GOES NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND II DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Eerste Blad buitenland binnenland"^3 uit zeeland MIDDELBURG Ito. ■1JKE STAND ERICHTEN ZATERDA8 21 AUGUSTUS 1926 Buitenlandsch Overzicht ÏHE COURANT -i. tot de werkten vai® bei I .izfcöraming f 6000. bh Sluiskil, f 6240; R. 115J. de Bree Fzm., Rijnberg, f 5898 F. Iterland, tfl 5870 P. M» W. Verliudè, f 5580 J linten, f 5548. Iiz'en wönende imsclhrij'- lisjaimaliii1 vernield. Woensdagmiddag .wedd |g van m'ej. de wed. Ji, van den notaris L. A. lm vsrzóeke vtnn de Dia.- I openbaar verkochteeal er® en tuin groot 2A3, loelrnlan te Ou.djdeJja|nj65e' i huis met erf en tuin. laan' dbr. P. Meijaalnd; te van 1618 Augustus, rmbeskerk'en, gteb. Van M. E. Poortvliet^ a%ij, geh. mot J. Over- Iteijn, geh. mot J. vaal |stus 1926. (Veemarkt.) beden waren aangier I'al veren en 30 Bigganj, Augustus 1926. f 13.50—f 14, Ctba- Iten f 13.50—f 17, Wio- |uw! graan. (M. Ct.) ng „Zuiu-lieveiand" Goes. Augustus 1926. -15, Dubbele Priu ces boon e" 713, Rentege* Jr.sf G-roene Boonen 1—- F), Zilveruien 14, Uien1 |ine 0.30, Aardnppetem per 100 K.G.Stobsmij» Bïoclmkool 0.1Ö3.70, .60, Savoijckbol 0.90 ■Spitskool 0.9.0, An'dïj- .05, Mcloened 32, Kom!- |iigur'k!en 0.080.31 gul- stuks. 1KPAPIERKOERSEN ir. 19 Augustus [hèque. 6.85 693 7.06 7.12 12.10 12.11 2.461/i— 2.4» jjikpapier. 688 6.97 7.08 7.19l/ï 12.101/,— 12.11 2.48 2.49 kan pakkende ioed uitgevoerd bij het publiek NUMMER 99 228TB JAARGANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Marktl en 2; Telefoon No.474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1tot6 regels fO,90, elke regel meer f 0,15; Contractregelprijs, te beginnen bij-500 regels, beduidend lager. GROOTEWAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT BELEZEN IN ALLE KRINGEN REERENDE PRIJZEN Dit nummer bestaat uit twee bladen Rusland, het uitgestrekte Rijk, onder vindt steeds meer en meer de wrangheid en bitterheid der vruchten van den com- munistischen boom. De gevolgen van het bolsjewisme zijn nog veel vroeger geko men, dan men vreezen moest en ze hebben een omvang verkregen, waarvoor nu zelfs de voormalige enthousiasten van het stel sel terugschrikken. Een geweldige ont wrichting, niet slechts op sociaal-econo misch en financieel gebied, maar ook in alle andere maatschappelijke verhoudingen 'ia van de in practij'k gebrachte commu nistische leerstellingen 't gevolg geweest. Vooral ook wat het familie-loven betreft), 't huwelijk en de opvoeding der kinderen. [Radicale verwoestingen zijn daarin aange richt. In een correspondentie uit Moskou; aan de „Courant" lezen wij dienaangaande kat volgende: „Niet slechts de politiek en sociale leu zen van het bolsjewisme zijn verstomd, vols de .strijd tegen het huwelijk en vöór de vrije liefde is ten einde. Om die reden lijkt het doelmatig, een terugblik te wer pen op den weg, die door dei bolsjewiki te dien aanzien is afgelegd en te consta- teeren, hoever zij het op dien weg hebben gebracht en welke resultaten zij hebben bereikt. „Tijdens de eerste periode der revolutie, toen de leiders nog van plan waren heme] eu aarde volgens het bolsjewistisch pro gram volkomen te hervormen, moesten zij onvoorwaardelijk ook dergelijke belang rijke kwesties, als het vraagstuk van het gezin, aanroeren. Zij' waren het met Eichzelven eens, dat de strijd tegen hef tsaristisch régime niet kon blijven beperkt' tot een wijziging van den regeer ingtevorm. Nadat zij onder de leuze: „Wat de opium Ss voor het lichaam, dat is de godsdienst voor de ziel", den oorlog aan do Kerk hadden verklaard, moesten zij ook met het instituut van het gezin in het strijd perk treden. Zij beschouwden de familie nis symbool van het oude bijgeloof, van verouderd opvattingen, als de bescherm ster der traagheid en der reactie." Op de mee9t cynische wij'ze werd de zoo genaamde volledige „vrijheid van het hu welijk" gepredikt. „Formaliteiten tot' het sluiten van een huwelijk behoefden niet langer te worden vervuld. Alle boeien, die voorheen de echt- jgenooten in het huwelijksleven bijeen hielden, werden verbroken. Twee men- tschea ontmoeten elkaar, leven tezamen zoolang het in bun kraam te pas komt en gaan dan ongestoord huns weegs. De 'kinderen mogen den ouders niet ten laste zijn. Voor de toekomst zal de Staat zorg dragen. De ouders behoeven zich om de opvoeding der kinderen niet te bekom meren." Ook om andere redenen was den bolsje wiki de opvoeding der kinderen op staats kosten, de verbreking van iederen familie band, gewenscht, gaat de schrijver voort. „Allen bouwden zij' hun toekomstplannen op de jeugd. De kinderen, aan de ouders ontnomen, bevrij'd van de autoriteit der ouders, van iederen invloed der traditie, kunnen volgens de opvatting der com munistische leerstellingen en moraal tot rasechte communisten worden opgevoed. De communistische leerstellingen hebben een uiterst dankbaren voedingsbodem ge vonden in de stemmingen van bet Russi sche volk vlak na den oorlog en tijdens de revolutie. De jeugd heeft een langduri ge étappe van sexueele uitspattingen mee gemaakt". Maar de gevolgen zijn dan ook ver- Schrikkelijk geweest, en zijn het natuur lijk nog. „De Sovjet-regeering had reeds direct de groote massa der z. g. „onbehuisde kinderente barer beschikking. Dat wa ren allen kinderen, die door hun ouders als gevolg van echtscheiding, van den eco- inomisehen nood, van de trouw aan de communistische leerstellingen, verlaten werden. De meesten waren door hun ouders kwijtgeraakt tijdens de landver- uizmg van het jaar 1921, het jaar van eü ^ohrikbarenden hongersnood. propaganda der communistische Le.een sc®een '"'k bii de kinderen uit- e -end te ontwikkelen. De kinderen wer- uui ?PSeroepen voor den strijd tegen het ijöe oo en tegen de reactionnaire opvat- r ®C11 r,Wner ouders. Zij; moesten over hun politieke werkzaamheid in de familie en op school rapport uitbrongen. Het deel- tiesT aa^ P°Dtieke atraatdemonsitra- l°%?.l^ren vanaf den; leerplich- vlfioT, - j ^aar) was verplicht. Ddti t cr, hinderen, hun verheerlijking, 'Zii iJ °P t j diepen indruk maken, tiij, eepten dan ook met de bolsjewis- r™ *&erïIlg en het aantal leden der mmunistische jeugdvereenigingen, des A- „K-omnomoltei", heeft meer dan een ^^LUioeii bedragen'1. Nauwelijks echter hadden de bolsjewiki U deze schijnsuccessen bereikt, nauwe- m s waren zij er in geslaagd da gehata vroegere samenleving te vernietigen, of zij waren zelf ontzet over hetgeen zij hadden aangericht en zoo snel mogelijk wilden zij retii-neren, vervolgt de correspondent. „Vóór alles waren zij volstrekt onbe kwaam om met de groote massa der onder hun toezicht staande kinderen om t'a sprin gen. Kenschetsend zijn de navolgende uitingen der Soyjctpers: .„Een paar dui zend dakloozo kinderen zwerven in Rus land rond", schrijft Kalinin in het „Boe renblad". Dat is niet onze schuld, maar oua ongoluk". Een paar duizend is overi gens wel wat erg matig. Andere bolsje wistische bronnen becijferen het aantal der daklooze kinderen op twee en meer railliocn. Alleen Moskou al moet méér, dan 74.000 daklooze kinderen tellen. Wel is waar bezit Moskou 22 werkhuizen voor kinderen, maar hierin is slecht» voor 1680 hunner plaats. Voorts zijn er nog drie kin dertehuizen voor 680 kinderen. In de dis tricten zijn 8000 kinderen ondergebracht. Dit alles is natuurlijk slechts een droppel op een gloeiende plaat. Van de geregi streerde dakloozen leed 35 proeent aan besmettelijke ziekten. In de tweede helft van 1925 werden 11.000 kinderen alleen in Moskou als misdadigers veroordeeld". De resultaten van het z.g. „vrije huwe lijk" bleken ook voor de vrouw vooral ver derfelijk te wezen. „Na do buitenwerking- stelling van het huwelijksrecht is de po sitie der vrouw aanzienlijk slechter ge worden. Het vroegere Russische huwelijks vecht was voor de vrouw zeer gunstig. Zij bezat bet recht naar eigen goedvinden over haar eigendom te beschikken. De man was verplicht voor het onderhoud van dé vrouw en kinderen te zorgen. De vroegere wetgeving heeft de rechten der vrouw niet beperkt, integendeel zij heeft zo tegen de reactionnaire stroomingen in het leven beschermd, die gewoonlijk de vrouw be neden den man doen s*taan. Geen wander dan ook, dat de vrouw tot een conservatief oppositie-element werd, speciaal op' het land, waar baar Situatie ongunstiger was. „In de steden leidde de afschaffing van hei huwelijk tot een ontelbaar aantal ge vallen van abortus en van daklooze kinde ren. „Onze bedrijïsraad moet voor het voe den van 2000 zuigelingen zorgen", schrijft eer arbeider in het blad „Goedok", „dit vrije huwelijk i9 nog erger dan de oorlog, die ons met i nvalieden heeft overstelpt"', Inderdaad, aan de vruchten kent men den boom. i j i - i i Over de „liquidatie van den oorlog" deelt het „Centrum" hof navolgende mede: „Het is opmerkelijk, dat men eerst dit' jaar in het dagelijksch leven den oorlog geliquideerd" acht. Een sterk bewijs voor die liquidatie is-, dat onder hef groote aan tal vreemde studenten, dat' de vacantiecur- sussen aan de Parijsche universiteit volgt, dit jaar niet minder dan 30 procent Duit- scbers zijn, terwijl er verleden jaar nog vrijwel geen enkele Dutscheri te vinden was. Eerst na de Dnitschers komen als sterkst vertegenwoordigde natiesde Ame rikanen, de Engelschen, de Nederlanders, de Polen, Tsjecho-Slowaken en Japanners. „Toch zullen deze Dnitschers "de mate- rieele liquidatie van den oorlog in Frank rijk nog niet geëindigd vinden. Het werk in de verwoeste streek is nog niet ten einde. Eerst over twee a drie jaar ver wacht men dat dit het geval zal zijn. 'Er 'is nu f 9.400.000.000 wegens schadevergoa ding betaald en er zijn nog aanvragen tot een bedrag van f2.760.000.000 in behan deling. Op dit bedrag meent men nu nog f 360.000.000 te zullen kunnen besparen. „Er zijn 856,844 gebouwen vernield oi beschadigd. 521,913 daarvan zijn her bouwd; 42,400 tijdelijke gebouwen heeft men met oud materiaal kunnen maken en 108,901 kouten gebouwen, tijdens den oor- log gemaakt, zijn nog bruikbaar. Van de 17,616 vernielde openbare gebouwen wa ren er 1 Januari 1.1. 11,343 geheel her- nieuwd en 2856 hersteld. Ook de mijnen zijfi weer geheel hersteld, met uitzonde ring van eenige mijnen in het departe ment Pas de Calais". Welk een leed, welk een ellende en ver arming liggen in dit cijiferrelaas opgeslo ten! En waarvoor, waartoe al die vernie ling en verwoeglting? DU ITSCH LAN D De ontsporing bij Hannover. Bii onderzoek naar de oorzaak van de noodlottige ontsporing bij' Hannover zijn niet alleen werktuigen gevonden, waar mee de koppeling tusschen de spoorstaven is losgedraaid, doch ook een pijp die ver moedelijk aan den dader toebehoorde. Des kundigen verzekeren dat de dader een man met vakkennis moet' zij[n. Hij heeft de koppeling snel losgedraaid daar kort te voren de D-trein WarschauParijk was voorbij'gereden. Opmerking verdient dat twee jaar ge leden een dergelijke aanslag op dezelfde plaats is verijdeld door de oplettendheid' van een spoorwegbeambte. (N.E.Ot.) HONGARIJE De bankbiljetten-affaire BOEDAPEST. (W. B,) Bij de gehouden voortzetting voor het bof van appèl van het proc'es inzake de vervaisching v,ain. Fransdhe bankbiljetten, herriep Rubai zijn verklaringen van gisteren, dat hij' zijn in in eerste instantie voorgebrachte beschul digingen onder dwang van zijn toenmali- gen verdediger had, gegeven. Toen die voor zitter hem- op zijn herhaalde tegenspraak wees, verklaarde Rab:i dat 'hij aan dwang voorstellingen leed. De verdediger Steilten diehdlel vervol gens eenige verzoeken in ter verkrijging van bewijsmateriaal, onder afldere tot opvragen' van een Fransci» rapport, waar uit moet blijken', dat de falsificaties zoo zeer mislukt Waren, dat ze ia liet g'clé j&i niet in omloop'" kondenl worden gebracht <-n clat er dud van het misdrijf van geld- «fcryalsehing geen sprake is. Op de verzoe ken zal Worden beslisti (Msb'.) FRANKRIJK Het congres te Biorville B.T.A.-telegram- uit Bpissy meldt i Na een voorbereidende zitting en aan feestmaal, waaraan 3000 gasten deelna- wen, wterd het internationaal demotsrar tiscili congres voor den vrede Woensdag avond in ihet kasteel te Bierviile geopeM. Dc congressisten begaven zie'h in op tocht, voorafgegaan door het vaandel van den volkenbond, naar de vergaderplaats. Dertig naties zijn vertegenwoordigd. Painlevé heeft den congressisten can schrijven gezonden, waarin hij uiting geeft uan zijn sympathie voor hun streven en zijn vertrouwen in de toekomst. Van de sprekers füe op» het c'ongres Woensdag 't 'wloord voerden WcnMien ge- inéld dr. Platz', professor: aan de universi teit van Bonn, sir Willougby Diokinson, secretaris-generaal van de wereld-allian tie voor volkenvriendsdhap door de Mérken, de Belgische senator Carnoy e/n Eardinaflidl- Buisson, voorzitter der liga van de rech ten vatm Id'eln mensch. Met vredesliederen wCrd| c'lpi cersté zit ting besloten. (Msbd.) Voor den eersten keer sedefrt de11 voor oorlogstijd is de Fransöhe marine voorne mens, een kruistocht to ondernamen door de Baltisdhe Zce. Het is niet onmogelijk ■dat ook Duitsdhe havens aangedaan zullen Worden. Twee nieuwe torpadojagers, twee torpedohootcsn en twee moderne onderzee booten, zullen het Eransche flotille vor men, dat 1 September naar de Baltisahc landen zal vertrekken. (Msbd.) 1 Cocsika en' AjaiMo, Een aorrespond.emt van da N. R. Ot. ;«dhrjj'it over ee-n bezoek' aan Napoleon's geboortestad' op het eilanldl Corsika hel volgende Ajaucio is eenl plaats van ruim' 22.00Q inwoners en -maakt een geheel Zuidlellijlktan indruk door plantengroei en huizenbouw. Alle straten, pleinen en kaden vain eenige beteekenis dragen er namen, dié a.ajn Napoleon herinneren. Op de PlaCe du Dia mant (of Placa Bonaparte) staat eeP vrij ■smakeloos standbeeld van dén grooten Keizer en zijn vier broers ©n aan de kloina Placé Letizia (zoo heette' immers Napp- Ron's moeder) staat het geboortehuis, dat voor eenige franken te bezielhtige ais. H«t een klein patriciërshuis, waarin langs da muren een aanial versleten meubels s taan, die men voor meubels der 'familie Buona' parte laat doorgaan. Een oude CorsiaaU- »dhe damö vertelde mij echter lajér, dat eenige oude families in. Ajadcio zich de echte meubels hadden' toegeëigend. Vroe ger toonde mén i'1 't geboortehuis van Napo leon ook zijn keizerskroontoen't hujs ech ter in 1923 door prins Victor Napoleon a-anl den staat Werd geschonken, heeft men de kroon in de kluis vain een bank opgeborgen zöodat zij niet langer te zien is. In het mu seum van Ajadcio beWaart men voorts nog tal van voorwierpen op Napoleon', betrek kiiig hebbende, o.a. zijn doop-acte. Overi gens biedt d'e stad! weinig bezfinnswaiar digs; dank zij echter het natuurschoon in de om'geving is Ze een verblijf van eenige dagen overwaard'. OOSTENRIJK Oostenrijk tegen aansluiting? PARIJS, 18 Aug. (V.D.) Een' méde- Werker van het „Journal'', die e©n onder zoek heeft ingesteld in Oostenrijk', schrijft dat het denkbeeld Idler aansluiting 'bij Duitsohland in Oostenrijk overheerschiend schijnt, maar na een nauwkeurig onder zoek blijkt spoedig, dat het ook alleen, maar schijn is. Alleen de pon-Germanis ten willen oprecht da aansluiting. Vn-n de 165 leden der nationale vergal- dering zïjh er slechts 11 vóór Shnsluiting. De socialisten blijven zich voorstanders deir aansluiting UoCmen, doch sedert langen tjjd zijn zij' het in 'hun hart niet meer. De Diiitsche republiek is; conservatjidf en de Oostenrijkscihe arbeiders verheugen zich in d'e besto sociale Wetgeving van Europa. Zij zijn tegen het Duitskjke regime. De medewerker van het Fi-ansöhe blad WÜjöt eveneens op den afkeer van Oosten rijk voor het militarisme. Ookl de 'fïnap- cieele WeréLd is zeer togen, de aansluiting, sluiting. De schrijver komt tot het besluit, datj. ondanks ziekere symptomen, Ooostenrijk geen aansluiting Wenselit. Maar anderen willen haar en Europa zul goed doem, liior een Wakend oog op te houden. ZWITSERLAND Naar het „Internationaal Veirkeers- Bureau'-' mlodedèeJt, heo'ft mén' 'n begin gemaakt met den' bouw' van ©on zWerfbaan Eh'gelbergGersdhnifllpTrttbsee, welke in Januari, a.s. gereed z'al zijn. Doze eerste z'weéfb-aan in Zwitserland zal het mogelijk maken da.t uitstaMpfld© IwinterSportteirrcinein, in helt bij'zonid'or prachtige skiterrcinen op cé11 hoogte van 1800 tot 2200 meter, door de touristen in 20 minuten bereikt khnneii wórden. Het voornaamste voordeel is echter, dat het voortaan te Engelberg mogelijk in, dat da touristen ook in winters m'et Weinig sneeuwval, in een hooggelegen én volko- m'en ongevaarlijke streek. d« verschillen de wiutaiwport kunnen booe'fWm, 1 (Msbodei) KORTE BERICHTEN Bij 'het golfterrein van Cambridge is een Britse']» militair vliegpnig verpletterd De bestuurder verloor het leven. Een Wl.-B.-telogr.am' uit Pirmjaeeus meldt, dat een z'waar onweer Dinsdag den geheelen Palts beeft geteisterd Do spoor lijn Pirm'nsens-Biebermühle is door omge vallen boomen versperd. Veld- e" tuin vruchten Werden 'Zwtaair getroffen. In Zwei bruoken bobben overstroomingen op ver lende plaatsen schade -aangericht. Een met vier personen bezette auto uit Nancy is tusschen Geishausen' en Moorsdh van een vjjlftig meter liooge hel ling gestort. Do chauffeur was onmiddel lijk dood'; de eigenaar v.an dé auto, Id'r. Ma- fhi-s stierf eenige minute® na het ongeval Do beide inzittende dames' Werdén .Levens gevaarlijk gewond. Woensdagmorgen vroeg hééft in do Deuna-fabri-eken te Halla se® ernstig on geval plaats gehad. Eenige arbeiders wa ren bezig met den bouw' van een kraan, toen deze plotseling van con hoogte va,n 25 m-eter naar beneden .sturtfe. Vij® arbei ders Werden m'edlegesLeuidl Van hén wer- ilden er 2' gedood) en 2 a-ndiexen ernstig gewond. De vijf-de arbeider kreeg slechts Échte verWondingein!. Te Threekivera (Quebec) is de Ka tholieke kerk door brand vernield. De scha de bedraagt 300000 dollar. Te Ellena, bül Gaëta in Italië, 'hee'ft een dolle honcl Zeve'ntie) n 'pér,sonië ,n gebeten De heele stad' weid! door een paniek a;ap- gegrepen Uit d'e vensterk wérd op déa hond geschoten wa.arbiji m'eerdere perso nen door verdwaalde kogelé w'eri'ien ge troffen. Eerst na geruimen fijd gelukte het 'den -hond te doolden. i Uit Wiener-Neustad-fc Wordt geméld, Idfiiti n |l(et Schneeiberglgébied twéé houtves ters vermoord zïjn' gevonden. .Den een was den schedel ingeslagen, terwijl de ander doodgeschoten! Wak. Vemhoedalijk! zijn do jagers op Wil-dstroopea-S gektooten en klaar blijkelijk is- er een gevecht ontstaan Waar bijl 'zij' hu-n plichtsvervulling met den dood hebben móeten bekoopen De heer Rosenwald, zoo wordt uit New-York gemeld, heeft een! gift van 3 millioen uloliars gestüunken aan het in- duatrieele museum' te Chicago. Een Renter-telegram uit Adelaide meldt, dat de minister van openbare wer ken, Hill, benoemd! is tot premier van Zuid Australië als opvolger van GunU, di« aftrad De Grieksche staatsman Venizelo» is, vergezeld van' vijf heeren, te Wéngen in Zwitserland aangekomen om daar een tuur te ondergaan. De Fransche kabinetsraad heeft haar besprekingen over de 'bezuiniging en de strijd tegen de duurte voortgezet en een reeks van nieuwe maatregelen genomen, die heden in den ministerraad zullen wor den besproken. -—De Belgische regeering heeft beslo ten de boete voor nalatige belastingschul digen van 8 -op '11 procent te brengean Het desbetreffend koninklijk besluit zal bin nenkort verschijnen. Op de mijn Zollverein III bij Ka- ternberg bij Essen zijn twee houwers door vallend gesteente gedood. De vertegenwoordigers der Hohen- zollerns hebben aan de Pruisische regee ring nieuwe voorstellen gedaan i.z. de schadevergoeding- De Slowaaksche volkspartij heeft be sloten een motie van wantrouwen in te dienen tegen den minister van buitenland- sclie zaken dr. Benesj. De correspondent van de „Daily Mail" te Managua (Nigaragua) seint dat een revolutie is uitgebroken tengevolge van de weigering van de Ver. Staten se- nor Chomorra als president te erkennen. Verscheidene steden zjjn door de rebellen bezet. Door den aartsbisschop van Mexico is namens aÉe KathoÉeken van bet land een memorandum aan president Calles gezonden. In dit memorandum' wordt ge vraagd, dat de president zijn invloed bij het congres zal aanwenden, opdat de be palingen inzake den godsdienst in de grondwet alsmede de nieuwe strafwetten worden gewijzigd. De „New-York Herald" verneemt uit Sofia, dat het a.s. huwelijk tusschen koning Boris en prinses Giovainma van Italië binnen enkele dagoni officieel zal worden bekend gemaakt. Pas RiOmana. Op 2, 3 en 4 September a.s. zal de in ternationale organisatie der kalhoÉeke studenten, Pax Romana, te Amsterdam', haar Vlo congres houden. Opgericht op initiatief van Spanje, Zwitserland en Nederland in 1920, kwam de jeugdige internationale in congres bijl een, achtereenvolgens te Freiburg, te Salz burg, te Boedapest en te Bologna. De na-oorlogsche omstandigheden, de nood der intellectueelen in Centraal-Euro- pa, .do bedreiging van den acadcmischen stand, in het bizonder onder do katholieke bevolkingsgroepen, bepaalden de aanvan kelijke directe taak der jeugdigo organisa tie. Zij' wijdde zich hoofdzakelijk, en met succes, aan het Auxilium Stndiosorum. Thans, nadat in dezelfde periode de in wendige organisatie is uitgegroeid en haar, voltooiing „nadert, schijnt voor Pax Ro mana liet oogenblik aangebroken, om zich' te zetten aan haar breedere, meer alge- meene taak, te weten het leggen van con tact tusschen de katholieke academiebur- ger$ van verschillende nationaliteit. Zon der concrete mogelijkheden te overschat ten en zich in fantasieën te verliezen, mag worden vastgesteld, dat Pax Ro.mana, bij welslagen, veel zal kunnen doen voor de verwezenlijking der idéé, die in haar, naam en wapenspreuk is geformuleerd. Eenmaal in actie voor hpt vestigen van bovenbedoeld contact, heeft Pax Romana alle kans dat haar samenvattende invloed do grenzen der studentenwereld zal te buiten gaan. Immers', brengt zij' de ka tholieke studenten van verschillende natio naliteit tot wederzijds verstaan in de een heid van hun katholicisme zoowel als in de verscheidenheid hunner landseigen be schavingen, dan zal die verhouding ook gaandeweg intreden tusschen de acade misch gevormde katholieken der onder scheiden landen die straks geroepen zijn tot de leiding in hun geesteUjjke, maat schappelijke en staatkundige omgeving. Om deze redenen, om de m'ogeHjkheden die door Pax Romana worden ontsloten, beVelen wij hot Amsterdamsehe Congres aan in de belangstelling van het katho lieke publiek;, en in het bizonder in de belangstelling van de oud-leden der Ka tholieke Studentenvereenigingen, die als kameraad en als' toehoorder ten Congresse van harte welkom zullen zijn. Het Marklcest Het is den geheelen Douderdagmi:dld|^§(, zeer druk gebleven, vootral op' de Marklt éfll naaste omgeving, maar ook in de gebeeW' stad merkte men, dat het een buiteugéM 'woon drukke 'dag was. Dit was vooral ook) h,ct geval óp de plaatsen' wia.ar de vervoéri middelen hun eindpunt hebben, bij dien trein, bij de verschillende bussen en spé ciaal ook bij de elektrische tram', Want de reclame marktdag had heel Wat Vlissiun^ gers getrokken. Toen wij des middags nog eens Wat rus tiger de kramen langs wandelden, werden •wij versterkt in de meening, dat het aantal personen, die zorg aan 'hun etalages be steedden niet zoo 'heel grooot Was en van, hen nog meerdere niet voldoende begrijl- pen, dat bestuur en jury op plannen zin nen om! tfablr in een volgen^ jaar verbete ring te brengen. Men kwam' tot de conclu sie dat het goed zou zïjri volgende® zomer ongeveer 4 Weken voor het mariktfeest zal plaats hebben een drie of viertal kramers te vragen of zij goed leun®e® vindein onder leiding van oen kunstkenner hum kramen te etaleere®- Deze etalages, die bijv. door een vlag zullen wbrdën aangewezen, kun nen da£ andere tontaniers en ook het pu bliek toonen Wat klan worden bereikt, en mag dan worden verwacht, dat op ofen 'Reclamedag meer met kennis van zaken zal wbrden geëtaleerd, omdat het succes nog grooter zal zijn dan tot nu toe. Wij j'uiahen dit plan ten zeerste toe. omdat wij het van zeer groot belang voor de stad! achten dezen clrukkfen dag ook voor andleTO jaren in eere te houden. Des avonds had op de bovenzaal van het café van 'den 'heer Oroe®6wegen een fees telijke bijleenkomst plaats van de lede® vlaln den Marktkbop'lieideinbond E. 'M'. M. waarin de voorzitter do heer P. M. Tinbergen allen welkomi heette cn er op' Wees, dat .het de vijfde reólame mlarkfda$ W-a» en de derde keer dait diezé feestlijk! hé'r dacht werd Spr. hoopte dat het volgend iaaïn de deelname grooter en het bsreikta nog beter zal zijl». Hierna deed hij m'©d,edjeelimg van idie dootr de jury toegekende prijzen. Deze jury, bestond uit de heeren E. Heijm0.®s en F. 'M._ Mes ta Middelburg en G. Jadoibs ta iVlissingen. Naméns dé jury reikte de héeir ,'Mee d!e prüjlzeni aan de winnaars, voor zoover tegenwoordig over.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1