Smetten DONDERDAG 26 AUGUSTUS 1926 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT BINNENLAND UIT ZEELAND MIDDELBURG VLISSINGEN GOES KERKNIEUWS beslistheid tegen de vervolging keert. Niet slechts de kleinere liberale bladen, zooals de „Gazette di Parma", maar ook de „Cor- riere della Sera", het bekende blad dat te Milaan verschijnt en dat zijn kolommen openstelde voor een uiterst scherp gestold artikel van den oud-minuster Litiigi I-iuz- zatti. I)e uitlatingen van dezen grijzen staatsman zij'n des te merkwaardiger, daar Luzzatti behoort tot een tijdperk van li beraal bewind, dat allesbehalve vriend schappelijk tegenover de Kerk stond. L,uz- zatli dan merkt op, dat juist die staatslie den, die in Noord-en Zuid-Amerika (re publieken hebben gesticht of tot bun op bloei als onafhankelijke staten in sterke mate hebben meegewerkt, zij het dan dat' zij katholieken of protestanten waren, van de onschendbaarheid van den goedsdienst en van de gewetensvrijheid oen duidelijke, hooge plichtsopvatting hadden. I>it gold zoowel Roger Williams, 'Washington 01? Franklin als in Zuid-Amerika Bolivar, den bevrijder van drie verdrukte naties. Zoo zegt Bolivar b.v., dat een staat nooit het geweten zijner onderdanen mag heheer- schen en hij verwerpt uitdrukkelijk de in menging der staten in godsdienstzaken. „God en zijn dienaren", zoo zegt hij-, „vor men een geestelijke overheid, waarvan middelen en organisatie ook in geestelijke handen belmoren te zijn". De strijdwijze tegen den katholieken godsdienst in Mexi co, zoo vervolgt Luzzatti met groote scherpte, heeft door haar hardheid haar gelijke, niet, en zij doet smartelijk allen aan. die ook buiten het katholicisme, de schoonste, verhevenstc en grootste van al onze vrijheden hooghouden, de vrijheid namelijk van onze betrekkingen met God, Het drama, van Mexico mag zoo niet ver der gaan. Luzzatti zou wenschen dat de Veree- nigde Staten niet langer het stilzwijgen bewaarden en hij stelt voor om den Vol" konbond of cenig ander soortgelijk lichaam onder leiding van don l'aus zich tot do wereld te richten teneinde het „gruwzaam optreden in Mexico te doen eindigen. Als Mexico van deze ellendige vervol ging niet afziet dent imen het in naam van de wet der beschaving met de moroele vervloeking van alle volken te brandmer ken. Ken bevel aan tie onderwijzers. Volgens de „Times" hebben de onderwij zers in den staat Jalisco bevel onlvangon vóór 10 September hun aanhankelijkheid aan de regeeringspolitiek te betuigen of ontslag te nemen. Onderwijzers, die zich onderwerpen, nemen daarbij op zich dat zij nimmer in de scholen van het bestaan van een God melding zullen maken. Geen compromis. De tijding dat in Mexico de strijd tus- schen kerk en staat zoo goed als bijgelegd zou zijn, doordat beide partijen wat water in hun wijn deden, is dadelijk gevolgd' door een tegenspraak, <lie de onderhandelingen tussclien president Calles en het katholieke episcopaat mislukt noemt. De bisschoppen hebben besloten de godsdienstoefeningen voorshands niet, te hervattien, den ekono- mischen boycot voort te zetten en plannen te beramen voor oen grondwetswijziging) die de godsdienstvrijheid onaangetast, laat. Oificiecle mededeeling. De Kardinaal-staatssecretaris heeft, naar uit Rome wordt bericht, verklaard, dal geen enkel bericht van het Mexicaan- sche episcopaat ontvangen is over onder handelingen, die door president Calles in geleid zouden zijn en er is door den Heili gen Stoel aan het episcopaat geen enkele instructie gezonden, die zijn gedrag-slijp kan doen veranderen. MAROKKO Volgens berichten uit betrouwbare bron zal Abd-el-Krim den 27sten uit Fez naar Casablanca vertrekken, vanwaar hij zich den 29slen naar Marseille zal inschepen. Hij zal vergezeld zijn van zijn familie en den officier, die belast is met hem naar zijn verblijfplaats te brengen. Volgens berichten uit Fez hebben de oproerige stammen iu het Riffgebied een nieuwen aanvoerder gekozen. Op den lin keroever van de Loekkes is een afdeeling Marokkanen in opmarsch om do stemmen, die zich onderworpen hebben, to bestraffen. KORTE BERICHTEN De Noorssche Aëroclub heeft ,het luchtschip Norge, waarmee Amundsen de Noordpool over is gevlogen, aan de Itali- aansche regeering verkocht voor 1600.000 lire. Uit Mout.pellier wordt bericht, dat- het daar in de streek ongewoon heet) is. Er waait een Sirocco, die den oogst, welke toch al niet heel mooi is tengevolge van langdurige droogte, verschroeit Boomen gaan dood, het loof van den wijlnstok wordt geroosterd en de druiven verdrogen zonder te rijpen. Belga meldt uit Parijs, dat heit' reus achtige gebouw der Magasins généraux, waarin koopwaren zijn opgeslagen, door brand is vernield. Do se.hade beloopt mil- lioenen. Te West-Rposebeke, aan het- voorma lige IJzerfront, waren arbeiders bezig met het verplaatsen van granaten, itoen zich een geweldige ontploffing voordeed. Drie arbeiders werden letterlijk aan stuk ken gereten. Te Offenbach aan de Main zijn niet minder dan 30 inenschen ziek gei' worden, waarschijnlijk na het eten van lijs; 18 van hen moesten naar heli Zie kenhuis worden gebracht. Een jonge man is gisteren reeds overleden. Naai- „Der Montag meldt, is Zon dagochtend bij Neu-Brandenburg, een auto mobiel tegen een boom gereden, met het noodlottige gevolg dat Óen der inzittenden, 'n bankbediende uit Neu-Brandenburg, gedood werd, terwijl een dame en de chauf feur ernstig gewond werden. De overige inzittenden kwamen er met lichte ver kondingen af. Volgens een bericht uit Tokio, heeft generaal Tsjang-Tsi Lin twaalf bankiers iu Moekden, Charbin en Sjanghoeoig late® fusilleer™, daar zij' iu geld gespeculeerd hadden. Van de bestraften waren er zeven millionnair. De expres-trein CetteNirnes ip Maandag bij Montpellier tengevolge vain een verkeerden wisselstand op een. perso nentrein geloopen. Hoewel de machinist) op hot laatste oogenblik nog krachtig rem de, was de schok zoo hevig, dat een 12-tal reizigers min of meer ernstig letsel be kwam. Uit, München wordt gemeld: Op het Müggelmeer brak Maandag onverwachts een storm los, tengevolge waarvan 8 zeil en roeibooten omsloegen. De inzittenden werden gelukkig allen gered. De storm was zoo hevig dat ook motorbooten niet konden varen. - Te Falkenberg in de provincie Bran- denburgis het gehcele personeel 19 per sonen van hot Evangelisch tehuis voor kinderen Sint Michael ziek geworden na liet eten van vergiftigde paddenstoelen Te Hannover zijn tot dusver 24 ge vallen van kinderverlamming geconsta teerd, waarvan 5 met, doodelijken afloop. In het Noorden van Londen is groo te opschudding verwekt doordat 35 slie ren, die naar de markt werden gedreven losbraken en in alle richtingen holden. Zij veroorzaakten uren lang een opstop ping in het verkeer en wondden vier men- schen, w.o. een politieagent. Over geheel Spanje gaat een, warmlu golf. Hef is het ergst op- de hoogvlakten vau Midden-Spanje. Te Madrid zijn twee personen van de. hitte bezweken. Portugal zal deze maand dn eerste van een serie historische postzegels, uit geven, naar aanleiding van de bevrijr ding van het land van de Spaa,nsejie< ovorheersching driehonderd jaar geleden. De serie omvat 21 waarden en zesi ver schillende teekeningen. In den ouderdom van 77 jaar is Swift Mac-Neill overleden, die gedurendo 33 jaar Tersch nationalistisch lid van. het parlement is geweest. Hij' heeft, een be langrijke rol gespeeld bij1 alle debatten over iersche aangelegenheden zoolang het Ierseho vraagstuk nog niet geregeld was Volgens bericht uit Berlijn is aan de OostcnrijkschItaliaansehe grens de oud- secrctnris van Raspoetin, Simanowic) gear resteerd, toen hij brillonten en andere voorwerpen van waarde Italië wilde bin nen smokkelen. I'o luchtrou.e tussclien Denemarken en Polen 'is geopend. Wa,terv!r3gt.U|j,giem «niet drie 'motoren zullen in .den diana! voorzien. Do 'rois Kopenhagen -Pu'zag duurt, ongeveer 41/3 uur. Mgr. Crespi, de secretaris van, de Pauselijke nuntiatuur in Mexico, die Italie is aanngokoitten, bevestigde .int dio Kerkvervolging naar'Guatemala is overge slagen. Chapsal, de nieuwe Frauschg ver- legennwooiidiger in de comlmissio van herstel, is tot voorzitter der comjmissid gekozen. Admiraal Konidoeriolis heofl defin'ii lief het presidentschap der Griak'sohoi re- publick aanvaard. Op do algeinioeiie vergadering ter a'eIcBonhcid van den Katholiekoudag te Breslau door den Katholieken Vofk's- vcrein gehouden, 'hoeft rijkskanselierdr Jr. Marx men rede gehouden, waarin' hij dc houding 'criljsocide van hen. dirt iin {deze zware 'tijden de staatsinrichting aan vallen Let nieuwe aanslag op het spoorweg- traject BerlijnPernau IVeploegd, inloot zijn opgehelderd. :Een van zijn p; troon w'cgfeeloop'on loodgöterisleerüng -zou du stcenien op de rails hebben opgestapeld. Hij heeft geen mjeiieplichtigen. Tegen 'ec-n der in verband' mot' don treinaanslag bij Lehrie gearresteerd m. Meier peheetan, zijn meer verdénkins/é'n gerezen, zoodat hij mei; zyu nieJearros slant in hechtenis blijft. Te Rostoff aan de Don zijn' 60 per sonen, tengevolge van 't instorten va» een landingsbrug, 'verdronken. De bevolking van Nederland. Het Centraal Bureau voor de Statistiek deelt mee, dat liet bevolkingsregister van het rijk op 1 Juni 1926 7.448.674 zielen bedroeg tegen 7.347.327 een jaar te voren. Het vermeerdere derhalve met 101.347 zielen, of 1.38 o/o. De groep der groote Steden telde op 1 Juni 1.823.213 inwoners tegen 1.805.092 op 1 iJuni 1925. Hier was dus de toeneming 23.121, zijnde 1.28 o/o. Het percentage bleef dus achter bij dat! van het rijk. Maar aangezien het in de steden hooger, in het rijk lager was dan het verhoudingscijfer voor het geboorte saldo in 1925, mag men aannemendat de concentratie der bevolking nog steeds aan houdt. (VI. Crt.) De wettelijke regeling van de Collectieve Arbeidsovereenkomst. Naar de ,,N. R. Ct." verneemt, is wel spoedig de indiening te wachten van ee" nadere burgerrechtelijke regeling van de collectieve arbeidsovereenkomst. Op het oogenblik bestaat echter liet voornemen deze regetintg niet in te lasscheu in het Burgerlijk Wletboek1. Men zal zich herinneren, dat in het. voorjaar besloten werd door dp VeTqeni- ging „Uit het VolkVoor het Voi'k'ï in samenwerking met de Vereeniging voor Volkstuinen „Kweéldust" em die Ve-beietni- giug voor School- en werktuinen, dit jaar- het sedert jaren rustende Floralia wledjar in het leven te roepan en deZe aankexndi- ging een damkbareu weerMank! vond' bij, hen. die voor het kweeken der pta-ntjVs in aanmerking kwamen. .Thans naderen de djigen, waarop1 dja Schrijnen en Stukloopen der Huid,Doorzitten bij Wielrijden, verzacht en geneest men met PÜROL. Doos 30 ct. Bij Apoth. en Drogisten kweekers luw plantjes aam hot oordtM van publiek en jury zlleu' uon'derwlerpcu met rasse schreden en is ook voor ons do tijd aangebroken daarvan, eens ietsl meer mede te de»len. De d|oor Uit het Volk uit gegeven' plantjes zullen op Maandag 6 September in 't Schuttershof in ontvangst Worden genomen: van 10 tot 2, 3 tot 5 om half zeven tot 8 uur. Dinsdags zal de jury uc plantjes keuren en de prijzen toeken nen WoeiisdagmicM-ig te 'half twee z'al de ofiicdeclc opening der ton toonstelling dan plaats 'hebben, waarna liet publiek zal den toegelaten. Den avond van cltie n'dng zal eveneens iu het Schuttershof de prijs- uitdeeling plaats hebben. Ook Dondendjag 9 September zat de tentoonstelling giebpiend zyn, terwijl des avonds een' concert van hot Middelburgsdh muziekikbrps hef Flo- raliafeest zal besluiten. Op de tentoonstelling zullen, n iet zooals vroeger alleen de gekweekte potplahtjcs worden ingezonden, maar ook zullen idie leden vau de beid|a amd'ei'e genoemde ver- eenitginge® inzendingen doen vah ill dp tuintjes gekweekte, bloemen, vruchten on groenten, wat ia a,n het göhe0l een nog vroo- Üjker a:'anzien zal geren. Er zullen ii»iet alleen losse bloemen on vrudhten zijn, maar ook bouquetten, mandor» enz. Vuor de 250ste, de 500ste enz. bezoe- kor of bczoekbter zal Pene verrassing aan wezig zijn. Hot zal o.i. ook in dit geval voornamelijk vain de medewerking van ic'tp natuur afhangen of eon e m ander geheel tot zijn rocht zal komen. Als men er nog aam, mbdlit twijfelen of het goed gezien is teg0n 18 September pen vliegerwedstijd te organiseleren, Jnp moet men des .avonds of op vrije 'middagen eenis naar hot Molenwater oil m aar de wei den by Nadorst of Nieuw-Midtdielburg gaan /kjjk'en, waar dan tientallen vliegers' wor den opgela,ten. Op het, Molenwater1 sneu velen or nog als eens vliegers als zfj met hoornen of daken in aanraking konten, al zijn de wonden ÖJkwyls van dien ia ar'd. dat spoedig herstel mogelijk is. En al is het voornamelijk een verm'aak' voor kinderen, ook de ouderen van dingen vermaken zich met het maken van Vliegers' on1 het be hulpzaam zijn bij het oplaten, wat gisteren- bij de 'windstilte nogal moeilijfklbedjen, op leverde. De wedstrijd! zal z«ar wa.ar- scihijtnlijk plaats hebben op het gemeente lijk sportterrein. Nader meldt mén! ons: Thans zijn wij in do gelegenheid iets meer niude te doelen betrpfifen'dlé' dé plan nen voor den vliegerwedstrijd! op 18 Sep tember en clan Wet het allereerst dat aan gifte. daarvoor kan geschieden idfoor jon gens en meisjes van 10 tot 16 jaar a.s'. Zaterdag van 3 tot 5 in den Schouwburg. Het maximum aantal deeliip.m'enden zal 125 bedragen, verdeeld in 5 groepen van 25. De namen worden iu volgorde v'a'nl aan gifte genoteerd, dus 'die het eerst komt het eerste maalt. Aan Lede.r der dieeln<jin!e.rs of deelneemsters Worden kaarten voor hen zelf en een helper uitgereikt en ook' een reglement waarin de bepalingen voor den (wedstrijd zijn vervat. O.a. zal dan ruit blijken, dat de maxiiwumileiigte va» cHerr bot, 500 M. zal zijn. Het plan bestaat do kinderen op 18 September bijeen te doen komen in het Schuttershof on van daar vooraf gegaan door padvinder-s en muziek na. door een deal d|er stad te doen trekken, naar het Gcrn'opUteliik s"|K>rtterrcin, w'aar do w'edstrij'dt plaats vindt, Welke oevk Waar schijnlijk door muziek' zal worden opge luisterd. Nu,wij toch weer over den vliegerwpl- fctrij'd schrijven lijkt het ons niet onaardig ar aan toe te voegen, dat de laatste wed strijd nu 38 jaar geleden, namelijk op 31 Augustus 1888, toen genaamd „Priindesj jesdagwerd ge'houldjen op een terrein' aan de Nadorst en ook voorafgegaan idloor een optocht vanaf het Schuttershof. Ook toen was een commissie uit het bestuur van „Uit het Volk—Voor het Volk"1' (voor zitter en seeïgtaris wijlen de. heeren J. J. H. Dooi'enbos e-n P. Polot) toelast met den zorg voor dezen Wedstrijidl en nam'en er 136 jongens aan deel, toen was de emanci patie nog' niet zoo vól* gevorderd, :d|a,t ook het zwakke geslacht deelnam. Volgens de verslagen va,destijds hah d;eze wedstrijd een groot suc'ces. Moge dit ook nu heit geval zijn r,, ook het\v eer evengoed meda werken als in 1888. De Commissaris der Koningin in Zeeland, Z|al begin September van verlof te dezer stede terugkeeren. In) verband! daarmede zal d(e gewone recteptie op Jen yerjaardiag van. H. M. de Koningi ndpt jaar niet plaats hebben. Het beslag op het Grieksche stoom schip „Flisoos", dat in dq haven alhier was bi'nuengebna.cht, is opgeheven' «n is 'hot schip van' hier najar Griekenland vertroki- ken. D-e politie hield een Duitsöhor aan, die voo-rgaf in Zeebrugge zijn schip te hebben misgeloopcn en nu in de gein'eente rondzwierf. Hij is in de ridhting va nzijiq vaderland c'bor de politie over de grenzen des rijks geleid. Verder stelde d[r politie een Jpietal sto waways in beVaring- die op de reecj|e al hier ontdekt waren geworden ,aa,n; boon} van het Duitscihe stoomschip Najade!', bestemd naar Spanje, Dinsdagmorgen zijn ook deze vreemde lingen door de politie over d(e grenzen dies rijks geztet. (VI. Crt.) Niettegenstaande het een. groot deel van het. seizoen minde rgoed weer is ge weest zijn. tot nu toe alhier dit jaar reeds 40.000 zeebaden genomen. De laatste kermisdag, begunstigd mooi weer, bracht Dinsdag j.l. heri wat drukte iu de stad,'. Tot' zeer laat in den avond was het overvol van kermisvieren- Iden op de ke;rmiaterre,inen. Uoudlers va,n tenten voor vermakelijlkhedcn en cbmt- sumptie maakten goede zaken, terwijl (laföhouiders en winlkeliDite. in de o^nlgbving der kermisterreinen getogen het ook zeer druk liadidlen. Ordeverstoringen, die een ingrijpen èlar politie noodzakelijk maakten, 'kwamen niet voor. Twee proefeissen-vcrba,a.l van open bare dronkeusdhappe11 werden opgemaakt. Dinsdagavond reedt de heer E. van Woi'faal'tsdijk op zijn motorfiets in Wal men gang langs den. Westsingiel in debuurt- van cle MidJldburgsdie straat. Opeens sprong een band van een der wielen, die motorfiets sloeg om en de heer E. viel op den straatweg. Hij kwam' Icelijk to vallen, want toen 'hulpvaardige personen uit de omgeving toesnelden, consta,l'oe>" den zij', dat d(e heer E. bewusteloos was. Nadat dr. Snoek de eerste heelkundige hulp had verleend, kwam na °e.n vrij lang durig waalden een brancard djen ongeluk kige afhalen. E(.rst werd bij naar het zie kenhuis op de Oude1 Visdhmark't, djaama naar de R.-Jv. Ziekouvei-pilieging „St. Joan na" gebracht ter verdere verzorging. Te dczer stede zal voor geuoodtjejllein in de Landbouwtoioscoop op Vrijdag 10 September a.s. de. Malarialilm van toet Nede.rl. Roode Ivruis worden vertoond. Deze vertooning gaat, uit van de afdee. ling Zuid- en Noordl-BefVelan'cil van d!o Ned'erlandsche Maatschappij ter bevorrj-,.- ring der Geneeskunst en va.il de afdteeting Zuid-Bevetand (Oost) van het Nedpct, Roode Kruis. Zooats uit de stukke.n voor de aan staande raadszitting blijkt heeft -het toe stuur der woinugbouwverecniging „Nieuw Goes" aan den gemeenteraad verzocht om een voorschot uit de gem'f.'en(t'ekasy groot, f105.000 noodig voor 'het bouwen van 30 arbeiderswoningen en aankoop van. den daarvoor benoodigdjen groni De verecniging stelt zidii, voor, om de Woningen te bouwen ten behoeve vah per soneel d(,r Nedeirlan|d|sclh.e spoorwegen. In verband'hiermed0 stelt dj,, m:a,a;tschappij tot exploitatie v,a,n shaatsspooiWegem zich ga- ramt voor cle huur. Verder is het dia bedfe- ling, dat het voorschot zak' worden ver leend onder hypothecair vcrbam'cfy op de te bouwen woningen, zoadat door ,dp gemeen te, mcilsch'olijkcu'wij's gesproken, geen risi co wordt geleden. Burg. en Wethf. «tellen voor, tol inwilli ging vau het verzoek te besluiten. Hoinketiszarrl. (Hel nieuwe orgeli. Zon dag is iu de St. Blasiuskerk alhier liet nieuwe orgei, dat vcrvaardigdl is door cle bekende Alklma.arsdho firma Bern, Pols Zonen, op plechtige wijze ingewijd. Dank zij den mildcn bijdragen der parochie en vooral den volliarden.lpn ijver van dien Wel- terw. heer pastoor J. G. Groot, is dit grootsdhe werk tot staud gebracht. Na het Lof werd' er get egeuli.eo|d ge-bodjein om liet nieuwe' orgel iu al z'ij'n klajiklen- rijkdom te bewonderen. De heer Ant. Peila bespeelde het orgel .op zeer verdienstelijke 'wijze. In volle aceoordieu golfden de hel dere klanken door 'dja gewijd® gewolvqu. Nu eens zacht, dam weer met vol geluid' kwamen de tonen 'kin,ar eu heldor uit het iustriimeiit. Vooral de intonatie van, dit orgel is prachtig. Daarom is een woord van. welverdienden lof Voor d(t schoon© werk aan de firma. Pqlswell op zijn plaats Door dit werk is fwiaarljjik een mletestersjbuik. gcleverd van orgoltedlmiek. Het orgel bevat twee klavieren' en vrij pedaal met cle volgondlo dispositie: Ie Manuel. Bourdon 16v., prestaait 8v.. fliite 'haimonique 8v, en octaaf 4v. He Manuel (in ^WoJknfet) viol'a di gam ba. 8v„ vox coelestis 8v„ oc'ho trompet 8v'. .Holpij'p, 8v., fluit 4v., eclio. tromx»et 8V. 'Vda.alSubbas 16v. Vorder 5 Koppelingen em Tremolo. Moge dit sdhoone orgel nog ianpf tor eere Gtods on tot voldoening djer parochilé van Ileinkenszand met succes worden be speeld. („De Tijd' IIeinkcns/.and, Voor de betrekking v.an gemiecntcwerkman licbben zic'h aichttieii sollicitanten h angcmeld. Ilemburg. In don loop der vorige week vervoegde zich bij den peiisionhou|d|er Acdja „Pension Juiliana," alhier, een persoon, zidh uitgevende voor Van der IIoeVe, die voor gaf het pension te willen betrekken. Za terdagmiddag is hy vandaar vertrokken met achterlating van zijn onbetaalde) pen sionrekening, terwijl bij (nader onderzoek bleek, dat hij, een geldsbedrag uit de win kellade bij Add a,had' ontvreemd' en even eens op 'de kamér valn e«n der vrouwelijke 'logeergasten e,eai bedrag aan gleld) dtoor in sluiping had. weggenomen. Bovendien werd \door de rijwiellihnldjelaiar P. tic Domburg jbij de politie, aangifte gedaan, idlat dpoa' dezen zich noemenden Van der Hoeven één rij wiel was verduisterd. cJ(oor.d)a.t bij, hem een rijwiel was gehuurd zonder het terug te bezorgen. Ilet vermoeden böstaat dat hier hetzelfde individu zyiu pa-aktjjk'en heeflt uitgeoefend, dat ook do vorige Week' aldus te Scherjienissc iu -een hotel is opgetreianv (VI. Crt.) Sas-vaa-Gent Hier was nog altijd de cinrnav.als-'lcwestie -hangende. Men zal zich •herinneren, dat de burgemeester wegens cle daling van het peil der in 1922 her stelde carnavalsfeesten, en ook me tliet oog op de werkeloosheid, dja mask'arad'e op carnavalsdag verbood. De Gemeente-, raad heeft toen 23 Januari j.l. met 43 stemmen, op voorstel der beide wethou ders, een besluit genomen, waarbij da maskarades worden toegelaten. De burgemeester kondigde aan, cjat be sluit niet te zullen uitvoeren, en vroeg vernietiging bij) de Kroon. Thans vermeldt de ,,Z. K." een KoninkL Besluit vaii 19. Augustus, waarbij het be sluit van den Gemeenteraad is vernietigd Daarin wordt overwogen, dat volgiens het Algemeen Raglenfent van Politie (te Sas-van-Gent de maskar.ades niet mogen plaats hebtoen dan met voorkennis en toestemming van den Burgemjcesterdat door hot hierbedo©Wje raa/lfabesluit eflh uit- zondering wordt iu het levcsn geroepen met betrekking tot toet tooziulit op dio verman- kelij'klliedcn, by het r0gleme.nt in bevt alge meen ann den Burgemeester opgiedragc.n cu dat Zoodanige uitzon'dlrering nie ft .in en dat zoodanige uitzotodfaring niet in overeenstemming is m«t het ulgemoein be lang uau dat toezicht van den Burgemees ter verbondali. Sas-vnU-Gent Na beëindiging dor wie lerwedstrijden alhier Zondjog j.l. wildji Klaas van Nek per auto de thuisreis aan vaarden. Bij het verlaten vah Sah-van- Gent reed hij met zijn au(to tegen emi wiel renner aan, met het gevolg dat diezw laat ste z'iöh ua.n den voet' kwetste en tevens zijn rijwiel een schade bekwam., Zonder dralen beloofde. Klaas alle hieruit voort spruitende kosten te betalen el Inspoeddje zi-Oli voort, teneinde nog per boot te Wals oorden „den j11 a.s over te stoken". (M. C.) Bij beschikking van den minister vaar fiuauciën is verplaatst de ontvanger T, Thijksen van het kantoor dm- directe be lastingen, invoerrechten en .accajhaen te Tcmeuzen naar liet kanteor dier middelen te Zaandam. Vuor de sla(hlofl>r.s va" de Pailaugramp. Bij i»r. G. J- Sprefflgor, ponninghntestier van het Prov. Comité voor de Pndang- ramji zijn nog ingekomc in de volgende stif ten Bui'gcmeester N. 0n St. Jnosland f79: idem Zoutelande 1131.50; idpm Olinga 'fl-11.50; idem Veare f45,15; i.clom' Zuid- doruc f 44,52; idem StavCnisse f71.91; idem Sint Maartensdijk f 114.50idleJm1 Hoofdplaat ('56,30; idem Tbole.u f'80: douairière Sdh. B., Noordgouwe f10; N. N. te Middelburg i'2,50. De peuningmeJestor mr. G. J. Sprenger, Gortstraat K 23 Middelburg, houdft zich steeds aanbevolen voor meerdere giften'. Overslag. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag werd cljoor dien rijks- en gemeen teveldwachter dezer gemtaente eau koe aan gehouden, welke eiikale personen fraudu leus naar België wilden uitvoeren. By: -liet bespeuren der politie sloeg©n do smokke laars op do vlucht, welke echter spoedig ibior de politie wordjen aöhterhaiald!. Do koe werd iu b©slag genomen, terwijl tegen de smokkelaars proces-verbaal is opga- maakt WfltcrlindkefU'jc. Zekere A. W. zou j.l. terwijl hy op ca" rijwiel reed, zich vasthouden a.aii do dluo van oen motorrij'- wiel Tege» aaiii de koni va de gemieieinnto liet hij de motorfiets los en werd op die keien gosmakt, waar hy bewusteloos liggen. Geneeskundige hulp moest wor den j ugerocpen. Naar men verneemt Is alles na,ar omistandighede tamelijk gocsd afgoloopen met wat ontvelling aan zijn hoofd en lcuie eu wat gescheurde Meieren, zal hij er na) afloop vau oen dag of drie rust afkomen. fM. Ct.) Hulst. In den nacht van 20 op 21 Aug. ii alhier iugebroke'n ia- dé woning v.ain ze keren V., terwijl de bowonersi niet thuis waren. Bij hun thuiskomst verklaarden de bewoners e-enig geld) en- eonig h.uis,Gta- rief te vermissen. Door de dadiers wardien bovendien ecnige ruiten, gordijnen, een spiegel, va.a,sjos en beeldjes vernield, waar uit men meent eerder aan «en wraakne ming dan aan diefstal te möeto Indlenke". Als verdaoht zich aan dit feit te hebben schuldig gemaakt, Word djoo-r da mare chaussee op 21 dBze-r to St. Jansteien aan- ge-lioudeu Zekere B., die met V. in onmin zou leven en Jviens pet in de woning waar in werd ingebroken, ^werd gevonKÏtsn. DeZe moot evenWct ontk|e'nidl toebl>en, zïch aa,n het feit te hebban schuldig ge maakt en is weer iu vrijheid gesteld. (M. Ct.) Bij Kon. besluit is hertoynoenidj tot bur gemeester der gemeente Oostkapelle, jhr. W. Z. van TeijiilugKsn. Tegen de zuigelingensterfte- Men schrijft aan „De Tijd" Van Room'scih-Ka.tiholieke zijde zal in een aantal gemeenten van Zeeuweoh- Vlaanderen de hand; aah den ploeg worden geslagen om Verbetering te tu'engfon in de sterftecijfers van zuigelingen. Deze cij fers ziju namelijk veel te hoog en omdat dit Zoo is, moet er eene oorzaak voor ge zocht worden. Evenals overal elders, waar men met het euve Iclër groote zuigelingen sterfte 'heeft te kampen, spruit dit voort uit gemis a,an goede dejikbaqldleri betref-1 fende de opvoeding van -het kind' in zijn eerste levensjaar, terwijl voorts ook on zindelijkheid een rol speelt. Om nu tot verbetering dek toestanjden op dit gebied te komen, zullen in een aan tal gemeenten moodereursussen worden ge organiseerd, welke cursussen ook) door niet- katholic'ke vrouwen en meisjes boven de 18 jaar kunnen worden bijgewoond. Deze cursussen zullen worden gegeven ta Clin- ge, Hulst, St. Jansteen Koewacht, Nieuw- namen en Terhole. EJk der Cursussen zal zes Weken dure-n, terwijl later nog een vervolgcursus zal plaats hebben. N.B. Te Clinge en te Nieuw-Namen zijn de cursussen reeds ge>hou<%n en met veel succes. Red. ,,N. Z. Crt. Door de Kamer van Koophandel en Fa brieken voor de ZeeuWsdhe Eilanden werd van de Afdeeling HanJH lvan heft Depar tement bericht ontvangen, dat) het Fran- srhe douanetarief, dat in April jj. mefc 30 o/o werd verhoogd, thans wefeom' e^ne verhooging van 30 o/0 heeft' onderga,a/n. Vrijgesteld zijn enkele artikelen, met nar metabak, fruit, papier, alectrisctoö ma chines, meubelen en hoeden. De wijjding der Chinersche Bisschappen te Rome Zoo men zidh herinnert heeft de H. Vader li et verlangen te kennen gegeven om zelf de niêtew© bisschoppen voor China in de St. Pieterskerk!, in tegenwoordigheid!

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 2