NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS DONDERDAG 22 JULI 1926 Buitenlandsch Overzicht feuilletqn Voorde tweedemaal getrouwd. BUITENLAND NUltalER 86 22ST8 JAARGANG SCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Marktl en 2: Telefoon No.474. Abonnementsprijs f 1,90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; AdvertentiBn van 1 tot 6 regels f0,90, elke regel meer f 0,15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager. 6R00TE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT BELEZEN IN ALLE KRINGEN V Dwaallichten. Waarneer de menschelijke geest, nipt te vreden met wat God ons dbor Zijn Open baring van Zijii eigen wezen en van Zijp verhouding tot de geschapen Wereld, spe ciaal tot detn mensch, heeft willen doen kennen, iin verwaten trots meent, zelf het rijk van het ongeziene en supcrnatureiele afdoende te kunnen verkennen en dloor- krujisesn, vervalt hij1 in allerlei dwalingen an aberraties, die door hun gemis aan eenig logisch verband, door die contradictie zelfs van de termen waaruit zij' >z.g. weten- schappelijk zijn samengesteld, de armza lige geringheid van 's menschen bevat tingsvermogen illustreeren, zoodra dit het gebied van het zinnelijk w'aarneemlbatro verlaat om op eigen compas naar hooger te streven. Vanaf de seote der Gnostici in de eerste eeuwen onzer jaartelling tot aan de Theo- sophisten van onze dagen herhaalt zich die historie keer op keer. Wij dachten hieraan, toen wliji de rins tor recensie toegezonden brochupe inza gen, getiteld; „Iie Tbeosolische Wereldbe weging en de komst van den Wcrei Al lerraar", geschreven door iemand, 'die zijn eigenlijken naam verbergt achter het mani der anonymÈtedt en zioh „Syntihéticusi''' noemt, iets wat ook al geen aanbeveling) voor het geschrift is. Ook vermeldt) Ihiat boekje noch het adres van den schrijver, noch den naam of het adres van den uit gever of drukker. Al dat schuwen van openbaarheid wijst op een werk der Duisternis en op den toeleg van den Booze om in de gestalte van een engel des lichts de arme mletn- scihenkinderen af te voeren van den weg, die leidt naai' Hem die zich „Het Liehit der Wereld" noemde en die de Zijnen zoo nadrukkelijk waarschuwde voor die valsche profeten die tegen hef einde der tdjdjen zullen opstaan, om ten slotte te c®Imir neeren in den Antichrist.^ den aap van Christus, die met zijn apparaat van won derbaarlijke teekenen en »dhij®wonderen zelfs de uitverkorenen zal doen wankelten in hun geloof en trouwl aan den Eefnjgi wajen God en dien Hij gezonden heeft, Jezus Christus. Vooralsnog bestrijden wij de Theosofi sche dwaasheid onzer diagen het beste met een kloek belijden van ons „Credo", neer gelegd in de Apostolische geloofsbelijdenis en -het beslist afwijzen van elk' pogen om1 ons te verstrikken in hef net der Theoso- tph-iScihe bespiegelingen over een wereldreli gie, op te bouwen uit de Vrijmetselarij), |de Bharata Semaj, de Orde van de Ster uit het Oosten en dergelijke geheime genoot schappen, wroetend als de mol in het duis ter en de grondslagen dier dhrieteJijkle •maatsoahppiji ondergravend. Ten opzichte daarvan zij' onsj wacht woord: „n-ulla cnonmunio", niet de minste gemeenschap. En hiermede „basta". Reeds te veel Per bewijzen wiji aan het bovengenoemde ons toegezonden geschrift. Toch achten wiji het onzen plicht, hef verschijnen ervan to signaleeren om daarmede aan die kin deren des lichts een waarschuwend „Geeft acht" toe te roepen. Aan de Ji-istorisdhe zitting' der Belgiscüie Kamer "van 17 Juli j.l., wiaarin JietNeder,- landsdh-Belgische verdrag werd! goedge keurd, wijdt 'de Belgische corresjpcxndeittt van „De Tijd eene beschouwing*, wanraiam •wij het volgende ontleenen Van de 187 leden waren er bij' het begin der zitting een vijftigtal aanwezig. Na de rede van minister Van dier Veld|<J waren de heeren zóó vermoeid, d!at er slechts een twintigtal de kracht en den imbed haldldien om naar de verdere) beschou wingen te luisteren, terwijl de andeugn zl(koffiekamer gingen opknappen. Era. Van der Velde sprak met rij in gewoon „aplomb"hij' hoort slecht, maar hij spreekt des te beter. Vastberaden klinkt zijn forsch geluid. Met stemver heffing sprak hij de woorden uit, waar mede het annexionisme werd vcrlooéhemjdl. Paul Hymans moet zich' klein gevosH1# hebben, toen hij' hoorde, hoe zijn politiek van 1919 ongenadig werd afgekamd!. De vreemdeling in het Jeruzalem' der Belgi sche Kamer, die naar Van der Veld.' zat te luisteren, moet denken; „Wa.t een kprel toch!" Maar de insider weet er alles van. Hij weet, hoe deze zelfde Van d'er Velde, die lild' vam de Belgische delegafap lei- vredesconferentie Was, geen enkele maal in het piubliek z'a mond heeft open gedaan om) de annexiounistjsohe eisohen te verloochenen, die namens de d'etegatie ter ministerconferentie op 20 Mei 1919 dooi' Paul Hymans werden voorgedragen. Van der Velde moet zich dit historisch) feit natuurlijk óók herinneren; het moet hein nog levendig voor dan geest staan, hon koning Albert in hoogst eigen, -persoon naar Parijs kwam' gevlogen om' 'de desi derata-" koninklijke krach t bij te zet ten. Zelfs de socialisten profestéendle®: mini Maar de vindingrijke sofist Van dier Velde weet er wel raad op, oml 'dez:a weinig-socialistische houding, van 1919 te verbloemen. Van Edimond Pieardl heeft de*e handig'e aldlvoeaat geleerd, dat- het verstand den mensch is gegeven om ach teraf zijn stommiteiten goed te prajen. Die wijze raadgeving indachtig, vertelt Vau der Velde nu doodleuk, dat de Bel gische regeering indertijd niets kwaaldis heeft bedoeld; men wildle Holland Voor den afstand van grondgebied immers ten koste van Duitschland schadeloos stellen? Nu de Nederlanldische regeering zóó eerlijk was, dit vriendelijk bedioeld aanbod van de hand te wijzen, is het Van dier Velde ook' goed. Met het .gezicht' van, den vos uit het fabeltje, zeide de heer Van d|e|ij Velde geen annexioun-istjsche begeerten' te hebben gekoesterd, omdat idiei Holland- solie druiven nu eenmaal buiten züti be* reik hingen. IV at er ook van zij', het annexipnisime is nu „officieel" dood. Zelfs 'dia Volbloed Belg Carton de Wïart, de ex-gezant in De» Haag, had niet den uioeld' het nieuw leven in te blazen. j Hij bleek bereid het zegel zijner 'goed keuring te hechten aan do kwaljjk-rio- kende doodskist waarin het aninexionisme werd ten grave gedragen, begaleildl doof den treurmarseh van 's heefen Van der Velde's sonore geluid en met Pa,ui'Hymans als stille getuige aan de sombere groeve! Niemand sprak een woord van meldelij'- den. Het bijtend sarcasme dei- Vlaamsche nationalisten vervolgde den dbode in zij® graf, en de tweede rangs annexion-isten on der de Kamerleden, Waren in de koffie kamer aan de hand Van d'e laatste beurs- noteering den invloed van het stijgend pond sterling op hun dalende salaris aan 't narekenen, om hun vacantie-reisfpïanneinl in overeenstemming te brengen met die slinkende koopkracht van het Belgisch betaalmiddel. Hoevelen onder hen zullen nu het onza lig uur hebben, verwenscht, waarop Hy mansVan der Velde ets. te Parijs in plaats al bun aandacht te wijden aan een rechtvaardige schadeloosstelling dbor Duitschland, hun tijd verknoeiden met roofplannen tegen Holland? Gedane zaken hebben geen keer. Nu betaalt het volk het gelag. Het verdrag is aangenomen te midden va» de grootste lusteloosheid. Ware het niet. dat de Vlaamsrihe nationalisten 'den Minister aan den tand hadden gevoeld, dan zou di» bespreking vermoedelijk niets bijzonders hebben, opgeleverd'. Minister Van der Velde, die Donderdag nog elke verklaring inzake bet annexionisme over bodig achtte, kon er Z-aterdagpaidldag niet over zwijgep. Vermoedelijk had Ide Bel gische gezant in Den Haag hem aan de hand van de beschouwingen in Id'e Neder- .42) „Kijk eens, liéfste, (wie ik daar meege bracht heb!" zei hij en bracht hiaar naar den vreemdeling. „Kent ge hem! nog?" Cinthia Wierp een ondterzoekbnden) blik öp Jen jongeling. ,,Bobl". k!reet zijl en stak hem ten hoog ste verheugd! béide handen toe. „Bob; onze heve reismakker! Waar komt gij vandaan, Bob? O, Wat 'ben ik daar blij dm! ■De slanke adélbbrst kuste de hand der schoone vrouW! m'et .eeni mengeling van ■Mijki'sdhap en Weemoed. zici vergissen' kan!" sprak ™tvJTïï u to«t andfcrS oorstcllen dan gij toenmaals -wlaart, het Ri tlü? kinderspel -wel wilde Idee- .o-Jto'1* niet veo1 anders ge- W«' Cinthia vrie..ndelijk! "Wij hebben dikwijls over u gesproken' «®aar er nooit aan gedacht, dKde kW Bob van toen' niet kondt gebleven Z3|D,f vergaan <fo dwalingen der jeugd schertste Victor. i i „Het is althans goed, datj idle Verrassing fwederkleerig is. Zie, Leonore,'' vervolgde bjj', zich tot zijn dochter wondend, die hot tooneel met gespannen opmerkzaam! heid had aangestaard, „dat Iwlas mijn béste vriend-, toen ik' nog matroos Was. Het is dezeljfde Bob. van .-wi-en ge mij zoo menig maal hebt hooren spreken." Hot kleine meisje stak dién jongen man vriendelijk de hand toe. „Ik heb reedis vaak' gewengcht, dat gij1 eens hier kwaamW sonor Bob,"- sprak zij, „maar ik dacht, dat gij een kleine jongeu' wlaart. die met mij spelen kon!" „O, wiat dat bétrelf'-t, miss Ellinor.'f riep Bob', „dan zult gijl u spoedig kunne® overtuigen, dat de groote jongen daarin niet minder zijn best kan doen." „Werkelijk.?,"- riep zij, verheugd. „Stel mjj maar. eens op de proef-1 „Kunt gjj touwtjespringen?" vroeg zij in groeten ernst. Meer dan dat 1 Met touwen en koorde® two-ten wü zeelui uitmuntend) om te gaa®. „Dat trait heel goedll"' Er wilt gijl ook met Ines spelen?'-'' "AD donna Des uw vriendin is, zeker Leonore draalde een| kort oogenblik mot het an/tWIoord. Het echoot haar door het horitid. dat haar moeder Ines een slaven kind genoemd had. Doch haar goed hart landscihe pers duidelijk gemaakt, dat zijn ontwijkend antwoord wel eens hef dood vonnis over dit verdrag zou kunnen be- teekenen. Met een gevoel van ,-wtrervjetL in de stem1 -heeft hij nu -toch het gevraagd» bescheid gegeven. -Wat zullen de Staten-Generaal nu- met het verdrag doen? Nieuwe onderhandelingen over nog e»n aanvullend Protocol, of een gehee-l gewij zigd tractaat' acht men hier uitgesloten. Daarom ook werd er spoed achter gezet om het ratificatie-nntWer.p vóór de vacan tia af te doen. Ook Den Haag zal ricfh' nu wel moeten uitspreken. Vóór oï tegen. Wij Wachten af tot' half October. Da jongste maatregelen waarbij koning' Albert dü bevoegdheid gogeve® wordt ein binnen de consiitutioneele perken, maat regelen te treffen cot herstel van den, fin an cjëolen toestand, waren voor den „Tinnes'-' correspondent te Prussel aanleiding, ver schillende leden der Belgische Rjegieering te interviewen. Die verschillende onderhouden weer gevend zegt de correspondent, dat het feitelitiii overbodig is de meeningen der v'erschiUsnde vooraanstaande mannen iin België weer te «seven, want allen s-preiken zij dezeltdj taal. Nooit, sedert den oorlog, heeft -r in eenig land gïooter eensgeizli-nki^ heid bestaan tusschen de voornaaantste par tijen als thans in België. Hetgieen,' eigenlijk! neerkomt op toen .constitutio- neela dictatuur van de Kroon is bijna eenstemmig' door alle partijen in Kamier en Senaac in het leven geroepen)Het debat er over duurde in de Kaïnier slechts 11/2 in feu Senaat één uur. Na deze, bui tengewone vreedzame revolutie te heb ben verricht, zjjn de Darlömentsleden tg vredien tot October uiteen gegaan. Tegeliik'g'tijl Zgn eenijte dringende £i- nancilëele maatregelen goedgekeurd met djczielfdri eensgezindheid en zelfverlooche ning. F.en DÏeuwe reeks van indirecte bei- lastingen. welko naar schatting per japr 1600 roiltio-en francs zullen opleveren, werden aangenomen. Fr is een amortisa tiekas ongnricht met het uitsluitend doel voor schuldaflossing, wiellee onafhanke lijk van d-1 roj.toeringi opereert en waarin alle opbrengsten dezer belaslingen zulle® worden gr-stort. Verder heeft vdo Staait naar imisn w ast., zijn geheel bezit, ia.au spoorwegen, ter waarde van elf milliard), aan de nieuw lopgerichte maatscliappij die Société jïationale des Chemins de Fer, overgedragen. Ten slotte is er een finan- ciëele raad opg-wicht, onder voorzittslr- schap van oud-minister Theunis. waarin alle l'eidendo flnanc'ëele en industrideJ-h autoriteiten zitting (hebben, welko de regeeringj van raad zal dienen. Hoe lang deze eensgezindheid en ijver 'zlullen duren, is onmogelijk te zeglgen, mieent 'de ■.„Timés"-borrespondient. Doch een der ministers zeilde tot-hemi: „Juist 'de dingen, waarin Franlkriik heeft ^efaaldj geven Bielgië thans zijn 'kracht. De Fran- schö crisis zal den gezonden toestand bii ons sterker belichten.'-' f BELG1E De toewijding van West -Vlaaudc-' ren aan het Heilig Hart van JeznS On,d,er grooten toeloop van vollk heeft Zond,a.g j.l. de toewijding van de pro vincie West-Vlaa®daren aan het H. Hart van Jezus, ingevolge een door den jjro- vinclaleni raad, genomen besluit, -te Brugsje ■plaatsgehad. De heeie stad) wlas bij'; deze gelegenheid met vjlag'ge®, wimpels, gtroen en Moemen versierd. Op de Groote Markit, in de schaduiW van den reusachtigen HaDetoren, bij het sug gestieve beeld van da Vlaamlsclha volks helden Breydel en De Conindk1, deed' Mgr. Waffelaert, de grijze bisschop van Bmg- overwbn snel dien opkomlende®; hoogmoed. ,Jnes is mijn vriendi®,"' zeide zij met eenigen nadruk'. „Maar zij is jonger dan ik.'-' „Heerlijk11" lachte Bob. „Danr thans d'e onderlinge! betrekking voorloopig is vastgesteld; kinderen,',' meenj de Victor, „laten rwüj dan nu in huis gaan daar kunnen wie gezelliger! praten." Hij bood zijn vrouw) den arm. en zij ginnen Haar binnen. De zoo Welkbme makkes) van vroeger; •dagen Werd in dezeffdlo logeerkamer ge bracht, die eens deö tegenlwoordigen heer <les huizes geherbergd had'. De dienaren) brachten de bagage binnen, ide aangék'o- man-en verwisselden hun btestovea geiw-aa'd met .de gemakkelijke en luchtige huis- dlracht, en een uur; later zat het kleine gezelschap onder de koele waranda in een vertrouwelijk! gesprek bijeen. „Vooidjat we verder gaan, moet ik' eerst eens Vertellen, lieve Cinthia,''' begon .Vic tor, terwijl hij zijln- si'gaax boven de lamp aanstak, „dat vriend Bob mij tijding uit ibet oude vaderland, van! dé mijnen heéftt gebracht. Cinthia richtte zich levendig in haar schommelstoel op. „Werkelijk.?'-'- riep zij. „O goulw, vertel mij, hoe gaat het met d« uwenj? Leeft uw moeder nog?, En dénken ge, voorlezing v-an de akte van toewijding van het bisdom', spraken burgemeester Van Hoestenberghe en dr. Brutsaerfc, .voorzitter van den provinciale® raad eü di-. Verbist, en werdl de bronzen herden kingsplaat, ter herinnering van dit feit in den gevel van de Halle gemgtsplld', onthuld. Ann dén optocht, dio naaar aanleiding van deze plechtigheid door die an-tjers zoo stiUe, oude, doode sta'dl trok, namen niet minder dan 350 vereenigingen, 50 muziek korpsen ene irCa 20.000 mensc'hen deel. HeltfeirEgureji De Vlaamsche „Volksgazet" vermeldt hat volgende van Belgen, die .zeggen het goed met hun land t e meenen, maar onder- tusschen die vreemdelingen in de badplaat sen (vooral de Duiüschers) lastig vallen an tegelijk ook de Vlamingen kwalijk' „be jegenen". Dank' zij het hitsen van de Fjra®i&ch- diolle ixers „La Nation Beige" o.a., is het «r sinds enkele dagen op da kust tot uit barstingen gekomen. Benden franskiljons hebben het er voor al op Vlamingen gemunt, wlaar zij bewe ren Duitschers te vervolgen. Maar de on verlaten ontzien zich niet jonge meisjes te overvallen en ze to ranselen t»ot zé be wusteloos vallen. Op 14 J.uli d'en nationale® feestdag van Frankrijk' zij® er incidenten voor- -gevallen, die wiaarlijikl alje perken te bui ten gaan. ■Fransche «n Belgische vlaggeiii wlerd-en geëisciht aan de hotels1 en zelfs aan de private villa's, whar er geen waren. Een jonge vrouw' werd er achtervolgd .door twteehonderd mannen en vrouwen, om dat ze voor eaa paar Duitschers. die bo- leedigd eu geslagen wérden, in die bres •sprong. Het meisie zelf Wlerdltot' bloedens toe geslagen e® over stoelen tafels ge- Worpen, totdat de "gendarmen mét .getrok ken sabel -die lafaards uiteenjoegen. Een paar andere meisjes Wierden door een groep' van) 4 tot 500 persona® achter volgd, omdat |zlij ten' béate spraken voor een paar Duiteéhers, -die iu het aangezicht gespuwd werden. De maisjefl Werden die kleederen va® het lijf getrokken. Ziehier Wét de dochter van Frans WÜ'- nants overkWam; Op 14 Juli Wlandnl'da zij met een paar vriendinnen op den dijk. Het meisje sprak natuurlijk1 Vlaamsoh. Onmiddellijk zag1 zij zich omringd door eeni groep franskiljons, die haar verplichtten ,.Vive la France"- to roepen. Op haar Weigeren! Werd zij vast gegrepen en zoodanig' toegetakeld, dat zij bewusteloos viel en nog lijdend is. De politie begon eeri ijverig onderzoek. Zi. D. H. de aartsbisschop van Meehe- len„ ntgr. va® Roey, heeft, bij' gelegpn- heid, van het nationa-le f eest der Bel'gien, een schrijven a-an d-e geloovige® gericht over de plichten der natie in' die tegen woordige crisis-. Stortregens. De correspondent van de „N.Rl.Ct." te Brussel meldt, dat het Dinsdag nagenoeg heel België door geweldig heeft geregtefflp) In sommige steden koniden 'die straatlgoton het overtollige water niet slikken en lie pen vele kelders en kelderwoniïngén oridler. Elders' was de regenval zoo sterk', tölat de beken buiten hare oevers traden "en het water over de weiden en het akkérlan|dl liep. Er blijkt heel wat schade t'e zij®. DUITSCHLAND In Silezië heerscht sinds eenige dage® een köorts-epildemie, die zich snel uit breidt. In verschillende gemeente®1 jeijn 'honderden personen ziek gewbrden. De ziekenhuizen zijn overvol. Te OhfkfW' allee® hebben 150 mensehen da ®iewwé ziekte. Tot nu toe is er slechts één doode te betreuren. Daar de gen'eebkunüigei diénst eohter verzuimd heeft dienis lijk te schou wen, heeft m'en' de doodsoorzaak niet kun. zij aan u;?j (Wéten zij1, wat 'er van u ge worden ils?" „Op 't oogenblik1 kunnen zij- 't al Wel vernomen hebben,'' antWbordide Bob in -Victor plaa/ts, teiWüjl hij behaaglijk de blauwe rookwolkjes in heldere lucht ns.ar boven blies, „mij® vadier bracht de tijdjng mee naar Lonid'eia.'' -.li; kan het mij® ouden commlarildjant nooit vergeven," sprak Victor thans, „diat hij wekenlang in Valparaiso voor anker lag, en mij noch opzocht noch mij van zijn aanwezigheid aldaar kie®nis gaf. Hoezeer zouden 'wij' ons verheugd hebben dien Waar'digen man hier te zien. niet waar, Cinthia!?,',' „Zoozeer, d)at ik het' evenals gij een béleediging acht, zoo dooi* hem vergeten te zjjn."- ..Dat is volstrekt het geval niet, myla- dy." verzekerde Bob'. „Mijn Vader kreeg namelijk het eerste bericht van Victors; vwrbljjif in Chili te gelijk met den gun- stigan wind1, waarop hij' lang had moete® Wachten, zoodat hij zijn vertrek! van Val paraiso niet langer mocht uitstellen. Overi gens heeft hij steeds met Wlarme belang stelling aan mijn vriend gedacht, en ik ben overtuigd, dat hoofdzakelijk .Victors verblijf aan den voet der Caröillera."s(. hem eindelijk bewogen heeft, mij het lang nen constateere®. De toestand van de meeste paitienten is ernstig. De geneesheeren verzekeren, dat ér van typhus 'of malaria geen sprake is. Veeleer vermoedt men, dab de ziekte ver oorzaakt is door den beet van een tot nu toe onbekend insect. Me®' .acht het in'iet uitgesloten, daat de ziektel verband houdt met de ovaratroomingen van den laatste® tijd en dat met het dalen van het wlater die epidemie hun eind zal neme®. (N. Ei. Ct.) De Maagdénbargwhe moordzaak'. Ia de zaaki Haas-Scihroeder, is een' nieu- ,se feetor gekomen die ze nog ingewikkel der maakt. Sohroeder had! nameDjk ee® vrianu met name Engelhardt, die ®a ee® tijdlang te Maagjdenbuiig te hebben ver toefd opeens spoorioos verdween. Het lijk van Engelhardt is nu onflangs uit de Elba opgehaald. Het bevond zich reeds in verre- gaanieu staat van ontbinding; en had ee® «dhobwonid aan' het hoofd. Uit de lijk schouwing bleek! dat Engejhardt was ver moord. Men acht het! niet uitgesloten dat Sc'hroeder zjjn vriend hééft vermoord' orn! in het bezit va® zijn geld te kome®. Het lijk van Engelhardt zall nu wérde® opge graven om opnieuwl te worden geschouwd men wil namelijk1 trachten vast te stelle®i of Engelhardt en Heffling met dezelfde revolver zjjin omjgebraciht hetgeen natuur lijk bez-wlarend voor Sc'hroeden zou zijn'. (N. B, C.t); FRANKRIJK De uiinislererisis opgelost. Het nieuwe kabinet. PARIJS. Herriot. heelflt een nieu'wi ka binet samengesteld, 'wlaarvan lu| zelf de premier is. De portefeuilles Zij® als volgt .verdeeld: i Premier en Buitcnl. Zaken: Herrio-t; Justitie: Colrat; Binnen!. Zaken: Chautemps; Pinanciëni De Monzie; Oorlog! Painlevé Marine: Renoult; Handel": Loucheur; Onderlwïjs; Daladier; Publiek® werken": H-esse; LandbbuW': Queillc; Arbeid;: Pasijuet; Pensioen'; Bonnet; Koloniën: Dariac. Reeds bij' de eerate ontmoeting met Idie Kamer leed hét ministerie de nedlerlaag en moest heengaan. Zie onder laatste berichten. Het plan tot een aanslag op Koning Alfonü. De derde Spaansche anarchist, die ver wacht werd naar Parijs gekomen te zijn, om daar een aanslag op Koning Alfons te plegen, en die bij de arrestatie van zijint beide makkers ontsnapt -wlas, is Zaterdag ie Parijs in handen! der politie gevalle®. De man erkende anarchist tè zijn em tege- ljjfc' met de béide anderen uit Las Palmas te Parijs te zij® aangekbmen, maar V,a|n een aanslag ofl een! Complot zegt hij ®!ots te wéten. j Een genezing fe Lonrdës oificeel bëvesligd. Voor eenilgen tijd meldldé'men de gene zing van Mme Marien; uit Cappelle (i® ■Vlaanderen), die na indompeling in het bad te Lourdes plotseling werd geneze® en zich nu al b'ijna ee® jaar zonder kruk ken voortbewéegt en heel normaal leeft e® (werkt. Om haan dank' te betuigen, is z iji den 10 Juli weer naar Lourdesl gegaan en Werd1 daar opi het Bureau des Constatiations 'dloor zeven doctoren genezén verklaardl van de| z.g, Potsche ziekte (o'flw'el ruggeniergte- ring) een ernstige e® o®geneie|selijké ziekte j Nu de genezing van lime Marie® offi cieel is erkend, heeft dit aanleiding gege ven tot groote vreugde e®i bijl haar törug- k'cer in Cappelle whehtto haar een feeste lijke ontvangst. geweigerde verlof voor een reis oWer het gebergte te geven. De w)akkere oud» zee man verzette er zich hardnekkig tegen zjjn veelbélovenden ee®igem zoo aa® de gevaren bloot te stelle®, die den oner varen reiziger volgens zijn meening in dje streken te Wachten staan, e® al mijn vexzoekén werden geregeld beantwoord met het -eeuwige: „Ja, als het nog de oude zee wlas! Dia heb' ik mijn schat ting betaald, die doét mij geen kwaaldl meert Maar die VTeemde bergen!" Sind® hij1 echter 'weet, dat Halberg zoo, dicht blij dfe bergen Wbont, komen ze hem' min der vreieim'd voor, en in 't vertrouwen op den naad. en- blij'stand va® mij® vriietaldl veal-j oorloriflde hjj me dié expeditie te onder nemen." „Dus ge wilt dpurginds overheen'?,'-' zoo mengde Leonore zich voor de eerste maal in 't gesprek1, e® Zljj vestigd/: haar dom kerbliamtwie kijkérs op de rotsachtig® hoogten, -dje zich oostwaarts, op geringen afstand somber ten hemel verhieven en als het -wlare he| tvoetet®kl vormden van- de ontzagelijké sneeulwltoppien, die ver derop hun reuzenhoofden in de onble- fwplkte lucht staken. i (Wordt varToigd.) t

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1