NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND II DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Voor de tweede maal getrouwd. buitenland DINSDAQ 29 JUNI 1926 FEUILLETON LUXEMBURG GRIEKENLAND ZUID-AFRIKA VAN HET VATICAAN 'JUNI 1926 [eren ziijbi ex niet; [ezichtem! heeft men •ie stad, welk een let buiten 'dje Kathe- |le openbare- en jgjar- Ji nietl in ataat, om litad te iwiwdleeren. |ïe varj dit alles is. pilt het sombere ka- ten onrechte aak ftgovia is ook oud), lang; heelt bestas» |i. Hier is dan ook van. djen Ro- |>raJija kent een iw'a- 9 even! mooi is als Segovia heeft den meermalen tot ver een Kathedraal, klie htiging loont; die hop, maai- iwiaarvsini l nitgeghan' als v,an iojraal is1 er het Al- rvsun Castilië in dein rebouw'd], inaar zoo |nwd! twee eeuwén sntigndje eeuw! rd. .Wjio een gtad I 'oed wil loeren ken- lite van een wjande- -e-n zal dan heel Wat I genieten, op de Ka li de nieuwe wijken, I hevïijdL worden van' gevoel, d,at Segovia. De IieerenmeiVv het niet eens heh- heeren.?, 1 Vrouw enrubriek; riespëcfcve echtge- >of!d|en; op de hoog te idlat het voorjaara peren aan te bieden' nod(p id het, waar- lllen. Al komt d(eze Ivereea met d|ie van iRransohe kl-eedjinjg peel andlere snit dan rij' dje overhemden lleza' zijn van lichte juatf kleine patronen' j rd' en munidhietthanl ■;]1 ged,Tagen| en half I speciaal donker ge- flop het spoedig on- dat dan niet zoo |"oor heereö is even- |olal gekleurd, re" hebben' moeite hoeren er van. te ondergloed „waar- lulleii er aa'nvaoke- 1 het te vrouwelijk te spreken) vinden1 aan hun gewoonte j dragen. werkelijke reidpn evengoed! ©ens ge dragen, als variatie .Was het vroeger «n wit te dragen. Pdeze stelling omver J gfted als „bo jniton'fl [irde zakdoek) Speelt I.eerenmode. Voor do [verschillende genres zijn) er die met do j?n dje, waarop klas- Afwerkt. Het jacquet |>n, waarbjj een iwit fi id nog) steads cor- liltijd gecompleteerd] slederen handischioe- iob duhlbel boord; ijdon hoogjetaj-hoedui i zullen (Rt zomer- I wordjen. Veel mo- are Zijden boorden, sn zijn zeer ïiy/n. De lest muanceorenjdi in pristise'he en cubis- Vcrheersohenjciii. ver- juren, sterren, vier- fpjeia. ii populariteit voor oren, daar de ge- oedjig) algemeen wer- xr(diinaire qualiitaiten Cr correct, wanneer sokken ini harmoni- shouden en het geld|t iar genoemldia détails elkaar zSjh'. Onder mast eefflig verbaudl kdoek kaJn djfc geler wanneer er van >n|d(-kleur sprak© is. 3 kg. jazz-patronen den ov®rheersc|heindl gedekte tinten ,wor- zomer teordt déze weefselsl gemaakf soepel aanvoelend werd een Duits»#! gevolge de vredes- ,and moest worden hevigen storm van lagen en later ver een tweetal stoom,'- te IJimniden binnen- 'spronkelijjk door de 'aagist genomen, om- net een oorlogsvaar ten. 'oces over de kwestie dan wel marinevaor- uu geregeld, waarna taald. Voor de be- r tpawiers is het een een langen tijd nog 'loon te kunnen ont,J opvarenden her- en itten, warden ze nu geroepen tot het in ran rechtmatig! deel. MUMMER 76 224T» JAARGANG Bureaux van Redactie an Administratie: Westsingel 75, GOES: Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1,90 per drie maanden, bij vooruitbetaling! Adyertentiën van 1tot6 regels f0,90, elke regel meer f 0,15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager. GROOTEWAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN AMERIKA HFT EUCHARISTISCH CONGRES TE CHICAGO. Eet noodweer tijdens de processie. Gelijk men reeds seinde, werd de plech tige Sacramentsprocessie tot sluiting van het Congres gehouden op haar weg langs St. Mary-laket door een hevig nood weer overvallen. In verband hiermede la ten wij nadere bijzonderheden vol.g|em> Terwijl duizenden in allerijl een g'oed heenkomen zochten in de kapel van het seminarie en de politie nauwelijks vbij ma-chto was om een te grooten toeloop te beletten werd opeens met behulp van ge luidversterkers aan de pelgrims verzlochf. te zingen het bed „Heilige God, Uw naam iüj geprezen". Aan dit verzoek werd ge willig en onmiddellijk voffldaan en binnen enkele oogenblikken werd het lied door gfe- heel de processie gezongen. Dit heeft er niet weinig! toe bijl gedragen om het pu bliek in de goede stemming te houden ,en om de aanvankelijk ontstane verwarring te bedwingen. Overigens bleef het publiek eerbiedig en ingetogen en het eenige sto rende was het geschreeuw van angstig, geworden kinderen. De geestelijkheid met de kardinalen aan het hoofd verloor geen oogenblik haar kalmte. Allen bleven ziek trouw' scharen om 'het Allerheiligste. Nadat het onweer voorbij' was, scheen ook dit incident, gelukkig het eenjge tij dens het geheele Congres, w®er spoledigt vergeten en alleen verschillende kostbare paramenten w.o. enkele middeleeuwsehe gewaden - die doornat geworden waren tn de doorweekte wegfen hielden het gp- beurde in herinnering,. (De Tijd"). Een dankbetuiging. Alles is in voorbeeldige orde verloopen en Z.Em'. Kardinaal Mundelein heeft dan ook als aartsbisschop van Chicago de be volking' en vooral de politie dank gebracht namens de kardinalen, priesters en lecken- oongtessisten. De Nedferlandsche pelgrims. De correspondent van de „Tijd" te Chicago seint d:d'. 25 Juni: Z. D. H. Mgr. v. d. Wetering en de overige Nederlandsc'he pelgrims zullen zich aansluiten bij een groep congressisten, om gezamenlijk de Fordfabrieken in Detroit te bezichtigen. Vandaar gaat de tocht naar Pittsburg! en Washington, waarna het Ne- ederlandsehe gezelschap 3 Juli weer schoep zal gaan om 12 Juli in het vaderlandi te te arriveeren. De Kardinx a'f- Legaat. Z.Em. de Kardinaal-Ueg'aat Zal alvo rens naar Rome te vertrekken, eerst een tocht door A mor ik a maken. Deze tocht zal vermoedelijk drie weken duren. Bie grootste kathedraal in de Vereonigdc Staten. Voor ruim een jaar wijdde onze Amerd- kaansehe correspondent een tweetal brie ven aan het nationale heiligdom1 van de Onbevlekte. Ontvangenis, dat, als een na tionale hulde vau de katholieken der Ver- eenigde Staten aan de Onbevlekte Moeder Gods, in Washington wordt opgericht, 't Zal de grootste katholieke kathedraal in Amerika worden en een der dertig] grootste kerken ter wereld. Er zullen 7000 g»loo- vigen in plaats kunnen nemen en het priesterkoor biedt voldoende ruimte voor heel het Amerikaanscihe Episcopaat ej> meerdereh onderden priesters. Gelijk in dertijd gemeld, zol onder de schatten dér kathedraal een reproductie in moz'aikwerk zijn^ van Murillo's Onbevlekte Ontvange nis een geschenk van Benedictwt JCV zanger gedachtenis en van Pius XI. TJit elk land zijn gouden sieraden en juweel™ in de schatkist van het heiligdom' 32) —O— T)e twieg ree's en •c^alde over een lieuvel- ^tig terrein. Don Ramirez' 'was juist eöu ler hoogt'en opgereden, toen. hij1 zijn paard potreling staanidje houdend, een' m'cnsöhl yw>r zich zag, d^e een 'verhulde gestalte i a5men °P zijn schouder ge- otwI. r1oe^' goWitel houding van den' „^■L61"611 ^tar hbven( moest gekomen; n^örff1 .V001' den koP! val1 llet TfiTta"'iS^i die hem' bijhaiaiaUraakteJ iff1 vreemde voetoanm* snel Spr°^i r'^tte hij zich TOnendf deet0O!|w&ardö de s**1 W- ^ond Vaia den 2uidelijkea' ve^^fgwi 'dte °°™kelij'kd bloed bij d,en ¥a^ wiea -yreRB man in dje eenzame streek 'was naar dgeimren cm te zien. Een tw«ede blik 0 klaarbljjkeljjk,! van uitputting afge- zijn oB gestort. Het goud werd gesmolten en tot H. Vaten bewerkt, waarin de kostbare stcenen gezet werden, door de gjelooviglen gezonden. Dezer dagen is de ouderkerk van het heiligdom door den Apostolischen Delegaat geopend. Deze crypte ia op zichzelf een kerk van wonderbare schoonheid. Haag kolommen van marmer en onyx zijn uit ide groeven van tal van lauden afkomstig. De vloer is va» marmer en het licht-gebogen plafond vau mozaïekwerk met voorstel lingen 'uit de catacomben. In het midden van het gew'elf prijkt een grooto gpuden ster, de ster van Bethlehem. Opi de vijftien ramen zijn afbeeldingen aangebracht vian de profeten van het Oude Testament die de waardigheid van de Moeder Gods voor speld hebben. De gedachte van een Nationaal- Ameri- kaansch Heiligdom nam- vasten vorm aan op het tweede Concilie van Baltimore in I.866, doch eerst voor enkele jaren kon men met de uitvoering, beginnen. De bouw zal worden voortgezet naar gelang! de be- noodigjde gelden aanwezig zijn. De kosten van de kathedraal worden op 30 millioen g'ulden geschat. (Msbd.) DUITSCHLAND De criminaliteit in Berlijn, welke tij dens den inflatietijd vooral in de diefstal- epidemie Zeer hoog was, schijnt af te nemen. Er is ten minste geen gebrek aan plaats in da gevangenissen meer. De ves ting-gevangenis te Spandau die in 1920 door de justitie in gebruik werd genomen, als ge,wone gevangenis, is gesloten. 'De 200 veroordeelden, die zich da.a.rin bevonden, zijn in andere inrichtingen odergebraeht. ZWITSERLAND Zwitserland en de Volkenbond. In den Z.witsersehen stendenraad heeft dezer dagen een debat over den Volken bond plaats gphad, uitgelokt door felle aanvallen van Böhl vooral op het Inter nationaal arbeidsbureau. De vertegenwoordiger van het 'kanton Ge.nève kwam' tegen deze aanvallen op en 'verklaarde, dat Genève er trotsch op is de zetel van den Volkenbond te zijn.; Böhl had het verwijt doen hooren, dat dat zekere volkenbondsambtenaren hun immuniteit misbruikten; Moria-u sprak dit pertinent tegen. De secretaris-generaal van den Bond en de Directeur van het Internationaal arbeidsbureau hebben steeds aau ieder bezwaar gevolg' gegeven; dat weet Moriau als voormalig chef van het Gcneefsche departement van justitie. Het lid van den bondsraad, Motta, gang in op het betoog van Böhl, dat de bouw' van het nieuwe volkenbondspaleis finan- cdeele offers voor Zwitserland zou mee brengen. Motta wees er daarentegen op, dat at heeft de bondsraad te zamen met het kan ton Genève zekere garantie op zich geno men, daarvoor ioc'h geen credieten noodig' zijn. En al zóu Zwitserland offers moeten brengen, wat niet zeker is, dan draagt de nieuwe bouw, waarbij mdllioeneu betrokken zijn, zeker bijl tot vermindering der Ge- neefsc'he economische crisis. Bovendien zal de nieuwe bouw als re sultaat hebben, dat Genève volkenbonds zetel blijft. Motta zei vervolgens: „In de moreele beteekenis van Genève als volkenbondsl- zetel ligt een niet te onderschatten moment van veiligheid voor Zwitserland. De tijd, dat de Ziwitsers zich' niet om de buiten- landsche politiek behoefden te bekomme ren, is voorbij. Als een oorlog, uitbreekt, móét Z.Witserland zich daarom bekomeren, of het wil of niet; daarom, is de plaatis, waar de bond zetelt, niet zonder beteeke nis. (Msbd.) FRANKRIJK Eiani cud-g|eitepiutecnle en een oud- burgemeester priester gewijd-. In de abdij van Hautecombe, in Savoie, is de H. Priesterwijding toegediend aan matte gestalte, idje opl vele plaatsen ge havende kleeding bewoog hem, snel in zijn zak te tasten, met de -welwillende be doeling den voetga-eVlelr eeni aalmoes te geven, cljie hij! noodig scheen te hebben. Maar hij trok -die hand ledig terug en vróegl op vriehdjelijken toon: „Waarheen gaat uw 'Weg, vriendi?," De vreemdeling trad haastig op zijde van het paartd). „Senor", sprak hij in -dpaaglijk Spaansch dioch met een vreemden tongval, „wilt gij zoo goedj zijn mijl te zegg|èa, of! ik' hier op dien naaien Weg feta naar de bezitting van idlon José de Ramirez?.'?' Een plotselinge angst overviel den Chileen. De vreem!d|eling -wlaa als matroos gekleédil E-n die last op zijn sc-houder, wlas diat niet een mense'liclijko gedaante? Met iugehou'd|en adem antjwtoordde hij„J.a, dit is wél dje naasto Weg. Wiat wilt gij daar dioen. vriend „Dank voor iclje inliahljing, senor zei' de voetganger kortaf; ,;wfct ik wil kkn ik' alleen d(ien heer zeiv6U' zeggen." - Hij keer'dle viöh om en w-ilde* verder gaan. „Halt!" riep die Chileen, van het paard springend!„ik hfen doa Etamirez, vriyidt wat zoekt gij "b-SJ mij De vreemld-e bleel] stjian en liet met markies de Roury, dia geruimen tijd het district Bouviers, Normandië, vertegen woordigde in de' Frans'che Kamer van Af gevaardigden. Bij dezelfde H. Wijdingen werd ook de heer Joseph du Cbanoix, die eenigen tijd burgemeester was in een gieanecnte van do Cótes du Nord tot de priesterlijke waar digheid verheven. De heer Du Chanoix werd in den oorlog!'gewondhij- is een be kend Bretonsch' dichter. (Msbd.) E*m bewogen nacht. Gedurende de ministerieele crisis, toen de heer Herriofc druk in, de weer -was om een kabinet samen te stellen, zond hij in het holste van den nacht een bode naar. den heer Champetier de Ribes, democra tisch afgevaardigde van de Basses- Pyre nees, om hem een post als onder-stauts- sccretaris aan te bieden. Hoe het gèbeurdo zij in het midden gela ten, maar een feit is, dat in pjaatsi vtan -den heer Cham-pétier de R,ilbes men om' drie uur in den morgen een anderen afgevaar digde van- hetzelfde departement uit zijn bed klopte. De afgevaardigde was in de wolken. Hij twijfelde er geen pogenblik aan of Herrdot wenschte hem een portefeuille aau te bilo den en ieder ander in zijn plaats zou het zelfde gteda-oht hebben. In alle haast spoedde hij zklhi naar den kabinetsformateur. Deze, wel wat verrast, 'wist de situatie te redden en vroegl den niet verwachten bezoekerof hij gèen schaduwkant zag aan da benoeminjg1 van den heer Champetier de Ribes, afgevaar digde van het departement der Basses Py- rénées, als onder-staatssecretaris aan Fi nanciën. „Ik heb hét hem' niet wdllejn; voorstellen, zönder uw advies te hebben ingewonnen, m'n waarde collega", ztei Her- riot. Gedesillusionneerd, maar tooh ook wel Wat g-eyleid, wilde de afgevaardigidq in hoffelijkheid voor den Kabinetsformateur niet onderdoen en gulhartig) antwooi'dfde hij, dat hij[ de keuze volkomen kon gtocd- keuren. Het was intussehen de^heer Champetier de Ribes, die, naar men weet, het aanbod niet aanvaardde. Originieele oplossing van een kabiffletserisis. De groothertogin van Luxemburg heeft door bemi-ddelngi van de griffie der Ka mer een vragenlijst gericht tot de ver schillende Kamerfracties henovens1 eenigle individueele afgevaardigden, waarin zij bescheid verlangt over hun 'houding! tegen over een coalitie-ministerie, en waarin Zij hun verzbekt hun standpunt met betrek- knig, tot ©en eventueele andere oplossing van do regieeringscrisis mede te deelen. Ook tracht zij' door middel van dit ori- gineele referendum de kwesties te leerèn kennen, welke de basis moeten vormeln voorh et nieuwe regeerinigspaiqglraai., SPANJE Het complot legen dé monarchie. Het Spaansehe koningspaar is onder langdurige toejuichingen der menigte naar Parijk vertrokken, vanwaar het zich naar Londen zal begeven. I D-e minister-president zegt in een lange bekendmaking o. a.Een beperkt aantal personen, zonder twijfel door eerzucht ver blind, hebben sinds eenige weken gepoog|d een complot te organiseeren, onder voor wendsel, dat Ze sinds lang beroofd waren van d-e vrijheid en tot het zuiver constitu tioneel regime. De directie van den alge- me enen veiligheidsdienst heeft de beweging doen mislukken. De samenzweerders vorm den een heterogeenen groep, waarin syndi calisten en anarehistisch-gezindo intelleictu- celen verbonden waren met zfekere perso nen, wier leeftijd en positie niemand zou den hebben doen vermoeden, dat ze met hen zouden kunnen samengaan. een haastige, si](!|d'ërenjde beweging' den last djien hij' droeg, van dpn schouder glij- cten, zoodat hij geheel op zijn armen rustte. Don José bespeuridje nu duidielijt, dat heit een menscbeHijfc gadlaaiute w[ae. „Zjjt gij iw'eirhelijk: Don Ramirez, senor ii „Ter 'wille ya)r( hlla Heilige», menschj Wie» hebt gij dtaar.?"- rie.pl da Chileen bui, ten zich ze-lven, tealwlj'l hij- .die hand naar de onbewleegiij'k-e, verhuï<% gestalte uitstrekte Voorzichtig legdje de matroos ze, in haar üekkus ghuld, op het' gras neer en sloeg met hevig trilleuldle hand bat dlekkleed wieg „De anjelieren kb» ik, helaas! niet Teddeh-, In zig'n ontzetting slaakte .d|e Chileen oen luidlen kreetvoor hem lag de bloem' van zijn huis, dfe vroolijk'e -zon-nesjfcraal' van zdj'n ouderdom, zijn trots en zijta hoopj( Oi-nthia, bleek en bewusteloos. Zijn luidje jamimerkreet lokte de diena ren in ld|e nabijheid, de lucht werd van hun gewleeklaag v.etrvulid( „Vlug eeu djraagboaar," beyal hunmecz- tek. Een neger snetd|e -wteg. „Is z!jj' dfood vroeg die ongelukkig(d vader en knielde n aas tl het meisje neer, d^t op haar dekena rustte, zondier geluid! of belwleging. De matroog zat er naast em hield* haar hoofd op zijn knieën. „Zij is niet dlood „senar" zei hij al leen uitgeput «n versuft. Den weg niet Onder de samenzweerders! bevonden zich' eveneens eenige tientallen ontevredenen enI ongedisciplineerde militairen. De regeering heeft ten opzichte van de samenzweerders persoonlijke maatregelen getroffen, doch' geen enkelen maatregel van algeimeene strekking genomen, want z'e heeft absoluut vertrouwen in het vblfe en het leger en de organisaties, belast m-et de handhaving) der orde. D-e regeering zal op het geschikte «ogen blik de administratieve maatregelen mede- d-eelen, die zij jegens de schuldigen zal toepassen, onafhankelijk van de straffen, door de rechtbank op te leggen. Aardbeving op Kreta. Een aardbeving van buitengewone he vigheid en langen duur heeft Zaterdag avond om tien uur plaats gehad op Kreta. Er wiercl een enorme schade aangericht en onder de inwoners brak een paniek uit. Er ontstonden aardverschuivingen, die tal van slachtoffers maakten. Ook werden velen gedood door het instorten der huizen en de talrijke branden, die op alle punten der stad Kandia ontstonden. Naar het observatorium te Athene meld, had de aardbeving, die over een groof ge bied is waarg.enomen, haar centrum tus- scihen de Cyeladen en- Kreta. Mjen ver moedt dat de aardbeving in verband staat met de werking van den vulkaan Santor rini In d«n geheelen Pelopenesus, op de Sporad-en en op de Joniscihe eilanden is de aardbeving eveneens geconstateerd. Het is tot dusver nog niet mogelijk gebleken, de totale aangerichte schade en het aantal slachtoffers op te gieven. Da vulkaan- Santorini ligt op een eilandje ongeveer "120 KM. ten noorden van Kreta. Ecu Naticnaal Park in Zuidu Afrik». De Zuid-Afrikaansc-he Volksraad heeft een wetsontwerp aangenomen voor het be houd der wilde dieren, wier bestaan door de beschaving zeer bedreigd wordt. Do bedoeling is een Nationaal Park te stichten en dit te noemen naar Paul Kru- gier, omdat hij een 'der eersten was, dje wettelijke maatregelen he-eft genomen tot bescherming! der wlide deiren. Het park, .dat aan Portugeesoh Afrika zal grenzen, 'zal 2 miüioen morgen groot zijn. Het ge bied bevat thans naar schatting reeds een 130-000 wilde dieren van allerlei soort, waaronder 65 olifanten,10 zwarte rhino- cerossen, 210 kameelen, 195 nijlpaarden, 250 buffels en 600 leeuwen, voorts tal van clanden, zebra's, gnöe's, bokken en w'at Afrika m-eer oplevert aan wild gedierte. Het plan is, om, op voorbeeld van het Yellowstone Park, wegen door het park aan te leggen, hotels op te richten, ten einde natuurliefhebbers en toeristen te trekken, die er van houden 's avonds door het gehuil der wolven en Jjet gebrul der nijlpaarden achter het hotel in slaap te worden gesust. Z;. H. dB Paus «ver de onzedige mode. Men schrijft uit Rome aan „De Tij|di" i De vrouwelijke Kath. Jeugd, afdeeling Rome, h'ield dezer dagen een socialen dag in het huis der Katakomben en daarna een plechtige feestzitting", waar de markiezin Patrizi den groet bracht van de Romein- soh-e afdeeling van den Ital. Vrouwenbond. Deze plechtigheden vonden hare bekro ning in de gemeenschappelijke audiëntie, door Z. H. de» Paus toegestaan aan da vrouwelijke Jeugd van Rome. De H. Va der ging de zaal rond, waar de leden der vereeniging geknield lagen en ga-f aan allen de hand te kussen. Op de» troon plaats nemend, sprak Z. H. de Paus vaderlijk de leden der vrou welijke Jeugd toe. Z-. H. had het rapport der vereeniging doorgeoladerd en gezien, kenneudje, Zondek geleide, zonder geld, dacht ik een nader© richting in te slaan, en ra akte .aan 't dlwlalen. Zoo trokken wij reeid|s drie da-getn en| nachten lang voort, en ik kon, helaas! -niet voorkomen, dhet het die senorita vaak alap het noodigste ont brak.'/ De Chileen wfeenA heefe, bittere ma-u. nentiranen op 'd|e koud® hanidjen z'ijher kleih- dochter. De matroos wtenddd zich af en streek met d|en rug zijner hand over die oogen. „Waar zijn haar oukHers btaphb don José er eindfelij-k' met' mbeite iud. Hij zö-g mets ohxik tegen het antwloordl op, of schoon hij het vooruit bepalen kon. „Bjj Gold), veronderstel ik1, senorsptrak die jongeling. „De vader stierf op d£ reis kalm in zijn hangmat, ais een goedl Chris ten, 'dc moeder.hij hield) op en Iwfendde zich af. „Welnu, dje mloedër „Zij kwam om het leven bij d|ei schip breuk," iwlas het toonlooze a»tWoor!d|; „ons schip is vergaan." De Chileen -Weidtektè zijn gelaat. Uit Idle veirte vernam) mten het naderen van vele manisdh'ela. Fakkellicht) vexhel- d Ier de den nacht, paardtehoevem en stemmén' kwamen natter. i - Don José hief héb hoofjd| op. „Dat zij wat de jeugd'gedaan had en zich voornam! nóg' te doen, en verheugde zich over het gtdane en ook over dë groote eu gpeder voornemens. Deze-voornemens zullen wer kelijkheid worden door de liefde tot Chris tus, Die den schat van zuiverheid en ze digheid door Zijn Heiilg bloed aan de we reld terugbezorgde. Éénmaal zal Hij Ziöh! verheerlijken over de zielen, die Hem- g|e- trouw- bleven, gelijk' Hij! zal misnoegd zijn over deg-enen, die Zijne leer in den wind! sloegen. De H. Vader weet, dat de vrouwelijk© Jeugd zal voorfgaan in den ondernomen strijd voor da vrouwelijk® zedigheid, waar mede niet alleen de getrouwheid aau Chris tus, maar ook dei geheele vrouwielijklei 'waardigheid gemoeid is. Imors als -da vrouw het zedelijbheiclsgevoiel niet meer bdzit, is dit zóó, wijl zij! het gevoel harer eigene waardigheid heeft verloren. Het ia niet genoeg daarvoor na te gaan wnt de Kerk dienaangaande leert en hetgeen de Wereld influistert. De Kerk stelt aan do jeugd voor bet voorbeeld der maagd, der heilige, der martelares dier christelijke moeder bij uitnemendheid, terwijl de we reld voor wie Christus, Die Zijn verrader Judas een vriend noemde en bad voor Zijn beuiep, niet wilde bidden en dit ia mis schien het vreeselijkst® woord van bet Evangelie, de vrouw' steeda moer aanZot tot he,t vaarwel zeggen van de eigene waardigheid door alle soorten onzedighfid, vooral door de onzedige kleeding. D-a Katholieke vrouwelijke jeugd kan dus niet twijfelen en moet den goeden strijjl voort zetten voor de eer van God en va,n 'de Kerk, voor eigene eer en waardigheid^ voor hetgeen zë 't schoonst, 't 'heerlijkst^ 't kostbaarst he-zit. De H. Vader verheugde Zich over do oefeningen gehouden in het buis der Kata- cülmben. Niet alleen daar de Katacomben (leu H. Vader zoo dierbaar zijn, maar ook' daan da christelijke ziel er de heilige en kost bare gedachtenis der martelaren genjet. Men kan niet steeds martelaar door hjet bloed, zijn, g'elijk er niet steeds vervolging heerscht. Maar aan sommige vormen van het martelaarschap kan en mag niemandl zich onttrekken. Het bestaat in de ge trouwheid, de volharding! en het volbren gen van alle plichten van een christelijk! loven, in het verachten der vleitaal .en het verdragen van spotternij. Aan ;dje| jonge meisjes van Rome ontbreken da voorbeelden en de voorspraak der mar telaren niet. Hebt ge niet Cecilia-, Agnoa e» zoovele anderen, die hen voorgipgieri in de belijdenis tot aan de martelaarskroon van een g'eloof, waarover de Apostel de Rom-einen gelukw enscht dat; het ov-eral ge predikt wordt? Om de vrouwelijke jeugd in dit geloof te bevestigen, en als onderpand van dë h'e- m-clsohe kracht en sterkte, g'af de H. Va der plechtig! den Zegen. KORTE BERICHTEN Op haar terugreis van Bagdad naap Horns is do echtg'enoote van den Fransehen commandant! te Palmyra, een dame van vijf-en-twinbigi jaar, door de inlandsoh® manschappen, die haar begeleidden, ver moord en uitgeplunderd. Ook de chauffeur w'erd met geweerschoten giedood. Ala gtevolg van de aanhoudende ra» gans zijn de rivieren in Zuidelijk Poleri buiten haar oevers getredende overstrod mingten zijn vooral in de omgeving' vaa Krakau ernstigt Zaterdag zijn te Leuven de gebou wen van de groote Brouwerij- „Gezusters van Tilt" afgebrand. De schade wordt op 6 millioen francs geraamd. Volgtans een telegram uit New-York es de -éxprestrein va» Cape Cod naar Nöwi- York, die 250 passagiers vervoerd)© te» Kingston, Rihode-Island, op een goederen trein geloopen. Vier wagons ontspoor den. Van de treinbeambten werden er drie| rusten in vrrijel'-' Wad! hjj' luid, e» plech tig, zich mot het kruisteeken zegenend!.- Hij stond op en gi-ng mét bedaarde hou- din'g de dienaren te gemoet. Faar,o')en en draagbaar wlaren gereed1-' De grootivaicter liet niemand' het kinj aanraken hij' zelf' legi!|f( haar op de kusJ sens neer. Een oogeiub-lik' sloeg zij d|ö oogen op. „Grootvaidler," lispelde zij en beproefdlè' te glimlachen. Doch cl|ih w'erd slechts eenl snrirteljjke trilling ld|er lippen, ein toe»! vielen d(e- vermoeide oogled,en weer toe. -Vier sterke mannén nameh 'dje draag bare logersteki(e op en aanvaardden met kostbhren last dien terugwieg. f Don Ramirez iwten,d(de ziohi tot Victor, die, 'nu hij zijri )vlerk volbracht had- en' zijn taak als vervuld! kou blesdhouw'en, met d(e onverschilligheid d-er diepste af-' matting gedjirende al d-eza hfewiagjng rus tig op diezelfde plek) was- bljfven zitten, "waar men hef. ziekd meisje van zijin tijdje had; 'weggenomen. Hij' volafdd haar meti d(6 oogen, tot het lichte' omhulsel der -draagbaar over haar didhtjviel, maar hij verroerd^ gelen lid. Zijln kkacihtl scheeri hem geheel en all ve-rlaiien te hebben) (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1