NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Voorde tweede maai getrouwd, Buitenlandsch Overzicht FEUILLETON BUITENLAND NUMMER 91 DINSDAQ 3 AUGUSTUS 1926 223TS JAARGANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES: Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2: Telefoon No.474. Abonnementsprijs f 1,90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; AdvertentiSn van 1tot6 regels f 0,90, elke regel meer f 0,15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager. 6R00TE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Over zuiniger huishouden schrijft de Antwerpscbe redacteur van de „MaasJ bode" als volgt: Enkele weken geled|Sn iwtezen wij; er reeds op, da,t djq Belgische burgers maar el te gemakkelijk hum francs latein rolllten voor allerlei onnuttige zakten en pleiziejen, aa dat zij daarmee Zelf ten ojes-le dte oor zaak zijn van de waar'de-vejrMWl.riI1'fi van kun geld. Ook de overheid inn België heeft djat ingezien, en beijvert zich nui om' het volk te leidon naar beperking en bezuiniging, De nieuwe aartsbisschop van Meedelen richtte, gelijk men weet, een herderlijk schrijven aan de geloovigen, waarin hij' hun op het hart drukte toch vooral to «orgon tot de spaarzaamheid van vroo ger ttyug te keeran. De regeepmg, dje een paar jaar pp leden reeds een beroep d^-ed! op de -bovol king om zuinig -te z'ijn in het brood-ver bruik', men, zal' zich' dp plakkaten in freir.on en trams nog wel herinneren tosax toenmaals zelf een weinig stichtend voorbeeld gaf op het gebied van beper king heeft thans krachtig ingegrepen w» het verbruik' van graan diat in drllars moet betaaild worcWi zooveel mogelijk te verminderen. Met het gevolg dat België, hetwrflk van alle Eurojre-esche landen na den oor log h«t eerst weer heerlijk wittebrood at, than's, sinds een paar diagen, bpuini of grijs-bipod opi tafel krijgt. De idéé op zichzelf is ai mist slecht Bruin o£ grijs-brood) was altijd: een tea- kan van zorg en zuinigheidl g{ïweest. Aten on»e ouders van te lande geen grijs bo© rahbtoodl? En waren zij' er; niet des te starker om?, .Wanlt dit is zeker dat botarkaimtn'efll van diergelijke kleur minstens zoo geel voor de gezondheid! als de witte...: Eo het nieuwe Belgische eenheids-brood is van goede kwaliteit. Daar zijln, wel burgers, dge nu klagen dut het brood bij alle bakkers niet die. zelfde kleur beeft, of die vreezeni djat dp „pateiektens" (taartjes) slecht zulleip sMaik-en, maar het meerendieel der Beü.gön heeft den regee,rilogsmaatre'gfel aanvaard met. "een, discipline, welke waarlijk be wondering wékt. Men neemt zonjder m©er aan, dat <?je in voering van dit nationaal brood een aaa- riettulij-ke besparing zal geven. Minister Wauters heeft zijn' lanilgenoo ten voorgerekend, dat het gebruik van slechts een meelsoort van gemalen tapwe, gebuild op ongeveer 79, proeent een be zuiniging zal brengen! van 10 12i/g mil- weikeu aangroeien tot 40 a 421/2 millioen lioen per inaaend en deze zal binnen lS,nktele pw maand, als 'de nieuwe oogst opi de markt is en een' toemaak van wit rogge meel, gebuild op 60, procent mogelijk is. ta rondp cijfers uitgedrukt mog men derhalve wel aannemen, :dafc België; roiet dezen- maatregiel zoo ongev©er 250 mil lioen zal bezuinigen. Een flinke som voorzeker, welke in het algemeen plan van beperking zal m'ee- tellen, en die naaaa" buiten nog Meer ef fect zal maken, omdat men daaruit kan zien, dat België soberder wil gaan leven. Ongetwijfeld moet deze geest ook opi an'dere terreinen worden overgebracht. En d|e regeeriug is daarmee reejdjs op1 zeier /ge lukkige wijze begonnen, door te -bepalen, diat alle café's, bars, danicings enz1, om cén uur in den morgen moeten gesloten zijh. Al diere inrichtingen van het z.g, nacht leven zijn niet alleen haagden' van zede lijk Dederf, maar ook poelen, waarin /die francs met hoopen worden gejwbxp'en, alsof zij geen waarde meer harkten. Sinds den oorlog vooral is de verkwisting in deze uizön wraakroepend Fabelachtige som- me® worden daar 'wieggesMleten aan die sb- meentste zakten. Een braaf 'butgerl van' eigië kan mBt noesten arbeid in een paar. _0- 'Onomwonden gaf Fob als zijn Meerling te kennen, dat men het best voor d -n treurenden man zorgde, door hom- tijd ta raten. zgn smlart ongestoord, in stille remaamheid te boven te kom-en. „Bier biedt 'zich bovendien," voegds 1 -51J' "het t-^wa-kk'elii'k'st een 'ge- ogteriheid aan, om hem te v-.rsirooien en nem opwekkende bezigheid te verschaffen «ooruat hij wederom opbouwt, wat bet' vuur verwoest heeft. Ik bliif voorloopin •iuwt. Miijh vooó aenoineu reis geeJ jjc 0j>." der^nK112^ ae yrifenden van adkau- uer. bob schreef aan ,ijn vader. om| h.-nj Üe droevige tijding mee te dooien en hem ™er!uwerde dunnen in kennis ia W TeVeJls ''verzocht hij 'helm', op /iet gegeven oogenblik 'voor rhetoï oen verlenging van zijn verlof voor omber naalden tfld te bewerken. Victor leaf-ds «td voort 111 zijn zwaren rouw. Het was -alsof zijn leven was afgesloten, begraven in Cinthia's graf. In de eerste weken scheen zelfs de nabijheid van zijp kind tijdjs piet verdienen, wat somtoige landjge- nooten of' vreemdelingen' daar in een paar uren stuk slaan. 1 .Voor den buitenlander djjeli dit nacht leven in onze groote stedlen, dat sind^ dten wapenstilstand bijna teugelloos voorfwbe- keude alleen- in Antw-eppeu wlerd het (Lank zij het ingrijpen van bupgemteBsfer van Cauwelaert -wiat beperkt ernstig afbreuk aan den goeden naam, d|e degelijk heid vani en -de achting jegens Belalië en voor djen „deftigen" Belg is -dp.t leven van onzedelijkheid en verkwisting een bron van rampspoed, verdriet en' ergenis. Daarom zal deze maatregel, welke na tuurlijk geen- direct voordeel zal' brengen in cle staaatskas, dooh d(en wil te kennen geeft, dat België giedaan wenseht te -m'ake-n met uitspattingen, algemeen worden toegje- juicht. Zeker bet volkje, dat gewooim is geraakt in d-e donkerste uren! tot het diaglieht te woekeren op- de ondeugdje11 onzép maat schappij, is van; meening, dia-t één uur in dien nacht te vroeg is om zijn duister stiel tje te stoppen! en het heeft reeefs een pro test-meeting aangekondisjd Maar de regeeriu-g zal zich daaraan uiet storen. Zij is op den goeden weg, met deze beslissingen, welke niet alleien heil zaam zullen zijn voor den droeven finan- ei-eelen toestand dio ggen verkwistingen duldt maar ook' voor het algeimeeul wel- zijte van België, d,at zedelijk' meer en meer gebukt gaaat onder -de glevolgen van djezen mistoestand. Onnuttige uitgaven dienen zooveel mo gelijk beperkt, daarom ware 't te wem- achen dat de regeering dit terrein verder afwerkte en> maatregel.en\ nam' tot besnoei ing'van overdreven kermisgedoe en verma kelijkheden, tot aldambiing van ,dien ver- slindende stroom van weeklle- en mode- zotternijen, van sport-uitspattinge» en an dere geIdvermorsen|d|e buitensporigheden' Duitschlaad'-s handelstraasacties op het gebied der kolRnin'diustrie leveren sindte «enigen tijd opnieuw he-t bewijs voo-r de w:aa-rheid, dal soms d|e dood vami den eemen hot brood voor de® an]d(eresn op-leviegt? Wamt wèl 'wil de „Vossische Zeitung" biet toegeven-, -dat, zöoals een Am'sriljiansch blad dezzer dlagein bewéprde, Duiitsohland op- het oogeiniblik de grootste koleiiexpoir- teur ter wereld is, dooh erkent toch eer- dat de Duitsche mijnibou'W erin ge- maagd is de voormalige Emlejelsohe afzet gebieden vrijwel geheel te veroveren. En geland zelf, zegt zij1, is de e.ersfe sleweest, die kolett in' Duitsehland heeft besteld) en eigen, schepen naar Duitsche havens heeft gezonden, om' -deze kolen te halen. Niet minder dan 70 scheepsladingen Duitsc'ha Koten werden tot dusverre in Juli naar d(e beide groote Bngelschq k'o! enuitvoerhav©n$- New'castle dn' Cardiff verzonden. De Fran- sche havens aan die Mi-didiellandsCha Zee,- die vroeger haar k'oI en uit Engeland kre gen, voorzien thans in haar, behoeften ge heel in Duitsehlan'd, evenals Zweden. Ook' Italië, Spamje, Portugal en Grieken-land' betrekken groote hoeveelhedle® kolen uit Duitsehland, Hot leeuwenaandeel' van dien üuitsvhen kolenexport kreeg d|g haven van Rotterdam, ofschoon- ook over Hamburg groote hoeveelheden, worden versdhe-ept. Zóó blijkt het Amerikaainsche blad toch niet heel ver van' de waarheid af te sta;aU t Ein' hoe staaat het in Mexico De Mexicaa-nsche minister van binnen- landsehe zaken, Tejada, heeft a,an dje re- gcerin-gsaia'euten bevolen alle Katholieke kerken in bezit te nemén die zonder ver antwoordelijk© be'wiaking gelaten worden. Hij gaaat daarbij' uit van de theorie, djat ae kérkeni eigendom' zijn van. djen Staat, en dat zij; aan de geestelijkheildl slechts in bruikleen zijta afgestaan, zood,at, wanneer zij' niet gebruikt worden, ze wteer aan den Staat terugkeer era. De woordien „verant woordelijke btewiaknig" zijn. klaar'bldjjk'elijJi gebruikt om - de regeeri-nigl de gel-egpiihieid treurt pijnlijk aan te doen, en de arma klri- nü belvlaagd-e zich bii haar vriend, dat haar vader g©en eukel toeken van liefdo voor haar had, ja, dat haar tegenwoori duheid herni bepaald lastig viel. „Ik kan u slechts on uw eigen woot den wijzten, die gij in de eerstel dagien ng het ongeluk uitspraakt," antwoordde hij; «r zal wel een tijd kamien, dat papa! mij uoodig beeft. Wacht rustig af, tot hij zich weer zoov-er hersteld heeft o'm1 in te zien: hoeveel hem nog is overgeblovon, en vooral geef aan geen gevoeligheid too ov-er do schijnbare liefdeloosheid in zijn gedrag." Het treurende Kind nam de-zen welgei- Meenden Taad gewillig en dankbaar aan, Bob was trouwens ondanks zijn jeugdi gen leeftijd, door 'zijn helder verstand, zijn, -practischen blik zij'n 'deehieSnienide hartelijkheid' e©n onwaardeerbaar vriend «m huisgenoot voor vader en dochter. Mri Moots belangstelling hield hij zicb zoowel bilet Ellinors onderricht ais mlot haar opvroolijkias bezig', door 's mjorgens m'et haar ta lez'en en te -teékenen, terwijl' hij haar in de koelere avonduren maarmgalen uitnoodigde, heml met Ines op- kleiner! en grootero rijto©rtjes door het bekoorlijk heuvelland te vergezellen. De kleine meis jes bestuurden haar ponies op de aller- te geven bij" de beslagleggingen voorzich" tig te werk te gaan-, (jaar de Katholieks geestelijkheid vóór eenigen tijd berV'mnCn is de kerkelijke eig^ndommten aan errm» missies vam verantwoordelijke leeken over te doen, De eigendomtaten, waarop de regeerin^ (jiealag dreigt te leppen! heb-ben een waards van vele millioenen pondoni sterling, Niet slechts de grootepc steden; heb'bcsn een bui tengewoon aantal Katholieke kerken, maiaf ook de kleinere en zelfs de dtorpen hebb'e'o er verschillende. Sommige kérken en ka thedralen zijn sehat-huizen van kbstbai'e sieraden-, altaarstukken en beelden, go tooid m'et goud, zilver en kostbare stee lijn. Vele bezitten kunstwerken van on schatbare waarde, als schilderstukken! van Murillo an; andere oude meesters. M-em vreest dat het gouvcrmem'ent ze in musea (4»l onderbrengen. Een telegram' uit Puebla mte-ldt, dat Dinsdag de vrouwen vani djeftigen stand barvoets over straat gingen als protest Ook w-erd, va'n Katholieke zijde dje na volgende proclamatie onder het volk' ver spreid Aan de mannen die geen. lafaards zijb en de vrouwen, die dj® kogels of het mar tel aarschap van de gevangenis niet vree- zen wijj smeekten u uiw Katholieke Wa penrusting en uw1 protest tegen d.e schan delijk'e decreten ten aaalnzien van onze kerken openlijk te toonen en hoog op dp borst uw Katholieke kenieekeuen te d,ra- g»n. Nero kwam aan zij'n eind, Caligula is geslorven, Diocletiaan verdween, en zoo rullen alle vijanden der Kerk verdiwijnen God alleen sterft niet en ook Zij'n Klerk ïa.1 nimmter sterven. Christus leeft; Chris tus rogeerf. De ..lauweren", wielkte de Mexicaapso'ho tegeering oop/st in haar wilden strijd tegen de Kerk', schijnen zoowaar naijver te wékken in Guatemala, de grootste der republieken van Centraaal Amerika, zoo schrjj'ft „Het Centrum". Er inoet daar binnenkort een verkiezing Voor het Presidentschap plaats hebben, en met het oog daarop begon de kadjholieka leider Manuel Cobos Batros de katholieke •kiez'ers te oyganiseeren. Niets natuurlijker aan dat zal men zeggen, al zou men djaar- bij' Wellicht de opmerking kunnen maken, d,at de organisatie eerder had kunnen be ginnen. Maaar d,e toestanden gind|3 zdjir nu eenmaal anders dan bij ons; en dpt het bovendien niet ongevaarlijk) is tot kiezeris- organisatie, en opwekking der st®Mc|erech- tigden in Guatemala over te gaan, bleek uit den loop der gebeurtenissen. Batrod had - 't is reeds meer djan twee Maandjenl geleden voor den 19 Mjei een arbeidls- rust voorgesteld, gepaard met stilzfwijjgjen' van één minuut, om! daarmede tot uitdruk king te brengen, d,at het 't al^emeene vWJ langen der geheel^ bevolking; was het kies recht ditmaal uit te oefenen. Deze op-roep werd overal verspreid, dfoch' Batros werd vier dagen later door een aantal aanhan gers der regeeringj overvallen en mishan deld. En alsof «Kt niet genoeg was, zette men ook' nog zes vooraanstaande pjri-eftws uit. het land. 1. Een verordeningvan 29 Mei verbiedt den Jezuieten en anderen gód^dienstigia ord|eh het verblijf in Guatemalaslechts do liefdezusters wordpn geduld. Yreeimdie priesters deporteert men eenvoudig, even als in Mexico, waarbij! te bemerkten valt, dat in de meeste Zuid)- en MiddelAmleri- kaansehe staten een zeer groot gebrek aan priesters is, zoodat altijd nog missionaris sen uit Spanje moeten komen. Ook in Guatemala stond) de Kerk reed|s eerder aan draconische ma afregelen bloot. Maar thans gaat het er blijkbaar al heel brutaal toe. Hieraah voegen wij; dit nog toe: Zij die ap de hoogte zij'n' van de Mididel- en Zuid- Amerikaamsehe toestanden, zijn van oor deel dat clje m'enschen daar nog niet rijp rijn voor een demOcïatischen regeerings- aardigstd en zekerste wijzs, sn een dergtej- Ifjka uitnoodigincj was beiden ©ven wei: kom. Daarbij had de jonge zeeman voox1- loopig da leiding van alle z'aken op- rich genomen en Victor liet hem daarin ba, g.aan, als iets, dat zoo wezen moeiSit.' Een enx-ela maal. toen Bob hein jen p-Iau voor het wederopbouwen van hot huis voorlegde, bracht hij daartegen in, dat de uitvoering zijn middelen ver zou overschrijden, daar hei kistje, dat hei groolsto ged-eel'to van zijn vermogen aan kapitaal had| ingehouden met het huis verbrand! was. Ellinor ging stil weg en haald-e het door haar geredde kistje. ..Het is uw eigendo'm-, kind," sprak hij mjet een zuchten glans van vreugdo op bleek gelaat. „Nu kan ik omtrent u gerust zijn." „En de bouw?" „Den bouwi kunt ge beginnen, wanme-ar ge wilt,'! gaf Victor ten antwoord. „D-e rente van dit kapitaal is voldoende ornl de kósten te d-ekken." Bob liet zicb dat geen iwetenfaal zeg gen, Hij trof snel alle noodige, toeberaidf éele.n. en na weinige dagen reeds begon een levendige drukte de stilte en eentonigc heid te verbreken, die sinds dien ramp-za ligen nacht op do eenzame hacienda ga- vorm. Ei' is d®ar in die sfaten geen djemo- cratie maar oligarchie, d'.w.zi een bekviind va.n 'n klein getalges3e)peninldividuen,djo rich Met gewel-if op het regeeffingjskussfin band'haven, totdat zij" ïljoor een sterker groep van hnn zetel worden afgedronaien. Inmiddels hebben zij' zich aan dje staats ruif- weten te goed te doen, zoodlat zij- met een gespekten buidel' -een goed heenkomen kunDen zoeken, alles ten koste van dien uerkaMeu burger en van de w'elvaart des lands. Tenzfj rij vermoord wurd|eni en hun geld dan nieuwen overW'elciligers in han den valt. Alleen hoogstaande figuren, dïa Met straffe hand, doch rechtvaardig het in vele opzichten nog kinderlijke! volk treten te besturen, kunnen van dje Zuid- Amerikaansehe landen nog iets maken; Zoo had indertijd' Ecuador een Garcia, Moreno, Mexico een Porfirio Diaz. Doch dergelijke mannen weten vooruit d-at zij niet op hun bed zullen sitervein). Doux pays1 BEL.GIE De bezninigiing. Het comité voor <fe schatkist |he«ifM Vrijdag besloten, op de cred|feten! op dé begrooting over 1926 voor de verbeterinigl en het onderhoud van d|e gevangeniissen 80 pet. te bezuinigen. Verdpr heeft hiet ztek'ere voorstellen voor openbare werkten, o. iffi het bouwen va® nieuiw-e postkantoren ver worpen. s I De lonneu in d'e Antwerp'- «ehe havens. De ondffti-handelingen vani dfc paritaire commissie, belast met d,é regeling van de loonkwestie in die haveni van. Anltlwerpen, zjj'n tot een .goed) einde gevoerdj :Miat' ingang van 1 Augjustus word|t( het loon van 40 op 42 frank gebracht, na 1' Sep tember 1 frank meer, Zoolang het 'brood meer d^n 2.75 kost. Voor, nacht- en over werk zal het loon) voortaan 8.30 p,er uur, voor Zondiagswerk' 84 frank voor een heelen dug bedragen. (N. R Ot) O. L Vronw van Han; Iwijric. De Brusselsche correspondent van de „Msbodie" meldt «?(d. 1 Augustus: Hedpn haddien te Meohelen, onder grooJ ton toeloop de jubileumfeesten plaat® van dje 50ste verjaring der kroning van het miraculeuse beeld van O. L. Vr. van HanewijcK. 1 De feestelijkheden werden om' halfl 9 uur geopend door klokgelui. Op djat oorien blik' werd het beeld in schifte-rendi ornaat, proeessiegewij-ze overgebracht van het hei ligdom van Hanswijck' naar de Sint Rom- boutskérk. Hier werdj de jubileumldjeUstj gezongen door mrjf. van Roey, aartsbis schop van Mechelen, bij-gestaani dixir1 ka nunniken Nutten en va® Olmeft en door E. H. Troegaerts, eerembniemeestler. In dén namiddag Werd' een hefdebkijngs- stoet gevormd met geschiedkundig) karak- ter en die ruim een dertigtal gecostuinéer- groepen omvatte. De optocht dje de voor naamste straten van de stadl langs trok', wierd gesloten door het miraculeus© beieldj. De feestelijkheden werden bósloten dbon de uitvoering, in d© gToote zaal van het Mrin-seminarie, van een gelegejnheidscau- tate, dje het werk' is van toondichter G.'. Nees. t FRANKRIJK De brand' in den ilierenluin te Parijs. Uit Parijs wordf, als bairSjd voor 1de ontwikkeling van het instinct bij, dp uit dun dierentuin chimpansees en opang oetangs er 28, uit zich zelf den weg naar hun verblijfplaats hebben teruggevonden. Van de kleine ajjen is er niet één vrijwillig teruggekeerd'; maar verscheidene, zijn al opgevangen. (N R Ct.) heerscht had. Bob trachtte zijn vriend zoo veel mogelijk in dea-e werkzaamheid te be? trekken. Hij vroeg zijn raad en zijn aan. wijzing en bracht hem zoodoende schiei onmierkbaar tot het 1-even en de eischen des levens terug. Trouwens, dat de jonge zeemian mei zijn helder kalm hoofd overal het leven van zijn practische zgide wist aan te vat ten «1 te behearschen. was een puat waarin hij zich zeer voordeelig van do m eeste zijner standgenooten onderschei f Ide. Voor dezen is het levon op hri vastet land gewoonlwk meer of min vreemd -m onbehaaolijk dewijl hun daarvoor ziopvve) de smaak als de gescliikfheid ontbreikt Voorzeker, hij' was zeeim'an, doch moer daarom, omdat zijn vader het was, en omi dat diens hoogste eerzucht daarin bestond zjin eenigen zoon bij. d© koninklijfce m-a- rinó miet de kapiteinsepauletten getooid te zien' dan wel omdat zjjn eigen innerlijk aandrift beim tot dat beroep aantrok Heim beviel het leven op- het vaste lap-I on het was voor zjjn liefdevol en trouw hart een dankbare taak d» verwo3st3 haardstede van zijn ongel'kkigen vriend w-eer een, zoo bewoonbaar an gezellig! aanzien te geven als de droevigs omstan digheden zulks toelieten. In dan dagalijk- sciien omgang met hem ©n hoofdzakelijk De treinramp bij Parijs, Omtrent het spoorwegongeval dat Vrij dagmorgen nabij Parijs heeflt plaats glehad', norit nog geimeld d|a.t de v&romgjêliiktej trein een posttrein was, wielke echter ook passagiers vervoerd©- De vier personen, <rie gedoodi werden, zijn postbeambten, ter wijl het meerend,eel der gewtondpn even eens ambtenaren zijn. De finanrieelê reorganisatie. PARIJS 31 Juli. (H.N.) D'e Kamer hóeft de artikelen 319 der financieete wet aangenomen. Bjj de behandelin? van artikel 20 stelde 'Poincaré opnierjw da kwestie van Verlrouwen. waarna ook dit artikel mie-t '30140 stemtnen aao'- genomen werd. PARIJS. 31 Juli (Eelga.) Het Kamerlid! Falcoz', dia een amendemont ingediend1 had op het financieel onlwerp teneindai oen bijzondere heffing te verrkijfeen ten IsateJ van vreemdelingen, die in Frankrijk koralen, heeft vanwege het uitschakelen van alle amendementen, oen wetsontwerp ingediend, waarbij verschillende heffingen) en tiasle van vreemdelingen worden voor gesteld, al naar gelang den duur van kim verbljjf. 1 Na het financieel© regaeringsontwerp van den minister van landbouw aange nomen, waarbij de termijn voor terugbe© laling van invoerrechten op büiteinlanid!. ache graan van 31 Juli op 20 Augustus ge bracht wordt. Do volgende Kamervergadering is o» Woensdag bepaald. PARIJS, 31 Juli. (V. D.) Poincaré zaJ aan den eerstvolgenden ministerraad voor stellen de beide Kamers in national! vergadering fe laten bijcenkogujen, wat dan waarschijnlijk in den loop van Aug. Zou (geschieden, om het wetson'fwsrp goed ta keuren, betrekking bobbende op liet reglèfaqfent van de amortisatiekas teneinde dit kracht van wet t© verlsenon. ENGELAND Do aardschokken,-. De Britsche djraadlooz-e -djienst mefdf nog, djat de aattfechokken, welke Vrijd'ag- miidjdag op dje KanJaajal-eilainden wefdfen gevoeld, vrij ernstig waren. De huizten in' St. Helk-r en andj^-e plaatsen schud'dlen ged|Uren"de eani'ge secom'jen en rondoM de kust voi-m'die zich een vloedgolf1; De schokken veroorzaakten aanzien lijke oonstanatie op, Jersey, Guernsey en >'AM|eraey. De muren van versebeiideiniei gel- bouWeu Icraakteu, en in St. Saviour raiakta d|e toren van de Presbyteriaanscho kierk uit zijé verbain-di. Versehiilende hoog© Schoorsteen en vielen can1 en d|ó aclhaid1© aan ruiten was algemeen, De; vIaeK%oM richtte geen sdhade aan ,doöh haag nadje- riiüg verschrikte de baderó in ziee h-evig, id(iie ach in allerijl in veiligheid srijetljdjexi.. t Zaterdag werden op Jersey tiwbe niieuWa aaroischokkeu gevoeld, Me echter geen Schade aanrichtten- J ITALIË H«t St. Franeisrus-Eeuwfccst De correspondent te Assisië van1 DP Maahsbod'e seint aan zijnl bfad;; Het zfevende eeuwfeest van den H, EranciteUs is op groots-dhe en plechtige wijzé ingeziet. Zaterdag te mi'ddterPac-ht begon, b®u(;in- stigd door prachtig weer, dfe preciéssia dpor de straten van Assisië te trekken, van de kalhedraaiaf naar tie Franciscus- bariliek. Duizenden inwoners en pelgrims na men aan dezte processie deel, terwijl aJló klokken dar stad' luidjlen. Na de processie sliepen velen, die, in den nacht geen onderkomen kond;eiï vih- dien, in de straten. De stad i-s rijk' versierd en zal heden avond schitterend geïllnjnineepkü worden. Een particulier telegram1 nit1 Rom® meldt.; door zjjn voorbeeld leerde Ellinors voiz- 2,aino geest d0 ernstigs -taak opvatten, waaraan vermoedelijk haar 10000 jaren aewiid zouden zjjjn: de verzorgster, d) troosteres van haar vader te wez'an. Zoo verliep «en jaar. Het nieu'we huis was gereed 011 sinds eenige dagen bewoond. Fobs vsrlof was ten einde, het bevel was gekolmlen, dal ham' aan boord van zijn schip riep, to ge lijk m|ot 'z-jj® bevorderinET tot luitonanl ter zee tweed- klasse. Hij; zou mlorgen vertrekken. Vol en zwaar was hem bet hart van scheidenswee- Hij had zich zoo ïnnfai mlet dit leven vertrouwd gemaakt: hét was hem, to moede, alsof hij zijn eigen vaderlijk huis moest verlaten. Grootmoe dige zielen stuiten zich des ta djichter bij elkaar aan door de weldaden, dia ziii t>> wijzen, en Bob wa.s voor vad-er ©n doch ter steun, troost'en hulp geweest, toan zij dia het m/aest .behosfdan. Thans was Victors levenslust weer in ziooverre teruggjekeebl dat hij evenals vroeger zijn zaken kon besturen. Doch lil verzengende straal had den fieren boon) tot in het merg getroffen, en zijn laven was slechts nog een langte'aa-m wegkwij nen. (.Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1