NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND II DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Eerste Blad grootewaarde van publiciteit wordt gelezen in alle kringen BUITENLAND BINNENLAND UIT ZEELAND MIDDELBURG GOES NUMMER 87 ZATERDAG 24 JULI 1926 22STa JAAR8AN8 NIEUWE ZEEU CHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES: Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2: Telefoon No.474. Abonnementsprijs f 1,90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1tot6 regels f0,90, elke regel meer f 0,15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager. Dit nummer bestaat uit twee bladen BELGIE 21 Juli. Ter gelegenheid van de Belgische natio nale feestdag -werd te Brussel en. in die provincie van de officieele gebouwen ge vlagd en hadidlen de ambtenaren bij1 de hoofdbesturen vrijaf. Ook van vele parti culiere woningen en winkels wapperde dc Belgische of Fransche vlag. Te Brussel, in dp Cinquaiiitenaiiehal, zijp, onder tegen woordigheid van idlen Koning en prins "Leopold duizenldien arbeids- en nijiverheids- decoraties uitgereikt. W,auters, de mi nister van arbeid, en Baels, de minister van landbouw, hielden daarbij toespraken, in het Fransch en het Nederlandsch, dloor luidsprekers aan 15000 personen, die de hal vulden, overgebracht. In de Sinte Goedelekerk werd een „Tc D<eum" gezon gen, door het Koninklijk gezin, hooge dig nitarissen, parlement en corps diploma tique bijgewoond. Te Mecbelen was, het mgr. van Roey zelf, die bet „Te Dcuin intoneerde. Te Antwerpen schouwde lui tenant-generaal Hellebaut de troepen van het garnizoen. DUITSCHLAND De zaak Haas. Te Maagdenburg is Woensdag onder voorzitterschap van regeeringscominissaris Hörsing een conferentie gehouden over de zaak HaasSchroeder. Vertegenwoor digers van het Pruisische departement van justitie en van de "Berlijinsche en Maag- denburgso'he politie namen er aan deel. De conferentie die om 11 uur Js ochtends begon, werd tweemaal afgebroken en duurde 's avoridis nog voort. De Berlijnsehe commissaris Busdorf is naar Maagdenburg teruggekeerd en volgt' aldaar een nieuw' sppor. Meer en aielej- eohij'nt de politie rekening te houden met ae mogelijkheid, dat Haas een dubbelgan ger beeft; zijn naam - zou zelfs reeds be kend zijn. De chauffeur Fritz Grosse is in vrij heid gesteld. Ben paal van de draadlloozc ingestort. Men meldt uit Barljjln: De Westelijke paal van het draaddooze verzendstation op den Magdleburgerplatz te Berlijn is Woensdagmiddag om kwart voor 2 met donderend' geraas omgevallen. Deze zender werkt mef eien gölfLen'gitje van 571. De Berlijnsehe radio zal door dit ongeluk niet' al te zwaar worden, ge troffen, daar de zenderj van het raidfio.J station B.erlin-Witzleben den dienst zal -overnemen. De omgevallen paal kwam terecht op het dak van een huis. De brandweer was- •onmiddellijk ter plaatse, wat ook' nood zakelijk bleek, daar bet dak dreigde in te 'storten. De oorzaak van het omvallen ïs nog niet gevonden. Men meent, dat de hoedanigheid van een deel van hfet materiaal te wenschen liet. Het is echter ook mogelijk, da.t een wervelwind den, paal heeft omgeworpen. FRANKRIJK Het nieuwe kabinet. PARIJS. (V. D) Poinaaré heeft gisteren; |den gansohen dag geconfereerd met dte voornaamste politici en is niet de vorming (van het nieuwe kabinet Maar gekomen, hetwelk hij heden aan den President dier Republiek zal voorstellen. Het is samenge steld als volgtPoinoaré' eerste-ministeu en munster van financiën; Barthou Justi tie. Briand Biun. Zaken, tevens vie.- fcues,Marine Leyglius; Oorlog Painlevé; Buiten], Zaken Carol; Onderwijs Herriot; Handel Perigny; Lamdbouk Queille; Tar- uieux Openbare Werken; Mariu Pensioe- men; Arbeid, (moet nog gevonden worden) Relletjes te Plarijs. il meldden in ons vorig nummer onder laatste berichten, djat Woensdag het volk van Parjjs eindelijk tegen de parlem-entairte misbruiken in opstaJndi ik gekomen. jElen dichte menigte zong als één man de Mar seillaise. Allen uitten hun ontevreden heid over de manier, waarop de opvol gende kabinetten tot nu toe de cfisis van den frank wilden oplossen. De Ka merleden, die zich vertoonden bij1 dien mUuri tl»6 „c™ T?a 'le' Bourbonpaleis van straat scheidt, werden uitgescholden •met -n?or."*y®r<LoB maal gezongen „weg vonrt tmÏ0 ■^-junar'')mtl)in.ding", en zoo Ltl- V 'Jkens gierde gefluit los en vijan- ™g eten begrootten ook de autocars De ^uurt va* het E1ysée n -; beleg. Niemand; m'oeiht ni+n wr,'3" nia' ^^tte dat Herriot in zijn auto opnieuw wtod uitgejouwd. 6r, e®106?®11„Ter dood!" en P 'n lakende "wijs iwierd gezongten: ïwTrfir T®!" De Kamerleden, die Milt bet Kamergebouw traden Wierden door fcetoogers lastig gevallen eu gingen in al- ienjl Weer naar binnen. De m'enigte trachtte met geweld in de - earner door te dringen, en de politie stond) een oogenblik machteloos, daar het a au tal manifestanten steed® grooter w'erd! en ten slotte op ongeveer 12.000 personen werd: geschat. De repubiiikeinsche gard® snelde ten slotte de politie te hulp. Gelukkig be-' gon het te regenen, waardoor de menigte langzamerhand uiteen ging. AMERIKA Ifitte ia de Ver. Statiën). De buitengewone warmte, die de laatste veertien dagon in een deel van die Ver. Staten geheersclht heeft, heeft zijn hoog tepunt bereikt te Chicago, Waar 25 men sehen aan zonnesteek zijn bezweken. Hef •w'as er dan ook 100 gr. F. of meer in de ®ühaduw, KORTE BERICHTEN Uit Sudbury, in Ontario (Canada) wordt gRmtald dat een vliegtuig van <len regee- ringsdienst mlet iwee bestuurders, en drie passagiers bij die plaats in een mleer, is neergestort. De passagiers; weiden ern stig gewond. De douane te Selbaoh aan de grens van het Saar gebied heeft' eau auto met vier passagiers aangehouden, wiaarmee 221 Z'witsersch-e horloges van de beste mér ken gesmokkeld werden. Twee van Üle passagiers ontkwamen, de beide anldleren, o.w. de chauffeur, zijn aangehouden. Door een gasontploffing zijb. to Bloc- ton (Alabama) negen mijnwerkers! gedood'. Te Raiersdorf nabij! bad LanlÜeck in Silezië, is Dinsdagnacht brand uitgebro ken in de woning van een weduwe, (die zich zelf kon redden, door uit hef raam! te springen. Haar beide kjnderen, een 7-jarig jongetje en een 10-jarig meisje, alsook een 76-jarige schoonvader, kwa men in de vlammen om1. Men, vermoedt djah brandstichting in het spel is. Uit Consfantinopel wordt gemedid, dat de tekst van het Turkseh-Rjussisclhl handelsverdrag en een aantal belangrijke documenten verdwenen zijn. Bij Je graven van de moorldlenaara van Rathenau aan den voet van de burcht Sa.aleek is ook dit ajar weder op dien ver jaardag van don zelfmoord' een nationalis tische befooging gehouden. Leden van de brigade Ehrhardt waren met muziek en vlaggen verschenen en legden een groo- ten krans, versierd mef zw'art-witoi'oode linten op het graf ne«r. Een kapel «peelde! het lied: ik had een wapenbroeder. Uit Dresden wordt aan 0!e „"B. Zj."- gemeld, dat een Italiaanschi student uit Tarente wegens beleedigimg tot 3 Maam'dlen hechtenis is- veroordeeld. Hij' Italdl n.l. op de stedelijke tentoonstelling wooridlen m|et enkele beiHekeirs gekregen, en d@zen uitge scholden voor Dudtsche zwijnen. De stad Trier werd door een barer burgers tot algemeen erfgenaam gemaakt onder voorwaarde, d'at zij! het' erfdeel 'zou besteden voor den bouw van een lijkver- brandingsinriehting, De gemeenteraad lieeft nu met bijna algemeene stemmen 'be sloten om' onder de gestelde voorwaarde het erfdeel niet te aanvaarden. fn bet Neckardal heefi het nood- wieer der laatste dagen den oogst iu da streek van Rottenburg tot ThurinÊen .vlriji- wel geheel vernield. Ia de (Luxetalburgsche regeeringsver-: klaring wlerd o.a, gezinspeeld op de /mo gelijkheid, dat de regeering haar toevlucht zal mioeten nemen tot de xtiotatoriale macht. Op instigatie van den aartsbisschop van de Mexico is in Mexico een bond tee .verdediging' van den godsdienst opgericht. - Die Belgische senaat hoeft de wet op de spoorwegregie aangenomen. De hitte in de Vereenigde .Staten gaat met zware onw'eders gespaard, welke ernstige ongevallen hebben veroorzaakt. De toestand van H. M. de Koningin was gisteren veel beter dan eerpistoren. Verwacht wordt, dat II. M. binnen enkele dagen geheel hersteld naar bat vaderland kan terugkeeren. Weer herrie in den Rotterdam- schen Raadt In de vergadering van den Rottend an$ schen Gemeenteraad van Donderdagkwaffl Wethouder de Jong (A.-R.) op tegen ver-i schillende uitdrykkingen van den Leer Coretmans ten opzichte van de raadsleden als: krengen, boeven, ploerten, struikxooc vers. Deze woorden kunnen niet zoo: zuidr (der imleer getolereerd worden. En spr. is het niet eens niet llen voorzitter, diajj men, gedekt door parlementaire onschend baarheid dergetyze beleedigingen jnaar ïalag uiten. Spr. wil vdit zeggen, iu ver-1 band n*et het feit, dat hij „in dec volgende raadszitting het voorzitterschap aal be- kJhseden. Spr. waarschuwt .den heer Co- relnfans, dat hij gevaar ^al loopen met den. strafrechter in aanraking te kouten, m/oefit hjj op dergeljjke wiüzije doorgaan. Dn heer Coremians vliegt op en begint te spreken, wat hem door het hamieren van den vootraütter wordt belet. De voorzitter: U hebt nu te zwijgen. Als u bet woord' wenseht voor een persoon lijk feit, dan kunt u dat straks fcrijgam Nü niet. Even (later: Du voorzitter; 'Wenseht do heer Core- mans nog het woord De beer Coremans Ziegt, dat hij' tin den Raad zoo rufoeti oa- treden, omldat dit de ©enige plaats is, waar hij zich kan vepweren tegen da camlpagna tegen hem gevoerd. Als spr. spreekt van „ploerten"' e.d. dan bedoelt hij dat in politieken zin. 'v De voorzitter sluit de bespreking van bet persoonlijk 'feit. De heer Coramians- Hel is een klem kunstje ïemoland miet ®tin hamer van zjjn Ca 'propos te brengen. De voorzitter; Ik g'ee fbet woord aan dén heer Baars. L'e heer CoTcinans: lk neelui! het woord. Le voorzitter: 0 hebt bet woord, niet. De heer Corantans: Jk ga toch, door. De votu'zittar: Dan Stel rkl voor Men heer Coremans te veiwijdeiran. Die heer Ooreanansfk ^;a er <qriek uit. Da voorzitter brengt zijn voorstel in stemlming, tot verwijdering; van den heer Coremians. Dit wordt „aangenomen mef. 32 tegen 1 stern. De vergadering wordt geschorst. Ka eenige minuten wordt de vergadering! heropend. De heer Coiremjana is dan verwijderd. Burg', en Wieth. bieden den raad ter goedkeuring1 aan de hegrooting- v,an den armenraad voor 1927 met een eindcii- fer van f 2400, waardoor de gemeentelijke bijdrage 2400 zal bedragi.en of 100 min der dan verleden jaar. Voorgesteld wowd't eene vierdel wijziging in de gemléeinte-be grootingj 1926. Voorgesteld! wordt, het cre- diet voor steun aan uitgetrokken werk), loozen nogmaals te verhoog en met f5000 waardoor het bedrag' 15000 wordt. Voorgesteld! wordt aan de N.V. Zeeuw- «ohe M'celmolen „Middelburg"- te Amers foort toestetatoiing te geven tot den| bouwi op den bij haar in hnjur -zijindeu gemeentegrond' bij den molen op het Vlis- singsch Bolwerk, van een houten ioodls op betonnen voet, .onder vo(Dlrwaarde. dat hij het eind© der huur-overesnkctor'st de verhuurde grond in den -tegenwoor- lii'gen toestand wordt opgroleverd, en dat bü verandering' vatt het doel, waarvoor Ho bouw van de loods is gevraagd als- alsanle(do bij eigendomsovergang van ten imloten c.a. of bii niet of niet voldoende nakotoflng der aan de yvergunning tot houw te verbinden voorwaarden, de Ge- mleenta zal gerecbligd zijn de verleende toesteünjjninfj dadelijk zonder eenige na- tlera in gebreke stelling, in te treklk'en. Ite comlmissia van financiën vereemifett zich mlet het voorstel die van fabricage eveneens, doch geeft dez© in overweging als voorwaarde te bedingen, dat demo- ten in zjjn tegenwoorJigeu toestand lohir veranderd zal blijven bestaan. Vervolgens stellen B-. en W„ yoor 140 vierk. M. gdmteéntegronict' geiegipn op-, den hoeJd van het Oud-Arnomuidsche voetpad en He .Dwarsstraat te verhu.ulren aan ,C. Geonsen, die het als tuin bij zjjne wonigtg wenseht te voegen. Deze g'rond, die dq bestómlming heeft van openbaren weg. wondt thans dikwijls door tie ieugid: ge bruikt als ongew.enscbte sip'eelpjlaate!, ter wijl ©r ook vaat vuilnis en andere onge rechtigheid op wordt neergeworpen. Verder wordt voorgetseld met ingang van 15 Augustus a,s. de woning Molen water M 253 te verhuuron aan J. Lejjnse voor f350 per jaar. i B an W. vragen een credfet vau f850 voor herstel van de woning aan den Ppie- leinldale-singel bewoond door \J. (M!algio| na welke herstelling de huurder zich tan yeteenigen met een ivefhoogiag um do buursom van f 190 op f 250 per jaar. Te, vaas stellen zij voor om het buis „Pöolen- tlale" voor f400 te verhuuren aan P. 'da Pagtex ta Koudukerke. Het Comité iot bet verkrijgen van een ©planbaret U. L. O. School viOpr .iongiejis zond nog een adres in d.d, 7 J.uli waarin nog eens de nadruk er op' wordt g'eiegdl. flat da b itaapde toestand te Mjiddielburg, alwaar twe hifzondu'e doeh geen en- kiatci op ubare li, L. 0. school is, waar jongens onderwijs kunnen on,tva,mten, een onbillijkheid' schept tegenover do voor standers van operhaar onderwijs, die hier .irnm'tïs geen plaats 'kunnen vinden voor hun jongens op een schplO'l voor hunne keutete. indien zij voor ben U. L O, ■Verlangen. Gazien hut feit 'lat dc beide bijzondieirö schol n voor uitgebroilag'er ondsiriwys steed® goed bevolkt fliijn was. jiot comtilté van oofdöel. dat in een gemsenta als Mid- Idielburij heho-fte aan oen openbar® 'U. L. O scho.ol voor jiongans m*oiet bestaan. Dat dit zoo K is aangetoond idolotr het aan tal der onderteekenaars van het yegzbak aan den Raad. Bovendien zal wellicht lriogen worden verwacht, dat voor eeri girooter aantal teerlingen plaatsing zlal' wonden gevraagd, wanneer eenmaal tot oprichting Her school js besloten. Van.' zeven tc Middelburg ,wonende lie- iden van de afd. Zeeland' van dei Nederl, Banketbakkers vereeniging is een ;udr®3 ingekomen, waarin zij wijzen op het groo te bezwaar, dat voor hen erin ligt omi in den zomlertrid d Zatenlagsav-ond» |o 9.30 uur den winkel yoor heit publiek ta moeten sluiten, daar op dien avond eezi deel van het publiek er toe komt (meest, al door bezichtiging van de uitgestalde waar) om een en andietr te koopen en da hediening overhaast moet geschieden. Dab de® Zondags de winkels gesioton blijven, zioouat dan 'Opk .niet wfcmdt ver kocht en verschillende artik'efen -.spoei flig bederven, waardoor het gewenscht is, dat deze des Zaterdags worden verkocht; dab door de wijziging der Winkéfelui. tingsvarordening dus vooral het bank'elt. bakkersbedrijf wordt getroffen en schade ondervindt; i dat reeds in andere gemeenten uitzon fleringsbepaling'n voor hun bedrijf .z'ijjn toegestaan en pv voor de uitziondering geen personeel op Zaterdagavond na 9 uur behoeft ie blijven. Adressanten verzoeken dan ook Tiet sluitingsuur van den Zaterdagavond vooi dei banketbakkers op te heffen. Van den ICoopli0'en- en Marktkramers- bonidi „Eendracht maakt Macht", kwam een schrijven in bij B. en W., wahrin het bestuur mededeelt, dat nu gedlurende 3 maanden de commissaris van politie als marktmeester optre<,dt niets ander® kan woifen gezegd, uan dat de üaak' niet den commissaris ten (beste, mar cheert. Er w.etden natuurliik in bet begin tenten gem'aakt, wa't 'ook wel te Om grijpen was. Doch zooidra Jiet besiuux er den commissaris op wees Was dazle zoo hereddiwillig. de zaak in oirie ,te br ngen. Wat betreft den inspecteur, over hem heeft 'het bestuur totaal geein. klacjh- ten. D'e taak voor hém was moeilijk1.' -aangezien" de zaak zeer door elkaar ge gooid was; er is al veel door hemt ver beterd en /hij is bereid, wanneer eir verschil bestaat, niet Tiet bestuur vt-ei beraadslagen. Als het in de toekomst zoo blijft gaan. dan weet heit bestuur ze- kier. dat de inspecteur met de Middel burgers fteen last v.al hebben en die miarkt beter zal gaan. Ook de comimissaris van politie bracht een raDrort inz,ake het marktwezen uit. en deelt daarin mede. dat hii; vóór dat- de nieuwe regeling inging e©n onder houd! had met -hst bestuur van den Midi- Ididburgisohen jdarktkooclieden Bond en de -kramtenz'etters teneinde een voor de aeme'ente en voor de betrokkenen gun stigs regeling te krijgen, ta dcriigen. t. 't (Resultaat van een en anUer was dat van den toen 'heerschenden tosstand een! einde zoudö worden gebracht waarbij da Comimissaris ©enige maatregel-en in over- Iwieginjt gaf. Hij kreeg hierbij 'den indruk^ dat hij OP den steun van de nerstoneui to/et wïe .hü Jiad' jgesproken. kon 're- kénen. Eenig.e uagen nadien velinam 'n rapi- porteuj» uit de couranten. Jat het Be stuur van den Bond besloten had te staken. Naar aantei'ding .hiervan., stelde bii een onuer^o 5c in. Er bleek hem', datj fcta' voorzitter zijn loden verkeerd, hadl voorgelicht. Hii. wit laannetm'en <iat dü .onopzettelijk! is .geschied. Het g'evoljjj van ■een en ander was dat den eersten Don- derdaa werk dijM werd. ee=laakt. On Ai en idaig hadden de besturen der Federatie/ en van den B.ond een onderhoud, mlet dekt bur"-meeste* waarbij .rapporteur tegen woordig was. Uit dit onderhoud bleetk ten duide lijkste dat d> voorz'U-T van den Bond! teen Wei'Keerue voorli-hting had ge^e- ivien, hetgeen werd erkend aoor den pen- n'inginjeester. Fen en andier had t.ot.gevolg opheffing der staking. Nadat de rege'ing van net Marktwezen aan den Commissaris was opgedragen, Ijheieft hij: den inspecteur 2de klasse A. G;. van Meereridonk onder zjju leiding be last met de uitvoering. Genoemde inspec teur kwjjt zich op bijzondere wü'ze van 'zijn taak en draagt zijn optraden aa v'olfe tevredenheid van rapporteur weg. Ten einde strubbelingen te voorkomen, is voor fla toewijzing van nietjvaste standplaatsen eend loting injjevoeid, die eïkéu Donder dag nadat alte kooplieden aanwezig kun nen zijn, wordt gehouden. Het resultaat is naar de meening van rapporteur gun stig. Bevoorrechting is uitgesloten Vencteï zjjn le ijs- én fruidkattretiés/ van fden rjjwleg verwijderd, umdjat zij een voortdurend gevaar 'yof«v het er- keer opleverden. Door twee hooplieden wierd een poging gedaan Wat herrie te anlaken. Dit wleid' t direct !de kop inge drukt, mjet gevolg dat 4e betrokkenen! hunne verontschuldigingen aanboden en lerkenden verkeerd te 'Min ongletredien. Dit deed ook een koiopman. wien Ivoor, één weer een standplaats werd geweigerd wtqgjens poging fraude te plegen bii de loting. Een en ander heeft tot gevolg, dat 4© leen goede 'toon heerscht ©n dat pd Sign, scheldpartijen \acht,erwege iblij'ven.' Sedert het marktwezen aan rapporteur is opgedragen, heeft hij na 1 Maart -een onderhoud met het bestuur van don Bond aehad. welk onderhoud een gunstig ver loop had en aan het einde waarvan over eenstemming werd bereikt. erschillamd'ö .uitlatingen .van markt kooplieden {.peen Flen {rapporteur, aan- ledding te conchideezen. mil ook zij mjet de uieuwel regeling zijn ing'eaM/men. teï iwijl op de Markt rust en orde heefrsdht Blïjft li© itoeatand. zooals -SLezo ^hans is, dan verweent de commissaris, dat ©r een verbetering ten goeds is gakoirafêm. Ter gelegenheid van het 10-jari@ be staan 'had Donderdagmiddag de Vereeni- gang van Walchersche paardenfokkers „Hippos" in de sociëteit „St. Joris' al hier, eene openbare vergadering belegd, Welke vrij goed was bezocht en die ge opend werd dloor den heer A. dé Feijter, die er op wees, dat se'dlert' de oprichting van de vereeniiging de paardenfokkerij op Walcheren beslist is vooruitgegaan. Dit bleek als men de veulenkeuring van 1916 vergeleek met die van kort! geleden. Iu het bijzonder heet spr. welkom de itóeren Zonnevijlle uit Axel, Kielstra, secretaris dei* „Z. L. M." en Luijkx, voorzitter van de Provinciale keuringscommissie. Op verzoek van de Brand'weer-ldlixecl-'. tie is door den Rau'dl op! de gemêejnitej-be- grooting voor 1926 een bedrag uitjgetrok- ken voor het aanbrengen van een centraal brandalarm. De installatie hiervan heeft verleden Week plaats gehad. Hierdoor is het thans mogelijk om zoowel bijl dag als bij' nacht, in geval van 'brand, vanuit) liet politiebureau te gelijkertijd alle 6 'brand meesters door middel van een schelsignaad te 'waar-schuwen. Verwacht- wordt, dat het uitrukken dier brianidweer hierdooif veel' spoediger zal kunnen gescheiden Hlan toti nu toe. Het klokluiden blijft evenlw©l 'be staan. Te beginnen met heden, 24 Juli, zal., op verzoek van den 'heer Burgein|etesitier, door de Goessche Paldlvinders aan de hui zen der "ingezetenen eten geldinzameling worden gehouden ten behoeve van die. slachtoffers der jongste, aardbeving in Ne- derlandsich'Injcüië. Verantwoording der ingezamelde, gelden geschiedt in de plaatselijke blaldien. Ka'pclle. Donderdagmorgen kreeg' de ar beid,er S'. SI. op de hofstede van dien! landbouwer E. van Liere Wlerkzaam, zulk) een slag van eën' paar,d, dat directe ge- neeskundj'ge hulp moest ingeroepen! wor- iden, idie D>r. Pfeiffer vcjrjleende'. Dé nian is daarna vervoerd naar Goes, .alwaar gecom pliceerde beenbreuk geConstafoelrd weaid! Men deelt ons, mee dat in de eerste •helft van Sepit. de tentoonstelling van- fruit, groenten en Moemieu te jKapella kal gehoud.eu Worden. Deze tentoonstelling Kal drie dagen duren. Het bestuur van öe veilittgsvereenigiujg 'E. B. en O heeft be reidwillig hare geboulwien gelegen i'n de «VntoiddeUij'ke nabijheid' va® het station hiertoe afgestaan. Volle medewerking vaJ1 vooraaflsiaande mannen wordt genoten'. Ook heeft de Comlmissari® der Koningin .zich bereid verklaard deze tentoonstelling te openen. ri Wtuieldinge. Donderdag bez'colit Z.K Idle Minister Van .Wlaterstaat vergieZeld v!aU; den Cominissaria der Koningin, hoofid- inaenieur-directeur ,Va!n Oordt, ingenieur Rarnisen, leden van Ged. Staten pia eerstj io «luiswerken te Hanrfwleert te hebb«iil lieziihtigd, dezé gemleente. waar eveneettï i» sluiswerken, o. a. do diord'a schutsluis^ M ooaensdhouwi Iwerdeln gemomen. Daarnal werd met de Prov. Stoomboot Wiesterschel-' na de reis naad Schouwen en Duiveland! 'mdemom'ein, Waarna te half drie Weer werd' teruggekeerd en de rei® met éen drietal auto's naar Bergen-op-Zoom werdi voort gezet. („Zf'?). Hansweerd. Het Belgische zeiljacht ,.Y Z B "heeft tengevolge van den harden wind op de Schelde averij1 aan het roer bekomen, zoadat het hulpeloo® ronddreef. U» sleepboot „Bastiana", die daar juist passeerde, heeft het jacht opgepikt en hier behouden binnengebracht. (ZJ Op het kantoor van die sluis alhier is een radio-installatie aangebra-chf voor het opnemen der weerberichten, dié dagelijks dirie- of viermaal Worden gegeven. Vroeger kwamen deze slechts eenmaal per dag per telegram. Het kal een heele verbet.aring zijn voor de scheepvaart, met het oog op dien te verwachten storm. (Ze) Sas-van-Gent. Woensdagavond 7 uur kwant de R,a.ad onzer gemeente in opiem- bare en voltallige zitting bijeen. Na ope ning door den Voorzitter en voorlezing dier notulen, maakte de heer Wlarrens de op merking, dat hot hem' speet ,dat in da too-, tulen en in d® „Zeeu(w®che Koerier'-'1 nielb alle nauién iwUren „gemotiveerd,'!', wiejJ garautiébedrag ten opzichte der P.Z.E.M, eu betreffende heit verbruik van eleictriei- Steit, wlas verminlderd. Na enkele discussie® twierdon Ide notulen ongewijzigd' vastge steld. Gewijzigd en opnieuw1 vastgesteld' weirdJ het besluit tot cönverteering der geldlee- uing vau 1921 per resto f 16800,met dien verstande dat 'die leening wbrdlt aam- gegaan tegen eén renté vau &3/i °/o en (tegen den koers vaU 100 o/o. Bjj' vervkoegi de aflossing 'Zal' éénmiaal 1 o/0 Wórden bij betaald. De leening wfordf ondergebracht- bij' de Hollandsoche Sociëteit van LeveUs- fcerzekeringen. Het voorstel tot aanvulling van heit ga-- rauti e - cfcontraet met de P.Z.E.M. en voor de Zandstraalt lokte Weer) eeuige disdus- si«s uit. B. en' Wl, W/aren van oordeel, dat -de P.Z.E.M, eerst 'diende goed te maken, Wat zqj dpor het aanbieden vau de tweede

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1