NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND MUREN ft geen krans EURZEEP, .1. .1. DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS ili DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Voorde tweedemaal getrouwd, MEKOM #an Effecten Coupons 'HE COURANT ILIJKE STAND )HIEKENDANTZ ERVOOR ZEELAND rR.22 DONDERDAG S AUGUSTUS 1926 ide koersen or cliënten gratis FEUiLLETON "BUITENLAND MSXICO ;;tus 1026. :ii per 100 K.G. Uogfte 10f 11. Win. i.50. Zomiergerst f 10- |f 12, Erwten 1 li£15. II--£12, DiuivenbaomeltJ, in 111—11*2; Koolzaad jlveizaad 30. Is 48, verkocht 33. 11.501160, eieren p-eaj |rien per 100 sluks f 5.90 Augustus 192Ö. van heien waran a-an- runderen, 299 vatlfce- I schapen en 1 amercer2% ette koeien le kw. 1,10 100—0.90, 3e kw. 0.80 kw. 1—1.10. 2e kw, 0190 |.700.60; kalveren: 1© kw. 1,25l'.Oó, 3e kwi, |en: ie kw. 0.750.8k5. 3e kw. 0-.45; lammeren ins: le kw 0.750.79. [70, 3e cw. 0..68OTOil; k lord uitsluitend schoon j 1 veel 100 st., prijzen on. [pit Zeeuwsch 300 St.. on- maand Juli 1926. liEftKE. Gehuwd: 1. Gil' Ik-e, 29 jm'. en Cornelia- put, 28 i. jdi. Digna d. v. Perut Loojj; Janna Koens. 75 j. vE |8. Frans Cornells de I-ut 30. Cornelis de Jonge Catharina de Pun-der. ÈCH WEERBERICHT »cn verricht in ,den mor st us en medegedeeld door- Meteorologisch Instituut nelerstaud 772.8 te Talen, te Janmïay-en. Zwakke Noordwestelijke I lijko wind, zwaar tot licht- I chijnlijk: droes1 wéér, wel ig van temperatuur. zonder ADVERTENTIE- is als een visch op het ile kwijnen en sterven. rantie. oor verschillende groote en jningbouwvereenigingen en zoek komen wij gaarne be- 70 KARRESTRAAT 9 VLISSINGEN FECTEN. TELEFOON 191 NUMMER 92 22s™ JAAR8AN8 iANKPAPIERKOERSEN uur. 3 Augustus. Chèque. 6.63 6.72 6.53 6.63 12.101/2- 12.10% 2.481/2- 2.49 ankpapier. 59.26 59 281/2 6.68 6 83 ongev. T 12.10 12.11 248 2.49 RDICHT door bespuiting, kat JOOSEN, Dorpstraat,Tel. 12 ®k van toepassing is op deedingstukken kunt wassehea !e gebruikers en U zult zelf ook Hl" Kleurzeep te eischen en u laten stoppen, nstraat 108, Amsterdam. >er stuk met gebruiksaanwijzing 7507-34- SCHULTE Co. en SCHULTK NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT ijl Bijkantoor MIDDELBURG, Marktl en 2; Telefoon No.474- J 'I' DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS T i Cont 'actregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager. 'J' Abonnementsprijs f 1,90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1tot6 regéls f0,90, elke regel meer f 0,15 Contraclregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager. GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN V De arme van Assisië. Te Assisië, in Umbrië, zijn de feesten begonnen ter gedachtenis van' Sint Frati- cdswis, „den arme van Assdë", die er dpn £en October 1226 tot een belter leven over ging en heel de Katholieke wereld vieirt die herinnering mede met -c'lan Paus voorop. Wellicht is er onder; Gods lieve heiligen .geeuenkele, djie z'óó juist en. zéfö' getrouw in zijn leven- en handelingen voor zoo ver Jat aan stervelingen als wij' en Üan no£ alleen met Gods genade mogelijk is het beeld heeft weergegeven van H'em', dia van zichzelven getuigde„de, vossen heb* ben hunne holen en 4e vogelen des hemtels hunne nesten, maar de Zoon -des mensehen' beeft nog geen steen Waarop hij Zijn hoofd k»n Ier ruste leggen". I)« Evangelische volmaaktheid', beleefd door een zoo groot mogelijke onthechting! van alles wat da ziel kan aftrekken van haar hoogste goéd, ziedaar W;a,t Franciecos door woord en voorbeeld/ aan de iwiereld heeft gepredikt. En al behoeven niet al-lfl «kristenen zóó arm', z!ó!ó verstorven als hij te leven, toch vinden zij1 in Frainfciseuh! voorheeeld een heilzamen prikklel om! „ai- mén van geest" te wordenhun toch in kot bijzonder heeft Christus het hemelrijk toegezegd. i 1 En waar wij, kinderen' der 2Qe cru'w', leven in een wereld, -w'elka eten mateloos, hegeeren van geld en gloed1, een- koorts achtig najagen van tal wat dg oog'en streelt op alleriei wijzen in de hand -wierkt om1 zoodoende 4e zielen, van hun Oorsprong en Dool vervreemd, aan het aardsche en stof- ïeljjke vast te hechten, daar 'zijn dezto Franciskaansche gedachtenisféesten «en uitstekend, mididel, om ons eigen leven te herzien, het' te toetsen aan Franeiseu»- voorbeeld en opnieuw' den djjepen zin te voelen- en te smaken van 's Hoeren woord, diat woleer den rijken, iwluftén koopmans zoon Giovanni Bemarjdone herschiep in Frantisi'us van A»sisii> t „wat baat het dien menséh, zoo hij- ganseh de wereld; wint 'maar schade lijdt- aan zijné ziel". Als zoon van een welgestemen ^koopman in llg2 te Assisië geboren en om zijn be- djrevenheid in db Fransche taal Franciesöo bijgenaamd, bekeerde zieh Giovanni. Be.r- nai-don© na een werellsch leven tot teen leven van de gestrengste begpffeningj der Evangelische raden, in het bijzonder van de armoede. Zijn volgelingen dlie zieh wei dra in grooten getale biji hem aansloten, gaf hij oen serie rogelen, in 12 hoofdstuk ken vervat, die een verstorven leven, van alle persoonlijk en gemeenschappelijk bezit gespeend en aan den dienst van God ©n den -evenmensch gewijd, beoogen. Paus Innocentius III keurde dien; le vensregel mondeling goed, Paus Honorjus III bevestigde dien formeel in 1223. Toen Franciseus, wiens leven en predi king een verstrëkk'enidieai teute-ronden in vloed uitoefenden op, zijn tijdgenooten en het nageslacht, zich in de eenzaamheid .cfer AppenijUen in geestelijke afzondering be gaf, Werden hem in een visioen door <ten gekruisten Serafijn Christus' wondteeke- Uen in het lichaam' ingedrukt. In geur van heiligheid overleed1 Fran- tisous op 4 October 1226. Behalve aij'n Tegels liet hij preeken, brieven en geeste lijke liederen na. In zijn seirafïjjn'sche- liefkje tot God omvatte hij alle schepselen. Bekend is hoe hij preekte voor „zijn broe ders en zusters, Gods lieve vogelen". Zijn geest bleef 'bewaard in de berotemije Fr at' ciscaner -ordewelke zieh later ver takte, al naar gelang Franciscus' reïielen met grootere of iminyliere gestrengheid wenden toegepast en thans drie' groote kloosterfamiliën omvat: de eigenlijke Fran- 48) 0 Elen da8 vóór zijn vertrek wendde Bob tevergeefs al zijn welsprekendheid aan. om,' zijn vriend' tot een r0is naar Euroua over te nalen en in de arnrsn van modder teu zuster verzachting zijner smlart td oeken. Maar Victor wiegs dien wfelgc;- mleenden voorslag schier met verontwaar diging van de hand. „Zou, ik haar graf verlaten," riep hij liü! t™1 8 intli0 ongsnesseliikid «nart m den vroolijken kring van gteJukL teSlfT1113 dringen? Hun opgewekt lamkhefeven aoor mijn somber voorko- lniiV w! ,met baar eE haai< Lwf' i goedmaken, wat ik jegens wL T6^r mi9dead. door (haar dén tioost t.0 brengen, haar zoon gelukkig te en. Ik hoopt© haar dan me© terug tang- TO'en. den avond baars levens hier. in ver, wnjging met Cintliia oc t© vroolijken, en tedo het verdriet te vergoadm. dat ik haat vroeger bereid heb. Nu heb. ik niets ntoer aan ta bieden, waarmee ik herstel zon khnnea aanbrengen. Ik h©b de sdouittetal «igntr jeugd' met mijn gansche geluk op ciskan©n, die Conventueelen .en de Capucij- Uen. Van eerstgemoemide i'amiliel is thans ©en N^lprland'er, pater BeirnarKlfnus Klum- per, de algemeen© overste. Van die tw©|edé- was geruimen tijd een Zeeuiw1, Pater Uit torhoeve van Ovezand, met de functie van overste der Belgische provincie belast. Hijl verblijft in het klooster/ der Convent er eeJ len te Hal. Een vrouwelijke a'fd|eeling der ordlew'erd gesticht .door de H. Clara, terwijl d|e Z.g. Berd» Orde ook d,en menschen in de we reld' levende, een leven in d(an Fraluoiskaaffi schen geest mogelijk maakt. Tot de Derde- Oi'.Qjelingen of Tertiarissen van heden be hoort o..a. onze Heilige Vader, Paus Pins XI. D© Francisöanelroidie is niet alleen een kweekschool der heiligheid ett christeJijWe volmaakthedd. gebleken, maar hééft ook aan d;e Kérk taJ' van groote en geleerde mannen geschonken zooals Bonaventura, Alexander van Hales, Duns Scotuis, Roger] Bacon, Nicolaas van Lyra, Occam, terwijl .de p'ausen Nicolaas IV, Sixtus IV, Sixtus V e.n Clemens XIV Franciscanen wu(ren. In ons land is het voor een niet garing deel aan de werkzaamheid der; Francis caners te danken, dat ten tijdje der gods-- djenstverdr.nkking het katholiek' geloof behouden blééf. De kerkgeschiedenis van ons vaderland houdt in bijzondere eere d(en naam: van Jan Brugman, een Franciscaan' van groote geleerdheid, grooten gleloofsijver en van een buitengewone welsprekendheid, waar van de faam nu nog onder ons volk voort leeft in de spreekwijze„hij praat als Brugman". Na een zeep werkzaam leven, stierf hij te Nijmegen in 1473. DU 1TSCH LAN D Be Maagdcnbnrgschc moordzaak. De Berlijnsche correspondent van bet „Hbld." meldt: Naar het „8 Uhr Abendblatt" verneemt, is de Berlijnsche recherche er ondanks de tegenwerking van de Maagdenburgsche justitie en politie in geslaagd de raadsel achtige moordzaak op te helderen. Zij heeft wat de rechter van instructie Kölliug tot dusver hardnekkig geweigerd had te doen - de in het hoofd van den vermoorden boekhouder gevonden patroon alsmede den revolver van den preudo-stu- dént Schroder aan een bekend wapen deskundige te Maagdenburg toegezonden met verzoek om zoo spoedig mógelijk rap port uit te brengen. Thans is dit rapport' te Berlijn ontvangen. De deskundige ver klaart daarin, dat de boekhouder zonder eenigen twijfel met den revolver vaa Schroder is doodgeschoten. Bovendien heeft do Berlijnsche recherche een brief van Schroder aan zijn verloofde in handen gekregen, waarin hij' op den moord zin speelt. Wat de Berlijnsche rechercheur Busdorf van den aanvang had aangeno men dat Schroder de dader is en dat hij de verdenking van zich af poogde te schuiven door den groot-industrieel Haas te beschuldigen, is dus juist gebleken. Bansverbod. In de jongste voltallige zitting van dea Beierschen landdag, werd een wetsvoorstel aangenomen, volgens hetwelk openbare dansgelegenheden in den Adventtijd, eer sten Kerstdag en van Asehwoensdag tot en met den eersten Paaschdag gesloten moeten zijn. Het openbare dansen is dan verboden. Een reisgezelschap door den blik sem ter aarde geworpen. De Sehlesische Zeitung meldt, dat bij1 de jongste hevige onwederi? de bliksem een gezelschap van 16 toeristen heeft getrof fen, dat op weg was van de Hockisbhar naar de Heidebrnendel. Allen werden; op den grond geworpen en waren aanvanke- aardo uitgeboet." I „Hoe kunt ge toch,'' viel Bob ongellui 'dia, in de rede, „zulke nare en zWanrtil tends gedachten koesteren over d'e mis slagen, die ge half als knaap begaan tiobtl". «Ge praat mij 'dat niet uit het hoofd," antwoordde Viclor somber. „De gedachte aan den moord, dien ik door mijn voor nemen en mijn wil zoo goed1 als bedreven heb toen ik riten steen naar hot hoofd van min stief -ader wilde slingeren, heeft mij nooit geheel var!aten sn is roet ver, uieu'wUe levendigheid, in mijn tzliie-t ont- ontwaakt, sedert ik door uw medadeeliag volkomen heb le©ren inzien, dat hij vol strekt niet dat monster was. hetwelk ik in mijn kinderachtige -opvliegendheid! in hem dacht te bespeuren. Wat heb ik achter ooit gedaan, oim| den voorgenomten! doodslag tegen den geheel an al onschttl- diaen man uit te boeten? Was hot levan dat ik geleid heb in het bezit" van at wat geschikt is om de aarde in ©on para dijs to veranderen sopte' het laven van iemand, die een ztware schuld heeft af te doen? Thans ben ik gestraft in hetgean waardoor ik gezondigd heb. Het imfcest betmünde hoofd werd getroffen. Zij bek taaüdai met haar goed, onschuldig! leven voor mjjn misdaad. En ik zou thans huen- lijk bewusteloos. De mannen kwamen spoe dig weer bij1, doch twee vrouwen Waren van den schrik bevangen. Een harei' moest in het schuilhuis op den Hockschar ge bracht worden. De Oder. Volgens berichten uit Batibor is de Oder opnieuw buiten haar oever^ getreden. Typhnai Men meldt uit Berlijn, dat in het mili taire kamp te Boeberitz bijl Berlijn, waar tijdelijk het '11e regiment cavalerie ver toeft, een typbrns-epidemie utigebroken is. Een soldaat is reeds overleden. De noodige maatregelen zijn getroffen om uitbreiding te voorkomen. (N. B. Ct.) E3ELG1E Het Belgisch betaalmiddel De Belgische bladen deelen mede dat d» regeering zich zou voorbereiden tot spoe dige invoering van een goud-munt. De regeering heeft nog in geen enkel opzicht iets van deze plannen medege- gedeeld, doch men spreekt achter de coulis ses reeds van een nieuwe Nationale Bank, die bankbiljetten zou uitgeven, welke door eoud ofd oor deviezen gedekt zouden moe ten zijn, of minstens een nieuwe rekenings- of giro-munt uitgeven. Men begrijpt de weifeling van de regee ring, die zich voor het feit ziet geplaatst, dat zij nooit ovenwicht zal kunnen bren gen in de begrooting, zoolang Zij! het risico loopt, dat het geld zal kunnen depreeieeren Op het oogenblik, dat ongetwijfeld de con solidatie van de vlottende schuld zal wor den doorgevoerd, de betalingsbalans een weinig beter is, maakt de onzekerheid van den franc het onmogelijk ook maar iets te beloven. Het schijnt, dat een stabilisatie van den franc steeds moeilijker zal zijn, naarmate de staatsschuld bij' de Nationale Bank aangroeit. De regeering besloot met alle macht te trachten een verdere inflatie t'egeni te gaan. De regeering besloot da.n ook alle sehatkistbons op zes maanden en die schat kistbons die vervallen op 1 December 1926 te convertceren in preferente aandeelen van de nationale spoorwegmaatschappij. Deze maatregel zal tot doel hebben elke nieuwe uitgifte van bankbiljetten voor rekening van den staat te remmen. Het amortisatiefonds zal de intrekking van in omloop zijnde bankbiljetten verzekeren. Da regeering zal niet aan deze conversie deel nemen zonder de houders van staatsfond sen, die bijzonder sedert den wapenstil* stand geleden hebben door de depreciatie van den frane, in de gelegenheid te stellen in te schrijven op de nieuwe emisse, dio hen eenigszins zal schadeloos stellen voor het geleden verlies. Deze tweede operatie zal geschieden zoodra de eerste aan de be langhebbende door middel van de pers is bekend gemaakt. Met kleine bij storting de rentetrekkers hun obligatieskunnen inwisselen tegen preferente aandeelen in de Nationale spoorwegmaatschappij. Houders van sehatkistbons die deze niet willen inwisselen tegen preferente aan deelen in de Nationale spoorwegmaatschap pij1, krijgen hiervoor in ruil schatkistbona die 5 pet. rente dragen met een looptijd van 5 jaren. De broodprijs gedaald, Ingevolge de toepassing van de regee- ringsmaatregelen inzake het eenheidsmee] zijn de broodprijzen, in aanzienlijke mate gedaald. Te Antwerpen, waar deze prijzen steeds heb hoogst waren, kost heli gewone brood sedert Maandag, frs 3.05 per Kg en het luxebrood eveneens fr. 3.05, maar per 200 gram. Ongelukken in de vroegere frontstreek. Nog altijd doen zich schier dagelijks on gelukken voor in de voormalige front* streek, welke mees-tal aan onvoorzichtig- gaan en raenscheliiken troost qpizoefcanï Verlang dat niet! Mijn egnige troost voor taan is de hoop. dat zij, di-a sohuldeJo,os stierf, vergiffenis voor mij zial afsmeekan 6U dat ik een-maal. verzoend, mei haar hereetiigd mog© worden.' Tot zioolang wil ik de trouwe hoeder van haar araf zlijn." ,;Ea FJlinor?"- vroeg Bob, „moet ïrii haar jeugi in dez-e eenzaamheid treur and doorbrengen Onder overvloedige tranen wierp Eliinor teïch in do armOn haars vaders. „Ifc ben niet treurig bij papa," rj-ep zij. „En -A zbui nergens gélukkig ©n vroolijk kunnen zijn zonder hem." Bob zwe«g. zelf ton diepste bewogen. Zij scheidden kort daarop, om] den ver trekkende vóór de vroege afreis nog ©eni ge men slaap te gunnen- Maar hij z-ocht zijn legerstede niet op. Gedurende den dag had hij met Eliinor al de geliefde plekjes bezocht, had afsc'oehï genomen van al de plaatsen, waaraan Zoo veel blijde of w-eearroadige herinn«ringen Verbonden waren. Thans weril hij nog in Id'a stilte van den nacht naar Cintbia'is graf getrokken Hri wilde d© vriendin, di-g onder den met gras beglroeiden heuvel «ilniiml&rde. zijn laatst vaarwel brengen, hjj wilde de vrouw op de plaats, waa,r haar aardsch pmlhulsel rustte, .om haar heid van de slachtoffers zelf te wijten zfb Vrijdag vond een Engelsehman, Bobert Bunhare, een granaat nabij' Poeloapelle. Bij' het afdraaien van den granaatkop ont plofte ze met het gevolg dat Bunhare ster vend naar het ziekenhuis te lepelen moest worden overgebracht. Zaterdag gebeurde een dergelijk ongeluk te Nieuwpoort, in de duinen, waar een wandelaar door de ontploffing vna een koperen buisje drie vingers en deni duim van de rechterhand werden afgedrukt Te Sint-Jan, bij Ieperen, werd het lijik gevonden van een inwoner van Poperinge, die een granaat had willen ledigen en schoonmaken om hem1 aan touristen te ver- lcoopen. Het hoofd van den ongelukkige werd gedeeltelijk weggeslagen en de inge wanden puilden uit den opengereten buik. (N. El Ct.) FRANKRIJK Herriot. PABIJS, 3 Augustus (H.N.) Volgens een bericht uit hyon heeft Herriot zijn ontslag als burgemeester van Lyon inge diend. Dit is' een gevolg van de houding,, die de socialisten naar aanleiding van Harriot's toetreden tot het kabinet Poincaré hebben genomen. Volgens de „Liberté" gelooft men, dat ook de gemeenteraadsleden, die tot de radi caal-socialistische partïji hehooren, hun ont slag zullen nemen. De bijeenroeping van de Fransche natio nale vergadering te Versailles' gchïjhli thans in principe op 10 dezer vastgesteld. Poincaré heeft aan dc Britsehe regeering doen weten, dat hij' de ratificatie der Fransch-Britsche schuldenregeling zoo spoedig mogelijk aan het Fransche parle ment zal voorstellen; eventueel onmiddel lijk na afloop van het parlementair reces POLEN Overstroomiiigeii. IïEBiLIJN, 3 Aug. (Part.) De "Weiehsel is nabij1 Krakau buiten haar oevers- getre den. Eem-groot-gedeelfce van- het- disltricli- Chrzanow staat onder water. De laagge legen deelen van Krakau worden eveneens bedreigd. In verschillende straten staan staan de kelders reeds onder water. In het gebied van de overstrooming ia de oogst geheel, verwoest. D-aar heb in Wiest-Galicië nog steeds stortregent is liet gevaar voor, verdere overstroomingen nog steeds zeer groot. Nabij Krakau is- het water van de Weichsel reeds vjjf meter hoven het nor male peil gestegen. ITALIË Be bezuiniging in Italië. BiOME|, 2 Augustus-. (Belga). De minis terraad heeft besloten, het bakken van slechts één algemeen soort brood toe te staan en het bakken en verkoopen van luxe-brood, en taartjes en koekjes, van meel gebakken, te verbieden. De raad heeft 95 van de 167 bestaande onderprefecturen opgeheven. RUSLAND Dc economische toestand in Knsland. Het weekblad „Econ. Stat Ber." bevat een artikel van den heer Cleinow uit Ber lijn, die geregeld eenige maanden per jaar in Busland doorbrengt, over den economi- schen toestand van de Sovjet-Unie. De schrijver wijjst er op, dat de B,ussische volkshuishouding ziöh „in een- cycloon van crisis" bevindt, die in plaats van de va lutacrisis zijh getreden. In het centrum van dezen cycloon bestaan het transport wezen en de brandstoffenquaestie. Beide worden door den heer Cleinow nader be sproken, evenals de oogstvooruitzichten en de graanuitvoer. De schrijver concludeert ten aanzien van deze laatste quaes tie De vraag is nu, of ten eerste: door de stegen vragen voor zijn gedachten eau wenschen voor de toakomst. Met sohi-cr godvruchtige ontroering bc- trad- lui de- gewijlde plek. Het wit miarmie- reü kruis, viel Ih-em met een lichtglans in den ziiveren 'maneschijn 'boven hoJ graf in het oog. Diepe stilte hearschltel rondom. De, jongeman knielde voor het hakw'erk om| het gedenicteeken noer en verrichtte aandachtig een gebed voor da zielsrust tJ'fii' ontslapene. To©n stond hij op en blaef rn'et gekruiste armen en in g-soeins verzon ken teg-eu een -cypres leunen. Da beelden van het 'verladen stepten vóór zjjn geestesoog op. Hij zag zich weel als knaap aan boord van zijn vader? schip |m|el; het jonge meisje spjlon, dat hem dagelijks z;oo lief ten aaanrnnig -was voor gekomen, -eerst in haar kinderlijke vroo- lijkh.eid en toen - in haar innige droefhsa-i. haar vader stierf. Hij doorleefde in d'en geest nog' eenmaal du vroeseljjke toonaeten 'der schipbreuk. Hjj hooide den plechtigc-n eed, dien Victor rijn vilder zwoer, toen de7e, ziak en hulpi behoevena, de zorg Voor do iong© wees aan hem overliet: dat hij haar levend niet verlaten abu, voor hij haar in „'teeden, wolstand aan de haren hail terugjiegovan. Hjj herinnerde zich duidelijk het gavo-dl boeren de noodzakelijke hoeveelheden voor de exportbehoeften van den staat zullen; worden geleverd, of ten tweede: de trans* portmiddelen en de toestand der havens niet gelijk het vorige jaar hot graan zoo duur zullen maken, dat verkoop tegen de wereldmarktprijzen verlies laat, en ten derde, hoe de wereldmarktprijzen eruit zullen zien. Van het antwoord op deze drie vragen hangt niet slechts het lot; van den oogst van dit jaar af, doch ook het verder beloop van de huidige crisis op het gebied der, financiën, van den binnenlajudschen hadel, van de industriepolitiek, van den woning bouw, in één woord, het tempo van de ver dere binnenlandsche ontwikkeling der, Sovjet-unie. Wie er op -rekent, dat de om standigheden in den a.s. winter tot een in- eenstprting zouden kunnen leiden, zou me# de in de inleiding genoemde factoren geen rekening houden. Op het ontbreken van eischen bij! de zeer talrijke klasse der boe ren kan nog menige last worden afgewen teld. De boer zal tevreden zijn, wanneer da staat hem maar niet stoort bij het vergroo- ten van zijn veestapel. Dit is' zijln eerste zorg. Met niet zooveel vertrouwen zou ik mij over de houding der arbeiders willen uit laten, doch dit voert op het gebied der politiek, n.l. tot een uiteenzetting over de vraag, op welke wijze het eerstvolgende partijcongres moet worden voorbereid, om de arbeiders volledig met de economische maatregelen der regeeringl te verzoenen. De binnenkort beginnende gedachtenwisl* seling in de partij zal wellicht enkele interessante inlichtingen geven. In het al* gemeen en samenvattend zon ik mij! Dj er* zjinski's opvatting van de algemeene cri sis eigen willen maken: zij1 is trots geld gebrek geen wegkwijnen, doch een ont* wikkelingscrisas, onnoodig verscherpt dooil datgene, dat D'jerzjinski, weliswaar me# andere woorden toegeeft, n.l. overbodig ingrijpen van Staat en partij in 'het zich uit de oerkracht van het land ontwikke lende genezingsproces. (VI. Crt De _,,Izwjestija" meldt, dat honderden geziene communisten te Briansk, Lenin grad, Saratof, Wladiwostok en Odessa zijn gearresteerd wegens het uitoefenen van critiek op de h. i. te weelderige levenswijlze der partijleiders. Ziji klagen er over, da# dezen niet meer kameraden voor hen zijn, da trij zeer hooge salarissen beuren, luxu euze appartementen, auto's en dienstper soneel erop na houden. D-e gearresteerden, die het Sovjet-blad als „extremisten" be titelt, eischten den terugkeer tot de klas- sengelijkheid, die door Lenin is gepredikt. Volgens de „Prawda" is- een speciale Tsjeka-afdeeling uit Moskou naar Lenin grad gezonden, om er de 'leiders van het garnizoen, die voor Zinowjef en Lasjewitsj partij' hadden getrokken, te arresteeren. Uit Sovjetkringen wordt gemeld, dat Trotski voor twee jaar „met verlof" zal gaan. Tot dusverre is nog nie# bekend, waar hij' dit „verlof"- zal doorbrengen. Men spreekt van Oeral of van Siberië. Be kerkvervolging. MEXICO (stad), 2 Augustus. (Beuter.) Ofschoon president Calles het voorstel van de Mexicaansche bisschoppen (strekkende tot een wapenstilstand) heeft' geweigerd, verneemt B,euter uit gezaghebbende bron dat er voorloopige onderhandelingen aan hangig zijn, om te komen tot een persoon* lijk, niet-off'icieel onderhoud tussefcen de minister van justitie Ortega en eenigo hooggeplaatste geestelijken, om te komen tot een oplossing van de moeilijkheden. D© Tim-es meldt nog omtrent de demon stratie der arbei'dersfeidieratié van' Zondag', d.at President Calles, omringd' door ai. zijn- ministers, de betoogers aan zich liet voor- vna afgunst, waarmc-o hjj den mot den kostbaren lasl betrouwden jongeling had zien vertrekken. Langen tijd! bereikte ge-en tijylina van zjjm toenmalig© lolg'enoo-ten zij-n oor. B-e knaap was jongeling geworden had vlijtig' alle studiën -doorgemaakt, die heinï in staat zonden ''stellen, de heun voor geschreven loopbaan te volgen. Toan was hij in den practischen dienst getreden;- had reizen om de wiereii-1 -gamaakt, an op da verste zeeën den roeni der Briüsohd wapenen d'apppr 'helpen bav-achten; hij was vroeg gerijpt, en mgt den -ernst deUl levenq vertrouw-a. op- 'twe.o-en-itwintig-a rigon leeftijd' als een ervaren man terug gekeerd, doch nooit had hij in zijn veel bewogen leve® 't beeld van 't fbloekie) meisje vergeten, ge-liik hij haar, in hulpe loos voltrouwen op den sterkeren vriend steunend, die laaiste maal aanschouwd' had, D-at beeld liad lic-.ni verg&z|eïd Iu stonro en i»olvons:K-l hciin omcw-.-ot-I onder den gloed van den tropdschen hero;©], in den kogelregen der slagve'dan, en had, als een gelukverkondgiend sterrebeeld, bij zijn terugkomst aan den huiselijkem haan! hem uit de yerte toegewenkt. (.Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1