NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND MUREN INEKOM Dringend verzoek. Voor de tweede maal getrouwd, Mbicewken iwsche Courant DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS ISCHE cour/l?:t 8QUW EN VEETEELT ïfcUfak IL0l4Ét. irant- en Handelsdrukkerij SCHIEKENDANTZ HGERVOOR ZEELAND ^BUITENLAND FEUILLETON GRIEKENLAND MEXICO in 10e G. Luijk; 83 W, der Im. Willetosteijn'; lfr$ F. pbr. Griep. jfstaaii van dte Gymnastiek- (reemigiaig „IWiobnrgnm" 27 Augustus, zal that 35- ijn, dat bovengenoemd» venfc it opggricht en dit zevandlel Ifeestelijk) worden JiordaohlS J zooals zij dat van „M'ödio|V! ■in den middag van died dad lar van 3 tot baM vijf rec'gpr li het Schuttershof en dés- en zaalfeest plaats hebben, J programma voor de pauziei j toespraak' van -ien voorzit' Sr Gh. J. Miazute, gymlarijs le verschillende ufdeeling|en ^ïgen en door het keurkorps pkiring Walcheren aangeeft.. zUllen de steejdst zear géi lith'mischg oefeningen wof- j waaronder volgens 'ageheël lode door den lwer R. de! Vervaardigd. Een diezgr inaS- beid op de alom' opgehangen van den kondigen handi vad Heijmans. De kapel Höfelein- let muzikale deel van dëaeiï ■regn. i |28 Augustus zal onder lew bestuur en de T. C. Van desa I f aJcheren een turntuitvoelrinid liiegntelijk sportterrein plaats! Imaljgegaan door een wandeb het Schuttershof. Bij opfocjhi lag zullen het mtuziekkorpst outhandel Walcheren en du j hun medewerking verleenen!» 1 September zal in den ver van het Schuttershof samlet» d'delburgsch MuziekkofDS een Iplaats 'hebben van Rhyfimüt- pnastiek, voor een groot deel j «van wijlen den hger Jan amma voor dezen a,vond ved? lot enkele groepen, zullen op Zaterdag 4 Sept. Intersthof onderlinge wadstrft- eden en adspiranten whrdaii jjop '27 Augustus als top *1 [zal een bal de uitvoering be1* Medio gaat op waardige wijze Irijft aan de M. Ct. Iproefwagon in Goes rs Donder-' |-eede wagon in Middelburg ver* zullen meerdere volgen. Liep wensch. Afnemer en laveran!) fcn te vrgden. Het gewsnschtel- jonge hanen -wtertl aangier- [ler levere dus in den vervolge! onge hanen. Het minimluml geh verlaagd tot circa zeven ons, bk een verbetering, is. TERDICHT door bespuiting paraat finVz Kllö f 0,25 te 60ES irken scouranten ■amma's, Wissels tien, Tabelwerken [aarten, Dankbetuigingen -Opening, Reclamekaarten itatiekaarten, Convocaties soorten Enveloppes nu's, Servetten irendrukken kwerken jncurreerend genoemde Drukwerken zijn uden ons gaarne aanbevolen NUMMER 101 DONDERDAG 26 AUGUSTUS 1926 22stk JAARGANG ce garantie. les voor verschillende groote eïf- woningbouwvereenigingen en* verzoek komen wij gaarne be» ÏN 270 KARHESTRAAT VLISSINGEN NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Marktl en 2; Telefoon N°.474. Abonnementsprijs f 1,90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advartentiën van ttotö regels f0,90, elke regel meer f 0,15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager. GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT 6ELEZEN IN ALLE KRINGEN Met het oog op de extra-verspreiding van ons Blad des Zaterdags, verzoeken wij hoeren Adverteerders, hunne adver- tentiën voor de Zaterdagnummers steeds zoo vroeg mogelijk in te zenden. Van advertantiën, die later dan Vrijdagavond binnenkomon, kan de plaatsing niet worden gegarandeerd. DE ADMINISTRATIE. BELGIE Een „samenzwering" in de Leu- vensehe gevangenis Wij lezen in de (Belg.) „Standaard" Uit Brussel wordt aan het Parijsche blad „Le Journal" geseind dat gevangenen te Leuven verrast werden op het oogenblik dat zij de ontvluchting van Borms voorbe reidden. Dat bericht verschijnt onder den schok- kenden titel: „Een samenzwering, die niet lakken zal" en wordt bovendien opgevroo- lijkt door een drukfout, die Borms voor stelt als den stichter van het „Concert des Flandres" (het concert van Vlaanderen), waarmede natuurlijk de „Raad van Vlaan deren" bedoeld wordt. Het blad vraagt verder of het in den vreemde voor België zelf niet bespottelijk moet klinken, wanneer men daar verneemt dat acht jaar na de onderteekening van den vrede er nog een „samenzwering" ge beuren kan om een politiek veroordeelde te doen ontvluchten? In alle landen werd immers sinds gerui- men tijd aan de politieke veroordeelden amnestie verleend. Wanneer komt er die nu eindelijk in België, mede in het belang van den goeden naam van ons land? „Pastoorke Lamal." Onder den naam van „Pastoorke La- mal" kent heel België den eerbiedwaar- digen kanunnik Lamal, van het Metropo- litaan Kapittel te Mechelen. „Pastoorke" nu zal de volgende maand zijn honderdsten verjaardag vieren, waarom het „Hbld. van Aniw." een volledig overzicht geeft van het leven en de werken van dezen hoog bejaarden priester. Jan Edward Lamal werd 27 Sept. 1826 te Camperhout gebo ren. Hij deed zijn eerste studiën in hef stadscollege van Pitzemburg, bezocht hel klein en vervolgens het groot seminarie en werd den 2'lsten December 1850 pries- tei gewijd. Hij was achtereenvolgens1 on derpastoor te Steenockerzeel en të Sinta Gertrude bij1 Leuven, pastoor te Rjllaer en Thisselt. Hier vierde pastoor Lamal heet eenvoudig en bescheiden zijn 25-jarig pas toraat. Ka gedurende 28 jaar met de meeste toewijding en den grootsten zielenijver zijn ambt te Thisselt të hebben waargeno men, nam pastoor Lamal op 11 Maart 1902, op ?6-jarigen ouderdom, ontslaj om een welverdiende rust te gaan genieten en ging te Mechelen wonen, waar hij! thans nog verblijft. Op 27 September 1925, ter gelegenheid van zijn 99en verjaardag, werd hij door wijlen kardinaal Mercier tob eere-kanun- nik benoemd en ontving als aandenken den zilveren penning van Paus Pius XI. Kanunnik Lamal is nog goed gezond leest dagelijks nog boeken en dagbladen zonder bril en las tot voor een maand pog dagelijks de H. Misdoch nu, zegt hiji, weigeren de beenen hunnen dienst en wordt hij: er te moede van. Geestig en lui mig is Mj' van karakter en menige geestige spreuk en zet in de samenspraak worden door zijn vrienden onthouden en aange haald. Ws halen onder deze aan, wat ons ver- 57) ,_o- M,aar hij gaf haar geen ander antwoord (tan den schralen troost, diat zij tot het voorjaar op de onthulling m|oest wach ten Hij was trouwens toch niet taietdie- eelz.aam! van aard en had ziidh iri zijn c piactisch leven er aan gewend j^kaaande zijn bijzondere aangigleë genheaen eers' dan met zijn vrouw 'ta spreken, wanneer hij haar den uitslag kjon ™*deelen. Eaarom stond, zij, er dlan ooK u met op, terstond te vgrne'mien, wat ai man goedvond haar eerst later be- «ffld te makien. Intusschen deed zich een schijnbaar onoeauidende gebeurtenis voor. die er toe rjaioeg ^et i°nge meisije een weldadig levensdoel t© Verschaffen. Toen op ©en <Ier koudste dagen ia Januari de 'familie aan de ontbijttafel zat, weiden -buiten do kamer iwistendla st'emmell vernomen., en daartusschen door l smfee^ende tonen, aslof ieimianid, ondanks den heftigen tegenstand der dienstboden, toegang 'lot de buiskatmter trachtte te verlrijgenu leden week gebeurde bij' een bezoek dat wij hem brachten en hem zijn portret, twee dagen te voren getrokken, overhandigden. jtfa dit portret bezichtigd te hlebben, zegde hij, textueel: „Ik sta er op geljfe 'nen ouden pée!" Mechelen zal den honderdjarigen pries ter, die allemans vriend is, met luister vie ren. Be bevolking. De bevolking van België bestond op 31 December 1925 nit 7.811.875 zielen. Daar- komen nog Eupen, Malmedy en St. Vith' met circa 60.000 inwoners. Er werden 153.190 kinderen, geboren tegen 153.387 in 1924 en er overledeju 99.569 personen tegen 98.332' in 1924. De meest bevolkte provincie is Brabant met 1.611.952 inwoners en de minst be volkte Ipixemburg met 222.195 zielen. DU ITSCH LAN D Het gedenkteeken voor de gevallenen. Men schrijft aan „Dë Tijd" uit Berlijn: De volken der Geallieerden hebben hun doodên van den wereldoorlog geëerd dooi de stichting van het zoogenaamde „graf van den onbekenden soldaat." In hun- hoofdsteden houden zij de gedachtenis aan de helden, die hun vaderland hebben ge red, levendig onder de vlam der eeuwig durende lamp. Duitschland is te zwaarwichtig, om met een dergelijke doodenhulde tevreden te zijn. Het wil, naar Germaanschen aard, een „Reiehsehrendenkmal" oprichten in den geweldigen mythologischen stijl en de zware gewrochten, welke men kent uit Berlijn en de andere hoofdsteden, of van de gedenkteekenen, die den volkenslag bij) Leipzig of in het voormalige Teutobiur-- gerwoud levendig moeten houden in de Duitsche herinnering. R;eeds lang zijn er allerlei groepeerin- gen doende, de stichting van dit Reiehs ehrendenkmal voor te bereiden. Wij hebben zelfs een „Pressestelle fur das Rieiehs- ehrendenkmal auf Loreher Insein"en een Rijkscommissie heeft in de lengte en breedte het land bereisd, om een geschikte stad of een door historische herinneringen en natuurschoon indrukwekkend landschap te vinden, al9 de meest waardige plaats voor de uitdrukking der nationale gevoe lens .Men heeft veel gewestelijke propar ganda gemaakt voor Berka en Lorch. De- Rijnstreken kwamen met voorliefde op voor een monument aan de oevers van vaderRi ijin. Intusschen heeft de Rijkspresi- dent Von Hindenburg zich uitgesproken voor een „Ehrenstatte" in Berlijn. Ook in de Regeering telt Heze gedachte de meeate aanhangers, te meer daar het oprichten van een monumentaal gedenkteeken te Lorch of Berka ontzagelijke eisehen, aan de schatkist zou stellen. Voor Lorch wor den de kosten op a 7 millioen,, voor Berka op minstens anderhalf mülioen mark berekend. Te Berlijn zou de herbouw van de „Nëue Wache" maar een. minimiua van kosten vorderen voor een representa tieve „Statife". D!e dooden, die op de slagvelden vielen, zijn tevreden met het kleine houten kruis, dat hun „ein treuer llamerad" op het massagraf heeft geplant. Hun geest leeft ver over de grenzen, waar men aan para- demarschen, fanfares en vaderlandsche mu ziek hechtte .Zelfs indien zij! vanuit hun graf nog een verzoek konden doen aan de dankbaarheid van het vaderlandindien zij uit de hel van Verdun terug waren ge komen, zouden zij' evenmin als de over levenden, die terugkeerden uit de barre winters der Ivarpathen, uit de granaat- kuilen van Vlaanderen of uit de holen der duikbooten, weinig op hebben met allerlei decoratiefs van een belangstelling, die zich meer interesseert voor een militaire krijgs- hulde dan voor de achtergebleven weduwen en weezen of voor de invalieden, die aan de openbare liefdadigheid worden overge laten. Regnaild, die een afkeer had van a)le drukte gedurermde de weinige uren, welke hjj in den kring- der zijnen doorbracht, sprong op en ging naar ie Jour. Wat is 'daar te doen? 'riep, hij, naar buiten. „Ha, zijfc gij, h-et Jacob? Wat wilt ge, waarom z'ijt ge om -..dezeHi lijd niet aan het werk? Mankeert er iets aan de machina?" Terwijl hij deze (haastig op efkirar volgende vragen uitsprak, 'had lrij (ten Vóór de deur staanden m'an dein to,egiting vrg gegeven, en met gTOOt-e schuchterheid en oogenschjjnlijk verlegen irad aan, man binnen, dien Ellinor als een der werk lieden in de fabriek van naar oon» har kende en die haar reeds meermalen om zjjn bezorgd en neerslachtig voo-rkornlen was opgevallen. Zoo dringend en schier onstuimig straks zijn verlangen -a-ewgest was om binnengelaten ie wori-an. avejf beschroomd en 'onbeholpen stond hijfii thans voor zjjn werkgever, en bracht er stotterend -en in verwarde,, ondhitolijfcd bewoordingen uit, dat hjj gekomen Was. o,m den heer Beer in aen dringende aange legenheid om een onderhoud te verzoe ken. „Waarom gaat gij niet na-ar mijnheer M,uller? Waarvoor 'is er een opzichter?" gaf Reginald hem vrü onvriendelijk' tein Terecht heeft de bekende pater Mucker- mann dan ook al aangedrongen op eeid „Reichss-tiftung für die Opfer des Kriegs zu Ehren unserer Gefallenen". Zulk een stichting zou inderdaad de dooden meer wezenlijk eeren, en eerder in hun. geest zijn dan de bouw van een kostbaar monu ment. Vele oud-soldaten, die in "de eerste rijen hebben gestreden, verkeeren op het oogen blik in een vreeseüjken socialen nood; waarvan ook een schraal pensioen de bit terheid niet kan wegnemen. De diensten, die zij het vaderland in de ure d'esl gevaars bc-wezen, zijn wel vergeten, en de invaliedo blijft den stukgeschoten arm meedragen langer dan de liefdadige hand hem' kort na den oorlog geholpen heeft. Wat moet de oorlogsheld met een zoo verschrikkelij-ken vrede beginnen, als aan hem werd beschoren? Hoe kunnen zij', dia het innigst in den kring huntoer oorlogg- kameraden de gevallen makkers gedenken, veel gevoelen voor „Ehrendenkmahler" Honderdduizenden sleepen hun kommerlijk bestaan voort in huurkazernes en kelder woningen; anderen worden door hupl fa milie jamm'erlijk onderhouden, of zij wor stelen in benauwenis om een nieuw be staan. In de harten en hoofden van deza ellendiger* is weinig gevoel voor de natio nale en kunstrijke vormen van een Rijks monument, dat begeerd wordt door de mili taire jengd, de patriottische partijen en al degenen, die vaderland, geestesleven en be zit als een aardsche drieenheid vereeren. Voor velen hunner zou dan ook het sta dion. dat zeker ontwerp wilde vereenigen met den toegang tot een Toteninsel, van hoogere beteekenis Zijn dan het geheele R-eichsehre'ndenkmal, waarvan zij' zich de onthulling reeds voorstellen onder trom melslag, vaandelgezwaai, het aantreden des „Vaterlandische Verbande", soldateske muziek en eeresaluut. Inderdaad zon het een gezonder 'ge dachte zijn, de zorg voor het nationale gedenkteeken over te laten aan minder zorgwekkende tijden, als het vaderland zich ook in de viering van het verleden eenige weelde kan veroorloven. Op het oogenblik zou die viering beter passen aan' enkele prospereerende industrieele onder nemingen, wisselbanken en leiders der na tionalistische propaganda, om het monu ment te stichten, dan daarvoor de pennin gen van de kleinen en sociaal zwakken te- vragen, die anderen de gelegenheid moeten! geven, om er parade mee te m'aken. Kiefcs- aldus verzoent men het volk. dat in den oorlog zijn geld en goed verloor, met de Republiek, waarin door de vaderlandslie- venden uit de school van het onovertrof fen Germaanseh idealisme, door de af godendienaars van de academische waar digheid, door den militairen Wodëngees't en door al degenen, die onder het oude regiem cultureel geleefd hebben naar de beginselen van Luther, Goethe en Kant, eindelijk een edeler wereld moge worden geschapen, dan die onder een belaste tech niek van rationalisme en materialisme be zweek tijdens den wereldoorlog! Die ontsporing b'ijf Hannover. Vertegenwoordigers van de rijksspoor wegmaatschappij hebben Maandag te Han nover in een persconferentie uitgelegd» waarom zijl overtuigd blijven van misdadig opzet. In de bladen was daartegen aange voerd dat zelfs vakkundigen onmogelijk in het kwartier, dat verloopen is tussohen het ongeval en het passeeren van den, vori- gen trein, de koppeling van de rails kon< den losschroeven. Deze meening noemden de ambtenaren onjuist. Een koppelig kan in 10 a 15 minuten worden losgeschroefd en het is bovendien niet onmogelijk dat de aanslag in étappes is uitgevoerd, 't Losschroeven van bouten gaat met zoo weinig geluid gepaard, dat een baanwach ter die op 600 M. afstand zit, het stellig niet kan hooren. Verder wezen de ambtenaren op den goe- II,', antwoord. ..Mjjnheer Muller lu-oft iftiü ufaatwieikgn stajneMfi Jakob. „il.aak! 'het >&n kort;; wat wilt gij?" Verlegen -draaide dé man Je verslaten pet tuisschon de vingers. Het eebiedeadia bev-el. zich in korte woorJën uit te druk ken-, bracht misschien zün goed voor bereide rede in die war. „Mijnheer Beer," begon hy -aindeilyM en zjjn '"schorre stam: trilde laerkbaairj „toSjnn vrouw is al bjjna td'riöWskeri ziek: de 'müddelen, die de -dokter voor schrijft, zïj|n 'zoo duur, dat Mjhai anfijjrv Reheelo weekloon naar de apotheek vr- huist, |Eaaarbii komjenn nog nrijjn driri ikledne kind-eren; da bakker wil nied taleer boiglen. Ik had eerbiedig oni! een- voorschot op raijn loon willen-" rerzfo-ih keoi „Dat gaat niet," antwoordde Reginald 'kortat, „Ais ik daarmee begin, dan houdt alle regel op, dat kan niet." „tt (had *gedac'hf:," 'brracht de jmtut besc'h'rocimldi in 't midden, „omdat ik al- •■tp gehoord had. -dat 'mijnheer B-eei1 een -ziekenfonds had tot •ondersteuning1' der arbeiders..-" „Begrijp goed.;." viel Reginald, zlachiter ge-stieim(d in de rede, „dat «fonds isl bel -steimld om arbeiders te ondersteunen, dia den toestand van de lijn ter plaafse, die de in vakvereenigingskringen geuite mee ning, dat verwaarloozing van den weg in het spel was-, te niet doeti. HONGARIJE Het bankbiljetten|inires D-e gevangenisstraf van vier jaar voor Nadossy en Wiadi-seh-Graetz is gehandf- haafd. T-evenis is de hun opgelegdje boete van 10 millioen onveranderd, gelaten. Ook de andere beklaagdlen hebben de hun op gelegde boeten 'behouden. Voor Raba, wiens gevangenisstraf va h, anderhalf! tot eeh- jaar verlaagd is, is de boete verhoogjl vaïn 2 tot 3 milliooen. Thans hesta,at nog de mogelijkhe-id van beroep op de koni-nfiijlke curie als hof v|an cassatie. De curie kan de vouniiss'en in merito niet wijzigen, doch' ze vernietigen wegen-s vormgebreken en de zaak' verwij zen naar een ander hof. Zij kan zo na. tuurlijk ook bevestigen. RUSLAND De heilstaat. •Er wordt sinds- lang druk gewerkt met allerlei „arbeidersdelegaties-" naar Rjusland, die dan „uit eigen aanschouwing" de ver- lokkendste mededeelingen doen over de toestanden in het paradijs der bolsjewisten. Maar dat zelfs ook communisten het een en ander aan te merken hebben op hetgeen in dat „paradij-szich afspeelt, bleek nog dezer dagen uit een rede, door de bekende Dmitschec ommuniste Riuth Fischer t'e Ber lijn gehouden. Volgens het verslag dier rede in een oveneens communistisch blad, zeide deze spreekster o. m. „Wij zien in de practijk, dat da ratio naliseering in Rusland juist zoo wordt doorgevoerd als in Dtuiteehland. Op H Mei waarop het elan van het proletariaat zoo groot is, worden de volgende maatregelen doorgevoerd: Verlenging van den arbeids tijd tot tien uren, nachtarbeid voor vrou wen en slechte st-ukloonen, ontslag zonder toestemming van de bedrijfsraden. In de Duitsche club in Rusland en in da „cellen'-' worden alle partijgenooten aangespoord tegen loonsverhoogingen van het arbei- derspersoneel te.strijden. Als men in dezen vorm tracht het vertrouwen in de Sovjet macht te versterken, zal dat' het commu nisme in discrediet brengen. Ik wist uit ervaring, .dat de arbeiders in Rusland zwaar hebben te lijden. Het loon is met 25 °/o gedaald, het leger der werkloozen is gelijk aan dat in andere landen Vreemde toestanden voor een heilstaat 1 Intusschen is er ook voortdurend twist en tweedracht in de communistische gele deren, in Duitschland al evenzoo alsi iiï Rusland zelf en elders. D'e bovengenoemde1 Duitsche communiste is met nog verschil lende andere vooraanstaande partijlgenoo- ten door de centrale leiding uit de partij- gezet. Het schijnt dat er nog meer zullen volgen en een formecle scheuring opi til is. (Centrum) Rusland en China. Naar de „Rpel" meldt, heeft de neder laag van het Ohineesche nationale leger, op Russische militaire kringen een diepen in druk gemaakt. Verwacht wordt, dat' de siowjet-regeering ten opzichte van China- van koers zal veranderen en er naar zal streven, tegen den prijk van belangrijke concessies, tot een overeenkomst met Tsjang Tso Lin te geraken. POLEN Een groot politieschandaal. BERLIJN, (V. D.) De bladen melden uit WarschauD'e Pools-che crimineele po litieman Wojnicz doet in het orgaan der Pilsudski-partijen „Glas Prawdy" opzien barende onthullingen over uitgebreide be trekkingen der crimineele politie met die venbenden en helers. De grenspolitie zou de voor het arrestee ren van misdadigers uitgeloofde premies met de daders verdeeld hebben. Op déze tijltt'elijk ongeschikt voor het werk worden, imaar hot kan niet wonden aaaggsprotan, wanneer 't -een of ander familielid yam -een w-erk'mau ziek wordt. Indien er zoo danige hulp noo-dig is, dan ,is Jat de taak Id-er artrbes-turenn. Mijn middelen, als- particulier strekken zoo ver niet." „Ik bedel immers niet', uijnheer Bear," antwoordde Jacob, „ik. verzoek' slechts oim) een klein voorschot, om- m'et eon stuk' brood -den 'honaer van miijin JrindetvM 'to kunnen stillen." „Wat is dat anders dan bedelen? Al-S ik u dat voorschot thans zoii toestaan, z'oudt gij de volgende week zooveel ar mer zjjn, en dat zou al maar* zoo voort» g:aan. Alle regel zou ophouden. Hef is mijn vasto aron-dstieHing, nooit voorscbojt-, ten te geven. Ga!" „Mijnheer," zei dg man', „i'k heb' mijn arme kinderen gisteravond Hongerig naar' Shed mfoeten «sturen en kan hud Van! tntorgen ge-en ontbijt geven Heb mied-eliji- denl" ilOngë-duldia stond' Reginald op, greep 'het gevulde broodmaudje, dat op do ta fel stond, en schudde de» inhoud in do pet van den ongelukkige. „Breng dat aan je kinderen e'nl jitaak dan. dat gü weer aan het wark komit 1" iei hjj. i basis zouden ook de berooving van onder staatssecretaris Dolezai, de passenroof in het ministerie van buitenlandsehe zaken en de inbraak in het Italiaansche gezantschap geschied zijn. De Warsehausche bladen meenen dat dit het grootste politieschan daal is in de geschiedenis van Polen. Na den Staatsgreep, ATHENE, 24 Augustus. (Reuter.) Me vrouw Pangalos is buiten het) militaifrd hospitaal uitgejouwd, waar een menigte Bamenschoolde toen zij een bezoek aan haar man bracht. Kondoeriotis heeft definitief besloten het presidentschap te aanvaarden tot aan de nieuwe verkiezingen. De leiders van alle politieke partijen, die gisteravond hebben vergaderd, zouden hebben uitgemaakt, dat de vorming van een coalitiekabinet de eenige oplossing van het politieke vraagstuk is. ATHENE), 24 Augustus. (Reuter). Pan galos zal op het eiland Aegina gevangen worden gehouden. De volksmenigte was zeer vijandig, toen hij- buitenkwam. Panga los zag er bleek en niet op zijh gemak uitj en herstelde zich met moeite. Het bleek weer duidelijk, dat men ner gens meer sympathie met hem gevoelt. AMERIKA Riudolf Valentin#, ft Rudolf Valentino, de bekende filmacteur is dezer dagen overleden. Hij' heeft tot het laatste oogenblik niet geweten, dat hij' sterven ging, want de laatste woorden, die hij: gesproken heeft, waren, dat hij over enkele dagen weer in zijn hotel terug dacht te zijn- Valentino is, nadat hij van den blindelnr darm was geopereerd, aan een hartverlam ming bezweken. (Msbd.) De Kerkvervolging. Volgens de „Köln. Volkszeitung" heeft de pers in Italië den strijd in Mexico voortdurend met groote belangstelling ge volgd. „Popoio d'Italia", het blad van Mussolini, "roemde de houding der Katho lieken in Mexico. En het'is interessa-t om te zien hoe de Kerkvervolgers het ook bij de n i e t-Ki atholieke pers hebben ver bruid. Het voornaamste blad der Rom. de mocratie „Riesorgimento" karakteriseerde het Calles-regiem op de volgende wijze: „een regeering, die een geheel volk tot op geven der godsdienstoefeningen dwingt, welke het dierbaar zijn, en die de gewetens schendt door de geloovigen te beletten in de daarvoor bestemde plaatsen te bidden, moge zich noemen zooaJs ze wil, ze moge zich democratisch, socialistisch of anar chistisch heeten, ze zal altijd een regeering blijven, die de vrijheid schendt; zulk een regeering kan er nimmer aanspraak op maken, dat zij voor modern of beschaafd wordt aangezien." De ongunstige stemming, tegenover pre sident Calles werd in de Italiaansche perg nog scherper, toen bekend werd, dat de opperste raad der vrijmetselaars van den Schotschen ritus, den president met' heel bijzondere plechtigheid de medaille van verdienste heeft uitgereikt. Het Forentijn- scke blad „Unita Cattolica" bericht', dat ter gelegenheid van deze plechtigheid de grootmeester der Mexicaansche' vrijmet selaars, de heer Rosas, een rede hield, waarin hij verklaarde, dat de president de hoogste vrijmetselaars-onderscheiding ver leend werd, omdat hij-' zich als staatshoofd voor de oogen van binnen- en buitenland in korten tijd buitengewoon verdienstelijk had gemaakt Hij heeft meer dan eenig ander met de uitvoerende macht bekleeda staatsman in de Mexicaansche geschiedenis de dringendste vraagstukken aangepakt. Het zal den Mexicaansche regeerders ze ker niet aangenaam zijin tl bemerken, hoe ook de liberale Italiaansche pers zich met Opeens ging nu de deur o»em en Elli nor trad binnen. Zij- had bij! Jaco-b'J eer- sta woorden ongemerkt d-e kamier vaft» laten. Nu trad zij met U oei end w-angara ■en vochtige oog-en op bc,m' toe) en laadé imie-t «en -lieftallig glimlachje een '.wéill- aevulde beurs op dg witte broodies int zijn pet. „Brerur dat maar huis, beste mimi" Izfei zij vriomdeHjik, „hgt z'a.t froor 'd-g eerste dringende 'behoeften wol toöt'e'ii- kend wezen. -Latgr zal ik zelf eens naar uw vrouw komen zien. Waar woont Sii?"- Do arme Jacob zag' d-e schoon©, lief dadige verschijning met wijd geopendej oogsn iaan, stom van verrassing zijn zinnen niet vertrouwend. „Waar is uwi 'woning!, bes-te .'man vroeg' zij nog eens. „En dat alles is voor mij?" stotterde hij in plaats van een antwoord! op Leo nora's vraag te gev-en, en 1 streek! (rrtett sidderende vingers over het zijden weefsóf „Zeker," lachte z\j. „Ga nu naar huis en geef uw kinderen flink' to aten) maar izeg jnij eerst, waar gij! 'woont P Hij noemde straat, en huisnummer. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1