NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Vooi de tweede maal getrouwd. ;he courant van humor. Keuken. DINSDAQ 24 AUGUSTUS 1926 Buitenlandsch Overzicht feuilleton BUITENLAND a |rde de kerk, waar een -cht en een looper lag Iloen?" vroeg een pas en echtscheiding", zei ur. zoo voorzichtig moge- begaan, maar toen hij de hij de treden onder Ihij een vrouwenstem „Kan jij' je schoenen je thuis komt. Het vond geregend en nu lerschoenen over m'n de' trap af zonder |n, maar hij deed z'n "til sloop hijl het huis Jerde een traan in z'n huis niet inbreken", 'herinnert mij te veel t voor een soort jong- vraagd heeft ude, dat hij behoefte iliuis". kt vrij' goed!" Miij' vond het onze nog (Misbode) i.IJKE WENKEN. ■te piano zoo'n hiteder- 'loed krijgt, nemen, wij' waarop een weinig .vrijven bij gedeeltóL fhoonen wollen doek de piano is prachtig behandelen. eer eenvoudig middel i door de steken van het jaar weer rond- {inmiddellijk te laten it daarvoor een ui bij dt die door en wrijft :t een stuk in. iw aan en worden in vuil. Om dit te voor- ve ze eens per week loek 'n weinig vloei- Vrijf den spiegel er Irg het lijstwerk nie*t (ik uitwrijven met een k. De spiegel zal dan helder zijn, veel mooi- en langer helder blij1- van schilderijen aldus ■genblinken. drank voor een van room met spuit- i bij! warm weer een kan. capes waterdicht te Ize een nacht in ew raarin voor 10 a. 15 Sist Het kleedingsluk iter staan. Daarna de bgen. bor het vocht aaneen- men op de volgende erwijderen. Bedek |de dun .papier en strijk •eet ïjzer over heen; inpt liet vocht, terwijl |gd wordt („O.") pui de reis en oml nu eenmaal altijd hii 'er kans too zint, estauratiewaaen niet consumeert ge idem ;dh©n treinkost. n.,1 veel specerijen plua esschen ijskoud bier. ge in non tettOpo, ilsmelheid overschrijdt. et graf van den onthe ft zich een ongewoon op het graf van dan bij! desn Are des Tri- merikaansche oorlogs- flesch champagne uit schijn, dronk die leeg aan stukken op den gewoonlijk op Zondag nde bezoekers blijj het vilden verwijderen, r spoedig ter plaatse ar het politiebureau, tegen de woede der le Donald Crocker te ud te zijtn. en voor zijn optreden aarlijke baldadigheid ongens Hominem uit eema.al toe boven op waairm'ejdje zij van Döé- hun woonplaats Bie- i istte hun baldatdigtheidl i de trein onder een werden' zij-jyeddfen-neeil- ellijk gedood!. Het lijii bij, aankomst vap den t op den wagen ont- kameraad! werd later NUMMER 100 22STH JAARGANG NIEUWE .1. Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; III Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Ij' Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No.474. COURANT Abonnementsprijs f 1,90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1tot6 regels f0,90, elke regel meer f 0,15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager. GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Np.® een paar weken en 'did vacantia is itan einde en het gewond laven, niet alleen op 'school maar ook in 't staajtsnve- «en en de diplomatie neemt weer een aan vang. En dan zal al zeer spoedig d!e Vol kenbond,siaad. voor de netelige taak slaan, do Raadszetelkw'estie op te lossen. Hior- hij zal aan Duitschland voldoening moeten worden geschonken zonder dat Spanje's g a woeligheid wordt getroffen. In 'tvooirjaa.it is de boel spaak geloopen, maar „komt tijd, komt ïaaid" en in de kringen waar leien het weten kan gelooft men, «lat er op het stuk! van de Raadszfetels wel eau overeenkomst zal worden getroffen. D;a| Spaansche aanspraken op Banger, vol gend op 't sluiten van het Spaansch-Ita- liaansch „vriendschapsverdrag," en 'dg reis van Primo de Rivera naai: Londen, én Parijs, 1 hebben in Genève den 'in .druk gewekt, dat het Raadsproblaeml in een nieuwe phase is getreden, .aangtezion er thans mogelijkheid schijnt te bestaan, om aan do Spaansche diplomatieke gevoe Ijghejd voldoening te schenken, zander hét probleem 'van den Raad en Duitschf- lanid's toetreding ten tweeden 'mate op het doode punt te brengen, Spanje's beg'iaite naar een 'beheerschende positie in Tank geri s door Mussolini niet onaannemelijk verklaard. De houding der Parjjsche en Londenstho kabinetten en een deel dar pers is evenmin beslist afwijzend. In. elk eval schijnt er materiaal i& zijn voor een diplomatiek 'geven en nierman en de 'mogelijkheid om Spanje inl Tart' ger vergioeaing -te schenken voor dan niet-iverkregen permanenten 'Raadszlatel. in SFrankrijfc heerscht de opinie, Hat Spanje een soort ruilhandel wil drijven door bet bezit van Tanger in de plaats van een vasten Raaliszetol i,e stallen en dat het Italië achter del hand. houdt oiM aan zijn eisch kracht bij, te zetten; Uit Italië -Zelf w;ordt dat 'wel' leg angel, sproken, doch daar hecht «ren niet! zooj veel waarde aan. JWet dat al is de situatie nog' ingewiikk'éldl genoeg. Frankrijk heeft zich (exen i'n groote versterking van Spanje's positie in Nooi'i-Afrika steeds verzat, tot. de notot.1 het drong, om samenwerking met het land te zoeken, teneinde de bedreiging van Ab] el Krim te k-eoren. Doch ook thans vindit Frankltife hot mooi genoeg, dat het Spam je een Marokkaansche zone buitan Tangier om helpt garanideeren. Engeland Kam ovaal* imlin gesteld zjjn op eefl versterking! van Spanje's positie aan de straat, van Gibral tar, te linieer waar Spanje zich' is .gaan verbinden mjet de parmantiaste Midllel- lamdscho Z-ce-mogendhejdItalië. Het is v!oor de Etigelscben al bedenkelijk ge noeg', 'dat Ceuta -recht tegenover £rilJ braltar als Spaansche vesting gelejglari! het Britsche -steunpunt onveilig! kan ma ken, i Tegenover deze bezwaren, om! aan den eisch van Primo de Rivte'ra te voldoen, slaat echter wteer het verlangen tvan Engeland, zoowel als van Frankrijk!, orri do iRaadszelielkwastie op de snelste wijze op te lossen, met behoud van, Spanjol en Verkrijging van Duitschland als Raadslid teneinde -een betere .uoh'tiekfe situlafjió in geheel Eur.oca te bevorderen. Ilet is niu mlaar de vraag, wat 'het zwaarste weegt, en of men het zal aandurven, Tan ger aan Spanje af te slaan, voor de kans op een in het algemeen rustiger toestand in politiek opzicht, In den Balkan loopt het nu anders ook niet slecht. Er is nog wet spanning!., maar auen ducht geen vrpdesverstoringi in'eer Die Britsche en Fransche gezant en de Italiaansche zaakgelastigde zijn achten, eenvolaens door koning Boris ontvangeri in verband met Bulgarije's aniwoord op de gemeenschappelijke faota van Gr,ie* Ken-land, Roemenië f&n Joegoslavië. De nota van Bulgarije zal waarschijnlijk ie- 56) O— Diep in 't-hart echter verborg zij voor aller oogen het vurige verlangen naar haar schoon vaderland, haai alles wat zij' diaar bemind en bezeten en verloren had, enl ziü Weende dikwijls bitttere tranen a,an de voeten van het kruis, dat Urates „de rust plaats van den vluchteling" aanduid». Daarheen ontvlood zij gaarne het een tonige leven bij ta,nte en grootmoeder, wtan- neer het te koud! gn te vreemd op haar jonge riel drukte Het scheen haar toe, alsof daar -de geest haars vaders !o|idliter bij haar wns dan elders, en zij keerde nooit van die plaats terug, zonder nieuwen moed ien nieuwe kracht gevonden te hebben., om! haar tegenwoordige taak te blijven ver vullen. Zoo verliep de zomer. Ook de schoons dagen van den herfst waren voorbij, d!o lange nachten, de korte en sombere g;ura Novemberdagen maakten aan EHinors een* zamo uitstapjes een ongewenscht eindia Do eerste winter in het nieiuwe1, noori delijk® vaderland was voor het verwen-la kind van het Zuiden aangebroken, on haait gen het nilifldien van de- volgende woakl worden overhandigd. Er is volgens een telegram' uit Sofia reden om aan te nejnren, dat die yartagietub Wooidig-ea-s van Frankrijtc en Italië een directe regehnpi tnsschen Bulgarije ieW Doeigoslavië hebben aanbevolen zondeij hulp van den Volkenbond, En z'ou, 'er dan #ijn op een Balkan-pact. waaraan ook Bulgarije meedoet? We zien het er nog' niet van kbmen, zegt ,,D'ei Standaard", Het bestuur van die nationale Britsche mijnw.erkersfediea'atiö is Vrijdag' bïjeengek'oji imjén, ten einde de situatie te o-ndarzkiel' ben, wlelkie gielschapen is door de zlooi- faienaaniHie „diead-locik" na iia conferari tie van Vrijdag. Do toestand werd! Hls ernstig besehou,wd. Een lid gaf da tnjee'- ning te kennen, dat als er geenj verandel rinng plaats grijpt in da gftziitdheidf d®r nfijneigenaars, de strijd nog w-el tien weken k,on duren. Onider Énig!©!a.rwd! irt id.it mummer kan men -daarover nogi ineer vin/den. Dio mislukkjng der jongste onden-bandler linge-n tusschen mijnwerkers en imlijinj- eiaeniaars maakt 'ook net bijeenkomen van 't parleimient tegen net einde dezisi' Anaarid bijna onverlmij|delijk. Er was over- epnig'ekamen. dat het reoes Zou voortduren tolt '9 Növeimlber, doch -dat, wanneer het mijnco-nflict uo-g' niet' g-eëindigd mocht zijn, het parlement op 30 Augustus bijj. ren zou komen, ten einde den geldigheids- duur van de noodwet te verlengen. Hier voor zullen waarschijnlijk twee dagen voldoende zijn. BEL.GIE Ter gedaohtenis van de gesneiiveldle EMgelschen. Aan de Britsdhe „Imperial Wla-r Graves Commission" is verlof gegeven tot ihet plaatsen in de MetropoütaPe kerk' van Sint Rombout te Medhelen' van een her denking ter herinnering aa, nhet millicen gesneuvelde Britsclhe militairen, waarva" de m'ee-sten op Belgisch grondgebied zijn gevallen en begraven. Deze herdenkings plaat, in m'armer, za i opgericht' worden tege» een der pijlers, bij den grooten in- gn.ng, en versierd' zijn met het wapen- sdhild van het Britsche Rijk en de bla,- z'oencn der vijifl voornaamste koloniën. Het vreemdclingenseizoen Men meldt uit Brussel aan de „N. R. Gt." dat, naar de drukte in ,d|e straten en de med-ed'eelingen van hotedhout'ters en re staurateurs te oordeelen, >het aantal toe risten, na op 15 Augustus een hoogtepunt te 'hebben bereikt, nu geleidelijk begint te verminderen. Aan de Kust zijn reed's vele D'uitoche badgasten vertrokken. Eir zijn nog 'heel wat' Engelsehe 4 en Neder landers, terwijl met September, als de seizoenprij'zen beginnen te dalen, nog vele Belgisdhe gezinnen Worden verwacht. DUITSCHLAND De Katholiekendag te Brcslaip BRESLAU. (H.N.) De a,lgemeene. ver gadering van de» 65sten, Duitsclhen Katho liekendag is Zaterdiag, met een begroe'tin'g's avond geopend Rijkskanselier Mars was in. gez'elsdhap van den staatspresident van Baden aangekomen ter bijwoning van de vergadering, terwijl de pauselijke nuntius Pac-elli later per vliegtuig aankwam. De ceintrale cominissie van den Duit Scthen Katholiekendag kbos met ajgemes. ne stemtoen den heer Horian, Lapides- hauptmann van het Rijnland, tot voor zitter en besloot den volgenden Katho liekendag te Dortm'uind te houden. Het aantal congresgangers liep tegen de '20.000. •P Op u-sn katholiekendag' te Breslau he-sft ur. Maix net woord gevoerd over Cuitsch- land's buitenlandsche staatkunde, die bc- hoerscht wordt ,door het vertlia® '.van verlanpen naar het zonnige land baret eëboorte wlerd schier een ondraagllijks» i Welti na voor haar. nu haar iedera vrija beweioing ontroofd werd en zij zich geihe-e|l tol. den huiselijken krin.®, beperkt zag. Het Kerstfeest bracht oen-iïe afwiss,3l- ling in de eentonigheid van liaar levert ,IIet was gehruik in 'thuis van den rijkeni koopmail. dat dei leden der familiel e-lKan» dor zeer kos-tbare geschenkiaii aaven, en de beide 'knapen werden on ailed ont haald wat hun kinderlijke begeerlijkheid! zich maar wenschen kon. 1 Met schier pijnlijke zorgvuldigheid schikte Ellinor 'zich 'naar dat .gebruik', paf en ontvinai rijke geschenken maar die rechte feestvreugde wilde niet in haar ziel opkomen. Zij was gewoon de hooge feesten der Christenheid mlee'c naar hun kerKelijldel hëteekenis op l.e vattn. Haar moedail en later haai vader hadden het Ziüh tot taak ppsteld 'de .godsdienstige 'vorming vari h&t ongroeiemto meisös te verbinden met Wo kennis van de feesten volgens' het kier kejijK jaar. Zij gevoelde rich als door aen killen, ademtocht 'getroffen toen zij 'ida gansohe Kerstvreugd» harer bloedverwa|rt ■ten zich slechts zag bewesten binnen driif kring dei ontvangen en uitgedeoldaigavank Toen ce luidruchtige blijdschap in dd Locarno, het bezettmgsvraagstuk en de aansluiting bii den Volkenbond Ro rijkskanselier «zei'Je o.m. „Onze verwachtingen van Locarno zijn loi dus ver niet in vervulling geiaaan. Het feit dat na de ontruiming der Keuische zone do bezetlmg! van d0 tweede en do dét-Jé zon-o met eenige duizenden is vermeer derd. is ,een smartelijke teteurHefljns* voor ons. Weliswaar zullen in de l-mien;- do weken ong'eveer 10.000 man het bel zette gebied verlaten, doch deze vermin dering! achten wij onvoldoende. Voor wii 'naar Genève gaan mlo-etou wg ue zekerheid hebben dat ,Duitscht land's opneming- in den Volkenbond- zen der wrijving zal geschieden". Ook wees Marx op d-e noodzakelijkheid! van een nieuwe schoolwet. Het ongeluk met den Kenl- sihe-n snehr(in. Men meldde ZaterdtugjaNrnwH uit Ber- J-Uhi aan de N. R. Crt. Het treinverkeer op de lijn' Berlijn— Keulen is Weder normaal. De laatste over blijfselen van ihet ongeluk bij' Lehrto «üfceft men vannac-ht vertwijderd. j^Cj Sja,a^ n°S steeds niet vaet oif eir mderdaad een aanslag op dien ontspoor- den trein is gepleegd. De politie houdt echter nog steeds m'ef deze mogelijkheid rekenang en zfcfc haar oudarzodk voort. Vrijdag is een' ontsla.gen spoorwegarbei der rn ihedhtenis genomen, ma.au spoedig weer in vrjj'heid gesteld Enkele blaldWn verzekeren, dat het spoor van de Üa.dbrs gevonden is, verdere meld!id|eelingen zou den m het belang van, het onderzoek nog niet kunnen Worden versterkt. Zeker zbu alleen zijn, dat de schuldigen! geen ont slagen arbeiders of beatalbt'en Van den spoorweg z'Ijto. Dö vaJivereeiiigiiigi^ii vjam spoorwegpeti> soneel houden vol. dat van ©en aanslag geen sprake kan zijn, daar het onmogelijk ïs in 9 minuten 15 meters rails los ta schroeven. Een bekwaam- spoorwegapb'ei- tier zbu hiervoor 40 a 50 minuten noodig 'h'ebiD'eai on opi OfngeVoer 600, m^ter a/Ifetaln d van de plaats van üiefc ongeluk bevlnd't zich een ba1ïnW|aeihteii&huisje en de baan- .waclhter zou in do nachtelijke stilte toch zeker nebben moeten hooreu dat op 600 meter aflstanids -a.an de rails werd' gewerkt'. De valrvereenigingen zijn v-an oordeel dat famP' te 'wijten- moet zijn a;a(n een ver zakking van de rails. Naar de Berlijhschc blajden uit Han- nover vernemen, heeft de justitie! beslag puegd op- het geheele m'atflriaial van ondier- ieggers, bouten, schroeven enz., om' het materiaal door deskundigen te late11' on derzoeken en te laten vaststellen of door een sc/hok do bouten kunnen! zijln losge raakt, da,n wel dat Ze dloor mfcdlaiRgte hand van de r.aiis zijd losgem'aakt. m Het im'eest overzichtelijk beeld, door ooggetmgen van de ragp gfegeven, deglt ue „Voss. Z. mede: De trein was niet overvol, doch tamelijk goed bezet, en nie- tmand vermoedde, dja,t de trein'eionduH'euj' kaa-rtjes on'dler hët m'akfen vate' grappen en een luchtig praatje, coatro- leerde zij-n laatsten dienstplicht volbracht. bevond mij vertelt' een reiizigjor rr, uen eersten wagen eepeir -d'ei'de 'i^SeLA l<^oor eon post- en pakket- en een sk|aplwagen vari de ma chine werd geseheidein. Na eenigein tijd gelezen te hebben, viel. ik dvenals mijn medereizigers in een lichten troinsluimi Reeds waren wij Stendal voorbij gevlogen en over een half' uur zbuden wij Han nover bereiken, toen p-lofeelimg cim! 2 10 zooals wij' later constateerden, e6n vre'ë' selpk slingeren der wagens ons de d' ont waken. Tegelijkertijd hoorden W, hoe ffla rem'- men vam de locomotief ontzettend huilden, onder den madhtigep dlruk, d(ie het trein- wooiikamer was weagiestorvien on de lod-an ei familie -Zicli ter ruste -baiaevon had- ideji. toen weende het mois'e in hei, heilid middernachtelijk! uur heete en smartelijke tranen bu het gejuich der enaoteif aart do kribbe van den geboren GodmenschL Nora had reeds lang miet vrengtte naalr het icarnaval Inilgezi-en. Zij wiMe haar mohtie in de 'burgerkrinton -der stad binnen leiden en was van tel voren 0var- turgd, ,dat 'de schoone, VTeeimHsoorf.igjd verschijning miet algemeene b.uvond.v una zou worden opghnomen. Meit ,iiver ai beulde zij aan de toebereidselen voor dit eerste op-treden. Alle handen, die zij (laarvoor bekwaam achtte en waarover zij beschikten kon wieiiden ih 'beweging' 'gebracht., pmi jhet t oil et der jonge A nilerikaanscbö v ol'glend me mewsfe en smaakVal&te mode/in rade (te brengen. Ofora ergerde ztoh daarbij mtenigjnaal over de onhandigheid van de beide dienstdoende geesten haver nicht,, die geen begrip hadd-ën 'vau del eichen, welke- een DuitsScch-e huisvrouw! nam de vlijt harer nicht, die geen! beg'rinl eisch-en, welke teen Duitsch-e huist yroujw aan ^dei vlijt harer on'-' de-pgeschikten w-eet te -stellen, en 'dia trouwens een soms wel wat las%0 ver grooting van de huishouding voo-r haar gevaarte tot staian moest brengen. Dit gehuil echter werd in het volgend oogeu- hlik nog overstemd door een angstig gegil ien geschreeuw, dat door aüe afdleelingeW en gangen Wecrklonk!. Nog voordat Wij eigenlijk wistenj wat' en geoeurd' Was, gleed' on'zö Wa.gen t elrzdj'dei en stond stil. Ik w03 een der eflrstein in de gang, -die evenals 'diet gaing vate een ka juit bij stormwieer in een krominle lini® van bijna 45 graden la.g. Ik liep in de lidbiing v.an dienx' slaiapWegen en vernaml dien uitroep!: „ontspoord"! Ik gaf dit Woorn verder en voeg'd'a erbij: „Blijf! nu kalm; ons Ikian niets mteer ov-erkoimleln !'f* Benige mammen namen mijin vermjajrilng over en het gelukte ons in de 'walalnzinnige schreeuwende mleusehonmassa, eönige rust te bïengen. Zonder te dringen trachtten, Wij' uit de wagens te konten, waarvan' de tree planken wel twee meiers valn! den grond verwijderd waren, terwijl er een bijna' volslagen duisternis heersohte. Slechts het licht van d'e eerste t'Wee w:a.gcns de'r d!exjd|0 klas-,a!Meeling briandlde nog. Uit dp voor- en mi'dideiiWlagens 'hooril'e men. een ontzet tend gekerm! en geschreeuw. DO geheéló lijn was bedekt met rails, die als haar spelden gebogen lagen tusschen gebroken vensters cn- houtspli'nters. Dte Conducteur van d©n ®la,a,pw!ag«n, ffie zidli bjvzondër verdienstelijk betoonde bij !het reddingswerk, bracht nachtklajarsein, én nu gelukte 'het ook) uit de puinhoopeu van hout en ij'z-er te gerakenHet licht dar kaarsen dee® ons dte ramp eerst im haar voüen omvang -beseffen. Do, loco motief lag gekanteld. D-e postwagen even. eens.. De slaapwagen stond los vaB de an dere en 'was bijna, omb-eschjaiddgdl. D'e djaaropl volgende de-ilde-klasse Wagens d|aaremtegén hingen zoo gevaarlijk, dat meh elk' oogen- blik kbn verwladhten, d(at deze in 'dG 'diepte zouden' storten. Het meest oUftzét- teli-d! van alles edhter w!as het gezicht van tWëe tweade-klasse wagens, waarvan de aehtei-ste' in de voorste totaal w!as in* gerend en waarin hij1 alrt in een Sj-zteren' tang zat vastgegrepen. D'e laatste Wa gens van den trein waren niet voin, de ïaiis geraakt. 'Il-et reddingswerk kbn eerst beginnen; toen na 'heel langen tijd een hulptrein uit Le-hrte kwam; Wél hadden itWee .arfeén, dfel zich ondei- dte reizigers bevonidjan, toén reeds enkele gewbnden zbo goéd mbgelij'k1 Verbonden met toet linneö uit deu slLaiap- wia-gen, maar de vele dooldfea lcorfjen zij' niet helpen..,. Ta Gr.isscnid.orf bij Giihorn is Zat-eit dag een ontslagen spoorwegarbeider g'al- vang'en e-noim:en, verdacht van mëdd- plichtiaheid aan den aanslae op d'em Dm trein Berlijn—Keulen, die de vorige week iu den ncht vaan Woensdag op Dondleri dag is ontspoord. Verder is nog. »em omb slagen arbeider. Mobli genaamd, lafkota!- slin uit Essen aan de Roer, geaiTestartrd. Beiden hebben hun alibi niet 'kuuneil bewijzen -en zjjn opgesloten. fN.R.tCf.) FRANKRIJK Re/aiiüigingsnui atregrie". PARIJS. Die Ministerraad heeift Vrij1- dénimorgeii de maatregel-an vjastgestteiid' twielke de Regaering aan het pu-bllelkl ete aan den Staat z'al opleggen te'rieinde 'd|e gejw.enisctote bezuinigingen te verkrijgen. De tha-ns genomen mafl,tregelen beoogeln een .tweetediig doel, namelijk in' de eerst plaats inkrimping v,an dia uitgaven der bestuurslichamen en ten tweede vermin dering van de kosten vooorhet levens- on'd-erhiouid. _Die maatregelen van 'de eerstel dat-egorie zijn tamfetij-k v,a,ag aangegeven. Bezuini gingen zullen worden toegepast door sa- mJensteRing van op'enbare dienstan on door vereenvoudiging der procedures, ynar djit mogelijk is. i f I Speciale instructies zijn gegeven ,a(an do prefecten om de depiarte'nfeintiald ,a!dl Waren. Ellinor liet alles met vollmaakt'o Ijijidf. zaamiheid zijn gang gaan. Heimelijk' ziajg zij er tegen op, haar intrede) in de warahl te moeten doen. Haar stemming was bovendien gedrukt door het algeheels wegtotijvenn der brio yon van Bob, die haar stellig belbofd had! tijding van zich had doen hooren. Zij! wist zelfs niet, waar hij op -'t oogenblik) Was, on toch igevo-elde zij- zocuzeer Gi'ehoefto aan den troost, die zijn 'trouwe vriemldl- sciha.p haar steeds verschaft bald. Haar maatschappelijk succes was niet wat grootmoeder en tante veirWacht had den. Zij bracht g'een sv-mlp-alhie tjniae. daarom vond zij d'ie ook niet. Zij kiwam ïnleit koele, droejvige onverschil-ligtoiu o-n- Id'er de mienschen, en weid m'et scter-p beoortleelendo nieuwsgierigheid! ontvani gen. Misschien 'kWam er nog da af- gnnst bij, om de ciitiek ba v^rscbccn-on. De jonge mannen in dezen ki-in^, in 't eerst aaneetrok-kern door de verhlindtauidujl schoonheid der 'vrectmidelinge, als ook dbor da mare van haar transailantis'chen rijkdolm, voelden zich weldlra door tjl'd VterstaLijke koelheid in haar houding af. g'estooten. De verwachting van lanlja eq greottolocdter, die Ellinoir als da gevierds schoonheid der balzalen in deizen winteï tatiniistraties tot het uiterste ta verCiénvon- digen. D-e maatregelen 'die genomen zullen wor den om de koisten van' het 1 evensoridtW-» 'houd te verminderen, dloeh dianken aan d'é beperkingen tijdens den oorlog. Het pu bliek zal Worden gedwongen 'zooveel m'oge- lijk oudbalklken brood te eten. De m(aal-i ■tijden in de restaurants z'ullen voorts wor den beperkt tot tw'ee schotels, doch als tthans dezelfde uitlegging Wordt go-jeven aan -liet begrip „schote-Tf iajs in 191S.,- zal deze bepaling geen groot© opojff'eri'ng-an! van ihet- publiek eisohen. In 1918 n amelijlki kou een mh,altijd', die slechts' uit tiwtee schotels bestond, toch altijd' nog omvat ten soep of hors d'oeuvre. visdh of eieren, een zWaa-en sdhotol en kaas tot dessertj. Bovendien zjjn uitvoerige regelingen gfe- troffön om de prijzen te éontroleieren. Del minister van HaPdel zal c©jm commissie instellen, die besli-ssen, rnbat 'Waf eén- rade- ijke prijis is cn d-e minister vain Binnen- kuoldisuhe Zaken kal Cein ainid'eaa commissijel in'stellen, die toezicht houdjt, Idla.t djeizé re-dfe. tjjke prijzen in den 'kleinhandel' niat Wor den overschreden. De offieieele prijzen ztuUan oVeral Wor- den aangeplakt. Voor het vervoer Van da voedingsmidjdelen op !d^ spoorW'egein zUllexr speciale verlaagde tarieven Worden toege staan. De hoeveelheid pro due ton, die eikan dag op de mlarkten (wöddle|nl aiaPgévioerldt zal genoteerd 'wbrden. Maiatregoten zUllén Wbrd'en genomen om te voorkomen, dat levensmiddel en !dbor idje hamc'ielalars wor den opgeslagen. Er zijn verder talrijk© ahdere, bepnliagen gemaakt, die van min dere beteckenis zijn. M-en overWeegt o.a. de instelling va(n' zi.g. eethal-len', voor d® mind,era klasse dief bevolking, welkte op aanzienlijken steun van den Stalat zbuidén kunnen, rekfein'eii!. .Verder zal er eén' zeer strenge oon- broJédiiienst dooor dte politie eat idjpor die juntitieele autoriteiten in d© mbrkithallteinl en op de m'arkten Worden gevoerd'. („Centrum'")' Het vrédpScciUgrcs t('1 DiertiRe. Hét Inte-rna+ionhte demlokratiséhe con gres voor den Vrede, djati op het kasteel van Bi&rviUe bij Boissy Laivière wordt gehouden lie«ït .een door Engelsclh'é ete DniitscBie deelnenters nan het congres on- diersieundé motie verWorpeU, waarin Wordt gezegd, dat verplichte- militairs diensttijd op ongeoorloofde Wij'z'e inbreuk maakt tfp de p-ereootelijké vrijheid vain gelwietéte. Aaingenonten ward .daarentegen eén mo tie, van Framsdh© zijde voorgesteld, in- houdénd, dpt er voor hen, die göwleteus- beezfwaren he'hben tegen den milita-inen/'* di'enist, ee,n burgerlijke dienst mbesti Wor den ingesteld, die den eersten aan duur «u in spanning ovea-tneït. Tevens werd' een motie aamgenom!eln, Waarin wordt g?z'egd, ,U(a.t ondterscüieid dient gemaakt i-c !wbrd©n tussAeai hete, die waarlijk gewétonsbe'zWiareln hébWn te gen den dienst e" hén, dfiS c^z(9 voorwten-i djeta' om' aldus te ontsniappten' 'te an een taak die door ,'dfe andere burgers wordt ver vuld. Déze motie was dioor HleridfinJnlindj Buissou voorgesteld, die ,d(a,ar,djoor wildé vnorkonten, dat de inidfruüd Wterd! geWekt als wilden de pacifisten Werken tege® 'd|é otedersA-eidein land^u. (N.R.Ct.) ENGELAND De staking in d© mi, LONDEN, 21 Aug. (H.N) JDe- leidera 'den mijUwerkers mak'en zich thana ernstig ongerust over de mogelijkheid!, dat c|) mijhWerkers tot den arbmd terugkleenetei. Vooral is dit het ge va l^en op'Zicïite van Nottinghamshire en Derbyshire, Welke di stricten aan ongeveer 100.000 arbeiders arbeid verschaffen en Waar slechts de heïilt der mijnwerkers bijl de vékWreletni-l gingen zijn aangesloten. Cook en dte overige leiders stellen naar aanleiding vah het aanbod der mljneige-f hoc-piten to zien, bleef onvervuld. Tiherese was hioro-ver zoo ernstig ba- droe-fd. alsof het een werkelijk ongefuü had gegolden, 'Zij had -tijjd igehad, 'al haar vroegere 'voorcwril'eelen omtrant. stand geheel en al af te leggen en had voor zich zelve niets van d'ien hooigin|ois(d behouden, die Dinar in vroegere jarab zooveel v-erldrielt en- zoo ménige kbankiinifi bcroktend' ha-d. Maar dez'e hoo-gmoied flik kerde op, and-ore wijze weer op-, toon) het er op aan kwuin, haar kleindochter dg erkenning te verschaffen, die 'liaar (vol- eens de meening] harer groelmoeder toe- kWain, c-n heit was een bittere! miisrakfo- ning voor de oud wojrden-de vto-uW, toen zien moest, dat Victors -dochtor, dq baro nes von Hallberg, de kleindochter van Iden edelen Spanjaard', voor de eerstd imiaal in de wereld optrad!, zonder dat die wereld aan haar voelen lag. Reginald! -daarentegen was zeer tevre den „Ik heb andere plannen!," sSei hij tot zijln vrouw, „en het zou mij jzeed onaangoi niaafm! zijn 'geWeest, als ziji een sooceN ha!d geihad. dat mij misschien een slröapi d.oor de i-ekenin,a' had btez'orgld." „Wat voor -plannen?" vroeg Nora nieuwsgierig. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1