NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Voorde tweedemaal getrouwd. Sdd 1 w stil Ibr> niet T°f:h DONDERDAG 29 JULI 1928 Buitenlandsch Overzicht FEUILLETON BUITENLAND IMils IjDuis va» Savoye gewond. MEXICO NUMMER 89 22ste JAARGANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES: Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Marktl en 2: Telefoon No.474. Abonnementsprijs f 1,90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1tot6 regels f0,90, elke regel meer f 0,15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager. GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Gebed voor Mexico. •Aanstaanden Zondag, wpnineer Tie Kerk de gedachtenis viert van de gevangónsahapj van; haar eerste»1 Paus, St. 'Petrus, zullen ingevolge heit verlangen van onzen' Heili gen Vader Pius XE ovter, heel de Katho lieke wereld gebeden te» Hemel kvfardèn, opgezonden voor onz'e vervolgdo broeders en zusters in den geloove in het ongeluk kige Mexico. i Geen beter bewijs van solidariteit, geen schooner blijlr van Katholieken' gemeen schapszin kan worden gegeven dan door dit algemeen gebed. Als een onzier lede maten pyn heeft, lijd.t het gansche licihaainr. js oen deel va» ons organisme ziek, het gehecle organisme ondergaat den' invloed ervan. Zoo ook lijdt heel de Katholieke gemeenschap onider de vervolging, welke Mexico's Katholieken thans verduren, voe len wij allen mede de schandelijke én miet: allo recht en billijkheid spottende onder drukking, waaraan zij va» de zijde hunner anti-ohriste'iijke en den godsdienst vijan dige niachthebbers bloot staan. R Zou een voor Jt oogenblik Vruchteloote mapleiten zijn, wanneer w!ij gingen betoo- r gen, dat de Mexieaansche Katholieken zel- ven mede oorzaak zjjh van de verrvolging die lhans over hen is losgebarsten. Trouwens hun zijn thans de oogen opeó gegaan en onder leiding hunner moedige, bisschoppen, die zich do harders en niet de huurlingen bij het' waken over hunne kudde toonen, bieden zij eea eendrachtig1 en kloek verzet tegen de onrechtvaardige uitzonderings-maatregelen, die de re gea ring op' hen toepast- Vandaar de ver nieuwde wtoedc der ïeligiehatcrs, zich' uitende in verscherpte dwangbevelen, in kerkering en verbanning va.ni de edelste bewoners kier rampzalige republiek. Waar op 't oogenblik de menschelijk'e hulpmiddelen' schijnen te falen, föneinde Mexico's Katholieken te onttrekken aan den valschon greep der den godkdlienst vjjandjge regeerders, daar dient in allen ootmoed, in zelfvernedering en in een, geest van boete een kjeroep' *e word-eh gedaan op da hemelsehe goedterticironheid' en op do ontferming van Hem1, die deze v-rvól- ging toelaat, om onze Mexieaatiinsche ge- loofsgemootcn en ons te leeren, hoe aato het bittere hout der beproevingen zocf-e vruelH ten des heils kunnen gedijen voor hem', dis ook in Gods straffende hanidl nog dfs hands des Vaders blijven erkennen, welkte verwonden, maar ook zalven, kastijden* maar ook zegenen kan. „Onze hulp is in d,en Naam des Heeren die hemed en aarde gém'aakt heeft.'-' Met dit schoone woord va» dou Koninklijken Harpzanger op de lippett en in het hart vallen wjji Zo».dag a.s, den Hoer van ai wat leeft te voet, Hem' smeokendie, dat deel van Zijden wijngaard, dat dliar in Mejtico door den toeleg va» don Boozie dreigt vernield te worden, bijizonidler te willen gedenken met Zijlnel ontfermende genade, opdat de Wondien in het lidhu.am der Mexieaansche Kerk geslagen, spoedig mogeu heelan en haar Golgotha weldjrg moge gevolgd; worden door een blijde ver rijzenis tot een beter, krachtiger, prinCi- pieeler leven, den booze» ter beschaming, allen rechtgeaarden ten jubel en ter ■vreugde. aieirwë koeis die men m België heeft ingeslagen en "wiaarvja^ die franc reeds heeft' bes^ k wordt natuurlijk nog druk! De Brusselschè „Standjaard" mfoakt ee<n. 45) Bob hield: zich 'in de volgende dage» Teel Met Ellinor bezig; ja, het had biina, Sr alsof .hij (hoofdzakelijk ö'm het Meina meisje Uaar was. Maar 'jn plaats van, gelijk zij -aanvankelijk gehoopt haid, haar en lnes' kinderlijk spel tc dee- ien, wist hii- -haar .aandacht to boeien! Moor spannende vertellingen van, zijn rei- van het leven1 op| Zeaf, (rapt vreiem|del Seü Cn d,® goners van verafgelegen J z°odat zij haar gewone tijdver;-' naaldd zgï Jmlet nauwgezette vriendschap ook lnes by deze gesprekken, hoewel 'd-ezé van de schilderingen en verhalen van Men jongen, vreemden senor zoo, go-cd als niets begreep en van ganscher harte wtaar L j. onschuldige bezigheid veircj laupdie, dia door zijn onverwachte komjst den had 0ngewenschte stoornis oadWvion- .Vóór Ellinors blikken echter ontrolde zich 1 angzamërhand een nieuwe •wereld, en terwijl haar geestelijke horizon ruimér vergelijking tussche» Frankrijk' en Bel gië en stelt de vraag, waarin» België er betar voorstaat dian' Frankrijk'. Het blad sehryft o.ms „De moeilijkheden oln in Frankrijk een duurzame regeeriing te vormen ligt zeker eerst e.n vooral i» de indcóliu'g der Fransche Kamér in talrijke groepen en ondergroepen, die langs een ladder van nuancen van denj scherpste», conser vatieven hoek naaa.r een uitersten linker vleugel gaan. Doch er bestaat voor België een b'izon- derc rede», die dó politieke atmbsfeer heeft verzuiverd, die veel scherpte, bitter heid. hatelijkheid van dou politicken strijd' heeft 'weggenomen en die een eénsgé'zindê werking van d'e partijen voor de redding van onzen 'frank heeft mógelijk geniaak'L In Frankrijk stuiten allo pogingen om', zooniet een ministerie van nationale con centratie dan toch een duurzame regeering te vormen, op de onverzoenlijkheid tus- sehen de uiterste groepeni van den „bloes national" en den ..bloc,"' der socialisten! Deze laatste werd tot nog toe, zooniet in tl» oppositie geduwd, dan toch buiten die regeerjng gelatentegenover de uitérst'éi groepen van rechts staaa.li liij' onverzoen lijk, daarenboven sterk gedisciplineerd', daar hij tot nog toe wegens regeérings- opportunkme weinig moest prijia geven van ziyn programma. Hij" oefent onvermlj1- delijk z'ijin aantrekkingskracht uit op de naastbygelegén democratische elemielntcini.' Wegens hare deelnaming aan de regifi ring en wegens hare bekwame leiding is de socialistische partij in; België van oen minder onbuigzame» geest doordrongen! Bij dn samenstelling va» zSjta ministerie behandelde de heer Póullef haai' ov dién- zelfden voet als do andere partijen, eln diaar de liberalen do voorifealen dier oppo sitie wilden uitbuiten en vete conserva tieven toenniet mod wilden, aarzelde hij! niet van alleen scheep! jfi gaan met eten party, die na. don oorlog bewijzen gegeven had van' hare regeeriingsbekw&am'héidj. iWare hij' voortgegaan met deze sterk ge organiseerd® partij1 in de oppositie te drin gen, d«,n had zij op dit ooge.nblik lieel wat scherper en' onverzoenlijker jegénovor me andere gestaandat men ntet veragfce, zoo de financieele weiëldi ovei' middielen- beschikte om liet stabïlisatieplau van den lieor Janssen te ondermyuan, dat »WnI <f® werklieden-klassen kan opzKvfeepien om even gevaarlijke wapenen te gebriukr.nl om de economische bedrijvigheid van -'t land stil te leggon. Zoo zyl de 'actie voor de finan cieele her-opbeuring nog niet opzettelijk willen schaden, kunnen zij] alleszins allé opofferingen weigeren. Nu werden de hoekeu afgerond. De soci alisten deden zulke groote toegevingen; op hun progTamtaa datyhet in bet conser vatieve en in het oomtatunistisehte kamp aLs een verzaking werd; gescholden; denkt aan de verbruiksbelastingen, a.an de regie der spoorwegende heffi-ng op, 'het kapitaal' mtet zooveel klem dóór den lieer Blum1 verdedigd tegen Cailla-ux, sohij»t hiervoor (goed opgeborgen i-n het arsenaal der soci alistische hervormingen. Kortom, het is door hen op tijd te ver plichten om hun verantwoordelijkheid! te nemen in de regeering dat de HH. Poullet, .Vand ervyvere, Van Cauwelaert de, socialis ten murw hebben'gemaakt voor d® politiek van toegevendheid en vlan werkelijkheid, die zij' op dit oogenblik verplicht zijin te volgendaardoor werd dia laatste poging mogelijk gemaakt om door de eendrachtige werking der natie onzen franc te rédden daardoor zullen er in de arbeidlen'dle klas sen ook op tijd vele illusies wegvallen die «r door de. socialistischo utopieën werden verwekt". i De bladen verwachte», dat er in de eerstvolgende dagen ©en gunstige ontwik keling in het Britsche mijbconflict Zal plaats heDben, en da hoop wordt uitge sproken, dal de debatten in die bleidte Huizen tot het heropenen van de onder- werd, begon het erfdeel, haars vaders, de dïang naar verre landen, naar onlbekehde wereldstreken zich i-n haar ziel f-e doen gelden. Haar geest kwam m'et een plotselinge en vroegrijpe beweging uit cljen nevel dér gelukkigerwijze, beperkte kinderideeën eens 'klaps voor de» dag. Zij wierp haar sprook jesboeken aan dien kant; zij hunkerde naar waarheid ,naar kennis, vooral naar aard rijkskundige kennis. Zij zocht alles bij elkaar, wat zij aan kaarten en boeken in huis kon machtig worden, en verraste dik wijls haar vriend elijkeu leermeester door d,e vlugge zekerheid van haar opmerkingen het fijne vernuft van haar Vragen. T.usschenidoor hield Bob zich onledig mëitl met zijn toebereidselen voor zijn tocht over d,e Cordillera's maar langzaam!, zeer langzaam1. Zijln ijver voor dje- o'-nderinie- md-ng was eenigszins bekoeld. Hij voelde zich hier zoo tehuis, er ver- eenigde zich hier zoo veel om' hem' ta Victor, Cinthia's vriendelijke goedheid', de' boeien. Zijn oude aanhankelijkheid; jegens machtige schoonheid- der streek en daarbij dat kleine meisje met haar ontwakend ver stand, haar kinderlijk' vertrouewn in hem, haar nog in den knop rustende sehoomiheddj 1 dat alles omringde ham met ee® atrnos- hanidelinjren zullen leiden. Dé teirH£köej) dar arbeiders naar da mjjlnen gaat lang zaam' voort, doch id bijna geheel -Beperkt tot de Midlands. Bij de behandeling in het Liagerhuis van de wet inzake da mijnindustrie heeft dié liberaal Davies voorgesteld in de wet do bepaling op' te nemen, dpt er as» arbitra gehof voor het hoela land en verzoonings- comtadssieis voor de districten Worden inge steld Lloyd George was het met dit denkbeeld eens: al meende hij', d'atj liet voorstel (dat ingetrokken werd) niet in daze wet thuis behoorde, maai' in het alge meen móest worden toegepast. Do National Union of Seamen heeft aan het slot van 'haar jaarvergadering te Lon den besloten zich onverwijld- terug te trek ken uit -de Internationals Transportarbei ders-Federatie en een referendum- ondlér de leden lo houden ov«r de kwestie van een zieli los maken van alle politieke aan sluiting. In zijn openingsrede ter jaar vergadering had de voorzitter, Havelock Wilson, reeds op een. uittróden uit de I. if, F, gezinspeeld, ën eveneens mtoegédééld, dat de meefderheM er voor was, d|at de bond zich zöu losmaken van de Arbeiders partij. In de resolutie va,n den zeelieden- bond wordt gezegd, dlat die vergadering van oordooi is, dat) vele aansluitingen bij, buitenlandsehe hónden verspilling zijn' van goed vakvereenigingsgel'd, in ha t bij'zondeï, in het geval van Je Internationale Trans- portar-beid.ers-'F'cderatie, die in het' verle den gebleken is m'e«r een politieke vér-, eeniging clan een vakveioenigimg lë zijn. Bovendien maakte de secretaris, Edo Fim'- men, zich schuldig aan! -het uitvaardigen vau manifesten zomcler behoorlijke instruc ties van het bestuur en het gevolg er van »s geweest, dgf, alle arbeiders van Europa werden misleid. BELGIE De fran'o-c-jrisis. Onze A-utwerpsche red meldt dt, 2i dezer: In Antwterpsche financieele kringanj wordt er op het oogenblik druk gesproken over een onthulling van dp „Morgenpost", yolgens welke een de® grootste en meest solie.de bankinstellingen van Antwerpen in de kritieke dagen, welkte (wtijl beleven, aanzienlijk hoeveelheden franken in| Ntew York deed verkoopen. Bedoelde bank zöu vorige w'cek op eten d,ag niet minder dan 4 telegrammen naar New York hebben verzonden, order ge vende voor den Verkoop van 4 millioen Belgische franks. Het spreekt vanzelf, dat dergelijke transatices niet bevorderlijk waren voor jdc verbetering van den frank. De Justitie, welke sindel enkele dagen een zeer nauwgezet toezicht doet houden op- alles, wat er in de pers over de ziekte van den frank verschijnt, heeft dan ook onmiddellijk ingegr-epien en ee mbtezoe-k' ge bracht aan het Antwejrpsche telegraaf- kuraank Daar heeft hij! beslag kunnen legglen op de vier bewuste tetegrammten, met het gevolg diat zij' thans een onderzoek begon nen is tegen de bankinrichtinig. De meest voorname personaliteiten, zooals gemeld; ook de heer Francgui, de huidige „dókter'l van den Belgischen frank, zijn betrokk'en- bjj dieze bankinstelling, wier leiders ver klaren,, .dat zij da verkooporders hebben uitgevoerd op last vau cliëuten. Het is mogelyk; het onderzoek zal dit uitwijzen, maar hoe het ook zij: bedoelde bank heeft daarmee weinig vaderlands lievend werk verricht in de kritieke dagen welke België thans doormaakt. De regeering heeft een oensuur ing'estld1 op de pers. Dat is niet kwaad, doch o,i, deed zjj nog beter met een streng toezicht te houden op da telegrammen vooral de eode-telegraminën der bankinstellingen. Dé ontcijfering der telegrammen, welke, gte- feer van geluk, van rustig welbehagen en stilzwijgend verschoof hij zijn ver trek van den eenen dag opden aia'd'ereh'. jVicitor en Ci»thia verheugden zich over zijn blijven en hoed'den zich voor ieden woord, dat hem' aan de vroeger zoo begeer de pampa's, aan da belangwekkende In- diaansche stammen of aan' de rotskloven kon herinneren, die in hu» vreeselijk'e groótschheiid zijn' jonge verbeelding, zijh onversaagd hapt zoo sterk aantrokken evenmin gewaagden zij' van de dniz'eling- wekkende rotspaden en- onpeilbare afgron den van het gebergte, WaarValn' da ble-J klimtaing reeds sinds jaren een zijher le vendigste Wenschen fw'as gtewteest- De beide echtgenooten hielden van hem, omdat hjj zoo trouw, zóo opgeruimd zoo schrander en verstandig, 200 zorgeloos en- goedaardig ,was, en zijl hielde» misschien nog te meer van hem, omidat hij! Ellinor vertroetelde en dteze zoo aan hem gehecht was. Zoo vej-streek voor allen' een tijd, van kalm1 geluk de windstilte, die dó» stortal voorafgaat. DERTIENDE HOOFDSTUK. Het was een' heete' <jag gelwieest, en zij hadden tot laat in dennacht ondar d|p waranda, gezeten, om' de verfrisschendé durende de laatste maanden -naar New York en Londen verzonden werden, zöu- iW wellicht nog m'eea* verrassingen op- levei'e®. (Msbode) ENGELAND Vacanfies In Engeland zijn de vaeant-ies begonnen •n daarmede is de algCmecne uittocht, 'die al eenigen tijd -aan den fjang was, nog aan zienlijk toegenomen. De Zuideirspoodweg moést op haar negen lijhen naar die havens aah het kanaal 27 sneltreinen la.tehi rij'dleh dio aansluiting gaven op 18 booten na.aa' het vasteland De sneltreinéii naar North Devon en North Oorkwall' moestem ver- yljriiédub'bfeld worUen, 'Daar Thainpiti móest om1 -*t kwartier, naar Portsmouth (Wight) Som bet half uur en' naa,r Bountembutfe) «n Southampton o'm' het uur een trein loopen. Ook de andere spoorwegmaatschap-' pijen moes'eh tal van voortreinen, extra- ïreinen enz. laten loop-én. Duifsclilanda ontwapeuing In het. Engelsche Lagerhuite heeft een afgevaardigde de regeering gtevra.aict(F op' grona van welk rapport Chamberlain 'zijln bekende uitlating betfefften-de heR) ooivol- dioende der Duitsche outWajïening heeft gedaan'. I Naméns den 'minister verklaarde Locikter Lampso», dat 'wel ia 'waar ook enkele punten nog geregeld móeten worden, dié echter voor het grootste- ge.'ieelite een juri disch karakter dragen. Op grond daarvan beeft Chamberlain verklaard; dat de Duit sche ontwapening nog niet geheel bevredi gend was, doch hijf heeft er niet aan ge- ■dacht door deze verklaring de opvatlting te> verkondigen, dat dë Engelsohei regeering zich in eemig opzicht over de D-uitséhe be wapening bezorgd maakte. liet E"gelsehe mijnwerkerscan(liet Bjj' de Maandag in het Engelsohe Lagerj huis gevoerde debat over h«t mijinwerkers- conflict, zeide do minister-president Bald win, diat niets onderhandelinganj tusschen partijen in den weg) staat. Als partijen diaarmee accoord gaan, kan men door arbi trage een einde trachtn te maken aan .het geschil. De regeering, zeide Baldwin, kan het subsidie niet verlengen, en zij kan evehmin langs wetpelijken 'w'eg een- regeling tot stand brengen; maar zij zal doen Wat zij Jean om de onderhandelingen: te laleu sla gen. ITALIË s Zaterdag sloeg tijdens een rit in de om geving va» Innsbriick, da auto waarin 'Prins Louis van Savoye, hertog der Abruzzen en markiezin Theodoli gezéten waren, over de» kop. De beidé inzittendénl warden uit den a.uta gowlorpien en z'Waar gewond naar hel hospitaal te Brixen over gebracht. J Priim -Louis van Savoye. heriog dier Abruzzen, is een neef van dpn koning vah Italië en een der meéat bekend© ondeir- zó-ekers van d-e t ege'n'woojrdig«( genteratie!. Zjjh moed en energie, in da mteest onbe kende streken -der wereld! t®n Iood ge spreid. hebben de wot«nschap mé f.,belang rijke ontdekkingen verrijkt- I» 1897 was hij' d]e eerste diei dten 18.060 voet hoogten top van den Eliasbeag in Alaska besteeg. In 1900 was hij leider van een Nooptdpool- expedibe, en vestigdë, hoeWel hij de Pool niet bereikte, -een record op zijn- naam1, door 50 kilometer verder te kómen dan iNansan. Tn 1906 plantte hij de vlag van Rorn e op dien hoogsten' to-p van de Ruwen- zori-keten (OegïaU'd'a) en -noem'dft de hoogstel pieken Moute Margherita. en Mónta Alex-' andio, naar da koninginnen! v.ah Italië en1 van Engelanid' (Msboüe) RUSLAND De „Illustrovani Knrjer Codlzienny" verneemt uit Moskou dat in de woning vair don dezer dagen overleden chef van dien oppersten eoonomischen raad'. Dzjerzjinski. avondkoelte te genieten. Daarna had Via tor nyg ee» poos alleen op zijn kamer 'zit ten schrijVen, en wa3 eindelijk, door dein slaap overmand,, te bed gegaan. Hoe lang hij geslapen had, wist! hij' niet, toen hij1 dpor een eigenaardig gevoel van beklemd heid wakker iwerd. Zoodra hij d'e oogen opende, Zag hij', dat het vertrek mét rook gevuld was. Hij1 sprong verschrikt over eind en schoot haastig eenige kleederen aan. Toen hij: de deur naar de gang open- dé, sloegen hem de dikke rookwöle» te ge- moet, .Van de» trap schee» een vuurgloed gloed naar bovenhet huis stond in brand: 1 „Bob!" schreeuwde "Vilcltor mek al' de kracht van zijh stem'; cm greep te gelijk, naar het touw van de groote klok', wier be stemming was, d|e dienaren en slaven a,a|n hun dageljjkchen arbeid la roepen. „Bob, kuip, brand! De kreten dier machtige stem klonken, gepaard aani het gelui der klok, door de nachtelijke stilte. Er kwam hdwëging in huis, van alle kan ten snelden manneini toet meh hoorde ge schreeuw en geraas. .Viidtor vloog'naar de slaapkamer van zijh vrouw. Bob verliet juist zijh kamer, geheel gekleodf Hij! spoedde zich de gang dbor,'naar benedW „Fdlihorl" riep hij adjpmloos. Een deur ging openj het kleine m'eisja oe-n huiszoeking is gehouden, waarbij, tal van documenten en zijn miemoires in beslag zyn genomén. Daaronder moet zich de correspondentie van Dzjerzjinski m'et ver schillende Europeesche groot-imdustriéol'en bevinden, waaruit blijkt, dat hij van deze industrieele» groote somtaen heeft ont vangen voor het verleenen van. concéssites in Rusland Onder zjjn particuliere brieven bevond! zich ook een aantal brieven en foto's. Hieruit blijkt, dat Dzjerzjinski een relatiet heeft onderhouden met een opeirettediva en haar groote sommen heeft geschonken. Haar relatie met Dzjerzjinski heeft haar in staat gesteld, zich jaarlyks naar Parijs (te begeven en enorme bédr.agen aan haar tollet ten koste te leggen. Het geheelél yermógen van d.e operettediVa, zal thans in beslag worden genomen D« Kerkvervolging Het episcopaat van Mexico heeift een herderlijk schrijven uitgevaardigd, waarin' wordt gelast, dat na 1 -Augustus in alle kerken des lands de II. Diensten zullen warden gestaakt. De Mexic.aa.nsche regeering jieeft, naar aanleiding van het schrijven, een onder zoek gelastom' by aldien dit schrijven' als een schending 'dier grondwet zou kun nen worden uitgelegd, de bisschoppen voor| de rechtbank te dagen of te doen arresJ temen. Een telegram uit Metxieo-city aam' de „Times'1 bevestigt, dat president Callete een hot van onderzoek 'heteflt ingesteld naait aanleiding van het door den' aartsbisschop aangekondigde interdict. De presi'dónt heefit die Katholieke burgerlijke leiders ge- Waarschulwld;, dat1 zjji gevangen genomen zullen worden indien zij, zich tegen de uieuwe kerkelijke 'wétten veirzetten. De Aartsbisschop van Mexico, 'M^.1 José Mora y del Rio heeft zijn vrienden doen weten, dat hijf bereid is te stelrvien, .liever dan in de aniti-cle|ricaJa Mepclcjaian' sohe wetgeving te berusten, enj diat hij xith daaidegen met alle kracht Zal ver zotten. De Aartsbisschop; heeft aan allé bisschoppen en priesiehs instruotie ge bonden, da,t, indien zij gevangenl Woddleh' genomen, zij niet van een borgtocht ge bruik moeten maken, doch op kun passie ven tegenstand dienen té vertrouwen;. Vermoed wordt dat 'die mleer'dlerheidl dter priesters in Katholieke families zal' wor den öpgenom'en, dat zij) burgerlijke kiee- fcöag zal gaan dragen: en burgerlijke werk zaamheden zal gaa» verrichten, totd'ai) hun geoorloofd' Zal zij» hun geestelijke! riineties 'wleer te gaan uitoefenen. MEXICO-CITY, 2,8 Juli. (R. O.) Vol gens een telegram uit Aguascalientes is d|el burgemeester van Nochista». in d.e provin cie Zacateöas gelyncht, omd'at liijf een priester zou hebben aangevallen. Volgens een blad' zou 'de mtenigite den Wuxgeïnjteestelif gedleenigd teu zij) nheele .familie gledoodt hebben, toadat de burgenietester dleta pries ter gediood had'. Dit bericht worldlt intus- soheu niet bevestigd (Mgibbde) In tal va» bisdommen in de Vereenigde Staten werd Zondag voor de Katholieken van Mexico gebeden. I» elke kerk van helt AarisDisdom New'-York wérd een herder lijk schrijven voorgelezen va» kardtinaal Hayes, den aartsbisschop, waaraan w'ag toegcvoegdl het schrijven va» kardinaal Gasparri, oén Pauselijken Staatssecretaris,' waarin d.e geloovigen 'wiorde.n aangespoord' om' op Zondag 1 Augustus, ,liet feest van Petrus' Bande», voor de bevrijding dier Mexicaansche Katholieken van de vervol ging te bidden Volgens een Reuter-bericht. is de ex communicatie over president Galles én de overige verantwoordelijke Mexicaansche autoriteiten uitgesproken. kwam' aangekleed naar buiten, bleek mha^ kalm. t „Waar is mjjh n\öed|er?"l vroeg zij'. „Uw vader ha,alt haar, kom1 met mij m'ee, gauw eerf c^e trap brandt 1"- Hij wilde haar op den arm nemen, maar zij weerdë hem! ai, „Zal het geheele huis verbranden 1 „Wjj willen hopen va» niet, maar d|® bouten trap1 zal niet lang meer door het vuur verschoond, blijvenHaast u, kind I'1 Zij opende een andere deur «n riep naar binnen: „lnes!" De kamer was ledigt „Zy heeft zich gered, zonder mjj," zei Ellinor. „Kóm nul" Zij snelden voort. Plotseling bleef! da kleine staaju. „Papa zal zeker niet' meer naar boven kunnen kómen, om zijh goed- te redden?" „Onlnogelyk, kind 1 Haast u, om Gods Wil 1" Doch zij had da kamer reeds geopend! en trad binnen. Babi zejte haar schier met geweld f,ot spoed! aan. „Wij komen nog wel naar beneden," zei zij. „In papa's schrijftafel staat een kist je, waarop hij zeep gesteld- is". „Als ik het vinden ka», néet^(f 'ik' het mëa'f'. t 1 (Wordt varvoltfA)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1