NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Voor de tweede maal getrouwd. Buitenlandsch Overzicht FEUILLETON BUITENLAND NUMMER 98 DONDERDAG 19 AUGUSTUS 1926 22*™ JAARGANG Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No, 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2: Telefoon No.474. COURANT I. Abonnementsprijs f 1,90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Hl AdvertentiSn van 1tot6 regels f0,90, elke regel meerf0,15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager. 6R0OTEWAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT BELEZEN IN ALLE KRIN6EN Een telegram uit Berlijn meldt, dat de Duitsche rijksregeering op 27 Augustus opnieuw zal bijeenkomen om de interna tionale politieke situatie te bespreken. Men maakt zich te Berlijn een beetje ongerust over de omstandigheid, dat Span ie aan het secretariaat van den Volken bond heeft verzocht de zoogenaamde stu die-commissie nog vóór de eerstvolgende bondszitting bijeen te roepenmam meent dan, dat Spanje bijl die atudie-commmsie zijn inUeuwe voorstellen zal indianen, die dé situatie ingewikkelder zouden kunnen maken. Voorts is te Berlijn bekend geworden, dat Polen voor de buitenwereld blijft vol houden, een vasten raadszetel te wen- schen; dat het echter intiusschen reeds medeg'&lêüd heeft als minimum met een niet-permanenten zetel tevredemi te zul- ibn zijn, mits het dezen vijf jaren onaf gebroken behoudt. Dat ziet er dus minder kwaad uit, maar het heette immers al, dat de Poolsche re geering tot een compromis bereid was. Zal echter de Spaansche oppositie door eenigerlei concessie zijn te bezweren vraagt „De Standaard". De Duitsche regeering heeft nog steeds geen uitnoodiging- voor de nieuwe bijeen komst van de studiecommissie uit den Vol kenbond ontvangen!, die, volgens de bui- landsche bladen, op 24 Augustus bepaald is. Men hoopt "te Berlijn nog in deo| loop van deze week de uitnoodiging te ont vangen. Duitschland zal zich opnieuw be reid verklaren, aan de besprekingen ill1 de commissie deel te nemen, en in dit geval zal Van H'oesch, de gezant te Parijte, tof gedelegeerde worden benoemd. Het standpunt der Duitsche regeering blijft onveranderd. Den strijd om de raads- zetels moeten de mogendheden, die thans in den Volkenbond zitting hebben, on der elkaar maar uitvechten. Duitschland wil niet, dat de eene groep van leden tegen een andere groep wordt uitgespeeld. Het zal bij! de aanstaande algemeene vergade ring nog meer dan in Maart de rol vani neutrale toeschouwer kunnen spelen, aan gezien de Duitsche delegatie niet naar Genève zal vertrekken voordat ile mo gendheden het definitief eens zij|m gewor den over de samenstelling van dien raad en Duitschland onder de permanente le den is opgenomen. De Balkan-vulkaan, wiens rook plui men reeds vaak richtpunt der Europee- fcc&e politiek waren, heeft weer een van zijn periodieke rommelingen en grom- buien. Het jongste gerommel komt uit' de ern stige spanning, die tusschen Yoego-Sla- vië en Bulgarije is ontstaan door invalle® en moorden van Macedonische „Komi- tadsjji's", (ongeregelde benden), de agita torische verkenningstroepen vaini het be ruchte Macedonische revolutionnaire comi té, op Zuid-Slavisch gebied. De regee ring te Belgrado kwalificeert deze ben den als Bulgaarsch en stelt er het gou vernement te Sofia voor aansprakelijk. Minister Nintsjitsj kondigde „maatrege len" aan, welk verontrustend begrip hij temperde met de verklaring, dat Belgra- do's actie alleen ten doel zal hebben, „alle factoren uit te schakelen, die tot ver storing van rust en vréde op den Balkan» kunnen leiden", en. hij' zond een nota naar Sofia. Dit conflict, dat nog niet! het militair karakter van de Grieksch-Bulgaarsehe botsing van verleden jaar heeft aange nomen, staat niet op zichzelf. Tusschen verschillende Balkanstaten heerscht sinds weken een nervositeit, die vijftien jaar geleden alleszins voldoende was geweest, om 'n paar nieuwe oorlogen te ontketeln|en, maar die nu, waar lallle betrokkenen of of te moe zijn of niet weten waarom zij 54) O— Het kWam .haar niet in de gedjaidhte, dat haar bloedverwanten over haar verd'wij1- uen ongerust konden worden, en evenmin daoht zij er aan, dat men haar oVer die o'ah tendw»ndeling berispen zou. Zijl was <La,ar- zeer verbaasd, toen' zij ihij' hn|ar terugi- r t °gen het middaguur niets dam vorj gramde Sn Mé'eke gezichten in huis vondt oude keukenmeid! was de eerste,, dlja zij ontmoette. ®0<*s wil, juffrouw, waar zijit gij geweestschreeuwde zij haar toe, en zö/n|- antwoord; a'fi te wacjhten, liep fe raP op en! Wietp. de deur der huis kamer ver open. i „Zij is er,^ zij h er)>/ .jjgrp 2jj naar bapjpetn de bruine ook! Z» 'kómen daar net aan Ellinor begreep niet dadelijk, wat ei aa(n a and was.^ Zij wilde de djeur voorbijl en v331" kamen gaan, om eerst baar kleederen, die duMelijki dje sporen van e verre Wandeling droegen, met andere té verwisselen, voor zijl zich in den fawilia- bnng vertoonde. Daar klonk' van binnen, een meerstem- opnieuw oorlog zullen maken, nog niet dadelijk het ergste doet duchten. De op eenvolging van moeilijkheden is reeds be denkelijk genoeg. Nog begin Mei deed Bel grado wegens een bomaanslag in Stroemit- za binnen het na 'dam oorlog aan Bul garije afgenomen stuk Macedonië stap pen te Sofia. Vorige maand reagèercfe de Boemeensche regeering krachtig in da Bulgaarsche hoofdstad op Komitadsji-aam- vallenvallen in de eveneens vroeger Bul gaarsche Döbroedsja. Dc jongste vuur gevechten en aanslagen im "Servisch- Ma cedonië en Oud-Servie zijn nu de derde phase, die beslissend kan worden. De brandstof is opgehoopt. Naar men zegt, houdt Londen echter een politieke minimax bij de hand om' elke ontbranding oogenblikkelijk te dooven. ,t Was bekend, dat de Duitsche ex-kroon- prins na den eersten Manneslag van oor deel was, dat de oorlog technisch onher stelbaar verloren was. Welk oordeel hij indertijd den moed heeft gehad ter bevoeg- der plaatse in een rappiort kenbaar te ma ken. De ..Germania" neemt uit het orgaan van de Jong-Deutsche orde een brief over van den vroegeren kroonprins aan den bekenden industrieel Arnold Behberg, welke op 6 Augustus 1919 geschreven wercl en waarin de schrijver zich nog maals zeer duidelijk over een en ander uitlaat. Vooral het slot erin is interresant. De ex-kroonprins schrijft o.a. Gij herinnert u zeker nog wel onze ge sprekken na den slag aan de Marine, welke tot zulk een ernstige nerderlaag leidde al leen doordat de toenmalige legerleiding het hoofd verloor en faalde. Het plan van von 'Sehlieffen mislukte totaal aan de Marne, nadat het reeds tij dens den opmarscli verkeerd ermede was gegaan. Daarom wa.s het reeds in het najaar van 1914 duidelijk dat de oorlog uit zuiver militair oogpunt niet meer tot een succesvol einde kon worden gebracht. Mjjn meening, dat om die reden gestreefd moest worden naar een spoedigen vrede, heb ik dikwijls genoeg doen kennem. Ware toen aan miin wenseh voldaan' en vrede met Frankrijk gesloten, zoonoodig onder het brengen van offers, dan zou alles ge lukkiger geloopen zij® óók voor Frankrijk, dan het huidige resultaat van den oorlog' is. Hoe langer echter de oorlog duurde, destemeer moest ik erkennen, dat de een voudigste voorwaarde voor een gelukkige beëindiging van den strijd, ini.l. een doel bewuste politieke, leiding, die tegenover de energie van onze tegenpartij! flinke besluiten zou kunnen nemen, ontbrak. Gij kunt u moeilijk voorstellen hoe ik in de laatsfe jaren van den oorlog geleden heb toen ik dat alles inzag. Ook ontbrak de eensgezinde wil om met Engeland tot eau compromis te komen inzake de economi sche tegenstellingen. Zoo kwam wat ko men moest. ,„Ik heb", zoo besluit de vroegere' kroon prins, „ook een vergeefschen strijd ge voerd tegen de m.i. onjuiste wijze, waarop de openbare meening werd ingelicht-, wainjt ik zag, dat wij' reeds lang in een strijd op leven en dood waren gewikkeld. Men kon' dus daarom volgens mijn meening niet verbaasd staan over de totale ineenstorting van het vaderland". Van deze zijde wordt hier dus beves tigd, dat het Dluit'sche volk door zijn lei ders werd bedrogen omtrent den stand val® zaken. BELGIE Het Nederlandse® wittc-hrood! In België. De An'tWcrpsche correépondetot van: Dc Maasbode méldt dd!. 17 djezer: lie vraag naar 'het Nederlandlscke witte mig „God dank!" Stoelen Werden !ha,as- tig verschoven, vlugge schreden' kwamen nader, en haar tante sneldq met rood ge weende oogien de kamer uit; grootmoeder volgdeh asfo (bleek en sidderend!, mét nog versche trainen op de wangen. „Kind kind, waar zijt ge geweest?? kreet Nora, „wat kómt je toch om! mels Wil in 't hoofd, zulke streken. uSli tte halen „Wat 'dan toch, lieve tante vroeg El linor, in de hoogste mate onthutst. ïhierese viel haar schreien cl om den h als snikte: „O lief kind, doe mij todh zoo iets niet 'meer aan. die angst. „Maar Wat heb ik dan gedaan vroeg het jonge meisje andermaal, zich met eeni- ge. drift uit de haar omknellende armen losmakende, „ik begrijp', waarlijk niet.T' „Ge begrijpt nietl"1 riep Nora, haar in de kamer trekkende, terWijl Ines stil w/eg- Hoop, ,ge begrijpt niet, Welke onrust ons beving toen. Wij' je misten El® daair|bïj -het open vensterluik, het opeh raam' in de benedenverdieping I Ik /moot je in allen ernst om inlichting verzoeken, boe dat al les zich beeft toegedragenMjjn man ia buiten zich 'zeiven, dat kan ukl u zeggen. V' Da zaak is todh) Zoo eenvoudig,'' ver- de Ellinor. Zelve op het punt, eveneens in tranen uit te barsten, bij1 deze onstuimige ontvangst. „Ik was vroeg wakker en kireeg brood in België neemt met d'en dag toe gisteren Werden alleen te Putte 10.000 broo'den overgebracht, zoodat aam Weersr zijden der grens een giroote bedrijvigheidl heerscht. Aan den Nederlandsche® kant Zijn !het de bakkers der grensdorpen' 'e®! steden, die maar niet genoeg kunnen/ aan voeren om' de liéfhebbersi te gerieWen, tér- Wijl op Belgisch gebied! voortdurend een groot aantal klapten e® opkooperskomt) afeéiteP. Vooral ook de opkóopers. Wapt er heeft zich in dez'e omisfatodighedep al Weer een nieuw beroep gevormd ml. opkooper en speclulaPlb in jNeJdejrjlalnJdlscii wittebrood. Het schijnt, dat dëzë goede Zaken ma- ben I Ziji Jdoimén pari auto uit Antwerpe® zelfs veel verder om' groote hoeveelheidten brood aau de Nederl*s5dl=dlia grens m'aieh- tigj te (worde® en het 'daarna tegen Woé- ker-winsten te verktoope®. In Antwerpen vertaLt me® reads diat chwte ceitf Nedieriandsdh' Wittebroodje ,a,am 8 ïrapk genoteerd! staaft en da® is het soms nJog maar een baksel van 600 gram, Waar uit te oonciudeere® valt, dat de kooper twcem!aal geknepen wordt, eerstens! door den betrokken bakk'er, tweetiemsl door door den Verkooper. Wij! begrijpen overigens niet goed Wat al die Belgen, naar het Nederlaindsldhe wit- terbood drijft. Ons! grijs nationaal brood' dat wij nu sinds een paar- Weken moeten eten om den drank te versterkte®, iis best, gezond en ppln'zfetaïijk goedkóoper dan het 'Nederiamdsche wïtte-brood. Direct van 'n Nedcrlandschcn bakkér betrokken kóst e©,n Nederlahdlsdh. brood;/ jd)ait ronidj die 800 gr. •weegt, drie frank, terwijl mén voor een Belgisch' grijls brood, wegende 1 kilogram', slechts 2.85 frank betaalt. Daarbij' kómt dan nog Öe reis naar de gré®s, het tijd-Ver lies en het „bockske"' ot! liet „trippeltje" 'dat de m'eeste brood'-gangers natuur lijk op den langen en wanm'e® Weg nhhii/ bdui- nen slaan. Neen, waarlijk, wijl begrijpen al die gewone mejn^dhjes niet goed. Het zij® Veelal deZelfcljejif, die stccn én b«é® klaa,g- toen het brood hier in België 3.40 frank kostte en 'die, nu mét alle pleizier een ver ren tocht onderneme®. om voor dezelfde hoeveelheid brood minstens 4 frank te betalen. -Wat brengt al die lieden op dén hol? Is h-et een .soort mode-zucht, een' malooperij gelijk de eenden deen, of te w'el e® Idit is meer dan 'waurschijfalijk staaln'wïj'hie'r niet voor een uiting van den geest van verz'et, Welke bij' het Belgische volk' zoo sterk ontwiildketd! djsi Een B.T.A.-telegram uit Brussel meldt dat de comtaissie voor de in- en uitvoerver- gunningen beslotért Ibeei't aan den betrok ken minister voor te stellen, es® dedrelèt uit te vaafdigen, Waarbij de invoer in België van wittebrood uit Nederland wör'd't vefbode®. '- DUITSCHLAND Dp Maagdenburg:,olie moordzaak Men meldt uit Berlijh aan de N.BlOt. 'De Maagdenburgsche rechtbank heeft ten huize van Sehroeder te Bótmersleben een onderzoek in loco ingesteld ijni de zaak Helling. Sehroeder was aanwezig en voorts verschillende getuigen, onder w'ie zijn verloofde. Het onderzoek duurde 10 uur. Sehroeder heeft opnieuw bekend den boekhouder Helling te hebben omgebracht Toen Sehroeder na Zijh verhoor het buis verliet kostte het den agenten moeite hem te beschermen tegen de opgewonden me nigte. 'Het onderzoek zal nu weldra worden gesloten. Intusschen is nog siteeds mietf bekend hoe Sehroeder op de gedachte is gekomen den industrieel Haas 'te betich ten van den misdaad. De 85ste Duitsrlic Katholiekendag Op Zondag, Maandag en Dinsdag a.s. zal te Breslau de 65ste Algemeene Duit- lust te gaan Wandelen. Diaar de huisdeur gesloten was, klom- ik! door het venster.'1' Een kreet van ontsteltenis! onderbrak baar Woorden. Door het venster?.'1' riep' Nora, terwijl zij opnicuW begon te weenen, „mijn nicht door het venster geklommen bij1 het be1- /ginj van) den dag! Welk sch,a®d,aal! Wat zullen de buren daarvan zéggen Morgen z'al de geschiedenis inl alle couranten ta lezen staan! E®' mij® mlan, o God, mij® m!an. die zoo op zij® fatsoen gesteld is!"' Met haar gezicht in' den zakdoek' snelde zjj de kamér uit, liet aan halar :inöed!er overlatend, het jonge meisje het standpunt te verduidelijken, van waaruit z®lk!e over schrijdingen der maatschappelijke regels plegen beoordeeld te worden. (DheTese sprak haar kledn'doch.tei' liefde- Tijk toe. Zij' begreep, beter dan Nora daar toe i® staaj; Wlas, hoe zWa,ar bet de jonge Clhileensche moest vallen, zich' naar de in 'dit huis heerschendé kleinburgerlijk^ ge- Woototen te schikken, en zij' herkende i® de vrijheidszucht, die zijn dophter aandteéf, om zilcih over tradidties en gebruiken heen ■te zétten, te Zeer den tggnstrevendén géést van haar Victor, om ernstig verontWaar digd te zfjn. Het kind was er weer, dat was voor de goede. Therese verreweg de hoofetzaak, en in dit gevoel sprak zij haar berisping scbe Katholiekendag gehouden worden. In de openingsbijeenkomst zal onder meer het woord worden gevoerd door Zijne Eminen tie vorstbisschop kardinaal Bertram en door Zijn Excellentie den Pauselijken nun tius, aartebisschop Pacelli. (Msbode) FRANKRIJK De duurte en kaar gevolgen. Men schrijft uit Parijs aan de Msbd'. Parijls is' na den Maria-HemelvaaTt-d'ag volkom'en' aan de VTeejndyi)nge®l gelateüj. Daar ook eindelijk! het parlement op var cantie is, zWijgt dé politiek en wajar boven dien de meeste z'aken, die niet die eéreté levensbehoeften of da artikelen voor vreem'delifcgen botrdffen, geslote® zijn, is de belangstelling voor de publieke Vraagstukken, ondanks de tropische liitte, beneden vriespunt gedaald. Niettemin Woelt het in bepaalde krin gen zeer. De levensduurte neeimt ha®d over hand toe, aangezien de prij'z'e®, zoo als gewoonlijk automratfelb opgaan tot den hoogsten koers! der valuta., zich dus regelen naar den fra®ci op het pond ster ling van 250 franös. 1 De ingetreden groote daling 'had ®u wel een vermindering doe® verwachten, doch het is er niet van gekomen. Me® verwacht dan ook voor September ge duchte moeilijkheden op sociaal' gebied. De regeering heeft wel een iutörminis- terieele öommissie ingesteld, onder leiding van Baa'thou, om' 'de prij'zen naar het normale peil terug te voeren,' maar nie- m'and maakt zich illusies omtrent d'e uit werking van dien maatregel. Inmiddels is het de regeering zelf, die een groot aantal verduurderingsmaatregéleii heeft in gevoerd als gevolg van d'e belastingwet ten van Poinciaré. Zoo 2ij® do lucifers met 50 pet. verhoogd; de spoorwegtarie ven m'et 30, koffi© en the©, suiikter enz. z'ijn met 1020 pet. in prijs gestegen. De bladen trachten wel de ac.tie tot prij'svermi'ndering wat leven i® to blazen, doóh zeggen z'elf geringe verwachtin gen omtrent de resultaten te koesteren, D,e regeering schijnt veel te verwach ten van de verplichte aifficheerimg der prij zen, doch de detail-verkoopersi hebben daar ge-en vrees voor, daar ziji voor dé hooge prij'z'en tegenover da klanten het excuus hebben van de prijsopdrijving door 'den groothandel en vooral het airgume®t van de enorm'e stijging der rechte®. Die prijsbeweging zal (bovendien njet weinig ongunstig beïnvloed w'ord'&n door dó ,verhoogi®g der invo,eïrechten dio op tal van artikelen enorm is. Dit .alles, gevoegd bij hei feit. dat hep. land' overstroomd is mét vreemdelingen, die ten, onrecht m'ela «ne® van den lagen stand van den frauo te kuün'rtö' pToditcvre® en de prijvan de. restaurants en hotels tot in het fabel achtige doen opd'rij'ven, maakt, dat d'e toe/stand zoo onmogelijk Kam blijve®. zon der ingrijpende veranderingen. Of d'e loonen zullen in zeer belang rijke proporties moeten stijgen, óf! ©en ernstige ontevredenheid z'al ontstaan., In tal van bedrijïven Wordt dam ook re-eds een looUactie gevoerd, die natuurlijk het gevaar heeft, de inflatie in de hja®d te werken, daar de industrie e® de® hamldjel nu reeds de vermindering va® het ereld'iet .'beginnen te voele® en wéldra voor de keuze Zullen staan, oif! te sluiten, of tot eiken parijls zidli crediatem te vareekaffe®. "Het kritiekje; pu®'t vioor de politiek' van Fbin'earé nadert dan ook öael. De moei lijkheden van de delflatiiei-pogin'ge®' dioen ziöh reeds geduicht gevoelen' en het is nu de vraag, of dé' regeering 'bij die moei lijkheden aan da prassie tot inflatde het hoofd ka® bidden, of zal zWidhten e® het ztaiveringsproöes dus aan zij® lot ztel mOeten overlaten. Hcrriot en dc radicalen. Men heeft in de bladen de verklaring- kunnen lezen, die Herriot in! de bijjeen- zoo toegev'e®'d uit, 'haar vermia,ni®ge® w'aj- re®' zoo liefderijk, dat Ellinor, die dloor de verwijlen iharer tante volstrekt niet tot de erkentenis van het fedrevén onre^it gebracht Was, zich thans tegenover deze zachtzinnigheid voor een groote zonda res aanzag en h,aar grootmoedei' rouwmoe dig beloofde zicjh te beteren. ,Jk !had er geen' idee van, dat het ver keerd Was, zeide zij, „maar ik! izie; ip®' wél in, 'dat ik mij in vele dingen) veran d|é- ren moet, .als ik u niet elk' oogenblikl ver driet wil aandoen. Ik bid u, lieve groot moeder, u uw kleindochter aa/n te taceü- kén, opld'ajb iki mij' zoo, leere gécb-agen, als 'het aan dez'e 2ijde van den grooten Oete/aan betaamt.''' Ontroerd beloofde Theffesn zulks, em zij scheidden in volkomen goede, jn liefde volle overeenstemming. Ellinor ging naar haar kamer, om' toilet te makten, en de grootmoeder zocht Nora op', om' haai het, Welslagen harer vermfmiinge nto gaan ver tellen. 't Wa/s jamtnér, dat Beginald' dit goede resultaat reeds dadelijk bedierf djoor het donker gezicht, Waarmee hij bij het mid dagmaal de binnentredende nicht ontving. Zjj! had zich voorgenomen, zich' ootmoedig e® kinderlijjd bij haar oom te voronH- whuldigen, en hem' vergiffenis te vragen. Toen zij echter de barstohe uitdrukking van het socialistiseh-radicale verbond van den Bhóne te Lyon 'van zijni toetredep als minister tot het kabinet-Poincaré heeft gegeven. D'e bijeenkomst heeft met Herriot's uit eenzetting volkomen genoegani genomen en zonder eenig voorbehoud de politieke houding van Herriot goedgekeurd. Zij heeft dit oordeel uitgesproken in een meÖ algemeene stemm'en aanvaarde motie, en waarin zij de medeburgers/ uitnoodigt zich' niet te laten meesleepen door een cam pagne van verdachtmaking, maar na te denken over de beklemmende vraagstuk ken van het oogenblik, welker oplossing wapenstilstand eischt tusschen de poli tieke partijen en eenheid van alle burgera om den frank te r edden. ENGELAND Het geheim van Kitchener's deed. De op initiatief van den journaliaÜ Frank Power naar Engeland overgebrach te kist, die in Noorwegen gevonden zou zijn, en volgens Power het stoffelijk over schot moest bevatten van Lord Kitchener, bleek volgens een Keuter-telegram van Maandag bij' opening een tweéde kist t® bevatten, die met koper beslagen was. 'Een lij'k werd echter niet m deze kist gevonden. 'Een B'euter-telegram uit Londen mertft: In een officieele verklaring wordt ge zegd, dat de kist, waarin Kitchener's over blijfselen zich zouden moeten bevonden hebben, blijkbaar nieuw was en klaarblij kelijk geen menschelijke overblijtfeelèh be vat bad. Thans is uitgelekt, dat de kist in plaatis van uit Noorwegen uit Schotland is) geko men. Een draadloos bericht uit Londen meldt nog: Bij de aankomst en bet ontpakken van de kist waarin de veelbesproken lijkkist was, werd hierop Zaterdag door do. politie beslag gelegd, die de zaak naar den Ejk- schouwer voor nadere inlichtingen ver wees. Maandag is door het departement van binnenlandsche zaken een officieel communiqué uitgegeven, waarin meege deeld wordt, dat de kist Maandagmorgen geopend is in tegenwoordigheid van den lijkschouwer en van een eminente/® patho logist. Het bleek dat de kist gee® men schelijke overblijfselen bevatte. Intusschen is Frank Power spoorloos verdwenen. Be Conferentie der gedelegeerden van de mijhwerkerg. LONDEN, 16 Augustus (H..N) De con ferentie der gedelegeerden van den mijn- wdrkersbond, die vanmiddag in een ver trouwelijke zitting bijeenkwam, duurde vier en een half uur, om de rapporten/ over de jongste stemming aan te booren, en de toekomstige politiek van den bond t en op zichte van de staking te overwegen. Een communiqué zegt, dat Herbert Smith, de voorzitter van den bond, liet verslag van de executieve commissie over de stemmin gen in de districten heeft uitgebracht en daarbij mededeelde, dat de uitslag is ge weest, dat 267,650 stemmen tegen en 333,036 stemmen voor zijn uitgebracht, zoodat er een meerderheid van 34,614 tegen het aanvaarden der voorstellen is, tot bijlegging van het conflict, welke voor stellen in het memorandum1 van de Chris telijke industrieele broederschap zijn ver vat. In Schotland hebben 60,000 mijnwer kers zich onthouden. Ziji hadden het be zwaar, dat de S/temming niet persoonlijk doch distrietsgewijize werd gehouden. Naar aanleiding van deze rapporten ont spon zich een uitvoerig debat omtrenlj den volgenden stap, door den bond te onder nemen. Dit debat was: nog niet geëindigd toen de conferentie verdaagd werd. LONDEN, 16 Augustus (B.O.) Na be spreking van het resultaat der stemming in de ïnijudistricten over de voorstellen op zijn gelaat bespeurde en hij bovendien haar vrienklelij'ken g/roet nauwelijks met ee® stijf knikje beantwoordde, toe® hief zjj het gebogen hoofd! fier omhoog en zweeg, zonder op Therese's bezorgde blik ken ©n heimelijk© wenke n te letten. ,Jk moet u opmerken' lieve Leonore'1', begon de heer des huizes eindelijk, „d!at uw) gedrag van ihed'en nacht tot dé in mij® huia ongehoorde zaken behoort.7 „Héden nacht.?," viel zij hem in de re de®. „Als u mét dez/e ongehoorde zake® mjjn wandeling bedoelt, beste oom, dan moet ik u op mij® 'beurt dóe® ojjmérkein, dat het klaarlichte dag was, toen ik giag wandelen." „Ik doe u verder opmerken," vervolgde hij mét eenige verheffing van .'stem, dat onder de benaming: pacht, de tijd! tud- kdheto helt avondmBjal e^ het op©u©n dear huisdeur te verstaan' is, en d'at het tegen alle begrippen van eer, gewoonte en fat soen indruiédht, wanneer e©n jo®g vrouws- cpersoon,bovenidie^ tot het gezin behoorejuJ! gedurende dien tijd' 'djoor het venster het huis verlaat. Diat doet bij! ons geen 'fatsoen- >lijk méisje, Wat ook de bijl u heersdhen'de gewoonten in dat opzicht moge Ui veroor- looven,' 1 (.Wordt vervolgd.).

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1