NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Voorde tweedemaal getrouwd, OINSDAQ 6 JULI 1926 TSZAKEN Buitenlandsch Overzicht FEUILLETON BUITENLAND »CHE COURANT NUMMER 79 22»» JAARGANG verwienhon, maar jong jfött van zei Fj werken lee- slotte e«n juiste en zbrg- euz'c. Ben 'krachtig stuk- cseker over die onreinheidlj paar Madtelgdeln, die hier den onreinheid: a-anrajkien ml ze te voorkomen, 'itlfi (schrift nu en dan op ens flink! terug te (ko- 3 probleem d(er opvoeding van koppigheid, v»s)U- onredelijke kbppigheid, joïsnva in plaats van een belangstelling en liar- met onzen mte(d|eniffinsch: n uitingen! over djat da- gebrek Tvondjen hien als Wreedere beschouwingen d;e Roudk! begint een edielijkei vorming van, 't 't hoogste en eerste .in >et steunen! op d,en gods- rroeg beginnen: -wanneer uitstelt tot latere» leof- ille pogingen af op 'wleer- nversohillifihedd de» Jiin- rs aantiidjdeini hun kind, :en zinnelijke wljjze eigen dikwijls beloond, kind'er- door dio vingers gezien, eerste wboidL ingevolgd'! n vut verstandiger; zijn iet idjp kinderen, Wat inla nder zwak. wat minder izijde geeft d;e resultaten dood het Nedierlafldsehe ■A. te Arnhem gehoudpn.' gereeht te Gees. ntonsr echter te Goe» zijn na: Leerplichtwet: L. v. P., 5 d. ind arbeid laten verrich- rsake, f 15 b. s. 15 d'. ij L. P. Wi, Kortgene, M. G., Goes, f 10 b. te. tballen: P. J. M. L., Goes, d. B„ aldaar, f2 b. b. iooL et oenten spelenH. T. b. s. 2 ,w'- tech., A. v. H., ouders. ich' met een geweer in het A. V., 's-Heer-ArendsJreri' d. in in da haven te Kort- Kortgene, f5 b. s. 2 w. Arbeidswet: J. B., Krab- f f 2| b. s. 2 m. 2 idl eglement op de wegen en J. C., 's-Heerenhoek, f5 voorwerpen koopan van uilen: A. V., zonder be ts, f 25 b. s. 25 d. op openbaren weg laten Goqs, '10,50 b. s. 1 niet zuivel' houden: J. S., b. a 5 d. een niet daarvoor bestemd P.,Kate, f 5 b. s. 5 d. en, vermengd met water: md, f 100 b. s. 50 d'„ M. d. dakerke, f 250 b. s. 3 annd. t bij oefening der brand- ezigi zijn: J. K., Kapelle - M„ M. C„ J. V:., Kwa- s. 3 d., G. J., Hoedekens- diteitswet': D. J., Wiemel- ïi, aldaar, O. d- S„ aldaar; P. v. S., Ierseke, 42 maal 1 fdag'. reeft met eieren bij zich Tholen, £0,50 b. s. 1 d. •s perceel in Scheld'e viis-' 8., Ierseke, vrijgesproken s percieél in Schelde zlich v. S., Iersekte i 5 b. s. 5 |d. ivonds rijden z'onder ach- Kattendijke, D. L., Elle- Ierseke, O. Wj L., Goes, J. E., Wolphaartsdijlk, f3 en waarvan nummer en let- k zichtbaar zijnA. v. Wl, 5 b. s'. 5 d. en en geen signaal met den M., KruinnngenJ. F. O., 1. d. P., Goes, f 10 'b. s. Drjewegen, f 15 b. s. :15 d. veiligheid van het verkeer igen: C. v. d. E'., lersekp,' J. d. D:., Kortgene, f'25 irtuig zonder noodzaak de den weg houdenJ. v'. b. s. 5 d. n signaal geven, een andore- rhand niet voor laten gp.an een auto waarvan IgHtlesr st duidelijk zichtbaar zijn -op-Zooxn, 3 maal f 10 b. e. niet op tijd vertrekken d 1'3 of 3 d. h. te breede la.st. v^rvoferen nolle f 10 of 10 h'. iet op eerste vordering, van stilhouden A. ff., Hein- )f 15 d. h. stsen zonder licht: M. P. f 2- of 2 d. h.C. v. d. Wc, D., Katte,ndijkeJ. B., H., HeinkennzandT. T., H., Halsteren f 5 of 5 d. dronkenschap eens anders eigenJ. V., Ileinkenszand 14 j. koopman te 's-Heeren- r beroep aangefceekend te der rechtbank te Mdddel- uni j.l. waarbij hij terz'ake ngf van -een paard is ver maanden gevangenisstraf,'' NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie enAdministratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Marktl en 2; Telefoon No.474. Abonnementsprijs f 1,90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; AdvertentiSn van 1tot6 regels f0,90, elke regel meer f 0,15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regeis, beduidend lager, GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Ovtr de Belgische onafhankelijkheid; van de frank schrijft het Brusselsche „Laatste Nieuws" het volgende: Nu in Frankrijk de heer Caillaux op nieuw minister van financiën is, worden hein allerlei plannen, en. zelfs de mieeslfj tegenstrijdige, toegeschreven. Niemand zal het financieel talent van den heer Caillaux betwisten, en, in welken lastigen toestand Frankrijk ook moge ver- keeren, toch' is het niet uitgesloten dat de heer Caillaux het staatsschip van de Fr.an- sche financiën opnieuw weet vlot te krij- gwi. Dat wenschen wij van harte aan onze Zuiderburen, maar intusscheni vestigen wij hier nogmaals de aandacht op de lichtzin nigheid waarmee er is gesproken geworden van een Fransch-Belgisehe solidariteit op financieel gebied. Die solidariteit zou er thans op neerko men dat Belgjë te wachten heeft op de be schikkingen van den heer Caillaux. Dat ware inderdaad prachtig, m'aar hoe ongelooflijk het ook schijnt, houden wij 'het er voor dat sommige Belgsiche kringen het er hebben op aangelegd om den Belgischeni frank solidair fca maken met den Fraaisohen frank. Het was immers blijkbaar strijdig met hun financieele belang'en dat onzte frank op 105 of 107 zou gestabiliseerd; wlorden. Aan het algemeen belang lieten zij zich veel minfler gelegen; in dat op zicht beschouwden zij hun taak als vol bracht, wanneer zij wat gescholden, had den op de regeering Poullet. Wij zijn echter overtuigd, da.t hof thans aan de, breede massa is duidelijk geworden hoe wij alleen door een eigjen financietClie' politiek nog kans hebben om er uit te ge raken. Daarvoor is echter ook in het land verstandelijke onbevangenheid een ver- cischte, want ook de moreele onafhanke lijkheid beheersöht de stoffelijke levens voorwaarden van de volkeren. Met de moreele onafhankelijkheid' is het echter in allerlei frankiijonsche kringen, die in ons land toomaaghevend willen zijn, werkelijk treurig1 gesteld, e,n langs een an deren kant is de massa in een stad als Brussel nog al te z'eer het sla.ditoff'er van ■een zieldoodend onderwijs, opdat zij een duidelijk besef hebbe van haar 'belangjen. Kwam Karei Buis, de betreurde burge meester van de hoofdstad, onder de leven den terug, hij, die destijds zijn verontwaar diging uitdrukte, over de annexatie van de geesten, hij zou slechte verachting over hebben, voor allerlei beunhaz'en, dje geen hgogere Belgische vaderlandsliefde ken nen dan de dienstbaarheid jegens Frank rijk. Dat gebrek aan eigen wil en eigen be leid heeft België in de laatste tijden maar al te z'waar moeten inboeten, maar meer en meer is het besef doorgedrongen, ztelfs ondanks de financiers, dio er andere op vattingen opi nahouden, dat ons land zicih in geen enkel vreemde schaduw mag laten dringen. Mogë zulks duidelijk blijken ook uit het riege er ingsb eleifl Het begint in de gezinnen der stakende Engplsche mijnwerkers te nijpejn. In vele districten zijn zij' aangewezen 'op de arm- bedeeling, die slechts een miniem bedrag ter ondersteuning van de vaak groote ge zinnen kan aanbieden. Het gevolg hiervan is, dat talloozte1 families langzamerhand hun meubels verkoopen, de vrouwen ver mageren en de kinderen ten gevolge van ondervoeding ziek worden en in vele ge vallen met ondergang worden bedreigd. Deze nood heeft in de Eng|elsche pers aan leiding gegeven tot een scherp debat.. Do inspecteur der nationale vereeniging voor hot verleenen van steun a,an arme kinderen heeft nl. gerapporteerd dat er weinig nood ui de mijnwerkersgezinnen' heerscht en dat dB nood, die er heerscht, afdoende worldlt testreden door de plaatselijke autoriteiten. Het z'gn. Vrouwencomité tot steun aan de 35) —0-4 „Beter, iwas het antwoord;, „Voor he den Leeft de dokter haar nog tot algeheelë rust en stilte veroordeeld. Langer da-» tot morgen evan'wel zal zich! haaf ongeduld! wel met laten beteugelen, want zij' haakt ftr naar den, redd,en haars levens te be groeten, hem zelf haar dank' uit te spreken. Victors wtengen werdén bij deze troos tende woorden met een hellen glod vaU VVertogeD' HiJ eohttr geen lukte hem611 s^om™e buiging slechts ge- ?h,üecu teschouwlhe heml weer met voxsdhendrn blik. ,,'tls toch eën eigen- aardïge matroos da<5ht hij, in stilte. „Diej ridïL 1 en; moediS> een eD hulpelcozen enLw'akkea f eeB| tloeitv:aard>g Christen aan den voet van een kruisbeeld en heelt dfaarbij een houding, die den edeistien jongmen hidalgo niet zou misstaan." „Senor' sprak hij opeens en nam dien! over Idleze voorname betiteling üi6t wéinig nig verrasten Vieto bij die hand, „w!ij zul- len tjjfl genoeg hebben, uitvoerig te bespre- mijniwie-rkersvrouwen en kinderen komt te- gltui dit rapport krachtig op en noem'fi tal- looze plaatsen, waar de nood ondragelijk is 'en maakt melding! van rapporten vain artsen, waaruit blijkt hoe ellendig de kin deren er aan toe zijn. Het noodigt daar om een vertegenwoordiger d'er vereeniging uit samen met een vertegienwoordiger van hot comité een inspectiereis t'a maken. In de pers. in het bijzonder in de „Dadly New's". wordt bet rapport der vereeniging vrij scherp geeritiseerd. Het Eag.elsche Lagerhuis heeft Vrijdag bij de behandelingl de.r vea'],engipg. (v.aa den noodtoestand, met 256 tegen, 95 stem- inBD. een amepdement d'er Arbeidiei'spartij verworpen, waarbij de politiek der regjee- rimg werd veroordeeld als zijnde een. be letsel voor het herstel van den vrede in do steenkoolindustrie en een bedreiging van de openbare orde. Baldwin had .Vrijdagmiddag i» oen Her zaten van het Lagerhuis opnieuw; een on derhoud met MaeDonald en Henderson. De premier heeft toen uitdrukkelijk ver klaard, dat dn regeering er niet aan denkt, de Donderdag aangenomen w'et op dejn 8-uren dag in te trekken, maar er heorstelht in~g|Oed ingelichte kringen de overtuiging, dat er belangrijke gebeurtenissen voor de deur staau. De beide laboor-leiders hebben zioh nog niet nader uitgelaten, doch ook zij schijnen den toestand minder donker in te zien. Echter heeft woer Cook, de secretaris van den mijnwerkersbond, naar aanlei ding van Baldwins bekende verklaring gezegd, dat de mijnwerkersbond iets zou te overwegen hebben als de regeering de aühturemwet introk en waarlijk doeltref fende reorgjanisatievoorstellen deed. Dat klinkt niet zoo ong.tastig. En dan heefij de secretaris-generaal der internationale federatie van mijnwerkers, Hpdges, op zijn doorreis na,ar de algpmeene vergadering' van den -, Duitseben mijnwerkersbond' te Saarbrüeken, verklaard, dat alle berioh- richten over het spoedig, te verwaohfjen einde der mijnwerkersstaking als' bawusto onjuistheden of als het gevolg eener ver keerde interpretatie der feiten moeten wor den beschouwd. "W'el heeft de door Baldwin in het Lagerhuis afgelegde verklaring een zekere mogelijkheid tot heropening der onderhandelingen 1 geschapen, doch. in do staking zelve is tot dusver geenerlei ver andering gekomen. Hij, Hodges, meende, dat een verandering ip den toestand in da ■eerste veertien dagiea nauwelijks is te ver wachten. I Bijkskan&elier Marx heeft in de verga dering van den Rijksdag ©en verklaring voorgelezen, waarin gezegd wordt, dat de regeering naar aanleiding van 'den brief van den rijkspresid'ent besloten heeft aan het bewind te blijven, nadat z'ij; eerst van plan was geweest ontslag te nemen, ^fij zal tracihten vóór het najaar een oplossing «ter kwestie van de schadeloosstelling te viud'Knzal zich echter niet verzetten te gen verlenging tot December van den gel digheidsduur van de wet, waardoor alle processen tusschen de bondsstaten en hun g&waz'en regeerende huizen worden ge schorst. Marx legde deze verklaring af, nadat Bell en Graaf Westarp verklaard hadden, dat hun respectieve groepen, na melijk de soda,al-democratische en da Duitsoh-natkmate;, tegen het' ontwerp zóu- d«»n stemmen. Er is echter in derde lezing niet over gestemd, en, door het in tie trek ken. heeft de regeering het nu een eervolle begrafenis bereid. Voorloopig. beeft men nu een half jaar den tijd om te trachten het óf met d'd sociaal-democraten óf met de Duitschp ■nationalen over een financieele regteling' met de vorsten eens te worden, want' het 1 Juli afgielo,apien „Sperrgesetz" i^ Vrijdag met overweldigende meerderheid1 van stem men (n.l. 333 tegen 17 bij. 97 blanoot stejm- men) tot 1 December verlengd. Alle pro cessen, die de verschillende vorsten tegen ken. Wat ons beidlen zoo na aan het hart ligt Voor het oogenb'lik verzoek' ik u mij te volgen, en! het ontbijt met mij' en mijne zuster te dleelen. Ook' zij' verlangt ar naar, Cinthia's edielen redder te zien." Viktor wist niet, wat' hem overkwam. Hij, die gdwone matroos, door den fïeren senor zeiven aan zija familiefcafel genoo- digd, als een geëerd gastl Don Ramirez1 iwas echter niet tever geefs een zoon van het dichtelij'ke land. „vol zonmesbhijnOndpnks zijn jaren, zijn djiepe smart, leeï'do toch in hem een Btierke trek naar het avontuurlijke en romantische. De jonge vreemdeling had reeds giste ren in zijn plunje, gehavend door die sporen van zijn moeitevolle voetreis, een bijzon- deren indruk op hem gemaakt, en de ziwij!- gen'dle, maar onmiskenbaar wlarme deelne ming in zijn eigen leed{ had zijn awhar be- proéfldl hart wleldadfg getroffen. Doch nu Cinthia dezen morgen welsprekend en' met wóórden van 'de warmste/ erkentelijkheid; haar grootivaidier vertelde, hoe de jonge matroos haar met gevaar van zjj'n eigen leven van een wissen dood gered had, hoe hij haar 'd|a,arna, toen zij. na een dagen- langr onidjzavalken langs de olipp en rijke kust aa,n lahdj kadi gebracht, en dé kapi tein, gevaarijjk ziek' geword;en, zich zelf de landen voeren, blijven dus tot het eind van het jaar rusten. En dan? De crisis is, zoo niet allo teekenen bedriegen. Onkel maar verschoven. In politiek opzicht is de verwal-ring) thans grooter dan ooit. Men kan verwachten, dat de Duitseh- na.tionafen met grooter energie hun tactiek zullen voortzetten, om de socia.al-damo- cxatan nogl verder van de burgerlijke par tijen te scheiden en züo wellicht tot het door hen (de Duitscli-nationalenjverlapgide burgerlijk© blek te kómen. Inderdaad is dt ontstemming! bij bet centrum' en de democraten over de houding! der soci's zeer groot, maar misschien d,raaien dezen tenslotte -Weer bij. als zé merken dat eu een g©.meensicha,pp©lijk front tegen hen ont staat. Oostenrijk is, naar men weet, sdmds kor ten tijd ontlast van de voog/dïji, door' de;n Volkenbond uitgieoefend over zijn fi nancieel beheer. En de man, die met Dr. S'eipel het la.nd uit zijn financieel verval heeft .opgebeurd, is onze landgenoot nar. Zimmcrmman geweest in zijn qualiteit van VolkenbondsciMamissaris. In de afgèlaopen wéék werd dan ook door bondskanselier Ramek als blijk van hulde aan den schei denden Volkenbondscommissaris een noen maal aangeboden, waaraan allerlei poli tieke persoonlijkheden aanzaten en waarbij dr. Ramek de dankbaarheid van zijn land' land vertolkte, 'voor den suecesvolien ar beid, door mr. Zimmerman gedurende drie joran gewijd aan Qostenrijk's economisch' herstel. Na het licibt te hebben do.en val len op -de moeilijke en' Zeer bjj'zondtené taak, die de Volkenbond aan den commis saris-generaal had ppgedragen, zeido dr. R.amek: „Als vreemdeling zijt gij tot ons gekomen, maar als vriend, ja ik mtfg z'eggen, als een der onzen, gaat gij van ons heen. Oostenrijk z'al u nooit vergieten i onze innigste zegen.wénschen vergezellen u op u,wén verdere levensweg." In zijn ant woord wees mr. Zimmerman erop, dat e.ijn taak een geheel nieuwfe, in de gschiiee- d-anis tot nogi toe niet bekende was 'ge weest. Het ambt van volkenbondscomimis- saris was in da protocollen van Genève slechts in hoofdlijnen aangegeven, hiet moest in het dagelijksdke verkeer tof ont wikkeling- komen en zich vormen. „Voor ons beiden" aldus mr. ZÈrunmerman „is dit in het begin zeker niet gemakkelijk geweest. Doch het duurde niet lang of de góede verstandhouding' w:as gevonden eu ik m-een te kunnen zygigen, dat de persoon lijke betrekkingen nimmer geleden kobben onder de zakelijke verschillen van inzicht, dfe uit den geheelen toestand en uiti het verschillend karakter van ons beider werk kring- als vanzelf nu en dan ontstaan moes ten. Zoo hebben wij, de Oostenrijksche re giering- en ik, gedurende drie en een half jaar onafgebroken al' onze krachten gtewïjd aan het werk van den wederopbouw. Wij heibben het daarbij' niet gemakkelijk! ge had. Db regeering niet-, die voortdurend rekening had te houden met krachtigeni politdeken tegenstand, en ik niet, die, als buitenlander alleen staande in een mij' aanvankelijk vreemde omgeving, een in haar onmiddellijke uitwerking niet altijd populaire taak te vervullen had'. „Maar een vriendelijke lotsbesdhikkingi leidt 'het altijd zóó, dat in de herinneripgt van den mensch 't gpede. dat men o(n|der-. vonden heeft, naar den voorgrond treedt en het minder góede uit de herinineripg verdwijnt. De opheffing der controle be wijst, -dat lret groot'a werk gelukt en d(el finanoiieele stabiliteit bereikt is. „Als ik terugdenk aan den eersten dag van mijne werkzaamheid, dan zie ik niet alleen het onderscheid tusschen den don keren, ijzig-lcouden Decemberavond, waar op ik in Wieenen aankwam, eu den stralem- den zomertijd, waarin ik Oostenrijk verlaat neen. dan zie ik veele.er 't onderscheid tusschen een land, dat zich in een finan- gronid bevond, zoodat velen aan zjjn red- tieelen chaos, aan den rand van den af mat dien armten Bohl aan do hulp zij'ner onldlergeschiikten moest vertrouwen en niet om haar hadj kunnen bekommeren, hoe hij haar toen opj zjjh armen lanidlwaarto gedjragen. had, haar zooi liéftlevol had zoe ken te troosten eri haar met onbegrijpe lijke moeite en zorg, met die trouwste op offeringen voor die gevarenj en vermoeie nissen d|er landreis behoed,' en bewaard had', toen voelde dpn Ramirez zjjh hart in dankbare liefde toll den jongeling aan getrokken. En in idigu natuuilijkeuj aandrang om haar jongen vrtendj ia dé oogeu. van ha,ar grootvad/er nog meer te verheffen, besloot) het meisje haar verha,al met d(s opmerking dat de kapitein den jeugdigen matroos niet alleen persoonlijk graag ha;d| moge» lijdten, maar zicih ook ter wille van zij'n nooidjloi, 'dat hem, d(enl zoon van goeden' huize, in djez'e ondergeschikte betrekking gebracht haidj, bijzonder voor hem hadj geïnheresseebdj. Toen verheugde dp oude man zich in stilte, d|ait de eerste indruk hem niet bécjitogebl jhkd. In dieze stemtaing btetrad hij1 de kamer- van zijn gast en) vond! hem'.wteenendo voor het kruisbeeld). Hij had geen geloovig katholiek, geen Spanjaard moeten zijn, geen zlwia,ar leed' in zijp böezem moeite® m'eedjragen, als ding wanhoopten, en ecu land, welksjmunt- atandaard onwrikbaar vaststaat, een land, welks begrooting in evenwicht is, Zelfs op- overschotten kan wijzen, welks finan cieel beheer zich weer beweegt overeen komstig de. oude, goede beginselen en welke leening in alle financieele eentra der we reld tot de beste kapitaalbelegigiDigen ge rekend wórdt. Mogle dit bereikte sndaea van duurz'amen aard blijven, zoolang wijs heid en kracht het lot van dezen staat staat besturen." Mr. Zimmermtoan herdacht vervolgens de hulp, die hij ondervonden had van, 'die tegenwoordige en van de vorige regeering, van de land-autoriteiten en oeambten en herinnerde in het bijzonder hartelijke woorden aan de verdiensten van den Oud- kanselier dr. SeipH, voor Oostenrjjk's red ding. „Het zal mij", aldus eindigde de ge wezen Volkenbondscommissaris, „in mjjoi verder leven onmogje.lijk' zijn, Oostenrijk te haslchouwen als een vreemd land eu da Oostenrijkers als buitenlanders. Het Wei- Zijn en de herleving' van dit land hebban sinds drie en een half jaar al mji-n denken cn al mijn streven in beslagl genomen. Ook wanneer ik niet meer hier ben, zal het g|e-' luk van dezen staat mij ter harte gtan, zóó als het geluk van naijn eigen vader land. Oostenrijk zal in het buitenlaindl geen beteren vriend hebben dan mij, nie mand die inniger dan ik kan hopen, dat dit land, hetwelk in vroegere tijden aan de be schaving, aan de onbwkikeling en aan den edonomischen groei van Europa onschat bare dieasten bewez'en heeft, zich ook in de toekomst voortdurend krachtiger zal hand haven op de plaats, waarop het door zijn natuurlijke hulpbronnen, alsmede door den werklust en de groote geestelijke begaafd heid Zijner bevolking, recht kleeft." DUITSCHLAND Die entcn(c-(i'oeiK-n in het be zette gebied. Strcsemanm, rijks,minsiter van buiten- landsche zaken, heeft Vrijdag-jocMend in een vertrek van het i'ijksdagjgebDU|wi van Hoasch, den Duitsch-en gekant te Parijs1, ontvangen. Deze heeft den minister op de hoogte gebracht van zijn jongste bespre- kingien met Briand. Deze betreffen o.a. vermindering van het contingent der en- tente-iroepen, in liet' bezette globjed. Briand zou zooweel vertrouwen aan den dag gelegd hebben, dat men thans m;e|eai;d8 een gunstig- resultaat te mjogen verwach ten van -de onderhandelingen, dia sindj maanden worden g;evoerd over da vermin dering' van het aantal ententle-tröepen in die tweede en derde zone. (N. Ri. Ct.) FRANKRIJK Een waaghals. Eeai 19-jarige Parijsche slagersknecht wild© den Eifeltoren van buiten beklim men. Een film-mmaatsehappij interesseer de zich voor het geval en om in alle moei lijkheid te voorkomen werd behoorlijk een kaartje gekocht, waardoor de houder het recht heeft naar de 3e verdieping te gaan, maar langs den gebruikelijken weg. De klimpartij begon, het publiek ge noot van het sensationeele schouwspel, de filmoperateur draaide toen opeena het personeel van den Eifeltoren een en ander bemerkte. Eij' geboden den klauteraar om laag te komen en toen dezte wéigercMe') wachtten zij' hem bij' de eerste verdieping op, trokken hem na.ar binnen en beletten hem den tocht naar boven voort t« zetten, ondanks zijn kaartje'. Een uitbrander van de politieen da wereld was weer een illusie armer. Het oiÜcieeie Frankrijk en de Religieus-en. De Parijsche correspondent van de „Msbd." meldt aam zijn blad: Do huichelarij van het officieele Frank rijk, dat ziek steeds naar buiten veront- deze aanblik den vreemdeling niet. zijn volle syrnjpaihie verzekerd) had. En nu djeze voor hem stond, in lichte, passendje Heeding, toen wterd voor d,e eerste maal zijn oog getroffen Idjoor de ediele schoon heid dgr jeugd,ige gelaailjstrekken en del slanke evenredigheid der ledematen. Toen die Spanjaard d.en matroos de hand bood,, om hem naa.r fcójn lamilijedjisch tel geleiden, wias dit gastvrij'a gebaar slechts d;e stomme uitdrukking van het voorne men, djat nog onbepaald! en onduidelijk in zijn hart opsteeg: d(en eenzapi© en ver latene idje helpende haindl te reiken, om! hem op een m,eei1 effen baa» te voeren dan die, wélke hem voor d,en drempel vaa zijn huis geblracht ha!d>. ELFDE HOOFDSTUK. Hetzij djonna.Annoncdiata. vooruitl reeda 'dje wtelwillende gevoelens van ha,ar h'roedjer ten opzichte van 'djeU jeugdigen gast 'doel de of niet, toch; wias, toen deze haar .door dlon José als Cinthia's reddjer wtod voorr gesteldi de houding der w'aaxdige dame zoo liefdjerjjk, de onfjvangst, die zij den jomge- ling 'bereidjde, droeg zoo zeer den stempel van idje ongezochte eh weldoende hoffe lijkheid!, die minder het resultaat van aangeleerde, fijne manieren da,h do uiting van een goedig, vriendelijk hart is, dat scihuldigt „geen geloofsvervolging te be, cog.en", wordt weer eens extra duidieljjjkl g'c-imaakt door een feit, dat de katholieken van de gekeele wereld met afkeer van het Fransi.h regiem zal vervullen. De Zusters te Evaux-Ies-Bains iwaren tijdens den oorlog: goed genoeg, om 1600) militairen te verplegen. Het ministeriel van oorlog en tal van autoriteiten hebben' toen bij herhaling aan 'hun. dankbaarheid! jegens de Zusters, die aan de gewonden «u zieken al haar zorgen gaven, uiting ge- Thams laat d« regeering, die wel bij da Katholieken; voor de vrijwillige inSchiijj, bedelt en van het gez&g van kardinaal Dubois gebruik maakt, om de Katholieken/ met goed vertrouwen' hun penningen 'te doen storten voor het redden va» den.' frank, een nieuwen roof voltrekken over eenkomstig de oombistische traditie. 1 Juli komt het geroofde klooster der, zusters onder den hainer. De kooper zal, zoolang er nog van de 15 Zusters leven, de overledenven moeten herbrg|en! in een deel van het huis, zoo tenminste de Zus ters niet dat „recht" verbeuren door ook maar een enkel persoon te ontvalnglen, die vreemd is aan deze gegneenschape. Het reg.ent natuurlijk protesten, dóch da sterke arm zal wel over alle rechtmatig/ verweer weten heen te komen. Hei officieele Frankrijk moet ecMJei/ niet denken, dat een dergelijke roof hieij vertrouwen zal doen strijlgen iu onze zoo,- gfmaamde pacifisten. Het officieele Frankrijk laat natuurlijk geen gelegenheid voorbijgaan, om te too rnen, dat het aan al wat religieus, is, depl oorlog' heeft verklaard. N.B. Intusschen schijnt de regeering toch tot een meer billijke behanidejLipJgl. der zusters bereid te zijn. gewoWden. W:anf volgens de laatste berichten, heeft' zij hen- vergund tot onbepaalden tijd in het kloos ter te blijven. Red. N. Z. Crt. BELGI E Lijkverbranding). Met 48 tegen 44 .stemmen hebben de Ka- merafdeeliingen, naar uit Brussel wordt ge meld, een voorstel tot het toelaten van crematie of verassching, hetgeen in Bel gië tot dusver door de wet verboden is, verworpen. Een ander voorstel tot afschaffing; van. de .godsdienstige eed-formule werd aange nomen in twee afdeelingen, dooh in vier andere verworpen. In het geheel stem den er 42 leden voor en 47 tegen. (N. Rl. Ct.) Staking in de Antwerpsche haven, In de havens van Antwerpen is eten sta king uitgebroken. Al eenigen tijd worde» «r besprekingen gevoerd tusschen de orga nisaties der havenarbeiders- te AntwicrjKaj en de werkgevers inzaka een h'erzi/enajn^ der loonen in verband met de toenemende! duurte- Een aantal arbeiders, ontevgedea omdat de onderhandelingen niet zulk eieu snel verloop hadden, als zij hadden gta hoopt, legden Zaterdag, in weerwil van 'fl advies hunner leiders, het werk neer. Het was dus eerst een wilde staking!. Maar dit zou al spoedig blijken da de organisatieleiders durfden er zich op den duur niet tegen verz/etfen. Al spoedig de staking, algemeen. i Er wordt nergens gewerkt, behalve op de booten van de binnenvaart, welke hief door de staking; getroffen zijn. De staking is nu onder de leiding! va»i den socdalistischen transportarbeidersbond gekomen. De leiders verklaarden, dat de patroond spoedig' zouden toegeven, zoo, niet dan zal men voor een staking, van langen duur staan. i HONGARIJE Zioo zijn «ar niet veel'. Uit BoedaJpest wbrdt medegedeeld^ Had de Amerifeaansehe econoom Jercminias Smith, die onlangs de reorganisatie toil Victor snel zijn schuchterheid' aflegde eal zich aan die tafel vjan de® edelen Span jaard zoo ongedwongen gevoelde alsof hij zidh in een blekenden' en varfcrouwfleU k'ring b'ewoog. Zij'n vroegere gbedp op voeding hielp hem' daarbij", met fijnen! tact d|e juiste maat je treffen tusschen blood|e en onhandige teruggetrokkenheid! en al te groote: vertrouwelijkheid). D|el sdheerp wharnenrendie senor ontdekte nieta in zijh gedjrag, wlafc in tegenspraak kón! komen met 'die onderstelling, dat hij' ini djen gestrande» matroos een jongeling vanl goedp hni'ze herbtergde. f Vicltor bteant)woord)de de vragen vaA den ouden heer over de reizen, die hij reed/s gedaan had, vooral over de laatste ongelukkige -reis, mtet zooveel verstaidj, met zulk een scherpte van opviiittiln'g,' een zoo duidelijke enj levendige voorstel-i limg (wlaaj-bij hij; zich eohter mat groota en p/rijzeuslwa.afddge nauwgezetheid vani het bij' zeelied'en van geringe beschaving vaak zoo geliefkoosde opsnijden! onthield); dpt don. Ramirez zelf nu e/n dan ver strooid; en opgevroolijkt wierd. En' daarmee wias ook het hart d|er goede donna voor d;en jongen vreemdeling gelwbnlnen, wien^l gesp/rekk'en idozen gunstigen uitslag hie- Wle/rkt had,den- I fWJordt rarvolgAj j

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1