igatieleening NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Eerste Blad Zw!?®611; I4 'Wa* eeniSM tii'd ge- ER COURANT iN SPEL ZATERDAQ 3 JULI 1926 rs van de Ibreitbach. 00 pet. klooster te Rome. 1926 i 1926, teeren doet verkoopt- j, Kruidenierswinkel f Brandstoffenhandel, Olt nummer bestaat uit twee bladen BUITENLAND BiNNEMLAND~^ I UIT ZEELAND MIDDELBURG VLISSINGEN bO, de reserve pen» het vormen vajp periodiek gene«s- 12500 eji na af- 65 op onroerende |:eling over 77000. b,edrag<en thans bnreserv.e f 100.000 feeing van aandeel- en W ins tr^k e» fngl ■Svidend bepaald op r'\ G. Wi J. Rieken Tien als eommissaris- V.-Bajfk. |rgadering van aan- Directie verslag uit- Ie Balans en Winst» dgekcurd. Volgen* premiën ontvangen aan rqassuradeurea' 10, terwijl aan seha- i>1.593,86, waarin re» serden met f3352,91, Iteld op f 107.962,35» |t het wdnstsaldo adl toe te voegen aan lardoor deze stijgt tot |7,211/2 op nieuwe re- uit dg verzekerden. J heeren L'. Hoog|er- Ris E.Hzn. van 26 Juni zijn- van de statuten be en nwisjesigtymna-j gevestigd te Mid1» NUMMER 78 22»K JAAR6AK8 en f 100) e Rome. wordt een eerste de onbelaste eigen- e Ebernach niet ver |5 morgen akkerland; ibergen en een groot |>r de verpleging van idommen is door den ligd districts-taxateur 2.370.800.of ruim |4 maal gedekt is. psticht ter waarde van niet in aanmerking i 16 Juni j.l. gelden voor rente e» atie-rekening van de ch en Waldniel doen lus der inkomsten van G. M. 260.000.—, zoo ruimschoots verzekerd p-houders berust bij de ezaken te Amsterdam) n, waarvan de waarde edrag der eerstvolgend >mstige Duitsehe belas- |otschap der Broeders i inschrijving op boven- te AMSTERDAM, )GrENBOSCH, iwbank, bijkantoren te I ?urmerend, Roermond, esstraat 5, Tel. 297-: J Axel, Hulst, Oostburg» erneuzen en IJzendijkM plang de voorraad strekt Inschrijvingen. brden op aanvraag door en. 11957-1 DE BROEDERS VAN j WALDBREITBACH" rechtspersoon |AS" G. m. b. H. DER, Gen. Overste: ïTERENZ, Secr. Getol koop aangeboden: omstandigheden, inning. Omzet ter inza om met inventaris, paard i is f fcOOO, contant. Concurren gelijk. Brieven No. A 18«'J Haagsche Courant, Den NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie enAdministratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon tnterlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG. Markt! en 2: Telefoon No. 4-74. Abonnementsprijs f 1,90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1tot6 regels f0,90, elke regel meer f 0,15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager. 6R00TE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN BELGIE Het Schel de-vakrwiater. In Antwerpen maakt men zich zeer on gerust over het vaarwater (dpr Schelde op Belgisch gebied. Door de ligging van Ijwfce wrakken n.l. va» dg „Henri Durinef' ■en ide „Alps Maru"' doen zidh ''wijzigingen voor in het vaariwlater, welk'e noodlottig Zouten kunnen Wkyrdan, en' dje nu reeds schalde berokkenen aan de scheepyiaiart!.' IHet Wrak van da „Henri DunréV dat reeljk langen tjj'd daar zit, hoeft 'een ster ken aangroei van da' Zandbank van het' „Boomke" veroorzaakt, terwijl zich! roridj tip „Alps Maru.", 'welke, gelijk) men weetji een pa«T weken geledje» bijna op dezelfde plaats vei'loren ging en voor, oen klein ge deelte in bet vaarwater ligt, ernstige ver zandingen voordoen. De ligging van beite wlrakkó» is zooda nig, dpt de schepen elkarider da,ar niet kunnen passeercu. Eu djit heeft wteer voor gevolg, -dat groote schelpen, zöoals die van de Red Star Line bij' uitreis geen volle lay 'djmg kunnen meenemen. De „Lapland" moest voor alle veiligheid lfifiO ton vracht achterlaten, hetgeen nar tuurlijk een leelijke schadepost is voor de betrokken maatschappij. Men begint zielfs af te vragen .of hot grootste schip dezer reederijj, de „Bel genland;", die volgende wleëk hier zial axriveeren, wtel zou kunnen vtfrtrekiklcn. I Dit moge Inisschien wel wat al te pessi mistisch zjjn, zeker is, idjat men i'n België met de opruiming van. Wrakklé» veel te langzaam te Werk ga,at. Hat behoeft dan ook niet te verwbntere» dat em blad; als tie „Neptune? Nederland tón voorbeeld «telt en djen Belgisehen' autoriteiten aan spoort, dezelfde energieke mëthodel tevolj gen als dje- Nederlandjche die in den korst- 'mogelijken tijijj de Wrakken iu het Neder- kwWdi gedeelte der Schelde doe» op ruimen. (Maasbotte) Het auti-flamiuganlitfine. :Men meldt ons uit Brussel: i Naar aanleiding va» het gebeurde te Ieperen, wia*r idie burgemeester 'bij de onthulling van het monument aan dia ge sneuvelden op een stoet van Vlïamsdhe oud-strijders, weduwen zusters, echtge- neoten en kinderen van g'eWiez'en frontsol daten door de bereden gendramorie heeft laten dhargedren e» van oen ineidiant te Strombeek'. in het arrondissement Brussel, Iwiaar die burgemeester evenoaus beiredé» geridjaimen hééft afgezonden op een door het Kamerlid Staf! Beelercq geleide open» luehtbdjecnkomst hebben de Kamerlede» -Butajje en DeJlorcq een verzoek om inter pellatie van Idie ministers van WinJienlatn'd- «dhe zaken «n justitie ingëdjiend „over dó üwisplaatete lusschenkomat van sommige burgemeesters ter gelegenheid van! plech tigheden, vergaderingen of stoeten, dje floor bonden van Vlaams die oud-strijders en veroeni'gingea van Vlaamsdhe p!,a,tionalis wbridien. ingericht of Waaraam zjj' hebben dieelgênomen. inzonderheid op 27. Juni. te Ieperen en te Stromhteek'-Bever". De haven van Antwlerpen. i Na minister Baels, heeft nu ook 'minis ter-president Jaspar, op de stelligste wijze verzekerd;,d at de uifbrieidingqwóïjklen vn itje haven van Antwerpen in geen geval zullen worden stopgezet en het oorspron kelijke plan ongewijzigd! e» onverminderd ten uitvoer zal iwordjen' gehrcht. DUITSCHLAND i Aanslag »p een kaslaowr ie Berlijn. iWoensdagmiddag werd in het Centrum van Berlijn een kasloopor van die Land- bank op het oogenblik', wlaarop hij' ia het gehoulw1 van dez'e bank met een belangrijke som geldfe terugkwam, neergeslagen, door een man, .die trachtte hem zijn geldtaseh te ontrukken. Toen dp,t mislukte, ging de jdp aanvaller er van door. Hij beweoirde eenst, dpt een vergissing in het spel moest zjjn, maar hij is geconfronteerd inet zijn ztwhar gewond sladitoffer. dat hem be slist herkend- lieert. De diader is een zekere 4r. Uiridh, zoon .van gegoede ouders. Hjj is een tjjidlaing bij leen bank werkzaam geweest, maax had in December van bet vorig jaar zjjm betrek king verloren. Dr. Uiridh) genoot bij die hank het volle verlrouwen, va» zijn chefs en verdiende een goed, sa] ar as. Hij" maakte ziöti ccater aan eiLk-ela oTiregelm aita ^li^dien sohu dsg. 'wn,a,rop hij op stanndenvoet wcrdl SiuWOi met de geseheiden vrouw van een MMUsti'ieel. Haar klein vermogen) had hij to. zqn cmtdag wel'dpa, op dc beurs ver- ^peculeerdi Waarvan hij sindsdien, gejeefd heeft «taatmet vast. Het huiwtelijh' was 'erg gelukkig en mevrouM Ulriah heeft geen oogenblik géweten, d»t haar man zich to fflmajncaeela moeilijkhödpn bevond. Toen zjj" IVoensd(agavona van een lw)a»,deliina terugkeerde, vond zij in haar (wkming een agent van politie, die haag in kennist stekte met de arrestatie van haar man. Zij kreeg een zenuwtoeval ®n is sindsdien vol komen 'blinldi Toe» Donderdagochtend) op nieuw' agente» jn dp woning versMh'anein), trachtte Idje 12-jarige zoon van 'de vrouW /uit 'haar eerste hu'w'elijV nit sdhaamte uit het raam te springen. Hij' ko» edkhter diood 'dp agenten wlorde» gegrepen. V Dr. Uiridh heeft tot nog toe geen beken tenis aïgelegdi (N. R. Ot'.) ENGELAND Tienldjuizend .slakëude mijnWerkters uit Staffehdtóhile hehben "Woensdag een de- monstvraiie gehoud|en met b!a»ieren en trans paranten, 'w!a,arop die eisdhen der mijn- Iw'erkers sto-ndlen vermeld. Er had'de» geen 'w^nordfelijkheden plaats, ma.ar het publiek1 trok zich in dia meeste dorpen, waar d,e mannen doortrokken, heel w'eiuig van de tetoogers a,a,n. De liquidatie van WcnDilcy. De liquid|ateurs van 'de tentoonstelling te Wembley hebben meegedeeld, dat z'ij het aanbod) vanid e Beetham Truss Oy en dien heer James Whitte: 300.000 pd. st. voor gebouwten en verdiere oostal thet stadion met zijn tribunes) hebben aahcenom'en: Deze overeenkomst heeft ten gevolge, djat 'die he'eren. die indertijd borg gebleven z'ijh, nog een be'dirag va» bijna 2 shillings in het [pon'-d van hun cautie zullen moeten bjjpad sen. SPANJE De verijdelde samenzwering. •Genraal Wcyler, d|ie met generaal Aguilera liet hoofd! wia4 van het in het fc'egin 'djpr vorige -w'eek te Madrid ontdekte complot, is wegens zijn koogan leeftijd! niet in id(s gevangenis gewörpen. Aguiler.t dparentege» is i» de( gevangenis te M:aid- rüd; opgesloten. Weyler mag echter zijn IWoning ald|aar niet verlaten. Behalve i)|it politieke 'complot'is ook' nog eon samenzwering tegen het leven va» het Spaanselie koningspaar verjj'dield, en wel in OFrankrijk'. Volgens 'die „Maftn'-'i ontdekte •d& Parijsche politie een! complot tegen de Bnannsche vorsten. Vijf individuen a.fkom- stiff van Argentinië, hadiden, zich te Cher bourg ontscheept en w'aren. gesignaleerd;, dal zü voornemens !wftre»i een aanslag te plegen op koning Alfonso en diiens edhti- genoote. Tiwleie hiumer hadden hun intrek' genomen in «en familiepension: ondier val- sche namen. Beu hunner was Ascade. een' dier moordenaars van dien aiutobusühef! van 'Saragossa, dje iu Juni 1923 'werd gedood. De twec'd'e was Bonaventure Duretti. even eens een Spanjaarid), die na, heftigen tegon1- istand met Asdade iwterdl gearresteerd. Zij beschikten over moderne, automatische re- wolvers van ziwiaar c'alibfer, terwijl Asc'adp In het bezit w)erd' gevonden va» een' cheque op( 'clie Banque Italienne te Parjjb ten bfe- Gtrasfe van e«n 'duizend pesos, uitigescihreve» op zjj'n naam. Op' hun khmer w'erten bb- vendd-on nog aangetroffen 'drie k'a-ralbij- bïjnen speciaal modtel e» 240 najfronen'.' Beildien hebben bekWd naar, Parijs te zjjn! gekomen m'et het doel een aahslag'te ple- 'gen op, ten Spaatischeai koning. Dó mede plichtigen wtertten Dog niet gevonden. AMERIKA Aardbeving in Califtrnië. LOS, ANGELES, 1 Juli. (N.T.A.) Een lichte aardjbeving, echter sterk genoeg om gebouwten -te k'rak'en e»; ruiten te breken, ia Dins'djag langs de kust van Zuid-C,aiifor- nië gevoeld), van Sa»ta. Barbara- af in Zuidelijke richting, juist op( den dpg. dat een jaar geledjsn de Zakenwijk van Santa. Barbara wterd_ verwoest. Staking in de Amerifca%1s:che («nfectie-industric. J NEW-York' 1 Juli, (Reuter). 40.000 ar- l'eiidjM'S iun de cton'fectie-inidjustria zijn in' ■stfeking gegaan. Zij eischen loonsverhoo- giing en 'waarborg van werk ige'dwfrende ten' mi'nste 36 wieken per jaar. Onafhainkelijfifhuidsdag. Morgen, 4 Juli, zal het 150 jaar gele- dpoi zijn, dat te Philadelphia- de onafhan kelijkheid' 'der Vereenigd'e Stoten werd uitgeroepen. Mijnongeluk in Chili. ANTOPOGASTA, (Chili) 1 Juli. (Reu ter). Vele mijnwerkers zijn. gedood e» ge- wondibjj een hevige ontploffing in de mijn Cuquimata. Er zjjn reed® 11 lijken ge borgen. D-e ontploffing is 'w'aar.scbjjplijK te Iwtijten aan kortsluiting, Waardoor het gas ontbrand,' is. KORTE BERICHTEN i Stouter mebjjt uit Leon (Mexico)' dat te ovarstiroomingen gevolgd) zijn door pest. Op het oogenblik zijh nog 6000 families zoketer onderdak' tón zonden voedsel. Het aantal djaoden bedrag tbanS 250. 1 Na heftig verzet van dje arbeiderspartij heeft het Bn-gelsdhe Lagerhuis d|e arti- kclen van -dje ,achtuurswtet) voor de stee»- koolnjj.verhei|d( aï^elLandeldr Lloy'd( George is, naar verluidt, Voornemens gevolg te geveuj aan dp hero' 'van Russische zijdj- gedanq uitnoodjiging om een studiereis door Sowjet-Rushand te onidtprnemeu. Hij gaat er in Augustus heen. Bij een ongeluk mot een vliegtuig van die vliegsdhool bij Suer Engeland zijn iwlee vliegers gedood. Te'"Stuttgart is op het vliegveld! bij een leervludht een toestel naai' beneidpn gé- stort. De bóstuuxidler jWerd gecjood, te wlaarnemer bleef! ongediperd. De Koning en k!|e Koningin vanjSppia je zijn Woensdagavond uit Parijs te Lon ten aangekomen, iwiaar zij hartelijk ontvan gen zijn. Zij brengeni i» Engelanld( eem particulier 'bózioek, ldp,t ongeveer twó© we ken zal 'djuren. De .wet tob invoering van d^en adht- uren arbeidsdag in d;e mijnindustrie is dooi* het lagerhuis aangenomen. i, Von Hoesch, d(a Duitsehe gezant te Parijs, id|iëd e laatste d-a.gen met 'de Eran- stho regeering besprekingen voerde over ccd verminld'priug der Rijtalan dr bezetting 'is plotseling te Berlijn aangekomen, om met Streseimann v.a» gedachten' te wis selen. In Polen, vooral in hot gebied va» Posen, 'wbrdi een sterke reactie tegen den staatsgreep van Pilsoeld|5ki voorbereid. Id het parlement wiofd|en ito verbiand met de amen'd-eimentje» der rechtsche giw^pen op gewondpn dëb'att-en verwacht. Een telegram van Von Hindenburg a,a» «le Koningin. Rjjk'spa'esiidjent Von Hindenburg heeft, naar WfoHf' uit Bex-ljja melidjde het vol- genidje telegram aan de Koningin gozbnden i Het Uezoek' van het Nedprlandsche es kader -aan Kiel ia in heel Duitschlapd met vreugjdje bógroet. Ik) vexoorloof «mij, Uw'e Majesteit, met d|a uitdrukking va» mijn dpnkblaarheid voor het ztodan van die prachtige schepen, bbvendiett' mjjn ge» luk'wienschen aa» te bied(enl over d'e voor- tre'ffeljjken 'inldjrnk'; die het eskad;er en zjjn bóman»ing hebben, gemaakt., .Von Hintenburg, rjjkspresideht, Prinses Juliana te Bazel. 'Meu meldit uit Bazeldat Prinses Julia na WoenSdjag onder iaiiding van den heer C. Haeasig, vice-consul van Nedlexland al daar, verschillende instelling te Basel heeft htezocht ook' die Nèderlandsche afdee- ling van dje Seheepvaar,t(fcenjtot>nstelling. werd de Prinses rondgeleid1 door dien heer Snoek, secretaris v.an dje Nederlandsebe ver o.eniging voor tóntoonsteUingsb'elangeD, lei der van de Nödorlandseho afdeeli»g. De Koninklijke temilie is Wioe»^dja.g- avon|d' afgestapt in hei) hotel Sckwleizer Hof te Lnzern. Die hnitciilandjdie reis (lef Kon. Famliic. GENÈV.E, 2 Juli: Komende uit Luzern zijn H. M. de Koningin, Z'. K. H. Prip^j Hendrik en H. K. Hl Prinses Juliana gis terenavond om half 6 te St. Beatenberg in het hotel „Regina. Palade'' afgestapff. De hooge gasten zullen daar een 10-taI dagen vertoeven. („Msbd.") AMSTERDAM. (V.D.) De Zeeuwsch Hollanidjsche verzekering-Mij'. (Z. H. V.) te Den Haag hééft met ingang vein 1 Juli j.l. het beheer harer verzeke^ings-portefeuil- le overgedragen aan de Amsferdaimsdhe Mij. van ongevallenverzekering te Amster dam, die de verpliohtangea tot sehadeuit- keeringen van Idle Z. H. V., uit de verzeke ringen volgen'd(e tegenover 'da verzekerde11» ten volle garanidjeiert. Da Z. H. Vt staakt bam verzekeringsbedrijf met ingang va» 1 Juli en Wbrdlt hoofdvertegenwoordigster ter Amster'damsche Mij. TWIEEDE KAMER; Zitting van Don|d(erdag 1- Juli 1926. Aan |d'p orde zijn djé Néderlandsch- Duitsche hantelsvérdragen. i De heer Kortienhorst (R..-K.) heéflt geen vertroulwien i» fljj wijze, waarop dit dit verdrag is tot, sandi gekoge». De Kamer kan btezlwIaa.rlSj'k! het verdjrag goédk'eoren 'alleen om'dpt 'de regeering, dje bleiangrijkfe vragen onh!ea»t|wiooid) laa.t, hel) noodzake lijk vindt. Spr. 'betreurt, ldja,t niet meer is bereikt; al zöu hij d)en onderhandelaar gee» verwijd willen maken. De regeering hajdl geen trae- taat moeten sluiten, of een tradfcaat op gronjd,Slag van reciprociteit. Indien, Neter- lanid betere ruilobjecten hald gehad, zon het sterker gestaan hebben. Alles wlat wij »u b'ereikt hebben, is een röd|uctie op invoer recht van f 6.1 millioen. Daartegenover gtaan verschillenld(p h-adeelen. 1 Spr. verlangt meer inlichtingen om trent het cxediet, desnoods in comité-gene raal. De heer K n o 11 e n h e It (V.-B.) sluit zich bijj djen laatsten wensch va» den vori- gen spreker aan. Hij begrijpt »iat hoe moeilij'khelten, Iwlaarva» hjj- meded)6eiling wenscht, haid|den khnnien leiden) tot deze vertraagdje indiening. Er heeft nog al wü,t ontWroké» aah idje 'wij'ze va» onderhandelen. De .on'der- hanldlclingeud ienen te wlordeö hervat om vorztiimen te herstellen e» bqtexe omschrij ving te verkrijgen. Spreker hadl voorts geiwenscht, dat een •einld, wys gemaakt ;aan het talmen der Duit sche regeering, met recht te drie» in ver- lanldi mot 't torpedeeren onzer schepen. Spr. heeft een motie gereed) om te verzoeikk te ondexhanidieliingen te heropenen, maar zal, «alvorens 'dje in te dienen, het antwoord va» dien minister aifwiadhteiK Spreker bestrijdt voorts de retorsie-po litiek uit economisch en politiek' oogpunt en zegt vóiridjer, dat dé regeering versbaPdigi zal teen niet tel luistere» naar den flian- teang om onze ha»dels-pjolitiek( ta ver- aadjeren. De beer v. Rap pare? (V.B.) wOnsdht zich "tot enkele opmerkingen) te bleperikón. Onze onderhandelaars hebben eek bedroe vend beetje bereikt- Had het niet op; djen Wóg djer regeering gelegen, in plaats van 'Jrolaarteloozo cbnoessies, belangrijkere te verkrijgen, vooral voor onzd paandjeh en onze industrie?. Moeste» wij tegejnover DuitetManidl zoo toegevend zijhj Met Rus land' ondarhau'delt men niet om'dat het niet vnWjoet aan zij'n vóóroorlogsohe sehul- den. Te dazen aanzien bóstaat echter geen! verschil tusschen Rusland! en Duitschlahd. Spr. 'dringt aan op hervatting der on- Idjerlia ndelingen Do heer v. d» S1 u i s (S.DcAl»P.) Iw'enschó zich te beperken tot eenige opmerkin'ge» over landl- en tuinbon'w. Hert streven va» dien heer Korteohorst o ml tot ®r°tedtio te komen, acht spr. funest voor den itod- en (tuinbouw. Diiiteclilanidl kent den aan'drahg 'op onze regeering uitgeoefend! en is iwlaar- schü'nlij'k dtwr'door voorzichtig gewieest met het teen van Concessies. Spr. hoopt 'dat dje regeering steeds zich' zal blijven ver lachten tegen retorsie, represailles en». WS] trekken als klein land' telkens aan het kortste eindt i (De heer Oud (V.D.) bespreekt de late indfenjng van het ontWexp. Do regeering iw'ees op moeilykhedlm, maar welks zóker- heicii hoéft men dan, dat na die goedkeuring niet nog meer moeilijkheden' zullen rij- Izen'?, Spr. heeft dfen; indruk, dat opzette lijk' zoo lang gewlacht is met dp indiening omtet het moeilijker zou) worden voor de -Kamer» haar goedkeuring te iwieigeklen naarmate die indiening vertraagd zou wor den. f De heer Van Voorst tot Voorst (R.-K.) vra,agt, of onze koud)Woédpaard,ein thans in Duitechland kunnen' Worden inge- (voerdl tegen hetzelfde tarief als djO, Bel gische. Is djit zoo, dan dient daarvan ten spoedjigste bekendheid) te wórden gegeve». De rediucties, die zijrv verkregen voor en kele onzer tuinbóuWprodUoten aobt spr. ,spr. van groot belang. Spr. W|ijst op kool soorten, sla en aardjbeie»- Het verkrijgen. 'd(ezer Concessies wlas voor onzén land1 en tuinbouw1 abaoluut nooteakeiÜ'k'. De heer v. Gijn' (V.B.) bestrijdt heer Kortenhorst, in zoover, hij hoogere, tarieven Wfenschte. Met vecht- ©u sjadher- pöiitiek bereikt mén slechts schijnsucces sen. Een steédjs sterk'er protectie is daar» van het gevolg. Spr. méént 'djat de minister van financiën Wel wat licht is heengeloo- pen over het offer, (djft hebben ge-': bracht met ons cïedliet. Hier Wordt een cire'djiet op; langen termqn gegeven van' .geldién die op; kbrten termijn 'wOrdjen opgei- nomen. Spr. geeft dek minister in over weging, tegenover djt risido ee» schatkist- leening op langen termijn te sluiten. De heer Vliegen (S.D.A.P,) vraagt of het juist is, dja? °»ze meestbegunsüging in DuiisChlandj door ailexlei trucs w'ordjt te niét gedjaa». Als 'dat zoo is. diain dienen er Wel maatregelen te wobdlen gOnomfen. ofeehoon hij' niet Weet, welk'e. Spr. zal zijn stemi aan djit ontwerp niet .onthouden', maar wil er toch) op wijzen, djat wij hier een verk'eerten weg zijn opgegaan. Het is echter gewaarborgd), dat zij' niet verder af- falwhlen. Als Wu' van deze credidtverlee- hing een systeem 'wildlen maken, zou daar heel Wlat m'eer uit te halen zijd, o.a. hij (Frankrijk: en België. Aa» onzen tuin bouw1 is een voordeeltje bezbrgd, maar ihoevele andere takken va» volksbestaan lij'ten »ict Dit verdrag is voor spr. een waarschuwing, niet dje richting van den heer Kortenhorst in te gaa». De heer v. dj. Bilt (R.-KL) is van oor- djeel, 'dat ,d;e resultaten, voor onze» la,nd- en tuinbbuiw, niet onbelangrijk zijn'. W|eirdl b.v. voor onze aaridlbeien het Duitsehe auto nome tarief wéér ingevoerd! da» zou het 'recht daarop mét 15 a 30 mark stijgen en •Jdien uitvoer voor ons la»'d stopzetten. W|an- near door hooge' invoerrechtéu de prijzen zijn hoven 'djje vandi ez'e. landen, da». Zal men zioh voorzien va» artik'elen uit 'due andtere lande». De vergadtéring wbridt verdaagd tot .Vrijidjag 11 uur. Fitting van Vrij)(l|a,g 2 Juli 1926. Aan te orde is dé voortzetting va» de beraadtelagiEg over het handels- e» ürediet- verd(rag met Duitschland. De heer Van Aalten (V.-D.) consta teert-, tet bier een biand gesöhape» Wordt tusschen han'dlplsfaciliteitén en cnediet. Hij gelooft, dpt WSj op die manier nooit van het ereteet zullen aifkomën, e» stelt «enige .aanvullingen voor. Slechte als aan zijn W'onwhen Worid|t tegemoet gekounén, kan liij hot verdrag aanvaarden. De heer Bakker (C.-H.) zegt, idjat 'dit onlworp-verdpag Voor den tui»bbuw( niet ongunstig is en cenj blreedter afzwtgejbdéd schept, Wlat ook' voor te industrie van ble- lang i«. De hflsr Lovink (G.-H.) zal voor stemmen, omdjat Imt verdrag voord-eelem brengt voor export. Hij! vraagt of bij i spekialiseering dpor Duitschlan'd ook' arbi* 'taage khn wbridjen verkrege». De hew Van ld)er WJaerdjen (S.-D.j lestnjjdjt den heer Kortenhorst, die wil terugslaan, zon)d|er Wiapens tq hebben. De heer Van V.uurenis van m'eenin'g dat wij mat verlenging van het cxediet groote. mara ook' Wéd(enk'e]jj'ke concessies hebben gedfcuui. Hjj zal allee» voorstem men, omdlit de regeering hem dper de late indjeniog vrijheid tot tegenstemmen! heeft onhnome». Minister Van Karnebeek Wijst op, dje eenheid, die nu is ingetreden in onze economische poliliek', en gaat uitvoerig »a die voorgeschiedenis van het verdrag e» wijjst er op, icljah do Kamer dit verdrag niet als loopente zaak v,a» de vorige regeering iadi kunnen aocepteeren. De minister zal ten! bate va» db indu strie nog verschillende punten bjj Duitsch-' land ter sprake brenge», o.m. melasse en cacao. Op verlangen va» |die Duitsehe regeai-ing kan het contingent steenkool, djat van hier uitgevoeridj zou 'wórden,niet meegedeeld Iwbrteu. Inzake te voorheursharieven lmbhéQ wijl gelijkstelling verkregen met a»d(eré bui- tietnlandpche havens, die zal inga»» 21/^ maand, na raitilfiea-tie, f De minister bestrij'dlt ten slotte helt c»m)pënsa.tiestelsel van den heer Korten horst. Woensdag! 7 en Donderdag 8| Juli w'ordit alhier' de algemeen® Vergadering gehouden van de Nederhndsöhe VeTeeni- gin'g van directeuren van reinigings- en ontsmet tingsddensten. Dat er -hard gew'eikt wordt om "den trek van Vreemdelingen naar onzte provin cie zooveel mogelijk te bevorderen kan slechts worden toegejuicht en dit is ook zeker het geval met het plan van de Mid- delburgsche Maatschappij' van Stoom vaart, die te beginnen op 17 Juli a 'eiken Zaterdag drie daags,che Wieek-end# naar Zeeland zal organiseeren. Per boot Wordt Zaterdags van Rotterdam vertrok ken naar Wolphaartsdijksche Vee», waaï auto's igereeds staan om 'de deelnjeinfera naar Goes te brengen. Hier wöirdt dan overnacht om den tweeden dag door Zuid- Beveland en Walcheren te tuffen met Middelburg als plaats voor den tweede» nacht. Deze reisjes worden aangjebod|e® alles in begrepen voor f*22, dodh de re- tourkaartjéiS blijven langer geldig en kan men dus voor eigen rekening het verblijf nog' verlengen. Donderdagl 1 Juli hield de R«-Ky KiesVcreen^ging Vlissingen haar jaarver gadering. Na opening met den christelq- ken groet, heette de Voorzittei' allen har- telijk welkom, constateerde, da,f op een jaar, volgende op de verkiezingen, steeds het ledental terugloopt, wat ook nu weer giebleken is, deed mededeeling van de aan neming: van het Rieorganisaiie-i'ap'pbrt, wat een weg vormt naar 'de goéde demo cratie, en hoopte dat het' nieulw® kies reglement een ev^n gogd® ontvangst fen deel moge vallen. Hierna gaf de heer Brants ®en keurjg verslag van de Prov. BondsVergajderiug, vervolgens gaf de Secretaresse het jaar- verslag en den Penningm. h'efc financieel verslag. De boeken werden nagezien door de heeren Edelman en Bek en k'eurigi in orde bevonden. Bij de bestuursverkiezing werden de periodiek aftredende ledien: H. Meijer en E. Andriessen berkozón en geko zen den heer J. de Graaft. Behandeld wordt het ingekomen schrijven van d|hri. De Bont, Gezien de gjemeenteibelastfegtenl de grens 'der draagki-acht van de ingeze tenen reeds verre hebben oversch)red|en, niettemin de gemeenteraad er niet' tege» op ziet het budget met niepwe uitgaven te bézWaren, het hoog tijd wordt, stelselmatig verzet wordt gevoerd tegen de voortdu rende uitzetting van 'de kosten der ge meentelijke huishoudipg. Het bestuur der Kiesvereenigjng stelt voor e,en commissia in te stellen, die de raadsleden van advies kan dienen in z'ake beperking! van da uitgaven der g-emeente. Bestuur en R.-KL Raadsleden staan niet afwijzend tegenover dit voorstel, doeh hoe de noodige deskun digen te vinden. Ook de vergadering bleek voor het instellen van zulk een commissie. Verschillende deskundigen verklaarden daarin zitting) te willen nemen, epkjen zullen nog gevraagd worden, slaagüli man niet, dan heeft men toch propagandistisch! gewerkt. Voorts werden twee vragen be handeld ingezonden door den heer Geers, inzake het aannemen van ongehuwde ar beidskrachten in plaats van gehuwde, bij of den vorigen gemeentearehiteot nog Wel de gemeentereiniging, en werd, gievraagicf eensom advies Wordt gevraagd, zoo nietj of er dan geen rede is hem te ontslaan.. Door de gemeenteraadsleden, werd mede gedeeld dat in het vervolg gehuwden d« voorkeur Zullen hebben, doch dat zij nim mer zullen medewerken om' arbeiders, die reeds jaren los werkman zijn en de hoop ia

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1