beminnelijkst glimlacht;© voort, „war ren u aanvankelijk wc! wat vréémd, en daarom kan ik niet nalaten den fijnen tact en d« vlugge opvattingsgavo té bewon deren, waarmee gij u toch daarnaar! ga- rfgeld hebt. Dat geeft mij den tmóedl lei hopen, dat wij u lieve iL'eonore,* thans geheel en al ais da onZe mógen beschou wen, en ik wil u nu ook! niet langfer 'het plan verzwijgen, dat ik voor uw toekomst ontworpen heb." „Voor mijn toekomst?" herhaalde h^t jonge mieisje m8t schrik Sn verrassing. Het was 'haar toi dusverre nog niét in de gedachte 'gekomén dat hier over haar toekomst beslist kon worden. Zij was seliert haar kindsheid gewoon z'ich in alla gewichtige zaken op Pob te verlaten, zijn meening als gezaghebbend te beschouwen ste keizerrijk. Inderdaad is de schepping vain de „Regie'? ip zijn kudiige gedaante aan Napoleon te danken. Het monopolie dateert echter van Lodewijk XIVS en ook refldk orideii Lodewijk XIl'I wer recdZ een ta,baksbelastiinlg geheven in 1604. In 1629 werd m'et gebruik van tabak in Frankrijk een aanvang gdemhakt op groote schaal. Richelieu meende daaruit belalugrjjke baten voor den Staat te !k!un- nen trekken en voerde dan ook een im!* portbelasting op tabak in, om den grooten toevoer uit 'het buitenland tegen te gaan. Dia.t was de eerste finiancieele maatregel op dat gebied. Lodewijk XIV/ besloot 45 ja-ar later, da,t alleen tabak, zoowel in het groot als het klein» verkócht 'mócht wórden door personen, dooor hem- aangesteld. Daar mede w;as 'het monopolie in het levn ge roepen;. Het was vooral im de 18e eeuw, dat de Snuiftabak groote winsten aan. den. Staaj; opleverde. In. 1875 bedroeg het verbruik 15 mil- Lioan- pond' en bracht aan de schatkist 32 millioeni op. De revolutie herstelde de Vrijheid vaiDj verkoop on productie, .alleen de tabaikl U.it den vreemde bleef bela/st. De over» vkiedige cultuur in eigen koloniën redu ceerde trouwens die bron van inkomsten tot" nul. Napoleon, volgde echter Opnieuw het voorbeeld van, zijn koninklijke voorgan gera. Het is dam ook m'erkwaardig dit ta- baksananopolie thans als een democrati sche instelling te zien gekemmérkt. De volgende anecdote zou Napoleon er toe hebben gehr;adht: Op een hal, gegeven ter eere van zijln huwelijk m'et Marie-Louise, bemerkte de keizer een1 vrouw, mót juweelen behlan- C. Hij won inlichtingen in omdrent het rep v|a|n, haar man. En Vernemende, d|at deze tabaksfabrikant was, oordeelde) dat 'de Staat zich niet de winster» nrooht laten ontgaan, die een particulier wist te inla.ken. „Si noni vero, èf b'ejnd tr-oVa.to". Een feit is, dat kort daarop bjj decreet de Regie werd ingesteld! en bjaist m'et koop em> verkoop van tabak'. Particuliere fabriekan werden voor 100 inillioam overgenomen. Zij; legden den Steat geen windeieren. In '1811 bedroeg de winót 24 millioen, in 1815 32 miUioen. Jaarlijks malnón de baten toe. Enkele cijfers zij'n verrassend. In 1835; 52 Sni'l- lioen; in 1855 114 millioen; in 1895 312 millioen,; en in 1905 373 millioen. Een jaar vóór den oorlog was het be drag van 400 millioeen overschreden. Dit beteekent échter nog niets bij; de winsten, naj den oorlog gemlaakt. Het rookten is hoe lainger hoe meer c'öti algemeen, genots middel geworden'. Het vrouwelijk déél der bevolking laat zich al öVenmin onlM" tuigd. Het dure levau sdhijbt niet den minlsten invloed op de consumptie uit. to oeïónlen. Prijfaveahoogingein wekkten een oogónbHk ontevredenheid, ma,ar al spoe- dig wordt er in- berust en valt er vaa veerminderd gebruik niets t© bespeuren, Zoo was het ilni 1920 en 1921, toen da veerkoöp het milliard overschreedzoo was 'het in 1924 en 1925, toen de 2 mil liard Werden bereikt. Zoo zal het ook iij 1.926 Wederom! zij®, ondanks de enorme prijsverhooginig, die heeft plaats gevon den. Die gu'nstige resultaten mógen even* wel niet verblinden, om tot afschaffing van het 'monopolie te kannen. Engeland en Amerika, waar productie en verkoop vrij; zij'n, doch een- deugdelijk belastingstelsel werkt, bewijzen dat zon der monopolie groote winsten zijh ta be. halem. De opbrengst ia beidé landen be droeg die Laatste jaren' 7 a .8 cmifl'liajrjd1. De kwaliteit der sigaren en sigaretten zou er ongetwijifeld bij wimneu door een weldoönide concurrentie. Nieuwe miagazijln'en zouden verrijzen en het groote publiek niet langer hébben t» zoeken n'aiar een verborgen, „bis ro" om1 eu het, scheen haar ronduit een ommóglé ljjkheid toe, het oarbeg'rênsde vertrouwen waarmee zij tot den beproefden vriend! ojv- zag, op iemand anders over té brengen. Lang loeds had zij. Bobs overkomst als bet ooveriblik bbeschouwd, om O/ver haar toeko'mstir lot ©en beslissing ta treffen, Deze overkomst werd langer, dan zij ge- bad, vertraagd, en nu bezorgde haat- oorrf haar oen niet geringen schrik niet d!a vin- speling op plannen, die hij ondertusschsn' ejgenimachtig voor haar ontworpen had Met wijd geopende oogen staarde zij angstig in zijn oRmlachenja gelaat, ter wijl «iszz gedachten haar blikserhsnel door het 'hoofd vlogien. ..Voor uw 'toeJwwnsU" herhaalde hij vriendelijk. „Hebt ge mij dan voor oen zoo nalatigen voogd aangezien, lief kind, dat ik slechls op den tegenwoordigan welstand van mijn pupil bedacht zou zijjij donder er voor te zorgen, 'dat ik eens mjjn ambt in waariia'e handen kan neer- legveu?" „IJ wilt.'..;?',' sfamt'Mo zij, meer rrr luleer beangst, Jlk wil u uilhuwelijikeiu, lief 'kindj/i'- viel bij haar, zeer vergenoegd, in de rejla Zij zonk doodsbleek tegen de ehminj) van haar stoel achterover, in d'en aerstep ziub va,r» dit blijkbaar onmisbare artikel te voorzie®. De diataanitenjuffrouw van Napoleoa werkt echter inog te betoovernd op velen» omi te verwaidhtein, dat de Staat haar spoedig ophieuw vrij' spel zal laten. Het mó'tropolie als democratisch begin- pel, wordt ia d'e weinig demtoddatislclhW republiek van Frankrijk te zeer gepredikt, om kans te hebben in de graftombe van meerdere in rook opgegan© illusies te wor dén bjjgezet. De Fraufiche delegatie naar Gten&ve. PARIJS, 28 Aug. (Belga) Ofschoon de Franlsdhe delegatie naar Genève nog niet definitief samtengesteld is, denkt món, dat zij' niet veel Verschillen zal Van do vorige volkenbondsvergadering. Zij zal anfleer leiding staan van Briamd' en waar- schijinlijk zal Paul Boncöur er deel van uilmjakétii. Onder do plaatsvervangende le den noemt de Jouvenel, Loudbeur en No ga ro of Plaisalnit. Tromla,gedt, de Franische juridische des kundige is gisterenavond naai- GenèVe ver- Irokkeen tot bijwoning van de bijeenkomjst der cominissie vain voorbereiding. Briamd en de andere ledlen der djelegatis zullen Dinsdag naar Genèvo gaan. De moordenaar Gayot De bladen/ hebben jnHding gemaakt van dem moord, door een Parijóche beursman Góstoaii Guyot in de buurt van Means, gépleegd op een telefoniste, die zijn min nares was. Guyot houdt vol, dat hjj iu een twist, in een auto, die hij! zelf be stuurd®, zijn/ minnares de keel dichtgekne pen heeft, zonder haar om; het leven t» willen brengen. Vrijdag is Guyot te;i plaatse gevoerd en' /heeft hij' op zij'n ma nier een redonistruc'tie van het verloop vain zaken gegeven. Een zeer groote me nigte was m'et allerlei soort voertuigen op komen zetten om het schouwspel bij te Womón. (N. R. Ct.) ITALIË Koninklijk' bezoek aan ABsisië. Na,ar wordt mtedegedeelld' zal de koning vain Italië dón 12dek September officieel eed bezoek aan Assisië brengen. Noorsth schip geplun'd'deril. Een! bende van 38 zeeroovers, die als pas sagiers water» verlmómd, hebben bet Noor- sdhe stoomfechip „Samldviken" den 21en dezer 'nlaibjj! Hongkong leeggleplunkterd. Zij hebben aan geld en juweel® voor een waarde valn c.a. twintigduizend dbllaris buitgemaakt. De kapitein en de bemanning wefden overrompeld enl gedwongen koers' te zat te» naar de Bai-baai na,bïj| Hongkongy wóar de zeeschuimers mat hutni buit ver dwenen. De strijd in China. SJANGHAI (Reuter) Een telegram uit Hankau, door de censuur vertraagd; mteldltl 'dat tengevolge van de bezetting Van Jat- sjou en andere steden door het Zuidelijk Ca/trtonleger de geallieerden mót spoed' tegenmaatregelen hebben genomen om' den voortgang der Roode Camltontroepen tie| stuiten'. Versterkingen van totaal 150.000 main zij'n vanuit alle richtingen' op' dó vlugste wijze nlaar Hoenan gezonden. De eain'komlst van Woe-Ped-Foe te Hanklap heeft het vertrouwónj in dó militaiii'e krin gen doen herleven. Door bandieten overvallen. Een Belgisch missionaris is op een dienstreis in d'e provincie Sjensi in hapidletr va|n bandieten geVallen en zoodanig1 toe getakeld, dat hij: aan dó gevolgen is bezwekdnl AMERIKA „Ma" Feergnson, Iin 'de voorverkiezingen voor het gou verneurschap in den staat Texas heeft de gouvennianta „Ma"Ferguson het op schrik niet 'bij machte, e©n woord >ti spreken Ecnisszirrs getroffen hield liij, »en oogen- blit op en ging toen 'op' den zjachtsjtem' toon, dien hij in zïjh sfeml legden koni. voort haar 'van zijn trouws zorg rek® haar welzijn te verzekerendlézle alléén verklaard» hij, had hem bij! die voorloopisia kóus van een echtgenoot voor haar geleiid), die als de zoon van zijn compaghoin, ©lader zijn oog'cn 'was opgegroeid, zoodat hjj voor diens karakter kon inslaan. „Hij is verscheidene jaren op reis ge weest." vervolgde 'hij'. „W!ij -afwachten helm eerstdaags terug. Hij hóeft in dn gtootste koopsteden det' oudé on der nieu we wereld de z'akan glrondig geleerd én is daarbij een fijn beschaafd, 'knap an innémieud jongtoensch. Ik ben ar Zeker! van, dat 'hij slechts onder de dochtersin des lands 'behoeft rond te z'ian. omi dé h'eslo partij-en te vinden. Hij- is nu; reeds) ze»r bemiddeld door zijn moederlijk ver- mlog'en. zal later nog rijker worden, ej» watt-nee^ het ons -gielukt 'waaraain iÖ niet twijfel uw transatlantische 'be- zittingen, best© Leonora, voor een flinker» pTjjs van dó hand t© doen, dan. - JLWiardt veuvolad.l

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1