NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND ngen ie Courant DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Eerste Blad buitenland binnInland^ uit zeeland MIDDELBURG COURANT het geschiedt met euken f KILO 14ct. KÏLO/0.25 Handelsdrukkerij Dit nummer bestaat uit twee bladen VLISSINGEN GOES Jingen eri2 loensd-a-g werd -al-, ■iagteineur-füreclte-ur It aanbesteed: li bestor-tingen op dj&' liiufs en ia de Wesi Voeyer bij Terneuzen) l-te solf' vaui f 700Q I InschrijversJ. de 12036Bot, Rilland- los Terneuzenj 2100- leeht 2175; C. v. i llOO; G. Aj. v. B. (dl; «n A. jdie- Bruijsi I van nieuwe wrijf* in acht mleerstoeleai la het kanaal idlooi] nsweerd met bijko, ming f 8200. [Slijlevens Az. Mejdjj- ^Kou(l|ekerké f8500; ;*>0; J. J. Jansen Mid| d'e Bourgroaf -We- [v. dl Stra,a,ten Jrj Blij'levens Driin- verkooping gjehou- |l. van' Dissel te Goes, Is Gravenj>ol,dl.er, Vapit It soliuur, erf, tuin; l'lanldl, groot i.52.05 |ls ta 's Graven-pol-dlet; flan,d| groot 1.04.8Q te H»ediekenskark« |cland) groot 1.50.8.Q d( te 's Gravenpolder ld groot (i.54.60 HA.' Hoadjekemskerke Ivoor pihirengst f37938.34< Verpachtingen 1 ïofstaejdje, Verbist, afbraak', De .Wilde |De WiM|s ;«n Hei|bberJ Ifbraak, De Wildé ,«0 *iten, Van Dissel, -huizen ein erven eu 1 Cleef. vraidhtripexel-inspftn, I (span, Van Diefeel. NUMMER 72 ZATERDAG 19 JUNI 1926 22BTB JAARBAN8 ardenfokkers, zal I te Heinkenszand, >n merrieveulens merries met 2 li '26 èén gulden eii |n voor merries met van het inleggeld bij den Secretaris ^ndijke, waar lijstjes 11824-40 sn Wissels abelwerken lankbetuigingen Reclamekaarten •ten, Convocaties Enveloppes Servetten ken rend le Drukwerken zijn gaarne aanbevolen NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie enAdministratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No.474. Abonnementsprijs ft, 90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1tot6 regels f0,90, elke régel meer f 0,15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager. GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN BEL.GIE De Brusselsc'he correspondent van „De Maasbode'' meldtD-e Kamer heeft de a.s. gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld op <ten vierden Zondag van September. Op 27 Juni a.s. zal op de pier van Zee- brugge, in tegenwoordigheid van peins Karei, een gedenkplaat worden onthuld', om aan te duiden waar, op 23 April 1918, de Engelschen zijn geland bij hun famcu-- een raid op Zeebrugge. (Msbd.) ENGELAND .Wjcmhley onder den hamer. Het groote terrein van ongeveer 60 H'.A. met vrijwel alle gebouwen van do Wembley-tentoonstelling mtisgaders het stadion, is Woensdag) onder den hamer ge bracht. Door de liquidators werd. da massa ingezet op een half millioen pond, en geleidelijk tot 200.000 pond afgeslagen. Op dat badragl werd een bod gedaan. Bij opbod werd vervolgens 315.000 pond be reikt. De notaris deelde evenwel mede, dat hem onderhands een beter bod gedaan was, zöodat da toewijzing) uitbleef. Het kabelsohip „Colonia" heeft een aan vang gemaakt met het leggen, van een nieuwen 5000 K.M. langen transatlapti- Sdhen kabel tussc-hen Engeland en New- York. SPANJE Het lot van Abd' el Krim. MADRID, (B.T.A.) Volgens de bla den, heeft de ministerraad Woensdag met algemeene stemmen besloten, de Spaansohé delegatie op de Marokkocbnferentie geluk te wenschen, dat zijl hij de eerste g'edaöh- tenwisseling) reeds heeft weten door te zOt- ten, dat een van de kwesties, die het eierst moeten worden opgelost, die in zake de positie van Abd el Krim is. De Fransehe meening daaromtrent op het oogenblik van de onderwerping -van den opstandelingenleider schljht veranderd ta zij'n en- nadert thans het standpunt, dat door het kabinet te Madrid ingenomen wordt. ITALIË De strijd' om de lire. ROME, 16 Juni. (Stefani). De „Tri- buna" geeft een commentaar op de berich ten in enkele Fransehe bladen, volgeps w'elke Briand ten aanzien der offers die de verschillende naties zicih hebben getroost, om den koers van valuta te handhaven, in de wandelgangen der kamer zbu hebben verklaard, dat Italië voor dti doel een paar milliard lire zou hebben gebruikt. De „Tribuna" schrift: Wij weten niet, of Briand inderdaad woorden in dien gee6t heeft gesproken, en zoo ja, of deze woor den dan wel in hun juist verband' zïjjn aan gehaald. Desondanks willen wij erop wij zen, dat zoodanige verklaringen reeds door de door dern Italiaanschen minister van financiën in kamer en senaat afgelegde verklaringen beantwoord zijn. Volpd toch' verklaarde reeds meermalen, dat de strijd om de lire tot dusverre met slechts zeer geringe offers is geleverd. Nog! heden, zoo vervolgt de „Tribina", heeft Volpi in den senaat in antwoord op 'n desbetreffende vraag van senator Quar- tieri verklaard nogmaals te willen utieen- zetten, dat liet bedrag, dat de slag, om zetten,dathetde lire gevorderd heeft, Re 24 millioen lire niet overschrijdt. Wij zijn dus nog ver verwijderd van de paar mil liard lire, zoo besluit het blad, waarvan Briand zou hebben gesproken. OOSTENRIJK De schoolstrijd. iWEENEN, 17 Juni. (Wolff). Onkter don invloed van! deu schoolstrijd en de op windende gebeurtenissen der laagte da gen is het in 'den uajtüonalen raad van-, vandaag stormachtig toegjegaan. Er vie len tooneelen voor als meu sindö jaren niet meer beleefd had. Al dadeljj'k bijl hek gilLvaD- i'G vergadering* stelde de Socia- u stDanneberg een. bespreking voor van e meedeeling van,de regeqripgt over het aftreden vand r. Schneider, den minis-1 t«r van onderwijs. Do socialist Gloeckel a«ea e«n heftigen aalnval op Ramek, dje tegenwoordig was en op de christelijk'-* sorrue partij, terwijl zijn partijgenoten' kreten van afkeuring ultlst-ietën en het Ït f van eisebton. j Nader meldt men; De gebeurtenissen in idem1 natjionalen' 'T,* Csu ministerieele Crisis on- mijdehjk Men noemti RinKeJeii, d-en gouver neur van Sto.rmarken als Ramek's opvol ger voor het bon Lkanseliersdha p. Ook vwrwacht mca spoedig nieuwe verkiezin- göü AMERIKA Ernstige ontploHimgen. GARiY (Indiana), (Reuter). Ten ge volge van een ontploffing in een Eoogown van de Illinois Steel Company zijn vier personen op slag' gedood, tien Waarschijln- Ifik doodelijk gewond en meer dan zestig z'waar gejwond. De slachtoffers werden door de kracht van de ontploffing tegen de muren geslin gerd, zoodat armen en beenen werden ge broken. De redding! der ongelukkigen ging met groote moeilrkheden gepaard, omdat ten gevolge van de explosie het gebouw was ingestort en de dooden en gewonden onder de puinhoop-en bedolven werden. Hel ccomoiiiisclic kers,fel van Europa. WASHINGTON, (Reuter.) Bijl den te rugkeer 'van zijn bezoek aan het buiten land heeft Winston, de onderminister van de schatkist, gezegd, dat Europa opi weg is naar economische stabilisatie. Engeland had volgens hem' een grooten stap voor waarts gedaan door zij'n belangrijke over winning in de algemeene staking. Ook Italië had een goede toekomst. Zi.Em. Kardinaal O'CannelI ge ridderd. De Italiaansohe regeering heeft door haar gezant te Boston aan den Aartsbis schop dezer stad, Z.Em. Kardinaal O'Con- nell, het grootkruis van de „Orde van de Italiaansc'he Kroon" overhandigd, ter erkenning* van z'ijm buitengewone diensten den Italiaanschen landverhuizers bewezen. HET EUCHARISTISCH CONGRES TE CHICAGO. De intocht van don Kardinaal- legaat te New-Y-jrk. Hot Protestantsohe blad „News of the World" vermeldt naar aanleiding' van den intocht van Z.Em. Kardinaal Bonz'ano to Now-York het volgende: Schoolkinderen strooiden bloemen toen d® kardinalen en prelaten hunne intrede deden in St. Patrick's kathedraal. Duizenden Ieren wachtten de komst van Z.Em. Kardinaal O'Connell af. Met het oog op de groote processie van Zondag in Fifth Avenue werden, grootte toebereidselen gemaakt. Nooit, sedert den terugkeer der Ameri- kcaansche troepen uit Frankrijk heeft men zulke hevlaglging der huizen, bijgewoond, als bijl deze gelegenheid of nooit ook aan schouwde men zulk een beweging in de straten. KORTE BERICHTEN Bij! de, Russische suikertrust czSjh ernstige malversaties ontdekt, 'welk een bedrag van ruim' 100.000 roebel beloopen. Konouchouw', de hoofd-sohuldige, 'chef van da transportafdeeling, is spoorloos1 verdwe nen. Naar verluidt, zal de permanente vertegenwoordiger van Brazilië bijl den volkenbond, Mello Franco, binnen afzien- baren tijd Gen-ève definitief verlaten! en Zich allereerst naar Parijls begeven, van waar 'hij na verloop van een maand naar Rio de Janeiro zal terugkeeren. In een Ziwitserscfe krankzinnige(ng|e- etlicht te Koendgsfeld zijn, naar gemeld wordt, 40 oppassers en 18, verpleegden aan typhus lijdende. 'Men meldt d'at ft en gevolge va,nl de djjkbfeuk nabij' sluia 2 v,an het Kempisoh kanaal to Moll, hejfc scheepvaartverkeer tussiühen An(l(werpen ©n Luik vrijwel stopgezet is. Van die '16 sdhupo-agenteai, dia in hechtenis zjjn genomen om*d(a!tj zij' zich had den laten omkbopen door lokaalhoujdlërd uit hert. -centrum' van Berlijn die zich niet! aan hot sluitingsuur hielden, zij'n er 6) we- dier in vrijheid gesteld:. Te ChariotiiJenbliirg is Woensdag nacht een dironken chauffeur mc(t zjjh! auto op een troep arbeiid|ers geredlenl,. dje d aa,r don straatweg aan hot herstellen' waren. Een .d'er ajrhbiders Werd) gedood, een twe<id,e aiwtaar gewbnd. De aulfp, rced| vervolgens tegen een sahutltiln.gt op, waiar door de twee james, die erin paften, even* eens vrij ernstig gewond,'Werden, Da chauf feur poogdm nu to onlljkomein. Hijl werd echter dioor de collSgi'is van d'a veronge-: luk'te arbeiidier» ingehaald en gad-uchjt af geranseld' en is 'daarop in hechtenis geno-, men. Gemeld wordt, dat het Vlaaimsdh1- nationalistisdb kamerlid Vos de Belgische regeering zal interpelleeren over de jong ste' fluctuaties van den Belgischen franc en de eventueele maatregelen wblke de regeering van zins is te treffen, mede in verhand met de verklaring 'door Theunis aan Fransehe journalisten gedaan, betref fende het samengaan van den Belgischen en den Franschen. franc. De Fransclh-Spaansche Conferentie besloot, dat Abd-el-Krim zal worden ge deporteerd en scherp- bewaakt. I De reis der Koninklijke Familie., 'H. M. dto Koningin en de Prinses zul' len Zaterd|a,gavond a.s. .te kwart vóór 8 van het Loo naar Arnhem vertrekken om te 9 uur. 23 per trein d-e reis na,ar het bui tenland voort te zeitten. I De Eerste Kamerverkiezingen, i Bij dje Eerste ■Kanl6lr-verkiezingen, ip' 1923 heeft, naaïi,Jnen zich herinnert, ovcr^ leg plaaits geha,d( Jusschen dé Sociaal- en dje Vrijziimig'demdcraten, hetgeen o.ai. tot resullaiaf had, 'dat ide sociaal-dem'oeratische, Statenlédlpn in- Zuid-Hollalnd ,de Vrijzin- nigidjemoci'aten steundeUjmodiaif -.'deze last rien d(a,afdooi' mrj Slingenbérg in dp Eer ste Kam'er kondjpn bkëngén, terwijl in de groep Gelderland, Ovérijeel, Drente en Groningen *d|p Vrijzinnig-'dlemoc!rat«n -,d,e Socialiri-en steuhclfea tot ,-het verkrijgen vaai een extra-zetel. Naar men weet, hebben diti jaarl Eer ste Kam'erverkiezingcni plaat-® in d|e groep Z-Hollandi en i-ixl 'de groepl G«lclietrlaln(d) Overijsel, Drente en Groningen. En ook thaDS heeft, naar dip „Tel." verneemt, overleg plaa.tsl gevorfteh tussohen de Vrij- ziunig-dpmóclraten en det S.D-.A.P., hetgeen er toe geleidt -heeft, dat djiitj jaar dezlildé afspraak zal geldlpR .als in 1923, ten aan zien van d|e .bovengenoemde- provincie-, groepen heeft' gegfc>lld|en, ,om- aldus hek btej houd; van de zetels ts vorzekei-en! van (Se heeren Slingenberg en Hermans. Xc D-e candjid'atstelling vaan leiden der Eerste Kamer zal (Dinstdlgf 13 Juli a.s. plaats hebben. BinMefu 25 diagen na de c-andadaatstelling, d;us vóór 7 Augustus e.k., worid|t de stemming gehouden. Hot autobusontwerp. Verschenen is 'tVoorl. -Verslag vajx com-xnisaio van rapporteurs )d(or Eerste Kamer <jv«r hetj ontwerp yap weit tot wijl zigin-g van die .wet van J 3 April 1880 be- treffendle do openbare midjdelén van ver- voor, met utiaond^ring van de spoorweg diensten. Vrij 'algeuneen weridj dit wetsontiwerpi toegejuicht. SoWmigu ledlen! mëendem evein'- wel, d(a.i<d -ondernemca'Bi yap: autobtué-. diensten, wellco tot! .het iu werking trede-n. van -d(eze wet -bun bedrijf h3fHdenj uitge- oëfenlcl, met jp-ooterö itegcmoetkomingl had den kunnen zijn behandeld Adere ledeu kondlen deze meaning .niet d,eeletn efÜ wa ren van oordfecl dait e« ntermijnl van zes m-aanidle» voldoende is voor de bestaande ortdiememitigoq onf zichl aa(n te piassen aan dien nieuwen toc'slumd-., IWodjer aoderé leden wezen, er echter op, d|at bestaande ;ond«rn.eïni)n'geln gevaar: löopën, van Geclep. -Staten do vereischte vergunning niet te bëkomen, hetgfeen zij onbillijk achtten, temeer vomdjat geen waar borgen voor echadteloosstelling .worden gje- geven. -.. Ook werdl de opmerking gemaakt, dat bij het bestaawDvan twee! d^ensteni opj eea zelfldle traject het geval zich allicht] zou kunnen vooidioo.ndat één djer diensteu zou moeten vervallen. Men vroeg of het niet goedj zoudft izjjh te dien aanzien eenigé regeling te treffen, i Verdjer word de wonséhelijkheid uitge sproken, djat de .wet niet zóó, Zou worden' toegepast, de, particuliere concurrentie al te zeur -zou wordjen hlelemta'erd. Ten'slotte wenschen! énkele Ie|d|en er bij' dien Minister! op -aiam- te dringen, dut deze zijU taaMdjadht zoude schenken aan het vraagstuk 'dier verzekering van de perso nen en goediprén die worden vervoerd enf vroegen zich af, of 'iniet mogelijk! zöu)dia zijn dje verzekering te centraliseeren en alle onldiernemin-genl yaU vervoer daarin te dioen bijdragen. Mr. Art8 adviseur van den ïiia«cooplion<!ers!ion(l Het gerucht wil, aldjis de „L. Koer.", djat mi. Pius - Arts bénoemld ig tot reöhts- kundjg adviseur vah den Ned. Bondl yan Bioscoophouders, wélk ambt wordt be zoldigd met een ja,aglij'ksch inkomén va®' f 3500. Mr. Pius Arts -stemld|e indertijld tggen de Bioscoopwet. zOoalS men wetet. Een geschenk voor de Koningin en dén Prins. Met het stoomschip „Saturnus" is naftr ons land1 onderweg het geschenk dait de Grieksche Regeering a,an ons Koninklijk Echtpaar aanb-iedh ter -gelegenheid van! diens zilveren huwelijksfeest. Hot- be- st.a;ajt uit een in marmer gebeeldhouwde weergave van het 'beroemid-e EleusiniSchd reliet, een antiek beel'd-houwer&'w'eTkjwielJklS symbolische heteekenis; vrede en Welva^iR doelt op- het heilzaam bestuur onzer Vorstin. - In de maand Februari j.l. heeft de Grieksche gezant bij ons hof dengips afdruk van het beeldhouwwerk aan H.M, de Koningin aangeboden. Doch thans ié het eigenlijke 'beeld! -gereed en zoooals boven gezegd', naar ,oné land omderwegf. I Jaar vergadering Bredasche -Hanze. Naaï wij' vernemen, zal die algemeane- jaaTvergaldiering van den DiooesaUen Bre- d'aschen Hanzehbndi «Rt .jaar te Bergen op Eoom woril'en gehouden. Hef 'Belgische verdrag en de belastingwetten, i Bij informatie jalan een welinlgeHdht adges is ons gebleken, dat da afdeelingen der Tweede Kamer deze week haar zWa- re ageridjai in tweë dagen hebben afgle- werkt. De dlrie voornaamste wetsontwier- pen, welke in -heit onderzoek b^IjrojkkeU w!a ren te weten: het Verdirag met België, het Handelsverdrag met Duitschland, en de hekendie belastingontwerpen zij'n ,alleghe- jhalve gunstig ontvangen,; Naaï ons weidl meegedeeld; zal ver- mbedielijk het Handelsverdrag) «met Duitsch land wel spoedig -door de Kamen worden bekrachtigd!, ondanks de geléverde eritiek en Sip ernstige -bezwaren welke tegen den inhoud bestaan- Naar dje mëening van onzen zegsman, zou echter het Belgisch Verdjrag nog zoo veel t egenstand( ontmoeten, .dat het zeer de vraag is of -het een meerderheid zal halen. Een verwerping schjjhti -lang niet uitgje- rioten. i Ook ,d(B Belastingontwerpeln :ajs geheel bijeengenomen, zullen ingrijpende wijzi gingen m'oeteu oudjérigRain om- de aanne ming mogelijk te .maken Dit gleldt speciaal de weel'Qte-verteringsbelastingen PP1 der- zijdis de onvoldoende .en onevenredige tege moetkoming aaR dia groote gfezinnen in de voorgestelde wijziging! dér peréoneele belasting. Bij' het ontwerp,-Wegenbelasting staat het héter. Hier «zijn dje bezwaren: minder onoverkomelijk en gemakkelijker) de onder vangen, zoodjat dit ontwerp een goede kéns m|aakt. („Celltrum") Hit verdrag met België.' i „Verwerping een aatiomale ramp." Een uitvoerige beschouwing ;over het Nadierlandpch-Belgische Verdrag in het ,,U. D1., besluit -prof. J. idp Loutiea-, als volgt: l „Nederland zet d,oor dit verdrag een nieuwen stap op 'internationaal terrein, waarvan het zich idporgaana met reden angstvallig onthoudjt, maar1 uitsluitend op! dien weg van vreedzame bbtrekkijngiehj waardioor het niemand a,an'stoot geeft en nergens wantrouwen wekt, doch veeleer met een dioor gémeenédtiappeHjke biela-n-' gen en gevaren verwant nabuur nieu-we en hechte bandieto va® vriendschap- aan knoopt. Het verdirag moge het vaderland' geldelijke offers kósten, natuurlijke voor rechten schijnbaar lichtvaardig prijsgeven, lastige verplichtingen opléglgen en niet elke mogelijkheid van toekomstig mee- ningsvergchil en Wrijving pitsluiten - deze nadoelen wege n-nj-et op tegen' het overgroot belang eener 'onmisbare én on afwijsbare Welgezindheid van ,eeii oHmid- delljken en eerzuehtigen buurman, met wien het-vele kleinere en somtnige groote groote nog ongjeregeldie helsngen gemeen heeft, welke gemeen overleg vereischén; nog minder tegen de verheffing| en verster king van Nédjerlands 'internationaal aan zien. waarin het zicJi sedert den vrede Van Versailles bijna -onafgebroken mödht verheugen. Het zou een nationlale ramp zij'n, ind|ien- eene heterogene meerderheid éx in inbdht slagen, een gewichtige -en djuur verworven tractaat te verwerpen, .djaardoor den on- verjdgoten arbeid onzer uitnemeUdsite en invloedrijkste staatslieden te ,-doen 'mis lukken en Nederland' -aan nieuwe verwik kelingen bloot te -stellen'. Eén waaïsdhu-, ,wing 'diaiartegen Wordt in een evenredigf besef van Nederlands -waarachtig belang en in eene diepe bekommering ovér de hachelijke toekomst v-a-n -ganslehi Europa. Moge eenzelfde bewustzijn van veraPt- woofdelijklieid elk lid onzer Staten-Gene- ra-al bezielenI" De jaarlijksehe psaardenm'arkt heeft Doridjeidag j.l. heel ,wa,t drukte inj oUze sta'dl gebirafc'ht, onderdie vele personen1 uit d'e verschillende doelen --der provincie mfeng d'e zich weer heel wat ,,Vreemdelinge|n(i';.' Op >d|e Markt Waren niet mindeit djain, 504 paardjen aangevoerd tégen 373 in 1985, 270 in 1924 en 300) in 1923. 1 De prijzen, djie besteed werdjen warén' djit jaar zeer laag. Veulens 'f50f80, (v j.) 100240, één jarige f145f170 (210340: 2-jarige f225—f300 (375-8 425) ou,'d|ere f400f500. In bet Schuttershof wag het voopal des midd-ags druk, daar waren alle prijzen voor Je te houden verlpting geëtaleerd1,' leerdt Dp die paardenmarkt alhier kreeg Doildlerdagmtorgen d)e .landbbuwer Du Troije een trap! yan een paard' in de leji- dlen. Met hevige pijnen werd hij naar het Gasthui 8 ovwgebfcaldhtH j; |i Wocnsdjagmiddlag is do los-vastwork man va-n dien- ,tedhnisehen diénst d®1) grafie B., dié op! 't Molenwater alhier een telegraafpaal schilderde, daar. uit gevallen Ernstig verwond' en -hevig bloedend werd ld!» reeds bejaarde man opgenomen em naar het Gasthuis -overgebracht, waar hij na korten tijd( .overleed. -Woensdja-gayond is jdoor de politie alhier onder hevig verzet een man wegend 'dronkenschap gearresteerd, wiens yrouw een uur eerdjer eveneens in beschomk-etn toesta i»d- in a-rrest werd gestold'. Met kis Stagits Gut. van 16 Juni zijn verzonden afdrukken,1 yah djé statuten be< treffende de doop. veroeai. „Ijsfabriek Walcheren'llliier. Tijkl|ens de muziekuitvoering in' het Bellamypark alhier was het iWoenR^ag zoo rumoerig djat de directeur moest aftik* ken, omdjat de muziek te veel door het pu bliek wertdi gestoord. i Nijjtcngo III. Goes fjbaa-t voor een d|ag of ,a-cht iu heit teekén der tentooU'stel* ling en „Het Schuttershof" heeft zijn expositiekleedi a-angehrok!kenf de zalen ge vuld! met allerlei „Sitfinds", de tuin feeste-i Ijjk asngekleéu'' -en uitldkk'en'd tot een zitjd na dp wS-ndeling langs en over de ten'tóon* «telling. I Ook djtmaal is er een gro^tie verédheii dhnlieid van exposanten, waardoor hdtl veelzijdig- karakter der expositie tot uiting komt, zoowel van Goes ais Vandaarbui ten. Een overzicht van' bat geheel geeft ons voor 'de tooneelza,al de navolgende gtjahdg:) „Foloperrirnrcan Zeeland" met als mid denstuk de foto der generaals Snijders ad Van Tcrwisg ,a mét eenige ZeeuWSche hbe* rinncn tijdens de uitreiking d'er Mobiili» satiekruisen te Goeis op 30 April; j.l. Da Chemise h-Pliarmaeentiséhe I'ahrik voa Bricget en Co., Berlin mét heb verftnidideï „Inge"; De Biscnitfabriek „Sluis"' te i Deventer, vertggenw. door dhr. Vee-nis, alliierPhilips' Gloeila-mipettfabriek, te Eindhoven; Een linoleumstand der firmal -Wil'king Goes; Stand! v-an Mag^i's pro< ductenbouillon, soepen, sauzeu etc. Firma J. A. en L. G. Wil-flc, wijnen en li keuren. Op het t-ooneel vindt men een stond v:a,n het ElectTotecbnisck Handels- hnréau A. J. .W, Scliiefëlbiisch met artike len op lijet gebied,1 van demi elecitro-groofi handgl. Vorder 'n -staand; vah „Blne Band'3 een tapijtenstojLd; der firma A. Wilking, Goes; een standi der N.V. „Brovedb" te Dordrecht mét verplaa.rtsblaxe oven-toestel-' len- In het midden van de tooneelzah-ll trekt nog de aandacht een fraaie stand! dor Traaivaliarijwielfaliriek te Middel* bUrg, vertegenwoordjjvjd door den heer J. J. Snooilijk, alhier. In dien tuin! exposeert de heer A. Touw* Goes, met speelgoederen -en feieslliartik'eléhJ In (de gi-ooto -zaal vindt m'en een grooten/ stand van M. de Dreu en Co., Goes, verfde* geawoordagers van Ford's automobielen* fabriek. Een paar fraaie wagens zijn' ge-i ëxposeerd. Verder een "stand van L. vaU Sparrentak, Middelburg, met copieerarti-J kelen; een sigaren stabel' van A- M. Don* kor»Cox te Eindhoven, fabrikant' vanl het sciicmërk „Rufus"; Do ChentiscJi1, Tothnierhe labi-ickru te 'b Gr-avenliage ko* men uit snot hun spcci-aal-artikel: metaal* glatisbeschermer „TiTao": Een fraaie I stand' van Voluwsch Handschildérwërk', goeft allerlei voorwerpen te beWondierehl met dp hand beschilderd en wel zóó d]^| hel voorwerp als geglazuufdl lijkit. Dd beechlderiing geschiedde door de k'unste* nwshand) van den heer W. J. Rebbe- mand, Apeldoorn. De firm'a E. Oslemart en Co.' Amsterdjam', exposeert met Persil en Oetker's Bakpoeder en de Spirituafa* brieken to Bergen op Zoom en' Delft! eta- leoren in een mooien standi hun fabrikaabl Dast nort least vermelden wij de-n fraui- en stand' vah de firma P. Q. C. dén Hol* lander, Goes, het bekende modemagazijn', Bij 'een tweédje beziclUlfiging glis- 1 terennamiddag vonden wij' 'dé volgende stand's gereed; De Stoomwasschcrjj „De Zon", alhier, mét eën fraai arrangemeQlÖ van gewasSahen; en! voor d^ linnenkast ge reedgemaakte goederen, waschinandenl ePZ. Odonna's schrRlm'acliines,, twee compleet! geméubileerd'e kamérs van den behanger en stöffeerldler.di hr. P'. Slatbckoorn. Goes,' Dit is te zien in dé toon-éelz'aal. In d'e groote za,al exposeert de firmal „Holliniéo", Den Ha-ag met allerlei toilet en coiffeursartikëlen. dte kunlsithia-U'del1 1{coijnians en Vos, Laren; Bartclse en Rtmijnsc, bloemistein, Goes.Andor Fiseher Den Haag met pïae'htig Honajanrsch hbr* d'uurwerk; L, Buitfndijk, Goes, mét fra-ai koperwerk. Van id'e ptantrekkelijlkhleideU vermeld-! d'en wijl' reeds in éeni vorig numm'er den! Rathskeller en djel danstent. Ook is er eeU) dhampbgne bar. Alvorens de opening der teD-toonételling to bériöhtén. volge d>e mededeeling van: eea' hoor „Nijtengo' uitgeschreven prijskamp* léderen bezoeker van de „Nijtengo JU"' heeft, 'recht tbt meicdingen (maar vier. prijzen, besta-apde uit honnen, ter waards van respectievelijk 20, 15, 10 en 5 gulden; to 'besteden bij één der cxposanteit van! „Nijtengo IH". In verschillende stands n.I, is opzatita* lijk een fout gemaakt dioor de exposanten'* Zoek die fouten op en vul ae aan aohltier* zij'd-ed eze? in. De personen die de metestd fouten onrtdlekt is win»ja,ar(rier). Het Comité van „Nijtengo III" zal inl het bijzijn van.een exposnfu't eri ic-mandj uit heit publiek den uitslag yagtstéllenil Van d|eze beslissing staat geen beroep open. i Biljettien in t» leveren vóór Za/terdlagi ,26 Juni n.m'. .10 uur in eein bus in de veatd* bule van het Schutt-erghof. Uitslag wondt later bekehdi gem-aahrt» Voor een aajntal genooiddgdén, Gemeen* bestuur, exposanten, vlertegeinWoordigerg va.n onze mM,demstan(d^vereienigingein, de' pers enz. werd| Vrijdagmiddag te halfl vier uur d'e teaRoonatólliDg geopend' met

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1