fSCHE COUR/LMT NIEUWE 2EEUWSCHE COURANT DONDERDAG 26 AUGUSTUS 1920 RKNIEUWS^" ONDERWIJS GEMENGD NIEUWS LAATSTE BERICHTEN RECHTSZAKEN Afloop Verkoopingen enz. 442E STAATSLOTERIJ Verkoopingen en Verpachtingen •edocldjo raaidleibeBlluifc eet» uifc- dt in Ihet leve» geroepen met) faet toezicht op dio vermar jj' hot r0glemdnt in hot alge- Burgemeester opgedragen Uiige uitzon'dloring nie lt,i» uiige uitzolnidlaring niet jn -ng is «met hot aigeMocïi bo toezicht van den Burgemees* it Na beëindiging deir Wie- alhier Zondag j.l. wildje ik pier auto de thuisreis aam- hot verlaten wan SaS-vau- met ziijin au|to togen ,aem -wial- 'et het gevolg d'ait dic^e laai den voet' kwvtate en tevems au sdha.de bakw|aml.( Zotnidler La Kln&s alia hieruit vooi-fj- sten te batalen d In iép«iöd!d|e xeiude nog per boot te Wsilse las over te stakan". (M. C.) king van den minister van verplaatst de ontvanger T:, het kantoor dei- directe ba- merredhten en ,a- ccujn&m te xi hot kantoor dier middtelen itolTrrs van de Padangramp J. Sprenger, penniingnipasUer t. Cuinitó voor de PaldanK- ingekom'c in de volgende edif1- er N. gn St. Jooslaindl £79: nde B 131,50; iidjsm! Olinga i Yeere -f 45,15idom' Zuidj- idem Stavctoisse If171.94; ,aart.em'sdlj'k f 114.50; idfefoa! 156,30; iidcm Tlholen f'80 dh. B., Noordfiouwe £10; Idelburg £2,50. ;meiester mr. G. J. Sprenger, 23 Middelburg, houd(fc zich' rolen voor meerdere giften'. don iniaiclht van Vrijdag op d id(aor dien rijks- en geinaian- dez-er gemleonte een koe anmr ilke eiildata personen fraudu- gië wilden uitvoeren. Bij het politic sloegen de smokk'e- vludht, welke echter spoedig lie wordpn achterhaald!. De le-slag genomen, terwijl tegen vrs proctes-verbaai is opga- tcrklje. Zekere A. W. zou ij op een1 rijwiel reed, zich an do .(Duo van een mó'torrij- i.aiu de kom' va de ge'tdannte oto-rfiets los en werd op d(e t, wa,ar hij1 bewusteloos bjldéfi eskundige hulp moest wor- an. Naar men vornieemt is imlstandighade tamelijk goöd iet wat ontvelling aan zijn e en wat gescheurde 'kleleren, afloop van oen du.g ofl drie 1 fM. Ct.) ien nacht va.n 20 op 21 Aug. broke'n ia- de woning v|ah Za- rwiji de bewonersi niet thuis liun thuiskomst verklaarden eenig geid' am eonig huiqgle- .ssen. Door de dadiers we©d]eto. nige -ruiten, gordijnen, een es en beeldjes; vernield, Waar- mt eerder aan «ein wraakne- n diefstal ta möp.to Ifutenké». zich a.ani dit feit te hebben raakt, word il(oor dei m'are- 21 dBzer ta St. Jansttqcn aan- :ere B., die met V. in onmin jvlienisl piet in de waning waar1- ibroken, word gavanjdjém. t evenwel oaitk|e'njd! hebben, feit te hebbeln schuldig ge weer in vrijheid gesteld. (M. Gt) es'iuiit is -henbetooem'dl tot bur- r g.emeente Oostkaplelle, j-hr. )eijlliingetn. de zuigelingensterfte. 'ft aan „Da Tijd": L ï'scih-Katholieke zijde zal in gem-e]entjen van Zeeuws-dh- ie hand aa fa den ploeg worden verbetering te hrebglen in de van zuigelingen. Deze eijl- nel ijk veel te hoog en omdat toet er een-e oorzaak voor ge- Evenals overal elders, waar euve ider groote zuigelingen- te kampen, spruit dit voort in goede denkbefeldlen' betreft 'oeidjiing van. het kind' in zijn ijaar, terwijl voorts ook on een rol speelt. t verbetering der1 toestanjd,etf te komen, Zullen in een aan- x moed'erOursussen worden go- welke cursussen ookl door niet- rouwen- en meisjes boVen da ien worden bijgewoond. Deza Hen worden gpgeveni tei Clim- - Jansteen Koew|a.dh,t, Niieuw- irhole. Elk der Cursussen zal luren, terwijl later nog een- s zal plaats hebben, linge au te Nieuw-Namen Zijin reeds gehouden -en met veel :d. „N. Z. Crt_" lamer van Koophandel en Fa de Zeeuwlsdh-e Eilanden werd: eling Handfï lvan het Depar- bt ontvangen, dait het Eran- arief, dat in April j-1- met verhoogd, thans Wedl-rom' e^no va» 30 o/o heeft onderga»®, ïjn enkele artikelen, met mar fruit, papier, electrischd ïn'a- eien en hoedien. der Chinees the Bisschoppen te Rome. zidh herinnert beeft dé IT. erlangen te ken-nem gegeven' ièttwe bissdhoppien voor China- tersker'k', in tegehwoordigiheid) -van vehee Ihet öorps diplomatique, den Komrinsohen adel, de kardinalen cn ve-r- aorc geestelijke hoogwaarcbgh-oildisbekiloe- ders te wijden. Beast had de H. Vnidjer voor d,oz'e Bia- -odhoprwijding den laa,tsten Zondag van Ocfober, het feest va.ni Christus Koning- Bübap, aangewezen 1 daar Hij1 echter ten aiccrste verlangt, da;t dilt feest) in alle aaroclhiên o-nd-er doclname van alle geloo- vigen gevierd wordt, bepaald^: Z. H. de slechtigheid van -de Bisschlopsw'ij|d|ing o-p, den 21stan Ootob0r, en de Zaligverklarimg ■san den Eai-biedlW. Pino top ,dlen éein Oct. Wij laten hier de lijist dar uitverkoren rjhineesche Bisschoppen volgen: 1. Mgr. Odorijdus Tchen O. F. Mj, 'Apostolisch Prefect van Puchi. 2. Mgr. Meldhior So-ucn, Lazarist, Apos- tolisdh Prefect van L.i-Shien. Deze pre- fcetuur werd opgericht djen 15-en April '1924. 3. Mgr. Philippus Tehao, wereld'geeste- lüke, Apostolisdli Vicarius v;an Suauhw'a- fu, i® de 'nabijheid vjan P,eking. Dit vicarf- ,aat werd opgericht d&n 7en Mei 1926. Vcid(er worden nog idfcri andjere Ohi- jncoseha priesters tot Bisschop gewijd, aan wie nieuwe vicariaten Zullen wordeU toe- -cjeweZe11- 4. Mgr. Lttdriidh ®chejn F. «Ml, Apostolisch Vic,alius van Fenyang, w'eik rviclaxia-at den 7em Mei 19261 werd opge licht 5. Mgr. Joseph Hou, Laaarist, Aposto- Bsdh Vicarius va.n Taicholw; dit vioariaat Wefd opgericht den 26-en Juli 1926. 6. Mgr. Simon- Tsu, Jesuit, Apostolis'dll BTktoius v'a,n Haimen, welk vicariaat dvem- -eens dqn 26en J'uli 1926 is opgericht. Er zullen ongetwijfeld tot het bij'wonen van deze buit^ngo'waae p;ledhtigh'oid, dlie een ftndam'enteeJie gebeurtenis' beteekntin Ide wereldgesthicldjgnis, vele pelgrims naar Home komen; ook' China Zendt zijne ver tegenwoordigers. (De Tijd) Benoemingen. Z. D'. H. de Bisschop van Haarlem heeft benoemd tot Rector van de bijkerk van dep H. Ignatius te R'dam den eerw. pater G. [Vogels S. J., die kapelaan was te Ri'dam (0. L. V. O. O.) en Voorts benoemd tot Ka pelaan de volgende eerw. Paters: te Ri'dam (O.L.V. O. O.) W. R-ietra S. J; te 's-Hage (0. J..V. O.O. J. W. H Nijs, SJ en te 's-Hage (H. Theresia) C. M. A. Franke S.J. Dinsdag hoeft 'uiei'. dr. B. Era-s, Pro curator van-hex Nod. Episcopaat teRömle En zijn 'gcboorlesta-d Tilburg, zijn zlilvereri priesterfeesl, op 'officieele wijze geviéfdl Schoolvcrzuimdijlfers. In de „Maasbode" schreef Dr. Deckers ■dezer dagen het volgende Als bijvoegsel tot de Nederlandsehe (Staatscourant van 13 en 14 dezer var-I scheen liet „Overzicht van het betrekkelijk verzuim op de lagere scholen in het jaar 9.925'. Dertig bladzijden, vol cijfers, schier ont bloot van elke toelichting. Voor hem, die deze statistiek ernstig wil beschouwen, is zij echter in meer dan één opzicht leer zaam. Allereerst loeren de cijfers-, dat het bij zonder onderwijs het in Nederland van het openbaar onderwijs in beteekenis- wint. Het gezamenlijk aantal schooltijden vam -alle lagere scholen in Nederland bedroeg [458,996.636. Hiervan komen er 249.404.71.2 dus meer dan 54 o/o voor de bij'zondere scholen en 209.501.924 of bijna 46 °/o voor de openbare scholen. Het aantal schooltSj!- den der katholieke scholen bedroeg 1135.312.493. Het aantal verzuimen voor alle scholen te zamen bedroeg in 1925 per 10.000 schooltijden gemiddeld 527. Dit betrekke lijk lage gemiddelde is te danken aan hel -geringe verzuim op de katholieke scholen! Immers het verzuim op alle scholen steekt ver boven het gemiddelde .uit. Ziehier de cijfers: Aantal verzuimen jier 'Aard der school 100.000 schooltijden Openbare school 573 Protestantsche scholen 570 Katholieke scholen 417 Israëlitische scholen 58i5 Andere bijzondere scholen 641 -Niemand kan ontkenenn, dat het guinsüg verzuimeneij'fer voor de katholieke scholen, duidelijk aantoont, dat door onze katho lieke onderwijzers en ouders ernstig ge streefd wordt naar een zooveel mogelijk bevorderen van getrouw schoolbezoek. Eco nomische factoren immers- kunnen hier geen invloed ten gunste van het sehoolbe- zoek der katholieke jeugd doen gelden J het katholieke, volksdeel is- niet het econo misch sterkste. Merkwaardig zijn 0ok de cijfers van het Schoolverzuim aan de openbare scholen in het overwegend katholiek deel van ons dand. Per 10.000 schooltijden der openbare Scholen telde men in de provincie Noord- abant 377 verzuimen, in de provincie mburg 359 verzuimen en in de inspectie Nijmegen 407 verzuimen. u onderstaand lijstje, aangevend het aantal verzuimen per 10.000 schooltijden, oor alle scholen, bijzondere en openbare e zamen in elke provincie, maken onze wee katholieke provincies dan ook een ■iuitnemend figuur. Zuid-Holland Drenthe Noord-Holland Utrecht Zeeland Gelderland 616 613 589, 550 523 521 Groningen Friesland Overijssel Limburg Noord-Brabant Deerzame cijfers. Leerzaam voor allen en voor Katho- "Deken bevredigend bovendien. 501' 491 476 380 385 Het onderwijzersexamen. Naar wij vernemen ligt het in het voor nemen van ile.n Minister van OmderWijb, Kunsten en Wetenschappen, te bevorderen, dat in 1927 gelegenheid worde gegeven óók volgende hot „oude programma" exa men voor onderwijzer af te leggen, doch deze gelegenheid zal uitsluitend worden opengesteld voor hen, die in 1926 aan het examen hebben deelgenomen, doch Zijln af gewezen. Bij Kon. besluit van 21 dezer is weder om tijdelijk benoemd tot leerares aan de Kijkshoogercburgerschool te Middelburg mej. H. G. Fermin. Bloodel'ijlk auto-ongeluk. Maandagmorgen heeft op den Antwerp sehen straatweg te Bergen-op-Zoom een doodelijk auto-ongeluk plaats1 gehad. Toep de a-uto van de firma Havermrans. een, voor zich uitrijdenden wagen wilde passeeron, stak tegelijkertijd de 64-jarige vrouw De Waal den straatweg over. De chauffeur gaf juist eenige signalen. Toen hij hetj vrouwtje bemerkte, trachtte hij- zijin auto tot stilstand te brengen. Dit lukte hem niet tijdig, zoodat een aanrijding onvermijl- déipk was. Do vrouw werd dadelijk ip haar woning binnengebracht en er waren een tweetal geneeshoeron ter plaatse. Ook geestelijke hulp werd nog verleend. 'E,ep kwartier later is de arme vrouw overleden. Naar wij! vernemen, treft don chauffeur geen schuld. •Em afschuwelijke marteling Al geruime» tijd 'maaktcjn stroopers do. omlstreken van het dorp1 Sjajkl in Honga rije onveilig. Tot hun Ijverigste vervolgers behoorde de 'boschwaehter Szom'bath, dje het opzicht 'lieelft over d!a goederen van graaf Erdödy. Al -eenige stroopers Waren door z'ijh toedoen opgeborgen, zoadat h-e-t gilde zVe-r op hem' verbolgen was. Toen d'aïi ook onlangs twee stroopers den bas-dh- wadbter alleen' tegenkwamen e b\hu n'kanp schoon zagen, vielen zij; deii man aa», be rooiden 'hem', trokken hei» zijn ktaeren' uit en bonden hemi vervolgens naakt aan -een boom', waaronder zidh een- groote mie- rdhoon bevoPidt. Toen lieten- zij' hem' aan zijn lot over. Eindelijk, Ihet was ,a,l donker gewordfcin, slaagde de ongelukkige erin ld(e' prop- uit zijn mond te Werkc», waapmbe- zijin be-uilein hem het -sdhreoiiwein belet hadden. Zijn hulpgeroep', dat door .dje kw'e'Uing va.n d^- duizenden mieren, dïe op zijn] lijf heen en -Weer lippen en hem overal beten, tot v-ert'wijfe-lens toe aanz'wol, baatte niet'. Nie mand hoorde hem'. Pas u'fon volgenden' och tend vonden houthakkers -ellen- giepiaagd|e, die Volle 15 uur lang .ajaiu.dézfe gruwelijke marteling blootgesteld w|as geweest. Zijin lichaam' was door ontelbare mio.reb|eten overdekt en opgezwollen. De afsdhuwel'ijko pijnen 'hadden -hem ha,lf' Waanzinnig ge maakt. Toen zijn banden doorgosPel('len w'a" ren, tradhtte hij weg te ioop'en, doch' na 'twee K-elhjred0n zonk hij bewusteloos in el- kaajr. In schier hopeloozetn toestand is hij' naar het ziekenhuis geb-radht. Van de stroopers geen spoor. Boor een stier aangevallen D-e landbouwerszoon J. Willemfeen te Gilze is bij' het melken van ee» kb® door een stier aangevallen-, die hem' zoodanig in de linkerzij stootte, dat d|? Ingewanden er uit kwamen. De laatste HH. S-ac'ra.J meuten moesten Iham wordé ntoogedienli'i. Motor-jjngeluk. In het Groot Zi-ckengasthuis te 's-H-cr- togenbosdh is opgenomen een heer uit .Waalwijk, die te Dassen met zjjln motor rijwiel was gevallen en ernstig Was ge wond. De duo-rijidfer bekwam' gaejn/ letsel. Het motorrijwiel werd slechts licht bei- sdhaidigd. Ernstige botsing. Dinsdagavond omstreeks 7 uur hetft op den BossdhenWeg te Tilburg -een ernstig ongeval plaats gehad. Epn motorrijwiel, bestuurd door id|en heer Marskamp, kwam in botsing met den auto van den heer V. d. Fulhr, di-e plotseling stilhield;. De heer M. was onmiddellijk d|ood. D-e 'heer L-eib- bïand, die op d|en duo zat, werd ernstig geWond' naar het gasthuis vervoerd. D«J autobestuuxder bleef ongedeerd', De ram'p valt den loodssclhoener Naar de Amigoe di Cur. m'eldjt, hebben de officieren van de Cura.Saosóhe Scheep vaart Mij-, onder elkander f2660, bqleen-i gebracht tot ondetsteu-ning vain de nagela ten betrekkingen va nd'e slachtoffers van de ramp va» den ioodfesdhoener Terschel ling 2. Overreden 1» gedoodj Maamdagmididlag reed- de autobus van PoUma uit Leeuwiarden met kalmien gang over de Oude Kóemarkt ta Sneek'. Het ald|a-ar spelend 5-jarig meisje M. Waikstra; stak plotseling de straat over. De -chauf feur van, den -a-uto kon. een aanrijding niet meer voorkomfen. Het meisje geraakte on der den auto en werd^ zwaar- gawoW. Eenige uren na het ongeviaJf overdeed' da kleine. Deai dhauffteur treft geen schuld Tranen ecu geneesmiddel* Tot dusverre wist men niet beter, dan dat de tranen, die wij1 storten, bestaan uit water met een klein percentage zont en fosfaat. Maar de Deensche dokter Linhal heeft nu ontdekt, dat tranen ook nog een gif bevatten, dat een doodelijke werking uitoefent op enkele gevaarlijke soorten bacteriën. Tranen, warm gesproeid op zweren, hebben reeds een verwonderlijk- vlugge genezing bewerkstelligd! Koude en krokodillentranen hebben totaal geen ef fect, maar dat is in het dagelijksch leven ook al zoo. Weer een treinaanslag. Maandagnacht is bij het station Hüle (prov. Hannover) weer een aanslag op een trein gepleegd. De daders hadden een wis sel onklaar gemaakt zoodafc de eerste trein van het hoofdspoor op een doodloopendj zij spoor liep en daar een stootblok vernielde. De machinist kon nog tijdig remmen, zoo dat alle wagens en ook de locomotief in' de rails bleven. Er is niemand gedeerd. Een goede vangst. Dezer dagen kwa-m een deftige dame met don W-eenschen ,avo.ndtrein bij het douanostation Schattau Tsjecho-Slowakijo binnen. Zij reisde op een diplomatenpas- poort, waaruit moest blijken, dat, zij do vrouw was van een hoofdambtenaar va» buitenlandsche zaken, o,ud vice-consul te Krakau. De kommiezen vonden het ge weldige gewicht van de bagage der vrouw verdacht en zij verzochten haar daarom haar koffers te openen. D'e dame deed zeer verontwaardigd en verklaarde geen sleu tels bij zich te hebben. Dit was1 den kom- miezen aanleiding haar met haar bagage naar Znaim te laten brengen, waar den volgenden dag haar koffers' in bijzijn van een commissie van onderzoek geopend wer den. De kommiezen hadden zich niet ver gist. De koffers- bevatten een grootje hoe' veelheid Italiaansche zijdewaren, die onder bescherming van den diplomatenpas ge- s'mokkeld hadden moeten worden. De goc- deren werden in beslag genomen en me vrouw kreeg een boete van 350.000 Tsje chische kronen. Bovendien zal de politie eerst eens- onderzoeken of zij inderdaad de vrouw is, waarvoor de pas haar uit geeft. (N. R. Cb.)1 OOgelnk tlij-len9 een veiling! Bij een houtv0rkoop' aan -het Zalk'erveer te Kiampen door -notaris j'hr, Bloys van Treslong alda-a,r, heeft een ernstig onge luk plaats gehad'. Toen de verkoop op enkele percteelon na was afgcloo-p-on, stort te de hoults-telliug plotseling onf, juist naar do zijde, waar de notaris en hel; pu bliek ziclh bevonden, tengevolge waa-rvan de notaris en zijin klerk cn eöni tiental an deren onder d'e houtmassa'. bedloive» wor den. OnmWd|ellijk w-ard' im'et alle m|a.dhlt aan het op-riiiiniin'gswerk bcgonnen, zoodat binin-cn e;en kwartier -allen uit' hu» ib-e- nflrd-e positie hevrijd w'aren. De heer Bloys van Treslong b'leek inwendige kneuzin gen beloopën te hebben en was tevens aian een bee» verwond. Ook de klerk en enkele anderen klaagde® over lichaams pijnen. Erger nog waren de boeremi Rui tenberg en Van Gelder, beiden uit Zalk, er aan toemet ernstige; hoof'cl'wónjd'en moesten zij in beWustelooz-en toestand' worden weggevoerd. Vermoed Wordt dat de stelling is omgevallen, tengcvolpje van h-et ontijdig wegrukke® va® plapjken. De inbreker in de-n koffer Op een goeden dag versdhee» ee n kleer maker R. m-et een- daan» in een hotel van de Rozenthaler Stiiasse te Berlijn en ver zocht, zich voor handela-ar in conffectio- artikelen 'uitgevend, onder een yalsdhen naam, twee kamers. In d-en vorm van twee koffers bracht hij zijn bagage mee, die zoo zwaai' was, dat verschillende personen er aan to pas kwamen. In verband' met de werkzaamheid va.n den gast viel het niet op, 'dat het paar zelf zijn kamers weasdhte srukoon te houden. E0nige dagen later nu wensoliten beiden in den1 vroege» morgen plotseling te vertrekken. Ze. moeste» in aar .Parijs en gaven voor, dat ze zidh al een trein verlaat hadden. De hotelhouder was vriendelijk ®n hulp vaardig en zijn bediende 'n droegen de kof fers in den ha-ndwagqn, die inmiddels .voor het hotel was aabgekome®. Toen nu, na het vertrek der gasten, de kamers in orde zouiden wordt» gem'aakt, viel het op, dat -de sofa- midtlen in een der vertrekken stond. De franje hing cdhter tot op -ien vloer af, en men' kreeg nog geen verdenking, maar toen m»n ze naar haar pla-ats rolde, bleek het, dat die sofa een groot gat bedekte, dait i» dien vloer Was uitgezaa-gd. Ai spoedig kwam' nu aan het lidht dat inbrekers door het ga-t in een onder het hotel gelegen winkel va p- zijden stoffen waren pfgedjaald fin voor Con waar de van 15000 im'ark aan ziqi hadjdjen buiitgef- maakt, die waarsclhij'klftk in de beid|e' kbf- fers werden opgeborgen. Men vermoedt dat d.aj'irin eerst cfe inbrekers verborgjen! zijn geweest, die aldus; op 'hun gemak in die gelegenheid- waren hun voorbereidingen ta treffen en na hup- welgeslaagden; arbeid door -d,en winkel zelf] vertrokjben. De kleermaker en een zijner1 medepüdh- ti'gen rijn reeds door da redhtbauk ver oordeeld. - -(Msbidi) - iff Een schat in een rijwiel. Bjj een. fi-e-tshandelaar aan den Gouwt- sluistihemwep te Alphen aan 'ien Rijni werd; vorige week een oud rijwiel ter reparatie gebracht. Toen het Karriatje on- Üei'han-den w-eud! genonion en het stuur was verwijderd, 'kwa-men er tot groote verrassing van td-en reparateur eauigel zilverbons Van f 1 te voorschijn. Dit gaf beau aanleiding, het rijwiel aan 'n, xnear (■irondig onderzoek t-e ondéi'weirpeai. «n -Vehtoa was ihet b-edra-a tot kf 10 aange< glroeiu. H-ett rijwiel werd na d'ezlej vondsiï gerepareerd, doch voor allte ziaketiheid' onderzocht de man liet nog .verder. In- der-daadl bleek de fie-ts nog1 grootar schalt te bevatten; uit de stang onder het z'ad-el 'kiwainleii g-eidswaardige u-apderen tot 'n bedrag van 'f 250 benevens familiepor tretten te ivoorschijn. De rijwielraDara- fenr slelid'e den gelukkigen bezitter van h'e-t rijwiel 'in Kennis van d'e vondst, die zulks niet an-de-rs kon verklaren dani d,at 'een thans ''overleden familielid bet geld op '.d'eze zonderlinge wijae ha,di lo,pga- borg'en. 'Hjbl.) Een droevig ongeluk had plaats- opl de lijn Rijissel-Parijs. De machinist bemlerlcte dat do loco'miotief onregymatig werkte en steeg op den tender omi d« oorzkaik! dkarvan te ontd«k'kk-en. Juist op di-t ooig'en- blik paseeide de trein een brug' en dje Imjarinnist k'wam 'met zijn hoo&l in aan|- rakirig met een ijzeren balk, tengevolge waarvan zqn 'hoofd -avn hai licha|a)m( W'erdl gferuklt. Pwnd tege» Franc. In de rubriek „Van Overall'! in het „Hol." leze» wïj d0 volgendjel besdhmi- tsvingT - i Elk tijdperk' hóeft zij-n' eiigen oudeiwerp van convexaaitie: onze vooroudiers hadd|e-i) het over migraine en over fatsoen, in o-nz'e dage» wordt vooruameiij'k over dja eische-n van het verkeer en de v'aiuta geslprotóen. Twee grauwe onderwerpen, zonder blijft? vergezichten, zonder eenige verhevenheid 1 In d'e Belgische badplaatsen late» tal van hotelhouders hu» buitenlandsche gasten in hu» nationale munt betale-n, de Nederlan ders in guldeus, 'dje Engelsche® in pondfon, de Duitschers in marken. Daarin zij n alle mogelijke en onmtag-elijike belastingen be grepen, o a. ook de onlangs door -dp Belgi sche regeering ingestelde bolastin'gl op de vreemdelingen. Zooa-ls men weet zijn' de onderdanen uit lamitfyjn mfet lago valuta van deze belasting vrljigesteld, h-etgeem neer komt op een vriendelijkheid tegenover db Fransdhen, dlaar Italianen-met-lir-e's aan Belgiê's kust zeldzaam zij». In Engeland U men over daze bevoorrechting d-er Pran- adhen slecJit te spreken e» het Foreign Office beraamt plann-en om! de „belangen der Eiilgeladlie onderldjuien te beschermen". Wat d'eze -plannen zulle» irihou-dfi» is nog niet bekend, maar ihet zal' wel iets erg kwaadaardigs wezten, W-ant als Enge-lsthen repressailie-mla-atregelen nem-en. doen ze het in d'e» regel goed. tn Londen Wordt er op gewezen dlat Bel gië, net zoo min als Frankrijk1, het recht heeft om bijzondere belastingen van bui tenlanders te haffen, behalve die, welke in de dcshekrefltendlfi verdragen zijn vastge steld. daa-r Engeland! im'mórs ten opzichte va» België en Frankrijk in cle positie va,n meest-hegunstigde na-tie Verkeert. Herin nert ra'eu zioh in België dan niet, zoo- wordt er gevraagd, dlat Engeland er ni-et aan heeft gedacht om- de Belgische vl-uch- teliing&n in 1914 te belasten f, Trouwens, België heeft toch ook geen belasting ge heven vaii de Britsdh® soldaten, dïe ge durende dign oorlog op Belgische» bodem' streden. Deze nuOhtei'e opmerkingen van een be denkelijk';, logica vormeu de bittere hege leiding van een voor hefc overige brilliant badseizoen, Za toonen intusscihen dat Iclje Isoers der wissels ongeveer den kbers |dbr vriendkcha-psbeArekkEinpen tuss'che-n de ver- -edhillende landen bepaalt. M°n- zal zioh het gevat van- tlei raaïd- laar-s van Bombon no-a' he-riatnoren,i-i-on-r godsdienstwaanzin bevangen inieia-scweh hebben -er, o-nd-er invloed van oen! juf* frouw. dsn pastoor van Bolmibonz'ij-u idienst'bodfi -en <se-n nicht van disriq, affiiei- ran-seld', o-mdat de juffrouw z-eid-e doof •flea pa,stoor behekst te, zijn. De twlae mian- nea, dk in hoofdzaak de slaalenl hiaiddein uitöeideeld - de ean. was ambtonaar op het stadhuis te Bordeaux, d-e ande-i.' «en h-oek-houdertio rij-rn bij pen .eerstel on derzoek van hun geestvermogens ontoe rekenbaar verklaard en z'ii zouden vten-dlflr niet vervolgd worden. De advokafcen van de klaigerud-e partfl hebben echter gedaan wé ten te krijgen, -dat een niauw onderzo els wler-d inpjesteld ein die amlbtenaar iteiiij -stadhuizo en do boeklioudler zijn volko-, -men verantwoordelijk verklaard, Dez'a bei de heer0n*en de juffrouw, die! han' heéfi opgestookt, zullen nu binnenkort voor de rechtbank te Melun verschijhen. (N. R. C,t.) In, heit oud-e stadje Bouvigne® bijl Diuant leeld Maandagavond <een auto op 'hof -trottoir voor een huis, waar ee» vrouw imiet -een 'klein kindje was -a'ïZ-eten. Zij weid zwaar gewond,. D-e echtgenoot Uapl het huis binnen, nam een gewqpr en vuiur- door heit raam op een der aulamjoljiliafcein,. die op slag: dood bleef. De politie van de Noordstati;* ta Brus sel is er ingeslaagd, een drietal jeiigdligd bo-efjes te arresteeren, di-e er werit! van maakten de reizigers op ingenrau/l© wijlz|3 Van lnm bagage te ontlasten. In hetj stal lion liep het boefje zoo 'Vlug «ïtegel'ijiki v-oomit o-ml c-en wagon met pen doiortao- penden' gang te zoeken. Hij kloiml naar binnen -en terwijl de eigenaar der bagage zich door he-tzelfd-e portier heen werkte, stapte de pakjesdrager eenige .m'etor., verc der weer ni-t en verdween mtet die bag'agó, die -direct door zijn makkers1 werd ovar- jnenomen. i gr i i Ten huize d-er drie die-ven is een, ggoo.t aantal koffers in beslag genom'en. MIDDELBURG. Aanvoer op do graan markt ruim. Tarwe f 12,50f 40,00. Kroon- ierwten f 17,00—f 20,50; Boter f 1,0,21/2, 'aan particulieren voor f 1,121/2. Kip-eieren 6 Cent, aan particu lieren 7 cent, Ee-ndeieten ideml. RUSSEN. Natfat do gemeenteraaid! in zake de abatiWiT-'klw'eBltie -een' motie van Wantrouwen tege» Wëfhouder Tter Maat had aangencta'eii, die (djezte naast' zich' h-ed'erlegldie, 'namlen zeven lédle» va» den raad hun ontslag. BERLIJN. .Na-ar de blaidenf hooren heeft de dad|er va.» den aanslag op de» eleOtri- schen trein BerlijnBernau, die eerst1 beweerde geen m« le.plidhtiglen te hébbén, later erkend dalt hij! id|e- diaad ,,iin opdracht' van ande-ren" 'hoeft gepleegd. LONDEN (M^bode) De exedutiéve der Britsohe mijnwerkers hefift gistere» dien gan'sdhe» d'ag beraaidslaag'd! over mode- lljfce oplossingen van het donflict in da mijninldtistrie. Na laifloop is eectt vevZoek om een onderhoud aan dje ragearing ge richt. Dit onderhoud zal heden plaatsl hebben. 1 Ontduiking verzekeringsgelden. De rechtbank te Breda veroordeelde- J. H. B„ die om de verzekeringsgelden; ten bedrage van f 11.525,00 te verkrijgen zich een wijsvinger had laten afhlakkem, tot 3 jaar gev. straf. De eisch luidde 1 jaar en 3 maanden. Zijn medeplichtige O. ,M., werd veroordeeld tot 8, maanden gev. sitraf. Minnenijd. De officier van justitie der arrond. rechtbank to Breda eislchte togen O. K'„ die zij-n vroegere verloofde uit minnenïjld meti oen mes in borst en schouders gestoken) had, een gevangenisstraf van 4 jaar. z. (Ml. Ct.l -Zijn stielkind met den dneil bedreigd!. D. J. R-. uit Steenderen, een oud deftig man, stond voor de Arnhemsche rechtbank terecht wegens bedreiging met doodslag van een zijner stiefkinderen. Hij! had tegen het kind geroepen: „Dina, kom hier, ik vermoord je". Verdachte ging toen op dui delijk hoorbare wijze de mess-en scherpen.. Verdachte verklaarde, dat dat meer tegen ee» buurvrouw gericht- was; hij wou- niet hebben, dat de buurvrouw het kind- steeds aanhaalde. Het kind, een meisje van '11 jaar of twaalf, kon bijtijds vluchten. Lat,er had verdachte tegen den veld wachter nog gezegd: „Ik wil het kind kapot makenwat ik me voorgenomen heb, dal moet ook gebeuren!" Als getuige-deskundige werd gehoord da psychiater dr. Schnit-zler, die tof de con clusie kwam, dat verdachte lichtelijk sceniele defecten vertoont. Bekl. is ver minderd toerekenbaarhet voorarrest heefli hem zeer aangegrepen. Het O. M. eischte overeenkomstig hel advies van den deskundige een voorwaar delijke gevangenisstraf van 8 maanden meï oen proejlijd van drie jaren. Op verzoek va» den verdediger, mr. Da Vissehver, werd verdachte in vrijheid ge steld. Een brandstichtende grijsaard. Voor de Bossche Rechtbank stond (te recht de 71-jarige zwerver H. H. nit -Well, die daar op 30 Juni een schuur van' G'. Heiligers aan twee kanten opzettelijk ia brand heeft gestoken. Vroeger heeft hij verklaard, dat hij niet wist waarom hij! het gedaan had. Nu deelde hij voor Jdë rechtbank mede, dat hij' een glaasje te veel' had gedronken en dat hijl het land had' aan Heiligers, die volgens hem een bloedzui ger is voor zijn werkvolk. Bovendien was deschuur maar een waardelooze schapen kooi en komt het voor Heiligers; zoo nauw niet! Volgens verklaringen van Heiligers lis er in de schuur voor ongeveer f250 '.verbrand. Het O. M. weea er op, dat verdachta reeds 17 maal wegens landlooperij; naar een rijksinrichting is gezonden. Nu op zijjn ou den dag pleegt hij nog zulk een ernstig misdrijf. De eis'ch luidde 4 jaren gevangenisstraf met aftrek van voorarrest. CIIEQUE-ENBANKPAPIERKOERSEN van circa 12 uur. 26 Augustus Chèque. Berlijn Brussel 6.85 6.88 Parijs 7.14 7.17 Londen 12.11 12.11l/a New-York 2.49 *2.50 Duitschland België Frankrijk Engeland Amerika Bankpapier. 680 7.10 12.10 2 48 6.98 7.40 12.12 2.51 WE-MELDINGlE:. Woensdag w-erd ton overstaan va» notaris J. C. Kram' ta Kap-elle, kra-dhtens art. 1223 B. W'., pu bliek verkocht een huis met schuurtje, erf e» tuin, aan -den Zwaaksdhe» weg al hier, aan iden -heer Jacs. de Schipper Jz, voor f 1045. TELEGRAFISCH WEERBERICHT naar waarnemingen -verricht in den mor gen van 26 Augustus en medegedeeld! door, het Kon. Ned. Meteorologisch Instituut te De Bilt. - Hoogste barometerstand 751.0 ValentSa, laagste barometerstand 741.1 Haparanda. Verwachting: Zwakke tot matige Wes telijke tot Noordelij-ke wind, half- tot zwaarbewolkt, mogelijk nog eenige regen- of onweersbuien, weinig verandering in temperatuur. 3a klasse. Ie lijst. Trekking van (Maandag *23 Augustus. 'PRIJZEN VAN f45. 1 3630 36(64 7289 7293 15551 15559 15582 19710 '19723 19754 19781 J 3e klasse. 2e lijst. Trekking van Dinsdag 24 AugustuSl UOOGE PRIJZEN f 25000 19500 1 2000 4545 - i f 400 10132 15514 i 1 f 200 5820 12892 i 100 2005 2362 5979 10942 PRIJZEN VAN £45. 3607 36Ö6 3686 722)7 7256 72R1 7262' 19700 3e klasse. 3e lijst. Trekking van WoenSaag 25 Augustus!, HOOGE PRIJZEN- f1500 13223 '20505 I f1000 6678 - 9865 1405 18162', f 400 12860 I I f 200 3377 1 f 100 3266 '11645 19891 N.SB. De .prijzen van f 45 betreftanf alleen de in Zeeland geplaatste numjmiersL Augustus. 30 Ovezarid. herberg-inventaxis, D-e Kok, September. 7 Goes, Woonhuis en werkplaats, Ver bist. j* 7 Goes, woonhuis, en erf, Van. DisseL 8, Ovezand, bouwland, Pilaar. 's Heer Arewfeketfee, hofstede „Zeatpf* hoek" Pilaar. j j

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 3