NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND ie Courant DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Eerste Blad LOURDES. ruiden Pillen. ïap en Kunst ZATERDAG 10 JULI 1926 ile Berichten i Handelsdrukkerij Dit nummer bestaat uit twee bladen Buitenlandsch Overzicht Bü ITÉN LAND~^ GRIEKENLAND TSJECHO-SLOWAKIJE VAN HET VATICAAN BINNENLAND ÏHE COURANT ielandja II va'n Hans- I te met, 1—0 voor Zee- i abdij va" Orval. [inca© Luxemburg) wior^jtj Madeü gemeld, dat dq (neuscrmonineken lieit| 3 bekende romantische! vain Orval gelegen is, Het zon d(e bedoeling lerhalve eeuwi onderbro- Ivan hel romnninauteits^ <aij die abdij geheel ta' 'bdij geheel te restau- KUMMER 81 22s™ JAARGANG lid iu het; Grand. Hotel 'jissingen gegeven Ivunsfi s matig btezocht, maiaj) dient» g:emeldt te wor« hoog,peil stond.1. Opge» nbsa", rniniaJimir-opèafiK è.iï die klucht „Walthen zijn sclhoonmoedetrV, [irilis. De speleds had.1 applaus in ontvangst (M. Ot.) Spaarbank te Nijmegen Iveranderd in: „National» pibank". rt naar O. L. Vrouw IE voor het feest van IMEL te houden van Juli. rice Nlej. CHAMULEAU, I [Singel 427. retaris, Singel 427. Igmeester aci i |esseling g Amsterdam. ten Wissels fabelwerken Dankbetuigingen Reclamekaarten |irten, Convocaties Enveloppes iServetten eken rend [le Drukwerken zijn i gaarne aanbevolen J blasting, slechte spijs- oude, influenza, luste- Ifdpijn, enz., de er niet. n" 2,- palf 75 een». cent. Verkrijgbaar, dan ge- kst van het bedrag door ortelboer. ela. 553-50 slecht Drukwerk, 'BAAR3 dan een goed drukwerk» NIEUWE Bureaux van Redactie en AdministratieWestsingel 75. GOES; III Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. i|' Bijkantoor MIDDELBURG, Marktl en 2; Telefoon No.474. Abonnementsprijs f 1,90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; AdverientiSn van Itotö regels f0,90, elke regel meer f 0,15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager. GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT BELEZEN IN ALLE KRINGEN JESTf VAHWAS riS]*Afc* ara pakjt Het „Antwerpsche Handelsblad" heeft een hoofdartikel over den uitvoer van le vensmiddelen naar Duitschland cn Neder land, wat wel de aandacht» verdient. Om een gedachte te geven van den uit voer aldus het blad zij' gezegd dat te Brssenich dagelijks laags het tolkantoor meer dan vijftig; Zwaargeladen, vrachtau to's met eieren, groenten, enz', voorbijrij den. Gedurende de. maand! Mei wórde» meer dan 70.000 E.G. aspergen uitgevoerd' voor een waarde van -100.000 fr., bloem- koolea 200.000 K.G. voor een waarde van 500.000 fr.erwten, wortelen, tomaten, kersen, aardbeziën, 70.000 E.G. voor een waarde van 200.000 fr. Het blad vraagt dan maatregelen ter be scherming van het binnenlandse!)! verbruik. Over ket argument, dat uitvoer noodig is om dc betalingsbalans te verbeteren, rede neert het als volgt In 't algemeen gesproken is dat juist. Maar niet in het geval, dat ons hier bezig houdt. Vooreerst is do betalingsbalans in dit geval niet in staat om de handelsbalans te beïnvloeden, omdat men niet zieker is, dat de gedane betalingen in vreemde d|e- viezeu wel het land terug binnenkomen. ■Vervolgens wordt een grondstof, die als volksvoedsel dient, tegen te lage prijzen het land uitgevoerd, terwijl 60 o/o van onze levensmiddelen tegen dure doMars, ponden en guldens moeten ingevoerd wor-- den, dus tegen hooge valutaprijzen. De aanpassing: naar buiten werkt onmiddel lijk, maar die van buiten naar binnen eerst na maanden. In Italië spreekt men "thans van een veldslagi van het graan; welke uitdruk king is ontsproten aan het brein van den Italiaanschen dictator. Italië gebruikt per jaar 7 mihioen ton koren. Tot nu toe le verde. een goede oogst ten hoogste op 5 millioen toen. Mussplini wiil! nu trachten dit cijfer op te voeren, en aldus het bedrag dat Italië voor gïaanimport apn het bui tenland heeft te betalen, aanzienlijk verla gen. Er is een speciale film vervaardigd, waarop de resultaten van betere land- bouwbeoefening en bobo uw in gssys temen, in beeld zijh gebracht, en op het Colonna- plein vertoond, vlak bij' het ministerie van Buitenlamdsche Zaken, op welks baleon de Duce dc vertooning pleegt ga.de te slaan. In den loop dezer week „draait" :de film in 100 Italiaansohe provinciesteden, terwijl ieder dorp opi aanvraag dit propaganda^ middel tot zijn beschikking, kan krij'gen. In een correspondentie uit Lissabon la zen wij dezer dag.en merkwaardige be schouwingen over de toenadering tusseken de beide landen van het schiereiland fier Pyreneeën. Aan de gezantschappen, welke de regeeringen dezer landen bijl elkander onderhouden, is over en weer een hoogere rang toegekend, en dit feit is slechtje een der verschijnselen van de gezindheid, Idfe zoowel aan 'Spaansohe als aan Portugee- sche zijde gevonden wordt, om in vriend- schappelijker verhouding tot elkaar te ko men. Bizbnder hartelijk w'a,s die betrek king tot voor korten tijd niet. Ze waren het in den loop der eeuwen eigenlijk nooit, 'Veeleer bestond er-tusschen beide Stafen een geest van naijiver en achterdocht, de stamverwantschap ten spijt. Aan het ein de der zestiende eeuw, in 1580, werd Por tugal door Spanje geannexeerd, maar deZe annexatie bleek onhoudbaar en zOstig jaren later herkregen de Portugeezen hun zelf standigheid. Dat de gezindheid jegens de Spanjaarden er niet vriendelijker op ge- worden was, laat zich' denken, schrijft „tiet Lentrum". De volgende eeuwta braohlten weinig verandering m de wed^zïjlcWto verhou dingen. Verder dan tot afficied-vtienfi- schappehjke relaties kwam men niet De gebeurtenissen in 1908 en 1910, wtelke het einde der Monarchie in Portugal betee- kenden, waren ook weinig geschikt om de betrekkingen inniger té maken en den af stand te overbruggen. De nieuwe repiu, bliek Portugal scheen veeleer een gevaar voor de Monarchie van Spanje te zhllea worden, en het was slechts aan het voor zichtig en verstandig beleid van den cipaansehen koning te danken, dat de ver koeling niet tot verwijdering en zelfs tot vijandschap leidde. Hes te meer trekt thans de toenadering tusschen beide landen de aandacht, 't to do -eerste maal dat dit geschiedt, en zelfs is er sprake van een bondgenootschap, ItZT Z uid - A m erikaanscine Staten zouden deelnemen. Of het hierto» mST Dei, toek<fUit zaJ het leeren- Maar intusschen brengt men dez'a Spaansch-Portugeesche toenadering in ver' t ïL"c ig'®8<hennutsel in den Vol- kenbond over de quaestie der vaste Baads- zetek en de houding, daarbij door Spanje «a Brazilië aangenomen. 1 Zooals men weet is ha Etoas-Hotharim gen, dat na den oorlog weer aan Frankrijk m toegewezen, sinds lang een bewegfC gaande voor zelfbestuur en wordt in dien decst vooral gewerkt door den Edzïu-aer „Heimatbnnd". Deswege heeft dez'e Bond van andere z'y'de heftige aanvallen te ver duren en Iggjt men ham" ten laste de beide provinciën van Frankrijk te willen las- scheuren. De „Heimatbund" heeft daar tegen reeds geprotesteerd en kwam er de' zer dagen in een nieuw manifest nog eens nadrukkelijk tegen op, dat het zulk' een plan zou nastreven. „Het feit, dat wij' ons een nationale min derheid noemen, en eerbied eis (hen voor ons volkskarakter, onze taal, gewoonten en overleveringen", zegt het manifest, „be vat niets anti-nationaals, d. i. niets diat g'evaar zou kunnen opleveren voor de eenhoid en de 'veiligheid van Fraukrjjik, noc'h dat ons Elz'asscr» zou kunnen afbren gen van do gewetensvolle vervulling on zer plichten tegenover Fx-ankryk, waarvan Elzas-Lotharingen een integreej-end deel uitmaakt. „Wij geven toe dat onze wenstfhjan' nooit verwezenlijkt kunnen worden dan door een wijziging dm- .Franscha grond wet. Wanneer wij1 echter een. dergplijlpe grondwetsherziening eischen, willen wij niets anders dan hetgeen vooraanstaande politici sedert jaren voor geheel Frank rijk voorstellen, al. een decentralisatie, die tot het federalisme gaat. Geen rögee- ring heeft er ooit over gedacht om deze rqgionalïsten, federalisten en autonomish ten in de provincie te vervolgen, terwijl' wij, Elzassers en Iiotharingers, die opge groeid zijn in de gedachten'w'ereM (van een federalistisch politiek leven en die, of schoon met z'ekere beperkingen, tot heil van ons land jarenlang! een w'etjravgndle en administratieve autonomie genoten heb ben, als misdadigers behandeld wor|d|m, wanneer wij ons veroorloven voor Eiz'as- L.otharing.en -een constitution eekn status op te eischen, die eeaigfi gelijkenis vter- töont met dien, welken Frankzijk op het' oogënblik van den wspanstiilstandl bjj| ons aangetroffen keeft. Alle) g-ewieldd;adig|e mid delen, die tegen onze beweging in hjet Werk gesteld worden, zullen afstuiten op het vastberaden karakter der ElZas-Lo- tharingers. De dag is niet ver, waarop het Fransche volk begrijpen zal op welke misleidende wij'ze het is ingelicht omtrent onz'e ware oogmerken en hoe personen zon der godsdienst en zedelijke kracht ons gewantrouwd hebben. De Duitsclie Eatholieke Centrumpartij, die den laatsten tijd te lijden Hajdl van den afval van leden, o.a. de oud-kanselier Wirth keerde haar den rug is weer. ver stevigd door den terugkeer - van de ver loren zonen. De jongste bijeenkomst van den partijraad heeft, naar de „Germonia" hot Duilsche Eatholieke hoofdorgaan scihreef, groots winst voor het Cen trum opgeleverd, zOodat de Baad eenlnnani- fest kon publiceeren dat vei-klaart: „De Duitsioke Centrumpartij gaat haai' toekom stig'e taak en haar tookomstigen strijd te gemoet met een vastaaneéngeslothn front." En dit wel voornamelijk dank zijl den terug keer van Dr. Wirth iu de rjjen zijner; oude politieke vrienden, een feit dat Dr. Brauns, de Bjjksminister van Arbeid terecht als een „verheugend feit" kenmerkte. Dë rede voeringen door Dj-, Mars, Dr. Stegefc- wald. Dr. Wirth1 en Dr. Brauns gehouden, vormden alle één welluidende harmonie. Krachtige, eendrachtige samenwerking op de basis der bekende Centrums-wcreldbe- schouwing en op die van overtuigd-repu- blikeinsche beginselen. Neen, z'eide Wirth en heel de Partij raad steunde met hem in „het Werk! van Weimar is geen episode, docJii het repubiikeinsicihe karakter van den Duit- schen staat moet stevig! verankerd Wor den." Hot Centrum 'heeft tot taak in de- mocratischen geest het volk te leiden en daardoor juist remtaend op te treden tegen over revolutionaire stroomingen. „Wij: zijn geprononceerde republikeinen met sociale idealen." Zulke t aal is duidelijke mannen taal en de toejuichingen, die erop volg den, spreken even beslist. He(| Centrum heeft al z'iju leiders wieer in harmonie ver- eenigd gezien onder de hoogopgehjefvlen republikeinscihe vlag. En van zulke lei ders, mannen uit één stuk, die op eein ba- paa-ld oogenblik aliïe vroegers oneenijg^ heden weten te vergevten en vergeto eb elkaar de broederhand reiken heeft 1 niet enkel een partij) haar voordeel, doch ge heel een land, als van beüijdexs en strij ders die oavervaard opkomen, voor recht en billijkheid en daardoor de beste wach ters zijn op den burcht der maatschappe lijke orde. DUITSCHLAND i Schandelijke zwCljurtij. KEULE (W. B.) Maandag veronge lukte op den Bïijh een motorschip, dat ge laden was met vaten wijn. Het schip ztonkf snel en de bemanning kon met moejtje wor den gered. Intusschen waren honderden1 mensoben -aan den oever bezig de ronddrijvemld'o vaten aan wal te brengen en nadut zich' een groot aantal daarvian in het) 'beziïtf van de „redders" bevond, ontstondl een woest drinkgelag, ten gevolge waarvan meer dan twintig personen wegens alco hol-vergiftiging in het ziekenhuis moes ten worden opgenomen. Beeds vijf perso nen zijn aan de gevolgen van ban drank zucht gestorven. BELGIE De havenstaking te Antwerpen Do readers te Antwerpen hebhen, na, de weigering der stakers om met een loon, dat tot 1 'Augustus 38 francs per dag en dan 40 francs zou bedragen, genoegen te ne men, voor direct een dagloon van 40 frs. aangeboden. Do stakern hebben dit aanbod aangenomen en Vrijdag j.l. liet Werk her vat. Die financieel© crishi Men meldde Donderdag! aan d'e N.BcCt. De nieuwe sprong van de buitenlandsche deviesen bracht zoowel op de beurs als in do stad' een geweldigen indruk teweeg. Het feit, dat op do nn-beurs het pond de 202 bereikte, de dollar 41.10, de gulden 16.50, do rijksmark 9.78, werd' op str-aat on in café's druk besproken. Voor somimigo wisselkantoren was het volk! te hoop g!e- loopen en werd heftig gediscussieerd. Do domineerende toon is vrij pessimistisch. Het g.ewon-e publiek, dat de regeering niet ziet ingrijpen, vraagt zieh met onrush af ,of het huidigg kabinet even onmachtig, is als liet vorige om de daling van den franc tot staan ta brengen. FRANKRIJK De .Marcikko-conlcrciltie. Het Fransche Deiiartement van builon- landsohe zaken deelt mede, dat idle Fran sche en Spaanscho gedelegeerden thans in principe: overeengekomen zijjn Abd-el-KriJn naar Madag-pskjar te verbannen. Er blijven echter nog zekere punten te regelen al vorens een definitieve beslissing genomen kan Worden. PABIJS, 8 Juli. (B.T.A.j Dei blafien vernemen uit B-abat, dat Abd'-el-Erilm thans zeer spoedig naar Madagiascar zal vertrekken. De fiiiancicelr crisisj PABIJS, 8 J.uli. (B.T.A.) De radicaal- socialistische groep heeft na een bespre king over de financdeelo debatten besloten om aan dei regeering verschillende ophel deringen te vragen betreffende haar bedoe lingen. Vallen de antwoorden bevredigend uit, dan is het waarschijnlijk, dat de groep in groole meerderheid voor de regeejring zal stemmen. ENGELAND 13staking in de Fngelschc mijnen. LONDEN, 8 Juli. (B.O.) De 8-u.renw'et voor do mijnen is door het hoogerhuis 'in derde lezing aangenomen en door den ko ning onderteekend-. Men schrijft aan do Maasbode: Dez'er dagen heeft een indvukwiekkbnde dienst plaats gehad' opi het nieuwe korkhbf te Lerwick, in tegenwoordigheid van auto riteiten en de opvarenden van het hospi- taalkerks"chip „De Hoop" ter gelegenheid van do overdracht van het stuk grond dat aangekocht is door de Nederlandsche re geering, voor een laatste rustplaats Van Nederlandsche visschers die in Lerwick of in de ShetlandWateren komen te sterven. D'e grond, welke aangekocht is door Ne derland, ligt in ket midden van het kerk hof van Lerwick. Vroeger werden Ilol- landsch© visschers, die te Lei"wdck stiarvfen, begTaven aan den voet van het kerkhof, doch in de toekomst zullen zij1 ter aarde besteld worden in het stuk aangek'ocjhlt'en gj'ond. Een vogelvrij verklaarde eisrlit pensioen. Uit Berlijn wordt gemeld, dat generaal' Piastiras, de leider der revolutie in 1922, op wiens arrestatie een premie is geteeld, zich dezer dagen op het Grieksdhe gezant schap te Parijn heeft vervoegfi met verzheik! hein pensioen uit te betalen. Pangalos de president heeft telegrafisch bericht gege ven, onmiddellijk aan dit verzoek te vol doen. D© Husfcesteir te praag. Don 6den Juli is het een jaar gieteden, dat te Praag; Ja beruchte Jan Hus-feestje-a gehouden w-erden, die om hun antó-clenicaal' kaTakter ©n bijzonder om de offiöijeeDe deelname van den kant der regoei-ing oene grove beleedigdlng bete©kenden voor den H. Stoel en tegelijk voor alle Tsjeahischd katholieken, en de laatste oorzaak' wad voor het Vert^-ek van den pauselijken nun tius uit Praag. De feesten voor dit jaar Werden zbo mogelijk nog grootep opigezet. Niet zonder reden heeft men het grooto Sokol-ctangïes, dat van 38. Juli te Praag gehouden werd, en dat eene enorme mani festatie van het Tsjechisch© nationaal ge voel Worden moest, tot middelpunt van het feest g'emaakt. Deze Sokol is een al-Slavische tffiurnbond in de oostelijke jandfen, wiens ledental) in de handerdduizenldkn loopt; hij! beoogt niet alleen de beoefening, der sport, doch ook' „kuituur". De Tsjechische Sokol staat sinds den kultuurkampf verreweg! onder den invloed der vrijmetselaars en socialis ten en herinnert overigens aan de heiden- sche Spartanen. Nu heeft men den II. Vader (fooral daardoor een kaakslag willen geven, om den Poolscihen katholieken Sokol aan deze feesten te doen deelnemen. Natuurlijk werd den Polen niets gezegd van de anti- tlaricale bedoeling van het congres; hun Werd alleen g-ewazten op de Al-Sl'avisch'ë strekking. Beeds zOu een Toolséie aSdeelingl ko men, toen opeens do Foolsche katholieke pers 'het sluwe spel der Tsjechen ontdekte. Niet voor nieta is het devies „Voor God en Vaderland" en de Polen weigerden aan ©en anti-olericale demonstratie deel te neimOn. Hierbij, sloten ziidi vervolgens da andere secties aan. Het hoofdbestuur der Pool- sche afdeelingj verklaarde op den Sokol- dan, den 2'0sten Juni te Eatowajfsch1 ge houden, dat gpen enkele Poolscfaa Sokoï naar Praag zöu gaan, omdat de Poolscihe turners naar de stem1 van hu,n episcopaat wilden luisteren. Die Pools'öhe Sokoll) heeft z'iclh den onlangs ontvangen pauselijlken Zegen waardig getoond. Ook de Bisschop van Trier verklaarde in den diocesanen „Eirehlichen Anzoigjer", met het oog op eventueel© uithoofiigim gen aan Duitsdie turnbonden, „dat den' Katholieken oen© deelname aan een, zoo danig- voor dep H. Stoel beleediigend feest ter huldiging van een ketter niet geoor loofd is." Welk standpunt do Tsjechische regeering nu denkt in to nemen, is nog niet met -ze- kerkeid te Zeggen. D© nationalistische ein socialistische partijen hebben er op alle mo gelijke manieren op aangedrongen, in de pers, in vergaderingen en zelfs in het par lement om de regeering tot officieel© deel name te bewogen. Deze heeft intusschen nog sïeeds hl©t stilzwijgen bewaard. Daar het eene extra parlementaire regeering is en zij) dus met de meening! der coalitiepartij! niets heeft uit te staan, zöu men licht haar niet-verschij nen durven verwachten. Het bbvenstaaniclis is ontleend aaU een mëcijed'eeling alan „De Tijd", „De Maas.- bbdie"- 'wist te berichten dat d,e presi- Idient van Tsjecho-SloW|akije verhödeln heeft, om de Husvlagi van uit htetj presid'entieel paleis te 'djoen wapperen, terwijl' hij1 d© sprekers op 'dj© HuZfeestjen' gelast hééft, uit hun redievoeringein tel wieren wat do Katholieken zou kunnen kienkfen. SPANJE W(cier cent Spaansch anarchist gearresteerd. PABI-JS, 8 Juli. (Bel'gh). Inspecteurs van politie hebben vanochtend om 10 uur te Antony bij! Parijs), toen hijl op het punt stond, in een tram to staplpep, e,em Spanjaard, die als anarchist bekend staat, gearresteerd. Hij: heet Joseph Alamarclka, bijgenaamd de Chinees, en is 2'5 jaar oud. Men zeide, dat hij een madepïichfagp is van de Spanjaarden Asclaro en Duretti, die reeds zijn gevangen genomen wëgens het beramen van een complot tegen den koning van Spanje. Een huisonderzoek, hij) hem' gehouden, heeft geen enkel resultaat opgeleverd. PORTUGAL LISSABON, 9 Juli. (Belga). De minis ter van buitenlandsche z'akem heeft d'e gezanten van portugal te Parijs, BOme, 's-Gravenhage, Madrid en den Voorzitter van de Port|ugees'che delegatie bij1 den Volkenbond teruggeroepen. AMERIKA Naklanken over het, Eucharistisch Congres'. Een merkwaardig voorval in den Kardinaalstrcin. Gedurende de reis van den rood'en Kar- dinaalstrein van New-York naar Chicago bemerkte de ambtenaar der controle even na het vertrek van NeW-York, hoa op het allerlaatste oogenblik twee journalisten in den trein hadden Weten te komen on'et de bedoeling: om, gelijk zij; verklaarden, den verschillenden Kerkelijken Hoogiwa-ardig- heidsbekleeders een interview' af te nemen. De chef zeide niets, knikije even en d'ë jour nalisten dachten bij zich zelf, „dat ds toch1 maar fijn gelukt".toen plotseling te midden van een groote. onafzienbare zandvlakte, waar mijlen in den omtrek geen stad of stadje was te ontdekken, de trein zijn vaart inhield' en eindelijk stopte. De chef ging naar de journalisten en zeide: Heeren, ik heb den trein expres voor u laten stoppen, dus wilt u zoo goed zijnen een gebaar beduidde, dat zij hadden uit te stappen. De journalisten voldeden aan dit bevel of ze graag wilden, of niet en kregen, in de urenlange wandeling, die ze hadden te on dernemen, tijd otm! te denken over stof voor artikels. Een toespraak van Z. H. den Pans. De Bomeinsche correspondent van de „Köln. Volksz." meldt aan zijn Uhd: BOME, 6 Juli. Z. H. de Paus heeft Maandag bij de ontvangst der studenten van 't Latijasteh-Amerikaansch college, waar, in verband met de Kerkvervolging en de sluiting! der priester-seminaries in Mexico, de toeloop der Mexicaansche stu denten thans zeer groot is, een toespraak gehouden, waarin Z. H. zijn innige deel neming1 met het lot der Katholieke pries ters en leeken in Mexico betuigde. Nadat de H. Vader bijizbnder had) gewe zen op de noodzakelijkheid, dat alle Ka tholieken kunne Mexicaansche broeders en zhsters in hun gebeden herdenken, prees Ze H. de trouw van het Mexioaansehe volk, dat in Zijn bloed en leven de hechtste tra dities van Katholicisme bgzit. Daaroui juist iis 'het des te smartelijker, te moeten taaz'ien, hoe een zoo nobel volk. zóó slecht behandeld wordt. Het is niet enkel' on rechtvaardig, het is in waarheid duivelsch, zóó de gevoelens van een volk te kwetsen, in daitg.ene, wiat dat volk het' dierbaarst en meest eigen is. Beta afschuwelijk hoon is liet, als men onder zulke onistandighedan nog van gewetensvrijheid en wetsgeZag durft spreken. Ze H. w'ees er op, dat Zelfs de heiden Cicero erkepde, dat een w'et naar den maatstaf der gerechtigheid' moesti beoor deeld worden en besloot m'et een verwijken naar de geschiedenis der Kerk', welke leert, dat telkens als de nood het hoogst' geste gen is, Gods hulp nabij) is. KORTE BERICHTEN Uit het g-eheele rijk, vooral uit Thü- riugen, Saksen en Frankenland' werden Donderdag opnieuw hevige wolkenbreuk- achtigle regens en onw'eders gemeld, welke voov 'een g;root deel zeer ernstige schade hebben aangericht. Het spoorwegverkeer tusSchen Mexico en do Vereenigda Staten is tengevolge van de groote overstroomiirgen verbr.oken. Een groep arbeiders van een papier fabriek zocht te Simbach voor een plotse ling' losbarstend onweer beschutting onder 'een grooten boom. i Een bliksemstraal kliefde den boom in stukken. Vier arbeiders werden op slag gedood, 3 zWani' ,de'overigen lüeiht gewond. Te W»Iffsegg in Wuertemberg heeft de oudste z'oon van den in. Serajewo ver moorden aartshertog! Ferdinand, de 25-ja- riige dr. Max Hodenborg, zich' verloofd met do 22-jarige gravin Elisabeth von Wald- bui-g. Vanaf 31 Aug-, a.s. zal ta Grieken land het huidige douanetarief worden ver laagd. Het paleis Belvédère te Wavohau, dat tot nu foa tie Woning van den presi dent der republiek was en sinds de gebeur tenissen in Mei verlaten was, z'al worden ingericht als wbning voor maarschalk! Pilsudski. 'Het gemeentebestuur van Berlijn heeft besloten een bedrag) van 2f> millioen1 mark ter 'beschikking te stellen voor h'etf bouw'en van woningen voor onbemiddelde ■en kinderrijke gezinnen. In den omtrek van Breslau hebben Woensdagavond leden van de rijksvlag en roode frontstrijders duchtig) gevochten met de leden van da schutterij! De poli'tip, die tussohenbeide kwam, kreeg er ook' van langs. Voorloopig zljln nu verdere betoo gingen in de open lucht verbodeu. Prins Primo de Bivera gaat naar Pa rijs om da revue op 14 Juli bij' te wonen. De Koning en "de Koningin van Spanje Zullen dan ook weer te Parijs1 uit Honden terug. Zijn, en hij zal met hen naar, Spanje terugkeer en. Minister Hontart verklaarde iu den Senaat, dat de Belgisiche regeering da franc op 8 cent wil trachten ie stabilisee- reu. De huidige toestand van even. 6 ctent baart onrust onder de Brusselscha bevol king, Da rijkspresident Hindenbuj-g) gaaf half Augustus met vacantia naar Oppen Beieren, waar hij) zijn vacantia op een! landgoed door zal brengen. In Piac'erz'a is een groot stads'gei- deelte onder water geloopen. Hagelslag heeft in de gehaele omgeving groote sclhadë aangericht. Do temperatuur is gedaald. Uit boven Italië wordt sneeuwval gemeld, In eenig.e gemeenten van het gebiai Troppau is hagel gevallen, waardoor de oogst grootendeels vernield' Js. Een nieuwe mecanicien is uit Londen vertrokken, om zich bij Alan Cobhaan aan te sluiten, die zijn vlucht naar Australië zal hervatten. - - -*■ Prinses Juliana naar een tentenkamp. Prinses Juliana wor(i|t den 19 dezer van haar buitenlandsche reis terugver wacht en Zal djan verder haar vacantia1 doorbrengen in het tentenkamp) aan het Aafdhnis, bij' Apeldoorn'. Do Koningin heeft enkele vaste tenten laten aankno pen, d(i© thans geplaatst wórden. Dc Ivoninein-M#ed«r. .Woensdag heeft de Koningin Moeder te Arnhem' een bezoek! gebracht |a|an hef Openluchtmuseum, en ;d|a.arna aan het le- .gentfuseum opj bet kasteel Doorw!erth. Het Nederlandsch-Belgisch verdrag. Naar de Brusselsche correspondent van fie Telgr. verneemt zal de Belgische mi nister van Buiten.].andisehe Zaken ,Van- «ïeryelde aan :de Kamer voorstellen1 de zitting van Dinsdag a.s. te bestemmen voor d)o beraadslagingen over het' wtetsontwerp hot raitilBickitie vani het Nedierlandsch-BeL gisdh Vefdtrag. j

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1