NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Voor de tweede maal getrouwd. DINSDAG 17 AUGUSTUS 1926 R.-K. Volkspartij. FEUILLETON keakten- Buitenlandsch Overzicht BUITENLAND NUMMER 97 22sti JAARGANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; I I Telefoon Interlocaal N°. 207, voor Redactie en Administratie. I I Bijkantoor MIDDELBURG, Marktl en 2: Telefoon N°-474. Abonnementsprijs f 1,90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertehtiën van 1tot6 regels f0,90, elke regel meer f 0,15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager. GROOTEWAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN „19 't toelaatbaar te achten, lat Roomla-h Katholieken zich politiek organisearen in ae R.-K. Volkspartij." De antwoorden van Z. D. II. don Bisschop van Haarlem. Men herinnert zich, dat er in het begin der voriso maand in de dagbladen' een 'een communiqué van het persbliWeaju Vas BiaZ verscheen, uitgegeven door het bestuur van den kieskring Noord-Holland van de R.-K. Volkspartij, waarin de zon1- derlingc mjededeeling werd gedaan, dat genoemd bestuur zich had gew.eod) dot Zi. D. II. den bisschop van Haarlmi met de vraag „o£ het toelaatbaar is tel achten, dat Roonüsch Katholieken zich politiek organiseeren in de Roomiscli Katholieke Volkspartij", Hierop was al'sdus het communiqué geen rechtstreeksch ant woord ontvangen, waarom het bestuur zich opnieuw tot den Bisschop had! ge. wend met het verzoek alsnog een recht, streeksch antwoord te mogen ontvangen, In oen onderhoud die do ',,N. Ilaarl'. Cït. met 'Z. D. K. Mgd At J. (Oaltieiq mocht hebhfen, iyerd heb blad in zijn mee- niug bevestigd, rdat er bij 'Migr. geen oogenblik ook (maar ©enige aarzeling omtrent de al of niet toelaatbaarheid van de R.-K. Volkspartij heeft bestaan. Mon seigneur heeft zijn meening tot tweemaal too overduidelijk kenbaar gem'aakt.. Izöoi. als ieder onbevooroordeeld lezer uit da onderstaande antwooiden zal blijken. Mon seigneur ga echter, vooral de eerste maal, in vermanenden vorm, miaalr niette min ondubbelzinnig weer, dat een tweede politieke party van Katholieken naast do Algclmjeené R.-K. Staatspartij beteekent scheuring, met al de droevige gevolgen van dien. Overtuigd, dat het mearendeab der leden van de R.-K. Volkspartij zich slechts uit onwetendheid en kortachtig 'beid buiten de R.-K. Staatspartij organi seerde. bepaalde Monseigneur zich tot da duidelijke vermaning aan het Noord IIol- landscha bestuur, om aan de scheuring een einde te maken. Dat er ondanks een tweede verzoek! om een meer „rechtstreeksch antwoord," inkwam had Monseigneur niet Weinig ver baasd. „Is dat vragen, behalve oirt 'da mo tieven in mijn ontwoorden genoemd, al tniet geheel overbodig met het oog op het gebeurde van de laatste jaren", zei' dia Bisschop. „Is de houding van 't Neder landsen Episcopaat ten opzichte van de politieke organisatie dan niet duidelijk ge noeg? Hebben de gezamenlijke Bisschop^ pen bij m'onde van den Aartsbisschop op den Nifmj&egschen Katholiekendag niet) dadelijk stéllilng genomen tegen de eerste poging tot scheuring der R.-K. Staatepaitiji toen op het gevaar van het ontsta.au der „Nieuw Katholieke Partij" werl gewezen 1 Op de eerste vraag van het rheeh gd- noeimjde bestuur „of het toelaatbaar is te achten dat Roomlsch Katholieken ziclh politiek organiseeren in a's R.-K. Volkid- partij'( werd het volgende geantwoord! ontvangen1: i Haarlem, den 8 Juli 1926. Mijna Heerem. In antwoord op Uw schrijven van den 6flen dezer, bevattende, eene lot ons ge richte vrgag, &f het toelaatbaar dS ;tq achten, dat 'Room'sch Katholieken ziclh! politiek organiseeren in de R.-K. Volks- partij, (deelen \Wiji 'UEd. het volgende to'ette C'e R.-K. (Volkspartij staat buiten de Katholieke Staatspartij; zij veroorzaakt dus scheuring onder de Katholieken. Wat. uat nu beteekent, wijz'en de naburige Ka tholieke landen maar al te duidelijk1 aan. Wij kunnen dan ook niet (begrijberó hoe een goed' 'Katholiek er zfelfs hiaar 58) -O- Ellhnor braciht den nacht door tus- £™en onrustige droomen, wanneer zij ,eP' onrustige gedachten, w;anne|etr zij wakker lag, en' toen de eerste straal morgenlicht in haar kamer drong, 11 zij op en kleedde zich aan. Daaaé ^zij Ines, die in het beJletndeud,é vertrek sliep. wi}len de paar uren, die wij' nog o ons hebben, gebruiken," zeide zij, vovloi?611 verr® wandeling te maken. Ik lucht toTe'Ü»61 eeDS friSSC,h6' Vrii<" san ,^e traï>' af. mhar bleven lend j buitendeur staan,niet wie- beletsel wV te Dp* was een S ;n^raa® zlJ gedacht hadden. Eliinni- eeaTSevailgene hier?" riep j ev® 1S- ..Wat zullen wij doen "S!,v®fre Met hoog," maen'd* zij. ^..Maak dan open, dan klimknen wijl er beide slanke gestalten wrongen zidh et«rV -v106' i, <?or ;ket massieve van- rkozijn, een kleine sprong ofpl dé hoogte «W, en rij, "JJ aan denkt om' aan die scheuring m'od'e te werken. Met hoogachting inmiddels iüw dienaar iin O.II. A. J. 'GALLIER, Bisschop van Haarlem!,' Den 26 Juli zond. daarop 'hol; N. '1B bestuur dor 'R.-K. (Volkspartij opnieluw; een uitvoerig schrijven naar het Risdowl waarin werd toegegeven, dat de R .-JQ. Volkspartij buiten 'üa R.-K. Staatspartij) staat en >ook, nat zij een scheuring! onder «o Katholieken veroorzaakt, maar «.lat zii naartoe op grond van de benende! bewe ringen omtient conservatisme den- R.-Ki Staatspartij, gevaar dat de arbeiders naar de S.D.A.P zullen' loopen, zich verplicht acht, om welke iredenein nogmaals 'oirl ©en meer rechtstreeksch antwoordl Wterd verzocht, omtrent de al of niet toelaat baarheid der R.-K. Volkspaitij. Hierop antwoordde Monseigneur als volgt: Mijna Hoeren, 'Ons schrijven -van -8 Juli was O nats inziens1-zeer duidelijk; de landen waarheen wii 'daarin verwezen, zijn Kath landen, waar '©en 'dergelrjik'e scheuring onder de Kalh. altijd is gemotiveerd m'at zuiver politieke 'redenen; in Frankrijk Zelfs o trianus de waarschuwing van Paus Leo XIII. Die m'enschen achtten zich ook goed1 Katholiek, en de geschiedenis heeft bewezen welke schade zij toch aan de Kath. zaak en aan de H. Kerk hebben toed gebracht. Toen wij dus daarnaar verwezen, koesL tenden wij de hoop, dat gij daarin een rechtstreeksch antwoordt zou.lt zien, mot door woonden, maar door de leiten zelf gtgleven. Nu wij in die hoopt zijn teleur gesteld, geven wij ihans onomwonden dn Verklaring, dat gij door ,Uw t scheuring straks verantwoordelijk' zult .staan voofr de gevolgen, als onze Verzwakte Katli. partij niet meer in staat zal zdj,n om krach tig onze Kath. belangen te verdedigen: iüw dienaar 'in O.II.' A. J. CALLIER, Bisschop van Haarl ami iGomtmentaar is o.i. hierbij verder oveat bo-dig. Wi© durft er nu, vraag't het gepoein* de blad. na lezing van deze brieven^ zieg- g|en: nu, weet ik de in'eening van dart Bisschop nog niet?. I (Msbd.) Da Romeinscbe correspondent van de® (Brusselschen) „Standaard"- un|aakt een Vergelijking tusschen da wlij'ze. .waarop! de Katholieken ter gelegenheid van bat Eucharistisch congres \e Chicago zijn behandeld geworden door de niatrkatho lieke regeei'ingiS- en andera autoriteiten (van van do Ver. Staten en tusschen helt op treden, der 'machthebbers in bet zoogoi- naamjii kathoüc-k Mexico. .„Fier,"- zoo zegt hij, „stonden -dd Katholieken, toen zig den burg,eim|e'estof van Now-York hoorden hulde brengen aan alles wat Rome voor de Vereenigde Sta ten' aan 'goeds had uitgewerkt, dooi! zio0 veel geleerden magistraten, vel'dhaarên, die Amerika met roem' hebben overladen. En nog blijder klonk de beginsel-verklar klaring van den heer Walker voor dq godsdienstviijheid in 'den lande. „W|iji bestrijden niemands godsdienst, eu ieder lanid, dat aan den godsdienkt. vrijheid ont zegt zal vroeg of taal moeten, vaststellen da ergste van alle dwalingen le| hebbed begaan." Iö vol zijn de bladen geweest ra'ef lof over Chicago zfelf, dan dat wa hier hun lofredenen zouden herhalen. De Pro ie?! tanten waren tvoorKomiend ®n hoffelijk) en zelfs de groot-rabijn der Joden in die stille straat. Ellinor bleef een oogenblik overleggend staan. „Rechtsaf," sprak zij daarop, ginds is de pomp, verderop de kerk'. Dat is d'e weg, Waarlags wij hier zijn gekomen, van de westelijke stadspoort. In die richting ligt het woudl" Zij snelden voort. Aan d'e (poort |h(ajd- den zij; bijna dezelfde verhindering aan getroffen als aan de huisdeur. Ze wierd, juist toen zij' aankwamen, voor de van buiten komende en aldaar w'iclhtendieii' marktmensdhen geopend'. Eieniget secon den later, en z'e hadden de poort weer ge sloten gevonden. Ellinor vloog meer dan zy ging over den straatweg voort, en dironk de k!oste- morgenludht met volle t'eugen in. Zijl spreidde de -pjlm'en' uit, als het ware om den wind' opi te vanjgjeintl en kwimlketeerdls als om strijd mét den opwaarts stijgendten leeuwerik- j t j Ij „Vrij'l" riep zij uit. „Die sombere steen klomp ;had mij reeds bijna het hart pla* geidrakt. O, had ikl nu mijn goed, trouw, bruin paardje hier!"- „Of ton minste ons springtouw," meende Ines. die bijna; even opgewonden was al» Eaar senorita. „Nu naar het bosdhi ginds 1" riep El linor. „Misschien vind ik de plek! nog wel, waar papja| rustte, voor, hij heenging. Hij heeft mij de plaats en de omgeving nauwkeurig beschreven. Kniel daar njjvere handelsstad had er een e®r in ge steld ©en plechtige ontvangst in to ricb- ten van de katholieke geestelijkheid. Die Mexicaansche priesters, (die la Chicago zoo vriendelijk door Protestanten en Joden werden bejegend', zien zich dari terugkeer tot hun. eigen land' cntzieigd Hier geen 'spc-cialq trein mpt roodbef- kleede „Pulinmn" wagens voor dan pa,uL soljjken legaat, maar een bevel, oml bin nen vier-ien-hwinlig uren net land te ver laten. Hier geen plechtig© ontvangst voor vreemde priesters, maar een beiiandak ling, die men aan schurken ©ni nrooi'.lel. naars zou sparen en d© verbanning! en; da gevangenis in haar ergste® vorm1. NewtYork biedt bet '©eretburgorschap aan Kardinaal Bonzjaine; Mgr. Manriqued y: Zarato sterft in ©en gevangeniscel. De reg©ering van president Coolidge hulL digt de vrijheid en looft de Kerk en hare instellingen om haar eeuwenlang' bescha vingswerk ten bate van de natie. 'tKsthd- Jicia'miö wordt vereerd om' zijn geest ei» w'erk van vooruitgang', om' zijn ("sociale weldaden, omi 'zijn beginselen van ordla en vrede en rechtvaardigheid. Aan do overzijde van d'e sïönd wordt dat alles omverre geworpen. Kloosters zijn bij de Wet en d© Wet is onaantastbaar Verboden. De Kerk, die de volken liéafü opgevoed, zal zich niet langer mogen be zighouden met onderwijs. Er zijn te veel rajenschen die 'niet .lez'en of schrijve^ kunnen in Mexico, en om' ini dat euvel te voorzien zal men alvast al de kathohlieik!? scholen sluiten. Br heerschen veel' sociale wantoestanden in 'Mexicko, en daaroim! z:al men 'd© Kerk ©n de priöstersj verhinlJ deren het zlegenrijk werkl voort te zJetban! ten bat© van den minderen (m'an. de'n! arbeider en den Indiaan. En vooral geen p'riestertoog! rradelr in d© straten: het zieeï zuiver oog van presi dent Calfes zou zich daaraan kunnen) eri 'g'eren. En daarom gevangenisstraf enj boete voor die de orde durft stolren; dofag het dragen van zwarte of bruin© pij;. Chicago bouwt reuzenkerken en reiié ?'cn altaren rijzen op in gansoW d© Ver- cenigde Staten: in Mdxico zijn allé ker kelijke gebouwen staats eagtendbm1 'verk klaafd en de regeering; zal in overweging nemen, welke tempels aan hun eerstsl b'est'omjming nog; verdc-r zlunen beantwoor den. Als .liet aantal priesters 'beperkt' wordt, waarom dan nog' tallcuoize kerken! openhouden? Cyniek js da houding der Vrijmjetselarij in dit droeve landl: (de strijd van het licht tegen de duist'srnisl! Akelige spotternij in 'lezen Jonkeren tijdtl Indien de; wet van Galles Lirannielc is1 aldus de „Osse'rvatoïe Romano'''deta& phssin'g ervan 'doetj d'erikeP aan Nero. Om' de Verbanning' van den Aoostoliseheni del'o- gaat te bewerken, is men zelfs niet voor vervialseihinu van docu;m|enten terugge|- deinsd. wat bewezen werd door de katho lieke dagbladen der Vereenigde Staten. Honderden kloosterlingen en klooster zusters, die geen Anierikaanïc'he onder danen waren, zijn met wapengeweld over do grenzen 'gelaagd. Alle godsdienstige vereeniaing Weffld' ontbonden. D'e troepen hebben gevuurd' op del m'enigte. die de k'erk'en omringden. D'e onderdrukkersireaeering, die de Katholieke Kerk in Mexxico wil afschaJ1 ten. belet alle onderhandelingen. Daarord is elk vergelijk op, d'è basis der wiet-C-alfelsj onmiweljik. De tweede stap is thans in Frankrijk, in navolging van B.elgïë, gedaan. Het am'orlisatiefonds voor Je gelaidiSlijf- lijke delging1 der vlottende schuld is er reu en eveneens is de opbrengst van bepaald? heffingen aangewezen om dat fonds aati middelen te helpen. Daarmee is rnten het doel d© stabilisatie van. dd mfanl; eeu schrede nader gekomen. neer, ztei hij nog in da laatste dagen, 'en bid godvruchtig een Onze Vader voor mijn ziel! Kom; Ines! Nu kan ik) dio opdracht het besltt vervullen.'.'! Zij spïongen over de sloot langs den weg, snelden over pas! bebou'wde velden, over een groot stuk weiland, beklommten een steilen heuvel en kwamen eindelijk ebuitenl adhmj to verhit aan het' biedioeldio bos'rih. „Hier willen wij; een Weinig nu(&tein,i' Zei Bllinbr, ziclhl onder een hreedgleitak- ten beuk in het donzige mos! nederwer- pend. Ines hurkte volgen? gewoonte aan de voeten harer mieesteïes néder. De verheven, plechtige stilte in den hoogen dom' des wouds 'dlaaldje verzachtend •en kalmleerenld o(vep; hlet bpIgeWohden hart van het meisje neder Hie.r gevqetde zij zich vrij Van' den lastigen 'dwiang, die- in huis op haar drukte. Hier kon zij on gestoord naar 'd'e stem luistdreiii, twaarmefs zoo innig vertrouwd Was, die tot haaj- ge sproken had van de reusachtige bergtop>- pen der Cordillera's, van de vrukhtbare heuvelen in- haar schoon geboorteland do geliefde stem' van do oridb mbdd^r Nat tuuxl En zij verhaalde het ouderloozte iep verlaten- kind in het land der ballingschap dezelfde blijde 'boodschap, dja haar- dier bare moeder de jeugdig? ziel had! leeren verstaan in de gelukkige dagen, dio' lang voorbij waren: de troostvolle boodschap vap de afltojajcht em (wijsheid en liefde De beteekenis van dion tweeden stap is echter nog niet mlet juistheid vast te stellen; men moet eerst afwachten hoa groot do inkomsten van het fonds zullen blijken te zjjn. voor en aleer mian zich ftan voorspeilingen w)a#en kau, of h©t tatoeielij'öo probleem vau de vl'ottendd schuld -mjetter-daad op afdoende wijzq aaugeviat is. Voorshands is «r nog veij ruiimll.o voor 'twijfel. "Veel meer «dan! in België., waar men tot radicaler middelen overging. Daar .bracht de Staalt zijnd spoorwegen in eenq particuliere vannooit schap en delgt met dg aandeelen zelf, of «aet hetgeen hij.-bijl verkoop, voor die aan deelen ontvangt, zijin vlotteindo ecthuld). \Wp zijin- 'daai ook niet zonder vjhoop, 'nchrijjtt de antirevolutionarie „Standaajcdi'? dat België ©r in slagen zal' teni slotta de frank vast 'te houden op een Vwaard» van ongeveer 7 cent. Die uibk'omisli .is toch aij erg genoeg, want bet beteekqnit dat houders van de oude trankeni 6/7 van hun bezit kwijt zijn. Maar verd'ei! verlies wordt 'dan ion ministe g;estop|j «n wat meer zegt het normale I-even ook' in het verkeer mot het lbuifcenlahdj lean z'vjn loop weer h'eivatton. België heeft sinds de laatste maanden Paleer nog dan Frankrijc den moed gd Rrcpen oml door te tasten. 'Ook in dq regeling zijner buitenlandsche schulden is het Frankrijk! vooruit. De regeling m)ot Amerika is er geratificeerd, tel "wijl men daarmee in Frankrijk nog in de maalg zit. En toch kan men niet hopen; ta zullan plagen in de stabilisatie, indien ook dit nic-t geschiedt. Daarom! is Frankrijk nog zooveel verder an het doel erwijddrd, dan België. Dat er kans zou zijn op mildere voor waarden dan onlangs verkregen werden achten wij zeer onwaarschijnlijk. Feitelijk vraagt Amerika niet nieer; dan terugbetaling der schulden dio na den oorlog gemaakt zijn. Amerika is dus al heel yer gegaan ein zou. indjen wiï da ming juist beoordeeleai, alleen .dan nop vrijgeviger willen zij,n. indien Europa blijk gat op de dwaasheden van 1919 te willen terugkomen. Senator Borah legde d©n ving'ör op' de wondeplok, toen hij, zijn vaderland Ver dedigde tegen het verwqt van den afzon derlijken vrede m(et jluitschland. WSj konden, z,oo zeide hij, geen partij! 'zijn bij h&t verdrag van Versailles, dat door zjjn destructief karakter de ontwikkeling van Europa 50 jaar heeft vertraagd en nog steeds aan Europa onmotg'elijko offer? oplegt. Hij noemt den naam van DuitschlauijT wel nipt, maar bet is duidelijk Wat bij-bet doelt, omldal; hij er oc li-et volgen dat, als m|en db schulden -(aan Amerika) g.% schrapt wenschle te zien. dan ook allot andere schulden en herstellingen 'gPadn/iji leerrt moetein worden, opdat, do voardeelert van die schrapping' aan allen tert goetdq zouden somen. Die schrapping kan uimlmsr gebaseerd worden, op, het verlangen van «Ion schul denaar om- van zijn schuld tegenover Am'erika, atf te Kb-ihto', 'dodli kan alleen' haar grond vinden in den wensch onf heel Europa at te helpen van den last die op dat werelddeel drukt. M.ai.wl herziq uwen gedicteerd en vrede van Versailles en laat ons dan verder prafem. Een wijs woord. D-at Zelfs Frankrijk over zeqr groot 0 moeielijkh-eden zou heen helpen, indien m'ein er toe besluiten kon dien stillen WieU'Ü op te volgen'. BELGIE Bc belasting op de vreemdelingen. BRUSSEL. De Staatscourant) heeft Za- b.aar Scheppers. I Zij luisterde naar het zadgte rui'schan der takk'en in den morgenwind, naar het vogelenkoor in de hooge, kruinen der boo- men en op dat oogenblik weerklonken in 'tTond, van héinde en ver, de klokten, die de wtereld) dagelijks opnieuw Fje blijldle geheimenis verkondigenbet d'e wereld Verlossende geheim der goddelijke bairm!- hartigheid, dat „heit Wöord is vleesch ge worden en onder ons gekVoond hééft. Aandachtig, opdé knieën en met gevou wen Handen spraken de beidé jonge mteis- jes de woorden van de groetemis dés En- gate lil „Laten we nu verder gaan'1, zei- Elli nor, toe® zij geëindigd had. Zij -drongen dieper in het bosch door, doolden lang op de smalle padlen ronidl, dio, voor jagers en' bosdhWaajhteisbd- stem'd, in' alle richtingen het houtgewas! doorkruisten, en bereikten' eindelijk' dén naar voren springenden, heuvel, uamw'eüka voet de landweg, een groote bodbit vor- tne.Tid, voorbij leidt. I „Hier moet bet zijn", oordeelde EUinor. Zijl vertraagde haar gaPg, als stond- zij op heiligen hodém1 ©n keek, onderzöek&nrl en nasporend, naar alle kan-ten rond' „Hier is het'', herhaalde zij. „Papai heeft mij' alles nauwkeurig beschreven, iM kan mij niet vergissen. Ginds voert de straatweg naar de stad, langs dezen wég trok papa verder hier was misschien; tërdag een koninüdijik besluit gepubliceerd waarbij mét ingang van 16 d'ezér voor Vreemdelingen, wonende in landen met niet in waarde verminderde valutai, d'e, verblijfs- en donsumptiebelasting in ho tels en®, wordt verhoogd van 10 tot 20 pelt. voor het huren van een.' kamer of een! appartement en van 10 tot 15 pclE voor volledig pension. .Verder een dito besluit, waarbij: aan buitenlanders, behalve Luxemburgers, dié motorrijtuigen bezitten, voor het ver blijf dezer vervoermiddelen in België een belasting wordt opgelegd' van 10 frs. per dag voor auto's en van 4, frs. voor mo torrijwielen. De fiuancieole mlaatrcgei'dty BRUSSEL. Gedurende da wqek van 5 tot 12 Augustus; liet 'de regaering 50 millf- oen s'chatkistbons verdisconteeren door dé nationale bank, w|a,ardoor het totaal der voorschotten; steeg op 1,025 millioen. Onzg ichuld aan Nederland vermiiidépde met ongeveer 100 millioen. De staatsvoorraad aan .vreesnde deviezen bereikt 281 inilli- ©an, diie van de nationale bank 456 mil lioen, de geld'circulatiq verméerdorcTc mei 116 millioen «n bereikt 9,108 millioen. Met ingang van 16 Augustus worden de internationale telegraaf en, eeltfoon- rekehingen op de basis va-n 7 Belgische fcancé voor een goud-franc geïnd. Nederlanders in België. Men schrijft aan de „N. E. Ct.": Belgische kranten deelen met blijkbare instemming 't volgende voorvalletje imlede: Te Namen gaf de harmonie-ajdeeling van liet Weezenhuis oen avondconcert op de markt. Na de uitvoering van het' twee de nummer verzocht het BL-KL koor van O. L. Vrouwekerk te 'sl-Gravenhage verlof om, onder leiding van den heer Louisl van Vulder, een paar gezangen ten gehoore te mogen brengen. Het verzoek werd gaarne ingewilligd. Het koor zong Haendel's „Ee- ce quo-modo moritnr", en, na het warme succes,, kwamen nog tot uitvoering het „Magnificat" van Er. Witt, „Omhoog' van Heinze en „Aan Zee" van Hamel. Zelfs de Hollandsehe stukken werden door de Walen geestdriftig 'toegejuicht om wille van de keurige uitvoering. Een uitstekende Wijze om zieb bemind te maken in België. De kwestie van Enpcn en Malmcdy, I9 er wel een kwestie van dien aard?- Het vredesverdrag van Versailles scheen definitief. Duitschland zag ten gunste- van België af van alle rechten op de Kreist van Eupen en Malmédy. Wol sprak dai verdrag oók van een binnen ze? maaniden te houden volksstemming, die ook gehou- is). Maar iedereen erkende, dat dit een;, wassen neus was, doordat zijl onder een', in 't geheel niet vermomden dwang va® de Belgische militaire overheid gehouden werd. i Maar toch loopen erin den laatsten tijd herhaaldelijk geruchten over de mogelijk heid van nieuwen overgang, weer terug! naar Duitschland. D'e Berlijnsche correspondent van de „Manchester Guardian" beweert, dat Duitschland plannen beeft die gebieden terug te koopen, door valorisatie van, d. w. z. door een gedeeltelijke waarde te geven aan den berg papieren marken die België nog van de Djuitsche bezetting bezit, als waardelooze rommel, hoogstens goed voor curiositeit in een museum. Er zou dan eerst een volksstemming gehouden worden. Van Eiupen weet men zeker, dat de groote meerderheid pro- Diuitsch is. In Malmédy schat men de helft der bevolking op Walen. DUITSCHLAND Ernstig spoorwegongeluk- De spoorwegdirectie te Münehen1 deelt de plek, wa,ar hij: zicih op; don' grond hald neergeworpen''-. Zjj knielde neer en kuste de® steen- aahtjgen bodem; „Odh, lieve papa." sprak zij weenénd! „hoe goed ka» ik begrijpen, wat u ver dreef IV- Zij' vouwde d'e baHden en bleef lang in een stom! gebed! op dé knieën liggto; „Ik zél bier een steenen kruis latélnl oprichten," zéi zij, opstaande, „opdat ieder een, die 'het ziet, een gebed voor mijn goaJ den vader stort©En ik zal hier dfktwijy tarugkeerem, daar ik niet op bat graf mij- néra ouders bidden kan."J Be zon stond reeds boog aan den hem'eJ, toen de jonge meisjes aan den terugweg dachten. Ln het boseb was het echter koel en fri'Sch, en zij vertoefde® lang onder h'et dohkere loofdék. Zij ontmbetten; veradh'ei- dene kinderen, die bosdhbessen verzépreldl hadden en die in 'd'e stad' wildten ga'aln verknopen. Ellinor kocht hun den geheel en voor raad- af, én zijl ontbeten welgemoed aan de groente tafel, die het bosnh voor haair gedekt had. „Het ontbijt thuis heb ik joch verloo- pen,'J Zei Ellinor, LWordt vervolgd.).

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1