'RAGEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND gs-Prijzen. L. HENDRIKSE, Zeeuwsche Courant DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Voorde tweedemaal getrouwd. JWSCHE COURANT mcieele Berichten topingen en Verpachtingen :EN thans 19 ct. ALLOVER NETTS 29-19-14-9 ct. kt, is half gelukt! Neem en lees! feuilleton Buitenlandsch Overzicht BUITENLAND |laatse, met zekerheid mededeé* wetsontwerp te verwachten is. I worsen voorgesteld, ook ha 1' Jog gelesfeiih-eifi'ta geve® óm' eteqi lien-d verzoek' totj inkoop in ta It eindexamen vafi de aftleeRn-g Rijks/ Hoogere Burgerschool te zijn geslaagd: P- Boddingius liberie, A. C. Bruinshoofldl. G. Jj 1. J. Frelier,. J. J, Gelfierblom',, terb'lom, B. !W|. Goethals, JJ. Bl 3. Houtermaji, M. J. Hulstw&t,! pe, W). Li. van V(a Putjte, P. pi 10. J. Schippers, M. S: dp Smet, Tafeenhove, L. J. M|! Tummers, tummers, A. Idle Zeeuwi NUMMER 77 DONDERDAG 1 JULI 1926 22«t> JAARSANB Set onlangs td 's Gra-venhag® ge* likexamen in dear postdienst, heefitj lorbedieofie 2e klassn P. w). Ej l-e va.n het) Post- e» Telegrajajfl* le VRssinge» aau dp eischen vol* hing Congregatie der Zusters va* den H. Engelbewaarder. ationale Spaarbank ta Nijmegeü Ims hed|em, uajt dje) .8 «/o leening CoHj* djer Zusters van den H. Engelbe- 1 te St. Alban (Beijteran) is vollteej 1EEPVAARTBERICHTEN «rgen van dje lading van het op de Ihhetldp bij Bath gezonken Ja- i stoomschip „Alps Mam'-'1 vordert) 1,'edljgende wijze. einkenszunfi ,hofstee!dje, Verbist, oes, stoelen, karpetten, enz. De Klok,, loedpk'enskei-kb, afbraak) De Wilde Heijhóer. roes, meubelen, boerenkleeren, goufi n zilver, afbraak enz., Ds Wilfie In Heijbber. |:Borsselen, afbraak, De Wildje en leijiboer. flocs, woonhuis en erf* Pilaar, leinkenszandj huizen en .erven at ouwlanfi, Vairn Cleef. leinkenszandj veldvruchten, v. Cleei, leinkenszanfi, vrairhtrijdera-inspa», fan Gleef. leinkenszanfi, meubilaire goederen, RVan Cleef. Misse, veldvruchten, Van Dissel. j ustns. Misse, boereninspan, Van BisSel. -e aandacht voor onderstaande KARPETTEN 795—595—359 ct. BADHANDDOEKEN 59—39—29—19 ct. 6/4 HEMDKATOEN 29—24—22—18 ct. DAMESSCHORTEN vanaf 98 ct, PRIMA FLANEL vanaf 18 ct. jjgeëtaleerd. Komt U eens kijken? iAT MIDDELBURG. &k-, Courant- en Handelsdrukkerij tsingel te GOES Boekwerken ogi, Prijscouranten 3S, Programma's, Wissels Quitantiën, Tabelwerken res en -Kaarten, Dankbetuigingen leizoens-Opening, Reclamekaarten ten, Invitatiekaarten, Convocaties }n alle soorten Enveloppes en, Menu's, Servetten Meerkleurendrukken louw-Drukwerken lig en concurreerend an bovengenoemde Drukwerken zi)n ht en houden ons gaarne aanbevolen NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redacüe en Administratie: Westsingel 75. goes; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor middelburg. Marktl en 21 Telefoon No.474-. Abonnementsprijs f 1,90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1tot6 regels f0,90, elke regel meer f 0,15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager. 8R00TEWAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT 6ELEZEN IN ALLE KRINGEN Toen de groote, geniale en heilige Kerk vader Augustinus nog in den zfwijmelroes verkeerde vaal het ongebonden wyeldsdbe leven, en zich op .zekeren dag in d'en tuin van zijn landhuis op een bank nederzette, zag hij daar een geopend boek liggen. Het was hem. alsof een stem in zijn binnenst*, hem gebiedend toeriep: „Neem1 en lees". Hij nam hot boek ter hand en zag) dat |hiet was: het Nieuwe Testament en open lag ter plaatse waar de H. Paulus de christe nen Van zijn tijd vermaande, hun lijve® niet te slijten in brasserijen en oneerbaar heden, maar in een rein, Gade geiwijd! leven. En deze lezing gaf het sein tot Augus- tinus' bekeering. Duizenden na hem hebben uit de lezing van Gods'woord, bijzonder uit de lezing van het Nieuwe Testament de kracht en de genade geput om of op- te staan uit een leven van zonde, óf in den dienst des Mee- T«n en de beoefening der deugd staande to blijven. Daar is niemand, die, wasn-eer hij een blik heeft gjeslagen in de heilige Evange liën, zich kan onttrekken aan de geheim zinnige kracht en de wonderbare zalving, welke daarvan uitgaan onfeilbaar tee- ken van den Goddeliiken Geest, die die hei» iigie boeken doortintelt en doorademt. Zelfa ongeloovige geesten buigen zich onwille' keurig voor de majesteit van Gods woord. „Ik beken het gaarne", zóo roept Jean Jacques Rousseau uit, „de majesteit der Schriften ontroert mij, het heilige karakter van het Evangelie spreekt tot mijn hart Kan een boek zóó verheven en tegjelijk zóó eenvoudig, sleohts menschenwerk zijn?" Ben geloovige dame bezócht de kamer van den Franschen dichter Alfred de Musl- set kort na diens dood. Op een tafeltje z'ag zij oen Nieuw: Testament liggen, ge'hfee) versleten. „O, mevrouw, zeide de dienstbode van den dichter tot de dame, dat boek, mijn meester had er een ware hartstocht voor en om het in zijn ziekte voortdurend onder zijn bereik te hebben, legde hij 'het onder zijn hoofdkussen. Hoe vaak heb ik hem dat boek lezende, weenende gevonjdten". Inderdaad, hoe heerlijk schoon zijh de H'. H. Evangeliën, waarin Hij tot ons spreekt, die niet kwam om de Wet o,pi te heffen maar haai' aan te vullen en te ver volmaken, waarin de zoete stem gehoord' wordt van den Menschenzoon, tevens Zone Gods, die ons weer tot kinderen hóeft ge maakt van Zijn Hemelschen Vader „Die de kind'ren hoeft gezegend, Do aard verloste met Zijn bloed" zooals de dichter zegt. Op die evangeliën zijn vooral van toepassing de verzen van Do Genesteti „Zaligj, wien in 's levens morgen 't Levend woord der groote Schrift, Voor de kleenen niet verborgen, In don boezent werd gegrift! Want die indruk kan niet sterven En de echo van dat woord Ruischt, waar ooit dq voet moog zwerven, Door het mènsdhenleven voort." Aan dit alles dachten wij toen men ons de mededeeling deed, dat bij fie Sj-Kl Beek-Centrale t« Amsterdam is verschenen dó vijlile druk van BiE, H.H. EVANGEr LH5N EN DB HANDELINGEN DER APOSTELEN, ook wel genoemd het Ca- hisias-bijibelljc, omdat het door de Apolo getische Vereeniging „St. Petrus Canisius"; in de Mederlandsche vertaling werd samen- icvn/oui. Bvanals bij de vorige uitgaven is ook thans de oplaag van dit bijbeltje enorm groot, doch ook thans gelijk vroeger, zul len de duizendtallen exemplaren Wegvlie gen wijd en zijd tot het onschatbaar gees telijke voordeel van hen, die zich dit bij beltje aanschaffen. 200 er n°g! onder ons zijn die het |niet hebben, hen roepen wij toe: „neem en 33) -{jjj j* „Vieemldjeling," sprak don Ramirez' herni aan, kom, btesiijg hetj paaidj dait voor u geireedi staat, en laat 'de rust in mijn een- zaam.gdwiomJfm huis u! welgevallen!" 1 hand toe, om helm van ^ISronh op te helpe&il De jongen (wist /t! ,h?e zadel kwlaim'. r, r echter idy lidhte betwegingeu van het edfele rod onder zich voelde, toen ■Zijn b-loote en veihvondü voeten óe gladde van het vurige dier aanraakten, toen scheen eensklaps nieujwie kracht in W.r"0eYf °°e ioodelijk nitgeputten Tare11- Met sfespierd'p hand mêhBe V, t teUS6lS' SlM:lie nohtte zich hoog in dpn zadel op. bAfpft+vlii, 'rl6-11 lw!eaihfe hem! met ebnstigo Wottldhead tee naast heni te komen r|- frn, en plaatste zioh aan de «nits van «jen treurigen stoeit. iZoo redlen zjj zwijgend weg. Bon Rami rez sprak geen Woord! en Victor verbrak lees". Verkwik Uw ziel aan deze iminer rijke bron van het w'ater dat voert ten eeuwigen leven. Be vertaling geschiedde door aïleerde mannen en is van een per fectie waarvoor ook tal van' andersdenken den slechts w'aardeering en hulde over Web ben: de reiskoffer van. menigten Probelsp tantsc.hcn zendeling' bevat het Canisjns- bijbeltje. Be uitgave van de Evangeliën «n de Handelingen heeft de onverdeelde gopd- kcuriim van Nederlands doorluchtig spisJ copaat, terwijl Leo XIII z.g. door het ver- lcenen van bijzondere geestelijke gunsten de lezing der H.H. Boeken heeft aang'e- moeidigdl.1) Bijzonder trekt de mooie gëstylpe?de band dez'er uitgave de aandacht waarop de symbolen en de initialen der vier Evan gelisten zijn aangebracht. Be prijs 60 cents kan voor niemand een beliDtsiel zijn, hetzie'h aan te schaffen. Wij' voor-- srrellen de RI.-K'. Book'cientrale dan ook: weldra zal uw vijfde uitgave zijn uitge put. Intusschen verwelkomen wü die uit gave met een ..Beo gratias" Want hojh meer ons Katholieke volK de H. Bchrift speciaal de Evangeliën, onder voorlichting der H. Kerk zal ter hand nemen, des te sterker zal zij bevestigd worden in het gieloof aan Hem die gezegd heeft: „Hemel en aarde zullen voorbijgiaan, maar Mijne 'Woordetn Zullen niet voorbijgiaan". Alleen één vraag brandt ons op de tong en wij weten dat duizenden met ons, die vraag herhaleü: Waar blijven de Brieven en de Apocalyps, door even vaardige en bekwame geesten in het N.ederlandfe'cjhl overg;ez'et, zoodat ons volk een volledig Nieuw Testament rijk is. r) Z. Heiligheid Pans Leo XIII heeft den 13en December 1898 aan iederen ge- laovigp, die minstens een kwartier uurs: het heilig Evangelie leest, een allaat ver leend van 300 dagen, éénmaal daags te verdienen, en Oen voile* allaat op de geiwoae voorwaarden, eens in de maand,' op oen da»! naar verkiezing, a,an hen, die een maand lang eiken dag- een kwiartijer aan die' lezing' gefwijd hebben. Er is eenig licht gekomen over de plan nen die de nieuwe Fransche minister v,an Financiën Caillaux heeft, om de franc te stabiliseeren, schrijft „Het Centrum" en daardoor een begjn te maken met de beëin diging der financieele' moeilijkheden: die Frankrijk met den dag zwaarder drukken, hoewel het niet waarschijnlijk is, dat er vóór de Regieeringsverklaring in de Ka mer, die nu zoowat iederen dag verwacht kan worden, men precies te hooren,krijgt, hoe hij de koe bij' de horens vatten, zal. Bat licht danken we aan een officieel telegram, waarin wordt medegedeeld, dat Caillaux in den jonglsten Ministerraad1, hoewel nog| niet in staat zijnde zijn col log as een definitief ontwerp voor te leg gien, toch reeds een exposé kon aanbieden waarin „groote lijnen" worden aange geven. Uit dit exposé blijkt,, dat de schat kist voldoende middelen bezit, om haar verplichtingen na te komen. De schatkist zal zich verder uitbreiding van midde len verschaffen door een verhaasting van de innnig der belastingen. Caillaux heeft ook plannen tot bejrer king' van zekere buitensporige belastin gen, die de kapitaalvlucht in de hand werken. De invoer moet tot het noodzakelijke worden beperkt. Wat den, uitvoer betreft zal de re giering zich laten leiden door de advie zen van het cömités des restrictions, dat zjjn werkzaamheden zal. voortzetten. De stabiliseering der munt zal slechts geleidelijk en met voorzichtigheid kun nen plaats vinden. Het voorbeeld van ziekere andere landen heeft geloerd, hoé moeilijk en ingewikkeld een dergelijke Zijn eigen gedachten hielden hem volop bezig. Het was hem! te moede, alsof hij in een verwarden droom! bevangen was, iwiaaruit het fluitje van d*>n stuurman hem' iedjer oogenhlik iwlekken moest, om1 heml tot dp ruwte werkelijkheid, tot den stren gen en toch niet onwblkómem plicht terug te roepen. Hij moest er zich zeiven mteermplen aan herinneren, id|at zijinl schip vergaan, dje btemanaiQg verstrooid, dat hij van el- ken plicht htevrijklj whs, dat hjj als een bedjelaar in dez'el piaraidjijsaichtige stxeeik: ,whs neergeworpen. En nu zat hij', op het van ongeduld snui- venidje rijdier, aan d^ zijde van den lieren senor, en ju d£ verte, in het zilveren licht kW maan, doken tussohen de donkere boomgroepen id(e wdttte muren vain het sta tige landfiuis op, dat( cjeo schipper zon der tehuis, zónder have en goed', een gast vrije rustjplaats aan heil vreerndle strand zou aahb'iedhn. En iwteiuige schredjein van hem verwij flard, achter het heien.' en wteer waaiend® omhulsel idjpr draagbaar onder de ver anda neerzetten en een' hunner het huis binnenging, om «He.vrouw'eljjke diensthodênl te roepen, dfo de zieke senorita zondieni helpen,beval d(pn Ramirez1 een ouden, operatie is. Zij eiseht belangrijke mid delen en hervormingen en houdt gedeel telijk verband met de intergeullioerde schulden. Zeer nauw' met dit laatste houdt .ver band de ratificatie van de te Wjashingl- tou gesloten overeenkomst betreffende die a chidden. Be commissie van deskundigen dringt er op aan, dat de overeenkomst Zal wor den geratificeerd, aangezien de schuld regeling de grondslag van het plan tot reorganisatie van de, financiën is. Zij tracht do openbare meening! er van te overtuigen, dat de ratificatie van da schuldovereenkoniet een der meest drin gende politieke aangelegenheden is. Hiertegenover staat dat er in linksche groepen en vooral bij de radicaal-socia listen, die Briand's keuze om Caillaux tot minjster van financiën te benoemen volstrekt niet gelukkig prijzen, tegien die ratificatie zeer ernstige bezwaren bestaan m die zeker den vereeakomst niet gloed zullen keuren, zoolang er geen garantie- clausule in is opgenomen. Nu moet Caillaux zelf ook geen voor stander zijn van de overeenkomst zonder garantie-formule, doch bij het zien van den ernst van den toestand en de n ood'z'akelijk- beid tot een stabilisatie, te komen, is hij overtuigd ge'wiorden dat de belangrijke Amcrikaansehe voorschotten zbo snel mo- glelijk verkregen moeten worden. Niet ratificeeren en geld vragen is na tuurlijk niet mogelijk en daarom zou hij than,s tot do erkenning zijn gekomen, dat men noodgedwongen wol ratificeeren mo®t. Er worden naar verluidt onderhande lingen met Washington gevoerd. Of mem aan linksch-radicalen kant in da- Kamer ook tot die conclusie komen zal. is nog; een vraag. Wat Zal er met Abd-el-Krin^ gebeuren? Be graote „men" brengt de.zte vraag in verband met do reis die de Koning! en Ko ningin van Spanje thans ondernemen, waarbij zij! op hun tocht naar Londen ook Frankrijk aandoen en eenigo da.gen in Parijs gaan doorbrengen. Officieel heet het, dat het Sjmansejhe koningspaar Parijs aandoet om de groote wedstrijden, om den Grand Prix te Longt chain bij ta wonen, doch niet officieel wordt verband g-.ezocht tussohen dit bezoek en het voornemen dat Frankrijk heeft ten aanzien van Abd-el-Krim, welk voornemen maar matigjes naar den zin der Sppanscha bondgf'n.ooten is. Sinds een tiental dagen vergadert, zon der dat erveel schot in de besprekingen zit, in hef ministerie van buitenlamdecha zaken dc Franscrh-Sp.aanschei commissie on der voorzitterschap van maarschalk. Pé- tain tot regeling* van de consequenties van do overgave van Abdt-el-Krim en de liqui datie van den eindstrijd in Marokko, Als nummer één op de agenda, stond de quaes- tie wat met den leider van het verzet in het Riff-gebied verder moet geschieden, Men is reeds overeengekomen dat aan Frankrijk de verantwoordelijkheid over Abd-el-Krim zal woredm gelaten. Dit is nu wel is waar als vanzelf sprekend want do opper-Riffijn heeft zich ten slotte niet aan Spanje ma.ar a,an Frankrijk overgfe- goven- en Frankrijk staat geheel anders tegenover Abd-el-Krim dan Spianje. Voor Frankrijk is Krim niet het hoofd in den bevrijdingsoorlog tegen do over- heexschers, maar eenvoudig de leider van een aantal stammen, die een oogfenblik Fez cn daarmede da veiligheid van het Fransch M.-Ai'rikaansche, imperium' hebben be-* hreigd, zoodat voorgoed een herhaling van zulk gebeuren onmogelijk moest wortton giemaakt. Abd-el-Krim is evenwel Voor de Span* jaarden, die jarenlang goed en bloed geof ferd hebben in de wisselvallige worsteling 'tegen de krijgshaftige bewoners van da aan Spanje toegewezen Marokaansehe.zome de verpersoonlijking van den strijd. De leider der Rfifijnen wist dan ook halfhloedl-Indiaan, die een soort van hóf meester scheen te zjjn, voor dien matroos zorg tc 'dgagen. „Volg hem, mijn zoon!" zei hij: tot djefl jongen majn, „hij zal voor uw: rast en verkwikking zorgen, zoo sioedl mijn huis d|at vermlag.'- j Hij trad) de wóning binnen, de vrouwen volgenden, die Cinthia droegen; zij w'as weer hij bewust'zsjjn gekomen en lag stil en moedjo in da armen der dienstmaagden. Victor volgde zijn geleider naar een luchtig, hoog en ruim vertrek', voor wtelks o$enstiaand|e vensters de geheel® droom achtige piracht fier zuideljjkd nachten lag uitgespreid!. Wit glinsterendte oranje, en magnolia- bloesems dieden hun zóete geuren naar bin nen stroontón. oleanfiers efi mirte n rnisoh- lten op dien zachteu adem' der nachtlucht, in die verte wiegelden slanke 'dalmen in den manesohijln, als hielden zij geheim zinnige samenspraken me.t fia geesten der lucht, cijie heen én( wteèr zweefden op de trillende stralen. Treurende oypressensta ken hun toppen djonkep opwaarts in den van licht dlooiWevem dampkring, het ver- koelemdje whter eener fontein viel met één tonig geklater in het marmeren bekken ne- dier en over dat alles welfde zich de zui drommels goed wat hij deed, toen hij', zien-' de dat hij den strijd todh zou moeten op» gwen, zichzelf ter beschikking van Frank rijk an niet van Spanje stelde. Baar toch had hü het meest op een tegemoetkomende houding te rekenen. Maai' die tegemoetkomingen voor den man di© voor de Spaansthe heerschappij' in Noord-Afrika zulk een gïoot struikelblok geweest is, wordt in Spanje met leede oogen gezien en zoo is het dan ook' vol strekt niet uitgesloten, dat inderdaad aan het bezoek van den Spaansdhen souverein aan Frankrijk meer vast zit dan belang stelling voor de pa-arden die te Longcihamps 't Is geen prettige"fijd voor den Volken bond. De „Nowy Kurjer Polski", het offi cieuze orgaan van het Poolsche ministerie van buitenlandsohe zaken, publiceert, naar het Hand. vernam, een artikel, dat in po litieke en parlemamtaire kringen in War schau gjroot opziein heeft gebaard. Voor het geval Polen geen permanenten ztetel in den Volkenbondsraad moühti irijgten, zteg.t het blad, overweegt de Poolsche i'e- geering het voorbeeld van Brazilië en Spanje te volgen, m. a. w. zich uit den Vol kenbond terug: te trekken. Inmiddels komt uit Genève bericht van oen nieuw- uitstel der hervormingsplannen. Be. vergadering der commissie voor dé her vorming van den Raad van den Volken bond, die Maandag zou plaats hebben, is tot later uitgesteld als gevolg eenier briefwisseling' tusscihen den voorzitter van dein R,aad van den Volkenbond, den voor zitter der commissie en den secretaris-gene raal van den Volkenbond. tDe vergadering zal waarschijnlijk .op 30 Augustus plaats hebban. Een medewerker van de „Figaro" -hoeft aan koning Alfons XII gqvraaigd, lof Spanje era-an denkt, uit den Volkenbond te treden, Be koning antwoordde: Men heeft ons een artikel doen teekenen, waarin wordt gezegd dat de tjjdelijke leden niet meer herkozen zouden worden na verloop van zekeren tijd. Men zegt ons „tot weer ziens": Gij moogt er zeker van zijn, dat, indien er geen verandering- komt in die op vatting, en als wij: niet de voldoening krij gen waarop Spanje recht heeft, wij ertoa zouden kunnen komen, niet m-eer zooveel -belang! te stellen in den Volkenbond. Ons waardi^hejdsgevoel „zou dam in opstand komen. Maar wij wenscihen van gansoher harte de zoo noodzakelijke verzoening, BELGIE Een Vlaamsth incident te Yperen. Bij fie onthulling van het monument voor fie gesneuvelden te( Ieppren hebbém zich Zonfiag incidenten voorgedaan. Toen, na die kerkelijke plechtigheid, door gedele geerden van den koning em 'het departe ment van landsverdediging, dén' FraJnscihein militairen gouverneur van Dtuirik'erken. senatoren en k'amerledien "bïj'geiwpond,. d|e Vïaamische oufi-st,rijders bemerkten, djat, in strijdi met de afspraak, de Vlaamsche Leeuwtenvlag aan fiem gevel van het raad huis naast die vreemde) nationale vlaggen niet Was geheschen, weigerdpn 27 Vlaam sche oudtshrijdersvereënigingén aan dien optocht 'd|eel ,te nemen en begaven zich in stoet naar het monument met het dioel ztelf tot d|e onthulling over te gaan. Dit wórd echter door 'de hterad-en gendarmerie eU 'dé politie belet. De gendjarmeriei veegde hét plein rondloml het monument schoon en de politie arresteerdp een vrij! sterke groep oulfi-strijders en familie van gesneuvelden. Ook werdén bijr heff relletje verscheidene vaandels gescheurd. (Z.) Prins Kareji. Naar uit Brussel iwlordjj gemeld, is prins Karei van België, twleadje Zoon van koning Albert en koningin Elisabeth, file -tot dus- delijke hemel met zijn millioenen lich tend,e sterren, zijn donkerblauwe kleur, zijn fioorzichtige klaarheid. De ziwarte fijenaren Repen- zonder ge- -druisch heen en wieer. Een verkoelend had ver'frisohte 'd(p ledematen van den jonge ling, een lichte maaltijdl herstelde het ver- stooifie evenWidht zijner krachten, en toen ging hij ter ruste op zacht dk>ns, ach ter id|e fijne plooien van een muskietennet en sliep dien. verk'wjkk'e^den slaap der jeugdi, in zjjin groote vermoeidheid door geen (d(room'em verontrust. Toen h'jj onhwlaakte, wias heit heWierlidhto dag. Hij had eenige minuten noodigi, voor hjj' zich fiuidelïjk1 böwlust werd, waar hij wlas. Wat er met hein was voorgevallen. In het eerste oogenMis meenfie hij in, zijin hangmat, aan hóordl van het schip te zijp. Doch toen verjoeg/ een blik op zijn omgeving al fije vertwUrrinkl stichtelndh Slaapgeesten. Hij sprong van zijh Iegerstedlgl en ggeep naar zjjn kleed|exen. Maar in plaats van de besmeurde! en gehavende! mlatrozenklee ding, die hjj gisteravond; had afgelegd, vond hij op, ct en stoel vóór zjjin béid eien volledjig plantersgewiaad uitglespxeid., van fijne witte stojf- (Zjjin eigen- .Meedjj moest Weggenomón Zjjn, terwijl hij sliep. ver alleen in Engeland! studeerde nu als a-d'eüfcó-rst „a la suite'''- van de Brfi'sthe) vloot verschefdlena zeereizeln Idleéfi, Maau-i d(ag in de kazerne van het le regiment bte-1 redten gidsen, te Etterbeek1, als twfepdjs»' luitenant bij' (fit regiment gieanstalleevdj Tien generaals wbonlfien. er, naast den ka ning, die kóningin, prins Leopold em primlSeai Marie José, fie plechtigheid' bij, iwtelk'e bs- stonifi' in de eedraflagging, in het Fransch1 en in het Neid|e:rlandisch, vóór het front djer troepen, djaor prins Karei. Deze defïleeirdjel vervolgens te paardj, a-an) hét hoofd vain-' zijn regiment, voor die andere leden van het köninkljjk gezin. Koning Albert sprak, na afloop, d|e óf-' Èicieren toe, berinner(I|e er aan hoe 80 jaajj gelodien, in 1847 zijlm vader -aan he)tjzel!f-l de regiment wérd voorgesteld) 'door het hoofd) dea* dynastie en stelde vervolgens, opl zijn beurt, pjjn Zoon! aan het öfflWertein-! cOTps voor. Met die uitvoering van da Brahiangonna liep 'dte plechtigheid tan' einde. Hit Brussel meld(t meoi dat ten gevolga van die aanhoudende verhooging van de pfi pierprijzén en dé andera exploitatiekosten verscheidene Belgische bladen van zins-zijlui tot een inkrimping van hun formaat of van het aantal pagina's over te gnan. Ant d;ëre bladen als dje Brusselsc'he Soil* kondi* gen aan, fiat de prijb per nummer, met ilu-' gang van 1 Juü, van 20 op 25 denitiemi wlorfit gebracht terwijl ook de abonnet ment(sprijzen merkelijk wbrdlem verhoogdt FRANKRIJK Do Spaans die souvereinen. PARIJS, 29 Jun-i. (Maasbódje.) D'o Pi-i rijzen aars hebben bijl tiebldjuizeindenl geiüj'ki „Vive le roi'' geroepen, voor dien koning van Spanje, ('je voor een officiee-le ophJ Vangst in het „Institut d(e Francte'-' overge komen is. -Van fiat verblijf heeft Alphon-so XH gebruik maakt om' dfei „Grand Prix" ta ttez'oeken, waarfioor hij1 gelegenheid! hdeftj gehad opnienwi ta blemterken, hoe bijzóintter populair hjj" te Parijs is. Heel 'P-arijs wiaa uitgeloopen om' het koninklijke! echjtppan te zien, (fiat in aön aulto als een pijl voor» Ijjsckoot. Van ifiat snelle vertoofi makfeh. de link-! sdhe blafien gebruik om te doen uitkomen* fiat de koning Zou ongeveer -als een ter fioo'd v&roordieelds leeft. Ds meest fairi tastisohe verhalen wmidpn gefabriekt o'veh fie hiiitongewóne bewakingsdiensten, cR«| zelfs 'die keuken van den gastheer hespie-i dien. Een aarfiige tegeois.pra.ak daarvan ia fioor den kbnjing zelf geghven, dpe glistje- ,ren een Wan-dfeRing door l'arijs Hoeffifa ge maakt, alleen vergez'elfil van den hoeul Quinones file Leon, dón Spaansohen- gezanjy .En 'savondi hózooht hij een theater! Ba koning heeft Ifia tentoonstelling van het Jeu fie Paume. 'bazodlit, -waar dn HolLanfi» schfl mófiernen hób-beu plaats gemaakt voort het w'erk van dien Spaanjschem móester, Sart. In dien namiddag ging Alphanlm zelf inkoopen fiae® in| da me -die la Ppix, -wnt Wel niet voor zjjn pafcit-fiéjeuiner iznl) zijn ge woest. Tirouwans hij[ had! gedejeu-f neerd) op het Elyséó. 1 Het „Inatitut fie Frande"1 hóeft jegena dien koning groote erkéntelijkheifi Wegens/ de gilt van het prachtige terrein, wlaan hst Instituut d-'e villa Velasquez heeft kun-1 nea honjwten voor het verblijf van Fransehó gelenélén en kunstenaars. Do koning heelt ih dé plenhtig© ver- gfidtering een rede gehouden over het wérk fier Bnurhóns in Spanje. Alphc.nso XII i-s fie tiw-eede koning, die in korten tijjdl het Instituuib btezbekt. Koning UmbcTto is hem voorgegaan eri binnenkort wbifit ook koning Albert verj wndlit. RUSLAND De verdwijning van een gezant/ Maar uit Rev.al aan fi(e Dini gemjel<F' Wlorfit i's de Bstlandsche regeering emsti^ ..Mu." zei hij, half glimlachendl, half boos, „in djat pakje zlal ik ook' niet ver loo- pen!" ,i Daarna echter stak hij zioh toch mót on* tt'eerstaanhaar welbehagen d® zacihte,i lichte klcefiij, Hjj' herkende zich zei ven Uauj wóljjks, toen hjj voor d(en hoogen spiegel) ging staan, en hjj kon zich niet ontveins zen, dat het eeni voordeeRge verandering wias. dje in zjjn uitwendig voorkomen had! Ulaats gegrepen. Er lag trouwens in djp geheele, glezelligei en Wteeldierige omgeving) eeh zieÈer ietfslj hem iwbndferbaar beha-agljjfc anndóad'. Eh! toah voeHfe hjj! 'hier miet gi-ootere solierpjta dan ooit te voren, hoezeer hjj' door zjjin kin* fierachtige en override vlucht zijn levóksf baan volkomen befinrveu had. i Een ruwó matroos was hjj! gewordjen on*i 'dier andere matrozón, en nu hjj' wteer onder degenen k'wlam', die hij steeds terecht alsj zijns gelijken hafi niog&d beschouwen, nfi w-erfi hij door een diepe klove, han hen ge-; schei-dien, en zjj moest-ön hem wel voor eet> wezen van lagere oudje aamEiea, zónder be schaving, zonidicir kennis. B4 hij had zich) djat zelf op den hals gehaald doo-r zijn kin- ;en hooginoe1 {Wordt vervolgd.).

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1